Bidragsfolder 2016 - Halmstads kommun

Comments

Transcription

Bidragsfolder 2016 - Halmstads kommun
Föreningsbidrag 2016
Kommunala bidrag till
föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet
i Halmstads kommun
Foto: Fröken Fokus
1 (11)
BIDRAGSFORMER
-
Aktivitetsbidrag
Anläggningsbidrag
Investeringsbidrag
Ledarutbildningsbidrag
Lokalbidrag
Verksamhetsbidrag
ALLMÄNT
Ett rikt föreningsliv spelar en central roll för utvecklingen i Halmstads kommun. Av denna
anledning ges stöd till det lokala föreningslivet. Föreningar som bedriver verksamhet som
kompletterar det kommunala uppdraget eller som bedöms vara till nytta inom det
kommunala verksamhetsområdet kan få bidrag. Verksamheten ska stödja en demokratisk
utveckling i samhället och värna om demokratiska ideal.
Teknik- och fritidsnämnden ger kommunala bidrag till föreningar vars barn- och
ungdomsverksamhet är av ideell och allmännyttig karaktär. Bidragsmottagande föreningar
ska medverka till att kommunens riktlinjer följs samt verka i enlighet med Halmstads
kommuns värdegrund:
”Vår vision om Halmstad 2020 bygger på demokratiska värden. Alla halmstadbor ska ha
möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla
människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla
medborgare som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter,
rättigheter och skyldigheter. Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar.
Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov."
De kommunala föreningsbidragen avser endast att täcka en del av föreningens kostnader.
Bidragen till föreningar avser således att vara en hjälp till självhjälp. Föreningens kostnader
ska vara skäliga i förhållande till den barn- och ungdomsverksamhet som föreningen
bedriver.
Teknik- och fritidsförvaltningen
Besöksadress: Stationsgatan 48
Postadress: Box 246, 301 06 Halmstad
Tfn: 035-13 70 00
E-post: [email protected]
www.halmstad.se
1 (11)
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Föreningar som söker bidrag ska, för att vara bidragsberättigade, uppfylla samtliga delar i
nedanstående allmänna bestämmelser.
1. Sökande förening ska bedriva sådan verksamhet som av teknik- och fritidsnämnden anses
positiv för ungdomens fostran och utveckling.
2. Sökande förening ska:

vara öppen för alla som vill vara med.

på demokratisk väg ha antagit stadgar och valt styrelse.

årligen hålla årsmöte och ta fram verksamhets- och revisionsberättelse samt
verksamhetsplan.

ha varit verksam under cirka 6 månader.

ha minst 10 aktiva medlemmar i åldern 5-20 år, för politiska ungdomsförbund gäller
åldern 13-25 år, för handikappidrottsföreningar finns ingen åldersgräns. Som aktiv
medlem räknas den medlem som deltar vid minst 10 av föreningens sammankomster
per år och som under senaste verksamhetsår har varit registrerad som medlem och
betalat fastställd medlemsavgift.

ha redovisat minst 20 organiserade sammankomster* (ej studiecirklar) under senaste
skolår (HT-VT) för ungdomar 5-20 år, för politiska ungdomsförbund gäller åldern 1325 år, för deltagare i handikappidrottsföreningar gäller ingen åldersgräns.

ha sitt säte och vara verksam i Halmstads kommun.

vara registrerad i Halmstads kommuns föreningsregister.

minst en gång om året uppdatera och godkänna sina föreningsuppgifter i kommunens
föreningsregister via kommunens webbplats (www.halmstad.se).

ha registrerat plus-/bankgiro i föreningens namn samt ha ett organisationsnummer
registrerat hos skatteverket.

ha en ledarguide/ledarpolicy, antagen av föreningens styrelse, som tydligt visar vilken
värdegrund föreningen står för samt hur ledare i föreningen förväntas agera.

publicera föreningens ledarguide/ledarpolicy på föreningens officiella webbplats så
att dokumentet är väl tillgängligt för såväl allmänheten som föreningens medlemmar.

ha en officiell e-postadress i föreningens namn.

ge teknik- och fritidsnämnden sådan insyn i verksamheten att kontroll av densamma
kan göras.

kostnadsfritt ge Halmstads kommun möjlighet till information och reklamplats i
föreningens informationsblad och på anläggningar/lokaler som föreningen nyttjar.
*Med undantag för verksamhetsbidrag
2 (11)
3. Föreningen ska efter genomfört årsmöte omedelbart skicka in följande handlingar till
teknik- och fritidsförvaltningen:
- Årsmötesprotokoll
- Verksamhets- och revisionsberättelse
- Verksamhetsplan med budget
4. Ansökan om bidrag lämnas in av föreningen, inte av distriktsorganisation, sektion eller
dylikt. Nämnden kan besluta att krets jämställs med förening.
5. Har föreningen förfallna räkningar till kommunen kan dessa dras ifrån beviljat bidrag före
utbetalningen.
6. Föreningen bör kontakta teknik- och fritidsförvaltningen vid tveksamhet om
bidragsansökan. En för sent inkommen bidragsansökan innebär att bidraget minskar eller
att ansökan helt avslås. Ansökan ska vara poststämplad senast sista ansökningsdag (eller
nästföljande vardag om sista ansökningsdag infaller på en fredag, lördag eller söndag).
Om ansökan inkommer inom tre veckor efter sista ansökningsdag dras en
förseningsavgift på tio procent av summan. Inkommer ansökan senare än tre veckor efter
sista ansökningsdag utfaller inget bidrag.
3 (11)
AKTIVITETSBIDRAG
Målsättningen är att med bidrag stödja alla former av mötes- och gruppverksamhet för barn
och ungdomar inom föreningarna i kommunen. Aktivitetsbidraget utgår per planerad och
genomförd sammankomst för den ordinarie gruppen/laget såväl för tävling som för träning,
dock inte för studiecirklar.
Med sammankomst menas en av föreningen anordnad aktivitet, i vilken det deltar minst tre
personer (utöver ledaren) i åldern 5-20 år, för politiska ungdomsförbund gäller åldern 13-25
år, för deltagare i handikappidrottsföreningar gäller ingen åldersgräns.
Sammankomsten ska omfatta minst en timme och vara ledarledd.
Samma person kan endast räknas som deltagare i en bidragsgrundande sammankomst per
dag och riksorganisation.
Ansökan ska göras digitalt via ApN (Aktivitetskort på Nätet). Samtliga föreningar ansöker
senast den 25/2 (avser genomförda sammankomster under tidsperiod 1/7-31/12) och 25/8
(avser genomförda sammankomster under tidsperiod 1/1-30/6).
Anvisningar till kommunalt lokalt aktivitetsbidrag
Med bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst:
 med minst tre deltagare, utöver ledaren, i åldern 5-20 år. För politiska
ungdomsförbund gäller åldern 13-25 år och för deltagande i handikappidrottsförening
gäller ingen åldersgräns. Ledarens närvaro ska antecknas på närvarokortet.
 som varar minst en timme (60 minuter).
 som är beslutad och ekonomiskt planerad av en styrelse, en sektion, ett medlemsmöte
eller motsvarande där protokoll förs.
 som genomförs av lokalavdelningen. Bidrag utgår inte till en aktivitet som anordnas av
riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan.
Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp oavsett antalet deltagare (minst tre deltagare
utöver ledaren) och aktivitetens längd (minst en timme). Den som deltar i mer än en
sammankomst per dag inom samma lokalavdelning får bara medräknas vid en av dessa
sammankomster.
En ordinarie grupp får inte - från redovisningssynpunkt - delas i mindre grupper för att
erhålla fler sammankomstbidrag.
Bidrag utgår inte till entrébelagd tävling eller kommersiellt arrangemang som exempelvis
dans, bingo och basar. Bidrag utgår inte heller till studiecirkelsammankomst.
Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledaren eller biträdande gruppledaren
ska alltid vara närvarande under sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara
ledare för flera grupper samtidigt under samma timme.
Ledaren ska intyga att uppgifterna på närvarokorten är riktiga.
4 (11)
Ansökan sker på särskild blankett. En kopia på ansökningsblanketten och samtliga
närvarokort ska förvaras i minst tio år hos föreningen. Uppgifterna på ansökningsblanketten
är en sammanfattning av antalet bidragsberättigade sammankomster från ett eller flera
närvarokort.
Uppgifter på blanketten ska gälla aktuell tidsperiod (1/1-30/6 eller 1/7-31/12). Ordförande
och antingen revisor eller kassör bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är
riktiga.
När det gäller det statliga aktivitetsbidraget kan andra åldersgränser, bidragsregler och
ansökningstider gälla. Kontakta respektive riksorganisationen för besked.
5 (11)
ANLÄGGNINGSBIDRAG
Förening som äger/hyr och driver egen lokal/anläggning kan ansöka om anläggningsbidrag.
Anläggningsbidraget är avsett för drift av lokalen/anläggningen samt visst underhåll.
Anläggningsbidrag kan endast utgå för sådan lokal/anläggning som blivit bidragsprövad och
prioriterad av teknik- och fritidsnämnden.
Anläggningsbidraget betalas inte ut med automatik utan föreningen ska årligen söka och få
ansökan prövad.
Ansökan ska göras på särskild blankett och lämnas in senast den 25 februari.
Ansökningsblankett finns att hämta på www.halmstad.se.
Bidragsberäkning
Förening kan ges bidrag enligt olika beräkningsmodeller, beroende på vilken grupp den
tillhör. Förening med övervägande barn- och ungdomsverksamhet eller förening som är unik
i sitt slag för barn och ungdomar tillhör grupp A och ersätts dels med ett fast schablonbidrag
per anläggningsyta, dels med ett procentuellt bidrag för de fasta driftkostnaderna (el, värme,
vatten, sophantering, arrende och hyra).
Förening med övervägande aktiviteter för vuxna (från 20 år och uppåt), ridanläggning utan
ridskola för allmänheten samt tennisförening med utomhusbanor tillhör grupp B och ersätts
med ett fast schablonbidrag per anläggningsyta. I de fall det inte finns en schablon utgår i
stället ett särskilt behovsprövat bidrag.
Golfförening med organiserad barn- och ungdomsverksamhet och minst 20 sammankomster
tillhör grupp C och erhåller dels ett fast grundbidrag på 10 000 kr och dels ett rörligt bidrag,
baserat på antalet aktiva barn och ungdomar i förhållande till det totala antalet medlemmar:
Förändring av lokal/anläggning som medför krav på utökat anläggningsbidrag ska godkännas
av teknik- och fritidsförvaltningen innan förändringen genomförs av föreningen.
Teknik- och fritidsnämnden har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om
lokalen/anläggningen inte sköts eller används på ett för nämnden godtagbart sätt.
Vid nyanläggning åligger det föreningen att få anläggningsbidraget fastställt innan
byggnationen påbörjas.
Anläggningsbidraget är maximerat till 200 000 kr per anläggning.
6 (11)
Schablonbidrag per anläggningsyta
Fotbollsanläggning
Gräsplan med prioriterad skötsel/hög beläggning¹
Gräsplan med begränsad skötsel/låg beläggning²
11-manna grusplan:
Bidrag
6 kr/kvm
3 kr/kvm
20 000 kr
¹ Prioriterad skötsel = anläggningsytan är i fullt bruk under hela säsongen. Antal
träningstimmar och lag redovisas årligen i ansökan.
² Begränsad skötsel = anläggningsytan är i bruk endast del av säsong. Antal träningstimmar
och lag redovisas årligen i ansökan.
Ridanläggning
Ridhus (enbart för ridskolor)
Ridbana, grus eller motsvarande underlag
Ridbana gräs (max en bana per anläggning)
Ridslinga (enbart för ridskolor)
50 000 kr
10 kr/kvm (max 15 000 kr)
15 000 kr
5 000 kr
Tennisanläggning
Grusbana
Hardcourt
7 000 kr/bana
3 500 kr/bana
Golfanläggningar (ej korthålsbanor)
Rörligt bidrag baserat på:
 11-15 procent aktiva barn och ungdomar = 10 000 kr
 16-20 procent aktiva barn och ungdomar = 20 000 kr
 21-25 procent aktiva barn och ungdomar = 30 000 kr
 26-30 procent aktiva barn och ungdomar = 40 000 kr
 31-35 procent aktiva barn och ungdomar = 50 000 kr
 36-40 procent aktiva barn och ungdomar = 60 000 kr
7 (11)
INVESTERINGSBIDRAG
Investeringsbidrag kan utgå till en förening som bidrag till nybyggnads-, förbättrings- och
reparationsarbeten av egen eller hyrd lokal eller anläggning. Föreningen ska ha långsiktig
tillgång till lokalen/anläggningen. Investeringsbidrag kan också utgå till förening som bidrag
för framställning av orienteringskartor. Investeringsbidrag utgår efter prövning i varje särskilt
fall med belopp som är beroende av hela det anslag som utgår för ändamålet.
Investeringsbidrag kan sökas av alla föreningar, även de utan ungdomsverksamhet.
Ansökan ska lämnas in senast 25 februari. Ansökan görs antingen på särskild blankett som
finns att hämta på kommunens webbplats (www.halmstad.se) eller via e-tjänst på
www.halmstad.se.
Anvisningar till investeringsbidrag
 Det som avses i ansökan får inte ha påbörjats innan föreningen fått meddelande om
bidrag beviljats eller ej.
 Ansökan ska innehålla skiss/ritning samt kostnader och finansieringsplan för
planerade arbeten.
 Bidrag som söks från annat håll ska anges i finansieringsplanen.
 Investeringsbidrag utgår inte för inventarier eller utrustning som båtar, datorer, etc.
 Föreningen ska till teknik- och fritidsförvaltningen inlämna specificerad ekonomisk
redovisning när investeringen är avslutad.
 Erhållet investeringsbidrag får inte användas till annat än som angetts i ansökan.
8 (11)
LEDARUTBILDNINGSBIDRAG
Ledarutbildningsbidrag utgår för ledarutbildning som främjar föreningens barn- och
ungdomsverksamhet. Bidragsgrundad utbildning är all ledarutbildning som är
godkänd/anordnad av föreningens distrikts-/riksorganisation. Bidragets storlek fastställs
årligen av teknik- och fritidsnämnden.
Ledarutbildningsbidrag utgår med en fast summa per godkänd sammankomst för den barnoch ungdomsverksamhet som föreningen har genomfört under den senaste vårterminen och
höstterminen. Summan per sammankomst kan variera från år till år beroende på hur många
föreningar som söker ledarutbildningsbidrag respektive år. Varje bidragsberättigad förening
är dock garanterad ett årligt minimibidrag om 3 000 kr för ledarutbildning (under
förutsättning att föreningen har genomfört ledarutbildning och oavsett antalet genomförda
sammankomster). Ledarutbildningsbidraget kan aldrig vara högre än den faktiska kostnaden
som föreningen har haft för ledarutbildning.
Ansökan ska lämnas in senast den 1 november.
Ansökan görs antingen på särskild blankett som finns att hämta på kommunens webbplats
(www.halmstad.se) eller via e-tjänst på www.halmstad.se.
Ledarutbildningsbidraget söks retroaktivt och betalas ut en gång per år.
Anvisningar till ledarutbildningsbidrag
1. Bidraget är öronmärkt till ledarutbildning.
2. Redovisning av genomförd ledarutbildning ska ske i samband med att
ledarutbildningsbidrag söks. Vid kontroll av genomförd ledarutbildning ska kursintyg
kunna uppvisas.
3. Ledarutbildningsbidrag utgår endast för kursavgifter och resekostnader i samband
med genomförd ledarutbildning. Mat, logi och liknande kostnader är inte
bidragsberättigade kostnader.
9 (11)
LOKALBIDRAG
Bidrag utgår för lokaler som i stor utsträckning nyttjas eller är en förutsättning för
föreningens ordinarie barn- och ungdomsverksamhet och för kontinuerligt bruk oavsett om
föreningen äger eller hyr lokalen/anläggningen. Bidraget grundar sig på de lokalkostnader
som föreningen haft under året och utbetalas i efterskott året därpå. Bidrag utgår med en
procentsats som dels grundar sig på antal godkända sammankomster för barn- och
ungdomsverksamhet (godkända av teknik- och fritidsnämnden) som genomförts under
senaste skolåret (HT-VT), men också utifrån storleken på anslaget som kommunfullmäktige
anslår för ändamålet.



40-200 sammankomster/år ger ca 40 procent i lokalbidrag.
201-500 sammankomster/år ger ca 60 procent i lokalbidrag.
501 > sammankomster/år ger ca 80 procent i lokalbidrag.
Ansökan ska göras på särskild blankett och lämnas in senast den 25 februari.
Ansökningsblankett finns att hämta på www.halmstad.se.
Medtagna belopp ska avse kostnaderna för året före.
Lokalbidraget är maximerat till 75 000 kr/år per förening.
Anvisningar till lokalbidrag
Lokalbidrag kan inte sökas för lokaler/anläggningar som används för:
 Enstaka tillfällen som inte är en förutsättning för föreningens ordinarie barn- och
ungdomsverksamhet.
 Tävlingar, fester, eller andra evenemang där entré eller andra avgifter erläggs.
 Bingo eller andra verksamheter som syftar till att ge ett ekonomiskt överskott.
 Olika former av boende vid läger/tävlingar.
 Deltagaravgifter vid träningsinstitut/gym/målvaktsträning/bad/bowling etc.
Lokalbidrag kan inte sökas för sådana lokaler/anläggningar som redan subventioneras av
kommunen och som finns medtaget i foldern ”Avgifter för idrotts- och fritidsanläggningar”
eller för sådana lokaler/anläggningar där annat kommunalt bidrag utgår exempelvis
anläggningsbidrag eller anläggningssubvention.
Bidragsgrundande kostnader är:
 Kallhyra
 Värmekostnader
 El-, VA-, sotnings- och sophämtningskostnader
10 (11)
VERKSAMHETSBIDRAG
Verksamhetsbidrag via en dialogmodell kan sökas av barn- och ungdomsföreningar med
”drop- in-verksamhet", vars aktiviteter inte innefattas av aktivitetsbidrag. Ansökan för
verksamhetsbidraget gäller kommande kalenderår.
Ansökan ska göras på särskild blankett och lämnas in senast den 25 augusti.
Ansökningsblankett finns att hämta på www.halmstad.se.
Ansökan för verksamhetsbidraget gäller kommande kalenderår. Dialogmodellen bygger på
att föreningarna redovisar vilken verksamhet de har för avsikt att bedriva det kommande
året och kostnaderna för detta. Handläggande tjänsteman gör en analys av vilka föreningar
som är aktuella att bjuda in för en dialog med föreningsbidragsgruppen.
Föreningsbidragsgruppen består av två politiker från teknik- och fritidsnämnden samt en
tjänsteman på teknik- och fritidsförvaltningen som handlägger föreningsbidrag.
Dialogerna mellan förening och kommun ska vara genomförda senast 31 oktober.
Utbetalning sker i slutet på december samma kalenderår som ansökan gjorts.
Anvisningar för verksamhetsbidrag
Utöver de allmänna bestämmelserna för Idrotts- och fritidsstöd och med undantag från
punkter kopplade till föreningarnas antal sammankomster, finns nedanstående kriterier för
verksamhetsbidraget:
• Aktiviteter för barn och ungdomar 5-20 år i föreningsregi som inte är berättigade
aktivitetsbidrag.
• Verksamhetsplan, budget och ett tydligt syfte kring föreningen.
• En aktivitet ska ligga i linje med föreningens verksamhet och idé.
• Föreningarna får bidrag utifrån sina faktiska kostnader, dessa kan dock inte täcka
samtliga kostnader utan ska ses som hjälp till självhjälp.
• Desto högre medlemsantal 5-20 år, desto högre bidrag.
• Bidrag ges inte till entrébelagd tävling, kommersiellt arrangemang eller till
studiecirkelsammankomst.
• Föreningarna som ges bidrag för sina aktiviteter av andra förvaltningar (ex.
kulturförvaltningen) i Halmstads kommun är ej berättigade verksamhetsbidraget.
• Teknik- och fritidsförvaltningen har rätt att dra in verksamhetsbidraget i de fall
föreningen inte uppfyller sin verksamhetet enligt ansökan.
11 (11)
KOM IHÅG!
Ansökningsdatum
25 februari är sista ansökningsdag för lokalbidrag (preliminär bidragsutbetalning i mars).
25 februari är sista ansökningsdagar för anläggningsbidrag (preliminär bidragsutbetalning i
mars).
25 februari är sista ansökningsdag för investeringsbidrag (bidragsbesked i mars-april).
25 februari och 25 augusti är sista ansökningsdagar för aktivitetsbidrag (preliminär
bidragsutbetalning i mars och september).
25 augusti är sista ansökningsdag för verksamhetsbidrag (preliminär bidragsutbetalning i
december).
1 november är sista ansökningsdag för ledarutbildningsbidrag (preliminär
bidragsutbetalning i december).
För sent inkommen ansökan
Ansökan ska vara poststämplad senast sista ansökningsdag (eller nästföljande vardag om
sista ansökningsdag infaller en fredag, lördag eller söndag). Om ansökan inkommer inom tre
veckor efter sista ansökningsdag dras en förseningsavgift på tio procent av summan
(undantag verksamhetsbidrag, vars sista ansökningsdag gäller). Inkommer ansökan senare än
tre veckor efter sista ansökningsdag utfaller inget bidrag.
Krav för att en förening ska vara bidragsberättigad
För att en förening ska vara berättigad till bidrag måste föreningen efter genomfört årsmöte
skicka in följande handlingar till teknik- och fritidsförvaltningen:
 Årsmötesprotokoll
 Verksamhets- och revisionsberättelse
 Verksamhetsplan och budget

Föreningen måste även ha en av styrelsen antagen ledarguide/ledarpolicy som skickas
till teknik- och fritidsförvaltningen samt publiceras på föreningens webbplats.

Föreningen måste också minst en gång om året, efter varje årsmöte, uppdatera och
godkänna sina föreningsuppgifter i kommunens föreningsregister via kommunens
webbplats (www.halmstad.se).
Information på webben
På www.halmstad.se/Uppleva & Göra/Föreningsliv och stöd finns information och blanketter
som rör föreningsbidrag från teknik- och fritidsförvaltningen.
12 (11)