Stanje na dan 4. 4. 2016 - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in

Comments

Transcription

Stanje na dan 4. 4. 2016 - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
objave
INFORMACIJA
o stanju prijav za vpis v srednje šole
za šolsko leto 2016/2017
POMEMBNA OPOZORILA!
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je skupaj s srednjimi šolami pripravilo informacijo
o številu prijavljenih kandidatov za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega
izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto
2016/2017 po stanju na dan 4. 4. 2016.
Najkasneje do 26. 04. 2016 lahko prijavljeni kandidati svojo prijavnico za vpis prenesejo
iz srednje šole, kjer jo imajo sedaj, na drugo srednjo šolo oz. v drug program, þe menijo,
da je to za njih ustrezneje in si bodo na ta naþin zanesljiveje zagotovili vpis v srednjo
šolo. Prenesene prijavnice bodo šole sprejemale do navedenega datuma ne glede na
število prijav, ki jih že imajo. Kandidatom svetujemo, da se o prenosu prijavnice
predhodno temeljito posvetujejo predvsem s starši in svetovalnimi delavci.
Ljubljana, 8. 4. 2016
GORENJSKA REGIJA
Vzgojnoizobraževalni zavod
Program
Pred. št. mest
za novince
Število prijav
Cvetliþar
26
12
Gospodar na podeželju
26
9
Hortikulturni tehnik
28
18
Kmetijsko-podjetniški tehnik
28
28
Mesar
26
6
Naravovarstveni tehnik
28
23
Pek
26
13
Pomoþnik v biotehniki in oskrbi
16
28
Slaãþiþar
26
32
Tehniška gimnazija
56
58
Vrtnar
26
6
Živilsko prehranski tehnik
28
14
Ekonomska gimnazija
28
15
Ekonomski tehnik
28
11
Medijski tehnik
56
77
Ekonomska gimnazija
56
52
Ekonomska gimnazija (š)
18
22
Gimnazija
56
73
Gimnazija
84
48
Gimnazija /š./
18
20
Gimnazija
224
189
Gimnazija
112
136
Klasiþna gimnazija
28
16
Gastronom hotelir
52
37
Gastronomsko-turistiþni tehnik
56
35
Biotehniški center Naklo,
Srednja šola
Strahinj 99
Ekonomska gimnazija in
srednja šola Radovljica
Gorenjska cesta 13
Gimnazija Franceta Prešerna
Kidriþeva cesta 65
Gimnazija Jesenice
Trg Toneta ýufarja 1
Gimnazija Kranj
Koroška cesta 13
Gimnazija Škofja Loka
Podlubnik 1B
Srednja gostinska in turistiþna
šola Radovljica
Kranjska cesta 24
Datum: 8. 4. 2016
Stran 2 od 26
Srednja šola Jesenice
Ulica bratov Rupar 2
Mehatronik operater
26
11
Pomoþnik v tehnoloških procesih
16
2
Predšolska vzgoja
56
46
Strojni tehnik
28
31
Zdravstvena nega
84
54
Administrator
26
5
Ekonomski tehnik
28
12
Frizer
52
39
Gradbeni tehnik
28
4
Peþar - polagalec keramiþnih oblog
26
7
Pomoþnik pri tehnologiji gradnje
16
7
Prodajalec
26
12
Slikopleskar - þrkoslikar
26
3
Elektrikar
26
14
Elektrotehnik
28
8
Mehatronik operater
26
8
Raþunalnikar
26
20
Tehnik mehatronike
56
45
Tehnik raþunalništva
56
54
Tehniška gimnazija
56
27
Lesarski tehnik
28
22
Mizar
26
36
Obdelovalec lesa
16
2
Avtokaroserist
26
10
Avtoserviser
78
74
Inštalater strojnih inštalacij
26
13
Oblikovalec kovin - orodjar
26
29
Pomoþnik v tehnoloških procesih
16
6
Strojni tehnik
56
94
Šolski center Kranj, Srednja
ekonomska, storitvena in
gradbena šola
Cesta Staneta Žagarja 33
Šolski center Kranj, Srednja
tehniška šola
Kidriþeva cesta 55
Šolski center Kranj, Strokovna
gimnazija
Kidriþeva cesta 55
Šolski center Škofja Loka,
Srednja šola za lesarstvo
Kidriþeva cesta 59
Šolski center Škofja Loka,
Srednja šola za strojništvo
Podlubnik 1B
Datum: 8. 4. 2016
Stran 3 od 26
GORIŠKA REGIJA
Vzgojnoizobraževalni zavod
Program
Pred. št. mest
za novince
Število prijav
Gimnazija
56
50
Mehatronik operater
26
13
Strojni tehnik
28
29
Gimnazija
112
97
Gimnazija /š./
18
18
Umetniška gimnazija - Dramsko gledališka 28
smer
18
Umetniška gimnazija - Likovna smer
28
24
Gimnazija
56
32
Gimnazija
56
26
Predšolska vzgoja
84
85
Program Škofijske gimnazije Vipava
84
80
Gastronom hotelir
26
16
Kmetijsko-podjetniški tehnik
28
14
Naravovarstveni tehnik
28
13
Pomoþnik v biotehniki in oskrbi
16
12
Slaãþiþar
26
28
Vrtnar
26
15
Elektrikar
26
18
Elektrotehnik
28
23
Raþunalnikar
26
18
Tehnik raþunalništva
56
54
Gimnazija Jurija Vege Idrija
Študentovska ulica 16
Gimnazija Nova Gorica
Delpinova ulica 9
Gimnazija Tolmin
Dijaška ulica 12B
Srednja šola Veno Pilon
Ajdovãþina
Cesta 5. maja 12
Škofijska gimnazija Vipava
Goriška cesta 29
Šolski center Nova Gorica,
Biotehniška šola
Ulica padlih borcev 26
Šolski center Nova Gorica,
Elektrotehniška in
raþunalniška šola
Cankarjeva ulica 10
Datum: 8. 4. 2016
Stran 4 od 26
Šolski center Nova Gorica,
Gimnazija in zdravstvena šola
Erjavþeva ulica 4A
Bolniþar-negovalec
26
13
Tehniška gimnazija
28
28
Zdravstvena nega
56
63
Administrator
26
14
Ekonomski tehnik
56
26
Prodajalec
26
22
Avtokaroserist
26
1
Avtoserviser
26
23
Inštalater strojnih inštalacij
26
2
Logistiþni tehnik
28
12
Mehatronik operater
26
9
Mizar
26
11
Obdelovalec lesa
16
4
Oblikovalec kovin - orodjar
26
7
Strojni tehnik
28
34
Tehnik mehatronike
28
16
Program
Pred. št. mest
za novince
Število prijav
Ekonomska gimnazija
28
26
Ekonomski tehnik
28
19
Medijski tehnik
56
43
Prodajalec
26
9
Ekonomski tehnik
28
9
Gimnazija
56
33
Lesarski tehnik
28
8
Mizar
26
9
Obdelovalec lesa
16
9
Oblikovalec kovin - orodjar
26
5
Prodajalec
26
11
Šolski center Nova Gorica,
Srednja ekonomska in
trgovska šola
Erjavþeva ulica 8
Šolski center Nova Gorica,
Strojna, prometna in lesarska
šola
Erjavþeva ulica 4A
JUGOVZHODNA SLOVENIJA REGIJA
Vzgojnoizobraževalni zavod
Ekonomska šola Novo mesto,
Srednja šola in gimnazija
Ulica talcev 3A
Gimnazija in srednja šola
Koþevje
Ljubljanska cesta 12
Datum: 8. 4. 2016
Stran 5 od 26
Gimnazija Novo mesto
Seidlova cesta 9
Gimnazija
140
128
Gimnazija /š./
18
24
Klasiþna gimnazija
28
21
Cvetliþar
26
10
Gospodar na podeželju
26
20
Kmetijsko-podjetniški tehnik
56
38
Mesar
26
9
Naravovarstveni tehnik
28
12
Pomoþnik v biotehniki in oskrbi
16
20
Slaãþiþar
26
11
Tehniška gimnazija
56
37
Vrtnar
26
5
Gastronom hotelir
26
19
Gastronomsko-turistiþni tehnik
28
18
Gimnazija
56
64
Oblikovalec kovin - orodjar
26
8
Strojni tehnik
28
31
Elektrikar
26
21
Elektrotehnik
56
51
Raþunalnikar
26
13
Tehnik raþunalništva
56
69
Tehniška gimnazija
84
63
Grm Novo mesto - center
biotehnike in turizma,
Kmetijska šola Grm in
biotehniška gimnazija
Sevno 13
Grm Novo mesto - center
biotehnike in turizma, Srednja
šola za gostinstvo in turizem
Ulica talcev 3
Srednja šola ýrnomelj
Kidriþeva ulica 18A
Šolski center Novo mesto,
Srednja elektro šola in
tehniška gimnazija
Šegova ulica 112
Datum: 8. 4. 2016
Stran 6 od 26
Šolski center Novo mesto,
Srednja gradbena, lesarska in
vzgojiteljska šola
Šegova ulica 112
Gradbeni tehnik
28
10
Lesarski tehnik
28
16
Mizar
26
27
Obdelovalec lesa
16
6
Peþar - polagalec keramiþnih oblog
26
4
Predšolska vzgoja
56
73
Zidar
26
2
Avtokaroserist
26
5
Avtoserviser
52
54
Inštalater strojnih inštalacij
26
4
Mehatronik operater
26
13
Oblikovalec kovin - orodjar
26
5
Pomoþnik v tehnoloških procesih
16
8
Strojni tehnik
56
73
Bolniþar-negovalec
26
24
Farmacevtski tehnik
56
75
Kemijski tehnik
56
59
Kozmetiþni tehnik
28
43
Zdravstvena nega
84
85
Program
Pred. št. mest
za novince
Število prijav
Gimnazija
112
79
Gimnazija /š./
18
25
Šolski center Novo mesto,
Srednja strojna šola
Šegova ulica 112
Šolski center Novo mesto,
Srednja zdravstvena in
kemijska šola
Šegova ulica 112
KOROŠKA REGIJA
Vzgojnoizobraževalni zavod
Šolski center Ravne na
Koroškem, Gimnazija
Na gradu 4
Datum: 8. 4. 2016
Stran 7 od 26
Šolski center Ravne na
Koroškem, Srednja šola
Koroška cesta 10
Avtoserviser
26
24
Elektrotehnik
28
13
Mehatronik operater
26
26
Metalurg
26
5
Metalurški tehnik
28
15
Oblikovalec kovin - orodjar
26
6
Pomoþnik v tehnoloških procesih
16
5
Strojni tehnik
28
34
Tehnik raþunalništva
28
21
Gimnazija
84
75
Ekonomski tehnik
28
9
Gastronom hotelir
26
12
Gastronomsko-turistiþni tehnik
28
16
Mizar
26
19
Obdelovalec lesa
16
4
Okoljevarstveni tehnik
28
3
Predšolska vzgoja
28
34
Prodajalec
26
13
Bolniþar-negovalec
26
14
Zdravstvena nega
84
62
Program
Pred. št. mest
za novince
Število prijav
Gimnazija (IS)
16
11
Elektrotehnik
28
32
Gimnazija (SI)
56
53
Plovbni tehnik
28
35
Šolski center Slovenj Gradec,
Gimnazija
Gosposvetska cesta 2
Šolski center Slovenj Gradec,
Srednja šola Slovenj Gradec in
Muta
Koroška ulica 11
Šolski center Slovenj Gradec,
Srednja zdravstvena šola
Gosposvetska cesta 2
OBALNO-KRAŠKA REGIJA
Vzgojnoizobraževalni zavod
Gimnazija Antonio Sema Piran
Med vrtovi 8
Gimnazija, elektro in
pomorska šola Piran
Bolniška ulica 11
Datum: 8. 4. 2016
Stran 8 od 26
Gimnazija Gian Rinaldo Carli
Koper
Gimnazijski trg 7
Gimnazija (IS)
16
13
Gimnazija (SI)
84
64
Gimnazija (SI) /š./
18
18
Umetniška gimnazija - Glasbena smer, B - 14
petje - instrument (SI)
11
Umetniška gimnazija - Glasbena smer, B - 6
petje - instrument (SI) (int.)
6
Umetniška gimnazija - Likovna smer (SI)
14
9
Administrator
26
6
Ekonomska gimnazija (SI)
28
54
Ekonomski tehnik
56
41
Prodajalec
26
10
Gastronom hotelir
26
20
Gastronomsko-turistiþni tehnik
56
25
Kozmetiþni tehnik
28
31
Predšolska vzgoja
28
35
Zdravstvena nega
56
56
Avtoserviser (IS)
16
4
Ekonomski tehnik (IS)
16
1
Gastronom hotelir (IS)
16
3
Predšolska vzgoja - IS
16
2
Raþunalnikar (IS)
16
6
Avtoserviser
52
32
Frizer
26
27
Inštalater strojnih inštalacij
26
10
Pomoþnik v tehnoloških procesih
16
10
Raþunalnikar
52
34
Strojni tehnik
28
52
Tehniška gimnazija (SI)
56
24
Gimnazija Koper
Cankarjeva ulica 2
Srednja ekonomsko poslovna šola Koper
Martinþev trg 3
Srednja šola Izola
Ulica Prekomorskih brigad 7
Srednja šola Pietro Coppo
Izola
Zustoviþeva ulica 6
Srednja tehniška šola Koper
Izolska vrata 2
Datum: 8. 4. 2016
Stran 9 od 26
Šolski center Sreþka Kosovela
Sežana, Gimnazija in
ekonomska šola
Stjenkova ulica 3
Aranžerski tehnik
28
27
Ekonomski tehnik
28
14
Gimnazija
56
58
Program
Pred. št. mest
za novince
Število prijav
Tehniška gimnazija
56
54
Veterinarski tehnik
84
142
Mesar
26
4
Naravovarstveni tehnik
28
15
Pek
26
6
Pomoþnik v biotehniki in oskrbi
32
52
Slaãþiþar
78
48
Živilsko prehranski tehnik
28
29
Administrator (gibalno ovirani)
0
2
Ekonomski tehnik (gibalno ovirani)
0
2
Pomoþnik v tehnoloških procesih (gibalno
ovirani)
0
3
Pomožni administrator (gibalno ovirani)
0
9
Raþunalnikar (gibalno ovirani)
0
8
Ekonomska gimnazija
56
39
Ekonomski tehnik
84
93
Elektrotehnik
84
61
Tehnik raþunalništva
112
147
Tehniška gimnazija
56
54
Gimnazija
28
10
OSREDNJESLOVENSKA REGIJA
Vzgojnoizobraževalni zavod
Biotehniški izobraževalni
center Ljubljana, Gimnazija in
veterinarska šola
Cesta v Mestni log 47
Biotehniški izobraževalni
center Ljubljana, Živilska šola
Ižanska cesta 10
Center za izobraževanje,
rehabilitacijo in usposabljanje
Kamnik, Srednja šola
Novi trg 43A
Ekonomska šola Ljubljana
Prešernova cesta 6
Elektrotehniško-raþunalniška
strokovna šola in gimnazija
Ljubljana
Vegova ulica 4
ERUDIO zasebna gimnazija
Litostrojska cesta 40
Datum: 8. 4. 2016
Stran 10 od 26
Gimnazija Bežigrad, Gimnazija
Periþeva ulica 4
Gimnazija
196
270
Gimnazija /š./
18
24
Ekonomski tehnik
56
33
Gimnazija
112
118
Predšolska vzgoja
56
68
Gimnazija
196
144
Gimnazija
196
212
Gimnazija
140
86
Gimnazija
168
194
Klasiþna gimnazija
56
34
Gimnazija
112
66
Gimnazija /š./
36
28
Gimnazija
56
49
Gimnazija /š./
72
130
Gimnazija
168
185
Gimnazija in srednja šola
Rudolfa Maistra Kamnik
Novi trg 41A
Gimnazija Jožeta Pleþnika
Ljubljana
Šubiþeva ulica 1
Gimnazija Ledina
Resljeva cesta 12
Gimnazija Moste
Zaloška cesta 49
Gimnazija Poljane
Strossmayerjeva ulica 1
Gimnazija Šentvid
Prušnikova ulica 98
Gimnazija Šiška
Aljaževa ulica 32
Gimnazija Viþ
Tržaška cesta 72
Datum: 8. 4. 2016
Stran 11 od 26
Konservatorij za glasbo in
balet Ljubljana, Srednja
glasbena in baletna šola
Ižanska cesta 12
Umetniška gimnazija - Glasbena smer, A - 56
glasbeni stavek
4
Umetniška gimnazija - Glasbena smer, B - 0
petje - instrument
42
Umetniška gimnazija - Glasbena smer, B - 0
petje - instrument (interdis.)
31
Umetniška gimnazija - Glasbena smer, C - 0
jazz - zabavna glasba
6
Umetniška gimnazija - Glasbena smer, C - 0
jazz - zabavna glasba (int.)
15
Umetniška gimnazija - Plesna smer, A balet
0
1
Umetniška gimnazija - Plesna smer, A balet (interdisciplinarni)
0
10
Ekonomski tehnik
56
50
Frizer
156
220
Geodetski tehnik
28
8
Gradbeni tehnik
28
33
Kamnosek
26
1
Okoljevarstveni tehnik
28
17
Peþar - polagalec keramiþnih oblog
26
12
Pomoþnik pri tehnologiji gradnje
16
5
Tesar
26
4
Upravljalec težke gradbene mehanizacije
26
22
Grafiþni tehnik
28
12
Medijski tehnik
140
165
Srednja ekonomska šola
Ljubljana
Roška cesta 2
Srednja frizerska šola
Ljubljana
Litostrojska cesta 53
Srednja gradbena, geodetska
in okoljevarstvena šola
Ljubljana
Dunajska cesta 102
Srednja medijska in grafiþna
šola Ljubljana
Pokopališka ulica 33
Datum: 8. 4. 2016
Stran 12 od 26
Srednja poklicna in strokovna
šola Bežigrad-Ljubljana,
Srednja poklicna in strokovna
šola Bežigrad
Ptujska ulica 6
Avtokaroserist
52
14
Avtoserviser
104
93
Izdelovalec oblaþil
26
5
Logistiþni tehnik
28
24
Mehatronik operater
26
40
Oblikovalec kovin - orodjar
26
10
Pomoþnik v tehnoloških procesih
32
21
Preoblikovalec tekstilij
16
4
Ustvarjalec modnih oblaþil
28
6
Gimnazija
56
42
Avtoserviser
26
31
Inštalater strojnih inštalacij
26
23
Prodajalec
26
17
Tehnik raþunalništva
56
38
Ekonomski tehnik
28
11
Gimnazija
56
43
Elektrikar
78
55
Raþunalnikar
52
72
Tehnik mehatronike
84
103
Farmacevtski tehnik
84
108
Kozmetiþni tehnik
56
86
Tehnik laboratorijske biomedicine
28
29
Zobotehnik
56
77
Gastronom hotelir
52
56
Gastronomsko-turistiþni tehnik
112
82
Srednja šola Domžale,
Gimnazija
Cesta talcev 12
Srednja šola Domžale,
Poklicna in strokovna šola
Cesta talcev 12
Srednja šola Josipa Jurþiþa
Ivanþna Gorica
Cesta obþine Hirschaid 3
Srednja šola tehniških strok
Šiška
Litostrojska cesta 51
Srednja šola za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo
Zdravstvena pot 1
Srednja šola za gostinstvo in
turizem v Ljubljani
Preglov trg 9
Datum: 8. 4. 2016
Stran 13 od 26
Srednja šola za oblikovanje in
fotografijo Ljubljana
Gosposka ulica 18
Fotografski tehnik
28
34
Tehnik oblikovanja
84
125
Umetniška gimnazija - Likovna smer
56
61
Aranžerski tehnik
56
31
Prodajalec
52
44
Administrator
26
13
Ekonomski tehnik
84
77
Gimnazija
56
31
Predšolska vzgoja
112
139
Srednja trgovska šola
Ljubljana
Poljanska cesta 28A
Srednja upravno
administrativna šola Ljubljana
Zdravstvena pot 10
Srednja vzgojiteljska šola in
gimnazija Ljubljana
Kardeljeva ploãþad 16
Umetniška gimnazija - Dramsko gledališka 28
smer
61
Umetniška gimnazija - Plesna smer, B sodobni ples
28
21
Bolniþar-negovalec
26
38
Zdravstvena nega
196
252
Gimnazija
56
9
Lesarski tehnik
56
38
Mizar
52
55
Obdelovalec lesa
16
8
Kemijski tehnik
56
63
Strojni tehnik
140
135
Tehnik varovanja
28
12
Srednja zdravstvena šola
Ljubljana
Poljanska cesta 61
Šolski center Ljubljana,
Gimnazija Antona Aškerca
Aškerþeva cesta 1
Šolski center Ljubljana,
Srednja lesarska šola
Aškerþeva cesta 1
Šolski center Ljubljana,
Srednja strojna in kemijska
šola
Aškerþeva cesta 1
Datum: 8. 4. 2016
Stran 14 od 26
Šolski center za pošto,
ekonomijo in telekomunikacije
Ljubljana, Srednja tehniška in
strokovna šola
Celjska ulica 16
Ekonomski tehnik
84
61
Tehnik elektronskih komunikacij
84
42
Waldorfska gimnazija
28
29
Program Gimnazije Želimlje
84
99
Program Škofijske klasiþne gimnazije
Ljubljana-Šentvid
140
172
Gastronomske in hotelske storitve (glu,
gjm)
0
1
Grafiþni operater (glu, gjm)
0
1
Medijski tehnik (gluhi in naglušni)
0
3
Mizar (GLU, GJM)
0
1
Obdelovalec lesa (gluhi in naglušni)
0
1
Oblikovalec kovin - orodjar (gluhi in
naglušni)
0
3
Preoblikovalec tekstilij (GLU, GJM)
0
2
Raþunalnikar (GLU, GJM)
0
8
Slaãþiþar (glu, gjm)
0
2
Program
Pred. št. mest
za novince
Število prijav
Cvetliþar
26
6
Kmetijsko-podjetniški tehnik
28
15
Mehanik kmetijskih in delovnih strojev
26
23
Naravovarstveni tehnik
28
4
Veterinarski tehnik
84
101
Farmacevtski tehnik
56
47
Gimnazija
28
11
Kemijski tehnik
28
14
Waldorfska šola Ljubljana
Streliška ulica 12
Zavod sv. Franþiška
Saleškega Gimnazija Želimlje
Želimlje 46
Zavod sv. Stanislava,
Škofijska klasiþna gimnazija
Štula 23
Zavod za gluhe in naglušne
Ljubljana
Vojkova cesta 74
PODRAVSKA REGIJA
Vzgojnoizobraževalni zavod
Biotehniška šola Maribor
Vrbanska cesta 30
Gimnazija in srednja kemijska
šola Ruše
Šolska ulica 16
Datum: 8. 4. 2016
Stran 15 od 26
Gimnazija Ormož
Hardek 5A
Gimnazija
56
20
Predšolska vzgoja
28
18
Gimnazija
112
96
Gimnazija /š./
18
15
Gimnazija
168
185
Gimnazija /š./
18
29
Gimnazija
168
168
Predšolska vzgoja
84
83
Mesar
26
14
Pek
26
13
Pomoþnik v biotehniki in oskrbi
32
23
Slaãþiþar
52
36
Gimnazija Ptuj
Volkmerjeva cesta 15
II. gimnazija Maribor
Trg Miloša Zidanška 1
III. gimnazija Maribor
Gosposvetska cesta 4
Izobraževalni center Piramida
Maribor, Srednja šola za
prehrano in živilstvo
Park mladih 3
Konservatorij za glasbo in
balet Maribor
Mladinska ulica 12
Umetniška gimnazija - Glasbena smer, A - 28
glasbeni stavek
2
Umetniška gimnazija - Glasbena smer, A - 28
glasbeni stavek (interdisc.)
5
Umetniška gimnazija - Glasbena smer, B - 0
petje - instrument
25
Umetniška gimnazija - Glasbena smer, B - 0
petje - instrument (interdis.)
14
Umetniška gimnazija - Plesna smer, A balet
0
6
Umetniška gimnazija - Plesna smer, A balet (interdisciplinarni)
0
2
Gozdar
26
11
Gozdarski tehnik
28
8
Lesarski tehnik
28
17
Mizar
26
32
Obdelovalec lesa
16
5
Lesarska šola Maribor,
Srednja šola
Lesarska ulica 2
Datum: 8. 4. 2016
Stran 16 od 26
Prometna šola Maribor,
Srednja prometna šola in
dijaški dom
Preradoviþeva ulica 33
Logistiþni tehnik
28
37
Tehnik varovanja
56
31
Gimnazija
140
126
Klasiþna gimnazija
56
45
Ekonomska gimnazija
56
23
Ekonomski tehnik
56
25
Elektrikar
26
14
Elektrotehnik
56
49
Raþunalnikar
26
17
Tehnik raþunalništva
112
131
Tehniška gimnazija
28
29
Dimnikar
26
2
Gradbeni tehnik
28
32
Izvajalec suhomontažne gradnje
26
4
Okoljevarstveni tehnik
28
6
Peþar - polagalec keramiþnih oblog
26
7
Pomoþnik pri tehnologiji gradnje
16
4
Slikopleskar - þrkoslikar
26
4
Tehniška gimnazija
56
22
Tesar
26
3
Zidar
26
5
Ekonomski tehnik
28
12
Gimnazija
56
53
Metalurški tehnik
28
34
Prodajalec
26
9
Gastronom hotelir
78
54
Gastronomsko-turistiþni tehnik
140
85
Prva gimnazija Maribor
Trg generala Maistra 1
Srednja ekonomska šola
Maribor
Trg Borisa Kidriþa 3
Srednja elektro-raþunalniška
šola Maribor
Smetanova ulica 6
Srednja gradbena šola in
gimnazija Maribor
Smetanova ulica 35
Srednja šola Slovenska
Bistrica
Ulica dr. Jožeta Puþnika 21
Srednja šola za gostinstvo in
turizem Maribor
Mladinska ulica 14A
Datum: 8. 4. 2016
Stran 17 od 26
Srednja šola za oblikovanje
Maribor
Park mladih 8
Frizer
78
119
Medijski tehnik
56
78
Tehnik oblikovanja
56
65
Administrator
26
8
Aranžerski tehnik
28
7
Ekonomski tehnik
28
7
Prodajalec
52
17
Bolniþar-negovalec
26
30
Kozmetiþni tehnik
28
44
Zdravstvena nega
140
143
Cvetliþar
26
6
Gastronom hotelir
26
8
Gospodar na podeželju
26
8
Kmetijsko-podjetniški tehnik
28
10
Okoljevarstveni tehnik
28
13
Pomoþnik v biotehniki in oskrbi
16
9
Aranžerski tehnik
28
4
Ekonomski tehnik
56
18
Prodajalec
26
12
Elektrikar
26
12
Elektrotehnik
28
25
Mehatronik operater
26
7
Tehnik mehatronike
28
23
Tehnik raþunalništva
56
53
Srednja trgovska šola Maribor
Mladinska ulica 14
Srednja zdravstvena in
kozmetiþna šola Maribor
Trg Miloša Zidanška 3
Šolski center Ptuj, Biotehniška
šola
Volkmerjeva cesta 19
Šolski center Ptuj, Ekonomska
šola
Volkmerjeva cesta 19
Šolski center Ptuj, Elektro in
raþunalniška šola
Volkmerjeva cesta 19
Datum: 8. 4. 2016
Stran 18 od 26
Šolski center Ptuj, Strojna šola
Volkmerjeva cesta 19
Avtokaroserist
26
6
Avtoserviser
26
38
Inštalater strojnih inštalacij
26
4
Izdelovalec kovinskih konstrukcij
26
5
Klepar-krovec
26
2
Oblikovalec kovin - orodjar
26
13
Pomoþnik v tehnoloških procesih
16
6
Strojni tehnik
28
45
Avtokaroserist
26
13
Avtoserviser
52
51
Inštalater strojnih inštalacij
26
4
Mehatronik operater
26
12
Oblikovalec kovin - orodjar
26
5
Pomoþnik v tehnoloških procesih
16
3
Strojni tehnik
56
41
Tehnik mehatronike
56
34
Program Škofijske gimnazije Antona
Martina Slomška
112
105
Program
Pred. št. mest
za novince
Število prijav
Gospodar na podeželju
26
5
Kmetijsko-podjetniški tehnik
28
16
Pomoþnik v biotehniki in oskrbi
16
12
Tehniški šolski center Maribor,
Srednja strojna šola
Zolajeva ulica 12
Zavod Antona Martina
Slomška, Škofijska gimnazija
Antona Martina Slomška
Vrbanska cesta 30
POMURSKA REGIJA
Vzgojnoizobraževalni zavod
Biotehniška šola Rakiþan
Lendavska ulica 3
Datum: 8. 4. 2016
Stran 19 od 26
Dvojeziþna srednja šola
Lendava
Kolodvorska ulica 2E
Avtoserviser (DV)
16
1
Ekonomski tehnik (DV)
16
3
Elektrikar (DV)
16
2
Gastronom hotelir (DV)
16
3
Gimnazija (DV)
32
17
Kemijski tehnik (DV)
16
11
Mehatronik operater (DV)
16
15
Peþar - polagalec keramiþnih oblog (DV)
16
1
Prodajalec (DV)
16
3
Strojni tehnik (DV)
16
10
Ekonomska gimnazija
28
15
Ekonomski tehnik
28
12
Logistiþni tehnik
28
7
Prodajalec
26
11
Gimnazija
112
109
Predšolska vzgoja
56
40
Gimnazija
84
50
Gimnazija /š./
18
30
Avtoserviser
26
27
Elektrikar
26
18
Elektrotehnik
28
28
Inštalater strojnih inštalacij
26
8
Mizar
26
29
Strojni tehnik
56
44
Tehnik oblikovanja
28
15
Tehnik raþunalništva
56
36
Gastronom hotelir
26
19
Gastronomsko-turistiþni tehnik
56
33
Ekonomska šola Murska
Sobota, Srednja šola in
gimnazija
Noršinska ulica 13
Gimnazija Franca Miklošiþa
Ljutomer
Prešernova ulica 34
Gimnazija Murska Sobota
Šolsko naselje 12
Srednja poklicna in tehniška
šola Murska Sobota
Šolsko naselje 12
Srednja šola za gostinstvo in
turizem Radenci
Mladinska ulica 5
Datum: 8. 4. 2016
Stran 20 od 26
Srednja zdravstvena šola
Murska Sobota
Ulica dr. Vrbnjaka 2
Bolniþar-negovalec
26
19
Kozmetiþni tehnik
28
27
Zdravstvena nega
84
91
Program
Pred. št. mest
za novince
Število prijav
Ekonomski tehnik
28
26
Predšolska vzgoja
28
23
Prodajalec
26
9
Gimnazija
112
89
Tehniška gimnazija
28
29
Avtoserviser
26
25
Elektrikar
26
11
Elektrotehnik
28
24
Oblikovalec kovin - orodjar
26
10
Pomoþnik v tehnoloških procesih
16
7
Strojni tehnik
56
31
Tehnik raþunalništva
28
26
Frizer
26
10
Mizar
26
6
POSAVSKA REGIJA
Vzgojnoizobraževalni zavod
Ekonomska in trgovska šola
Brežice, Poklicna in strokovna
šola
Bizeljska cesta 45
Gimnazija Brežice
Trg izgnancev 14
Šolski center Krško - Sevnica,
Gimnazija Krško
Cesta krških žrtev 131
Šolski center Krško - Sevnica,
Srednja poklicna in strokovna
šola Krško
Cesta krških žrtev 131
Šolski center Krško - Sevnica,
Srednja šola Sevnica
Savska cesta 2
Datum: 8. 4. 2016
Stran 21 od 26
PRIMORSKO-NOTRANJSKA REGIJA
Vzgojnoizobraževalni zavod
Program
Pred. št. mest
za novince
Število prijav
Bolniþar-negovalec
26
25
Gozdar
26
26
Gozdarski tehnik
28
29
Mizar
26
9
Zdravstvena nega
28
33
Gimnazija
28
16
Tehnik raþunalništva
28
21
Avtoserviser
26
27
Ekonomski tehnik
28
22
Gimnazija
56
34
Oblikovalec kovin - orodjar
26
28
Pomoþnik v tehnoloških procesih
16
14
Strojni tehnik
28
35
Obdelovalec lesa
0
1
Program
Pred. št. mest
za novince
Število prijav
Ekonomska gimnazija
28
8
Ekonomski tehnik
56
26
Prodajalec
52
18
Tehnik varovanja
28
12
Gimnazija
112
111
Predšolska vzgoja
84
137
Umetniška gimnazija - Likovna smer
28
34
Srednja gozdarska in lesarska
šola Postojna
Tržaška cesta 36
Šolski center Postojna,
Gimnazija Ilirska Bistrica
Ulica IV. armije 1
Šolski center Postojna,
Srednja šola
Cesta v Staro vas 2
Vzgojni zavod Planina
Planina 211
SAVINJSKA REGIJA
Vzgojnoizobraževalni zavod
Ekonomska šola Celje,
Gimnazija in srednja šola
Kosovelova ulica 4
Gimnazija Celje - Center
Kosovelova ulica 1
Datum: 8. 4. 2016
Stran 22 od 26
I. gimnazija v Celju
Kajuhova ulica 2
Gimnazija
140
124
Gimnazija /š./
18
43
Klasiþna gimnazija
28
12
Umetniška gimnazija - Glasbena smer, B - 28
petje - instrument
19
Umetniška gimnazija - Glasbena smer, B - 16
petje - instrument (interdis.)
11
Gastronom hotelir
52
57
Gastronomsko-turistiþni tehnik
112
73
Bolniþar-negovalec
52
46
Kozmetiþni tehnik
56
78
Zdravstvena nega
140
165
Aranžerski tehnik
28
11
Cvetliþar
26
10
Hortikulturni tehnik
28
5
Vrtnar
26
7
Gimnazija
112
78
Tehniška gimnazija
28
29
Gradbeni tehnik
28
20
Okoljevarstveni tehnik
28
12
Peþar - polagalec keramiþnih oblog
26
7
Pomoþnik pri tehnologiji gradnje
16
6
Tesar
26
4
Zidar
26
7
Srednja šola za gostinstvo in
turizem Celje
Kosovelova ulica 2
Srednja zdravstvena šola Celje
Ipavþeva ulica 10
Šola za hortikulturo in
vizualne umetnosti Celje,
Srednja poklicna in strokovna
šola
Ljubljanska cesta 97
Šolski center Celje, Gimnazija
Lava
Pot na Lavo 22
Šolski center Celje, Srednja
šola za gradbeništvo in
varovanje okolja
Pot na Lavo 22
Datum: 8. 4. 2016
Stran 23 od 26
Šolski center Celje, Srednja
šola za kemijo, elektrotehniko
in raþunalništvo
Pot na Lavo 22
Elektrikar
26
23
Elektrotehnik
56
67
Kemijski tehnik
28
42
Tehnik raþunalništva
56
47
Avtokaroserist
26
13
Avtoserviser
52
60
Frizer
78
98
Logistiþni tehnik
28
31
Preoblikovalec tekstilij
16
13
Ustvarjalec modnih oblaþil
28
19
Inštalater strojnih inštalacij
26
16
Medijski tehnik
56
61
Mehatronik operater
26
35
Oblikovalec kovin - orodjar
26
31
Pomoþnik v tehnoloških procesih
16
14
Strojni tehnik
56
67
Tehnik mehatronike
28
48
Gimnazija
56
33
Tehnik optik
28
30
Tehnik steklarstva
28
12
Gimnazija
56
49
Gastronomsko-turistiþni tehnik
28
11
Inštalater strojnih inštalacij
26
6
Oblikovalec kovin - orodjar
26
9
Strojni tehnik
28
21
Šolski center Celje, Srednja
šola za storitvene dejavnosti
in logistiko
Ljubljanska cesta 17
Šolski center Celje, Srednja
šola za strojništvo,
mehatroniko in medije
Pot na Lavo 22
Šolski center Rogaška Slatina
Steklarska ulica 1
Šolski center Slovenske
Konjice - Zreþe, Gimnazija
Slovenske Konjice
Tattenbachova ulica 2A
Šolski center Slovenske
Konjice - Zreþe, Srednja
poklicna in strokovna šola
Zreþe
Dravinjska cesta 1
Datum: 8. 4. 2016
Stran 24 od 26
Šolski center Šentjur, Srednja
poklicna in strokovna šola
Cesta na kmetijsko šolo 9
Kmetijsko-podjetniški tehnik
28
9
Mehanik kmetijskih in delovnih strojev
26
29
Naravovarstveni tehnik
28
2
Pomoþnik v biotehniki in oskrbi
16
23
Slaãþiþar
26
9
Živilsko prehranski tehnik
28
7
Elektrikar
26
12
Elektrotehnik
28
19
Tehnik mehatronike
28
14
Tehnik raþunalništva
56
50
Gimnazija
56
42
Gimnazija /š./
18
22
Umetniška gimnazija - Glasbena smer, B - 14
petje - instrument
12
Umetniška gimnazija - Glasbena smer, B - 12
petje - instrument (interdis.)
3
Umetniška gimnazija - Likovna smer
14
10
Avtoserviser
26
22
Inštalater strojnih inštalacij
26
7
Mehatronik operater
26
17
Oblikovalec kovin - orodjar
26
7
Pomoþnik v tehnoloških procesih
16
5
Strojni tehnik
28
24
Geostrojnik rudar
26
3
Geotehnik
28
1
Okoljevarstveni tehnik
28
8
Šolski center Velenje, Elektro
in raþunalniška šola
Trg mladosti 3
Šolski center Velenje,
Gimnazija
Trg mladosti 3
Šolski center Velenje, Strojna
šola
Trg mladosti 3
Šolski center Velenje, Šola za
rudarstvo in varstvo okolja
Trg mladosti 3
Datum: 8. 4. 2016
Stran 25 od 26
Šolski center Velenje, Šola za
storitvene dejavnosti
Trg mladosti 3
Ekonomski tehnik
28
10
Gastronom hotelir
26
22
Gastronomsko-turistiþni tehnik
28
18
Pomoþnik v biotehniki in oskrbi
16
18
Prodajalec
26
9
Program
Pred. št. mest
za novince
Število prijav
Ekonomski tehnik
28
9
Gimnazija
56
32
Gimnazija /š./
18
13
Gimnazija
84
71
Gastronom hotelir
26
10
Pomoþnik v biotehniki in oskrbi
16
8
Prodajalec
26
8
Zdravstvena nega
56
30
Avtoserviser
26
5
Elektrotehnik
28
15
Inštalater strojnih inštalacij
26
5
Oblikovalec kovin - orodjar
26
8
Pomoþnik v tehnoloških procesih
16
2
Strojni tehnik
28
10
Tehnik raþunalništva
28
33
ZASAVSKA REGIJA
Vzgojnoizobraževalni zavod
Gimnazija in ekonomska
srednja šola Trbovlje
Gimnazijska cesta 10
Gimnazija Litija
Bevkova ulica 1C
Srednja šola Zagorje
Cesta zmage 5
Srednja tehniška in poklicna
šola Trbovlje
Šuštarjeva kolonija 7A
Datum: 8. 4. 2016
Stran 26 od 26