Årsmelding Vikedal sokn

Comments

Transcription

Årsmelding Vikedal sokn
Årsmelding
for
Vikedal Kyrkje
2015
Årsmelding for Vikedal Kyrkje 2015
Vikedal Sokneråd har vore samansett slik fram til 1. nov.
 Herdis Pedersen
leiar
 Bjørg Ågådt Djuvik
nestleiar
 Andreas Rosså
medlem av fellesrådet
 Inger Olaug Sandvik
kasserar
 Geir Torkel Roalkvam
sekretær
 Lillian Eikeland
leiar i trusoplæringsutvalet
 Bjørg Gunn Opsal
1. varamann ( sekretær etter behov )
 Signy Tveit Fosen
2. varamann
Frå 1.november er soknerådet samansett slik:
 Andreas Andreassen
leiar
 Anny F. Øverland
nestleiar
 Johannes Holten Leifsen
medlem av fellesrådet
 Gerd Ellinor Eikje
kasserar
 Guri Gjerde
sekretær
 Hilden Fosen
repr. til trusoplæringsutvalet
Vara:
 Monica R. Holten Leifsen
 Kristina S. Andreassen
 Berit Skeie
 Anne Marie Blikra
 Tine Årvik
Sokneprest Harald Eintveit møter fast.
Soknerådet har vore samla til 8 møter og handsama 44 saker.
Trusopplæring:
 Skattejakt / dåpssskule ---godt oppmøte.
 4-års fase, Mi kyrkjebok – samling på lørdagen i kyrkja , og utdeling av 4-årsboka ved
gudstenesten på søndag 22. nov. Også her godt oppmøte av born.
 Lys vaken,---første helga i advent Dette er i samarbeid med Sandeid.I år var mange born
samla i Vikedal Kyrkje.
 Påske- og julevandring i Vikedal Kyrkje. Barnehagen i Vikedal deltek.
 Onsdagsklubben, frå 4 år til 4.klasse, møter i okt, nov, des med svært godt oppmøte.
Trusopplærar Lillian Eikeland har hatt ansvar for desse samlingane.

Babysong: Kateket Brit Karstensen har ansvar. Samlingane er i Ølen og alle foreldre får
invitasjon til å delta.
Lokalt utval for trusopplæring i 2015: Lillian Eikeland og Beathe Tandrevold Krokedal.
Diakoniutvalet:
 Diakoniutvalet har ansvar for samlingane i fellesstova ved eldreboligane, vår / haust.
 Blomehelsing til 90-åringane i Vikedal.
 Diakoniutvalet, har, i samarbeid med Imsland og Sandeid, hatt ansvar for ei av
konfirmantgruppene.
Fasteaksjonen 2015:
 Som vanleg var det til Kirkens Nødhjelp. Konfirmantane er bøssebærarar og foreldra
hjalp til med kjøring. Det kom inn kr 12.669.
Konfirmantarbeidet:
 Konfirmantane ( Sandeid, Imsland og Vikedal ) har vore delt inn i 5 grupper, friluft-,
diakoni-, formings- og fotogruppe. Ny gruppe i haust: KRIK.
 Det var konfirmantleir på Eintveit i Åkrafjorden 20-22 mars. Soknerådet vil takke Norunn
og Harald Eintveit og alle medhjelparar for ei minnerik helg for konfirmantane.
 Konfirmasjon var 10.mai. 6.mai var det overhøyringsgudsteneste og fest for konfirmantar
m/ familie på Vikedal Bygdehus. Det er tradisjon at fjorårets konfirmantar m / foreldre
har ansvar for kjøkken og servering.
Gullkonfirmantane 2015:
 Gudstenesten var i Vikedal Kyrkje. Etterpå var det fest for gullkonfirmantane m/
ektefeller på Vikedal Bygdehus.
 Vikedal Sokneråd var vertskap dette året.
 16 gullkonfirmantar frå Vikedal fekk skriftleg invitasjon, 9 takka ja til å vera med den
dagen.
Rootsfestivalen:
 Det var to konsertar i kyrkja, 17. og 18.juli. Dette er eit samarbeid mellom Rootsen og
Vikedal Sokneråd.
 Rootsgudstenesten ved muséet 19. juli er eit samarbeid mellom soknerådet og styret for
muséet. Etter gudstenesta var det kunst-/ salgsutstilling. Gisle Harr stilte ut akvareller og
Bjørnar Nesheim teikningar. Kyrkjekaffi.
Hausttakkegudsteneste / misjonssøndag.
 Konfirmantane deltok. Utsending frå Det Norske Misjonsselskap ) Offer til
Landsbyprosjektet på Madagaskar som me støtter.
Ungdomsklubben:
 Klubben for 5-7 kl. og ungdomsklubben frå 8. kl. samlar born og ungdom frå Imsland,
Sandeid og Vikedal. Ei stor takk til Tone som har hovedansvaret og dei andre frivillige
som hjelper til på klubbkveldane.
Kulturkveld .
 9 okt. arrangerte Vikedal Sokneråd kulturkveld på Vikedal Bygdahus. Tidlegare
journalist i Haugesunds Avis, Sigmund Hansen, var kåsør. Elles deltok Eli Opsal, Gerd
Cecilie Gjerde, Andreas Rosså og Vigleik Apeland. Soknerådet hadde ansvaret for
borddekkinga og kveldsmaten.
Soknerådet vil retta ei stor takk til alle lag, foreningar og enkeltpersonar som stiller opp i ymse
samanhengar.
Takk også til 17-mai -komitéen for pynting i kyrkja på nasjonaldagen.
Til sist ei stor takk til sokneprest, kyrkjetenar/ klokkar og organist for godt samarbeid.
For Vikedal sokneråd
Herdis Pedersen
Andreas Andreassen

Similar documents