8210/16 top/TOP/hm 1 DGD 1B Vedlagt følger til delegationerne

Comments

Transcription

8210/16 top/TOP/hm 1 DGD 1B Vedlagt følger til delegationerne
Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 22. april 2016
(OR. en)
8210/16
ASIM 58
RESULTAT AF DRØFTELSERNE
fra:
dato:
til:
Generalsekretariatet for Rådet
22. april 2016
delegationerne
Tidl. dok. nr.:
7255/16 ASIM 41
Vedr.:
Rådets konklusioner om konvergens i afgørelsespraksis på asylområdet
- Rådets konklusioner (den 21. april 2016)
Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om konvergens i afgørelsespraksis på
asylområdet, som Rådet vedtog på sin 3461. samling den 21. april 2016.
8210/16
top/TOP/hm
DGD 1B
1
DA
BILAG
Rådets konklusioner om konvergens i afgørelsespraksis på asylområdet
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,
–
som minder om Det Europæiske Råds konklusioner af 26.-27. juni 2014, der udstikker de
strategiske retningslinjer for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og opfordrer til
lige vilkår, hvor asylansøgere gives de samme proceduremæssige garantier og den samme
beskyttelse i hele Unionen, hvilket skal nås gennem en ensartet anvendelse af gældende EUret og ved "konvergerende praksisser";
–
som noterer sig, at anden fase af det fælles europæiske asylsystem (CEAS) blev afsluttet med
revisionen af direktivet om asylprocedurer, direktivet om modtagelsesforhold,
kvalifikationsdirektivet, Dublinforordningen og Eurodacforordningen 1;
–
som noterer sig, at der imidlertid fortsat er betydelige forskelle blandt medlemsstaterne med
hensyn til resultatet af procedurer, anerkendelsesprocenter og tildeling af international
beskyttelsesstatus;
–
som ligeledes noterer sig, at behovet for at mindske disse forskelle er endnu større i disse tider
med stor tilstrømning og sekundære bevægelser af migranter inden for EU;
–
som minder om den europæiske dagsorden for migration af 13. maj 2015, hvori
Kommissionen med henblik på at tilskynde til mere ensartede afgørelser opfordrede EASO til
at udvikle en rolle "som clearing house for oplysninger om oprindelsesland – de faktuelle
oplysninger, som asylafgørelser er baseret på";
1
Dette berører ikke Det Forenede Kongeriges, Irlands og Danmarks specifikke situation i henhold
til protokol nr. 21 og 22 til traktaterne.
8210/16
BILAG
top/TOP/hm
DGD 1B
2
DA
–
som noterer sig, at styrkelsen af en koordineret fremskaffelse af oplysninger om
oprindelsesland (COI) på EU-niveau er en af forudsætningerne for større konvergens i
asylafgørelser blandt medlemsstaterne, og som erkender behovet for at styrke den faktiske
anvendelse og fælles fortolkning af COI på EU-niveau i medlemsstaterne;
–
som erkender, at der skal gøres mere for at fremme den fælles udvikling af COI-baserede
politikker på højere plan;
–
som henviser til den fælles COI-rapport om sikkerhedssituationen i Afghanistan, der blev
udarbejdet af EASO i januar 2015 og ajourført i januar 2016, samt de politiske drøftelser på
grundlag af casestudies organiseret som led i et ad hoc-møde om praktisk samarbejde, der
blev afholdt i marts 2015 i Bruxelles, og hvor der blev fokuseret på denne fælles rapport;
–
som på ny bekræfter sit tilsagn om at skabe et fælles europæisk asylsystem, således at
asylproceduren vil have samme resultat, uanset hvor en asylansøger ansøger om international
beskyttelse,
ER ENIGT OM:
–
at der er behov for at skabe en mere struktureret og strømlinet procedure for EASO's
fremskaffelse af COI, der dækker alle de vigtigste oprindelseslande og tematiske spørgsmål
ved at styrke de midler, der er til rådighed for EASO's fremskaffelse af COI, herunder de
nationale midler, der stilles til rådighed inden for rammerne af EASO's COI-netværkstilgang,
og om nødvendigt yderligere midler til EASO gennem omfordeling af finansielle midler og
ved at dele nationale planer for fremskaffelse af COI, hvor det er muligt;
8210/16
BILAG
top/TOP/hm
DGD 1B
3
DA
–
at der må oprettes et politisk netværk på højt plan, som inddrager alle medlemsstaterne og
koordineres af EASO, og som får til opgave at foretage en fælles vurdering og en fælles
fortolkning af situationen i de vigtigste oprindelseslande baseret på fælles COI og i lyset af de
relevante bestemmelser i gældende EU-ret på asylområdet, navnlig kvalifikationsdirektivet og
direktivet om asylprocedurer, idet der tages hensyn til indholdet af EASO's
undervisningsmateriale og EASO's praktiske vejledninger, hvor det er relevant;
–
at dette politiske netværk på højt plan for det første har til formål at støtte politikudviklingen
på EU-plan på grundlag af fælles COI-rapporter ved i fællesskab at fortolke disse rapporter og
levere vejledende noter til medlemsstaterne, som er godkendt af EASO's bestyrelse, og som
sendes til Rådet til orientering. Medlemsstaterne kan anvende disse vejledende noter, når de i
de enkelte tilfælde vurderer ansøgninger om international beskyttelse fra
tredjelandsstatsborgere fra de pågældende oprindelseslande;
–
at dette politiske netværk på højt plan derudover har til opgave at forbedre den politiske
relevans af EASO's fremskaffelse af COI ved at foreslå ændringer til mandatet for fremtidige
COI-rapporter om oprindelseslande og ved at fastsætte prioriteter for EASO's fremskaffelse af
COI på EU-niveau;
–
at Afghanistan udvælges til et pilotprojekt om fælles politikudvikling på grundlag af en fælles
udarbejdet COI-rapport.
OPFORDRER EASO TIL:
–
at forbedre den fælles planlægning af fremskaffelsen af COI på EU-niveau, idet der tages
hensyn til nationale planer for fremskaffelse af COI, hvor det er muligt;
–
at øge efterforskningskapaciteten hos EASO's COI-hold, hvor det er nødvendigt;
–
i samarbejde med det politiske netværk på højt plan at fastlægge, hvordan standardmandatet
for COI-produkter bedre kan afspejle de relevante krav i kvalifikationsdirektivet og direktivet
om asylprocedurer, f.eks. med hensyn til sårbare grupper, aktører, der yder beskyttelse,
alvorlig skade og national beskyttelse;
8210/16
BILAG
top/TOP/hm
DGD 1B
4
DA
–
under fuld hensyntagen til grænserne mellem COI-forskning og -fremskaffelse på den ene
side og de efterfølgende politiske konklusioner på den anden side at bidrage ved
videreudviklingen og forbedringen af politikudviklingen på EU-plan på grundlag af fælles
COI ved at etablere en struktur for et politisk netværk, herunder ydelse af bistand ved
tilrettelæggelsen af møder og udarbejdelsen af dokumenter efter anvisning fra EASO's
bestyrelse;
–
at iværksætte et pilotprojekt om fælles politikudvikling på grundlag af en fælles udarbejdet
COI-rapport om Afghanistan.
8210/16
BILAG
top/TOP/hm
DGD 1B
5
DA

Similar documents