Vinkkejä hakemuksen laatimiseen

Comments

Transcription

Vinkkejä hakemuksen laatimiseen
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
KÄRKIHANKERAHOITUS
Suomen Akatemian Tutkimuksella
eteenpäin -haku ja Tekesin Challenge
Finland -kilpailu
17.3.2016
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Ohjelma
1. Tutkimus- ja innovaatiopalveluiden tilaisuudet
2.
3.
4.
5.
6.
keväällä 2016 / Lasse Löytty
Taustaa kärkihankerahoitukselle
Suomen Akatemian kärkihankerahoitus /
tutkimuksen kehittämispäällikkö Timo Taskinen
Vinkkejä hakemuksen laatimiseen /
hankeasiantuntija Lasse Löytty
Tekesin kärkihankerahoitus / Timo Taskinen
Vuoden 2016 ERC-haut ja yliopiston tukipalvelut
hakijoille / Elina Humala
21.3.2016
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
TIP:n tilaisuudet kevät 2016
Horisontti 2020 -ohjelma:







From researcher to researcher: Marie Curie Research Fellow Tamás
Péter Szabó highlights the main findings of his project, 23.3.2016 at 1316 (info)
From researcher to researcher: Would you become an evaluator? panel discussion, 31.3.2016, at 9.00-11.00 (info)
H2020 Participant portal training for PIs (klo 10-11) & Participant portal
training for administrative staff (klo 11-12) 11.4.2016
Marie Skłodowska-Curie Individual Felloship call 2016 10.5.2016 12.0015.00 (info)
Writing Competitive Proposals especially for 2017 calls, 7.6.2016 at
9.00-16.00 (info)
Impact in Proposals, 8.6.2016, at 9.00-16.00 (info)
ERC process and timetables will be presented by Elina Humala.
21.3.2016
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Muut tilaisuudet
 Vaikuttavuustyöpaja tilauksesta etenkin H2020-ohjelman





pilareissa II ja III (Teollisuuden johtoasema ja
yhteiskunnalliset haasteet) myös Kärkihankkeet
Suomen Akatemian syyskuun hakujen työpajat nuorille
tutkijoille kesäkuussa – ilmoittaudu mukaan.
Kutsu TIP:n edustaja yksikköösi kertomaan eri
rahoitusmuodoista.
Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships -haun
työpajat elokuussa – ilmoittaudu mukaan.
Suomen Akatemian syksyn haun infotilaisuudet
syyskuussa (SF, ENG)
Tekesin TUTL-prosessi 16.9.2016 päättyvään hakuun
alkaa elokuun alussa.
21.3.2016
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Kärkihankerahoitus
21.3.2016
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Kärkihankerahoitus
 Hallitusohjelma ja kärkihankkeet
 Hallitusohjelmaa täydentävässä toimeenpano-
suunnitelmassa listataan myös hallituskauden
aikana toteutettavat osaamisen ja koulutuksen
kärkihankkeet. (linkki)
 Hallituksen yhtenä tavoitteena on tutkimus- ja
innovaatiotoiminnan laadun ja vaikuttavuuden
kääntäminen nousuun. (linkki)
 OKM:n kärkihankkeessa vahvistetaan
korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä
innovaatioiden kaupallistamiseksi. (linkki)
21.3.2016
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Kärkihankeohjelman rahoituskehys

TEM: TKI-toiminnan tukeminen Challenge Finland, Research Benefit,
Innovation Scout
2016: 14 milj. euroa
2017: 20 milj. euroa
2018: 25 milj. euroa
Yhteensä 59 milj. euroa

OKM: SA+Tekes yhteistyö kaupallistamisen edistämiseksi, Suomen
Akatemian osuus
2016: 2 milj. euroa
2017: 8 milj. euroa
2018: 20 milj. euroa
Yhteensä 30 milj. euroa
Yhteensä: 89,0 milj. euroa

”Osaamispohjaisen kasvun ja kansainvälisen tason
osaamiskeskittymien aikaansaamiseksi sekä tutkimuksen laadun ja
vaikuttavuuden vahvistamiseksi lisätään Suomen Akatemian
tutkimukseen osoitettavan kilpaillun rahoituksen määrää.
21.3.2016
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Akatemian kärkihankerahoitus
21.3.2016
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Tutkimuksella eteenpäin
-kärkihankehaku 27.4.2016
Haun tavoitteet
 Nostetaan uusia ideoita hyödynnettäväksi
– Rahoitetaan nuoren tutkijasukupolven tutkijoiden omasta,
korkeatasoisesta tutkimuksesta kumpuavia hyödyntämisen
ideoita
 Tuetaan erilaisia hyödyntämisen mahdollisuuksia
– Rahoitettavien hankkeiden tieteenaloja ei ole rajattu etukäteen
 Edistetään kohtaamisia osaamisen kehittämiseksi
– Tuetaan liikkuvuutta sekä tutkijoiden ja tutkimuksen
hyödyntäjien yhteistyön kehittymistä
21.3.2016
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Ehdota omaa hankettasi SA:lle 21.3.
mennessä
 Verkkokysely (linkki)
 Jotta pystymme järjestämään hakemuksellesi
parhaan mahdollisen paneeliarvioinnin, pyydämme
sinua lyhyesti kuvaamaan 21.3.2016 mennessä
hakemustasi tässä verkkokyselyssä.
 Kyselyn tuloksia käytetään avuksi vain
arviointipaneelien kokoamisessa eikä vastauksesi
tähän kyselyyn vaikuta mitenkään itse
arviointiprosessissa.
21.3.2016
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Vinkkejä kärkihankehakuun
 Huhtikuun hakuilmoituksessa (linkki) Tutkimuksella




eteenpäin -kärkihankehausta sivuilla 21-24 ja 41-44.
Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tutkimuksen
yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
Haku on tarkoitettu kaikille tieteenaloille eikä sitä ole
rajattu mihinkään tiettyihin aiheisiin.
Rahoitus suunnataan jo käynnissä olevan
korkeatasoisen tutkimuksen ja siitä kumpuavan
hyödyntämisen edistämiseen.
Rahoituksella tuetaan nuoren tutkijasukupolven tutkijoita,
joiden tutkimusprojektit ovat jo todettu Suomen
Akatemian, vastaavan ulkomaisen julkisen
rahoitusorganisaation tai kansainvälisen rahoittajan
aiemmissa vertaisarvioinneissa tieteellisesti
korkeatasoisiksi ja ovat jo saaneet rahoituksen.
21.3.2016
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Hakukelpoisuus
 Pakollinen ehto: rahoitusta voi hakea tutkija, jonka
vastuulla on ollut tai on edelleen käynnissä oleva
tutkimushanke ajalla 1.1.2015–27.4.2016.
 Kun yllä oleva ehto täyttyy, hakea voivat seuraavat
henkilöt:
– 1. Akatemian henkilökohtaisen rahoituksen saanut
akatemiatutkija tai tutkijatohtori (tohtorintutkintotodistuksen
päiväyksestä riippumatta)
– 2. Tutkija, jonka viimeisimmästä tohtorintutkinnon
suorittamisesta on hakuajan päättymiseen mennessä
kulunut enintään 14 vuotta (tutkintotodistuksen päiväys
ajalla 27.4.2002–27.4.2016) ja joka täyttää jonkin
seuraavista kelpoisuuskriteereistä:
21.3.2016
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Hakukelpoisuudesta 2
 2.1 Tutkimushankkeen vastuullinen johtaja tai konsortion
osahankkeen johtaja, jolla on rahoitusta jostakin
seuraavasta Akatemian rahoittamasta tai
vertaisarvioimasta rahoitusmuodosta
– akatemiahanke, suunnattu akatemiahanke ja
akatemiaohjelmahanke
– akatemiaprofessorirahoitus
– huippuyksikkörahoitus
– strategisen tutkimuksen hanke
– kansainväliset hankkeet (ei liikkuvuusapurahat)
– kehitysmaatutkimus
– kliininen tutkija
– liikuntatieteellinen tutkimus.
21.3.2016
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Hakukelpoisuudesta 3
 2.2 Tutkimushankkeen vastuullinen johtaja,
koordinaattori tai osahankkeen johtaja, jolla on
vertaisarvioitu ja rahoitettu hanke EU:n
puiteohjelmista (FP7 tai Horisontti 2020)
 2.3 Tutkimushankkeen vastuullinen johtaja, jolla on
kansainvälisesti vertaisarvioitua hankerahoitusta,
jonka on myöntänyt ulkomainen tai kansainvälinen
julkinen rahoittaja (esim. Euroopan
tutkimusneuvosto, National Institute of Health (NIH)
tai Vetenskapsrådet)
21.3.2016
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Käynnissä oleva tutkimus
 Tutkimussuunnitelmassa (SA)
Objectives and expected results
–
–
–
–
Objectives of the research
Hypotheses
Expected scientific and societal impacts of the research
Potential for scientific breakthroughs and for the regeneration
of science and research
– Applicability and utilisation potential of the research
results
– Critical points for success, alternative implementation
strategies
– Publication plan: publishing of research results, dissemination
and communication to the scientific community, end-users and
the general public
21.3.2016
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Rahoitettavat toimet
 Kärkihankerahoituksella voidaan esimerkiksi:
– Pilotoida tai kokeilla eri tieteenalojen tutkimuksen tuloksia
käytännön olosuhteissa tai
– kehittää uusia toimintamalleja elinkeinoelämän,
julkishallinnon tai kolmannen sektorin tarpeisiin.
– Tavoitteena on myös tukea tutkijoiden
– kansainvälistä ja
– organisaatiorajoja ylittävää liikkuvuutta sekä
– tutkijoiden työskentelyä tutkimustuloksia
hyödyntävissä organisaatioissa.
– Rahoituksella halutaan lisätä aktiivista vuorovaikutusta
tutkimuksen ja sen tulosten hyödyntäjien kesken
osaamisen kehittämiseksi.
21.3.2016
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Tukikelpoisia kustannuksia
 Tarvittaessa hankkeen vastuullisen johtajan palkkaus




(palkkausrahoitus ei kuitenkaan voi olla päällekkäistä muun
Akatemian rahoituksesta maksettavan palkan kanssa)
Vaikuttavuus- ja vuorovaikutustyöstä syntyvät kulut
(esimerkiksi uusien toimintamallien kehittäminen tutkimuksen
hyödyntämiseen)
Tutkimustiedon avaamisen kulut (avoimuus ja käytettävyys)
Markkina- ja patentointiselvitykset tai muut vastaavat
keksinnöllisyyden todentamiseen tähtäävät toimet, kokeilut ja
pilotit ja muut proof of concept -toimet
Kaupallistamisen valmisteluun liittyvät kulut (mutta eivät
varsinaiset kaupallistamisen kulut tai vain yhtä yritystä
hyödyttävät valmistelun kulut).
21.3.2016
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Tukikelvottomia kustannuksia
 Myynti- ja markkinointikulut tai yrityksen
perustamiseen liittyvät kustannukset
 Tutkimustuloksen immateriaalioikeudellinen
suojaaminen.
 Suomen Akatemian rahoitusta ei voi käyttää
taloudelliseen toimintaan, riippumatta siitä
tavoitellaanko tai syntyykö toiminnasta tuottoa.
 Rahoitettujen hankkeiden tulosten tulee olla julkisia
hankkeen päättymisen jälkeen, ja rahoituksen
saajan on huolehdittava tulosten aktiivisesta,
syrjimättömästä ja laajasta levittämisestä.
21.3.2016
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Esimerkkejä tutkimuksen hyödyntämisen
edistämisestä
(ei liityntää taloudelliseen toimintaan)
 Tutkimusryhmä tekee yhteistyötä yliopistosairaalan kanssa
esimerkiksi hoitokäytänteiden kehittämiseksi.
 Tutkimusryhmä kehittää teknologioita kohti uusia sovelluksia
 Tutkija valmistelee lääkemolekyylien testaamista tai
mallintamista
 Tutkimusryhmä edistää kiertotalouteen siirtymistä kokeilulla
 Tutkija tekee yhteistyötä koulujen kanssa pilotin/kokeilun
muodossa esim. oppimisympäristöjen ja –menetelmien
kehittämiseksi.
 Tutkija tekee yhteistyötä ympäristöjärjestön kanssa uusien
ympäristöystävällisten prosessien/kulutustottumusten
tunnistamiseksi.
 Tutkija toteuttaa pilotin kansainvälisen yhteistyökumppanin
esim. YK/WHO kanssa, josta syntyy osaamisen siirtymistä
maasta toiseen.
21.3.2016
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Budjetoinnissa huomioitavaa
 Hankkeen rahoituskausi on 1.10.2016–30.9.2018.
 Kaksivuotisen hankkeen rahoitus voi olla enintään
300 000 euroa.
 Valtion talousarvion mukaisesti kärkihankerahoituksella toteutettava hyödyntämisen
edistämisestä tapahtuu pääosin vuonna 2018.
– Budjetointi on ohjeistettu poikkeuksellisen tarkasti
• 7 % kustannuksista ajalle 1.10.–31.12.2016,
• 27 % kustannuksista ajalle 1.1.–31.12.2017 ja
• 66 % kustannuksista ajalle 1.1.–30.9.2018.
 Vuosittain rahoitus on siten enintään
– 21 000 € vuonna 2016
– 81 000 € vuonna 2017
– 198 000 € vuonna 2018
21.3.2016
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Budjetointi ja hankeilmoitus
Jyväskylän yliopiston osalta:
 Kokonaiskustannusmallin kertoimet:
– Henkilösivukustannuskerroin 55 %
– Yleiskustannuskerroin 94 %
– Tehollisen työajan kerroin on edelleen 85 %
 Hankeilmoitus on pakollinen kaikille hakijoille!
 Kokonaiskustannusmallin vaikuttavuuden ja
vaikutusten arviointi -loppuraportti
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Arviointi ja päätöksenteko
 Kärkihankehaun hakemukset arvioidaan
paneeleissa (10-12 kappaletta), joissa on jäseninä
sekä kotimaisia että kansainvälisiä tutkimuksen ja
sen tulosten hyödyntämisen asiantuntijoita.
 Rahoituspäätökset tekee Akatemian hallituksen
asettama jaosto. Jaosto käyttää päätöksenteossaan
tutkimuspoliittisia kriteerejä kuten esimerkiksi nuoren
tutkijasukupolven tukeminen.
 Rahoituspäätökset hankkeista tehdään syyskuussa
2016.
21.3.2016
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Arviointikriteerit
 tutkimuksen hyödyntämisen potentiaali ja vaikuttavuus






yhteiskunnassa
tutkijanuran alkuvaiheen tutkijoiden tutkimustoiminnan
tukeminen
liikkuvuuden tukeminen
tutkimussuunnitelman toteuttamiskelpoisuus,
innovatiivisuus ja vaikuttavuus
potentiaalisten tutkimustulosten hyödyntäjäryhmien laatu
ja laajuus
uudet yhteistyörakenteet ja -verkostot
suorituspaikan tarjoama tuki tutkimuksen
kaupallistamiselle ja muulle hyödyntämiselle
21.3.2016
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Hakemuksen liitteet
LIITE 2 A: KÄRKIHANKEHAUN HAKEMUKSEN LIITTEET (s.41)
Pakolliset liitteet:
 Tutkimus- ja hyödyntämissuunnitelma, yhteensä enintään kymmenen sivua
 Hakijan ansioluettelo, jonka enimmäispituus on neljä sivua
 Hakijan julkaisuluettelo, jossa listataan poikkeuksellisesti ainoastaan kymmenen
hankkeen kannalta merkittävintä julkaisua; julkaisuluetteloon voi lisätä linkin
täydelliseen julkaisuluetteloon.
Tapauskohtaiset liitteet:
 Yhteistyösitoumus, jossa tutkimustietoa hyödyntävä taho osoittaa sitoutumisensa
hankkeeseen
 Rahoituspäätös ulkomaiselta tai kansainväliseltä rahoittajalta (enintään 10 sivua)
 Eettisen toimikunnan lausunto; eettiset näkökohdat on aina kuvattava
suunnitelmassa
 Jos osa työstä suoritetaan ulkomailla tutkijaliikkuvuutena, tulee ulkomaisen
yliopiston tai tutkimuslaitoksen kutsu liittää hakemukseen.
Ohjeessa mainittuja enimmäispituuksia ei saa ylittää. Liitteet laaditaan
englanninkielisinä ja ne liitetään verkkoasioinnissa hakulomakkeeseen kohdassa
Liitteet, poikkeuksena ansioluettelo, joka liitetään lomakkeeseen kohdassa
Henkilötiedot/cv.
21.3.2016
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Tutkimus- ja hyödyntämissuunnitelma
LIITE 2 B: TUTKIMUS- JA HYÖDYNTÄMISSUUNNITELMA
KÄRKIHANKEHAUSSA (s. 42)
 Hakemusten arvioinnin yhdenmukaisuuden ja laadun
varmistamiseksi hakemusten tulee olla vertailukelpoisia.
 Tutkimus- ja hyödyntämissuunnitelmassa kuvataan
tavoitteet ja toimintasuunnitelma, jossa pääosa tällä
rahoituksella tehtävästä työstä toteutetaan vuoden 2018
aikana.
 Tutkimus- ja hyödyntämissuunnitelma on jäsennettävä
SA:n ohjeistuksen mukaisesti ja siinä tulee kuvata
kansainväliselle asiantuntijalle hakemuksen arviointia
varten seuraavat asiat
21.3.2016
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Tutkimus- ja hyödyntämissuunnitelma 2
 1. Hankkeen vastuullinen johtaja ja suorituspaikka,
hankkeen nimi
 2. Yhteenveto hankkeesta
– lyhyt yhteenveto, abstrakti, josta selviää suunnitelman idea ja
miten se vastaa haun tavoitteisiin; mukaan lukien tutkimuksen
ja sen hyödyntämisen edistäminen ja odotettavissa olevat
tulokset
– tutkimuksen ja sen hyödyntämisen edistäminen ja
odotettavissa olevat tulokset
 3. Tiivis kuvaus hakijan Akatemian tai vastaavan
ulkomaisen/kansainvälisen rahoittajan rahoittamasta
hankkeesta, johon hakemus perustuu
– hanke, sen rahoittaja ja rahoituskausi
– hankkeen tulokset, joihin tässä hakemuksessa esitetty
hyödyntäminen perustuu
21.3.2016
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Tutkimus- ja hyödyntämissuunnitelma 3
 4. Tutkimuksen ja sen hyödyntämisen tavoitteet
– esimerkiksi yhteiskunnalliset, sosiaaliset, taloudelliset ja/tai tieteelliset
tavoitteet
 5. Hankkeen toteutus
– yhteistyö- ja hyödyntäjätahot
– tutkimuksen ja sen tulosten käyttöönoton sekä hyödyntämisen
kannalta keskeiset toimet, esimerkiksi kokeilut tai pilotit
– hankkeen tulosten hyödyntämistavat ja vaikuttavuusmekanismit ja prosessit, ml. vuorovaikutussuunnitelma
– suunnitelma hankkeen tutkijoiden liikkuvuudesta
– kuvaus tutkimusorganisaation tuesta tutkimuksen tulosten
hyödyntämisen edistämiselle
– kuvaus hankkeen immateriaalioikeuksien sopimismenettelystä
 6. Odotettavissa olevat tulokset ja vaikuttavuus
– tutkimuksen hyödyntämisestä odotettavat tulokset ja vaikuttavuus
– mahdolliset tieteelliset tulokset
21.3.2016
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Tutkimus- ja hyödyntämissuunnitelma 4
 7. Kustannusarvio
– kustannusarvio laaditaan perusteluineen rahoituskaudelle
1.10.2016–30.9.2018
– Haettavan rahoituksen vuosittainen kustannusarvio on
laadittava seuraavasti: hankkeen koko kaksivuotiskauden
kustannuksista haetaan 7 prosenttia käytettäväksi ajalla
1.10.–31.12.2016, 27 prosenttia käytettäväksi ajalla 1.1.–
31.12.2017 ja 66 prosenttia käytettäväksi ajalla 1.1.–
30.9.2018.
 8. Eettiset kysymykset
– Tutkimusaiheeseen, menetelmiin ja aineistoihin liittyvät
eettiset kysymykset (esim. menettelytavan eettisyys,
tutkittavan tietoinen suostumus, tutkittavan anonymiteetin
suojaaminen) sekä mahdolliset tutkimusluvat tai niiden
hakeminen
 9. Keskeinen kirjallisuus tai lähdeluettelo
21.3.2016
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Ansioluettelo
 Akatemia edellyttää että hakemuksen liitteeksi tulevan ansioluettelo
laaditaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan TENKin ja Akatemian
ohjeistuksen mukaisesti.
 Hakemukset arvioivien kansainvälisten asiantuntijoiden mukaan
ansioluettelot ovat nykyisellään liian pitkiä. Tästä syystä Akatemia
suosittelee kansainvälisen käytännön mukaisesti ansioluettelon
enimmäispituudeksi neljä sivua.
 Ansioluettelossa huomioidaan haun luonne, oma tutkijanuravaiheesi
ja oman tieteenalasi käytännöt. Ansioluettelon on oltava
tarkoituksenmukainen ja tiivis esitys tieteellisistä ansioista
suhteutettuna juuri kyseiseen hakuun. Esitä ansioluettelossa
keskeisimmät ja haun kannalta olennaiset tiedot noudattaen TENKin
mallin järjestystä. Ne kohdat, joihin ei ole mitään esitettävää, voit
jättää pois.
 Akatemia pyytää ansioluettelon ja julkaisuluettelon erillisinä liitteinä.
Älä tästä syystä merkitse Akatemiaan toimitettavaan ansioluetteloon
julkaisuja. Tarkempi ansioluettelo-ohjeistus on Akatemian
verkkosivulla kohdassa http://www.aka.fi/fi/rahoitus/nainhaet/hakemuksen-liitteet/ansioluettelo/
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Sidosryhmät, hyödyntäjät
 Vuorovaikutussuunnitelmaan mietittäväksi ja tukea
 Stakeholder Engagement handbook (linkki)
 Strategisen tutkimuksen neuvoston hakuinfon esitys
(linkki)
21.3.2016
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Viestintä, sidosryhmäyhteistyö










http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guidecomm_en.pdf
https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/FS-Plan-for-theexploitation-and-dissemination-of-results_1.pdf
file://fileservices.ad.jyu.fi/homes/lamaloyt/My%20Documents/Communicationdissemin
ationandexploitationwithimpactinH2020.pdf
http://www.tandem-wacren.eu/wp-content/uploads/2015/08/D5.1_Dissemination-andExploitation-Plan-and-Communication-Chart_DEP-CoC_TANDEM_web.pdf
https://www.fosteropenscience.eu/project/images/documents/D5.2_Dissemination_Pla
n.pdf
What does communication involve?
The communication activities must already be part of the proposal
A comprehensive communication plan should define clear objectives (adapted to
various relevant target audiences) and set out a description and timing for each
activity.
With your communication activities you call attention of multiple audiences about your
research (in a way that they can be understood by non-specialists) and address the
public policy perspective
contributing to competitiveness and to solving societal challenges (eg. impact on
everyday lives, better use of results and spill-over to policy-makers, industry and the
scientific community).
21.3.2016
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Viestintää, sidosryhmiä









Good communication
starts at the outset of the action and continues throughout its entire lifetime
is strategically planned and not just be ad-hoc efforts
identifies and sets clear communication objectives (e.g. have final and intermediate
communication aims been specified? What impact is intended? What reaction or
change is expected from the target audience?)
is targeted and adapted to audiences that go beyond the project's own
community including the media and the public
chooses pertinent messages (e.g. How does the action's work relate to our
everyday lives? Why does the target audience need to know about the action?)
uses the right medium and means (e.g. working at the right level - local, regional,
national, EU-wide?; using the right ways to communicate - one-way exchange
(website, press release, brochure, etc.) or two-way exchange (exhibition, school
visit, internet debate, etc.); where relevant, include measures for public/societal
engagement on issues related to the action)
is proportionate to the scale of the action
An overview of best practices and a check list on how actions can build a
communication strategy is available in theCommunicating EU research and
innovation guidance for project participants.
21.3.2016
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Vaikuttavuuden teemoja
Talous
Kasvu (BKT)
Sijoitukset
Uudet tuotteet
Uudet prosessit
Uudet palvelut
Uudet yritykset
Ihmiset
Tietoa suurelle yleisölle
Vaikutukset oppilaitoksiin
Tutkijoiden kouluttaminen
Uudet taidot
Tutkimusaihe
Yhteiskunta
Elämän laadun parantaminen
Ihmisten terveys
Kasainvälinen yhteistyö
Ratkaisuja yhteiskunnallisiin
haasteisiin
Vaikutukset politiikkaan
Vaikutuksen lainsäädäntöön
Uudet työpaikat
Tieto
Tieteellinen edistyminen
Uudet metodit
Uudet tekniikat
Julkaisut
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Vaikuttavuuden kohderyhmiä
•
Elämänlaatu
Terveys
YhteisPolitiikka
kunta •
Kansainvälinen
yhteistyö
• Kasvu
• Investoinnit
Talous
• Uudet ryitykset
• Uudet tuotteet
Tietoa
Ihmiset
•
•
• Tieteellinen
edistyminen
• Tekniikat ja
metodit
Taitoja
Työllistyminen
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Kerro arvioitsijalle kokonaiskuva
-tutkimukseen liittyvä arvoketju ja/tai
innovaatioketju
Perustutkimus
• Kuka
tarvitsee ja
hyödyntää
tietoa
Soveltaminen
• Kuka
tarvitsee ja
hyödyntää
Tuote
• Kuka
tarvitsee ja
hyödyntää
Mitä vaihtoehtoja omalle
lähestymistavallesi/ratkaisulle/teknologialle löytyy, millä
muulla oma T&K&I voidaan korvata?
Ketkä haluavat ja tarvitsevat tuloksiasi?
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Vaikuttavuus: vaihtoehtojen vertailu
Vaikuttavuus
hyödynsaajien
kannalta
Vaihtoehto
1
Vaihtoehto
2
Vaihtoehto
3
Tarkoituksenmukaisuus
suhteessa
hyödynsaajien
intresseihin
Resurssitarve
Toteutukseen
liittyvät
riskit
Tulosten
kestävyyteen
liittyvät
riskit
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Yhteystiedot
 www.jyu.fi
21.3.2016