Silja Bjerke Vestre, Direktør, Klima- og energiprogrammet

Comments

Transcription

Silja Bjerke Vestre, Direktør, Klima- og energiprogrammet
Mot et grønnere Oslo
Innlegg på Oreecs årsmøte 05. april 2016
Silja Bjerke Vestre
Direktør
Klima og energiprogrammet
OSLO SKAL BLI EN NULLUTSLIPPSBY
2020: Halvere direkte CO2-utslipp – ref. 1990
2030: Tilnærmet null direkte CO2-utslipp – kutt 95%
CO2-utslipp i Oslo by - fordeling på kilder
Klima- og energistrategi for Oslo
Oslo kommunes klimaarbeid – tverrsektoriell
forankring er avgjørende
Prosjekter
Prosesser
Analyser
Kommunikasjon
Oslo - en grønn, levende og attraktiv by.
Derfor Klimakutt 2020!
Smart
energibruk
Smart byledelse
Hovedkonsepter
Nullutslippsbyen: Ingen skadelige utslipp
Plussbyen: Produserer mer enn den konsumerer
Dør-til-dør byen: Legger til rette for en mobilitet der menneske og gods
transporteres effektivt og mangfoldig i henhold til individuelle behov fra dør til dør.
Smart
mobilitet
Ladeinfrastruktur i Norge og Oslo
Behov for infrastruktur og planer
Oslo kommune er idag den største
eneren av ladepunkter – over 1000
ladepunkter på offentlig grunn, o
gantallet er økende. Men er dette den
retningen vi skal fortsette i?
Status – Energistasjon Alnabru
•
•
•
•
•
Konseptkonkurranse for
energistasjon Alnabru utlyst 8.10.15 i
åpent møte.
Status – se prosjektets hjemmeside.
Forhandlinger mellom Circle K og
Oslo kommune pågår med henblikk
på utleie av tomt på Alnabru.
Planlagt oppstart 01.01.18.
Energistasjon Alnabru vil inngå i et
Europeisk nettverk av energistasjoner
med nullutslipps- og fornybare
energityper
Energistasjon Alnabru er
Oslos bidrag i GREAT Korridor Hamburg - Oslo
Regionalt samarbeid blir avgjørende
Oslo kommune kan bidra med sine virkemidler:
Innkjøp, Ressursprioritering, Tilrettelegging,
Arealbruk…
Tydelig og langsiktig etterspørsel av grønne
produkter og tjenester
Politiske prioriteringer, tilrettelegging og føringer
I Oslo der kommunen ha myndighet
Samarbeid med Akershus fylkeskommune og
kommunene i Akershus
Oppfordre til statlige virksomheter om bidrag
Statlige myndigheter til nødvendige endringer
av lover og forskrifter
Statlige etater og virksomheter for tilsvarende
endinger for å etablere markedsgrunnlag for
innovasjon og grønne innkjøp og grønne
infrastrukturprosjekter og -prioriteringer
Byen er i endring
…så kan vi selv velge om vi vil være
med å bestemme retningen eller ikke…
..it is just a matter of time.
Vi satser nå!

Similar documents