2016 - Løgeheia Hyttegrend

Comments

Transcription

2016 - Løgeheia Hyttegrend
GENERALFORSAMLING
LØGEHEIA HYTTEGREND
TORSDAG 24 Mars 2016
STORSTOVA 2.ETG.KL:17.00
AGENDA:
1. Godkjenning stemmeberettiget
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av dirigent
4. Valg av 2 stykk til signering av protokoll
5. Godkjenning Årsmelding
6. Godkjenning Regnskap
7. Vedtak av «valg rotasjonsliste»
8. Vedtak medlemskontingent
9. Valg av revisor
10. Behandling av innkomne forslag
5. Årsmelding- 2015 Løgeheia Hyttegrend
Styret har i år bestått av: Tor Magne Madsen (leder og sekretær), Terje Gudmestad (Kasserer), Peter
Logan og Per Åge Alver. Vararepresentanter har vært Stein Arvid Egeland og Arild Arnesen.
Det er avholdt 2 styremøter:
-
10.10.15 På Knaben (Per Åge Alvers hytte)
30.01.16 På Knaben (Per Åge Alvers hytte)
Referater fra styremøter er innført i protokoll og lagt offentlig via nettsiden i etterkant av møtene.
Leder anmerker at det har vært godt oppmøte og godt samarbeidsklima i styret.
Saker av betydning som er behandlet:
Året 2015 har bestått av Fiber installasjon.
Det ble gjennomført 6 helger med dugnad fra slutten av mai til ut juni. På disse 6 dugnadene ble fiber
fra leirskolen frem til feltet ferdigstilt og spredenett ut i hele Løgeheia. Styret er veldig godt fornøyd
med deltakelsen, kommunikasjonen og innsatsen til hver enkelt. Styret vil også påpeke at vi er godt
fornøyd med egen innsats. Prosjektet ble gjennomført til den pris vi estimerte og på kortere tid enn
vi hadde forhåpning til.
Det er selvsagt på sin plass at styret takker Harald Tveit i Løgeheia-2 som har vært en pådriver
for hele prosessen. Harald har hatt mye av belastningen med kommunikasjon mot Altifiber,
Installatørene samt koordinering mot alle hyttefeltene på Knaben.
Annen informasjon fra styret:
-
Knaben Prosjektet via Marianne Haugland har avholdt to møter med alle vel-foreninger på
Knaben. Denne foreningen har ikke noe mandat utover å snakke alle vellenes interesser og
fremme hytteeieres interesser mot Knaben prosjektet og mot Kommunen. Det er avholdt
to møter, ett høst og ett vår. Per Åge var representant på det ene møtet og Tor Magne på
det andre.
-
Det anmerkes fra Styret at betaling av kontingent går veldig sent, sist år ba vi om at dette bør
forbedres, vi kan ikke se noen forbedring. Kasserer ber også om at dem som skifter e-post
adresse eller telefon gir oss beskjed om dette.
-
Atle Høgberg har lagt alt av informasjon ut på nettsiden, vi har forsøkt å oppdatere denne
med så mye som mulig. Styret vil gjerne rette en takk til Atle for arbeidet.
5. Regnskap 2015
7.Vedtak av «valg rotasjonsliste»
Ref. sak styremøtet 30.01.16: Tor Magne Madsen og Terje Gudmestad ønsker 2 nye år i styret.
Iht. liste vedtatt på årsmøtet sist år skulle: Arild Drechsler (nå Arve Undheim) og Jon Petter Åsebø
inn i styret. Det er sendt beskjed til dem, begge har skriftlig godtatt ønsket.
Innvending sist år fra Erlend Opheim om at styreverv som ikke er registeret tas også inn og forskyves i
denne omgang.
Det bes derfor om at redigert forslag iht. vedlegg godkjennes av årsmøtet.
8.Kontingent 2015:
Det har ikke vært noen uforutsette saker i 2015 slik som 2014. Vi har derfor en god økonomi pr.d.d.
men vi skal ikke mer enn 2 år tilbake før vi hadde flere uforutsette kostnader.
Styrets innstilling er derfor at kontingent settes til 3000,-
9.Valg av Revisor:
Iht. gjeldene vedtekter skal årsmøte velge revisor.
Styret foreslår Bente Moberg.
10.Behandling av innkommende forslag:
Det er ikke kommet noen saker fra medlemmer til årets generalforsamling.
Styret ønsker å ta opp saken fra sist styremøte hvor en vei/parkeringsmulighet ble diskutert. På
årsmøtet 2013 fikk styret fullmakt til å sjekke ut hvilke muligheter det er og hva det eventuellt vil
koste. Dette ble ikke utført. Styret 2016 ønsker å se på muligheter, dersom det er muligheter så
kan de legges frem for årsmøtet 2017.
VEDLEGG:
-Styremøte referat#1
-Styremøte referat#2
- Valgliste(Rotasjonsliste)
Styremøte 10.10.15
Deltakere:
Tor Magne Madsen, Terje Gudmestad, Peter Logan, Per Åge Alver
Sted:
Per Åges hytte
Referent:
TM Madsen
Kopi til:
Alle medlemmer via nettside.
Sak:
Fakturering
/ regnskap
Kommentar:
Regnskap informasjon - Terje:
Regnskap pr. d.d. 197 000,-
Info fra
Knaben
prosjektet
Brøyting på
vår
parkerings
plass:
Fiber:
Alle års-kontingenter er betalt
Alle «Fiber-Dugnad» er betalt
2-3 stk. var 6000,-, Dette samsvarer med lister over deltakelse.
Siste regning til Anton Ivar Hunsbedt var på 200 000,- Dette dekker
dugnad for fiber internt i feltet.
- Det kommer en regning på 30-35’ dette skal dekke fiber fra
Leirskolen til Hattevarden. Så alle «vel forening» spleiser på, dette
er den 1000kr som ble lagt inn i kontingenten på årsmøtet.
- Med regning på løypekjøring og fiber så regner vi med å ha rundt
100 000 på konto, dette går med på uforutsette hendelser som vi
ikke har hatt så langt i år. Vi diskuterte litt ang. kontingent til neste
år, men styret er i den oppfatting at kontingent blir stående slik at
vi har handlingsrom dersom noe skulle skje. Det er tungt og mye
arbeid for å kreve inn penger derfor er det bedre å ha litt
egenkapital på konto.
Per Åge deltok på Knaben møte 02.10.15 og informerer litt ang. hva som
ble gått igjennom der.
- Status Lysløype –> Venter på gravearbeid for Knabeåna, for utfyllingsmasse, fortsatt
- Løyper Knaben1: Det foregår skogshogst «Stutedalen» opp Kvinavegen for løype Knaben1 på ski.
- Veien blir brukt som skiløyper i dårlig vær, dette kommer til å gå
galt tilslutt da brøytemannskapet har problemer med å se folk i
løypene.
- Brøytemannskapet ber også folk ha sleptau og bolt klart og ikke
under all bagasje ifbm. Hjelp vinterstid.
- Netcom har også 4G nå på Knaben, dette ble installert i sommer.
Kan de legge skuffen på «overgangen» mellom parkeringsplassen til stiene
våre. Her er det mye klatring når vi kommer. Det var også dårligere
brøyting sist vinter en det som har vært tidligere.
Vi tar en oppgang med brøytemannskap ang. tidspunkt og utførelse, Tor
Magne tar det med Are.
Status fiber:
- Det er veldig mye arbeid og koordinering av fiber.
- Fått blåst inn hele «toppen» av Løgeheia og skal ta «toppen» av
midtbakken søndag. Da er det noen nede ved parkering igjen. Tor Magne
tar en opptelling og sender ut informasjon på mandag. De sliter med
fremdrift med hovedsakelig pga lange strekk i Kvinavegen, hos oss klarer
de 7-8 til dagen når vi hjelper med utstyr, i Kvinavegen har de vært nede i 3
til dagen. Vi hadde et møte med de andre foreningene på fredag og ble
Info
Info
Aksjon
:
Tor
Magne
info
Veier i
feltet:
Hytte
omsetting:
Neste
møte:
enige om å bruke helgen på Løgeheia grunnet hjelp med bæring på
vanskelig lokasjoner.
- Det arbeidslaget som er her nå går en 12-9 rotasjon og reiser hjem etter
torsdag. Harald Tveit holder dialogen for å få nytt lag til Knaben, i verstefall
står fremdriften rolig mens disse er på fri. Selv sier montørene at snø og
frost ikke er et problem, men at det kan bli utfordringer dersom det er
problemer ( grave opp osv).
- Det er også mye arbeid som må gjøres på leirskolen da det må skiftes ut
hovedskap. Skapet er kun stort nok til 60 husstander, dette vitner om
veldig dårlig planlegging i Altifiber.
- Montørene sier at kobling i skap og pidestaller går fint i snø, dette har de
gjort både i Hemsedal og Geilo, de rigger seg opp med telt og sitter og
kobler inne i dem.
- Vi kan håpe å være koblet opp til Jul, men ingen er villige å gi dato eller
love noe hos Altifiber eller Norsk Fiberoptikk.
Det er blitt kommentert litt ang. kjøring på veiene:
- Det er flere biler som er observert som kjører til hyttene.
Styret er i den oppfatting at reglene er for alle, de som kjører til hyttene
ved parkeringsplassen ikke har mer rett enn andre. Det vil påpekes at
veiene/bakkene blir ødelagt og veiene betales av alle medlemmer også de
som følger reglene, dette kan oppfattes urettferdig.
Større utredning ang. ny vei til toppen må vurderes av generalforsamling.
Styret ønsker å ta opp ballen på generalforsamling neste gang dersom det
kommer inn forslag.
Ballestad og Dreschler sine hytter er solgt Begge gikk på kort tid, og det er
gledelig å se at Løgeheia omsetter i et ellers tungt marked. Nye eiere er
registrert og Terje setter inn i medlemsregister.
Vi satser på et møte Januar/februar for planlegging til årsmøtet. Skulle noe
dukke opp tar vi det fortløpende. Det er ønskelig å holde dette på Knaben
og ikke pr. telefon. Per Åge kan kjøre til Stavanger dersom det er
nødvendig. Tor Magne koordinerer mhp hva som kommer inn.
Info,
bør tas
på
årsmø
tet 16
Info
Info
Styremøte 30.01.15
Deltakere:
Tor Magne Madsen, Terje Gudmestad, Peter Logan, Per Åge Alver
Sted:
Per Åges Alværs hytte
Referent:
Tor Magne Madsen
Kopi til:
Alle medlemmer via nettside.
Sak:
Faktureri
ng/
regnskap
Kommentar:
Regnskap informasjon - Terje:
Regnskap pr.d.d:
Foreløpig
- Tot. Inn (inkl. Fiber) = 416 00
- Tot. Utgifter = 336 500
- Ca 79 500 ( ca.1590 pr. hytte)
Info
Saldo pr. 158 529,73,-
Info fra
Knaben
prosjekte
t
Fiber:
-
Nytt møte i «Vinterferieuken» - Tor Magne kan stille fra oss
o Ta opp muligheter for
Status fiber:
- Det er ikke kommet inn meldinger fra noen hytteeiere om
driftsproblemer., vi antar at alt tas direkte med Altifiber.
-> Fungerte bra; Vi kom i mål i forhold estimert kostnader på 1000,- for
hovedtrase og 4000 for internt i feltet.
Klargjørin
g til
årsmøtet
2016.
- Basert på dette anses styret «Fiber Prosjektet» Avsluttet for vår del.
Tidskjema / deadlines:
1. Innkalling legges på nettside: 1/2
2. Frist innmelding av saker- 10/3
3. Sakspapiret lages og sendes til styret for høring- svarfrist: 13/3
4. Papirer legges ut på nettside ( vurderer også mail) mandag 14/3.
Booking- Hus: Skjærtorsdag 24.Mars klokken 17.00. Tor Magne tar kontakt
med daglig leder i skitrekket.
Årsmelding: Tor Magne lager forslag
Økonomi – Terje lager oppsettet- Tar saken med revisor
Innmeldte saker legges inn: Saker bør fremlegges av forslagsgiver
Skrive ut papirer og ha klart til årsmøtet: Per Åge.
Valg liste: Bør revideres: Tor Magne og Terje tar gjerne en ny periode. Arild
Drechler skulle blitt valgt inn og har solgt hytten. Tor Magne reviderer liste
og legger ved innkalling. Selv om vi ikke har valg er valg et av punktene som
det skal gås igjennom iht forskrifter.
Info
info
Vi beholder kontingent men tar bort ekstra kostnaden som var ekstraordinær mhp fiber.
Tor Magne sender mail til Undheim og Åsebø ang. flytting av styret.
Annet /
innmeldt
e saker:
-
-
Vei / parkeringsplass – kommer opp i møtet: Hva med å få til en liten
parkeringsplass ved slutten av til Løgeheia-2, dette kan være en
mulighet for ca. 10-12 hytter, hva fornuftig saksgang for videre
dialog? - Det anmerkes at styret i 2012 hadde fullmakt til utredning
årsmøtet, noe som ikke ble utført. Dette forslaget skiller seg veldig
ut fra forslaget som ble utarbeidet og lagt død i 2008, dette var en
vei på tvers av hele myra og hadde et mye større inngrep i naturen
en liten snu/parkeringsplass på en eksisterende vei.
o Tor Magne tar en prat med Harald Tveit i løgeheia-2.
o Peter tar en prat med øverste hytte i felt-2 for å høre hva
han sier
o Peter får et grovt estimat fra Anton
Ang. Løgeheia 2 så tror vi at vi har et godt grunnlag for dialog, etter
samarbeid med fiber, samt at de har fått «p-plasser» ifbm med
veien. Vi har gitt fra oss p-plasser til deres vei uten kompensasjon av
dette. Vi brøyter p-plassen og gir dem tilkomst til deres vei, dette er
det ingen avtale på eller kompensasjon for. Det har aldri blitt
kompensert noe for frafall av p-plasser samt at de fritt bruker vår
parkeringsplass ved dårlig vær og besøk. Fordelene for Løgeheia-2 er
også at flere vil være med å dele brøyte kostnader og vi kan
dessuten gå sammen for asfaltering noe som ble lovet Løgeiheia-1
da veien ble bygget.
-
Natt til nyttår var det en sølvgrå pickup som kjørte opp bakkene.
Dette var villmannskjøring, ingen kjenner til bilen, vi antar at det er
lokale guttunger fra dalen. Kan det være mulighet å diskutere å sette
opp bom ved inngangen til veiene i feltet? Vi vurderer dette som et
engangstilfellet, dersom det er flere
-
Asfaltering av parkeringsplassen: Per Åge har hatt en drøs med
andre medlemmer. Re-asfaltering av parkeringsplassen bør
vurdering? Styret tar en befaring av p-plassen når snøen er gått
våren 2016. Det er også nå Asfalt Sør i Kvinesdal.
-
Facebook side for medlemmer: Siden som i dag er der i dag er åpen,
kan vi få en lukket for medlemmer? Tor Magne sjekker med Atle
Høgberg ang. dette. Det er for eks. Brøyting, parkering osv.
-
Purre opp brøyting at de legger skuffen mot veien slik vi slipper å
klarte opp en høy vegg for å komme ut på stien. Tor Magne tar
saken opp med Are Mygland nå før det blir store mengder med snø.
-
Nå står det en bil (Jeep) på tvers – hva med å trykke opp skilt som
ligger som står der? Her gjelder det først å fremst å informere
fremfor å sette opp et skilt. Mail, facebook og nettside.
Neste
møte:
Dersom noe ikke kommer opp som hastesaker ser vi ikke behov for møte før
årsmøtet. Styret møter 30minutter FØR årsmøte for å samkjøre seg før
årsmøtet-
Info
x
x
Selvikvåg
Ester
Didriksen
Audhild
Dydland
Egeland
Endresen
Marit
Ingrid
Olga Rudny Solli
Hadaland
Sønju
Hammer
Mjelde
Helgøy
Helland
Høgberg
Jensen
Johnsen
Larsen
Kleppa
Konsmo
Krågeland
Anne
Hans Petter
Jenny-Ann
Anne-Marit
Marianne
Torger
Signe Stølan
Sonja
Torild
Geir Kristian
Gro
Odd Ingolf
Ivar
Dybdal
Moberg
Madsen
Mikkelsen
Jensen
Holm
Omdahl
Omdahl
Opheim
Puaschitz
Sandvand
Sindland
Lisen
Bente
Margrethe Saua
Ove
Svein-Erik
Aud Iren
Thorild
Lisebeth S.
Birgit Søvik
Christel
Odny
Siri
Dahle
Skretting
Eide
Strand
Tomasgård
Anne Elisabeth
Margaret
Kjell
Ingrid
Anita
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2030
2029
2028
2027
x
x
x
x
x
x
x
X
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
x
2019
x
2018
x
2017
x
2016
2013
x
2015
2012
x
2014
2011
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Ellen Tone
Ellen
Tove
Berit
2010
Aas
Alver
Arnesen
Austad
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2026
2025
2024
2023
2022
x
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
x
2002
x
x
x
2030
x
x
x
x
x
2029
x
x
2027
x
x
x
x
x
x
x
2001
Anne Marie
Anne Elisabeth
Kari H.
x
x
x
2000
Njerve
Veggeland
Åsebæ
x
x
x
x
1999
Jane
Harald
x
x
x
x
x
x
Tingbø
Nilsen
x
x
2028
x
1998
John Magne
Per Åge
Arild
Bjørn Åge
Agnar
Per Arild
Magnar
Jan Sverre
Arve
Alf Morten
Stein Arvid
Stein Arvid
Alf Jørgen
Terje
Ingrid
Ivar
Olav R.
Ole Andreas
Tove
Atle
Jarl
Arild
Johanne L.
Helge
Aud-Gunn
Brit
Anne Brit
Dan
Peter
Tor Magne
Irene
Heide Olsen
Svein
Aadne
Otte
Erlend
Sepp
Hans
Roald
Mildrid
Lidvard
Hallgeir
Aud
Per Jørgen
Endre
Atle
Torstein
Bente
Mari-Ann
Johan
Audun
John Petter
1996
Aas
Alver
Arnesen
Austad
Narvestad
Berge
Breimoen
Didriksen
Undheim
Dydland
Egeland
Endresen
Fedog
Gudmestad
Halvorsen
Hammer
Hanssen
Helgøy
Helland
Høgberg
Jensen
Johnsen
Karlsen
Kleppa
Konsmo
Krågeland
Lende
Lillesund
Logan
Madsen
Mikkelsen
Norderud
Nydal
Omdahl
Omdal
Opheim
Puaschitz
Sandvand
Sindland
Siqveland
Skorpa
Skretting
Stemland
Strand
Surnevik
Tengs
Tingbø
Tjørsvaag
Tjørsvaag
Unhammer
Veggeland
Åsebø
1997
Fornavn
1996
33
4
7
32
37
7
15
27
42
6
14
35
34
18
49
47
8
41
3
28
43
45
26
36
50
25
2
9
19
29
39
16
23
24
48
30
13
40
1
31
5
21
38
20
17
10
12
22
22
11
46
44
Etternavn
Rekkefølge
år valgt inn
Styreliste:
Hytte
NR

Similar documents