newsletter for february 2016 - Scandinavian Research Council for

Comments

Transcription

newsletter for february 2016 - Scandinavian Research Council for
NEWSLETTER FOR FEBRUARY 2016
Velkommen til Nordisk Kriminologi 69 (2) 2016 (Februar)
News from the Secretariat:
Finland leading NSfK in 2016-2018
Finland assumed the chairmanship of the Scandinavian Research Council for Criminology
(Nordiska Samarbetsrådet för kriminologi, NSfK) from January 1st 2016. Aarne Kinnunen,
Deputy Head of Department of the Department of Criminal Policy at the Finnish Ministry
of Justice, will act as the chairman of NSfK for the period 2016-2018. M.Soc.Sc. Laura
Mynttinen is the new Leader of the Secretariat. She is administratively placed under the
Department of Criminal Policy at the Finnish Ministry of Justice. Read more here
NSfK Research Seminar 2016 in Iceland: Registrations welcome, last day to
apply: 20.3.2016
The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) is pleased to announce the
58th Research Seminar. This year’s seminar will be hosted in Iceland from 1st to 4th of
May 2016 (Hotel Bifröst, Borgarnes). We welcome all interested researchers to apply for
participation in the seminar. NSfK will cover the travel and accommodation for the
participants from Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. The main theme of the
2016 Research Seminar is ”New challenges in criminology; can old theories be used to explain or
understand new crimes?”
Read more about the seminar and how to apply here
Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder fra NSfK’s kontaktsekretær i
Danmark, Dorthe Eriksen
Har du nyheder, du ønsker bragt i NSfK’s nyhedsbrev, kan du rette henvendelse til
kontaktsekretær Dorthe Eriksen på e-mail: [email protected]
Nyt fra Det Kriminalpræventive Råd
Langt de fleste danskere er ikke bekymrede for at blive udsat for kriminalitet, selv om de
overvurderer omfanget. Det viser en ny undersøgelse om danskernes forestillinger om
kriminalitet fra Det Kriminalpræventive Råd. Rapporten kan læses her
Nyt fra Københavns Universitet
Den anerkendte kriminolog Keith J. Hayward er fra februar 2016 tiltrådt som professor på
Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Professor Hayward som har adskillige
publikationer bag sig inden for teoretisk kriminologi, miljøbetinget kriminologi,
populærkultur og forbrydelser, visuelle forskningsmetoder samt terrorisme og fanatisme.
Han har været med til at grundlægge forskningsfeltet kulturel kriminologi, og han
interesserer sig især for sammenhængen mellem kulturel dynamik, forbrydelser og
kriminalitetsbekæmpelse i det moderne samfund. Pressemeddelelsen kan læses her
Nyt fra Institut for Menneskerettigheder
Fakta om isolation
Nogle former for isolation bruges oftere end tidligere, mens andre former er faldende.
Instituttet præsenterer fakta om de forskellige former for isolation, der bruges i danske
arresthuse og fængsler. Læs mere her
Møder m.v.
Dansk Kriminalistforening
Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 17.00-19.00
Hadforbrydelser: Hvad er det? Hvordan afgrænses det?
Indleder: Statsadvokat Jens Røn, Rigsadvokaten og lektor, ph.d. Linda Kjær Minke,
Syddansk Universitet
Mødet vil blive afholdt i Djøf’s mødecenter, Gothersgade 133, København K.
Kriminologiska och kriminalpolitiska nyheter från NSfK's
kontaktsekreterare i Finland, Karolina Henriksson
Har du nyheter som du önskar få med i NSfK's nyhetsbrev kan du ta kontakt med
kontaktsekreterare Karolina Henriksson genom e-post: [email protected]
Nyheter från justitieministeriet
Höjning av dags- och ordningsbotsbeloppen föreslås
Det föreslås att dagbotens belopp höjs till ungefär det dubbla. Också ordningsboten och
samfundsboten föreslås bli höjda. Höjningarna gäller både böter som döms ut av
domstolarna och böter som föreläggs utanför dem. En regeringsproposition om detta
överlämnades till riksdagen den 4 februari. Läs mer här.
Brottsoffers rättigheter förbättras från och med den 1 mars
Brottsoffers rättigheter och stödet till och skyddet av brottsoffer ska förbättras genom de
ändringar av lagstiftningen med vilka man genomför EU:s s.k. offerdirektiv. Reformerna
träder i kraft den 1 mars 2016. Läs mer här.
Forskningsprojekt för att utreda finländarnas allmänna rättsuppfattning har inletts
Enligt regeringsprogrammet ska rättssäkerheten i Finland tillgodoses på ett effektivt sätt
och straffen stå i linje med den allmänna rättsuppfattningen. Justitieministeriet har inlett
undersökning för att utreda medborgarnas allmänna rättsuppfattning och åsikter om
lämpliga påföljder. Undersökningen genomförs av Institutet för kriminologi och
rättspolitik vid Helsingfors universitet. Läs mer här.
Förstärkt reseförbud och häktningsarrest föreslås som alternativ till häktning
Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår i sitt betänkande att förstärkt reseförbud och
häktningsarrest ska införas som alternativ till häktning. Nya alternativ till häktning söks
bl.a. på grund av bristen på utrymmen i häktena. Läs mer här.
Nyheter från Rådet för brottsförebyggande
Statsbidrag till brottsförebyggande 2016
Justitieministeriet beviljar statsunderstöd till brottsförebyggande arbete och dess
utvärdering. År 2016 är understödet sammanlagt 70 000 euro. Läs mer här.
Nyheter från inrikesministeriet
Ordningsbot för mindre överskridande av hastighet förbättrar trafiksäkerheten och
effektiviserar trafikövervakningen
Inrikesministeriet föreslår att polisen i fortsättningen utfärdar ordningsbot redan för
fortkörning på 7 km/h efter det tekniska säkerhetsavdraget. För närvarande får man
ordningsbot för fortkörning på minst 8 km/h efter det tekniska säkerhetsavdraget. Läs mer
här.
Nyheter från Institutet för kriminologi och rättspolitik
Publikation om konsekvensbedömning i regeringens propositioner år 2013.
Läs mer här (endast på finska).
Snabblånsreformen har fungerat i synnerhet på unga vuxna
Enligt en analys av offentliga statistikuppgifter och domar har reformen från år 2013
minskat på antalet domar gällande fordringar i synnerhet bland unga vuxna. Den
genomsnittliga storleken på kreditföretags skuldfodringar per gäldenär har ändå stigit i
nästan alla åldersgrupper. Läs mer här (endast på finska). Mer information fås av
Karoliina Majamaa, tel.+358 (0)2941 20854, e-post: [email protected]
Rapport om personbrott 2016 (Henkirikoskatsaus)
År 2015 fick polisen kännedom om 115 uppsåtliga våldsbrott som lett till offrets död.
Brottsnivån per 100 000 invånare var 2,1. Personbrottsligheten har under de senaste 20
åren minskat tydligt. Läs mer här (endast på finska).
Nyheter från Institutet för hälsa och välfärd
Enhetliga och likvärdiga medlingstjänster vid brott- och tvistemål för klienterna
Från början av året överfördes det nationella ansvaret för att ordna medlingstjänster vid
brott- och tvistemål från regionförvaltningsverken till Institutet för hälsa och välfärd
(THL). Institutet förenhetligar styrningen av medlingstjänsterna och stärker samarbetet
mellan myndigheterna och intressegrupperna för att säkra tillgången till högklassiga
medlingstjänster i hela landet. Läs mer här.
Nyheter från Polisyrkeshögskolan
Polisyrkeshögskolans utredning ger en samlad lägesbild av migrationen och säkerheten
Hur påverkar den ökade migrationen säkerheten i samhället och myndighetsarbetet? Hur
borde integreringen utvecklas? Bland annat dessa frågor söker man svar på i en rapport
som har färdigställts under ledning av Polisyrkeshögskolan. Läs mer här.
Forskningsprojekt om illegal avfallshandel och illegala avfallstransporter
Vid Polisyrkeshögskolan har man inlett ett forskningsprojekt vars resultat kan användas
för att bekämpa illegala avfallstransporter och illegal avfallshandel i Europa på ett
effektivare sätt än tidigare. Resultaten från projektet kan utnyttjas i strategisk planering
och i gränsöverskridande myndighetsarbete. Läs mer här.
Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder fra NSfK’s kontaktsekretær
på Færøerne, Bjørk Maria Kunoy
Har du nyheder, du ønsker bragt i NSfK’s nyhedsbrev, kan du rette henvendelse til
kontaktsekretær Bjørk Maria Kunoy på e-mail: [email protected]
Der er ingen nyheder fra Færøerne i denne måned.
Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder fra NSfK’s kontaktsekretær i
Grønland, Avijaja Albrechtsen
Har du nyheder, du ønsker bragt i NSfK’s nyhedsbrev, kan du rette henvendelse til
kontaktsekretær Avijaja Albrechtsen på e-mail: [email protected]
Der er ingen nyheder fra Grønland i denne måned.
Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder fra Island, af
kontaktsekretær Snorri Örn Árnason
[email protected]
The Ministry of the Interior
Proposals for moving Police studies to University level
The Ministry of Interior announces up for review, a draft bill proposing a new structure of
police education in Iceland. The bill proposes that police studies will be moved up to
University level, in the model of other Scandinavian countries. The news report can be
found here (in Icelandic).
Important to implement a more effective regulation of policing
The Ministry of Interior in co-operation with the University of Iceland and Reykjavik
University held a seminar about how to regulate policing. Interior minister Olof Nordal
said in her address at the start of the panel discussion that it was necessary to establish a
more effective supervision of the police. An important milestone in this regard is a draft
bill proposing amendments to the Police Act to the effect that there will be an
administrative committee that will have the task of receiving complaints from citizens. The
news report can be found here (in Icelandic).
Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheter fra Norge av kontaktsekretær
Per Jørgen Ystehede
[email protected]
Justis-og Beredskapsdepartementet
Toril Marie Øie utnevnt til høyesterettsjustitiarius
Jeg er svært fornøyd med utnevnelsen av Toril M. Øie til ny justitiarius i Høyesterett.
Mange dyktige og kompetente søkere viser at dette er en ettertraktet og viktig stilling.
Etter en samlet og grundig vurdering har valget falt på Øie. Jeg er trygg på at hun vil
bidra til at den store tilliten vi har til Høyesterett vil bestå, sier justis- og
beredskapsminister Anders Anundsen (Frp). Les mer her
Overordnet organisasjonsmodell for politidistriktene
Nasjonalt risikobilde 2015 beskriver to nye scenarioer som det norske samfunnet bør
I dag har justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) besluttet overordnet
organisasjonsmodell for politidistriktene.
Gjennomføringen av nærpolitireformen er en meget viktig sak for god måloppnåelse i
justissektoren. Den overordnede organisasjonsmodellen for politidistriktene er et viktig
bidrag til å oppnå et mer enhetlig politi som leverer likere polititjenester med bedre
kvalitet i hele landet. Les mer her
Statistisk Sentralbyrå
Straffereaksjoner, 2014
302 600 straffereaksjoner ble registrert i 2014. Av disse ble 32 600 gitt i forbrytelsessaker. 19
650 reaksjoner ble gitt av domstolene, som er 10 prosent færre enn i 2013. I alt 269 600
personer ble i 2014 registrert som straffet. Av disse ble 27 900 straffet for én eller flere
forbrytelser. Les mer her
Nyheter om forskning
For fler nyheter om ny forskning se: http://www.ssb.no/sosiale-forhold-ogkriminalitet?de=Kriminalitet+og+rettsvesen
Kriminalomsorgens Utdanningssenter
Fra kriminalkunskap til jus
Ved studieoppstart for kull 2016-17 i starten av januar, ble alle emnene i utdanningen til
høgskolekandidat i straffegjennomføring presentert. Den ene læreren etter den andre
presenterte sitt emne som det viktigste. Viktig, viktigere eller viktigst, semesteret går sin
gang. Og uavhengig av hvor mye emneansvarlig i kriminalkunnskap, Katharina
Gjeruldsen, ønsker det, så har ukene gått, eksamener er skrevet og levert til sensur.
Stafettpinnen i form av studieplanen er nå overlevert til jus-emnet, som skal regjere
timeplanen til aspirantene de neste ukene. Les mer her
Politihøgskolen
Holmboes akademiske fest
Morten Holmboe disputerte for graden ph.d på Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo
med avhandlingen: Fengsel eller frihet - Om teori og praksis i norsk straffutmåling, særlig i
grenselandet mellom fengsel og mildere reaksjoner. Les mer her
Klar for nye avhør av barn og ungdom
De arbeider med de mest krevende og alvorlige straffesakene. Ofte er det kompliserte og
tragiske hendelser som ligger til grunn. Nå tar en ny gruppe etterforskere i politiet
videreutdanning i avhør av barn og ungdom. Les mer her
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Rapporter
Seksuelle overgrep mot barn og unge med innvandrerbakgrunn: En undersøkelse av
forekomst og erfaring i hjelpeinstansene
Se: https://www.nkvts.no/rapport/seksuelle-overgrep-mot-barn-og-unge-med-
innvandrerbakgrunn-en-undersokelse-av-forekomst-og-erfaring-i-hjelpeinstansene/
Menn på krisesenter
Se: https://www.nkvts.no/rapport/menn-pa-krisesenter/
Universitetet i Oslo – Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS)
På flukt: Fra kontroll av svensker til kontroll av syrere
Det er lett å tenke at politiets kontroll av innvandring er et helt nytt fenomen. Men før var
det svensker som ble sett på som en trussel mot velferdsstaten. Les mer her
Kriminalitet, frihetsberøvelse og kontroll i nordiske øysamfunn
Dette er tema for en arbeidsgruppe som tar sikte på å beskrive hvordan konflikter og
lovbrudd håndteres i de fire øy-samfunnene Færøyene, Grønland, Island og Åland. Les
mer her
Fra Cuba for å lære om norsk konfliktmegling
Prosjektet, som er støttet av Utenriksdepartementet, ble initiert av Nils Christie i 2002 i
samarbeid med den Cubanske Juristforening, og arbeider med undervisning i Havanna
ved Facultad de Psicologia og Facultad de Derecho (Juridisk fakultet) på kriminologiske,
rettssosiologiske og kriminalpolitiske tema. Les mer her
Nye publikasjoner
Se: http://www.jus.uio.no/ikrs/forskning/publikasjoner/boker/
Kriminologiska och kriminalpolitiska nyheter från Sverige
av kontaktsekreterare David Sausdal
[email protected]
Myndigheter och/eller statliga forsknings- och uträtningsinstitutioner
Brottsförebyggande rådet (Brå)
Nya prognoser över volymerna i rättskedjan: Nu redovisar rättsväsendets myndigheter sina
prognoser över verksamhetsvolymerna under perioden 2016–2019. Prognoserna pekar åt att flödet
kommer att minska de närmaste åren.
Dialog som för polisen närmare medborgarna: Arbetet med medborgarlöften innebär att polisen, i
samarbete med kommunen och andra lokala aktörer, tar fasta på medborgarnas erfarenheter och
upplevelser av tryggheten i närområdet, genom så kallade medborgardialoger. Forskningen visar
på goda erfarenheter från andra länder —men dialogens kvalitet är avgörande för förtroendet för
polisen.
Brottsoffermyndigheten
Över 400 deltagare på Internationella Brottsofferdagen: Upprepad utsatthet var temat när
Internationella Brottsofferdagen ägde rum den 22 februari i Stockholm på Norra Latin.
Arrangemanget var fullsatt med 400 deltagare på plats. UR spelade in föreläsningarna som snart
sänds på Kunskapskanalen.
Sök medel från Brottsofferfonden våren 2016:
Den 1:e april är sista ansökningsdag för att söka
projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden. Bidragen kan sökas av
forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter.
Förslag på ny lagstiftning mot näthat: Hur kan lagstiftningen ge bättre skydd till de som utsätts för
hot och kränkningar på nätet? Det har undersökts i en ny utredning. Ett av förslagen är att de som
blivit utsatta också ska kunna få brottsskadeersättning för grova förtalsbrott – något som i
dagsläget bara är möjligt i vissa speciella fall.
48 000 fick hjälp av vittnesstöd: Under 2015 fick närmare 48 000 personer hjälp av vittnesstöd i
Sveriges domstolar. – Vittnesstöden bidrar till att skapa trygga förhörspersoner. Det ökar
möjligheterna att utreda och genomföra rättssäkra prövningar av brott, säger Annika Öster,
generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.
Justitiedepartementet
EU:s inrikesministrar enades om stärkt gränskontroll: Vid rådet för rättsliga och inrikes frågor
enades EU:s inrikesministrar idag om en allmän inriktning om förstärkta kontroller mot relevanta
databaser vid yttre gräns.
Sverige och Serbien förhandlar polisavtal: Illegala vapen stod högst på agendan när
inrikesminister Anders Ygeman träffade sin serbiska motsvarighet Nebojša Stefanovic.
Informations- och cybersäkerhet i Sverige - Strategi och åtgärder för säker information i staten: Här
kan du ta del av remissvar och till vilka instanser regeringen har remitterat betänkandet SOU
2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige - Strategi och åtgärder för säker information i
staten
Synnerligen grova narkotikabrott: Regeringen föreslår att straffskalorna delas upp och att det
införs två nya brott: synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling.
Förslagen innebär att straffen skärps för gärningar som avsett hantering av synnerligen stora
mängder narkotika.
Id-kapningar kriminaliseras: Allt fler svenskar råkar ut för att få sin identitet kapad. Regeringen
har den 11 februari, beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag till ett nytt brott i
brottsbalken – olovlig identitetsanvändning.
Stärk hbtq-personers rätt att vara sig själva: Folkhälso- sjukvårds och idrottsminister Gabriel
Wikström, barn, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, justitie- och migrationsminister
Morgan Johansson, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, socialförsäkringsminister
Annika Strandhäll.
Integritet och straffskydd: Utredningen har haft som övergripande uppgift att göra en bred
översyn av det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet, särskilt när det gäller hot
och andra kränkningar. Uppdraget har varit att analysera om det straffrättsliga skyddet är
ändamålsenligt eller om det bör förändras.
Kriminalvården
Indisk dans sätter klienter i gungning: Att dansa Bollywood tillsammans med Josefin Wikström är
en glädjekick som känns i hela kroppen. När de indiska tonerna sprider sig i rummet gungar hela
rummet.
Polisen
Intensivt år för polisen: År 2015 blev ett intensivt år för polisen med fortsatt omorganisation och
flera stora händelser som migrantströmmarna och det förhöjda terrorhotet.
Utreder arbete mot tvångsäktenskap: Polisen har en viktig roll i att upptäcka och förebygga
hedersrelaterade brott. Under 2015 visade flera rapporter att tvångsäktenskap och könsstympning
är utbrett i Sverige. Trots detta leder få ärenden till åtal och nu utreder polisen varför.
Så jobbar polisen med utvisningar: Det senaste året har det kommit många asylsökande till
Sverige. En del av dem som inte får stanna återvänder till sina hemländer självmant. Men inte alla.
Här reder vi ut vad som är polisens roll när det gäller tvångsavvisningar.
Fortsatt fokus på migrantsituationen: Migrantsituationen ställer fortsatt höga krav på polisen. Den
särskilda händelsen ”Alma” som polisen haft sedan i höstas övergår nu till ordinarie
polisverksamhet. Arbetet kopplat till migranter har blivit en del av den nya vardagen.
53 utsatta områden i Sverige: Det finns 53 områden i landet som i olika grad är utsatta för allvarlig
brottslighet, har en låg socioekonomisk status och där polisen bör rikta särskilda insatser. Det slår
polisen fast i en ny rapport.
Socialstyrelsen
Många orsaker bakom narkotikadöd: Socialstyrelsen har gått igenom dödsorsaksintyg för 2014 och
analysen ger en mer nyanserad bild av den narkotikarelaterade dödligheten. Självmord,
läkemedel, blandmissbruk och nätdroger är viktiga orsaker till dödsfallen
Statens offentliga utredningar
Utredningen för ett stärkt civilsamhälle överlämnar sitt betänkande: Den 25 februari överlämnade
den särskilde utredaren Dan Ericsson betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)
till kultur- och demokratiministern. Utredningen föreslår flera åtgärder för att stärka
civilsamhället, bland annat genom ökad kunskap hos det offentliga, tydligare myndighetsstyrning
och krav på konsekvensanalyser avseende civilsamhället. De lämnar också förslag för att öka
civilsamhällets möjligheter att delta i upphandling och idéburna offentliga partnerskap samt om
förbättrat administrativt stöd till organisationerna.
Universiteten/Högskolorna
Göteborgs Universitet
Lojalitet och bakslag: Micael Björk har följt den kanske största statliga omorganisationen i modern
tid från insidan. Under två år har han varit anställd på Polismyndigheten i Västra Götaland. Först
för att granska polisens brottsutredande verksamhet, sedan för att följa omorganisering mer direkt.
Resultatet har blivit boken Den stora polisreformen: Fem arbetspapper.
Kolla Institutionen för sociologi och arbetsvetenskaps kalendarium
Linnéunivesitetet
Basic, Goran (2016) ”Definitions of Violence: Narratives of Survivors from the War in Bosnia and
Herzegovina”. Journal of Interpersonal Violence, DOI:10.1177/0886260515622300.
http://www.soc.lu.se/en/goran-basic/publication/8231414
Basic, Goran (2015) ”Concentration Camp Rituals: Narratives of Former Bosnian Detainees”.
Humanity and Society, DOI: 10.1177/0160597615621593. http://www.soc.lu.se/en/goranbasic/publication/8233727
Lunds universitet
Rättssociologiskt samarbete bakom ny rapport om Utöya: Karl Dahlstrand har medverkat som
sakkunnig under skrivandet av rapporten "«Men hva er det egentlig ment for?»
Voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011”.
Åkerström, M.; Wästerfors, D & Jacobsson, K (2016)."Struggling for One’s Name: Defense
Narratives by those Accused of Small-Time Corruption" Sociological Focus. Vol. 49, Is 2.
Abstract: Under scrutiny (what we term a “bribery gaze”), many interpersonal exchanges in work
contexts are perceived as bribes rather than gifts, tokens of appreciation, or mundane favors.
Current Swedish bribery laws are strong, and the media keep a vigilant eye out for suspicious
activities. From a wide set of qualitative data, we selected 13 interviews with formally-accused
middle managers and low-level officials in Sweden who claimed to be innocent of small
corruption. We discovered that they were more concerned with defending their honor than with
job losses, material losses, or legal repercussions.
Yakhlef, Sophia; Basic, Goran and Åkerström, Malin (2015) ” Protecting European Borders:
Changing Border Police Cooperation in the Baltic Sea Area”. Social Studies, 9(3): 5-24.
http://www.soc.lu.se/en/goran-basic/publication/8229141
Seminarium: Likhet inför lagen - kring en liten bok om en monumental sak. Claes Lernestedt,
Professor i straffrätt, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Allhelgona Kyrkogata 14 M, 223
62 Lund, Hus M, vån. 3, Room M331.
Seminarium: 2016-03-08 12:00 till 13:00, Konferensrum 1, Sociologiska institutionen, Agneta Mallén
presenterar: "Advantages and Disadvantages with Using Citizen Journalistic Film as Empirical
Data in Criminological Research".
Kolla Sociologiska institutionens kalendarium
Kolla Rättssociologiska institutionens kalendarium
Stockholms universitet
Mikko Aaltonen, Torbjørn Skardhamar, Anders Nilsson, Lars Højsgaard Andersen, Olof Bäckman,
Felipe Estrada and Petri Danielsson (2016) ”Comparing employment trajectories before and after
first imprisonment in four nordic countries” Brit. Journal of Crim. doi: 10.1093/bjc/azw026
Abstract: Employment plays a crucial role in the re-entry process and in reducing recidivism
among offend- ers released from prison. But at the same time, imprisonment is generally regarded
as harmful to post-release employment prospects. Little is known, however, about whether or not
offenders’ employment trajectories before and after imprisonment are similar across countries.
Seglivad myt om våldtäkter fortsätter: Professor Felipe Estrada medverkar i Vetenskapsradion
Den falska bilden av våldet: Professor Felipe Estrada medverkar i P1 Vetandets värld.
Kolla Kriminologiska institutionens kalendarium
Umeå universitet
Kolla Sociologiska institutionens kalendarium
Örebro universitet:
Samtal med föräldrar hindrar flickor från att skada sig själva: Möjligheten att prata med
föräldrarna minskar risken för självskador hos flickor med depressiva symptom. Den
kopplingen finns inte för pojkar. Det visar Delia Latina i sin avhandling i psykologi vid
Örebro universitet.
Amerikan hedersdoktor för forskning om våldsutsatta barn: Sandra Graham-Bermann,
professor i psykologi och psykiatri vid University of Michigan, har utsetts till ny filosofie
hedersdoktor vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, vid Örebro
universitet (Sverige). Hon hedras för sin forskning kring våldsutsatta barn och de metoder
som utvecklats för att stödja dessa barn, stödmetoder som bland annat används i Sverige.
Seminarium: Invigning av The Violence Hub: 07 mars 2016 15:15 – 16:30 Ljuspunkten,
Långhuset: Forskar du om våld, vill du veta mer om den forskning som redan bedrivs
eller letar du efter samarbetspartners? Kom och träffa The Violence Hub, som presenterar
resultatet av kartläggningen av våldsforskningen på ORU. Vi bjuder på smörgås och
dryck.
Kolla Institution för juridik, psykologi och socialt arbetes kalendarium

Similar documents