Last ned hele veiledningen

Comments

Transcription

Last ned hele veiledningen
Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak
Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 21.03.2016
Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak
Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 21.03.2016
2
Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak
1. Innledning
Tilsyn er et viktig virkemiddel for å sikre etterlevelse av regelverket og skal bidra til færre byggfeil. Kommunene skal føre
tilsyn i et slikt omfang at regelbrudd avdekkes, men kan vurdere metode og omfang ut fra egen kompetanse- og ressurssituasjon.
I en 2-årsperiode fra 1. januar 2016 skal tilsyn med kvalifikasjoner og produktdokumentasjon av byggevarer inngå i kommunens
prioriterte tilsynsområder. Begge de nye fokusområdene skal innarbeides i kommunens tilsynsstrategi. Denne veileder beskriver
tilsyn med kvalifikasjoner. Dette området er valgt ut fordi det er foretatt endringer i regelverket som får konsekvenser for
kommunens behandling av søknader.
Formålet med økt kommunalt tilsyn med kvalifikasjoner er å kompensere for opphør av kommunal forhåndsvurdering og
godkjenning av foretak for ansvarsrett i byggesaker. Tilsynet vil ha en forebyggende effekt og sikre etterlevelse av regelverket.
Direktoratet for byggkvalitet anbefaler at kommunene ikke prioriterer tilsyn med kvalifikasjonene til foretak som innehar sentral
godkjenning siden kvalifikasjonene allerede er vurdert og godkjent av direktoratet, jf. SAK10 § 15-1. Foretak med sentral
godkjenning kan erklære ansvarsrett i samsvar med godkjenningen, jf. SAK10 § 11-1 tredje ledd.
Veiledningen skal bidra med praktisk hjelp ved utøvelse av tilsyn med kvalifikasjoner i foretak . Veilederen inneholder
sjekklister som kan benyttes ved tilsynet og vil kunne være grunnlag for utarbeidelse av egne tilpassede sjekklister. Veilederen
har også maler for innhenting av dokumentasjon for utdanning og praksis og brevmal for skriftlig varsel der kommunen
vurderer å frata foretaket ansvarsretten. For generell informasjon om tilsyn vises til Veiledning om tilsyn (HO-2/2012) som er
tilgjengelig på direktoratets nettsider.
Etter utløpet av 2-årsperioden skal kommunen rapportere inn omfanget og resultatet av tilsynsaktiviteten til Direktoratet for
byggkvalitet. Veilederen har i kapittel 6 en oversikt over hvilke opplysninger som skal rapporteres inn etter utløpet av 2017. Vi
oppfordrer kommunene til å etablere system for rapportering før tilsyn igangsettes. Dette vil gjøre innrapporteringen enklere ved
utgangen av perioden.
Bakgrunnen for kvalifikasjoner som prioritert fokusområde
Fra 1.1.2016 er regelverket endret slik at foretak selv erklærer ansvarsrett i byggesaker. Erklæringen sendes sammen med
søknad om tiltak eller senest før foretaket starter sin del av arbeidet.
Ansvarsretten oppstår når erklæringen er sendt kommunen. Gjennom erklæringen bekrefter foretaket at det skal brukes
nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner for å gjennomføre de aktuelle oppgavene i tiltaket. Med erklæringen forplikter
også foretaket seg til å gjennomføre arbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven.
Siden behandling og vedtak om lokal godkjenning for ansvarsrett har falt bort skal kommunene ikke lenger foreta en
forhåndsvurdering av foretakets kvalifikasjoner før arbeidene kan starte opp. For å kunne gi igangsettingstillatelse er det ikke
lenger et vilkår at alle foretak for utførelsen er på plass og at alle oppgaver er belagt med ansvarsrett. Det er tilstrekkelig at det
foreligger samsvarserklæringer fra alle prosjekterende og oppdatert gjennomføringsplan for at kommunen skal kunne gi
igangsettingstillatelse. Samsvarserklæringene skal ikke sendes kommunen, men oppbevares av ansvarlig søker.
Ved tilsyn med kvalifikasjoner skal foretaket dokumentere at det oppfyller krav til utdanning og praksis. Tilsyn med
kvalifikasjoner vil motvirke at foretak som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene får utføre arbeid. Aktivt tilsyn bidrar til at flere
byggverk gjennomføres av foretak med nødvendig kompetanse slik at byggverk oppføres med god kvalitet. Foruten å ha en
preventiv effekt, vil tilsyn bidra til økt seriøsitet. Dersom foretaket benytter underkonsulent eller underentreprenør, kan
kommunen føre tilsyn med at også underleverandør har nødvendige og tilstrekkelige kvalifikasjoner.
Politisk forankring
For å kunne drive en effektiv tilsynsvirksomhet bør dette politisk forankres i kommunen. Kommunestyret er øverste organ i
kommunen med den formelle kompetanse etter plan- og bygningsloven. Kommunestyret avgjør også gebyrnivå og organisering
av virksomheten. Bygningsmyndigheten er vanligvis delegert fra kommunestyret til administrasjonen eller faste utvalg.
Kommunens rolle som bygningsmyndighet følger av plan- og bygningsloven. Som lokal bygningsmyndighet skal kommunen
bidra til at byggverk får god kvalitet og at ansvarlige foretak er kvalifisert. Administrasjonen ved rådmannen må sørge for at
politiske organer får nødvendig informasjon om kommunens plikter som tilsynsmyndighet på byggesaksområdet, som grunnlag
Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 21.03.2016
3
Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak
for beslutninger om ressursbruk og omfang av tilsynet. I den sammenheng kan kommunens tilsynsstrategi være et godt egnet
dokument for politisk behandling.
Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 21.03.2016
4
Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak
2. Utdanning og praksis
2.1. Tilsyn med utdanning og praksis
Tilsyn med kvalifikasjoner kan gjennomføres på ulike måter. Tilsynet gjennomføres på den måten, i det omfanget og med den
intensiteten som kommunen finner hensiktsmessig ut fra prioritering og tilgjengelige ressurser og kompetanse.
Den enkleste og mest effektive måten å føre tilsyn med kvalifikasjoner på, vil normalt være å etterspørre dokumenter
(dokumenttilsyn). I kapittel 5 i denne veilederen er det forslag til brevmaler for innhenting av nødvendig dokumentasjon fra
foretakene.
Kommunen kan også føre tilsyn med kvalifikasjoner på byggeplass eller hos foretaket.
Det bør gis en frist på 1-2 uker for innsending av nødvendig dokumentasjon. Dersom kommunen fører tilsyn ute hos foretaket
eller på byggeplass, skal dokumentasjon av kvalifikasjoner kunne fremlegges der.
Dersom foretaket ikke kan dokumentere at kvalifikasjonskravene er oppfylt innen fristen, skal kommunen varsle om at
ansvarsretten vil fratas foretaket, jf. § 6-9 første ledd bokstav c.
2.2. Krav til utdanning og praksis
Krav til utdanning og praksis for faglig ledelse følger av kapittel 11 i byggesaksforskriften og skal sikre kompetanse i konkrete
byggetiltak. Tiltaksklasse og funksjon er bestemmende for hvilke krav som er satt til utdanning og praksis.
For å kunne erklære ansvarsrett må foretakets faglige ledelse oppfylle følgende krav til relevant utdanning og praksis, jf. SAK10
§ 11-3. Foretak med sentral godkjenning kan erklære ansvarsrett i samsvar med godkjenningen, jf. SAK10 § 11-1 tredje ledd.
Tiltaksklasser er beskrevet i SAK10 §§ 9-3 og 9-4.
Tiltaksklasse
Funksjon
Utdanningsnivå, jf. § 11-2
Arbeidserfaring, antall år
1
Søker
b
4
1
Prosjekterende
b
4
1
Utførende
a
2
1
Kontrollerende
b
4
2
Søker
b
6
2
Prosjekterende
c
6
2
Utførende
b
3
2
Kontrollerende
c
6
3
Søker
d
8
3
Prosjekterende
d
8
3
Utførende
c
5
3
Kontrollerende
d
8
Utdanningsnivåene følger av SAK10 § 11-2. Foretak som påtar seg ansvarsrett i byggesak skal ha faglig ledelse med eksamen
eller annen bestått prøve som er relevant for foretakets ansvarsrett. Følgende alternative utdanningsnivåer skal være oppfylt :
a. fag- eller svenneprøve i henhold til læreplaner fastsatt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den
vidaregåande opplæringa, eller tilsvarende
b. mesterbrev eller fagskole med fagplan for linjefag, eller tilsvarende
c. utdanning på ingeniørhøgskolenivå med 180 studiepoeng eller tilsvarende
Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 21.03.2016
5
Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak
d. utdanning på universitetsnivå (sivilarkitekt, sivilingeniør, mastergrad eller tilsvarende grad) med 300 studiepoeng eller
tilsvarende.
2.3. Relevant utdanning og praksis
Krav til utdanningsnivå og praksistid følger av tabellen i SAK10 § 11-3. For å kunne erklære ansvarsrett, må utdanning og
praksis være relevant for foretakets funksjon og ansvarsområde i den konkrete byggesaken. Ved tilsyn med kvalifikasjonskrav
skal kommunen vurdere om faglig ledelses utdanning og praksis er relevant for foretakets erklærte ansvarsområde.
Foretak med sentral godkjenning kan erklære ansvarsrett i samsvar med godkjenningen selv om denne er gitt på grunnlag av
solid praksis til kompensasjon for manglende utdanningsnivå.
Dokumentasjon for relevant utdanning kan være vitnemål som viser relevant nivå og fagkombinasjon, fag- eller svennebrev,
mesterbrev mv. Dokumentasjon for relevant praksis kan være referanseprosjekter, attester, tidligere godkjente ansvarsretter mv.
Referanseprosjekter må beskrive faglig leders rolle og oppgaver i prosjektet, i tillegg til oppgavenes kompleksitet og
vanskelighetsgrad. Dokumentasjon for oppfyllelse av krav til praksistid kan være cv som viser at praksisen fra tilsvarende
oppgaver er av tilstrekkelig varighet. Dokumentasjonen skal være på norsk, svensk eller dansk eller være ledsaget av en
oversettelse til ett av disse språkene.
Ved vurdering av om utdanningen er relevant, vil fagretning og fagkombinasjon være sentralt. Ved relevansvurdering av praksis
er det sentralt at praksis er fra tilsvarende fagområde og oppgaver. Foretaket skal ha erfaring av en viss varighet fra tilsvarende
funksjon og oppgaver som foretaket har erklært ansvarsrett for. Krav til praksislengde varierer med funksjon og tiltaksklasse, jf
§ 11-3. Det skal legges vekt på om praksis er oppdatert og om praksis har vært gjennomført i samsvar med tillatelser og
bestemmelser i plan- og bygningslovgivningen.
Foretak som påtar seg ansvar for en funksjon, må ha faglig ledelse med relevant praksis fra denne funksjonen. Foretak som påtar
seg ansvar som ansvarlig kontrollerende, må ha faglig ledelse med relevant erfaring fra kontroll og i tillegg også relevant
erfaring fra prosjektering og/eller utførelse avhengig av hvilket kontrollområde ansvarserklæringen omfatter. For obligatorisk
uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og geoteknikk er det krav om relevant praksis både fra
prosjektering og utførelse fordi kontrollområdet omfatter kontroll av begge funksjonene. For obligatorisk kontroll av
brannsikkerhetskonseptet, jf § 14-2, er det krav om relevant praksis fra prosjektering.
Foretak som påtar seg ansvar for søkerrollen, må ha faglig ledelse med relevant praksis i samme eller høyere tiltaksklasse fra
alle oppgaver som ligger til søkerrollen. Foretaket må ha praksis fra utforming av søknad med underlag. Foretaket må videre ha
praksis fra samordning i prosjekterings- og utførelsesfasen. Foretaket må også ha praksis fra utførelse eller prosjektering, jf. §
11-4 første ledd.
2.4. Riktig kompetanse i tiltaket
I erklæring om ansvarsrett skal foretaket bekrefte at det benyttes nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner ved
gjennomføring av det aktuelle tiltaket, jf. § 11-1.
At kompetansen faktisk brukes i tiltaket er avgjørende for foretakets evne til å gjennomføre byggetiltaket i tråd med regelverket.
Det er ikke tilstrekkelig at foretaket har en kompetent faglig ledelse dersom nødvendig kompetanse ikke faktisk benyttes i det
konkrete byggetiltaket. Ved tilsyn skal foretaket dokumentere at det brukes relevante faglige kvalifikasjoner for å gjennomføre
oppgavene på en forsvarlig måte.
2.5. Godkjenning av foretak som ikke oppfyller formalkravene
Bare foretak som oppfyller formalkravene til utdanning og praksislengde eller innehar relevant sentral godkjenning, kan erklære
ansvarsrett. Kommunen kan imidlertid etter søknad godkjenne foretak i tiltaksklasse 1 selv om formalkravene i tabellen i § 11-3
ikke er oppfylt. Kravet til utdanning kan reduseres dersom det kan vises til relevant praksis av lengre varighet og god kvalitet.
Dette gjelder for funksjonene søker, prosjekterende og utførende for tiltak i tiltaksklasse 1, jf. § 11-4 sjette ledd. For ansvarlig
søker og ansvarlig prosjekterende for tiltak i tiltaksklasse 1 kan kravet til praksis reduseres hvis foretaket kan vise til relevant
utdanning av lengre varighet eller høyere grad.
Det er ikke hensiktsmessig å prioritere tilsyn med kvalifikasjonene til foretak som har godkjenning for ansvarsrett etter § 11-4
sjette ledd siden kommunen allerede har vurdert og godkjent disse foretakene.
Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 21.03.2016
6
Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak
Kommunene anbefales ikke å prioritere tilsyn med kvalifikasjonene til foretak som har sentral godkjenning, jf. SAK10 § 15-1
første ledd bokstav c. Disse foretakene er allerede vurdert og godkjent i den sentrale godkjenningsordningen. Foretak med
sentral godkjenning kan erklære ansvarsrett i samsvar med godkjenningen, jf. SAK10 § 11-1 tredje ledd.
Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 21.03.2016
7
Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak
3. Kvalitetssikring
3.1. Tilsyn med kvalitetssikring
Opphør av lokal godkjenning er hovedårsaken til at tilsyn med kvalifikasjoner er gitt som prioritert fokusområde for kommunalt
tilsyn. Kommunenes saksbehandling ved lokal godkjenning har i de fleste tilfeller bestått i å vurdere om krav til utdanning og
praksis er oppfylt, og har i liten grad omfattet foretakets kvalitetssikringsrutiner.
Siden kvalifikasjonskrav er valgt som prioritert fokusområde for å kompensere for bortfall av kommunens lokale godkjenning,
er det hensiktsmessig at tilsynet primært fokuserer på oppfyllelse av krav til utdanning og praksis. Tilsyn med
kvalitetssikringsrutiner vil derfor i de fleste tilfeller være mindre aktuelt.
Dersom kommunen likevel velger å føre tilsyn med kvalitetssikringsrutiner i tiltak hvor det er erklært ansvarsrett, har
veiledningen forslag til sjekklister for tilsyn med kvalitetssikringsrutiner for prosjektering og utførelse. Sjekklistene retter seg
mot bruk av kvalitetssikringsrutiner i konkrete byggesaker og om rutinene er tilpasset tiltaket og oppgavene foretaket har erklært
ansvarsrett for.
Generelt tilsyn med kvalitetssikringsrutiner uavhengig av konkrete byggesaker er forbeholdt Direktoratet for byggkvalitet.
Direktoratet fører tilsyn med foretak som er sentralt godkjent.
3.2. Krav til kvalitetssikringsrutiner
Foretak som påtar seg ansvarsrett skal ha skriftlige rutiner som sikrer at krav i plan- og bygningslovgivningen etterleves.
Kvalitetssikringsrutiner skal være tilpasset hvert enkelt byggetiltak og ansvaret og oppgavene foretaket har i prosjektet. Kravene
som stilles til kvalitetssikringsrutiner vil variere i omfang, avhengig av størrelse på foretaket og hvilket ansvarsområde foretaket
har i prosjektet. Rutiner må tilpasses spesielt for det enkelte prosjektet. Kvalitetssikringsrutiner skal være skriftlige og kan være
egenutviklet av foretaket eller basert på et innkjøpt system.
Kravene til kvalitetssikring etter byggesaksforskriften skal først og fremst bidra til at tiltaket er prosjektert og utført i samsvar
med byggteknisk forskrift. Krav utover byggteknisk forskrift, eksempelvis krav som følger av privatrettslige avtaler, omfattes
ikke. Kravene til kvalitetssikring skal også sikre dokumentasjon for oppfyllelse av kvalitetskravene og krav i arealplaner og
tillatelser. Kvalitetssikringsrutinene skal dessuten bidra til at foretaket følger kravene til byggesaksprosessen. Bruk av rutiner og
sjekklister skal sikre sporbarhet og dokumentere at foretaket har ivaretatt sitt ansvar og funksjon.
Krav til kvalitetssikringsrutiner følger av SAK10 § 10-1. Rutinene skal omfatte
a. rutiner for å identifisere, ivareta, verifisere og dokumentere oppfyllelse av krav til tiltaket gitt i eller i medhold av pbl og
som er relevante for foretakets oppgave og ansvarsområde
b. rutiner for å ivareta de plikter og oppgaver som ligger til foretakets ansvar og funksjon
c. rutiner for å styre andre foretak som foretaket knytter til seg
d. rutiner for avviksbehandling
3.3. Rutiner for oppfyllelse av krav til tiltaket
Kvalitetssikringsrutiner etter SAK10 § 10-1 første ledd bokstav a skal først og fremst sikre at prosjektering og utførelse av
tiltaket blir i samsvar med byggteknisk forskrift. Kvalitetssikringsrutiner skal også ivareta oppfyllelse av krav som følger av
arealplaner, tillatelse mv.
Rutiner for å identifisere, ivareta, verifisere og dokumentere oppfyllelse av krav vil være forskjellige for utførende og
prosjekterende foretak.
Kvalitetssikringsrutiner skal bl.a. sikre at prosjekterende har identifisert alle relevante krav og ytelser. Hvilke krav etter
byggteknisk forskrift som er relevante, vil avhenge av foretakets oppgave og ansvarsområde i det konkrete prosjektet. Hvilke
byggtekniske krav foretaket skal ha rutiner for å oppfylle, vil derfor avhenge av ansvaret i byggesaken. Dersom foretaket har
erklært ansvarsrett innen for eksempel brannprosjektering, må bl.a. bestemmelsene i TEK10 kap. 11. Sikkerhet ved brann være
omfattet av foretakets kvalitetssikringsrutiner.
Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 21.03.2016
8
Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak
Foretaket skal ha rutiner for å verifisere oppfyllelse av alle relevante byggtekniske krav. TEK10 kap. 2. Dokumentasjon av
oppfyllelse av krav stiller krav til hvordan verifikasjon skal gjennomføres og dokumenteres. Kvalitetssikringsrutiner skal sikre at
verifikasjonen utføres og dokumenteres tilfredsstillende slik at tiltaket blir i samsvar med alle relevante krav som følger av
TEK10. Kvalitetssikringsrutiner skal også sikre at andre krav til tiltaket etter plan- og bygningsloven utover TEK10 oppfylles
og dokumenteres.
For utførende foretak vil kvalitetssikringsrutinene i stor grad være knyttet opp til at produksjonsunderlaget følges. Ansvarlig
prosjekterende skal prosjektere i samsvar med TEK10 og utarbeide produksjonsunderlag og nødvendige tegninger mv. slik at
ansvarlig utførende kan utføre sine arbeider i samsvar med dette.
3.4. Rutiner for ivaretakelse av foretakets oppgaver og plikter
Kvalitetssikringsrutiner etter SAK10 § 10-1 første ledd bokstav b innebærer at foretaket skal ha rutiner for å oppfylle pliktene
og ansvaret som følger av SAK10 kap. 12. Ansvar. Pliktene til ansvarlige foretak avhenger av hvilken funksjon og oppgave
foretaket har erklært ansvarsrett for. Tilsvarende vil kravene til rutiner variere med foretakets funksjon og oppgave i
byggesaken.
Ansvarlig søker har en rekke oppgaver og foretaket skal ha rutiner for å sikre at disse utføres i tråd med regelverket. Søker skal
derfor ha rutiner som bl.a. sikrer at søknadene om rammetillatelse, igangsettingstillatelse og ferdigattest inneholder alle
relevante opplysninger. Videre skal det være rutiner for å utarbeide, oppdatere og sende inn gjennomføringsplan. Ansvarlig
søker skal identifisere og avklare ansvarsområdene. Det skal være rutiner for å videreformidle tillatelser og annen
kommunikasjon fra bygningsmyndigheten til aktørene i byggesaken. I de tilfeller der det er flere foretak i byggesaken, skal
ansvarlig søker ha rutiner for å samordne de ansvarlige foretakene, der ansvaret for dette ikke særskilt ligger til annet foretak.
Tilsvarende skal ansvarlig søker ha rutiner for utøvelse av øvrige plikter og oppgaver som ligger til funksjonen i tråd med
SAK10 § 12-2.
Ansvarlig prosjekterendes oppgaver og plikter utdypes i SAK10 § 12-3. Ansvarlig prosjekterende skal bl.a. ha rutiner for:
• koordinering av grensesnitt mot andre ansvarlig prosjekterende
• å varsle dersom prosjekteringen utløser behov for sikringstiltak
• at det blir utarbeidet tilstrekkelig grunnlag for avfallsplan og utarbeide eller fremskaffe dokumentasjon som grunnlag for
forvaltning, drift og vedlikehold
• å lukke avvik som er påpekt av ansvarlig kontrollerende
• å sikre at produkter som prosjekterende har spesifisert, har nødvendig produktdokumentasjon og er egnet for å bygges inn i
tiltaket
• de øvrige plikter som følger av funksjonen.
Ansvarlig utførendes oppgaver og plikter er utdypet i SAK10 § 12-4. Ansvarlig utførende skal bl.a. ha rutiner for:
• at utførelsen er kvalitetssikret og at tiltaket er plassert korrekt i tråd med tillatelsen og situasjonsplan
• å koordinere grensesnitt mot andre utførende
• å melde fra dersom prosjekteringen er mangelfull eller dersom det er behov for å gjøre endringer som krever søknad og
tillatelse
• de øvrige plikter som følger av funksjonen.
3.5. Rutiner for å styre andre foretak
Foretak skal ha kvalitetssikringsrutiner for å sikre styring av underleverandører, jf. SAK10 § 10-1 første ledd bokstav c. Det
innebærer at foretaket skal ha rutiner for å se til at underentreprenør eller underkonsulent oppfyller kvalifikasjonskravene.
Videre skal det være rutiner for at arbeidet blir tilfredsstillende kvalitetssikret.
Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 21.03.2016
9
Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak
3.6. Rutiner for avviksbehandling
Foretak skal ha kvalitetssikringsrutiner for avviksbehandling, jf. SAK10 § 10-1 første ledd bokstav d. Det innebærer at foretaket
skal ha rutiner for å identifisere, behandle og lukke avvik slik at tiltaket blir i samsvar med tillatelse og relevante krav. Kravet
innebærer at det skal kunne dokumenteres hva som faktisk er avdekket og rettet.
Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 21.03.2016
10
Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak
4. Oppfølging etter tilsyn
Dersom foretaket ikke kan dokumentere at krav til utdanning, praksis eller kvalitetssikring er oppfylt, skal kommunen varsle om
at ansvarsretten vil fratas foretaket, jf. SAK10 § 6-9 første ledd bokstav c.
Varsel om at foretaket vil fratas ansvarsretten skal sendes skriftlig til foretaket. Foretaket skal gis en frist for uttalelse på
minimum 2 uker.
På bakgrunn av eventuelle uttalelser til varselet vurderer kommunen om det skal treffes vedtak om fratakelse av ansvarsrett.
Kopi av varsel og vedtak skal sendes tiltakshaver og ansvarlig søker.
Der avvikene som avdekkes er mindre alvorlige kan kommunen vurdere å gi advarsel. Advarsel kan for eksempel være aktuelt
der tilsynet avdekker mindre mangler i KS-rutinene som snarlig rettes og tiltaket som sådan er i samsvar med regelverket.
Fratakelse av ansvarsrett innebærer at foretaket må trekke seg fra den pågående byggesaken. Pågående byggearbeider som
foretaket har hatt ansvar for, må stanses inntil kvalifisert ansvarlig foretak er på plass. Fratakelse av ansvarsrett kan også få
konsekvenser for andre pågående byggesaker og kan få betydning for om det skal gjennomføres tilsyn dersom det erklæres
ansvarsrett i fremtidige byggesaker.
Fratakelse av ansvarsrett som ansvarlig søker innebærer at samtlige arbeider må stanses inntil kvalifisert ansvarlig søker har
erklært ansvarsrett. Dette følger av pbl. § 23-4 som blant annet regulerer ansvarlig søkers funksjon som bindeledd mellom de
ansvarlige foretak, tiltakshaver og kommunen.
Ved bytte av ansvarlig foretak skal det lages en oversikt over oppgaver som er gjennomført slik at det går klart frem hva de
respektive foretak er ansvarlige for, jf. SAK10 § 12-6. Dette vil særlig være viktig for det foretaket som overtar ansvarsretten.
Hvis skjæringspunktet for ansvarsrettene ikke er klart definert, kan det føre til uenighet om ansvaret for eventuelle feil som
avdekkes.
Vedtak om å frata et foretak ansvarsrett kan påklages til Fylkesmannen. Klagen følger saksbehandlingsreglene i
forvaltningsloven (fvl.) §§ 28 flg.
Vedtak om å frata ansvarsrett skal rapporteres til Direktoratet for byggkvalitet, jf. pbl. § 23-3 femte ledd. Det samme gjelder
advarsel som kommunen gir foretaket. Innrapporteringer fra kommunene vil være grunnlag for eventuell oppfølging i den
sentrale godkjenningsordningen.
Der kommunen fatter vedtak om å frata ansvarsretten til et foretak, vil det også kunne ilegges overtredelsesgebyr etter plan- og
bygningsloven § 32-8 jf. SAK10 § 16-1 bokstav h om uriktige og villedende opplysninger til kommunen. For nærmere
informasjon om overtredelsesgebyr, se veiledning til SAK10 på direktoratets nettsider. Der tilsynet avdekker andre forhold enn
manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, må kommunen vurdere å følge opp dette. For mer informasjon om reaksjoner og
sanksjoner, se Veiledning om tilsyn (HO-2/2012) som er tilgjengelig på direktoratets nettsider.
Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 21.03.2016
11
Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak
5. Brevmaler og sjekklister
Nedenfor følger sjekklister og brevmaler for tilsyn med oppfyllelse av krav til kvalifikasjoner. Det er én sjekkliste og flere
brevmaler for tilsyn med oppfyllelse av krav til utdanning og praksis. Det er også en brevmal for varsel om å frata foretaket
ansvarsrett på bakgrunn av manglende oppfyllelse av krav til utdanning og praksis. Det er videre sjekklister for tilsyn med
oppfyllelse av krav til kvalitetssikringsrutiner, avhengig av hvilken funksjon foretaket har erklært ansvarsrett for.
Kommunen velger selv om sjekklistene skal benyttes i sin helhet eller om det er hensiktsmessig å konsentrere seg om utvalgte
spørsmål. Kommunen kan også supplere sjekklistene eller lage egne sjekklister.
Vi minner om at relevant sentral godkjenning normalt skal legges til grunn ved erklæring om ansvarsrett og ved tilsyn, jf.
SAK10 § 11-1 tredje ledd. Kommunen kan prioritere å føre tilsyn med foretak uten sentral godkjenning, jf. SAK10 § 15-1.
Last ned:
Tilsyn med utdanning/praksis
• Brevmal: Tilsyn med kvalifikasjoner (word)
• Brevmal: Tilsyn med kvalifikasjoner hos foretaket og underleverandør (word)
• Brevmal: Redegjørelse for foreslått tiltaksklasse (word)
• Brevmal: Varsel om å frata ansvarsrett (word)
• Sjekkliste: Tilsyn kvalifikasjonskrav (pdf)
Tilsyn med kvalitetssikring
• Sjekkliste: Tilsyn KS-rutiner prosjekterende (pdf)
• Sjekkliste: Tilsyn KS-rutiner utførende (pdf)
Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 21.03.2016
12
Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak
6. Rapportering om kommunens tilsynsaktivitet
Etter utløpet av 2017 skal kommunene rapportere til Direktoratet for byggkvalitet om gjennomførte tilsyn innenfor de prioriterte
tilsynsområdene. Kommunene vil få nærmere informasjon om hvordan rapporteringen skal skje når tidspunktet for
innrapportering nærmer seg.
Det er i første rekke ønskelig med en oversikt over antall gjennomførte tilsyn, antall avvik som er avdekket og kommunens bruk
av reaksjoner og sanksjoner. I en byggesak kan det avdekkes flere avvik, eksempelvis der flere ansvarlige foretak ikke oppfyller
krav til utdanning og praksis, eller der det avdekkes avvik både med hensyn til krav til utdanning og praksis samt krav til
kvalitetssikringsrutiner (ks-rutiner).
Antall byggesaker
det er ført tilsyn
med
Antall avvik
(ansvarsretter der
krav ikke er
oppfylt)
Antall fratakelser
av ansvarsretter
Antall advarsler
Antall
overtredelsesgebyr
Tilsyn med
utdanning og
praksis
Tilsyn med rutiner
for kvalitetssikring
Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 21.03.2016
13