coop-jærcup 2016 - Gjesdal Idrettslag

Transcription

coop-jærcup 2016 - Gjesdal Idrettslag
JÆRCUP FRIIDRETT 2016
Arrangørar:
BryneFriidrettsklubb
HavørnIdrettslag
SolaFriidrett
FrøylandIdrettslag
SandnesIdrettslag
LyeIdrettslag
GjesdalIdrettslag
Tirsdag3.mai SandnesIL
Torsdag26.mai
GjesdalIL
Mandag6.juni
BryneFIK
Tirsdag23.august LyeIL
Tirsdag6.september HavørnIL/SolaFriidrett
Torsdag15.september
SandnesIL/FrøylandIL
ReglarforCOOP-Jærcup2016
Klassar:
7-9årblirnotertnamnogfårutdeltarkdeitekmedsegtildeiulikeøvinganesomklubben
finnsjølvånytta.Derblirresultatpåført.Utøvaranekantamedsegarketheim.Deltakarlista
måleverasttilresultatansvarleg.Allesomhardeltattpåminst3stemnefårmedalje.
10-14årog15-18år:Maks2øvingarpr.stemne.
Deltakaranekonkurrereritreøvingsgrupper:løp,hoppogkast.Utøvararsomhar6resultat
fårmedalje.Utøvaranemåhaoppnåddminsteittteljanderesultatikvarøvingsgruppeforå
fåmedalje.
Openklasse:Junior,seniorogveteranarkonkurrererisamanslåtteklassar.Maks2øvingar
pr.stemne.
Premieringelles:
Allesomhardeltattpå2stemneogikkjefårmedalje,fårdeltakarpremie.
COOP-Jærcupvinnarblireingutogeijentesomharklartgullmedaljeogfårhøgast
poengsumitrekampifølgandeklassar:
11år
12år
13år
14år
15-18år
Jærmeisterifriidrettblirdengutenogdenjentaavgullmedaljevinnaranemellom11og18
årsomfårhøgastpoengsumitrekamp.PoengblirreknautetterAW-tabellen.
COOP-Jærcup2016
Stemnastartarkl.17.30foraldersgruppa7-9årogkl.18.30foraldersgruppa10årogeldre.
7-9årfårutdeltarktilåskrivaresultatapå,nårdeikjem.
Kvarklubblagarinnbydingtilsittstemneogvelsieigapåmeldingsform(online,e-post).
DenneblirsendtRFIKsiheimeside.
3.mai SandnesIL
G/J7-9
Sjåframleggtiløvingarogorganisering
J10-14
60mh,200m,lengde,stav,diskos
G10-13
60mh,200m,høyde,stav,diskos G14 80mh,200m,høyde,stav,diskos
J15-16
80mh,200m,lengde,stav,diskos
G15-16
100mh,200m,høyde,stav,diskos
J17-19K
100mh,200m,lengde,stav,diskos
G17-19M 110mh,200m,høyde,stav,diskos
26.mai
GjesdalIL
G/J7-9
Sjåframleggtiløvingarogorganisering
J10-11
60m,600m,tresteg,slegge G10-11
60m,600m,tresteg,slegge
J12-14
60m,1500m,tresteg,slegge
G12-14
60m,1500m,tresteg,slegge
J15-16
100m,2000m,tresteg,slegge
G15-16
100m,2000m,tresteg,slegge
J17-19K
100m,3000m,tresteg,slegge
G17-19M 100m,3000m,tresteg,slegge
6.juni G/J7-9
J10-12
G10-12
J13-14
G13-14
J15-16
G15-16
J17-19K
G17-19M 23.august
G/J7-9
J10-14
G10-14
J15-19K
G15-19M 6.september G/J7-9
J10-14
G10-14
J15-19K
G15-19M 15.september
G/J7-9
J10-11
G10-11
J12-14
G12-14
J15-17
G15-17
J18-19K
G18-19M BryneFIK
Sjåframleggtiløvingarogorganisering
60m,høyde,kule,litenball
60m,tresteg,kule,litenball
100m,høyde,kule,litenball
100m,tresteg,kule,litenball
100m,høyde,spyd
100m,tresteg,spyd
100m,høyde,spyd
100m,tresteg,spyd
LyeIL
Sjåframleggtiløvingarogorganisering
60m,600mkappgang,tresteg,slegge,spyd
60m,600mkappgang,høyde,slegge,spyd
100m,600mkappgang,tresteg,slegge,spyd
100m,600mkappgang,høyde,slegge,spyd
SolaFriidrett/HavørnIL(Solastadion)
Sjåframleggtiløvingarogorganisering
200m,600m,lengde,høyde,kule
200m,600m,lengde,høyde,kule
200m,400m,800m,lengde,høyde,kule
200m,400m,800m,lengde,høyde,kule
SandnesIL/FrøylandIL(Sandnesstadion)
Sjåframleggtiløvingarogorganisering
80m,200mh,høyde,stav,spyd
80m,200mh,lengde,stav,spyd
100m,200mh,høyde,stav,spyd
100m,200mh,lengde,stav,spyd
100m,300mh,høyde,stav,spyd,diskos
100m,300mh,lengde,stav,spyd,diskos
100m,400mh,høyde,stav,spyd,diskos
100m,400mh,lengde,stav,spyd,diskos
Vektpåkastreiskap
Litenball: Hekkhøgder:
G/J7-12
150g J10-11,G10-11
60mh 68
Kule:G10-11,J10-13
2kg J12-14,G12-13
60mh 76
G12-13,J14-16
3kg J15-16
80mh 76
J17-18,G14-15,Kvinner
4kg J17-K
100mh76/84
G16-17
5kg G15-16
100mh91,4
G18-19
6kg G17-M
110mh91,4/100/106,7
Menn 7,26kg
G14 80mh 84
Spyd:J10-14,G10-13
400g Lengdeogtresteg:
J15-17
500g Satssone:50cm:7-13år
J18-19,G14-15,Kvinner 600g G16-17
700g G18-19,Menn
800g
Funksjonærar:
Arrangøraneharsjølvansvarforåskaffafunksjonærar.
Planleggingsmøte: ForCOOP-Jærcup2017blirtysdag11.10kl.20.00FrøylandILkallar
inn.
Avslutningsfesten: BlirarrangertavFrøylandILsomsenderutinvitasjon.
Framleggtiløvingarogorganiseringfor7-9år:
TeamAthletics-øvingarkanveraaktuelle,menogsåvanlegeløpsøvingarsom40m,60m,
lengde,litenball,ogrelevanteogkjekkeøvingarsomdekankomapå;brukfantasien.
Utøvaranegårfråøvingtiløvingogfunksjonæranepassarpåatdetikkjeblirlangekøar.
Stemnetsluttarseinastkl.18.30fordessesjølvomikkjeallehardeltattpåalleøvingane.

Similar documents