Bifogad blankett - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Comments

Transcription

Bifogad blankett - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
1 (2)
MSB/CERT-SE B1 version 1
Kontaktuppgifter för
it-incidentrapportering
Datum
Diarienr
2016-1181
Enligt 2 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters rapportering
av it-incidenter (MSBFS 2016:2): ”Varje myndighet ska meddela aktuella kontaktuppgifter för den funktion vid
myndigheten som ska ta emot information om it-incidenter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.”
Fält med * asterisk är obligatorisk information
Grunduppgifter
Organisationens namn*
Organisationsnr*
Adress
Postnr
Ort
E-postadress
Telefon
Fax
Telefon*
Mobiltelefon*
Kontaktfunktion
Funktionens namn*
E-postadress*
Uppgift om tider för bemanning*
Uppgift om beredskap utöver ordinarie arbetstid
Kontaktperson
(person som kan ta emot och vidarebefordra information med anledning av it-incidentrapportering till MSB)
Förnamn*
Efternamn*
E-postadress*
Telefon*
Mobiltelefon*
Fler uppgifter på nästa sida!
2 (2)
Övrigt
Övrig information med avseende på lämnade kontaktuppgifter
Om information i blanketten omfattas av sekretess ska blanketten hanteras enligt gällande bestämmelser.
Härmed godkänns ovanstående anmälan av kontaktuppgifter. De personuppgifter som lämnas kommer att registreras
i MSB:s diarium samt i MSB:s databas för anmälda kontaktuppgifter för it-incidentrapportering. MSB kommer att
behandla alla uppgifter i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen (1998:204).
E-posta/skicka blanketten senast den 23 mars 2016 till:
[email protected]
eller
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 651 81 Karlstad