Auksjonskatalog 2016

Comments

Transcription

Auksjonskatalog 2016
i samarbeid med
og
Auksjon av
fenotypetesta okser
Staur Gård
23. april 2016, kl. 11.30
Fjøset vil være stengt hele dagen, men man kan besikte oksene fra tribunen på langsiden.
Det vil være tilgjengelig folk fra avlsutvalgene på tribunen fra kl. 10.00 - 11.30
Husk varme klær da det fort kan bli kaldt!
Arrangør: TYR
i samarbeid med Nortura og Felleskjøpet
Auksjonarius: Håkon Marius Kvæken
Husk å oppgi produsentnummer!
Vi bruker hvert år mye unødvendig tid i etterkant på å spore opp kjøpernes
produsentnummer for å få meldt ut oksene fra vår besetning i
Storfekjøttkontrollen/Husdyrregisteret.
Vær derfor snill og før på produsentnummeret på informasjonsarket du får tildelt
når du har fått tilslaget.
Har du en mulig toppokse?
Vi skal ta inn 80 nye okser til teststasjonen på Staur kommende høst.
Har du en lovende oksekalv som er født mellom 22/12-2015 og 31/3-2016 og er
stambokførbar av en av de fem rasene vi tester på Staur?
Her er noen frister:
9.mai
13. mai
Påmeldingsfrist
Hårprøve med skjema for avstamningskontroll,
samt P-bevis sendes inn sammen med
påmeldingsskjema. Dersom det ikke er sendt
inn hårprøve av mor tidligere, må dette gjøres.
Se www.tyr.no for mer informasjon.
Frist for innsending av hårprøver
Takk til Nortura for å ha tatt på seg uttransport
av okser!
Det kan være lurt å holde ut!
Underveis i auksjonen vil noen av våre
samarbeidspartnere og sponsorer
komme med overraskelser som vil bli
trukket ut blant de tilstedeværende.
Det kan derfor være lurt å holde ut!
Opplysninger i årets katalog
Det er gentestet hornstatus for enkeltdyr i denne testomgangen. Dette er gjort på et
utenlandsk laboratorium. Testmetoden har høy sikkerhet. Resultatene finnes under tekst på de
enkelte oksene.
2
Auksjonssalær
Alle priser er ekskl. MVA. I tillegg til kjøpesummen legges et auksjonssalær til TYR på 5 %.
Betaling
Faktura sendes etter at oksen er transportert ut til kjøper. TYR har pant i dyret fram til
fakturabeløpet er betalt inn.
Transport
Oksene er ulykkesforsikret med inntil 30 000 kroner til de forlater fjøsdøra på Staur.
Egentransport skjer på eget ansvar. Oksene må være ute av stasjonen senest torsdag
28.april. Nortura organiserer uttransport for de som ikke har mulighet til å hente oksen selv.
Denne transporten samordnes dersom mulig. Transportkostnadene belastes kjøper etter
gjeldende Nortura satser.
Forsikring
Oksene er ulykkesforsikret for inntil 30 000 kroner så lenge de står i TYRs varetekt.
Semin- og reserveokser blir tilleggforsikret etter avtale med oppdretter.
* Spesielt for seminokser
Seminoksene antas å være ferdig i semintjeneste utpå seinhøsten. Dersom en
eksportsatsing krever en større lagerbeholdning enn hva som kan produseres på ordinær tid,
forbeholder TYR seg retten å holde igjen enkeltokser for å produsere ønsket antall
sæddoser.
Dersom en vellykket eksport er avhengig av gode bilder tatt av oksene når de er eldre, må
kjøper stille oksen til rådighet for fotografering. Kjøper vil i så fall bli kontaktet av TYR
Diverse informasjon
1. Hornstatus: Alle okser er vurdert for hornstatus ved ett års alder. Det gjøres oppmerksom
på at selv om oksen er kollet, kan den være bærer av hornet genet og dermed kunne gi
hornete avkom. Hornanlegg for foreldre og besteforeldre til dyret står oppgitt dersom dette
er registrert i Storfekjøttkontrollen. I tillegg er alle dyr av Aberdeen Angus homozygot kollet.
2. Lineær kåring: Oksene er kåret ved cirka ett års alder. Den lineære kåringen er delt i tre
hoveddeler; kropp (k), muskel (m) og bein (b). Det er utregnet samlepoeng for de ulike
kategoriene. Gjennomsnittet for hver egenskap er 80.
3. Bildene er tatt i løpet av to dager den samme uka, det vil si at oksene har ulik alder ved
fotografering.
4. Alle okser er klauvbeskjært ved cirka 13 måneders alder. Klauvvekst ble da målt.
5. Oksene har fått registrert testikkelmål og testikler er funnet normalt utviklet. Ut over dette
er oksen ikke testet for fruktbarhet. Det anbefales på det sterkeste å drektighetsundersøke
kyrne i besetningen etter en tid for å se at oksen faktisk er fruktbar.
Seminoksenes fruktbarhet vil etter hvert bli testet.
6. Dersom TYR-eide okser viser seg å ikke være fruktbar, betaler TYR for mellomlegget
mellom kjøpesummen og slakteoppgjøret. Dersom avlereide okser viser seg å ikke være
fruktbar, betaler oppdretter for mellomlegget mellom kjøpesummen og slakteoppgjøret. Det
anbefales å drektighetsundersøke kyrne for å sikre seg at oksen er fruktbar. Det utbetales
ikke kompensasjon for utsatt kalvingstidspunkt.
7. Alle okser tatt inn til test er DNA-genotypet og avstamningskontrollert mot mor og far.
3
Veterinærattest for testomgang 2015/2016
TYR testingsstasjon , Staur gård, 2335 STANGE
Det er ingen tegn til smittsom sykdom i besetningen. Besetningen er ikke pålagt noen
offentlige restriksjoner på grunn av smittsom sykdom.
Ved ankomst Staur høsten 2015 fikk alle okser lagt ned magnet for å forebygge kvast. Alle
dyra ble også behandlet mot invollsparasitter og lus ved ankomst (Eprinex pour-on vet
oppløsning). Behandlingen ble gjentatt i januar 2016 (Bayticol vet. ektoparasittmiddel) som
standard og deretter på mistanke om lus i enkeltbinger våren 2016.
Høsten 2015 ble alle oksene vaksinert mot ringorm (Ringvac Bovilis) og luftveissjukdom
(Bovilis Bovipast RSP vet). Begge vaksinene blir gitt 2 ganger. Vaksinasjonen mot ringorm
antas å ha livslang effekt.
Det ble på høsten også tatt blodprøver av alle oksene for serologisk kontroll av Scmallenberg
virus (SBV), corona virus, BRSV og parainfluensa.
Det har vært god helse gjennom hele testperioden. Tre okser ble behandlet med antibiotika
mot klauvspalteflegmone høsten 2015. To okser fikk satt ned kraftfôrmengden pga. tendens
til trommesyke. Utover det har det ikke vært foretatt noen medikamentell behandling på
grunn av sykdom annet enn forebyggende behandling denne høsten og vinteren.
Lisel Huse Olsen
Stasjonsveterinær på testingsstasjonen for kjøttfe på Staur.
18.04.2016
4
Kjøpeavtale for fenotypetesta okse
Avtalen gjelder okse: ……………………….. Katalognummer:……
Kjøper:……………………………………………………………
Tlf:……………………..
1.
Oksen er fenotypetesta på Staur teststasjon og er tiltenkt til auksjon.
2.
All omsetning av livdyr innebærer risiko for at en fører inn smittestoffer i mottakerbesetningen. Dyr
som omsettes kan dessuten ha blitt smittet av nye sykdommer i perioden like før uttak fra
teststasjon, uten at det er registrert sykdomssymptomer (selv om stasjonen står under veterinært
oppsyn). Selger kan ikke garantere at slik smitte ikke forekommer. Dette er kjøpers risiko.
Smittefaren kan reduseres av kjøper ved å ta forholdsregler ved introduksjon av nye dyr i egen
besetning, blant annet å holde dyret isolert i 14 dager før dyret tas inn i besetningen.
3.
Oksen har fått registrert testikkelmål og testikler er funnet normalt utviklet. Ut over dette er oksen
ikke testet for fruktbarhet.
4.
Kjøper overtar ansvaret for dyret fra det øyeblikket det passerer ut døra fra stasjonen.
5.
Transport av dyr fra teststasjonen til en ny besetning er kjøpers ansvar, men TYR kan være
behjelpelig med å organisere uttransport. Ny eier, eller den som er ansvarlig for transport av oksen
til ny eier, kvitterer for mottak av dyret når det blir hentet. Dersom eier selv ikke henter dyret skal
TYR ha mottatt bekreftelse på person som henter dyret og står ansvarlig for transporten.
6.
Oksen ble solgt for kr.______________ (ekskl. mva). I tillegg kommer 5 % i auksjonssalær.
Faktura sendes til kjøper etter at oksen er sendt fra teststasjonen/seminstasjonen.
7.
Dersom oksen viser seg ikke å være fruktbar, betaler selger for mellomlegget mellom
kjøpesummen og slakteoppgjøret. Det anbefales å drektighetsundersøke kyrne for å bekrefte at
oksen er fruktbar. Krav om refusjon fra selger knyttet til fruktbarhet for auksjonsgodkjente okser
må fremmes før 1.november i kjøpsåret. Uttatte seminokser som viser seg å ikke være fruktbare
ved seminstasjonen medfører heving av kjøpet.
8.
Utbetaling til oppdretter finner sted når TYR har mottatt oppgjør for oksen. TYR har pant i dyret
fram til fakturabeløpet er betalt inn. TYR påroper seg retten til å hente okser som ikke er betalt
innen 2 måneder fra salgsdato.
9.
Uoverensstemmelse mellom kjøper og selger søkes løst i minnelighet. Dersom en ikke oppnår
enighet sendes saken til voldgift. Kostnader knyttet til tvistenemnda belastes partene. TYR er
under enhver omstendighet ikke ansvarlig for mer enn oksens salgsverdi.
10.
Dersom en eksportsatsing krever en større lagerbeholdning enn hva som kan produseres på
ordinær tid, forbeholder TYR seg retten å holde igjen enkeltokser for å produsere ønsket antall
sæddoser. Dersom en vellykket eksport er avhengig av gode bilder tatt når oksene er eldre enn
når de står på seminstasjonen, forplikter kjøper seg å stille oksen til rådighet for fotografering.
Staur, 23. april 2016
………………………………….
Kjøpers underskrift
………………………………………..
På vegne av kjøper
5
i samarbeid med
og
Katalognummer 1
31300 Kim av Nordstu
Innsetter: Ståle Westby
Født:
09.01.2015
Kategori: Semin
Tilgjengelig: Desember*
Minstepris: kr 50000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: AUS VLYG1730
LAWSONS GENERAL G1730 (Kollet)
Farfar: AUS VLYB1155
LAWSONS TANK B1155 (Kollet)
Mor: NOR 39219
Irina av Nordstu (Kollet)
Farmor: AUS VLYD1720
LAWSONS SCHWARZENEGGER
D1720 (Kollet)
Farmors far: USA 14548127
TEHAMA SCHWARZENEGGER
N600
Farfars far: AUS VLYX1235
LAWSONS TANK X1235
Morfar: USA 15974345
BLUE & GRAY JACKSON 90V
(Kollet)
Morfars far: USA 1358864
B/R NEW FRONTIER 095
Mormor: NOR 25857
Berta av Nordstu (Kollet)
Mormors far: NOR 74004
Thunder av Dagrød
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
94*
100*
105*
113*
108*
109*
94
96
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
2,8
FEm/dag
94
Helhet
1,7
8,00 cm
3,26 %
0,57 cm
89
120
118
105
102
113
Fødselsvekt
115
38 kg
200 dager
331 kg
365 dager
623 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
49 cm
118 cm
48 cm
50 cm
37 cm
65 cm
110 cm
Lineær kåring
Notater:
31300 Kim av Nordstu er oksen med desidert høgest rangtall på 115. Meget god på tilvekst og
FUP. Best på eksteriør og den høgeste ryggmuskelen som er målt på Angus på Staur. Også over
snittet på marmorering, men mangler litt på grovfôropptak. Lite brukt morfarside, med Blue & Grey
Jackson. Både far og morfar skal være positive for moregenskaper 200 dg med avlsverdi på 108.
En bra stor, meget lang okse som er herlig formet og kjøttsatt i alle deler. Bra bevegelser, men
mangler litt på optimum noen steder på bein og klauver. Ikke helt optimal klauvform på bakbein.
Kim er helhetlig sett den klart beste i den store gruppen etter Lawson General og blant alle oksene
i årets test.
Aberdeen Angus
6
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
7
7
9
9
3
7
9
9
9
9
9
9
9
6
5
8
9
5
6
5
9
5
7
6
9
8
3
7
8
9
8
8
8
9
8
5
5
8
8
5
5
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 1
HELHET: 89
120 cm
Fettdybde
Kropp: 94
195 cm
Marmorering
Muskel: 93
Vitale mål, 12.01.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 81
Rangtall
1619
g/dag
109
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 2
31303 Kløpper av Nordstu
Innsetter: Ståle Westby
Født:
15.01.2015
Kategori: Semin
Tilgjengelig: Desember*
Minstepris: kr 39000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: NOR 74017
Betong av Dagrød (Kollet)
Mor: NOR 34111
Gulla av Nordstu (Kollet)
Farfar: NOR 53755
Kincaid ET av Dagrød (Kollet)
Farmor: NOR 17799
(Kollet)
Morfar: CAN 1469322
HF EL TIGRE 28U (Kollet)
Mormor: NOR 23061
Vår av Nordstu (Kollet)
Farfars far: USA 12595863
CONNEALY KINCAID
Farmors far: NOR 52594
DUKE 2 AV DAGRØD
Morfars far: CAN 1274305
HF KODIAK
Mormors far: NOR 51724
NILS AV MOEN
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
101*
112**
101**
106**
99*
108**
127*
97**
FUP
3,4
FEm/dag
110
Marmorering
Fettdybde
Helhet
2,3
7,55 cm
3,44 %
0,58 cm
89
97
109
107
102
111
Fødselsvekt
108
35 kg
200 dager
296 kg
365 dager
562 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
50 cm
116 cm
46 cm
47 cm
35 cm
65 cm
106 cm
31303 Kløpper av Nordstu ble rangert som beste sønn etter Betong av Dagrød. Dette pga. den lite
brukte morfar side, med HF El Tigre som morfar. Kløpper er også best av Betong sønnene på
eksteriør, nest best i årets test, og beste sønn på morsindeks 200 dg, med avlsverdi på 95 og
moras indeks er 100. Kløpper er en middels stor, kompakt og herlig okse, i alle deler. Spesielt godt
lårfylde. Gode bein og klauver, men mangler litt på kam. Rangtall helt i toppen med 108!
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
Binge: 7
7
5
6
6
9
8
4
7
8
7
8
8
8
8
9
6
5
8
9
5
6
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Aberdeen Angus
5
7
7
9
9
3
7
9
9
9
9
9
9
9
6
5
8
9
5
6
5
9
HELHET: 89
Lineær kåring
Notater:
Kropp: 88
116 cm
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Muskel: 90
191 cm
Eksteriør
Bein: 88
Vitale mål, 12.01.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ultralydmåling
Oksen
Rangtall
1578
g/dag
105
95*
Korrigerte vekter
GFO
Grovfôropptak
Egenskap
106*
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 3
31311 Kid av Vølstad
Innsetter: Onar Lima
Født:
13.03.2015
Kategori: Reserve
Tilgjengelig: Desember*
Minstepris: kr 39000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: AUS VLYG1730
LAWSONS GENERAL G1730 (Kollet)
Farfar: AUS VLYB1155
LAWSONS TANK B1155 (Kollet)
Mor: NOR 36502
Hannah av Vølstad (Kollet)
Farmor: AUS VLYD1720
LAWSONS SCHWARZENEGGER
D1720 (Kollet)
Farmors far: USA 14548127
TEHAMA SCHWARZENEGGER
N600
Farfars far: AUS VLYX1235
LAWSONS TANK X1235
Morfar: USA 13084963
J W K SLEEPY BOY 8134 ()
Mormor: NOR 21751
PIA (Kollet)
Morfars far: USA 11567326
VDAR LUCYS BOY
Mormors far: NOR 9852
POPP AV MOLLAND
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
104
104**
102*
115*
108
105*
87
100
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
3,2
FEm/dag
105
Helhet
2,1
7,09 cm
3,86 %
0,84 cm
87
104
101
111
90
107
Fødselsvekt
109
38 kg
200 dager
313 kg
365 dager
564 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
49 cm
119 cm
47 cm
52 cm
35 cm
65 cm
111 cm
Lineær kåring
Notater:
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
31311 Kid av Vølstad er nest beste sønn etter Lawson General med rangtall på 109. Kid er best på
tilvekst, meget god på marmorering og jevnt bra på eksteriør. Han er middels på GFO og FUP.
Svak på fett og middels på ryggmuskel. Har lettkalveren Sleepy Boy som morfar, har
gjennomsnittlige avlsverdier for fødsel. Kan dermed være reserve for begge semin oksene.
Kompakt middels stor okse. Greit kjøttsatt i alle deler, men mangler litt på innerlår. Fine klauver og
bein.
Avvikskoder:
5
7
7
9
9
3
7
9
9
9
9
9
9
9
6
5
8
9
5
6
5
9
5
6
6
8
8
3
7
8
8
8
8
7
8
8
6
5
8
8
5
6
6
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Binge: 2
Aberdeen Angus
8
HELHET: 87
124 cm
Fettdybde
Kropp: 88
192 cm
Marmorering
Muskel: 88
Vitale mål, 29.03.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 84
Rangtall
1660
g/dag
114
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 4
31307 Kardinal Av Are
Innsetter: Tom Are
Født:
29.01.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 33000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: NOR 74017
Betong av Dagrød (Kollet)
Mor: NOR 32051
Toms Tina (Kollet)
Farfar: NOR 53755
Kincaid ET av Dagrød (Kollet)
Farmor: NOR 17799
(Kollet)
Morfar: NOR 74010
Victor av Selotten (Kollet)
Mormor: NOR 18909
TORI AV ARE ()
Farfars far: USA 12595863
CONNEALY KINCAID
Farmors far: NOR 52594
DUKE 2 AV DAGRØD
Morfars far: NOR 74000
HOVIN SPADER
Mormors far: NOR 50959
MERO AV DAGRØD
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
103
106**
100*
113*
103*
109**
125*
96**
FUP
3,3
FEm/dag
108
Marmorering
Fettdybde
Helhet
2
6,80 cm
3,60 %
0,63 cm
85
108
95
109
100
103
Fødselsvekt
109
38 kg
200 dager
287 kg
365 dager
598 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
47 cm
120 cm
47 cm
55 cm
41 cm
64 cm
112 cm
31307 Kardinal av Are har nest høyest rangtall totalt med 109. Han er meget god på GFO og
tilvekst. Er også sterk på eksteriør og marmorering. Mangler litt på FUP og muskel. Bra avlsverdier
for fødselsforløp med tradisjonelle og trygge linjer i oksen. Kan derfor betegnes som en okse som
er bra på fødselsforløp og produksjon men lite å bidra med når det gjelder melkeevne til døtre.
Bra lang og stor okse. Bra bein og gode klauver bak men litt utflytende klauver foran (litt løs i
kodeleddet) men en bra kjøttsatt okse.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
9
5
7
6
9
7
4
6
8
7
8
8
7
8
8
6
5
8
8
5
6
6
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 6
Aberdeen Angus
5
7
7
9
9
3
7
9
9
9
9
9
9
9
6
5
8
9
5
6
5
9
HELHET: 85
Lineær kåring
Notater:
Kropp: 87
125 cm
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Muskel: 85
188 cm
Eksteriør
Bein: 84
Vitale mål, 02.02.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ultralydmåling
Oksen
Rangtall
1598
g/dag
107
78*
Korrigerte vekter
GFO
Grovfôropptak
Egenskap
102
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 5
31310 Krekar av Funnaune
Innsetter: Magnus Ness
Født:
21.02.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 33000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: AUS VLYG1730
LAWSONS GENERAL G1730 (Kollet)
Farfar: AUS VLYB1155
LAWSONS TANK B1155 (Kollet)
Mor: NOR 47292
Gøril av Funnaune (Kollet)
Farmor: AUS VLYD1720
LAWSONS SCHWARZENEGGER
D1720 (Kollet)
Farmors far: USA 14548127
TEHAMA SCHWARZENEGGER
N600
Farfars far: AUS VLYX1235
LAWSONS TANK X1235
Morfar: NOR 74026
Detektiv av Dagrød (Kollet)
Mormor: NOR 23902
AVA (Kollet)
Morfars far: USA 14843192
CONNEALY FOUNDATION 426
Mormors far: NOR 52590
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
97
102**
98*
115*
111
107*
98
97
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
3,3
FEm/dag
108
Helhet
2,1
7,19 cm
2,27 %
0,38 cm
81
104
102
96
111
94
Fødselsvekt
106
37 kg
200 dager
309 kg
365 dager
586 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
48 cm
120 cm
45 cm
47 cm
39 cm
64 cm
116 cm
Lineær kåring
Notater:
31310 Krekar av Funnaune hadde i testen, høy tilvekst, høyt grovfôropptak, rundt snitte for FUP
og lite fett. Har sin styrke på fødselsforløp, tilvekst og sannsynligvis god på egenskapen for
døtrenes kalvingsevne, mor har avlsverdi på 115. Morfar er Detektiv av Dagrød.
Bra stor og lang okse. Nærmest perfekte bein og klauver. Mangler noe bredde gjennom hele dyret
og litt på lårfylde.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
Binge: 2
10
4
7
6
9
7
4
6
8
7
7
7
7
7
6
6
5
8
8
5
6
5
7
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Aberdeen Angus
5
7
7
9
9
3
7
9
9
9
9
9
9
9
6
5
8
9
5
6
5
9
HELHET: 81
126 cm
Fettdybde
Kropp: 84
188 cm
Marmorering
Muskel: 77
Vitale mål, 02.03.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 86
Rangtall
1625
g/dag
110
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 6
31308 Karsten av Grani
Innsetter: Trond Harald Dahl
Født:
04.02.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 33000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: AUS VLYG1730
LAWSONS GENERAL G1730 (Kollet)
Farfar: AUS VLYB1155
LAWSONS TANK B1155 (Kollet)
Mor: NOR 39117
Gunda av Grani (Kollet)
Farmor: AUS VLYD1720
LAWSONS SCHWARZENEGGER
D1720 (Kollet)
Farmors far: USA 14548127
TEHAMA SCHWARZENEGGER
N600
Farfars far: AUS VLYX1235
LAWSONS TANK X1235
Morfar: NOR 74025
Dunder av Bognes (Kollet)
Mormor: NOR 21629
(Kollet)
Morfars far: NOR 74014
Apollo av Nordstu
Mormors far: USA 12915498
SUMMITCREST PRIME CUT 1G42
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
94
102**
105*
117*
118*
118*
107
97
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
3,6
FEm/dag
116
Helhet
2,3
7,31 cm
2,49 %
0,50 cm
86
97
105
98
105
105
Fødselsvekt
105
40 kg
200 dager
296 kg
365 dager
613 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
48 cm
121 cm
48 cm
54 cm
40 cm
63 cm
113 cm
Lineær kåring
Notater:
31308 Karsten av Grani hadde testens høyeste start vekt på 394 kg. I testen så hadde han høyest
grovfôropptak av alle på 3,6 men var litt dårlig på fôrutnytting. Morfar er Dunder av Bognes, en
okse som er god på morsevne 200 dg, mora har avlsverdi for morsindeks 200 dg på 127. Så dette
er vel den kombinasjonen med Lawson General som kan gi både høy tilvekst og melk i døtrene!
Bra lang og stor okse. Meget djup og har særdeles bra frampart og rygg, men mangler litt på
lårfylde og innerlår. Bra bein og klauver.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
11
4
7
5
9
8
3
7
9
8
8
8
7
8
7
6
6
8
8
5
5
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 6
Aberdeen Angus
5
7
7
9
9
3
7
9
9
9
9
9
9
9
6
5
8
9
5
6
5
9
HELHET: 86
123 cm
Fettdybde
Kropp: 88
189 cm
Marmorering
Muskel: 88
Vitale mål, 02.02.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 81
Rangtall
1510
g/dag
97
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 7
31309 King av Bognes
Innsetter: Per Ivar Laumann
Født:
12.02.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 35000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: AUS VLYG1730
LAWSONS GENERAL G1730 (Kollet)
Farfar: AUS VLYB1155
LAWSONS TANK B1155 (Kollet)
Mor: NOR 26859
Charlotte av Bognes (Kollet)
Farmor: AUS VLYD1720
LAWSONS SCHWARZENEGGER
D1720 (Kollet)
Farmors far: USA 14548127
TEHAMA SCHWARZENEGGER
N600
Farfars far: AUS VLYX1235
LAWSONS TANK X1235
Morfar: NOR 55047
Hovin Arrow (Kollet)
Mormor: NOR 19864
()
Morfars far: GBR UK560308
WEDDERLIE NETMARK A281
Mormors far: NOR 52593
DUKE 1 AV DAGRØD
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
97
94**
104*
112**
110*
110*
98
94
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
3
FEm/dag
99
Helhet
2,1
7,45 cm
3,51 %
0,63 cm
86
104
107
108
100
105
Fødselsvekt
102
41 kg
200 dager
295 kg
365 dager
551 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
50 cm
118 cm
46 cm
48 cm
37 cm
62 cm
111 cm
Lineær kåring
Notater:
31309 King av Bognes er en okse som er meget god på marmorenings % 3,5(!) og stor rygg
muskel 7,45. Dette er nok også en okse som er god på morsegenskaper 200 dg, mor har 115 i
avlsverdi. Oksen er som snittet for egenskaper grovfôropptak og fôrutnytting. Morfars far er
Wedderlie Netmark. En lavstilt, bra lang okse med god bredde gjennom hele dyret. Jevnt bra
kjøttsatt i alle deler og med funksjonelle bein og klauver.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
Binge: 6
12
4
6
6
9
8
4
7
8
8
8
8
7
8
8
6
5
8
8
5
5
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Aberdeen Angus
5
7
7
9
9
3
7
9
9
9
9
9
9
9
6
5
8
9
5
6
5
9
HELHET: 86
121 cm
Fettdybde
Kropp: 85
186 cm
Marmorering
Muskel: 88
Vitale mål, 02.03.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 84
Rangtall
1517
g/dag
98
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 8
31306 Hovin Kaiser
Innsetter: Espen Krogstad
Født:
26.01.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 35000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: AUS VLYG1730
LAWSONS GENERAL G1730 (Kollet)
Farfar: AUS VLYB1155
LAWSONS TANK B1155 (Kollet)
Mor: NOR 47360
Hovin Gunvor (Kollet)
Farmor: AUS VLYD1720
LAWSONS SCHWARZENEGGER
D1720 (Kollet)
Farmors far: USA 14548127
TEHAMA SCHWARZENEGGER
N600
Farfars far: AUS VLYX1235
LAWSONS TANK X1235
Morfar: NOR 74025
Dunder av Bognes (Kollet)
Mormor: NOR 27438
Hovin Binta (Kollet)
Morfars far: NOR 74014
Apollo av Nordstu
Mormors far: NOR 74007
Kronborg Rambo
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
92
99**
106*
116*
113
114
101
97
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
3,2
FEm/dag
105
Helhet
2,2
7,25 cm
2,17 %
0,43 cm
80
100
104
95
109
90
Fødselsvekt
101
38 kg
200 dager
252 kg
365 dager
552 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
47 cm
119 cm
47 cm
50 cm
34 cm
65 cm
118 cm
Lineær kåring
Notater:
31306 Hovin Kaiser er en flott okse som hadde en høy tilvekst og grovfôropptak under testen.
Også her er det Dunder av Bognes som er morfar.
Kaiser er en kompakt type, men litt løs i bøgene. Mangler litt innerlår og lårfylde men er ellers greit
kjøttsatt. Gode bein og klauver.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
4
7
6
7
6
9
8
9
7
3
4
7
8
9
8
9
7
9
8
9
8
9
6
9
7
9
7
6
5
5
5
8
8
9
8
5
5
6
5
5
5
9
7
31
Avvikskoder:
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Binge: 6
Aberdeen Angus
13
HELHET: 80
122 cm
Fettdybde
Kropp: 76
185 cm
Marmorering
Muskel: 80
Vitale mål, 02.02.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 81
Rangtall
1619
g/dag
109
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 9
31301 Li’s Kevin Lawson
Innsetter: Steinar Schanke
Født:
11.01.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 33000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: AUS VLYG1730
LAWSONS GENERAL G1730 (Kollet)
Farfar: AUS VLYB1155
LAWSONS TANK B1155 (Kollet)
Mor: NOR 33041
Gina fra li (Kollet)
Farmor: AUS VLYD1720
LAWSONS SCHWARZENEGGER
D1720 (Kollet)
Farmors far: USA 14548127
TEHAMA SCHWARZENEGGER
N600
Farfars far: AUS VLYX1235
LAWSONS TANK X1235
Morfar: NOR 57162
(Kollet)
Mormor: NOR 22014
GUDRUN AV LIE (Kollet)
Morfars far: NOR 53726
Mormors far: NOR 52888
JACK AV AMLA
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
104
111*
93*
105*
103*
102*
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
2,8
FEm/dag
94
Fettdybde
Helhet
2
7,40 cm
4,32 %
0,81 cm
83
108
106
115
91
97
Fødselsvekt
98
35 kg
200 dager
288 kg
365 dager
519 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
47 cm
116 cm
43 cm
49 cm
38 cm
64 cm
117 cm
Lineær kåring
Notater:
31301 Li’s Kevin Lawson har den høyeste marmorerings prosenten som er målt på Angus på
Staur 4,32%! Han har også en stor ryggmuskel. Etter avlsverdier så er dette en okse som er god
på fødselsforløp, og nær gjennomsnittet for andre egenskaper. Litt liten, men meget pent
sammensatt okse. Mangler litt bredde foran og på innerlår. Gode bein og klauver, men kunne hatt
noe mer krysshelning.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
Binge: 1
14
4
6
5
8
8
4
6
8
7
8
8
7
8
7
6
5
8
8
5
5
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Aberdeen Angus
5
7
7
9
9
3
7
9
9
9
9
9
9
9
6
5
8
9
5
6
5
9
HELHET: 83
120 cm
Marmorering
Kropp: 78
186 cm
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Muskel: 83
Vitale mål, 12.01.16
Brystomfang
Krysshøyde
Eksteriør
Bein: 84
Rangtall
1476
g/dag
93
Ultralydmåling
Oksen
Egenskap
Fettgruppe
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Slakteklasse
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 10
31302 Kingo av Utne
Innsetter: Niels Jørgen Aarvik
Født:
11.01.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 33000,-
Eies av:
TYR
Hornanlegg: Kollet
Far: AUS VLYG1730
LAWSONS GENERAL G1730 (Kollet)
Farfar: AUS VLYB1155
LAWSONS TANK B1155 (Kollet)
Mor: NOR 32732
(Vet ikke)
Farmor: AUS VLYD1720
LAWSONS SCHWARZENEGGER
D1720 (Kollet)
Farmors far: USA 14548127
TEHAMA SCHWARZENEGGER
N600
Farfars far: AUS VLYX1235
LAWSONS TANK X1235
Morfar: DNK 10943-00487
RØNNEKILDE UNIK (Kollet)
Mormor: NOR 22589
()
Morfars far: DNK 83848-00342
MØNLINE IMPROVEMENT 342 ET
Mormors far: DNK 72251-1039
AJSHØJ PE-OT
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
86
96*
100*
113*
109
108
95
103
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
3,2
FEm/dag
105
Helhet
2,4
6,82 cm
2,41 %
0,39 cm
88
93
95
97
110
109
Fødselsvekt
97
39 kg
200 dager
247 kg
365 dager
486 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
47 cm
120 cm
43 cm
49 cm
39 cm
63 cm
110 cm
Lineær kåring
Notater:
31302 Kingo av Utne. Her er Lawson General kombinert med Rønnekilde Unik. Kingo er en okse
som er litt over gjennomsnittet på de fleste avlsverdier. Vi forventer også at han skal være god på
morsegenskaper 200 dg, men er for få døtre til at det enda er kommet avlsverdier for egenskapen.
Greit stor og lang okse med herlige bein og klauver. Mangler litt bredde og dybde i framparten,
men er ellers meget godt kjøttsatt.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
Binge: 7
15
4
6
7
8
9
3
6
7
8
8
8
7
8
8
6
5
8
9
5
6
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Aberdeen Angus
5
7
7
9
9
3
7
9
9
9
9
9
9
9
6
5
8
9
5
6
5
9
HELHET: 88
124 cm
Fettdybde
Kropp: 92
180 cm
Marmorering
Muskel: 85
Vitale mål, 12.01.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 88
Rangtall
1544
g/dag
101
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 11
31305 Korporal av Krogedal
Innsetter: Torfinn Bakke
Født:
19.01.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 33000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: AUS VLYG1730
LAWSONS GENERAL G1730 (Kollet)
Farfar: AUS VLYB1155
LAWSONS TANK B1155 (Kollet)
Mor: NOR 30863
av Krogedal (Kollet)
Farmor: AUS VLYD1720
LAWSONS SCHWARZENEGGER
D1720 (Kollet)
Farmors far: USA 14548127
TEHAMA SCHWARZENEGGER
N600
Farfars far: AUS VLYX1235
LAWSONS TANK X1235
Morfar: NOR 74020
Carl av Grani (Kollet)
Mormor: NOR 25204
av Krogedal (Kollet)
Morfars far: NOR 74010
Victor av Selotten
Mormors far: NOR 53455
OLUF av BAKKEN
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
95
92**
104*
104*
100*
98*
96
93
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
2,9
FEm/dag
97
Helhet
2,2
7,13 cm
2,21 %
0,40 cm
86
100
101
95
110
105
Fødselsvekt
94
40 kg
200 dager
250 kg
365 dager
511 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
49 cm
115 cm
46 cm
50 cm
39 cm
62 cm
105 cm
Lineær kåring
Notater:
31305 Korporal av Krogedal har Carl av Grani som morfar, han hadde sin store styrke som
lettkalver. Korporal er god på eksteriør og fettdybde, middels på egenskapene fôrutnytting og
muskeldybde. Litt lavstilt og bra lang okse, god bredde i hele dyret. Godt kjøttsatt i alle deler, men
mangler litt på innerlår. Meget gode bein og klauver, flott type.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
7
7
9
9
3
7
9
9
9
9
9
9
9
6
5
8
9
5
6
5
9
4
6
6
8
8
3
7
8
8
8
8
7
8
8
5
5
8
8
5
6
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 7
Aberdeen Angus
16
HELHET: 86
120 cm
Fettdybde
Kropp: 85
187 cm
Marmorering
Muskel: 88
Vitale mål, 02.02.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 83
Rangtall
1496
g/dag
96
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 12
31312 Kong Providence av Fjøsbakken
Innsetter: Arne Jan Midtigård
Født:
21.03.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 50000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: NOR 59422
Max Providence av Fjøsbakken (Kollet)
Mor: NOR 31325
Bambini av Fjøsbakken (Kollet)
Farfar: USA 15707145
S A V PROVIDENCE 6922 (Kollet)
Morfar: NOR 74011
Hovin Velixir (Kollet)
Mormor: NOR 31323
BAMBI AV FJØSBAKKEN ()
Morfars far: USA 12758219
ANKONIAN ELIXIR 100
Mormors far: DNK 69260-0277
VESTERSKOVEN LEGACY
Farmor: CAN 1297221
COLDSTREAM BLACKBIRD 45R
(Kollet)
Farmors far: USA 13447282
CONNEALY LEAD ON
Farfars far: USA 14823655
S A V 004 PREDOMINANT 4438
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
102
91*
105*
102
99
104
96
102
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
2,9
FEm/dag
97
Fettdybde
Helhet
2,2
6,65 cm
2,58 %
0,48 cm
84
100
92
99
106
99
Fødselsvekt
92
39 kg
200 dager
301 kg
365 dager
538 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
48 cm
122 cm
45 cm
51 cm
36 cm
64 cm
119 cm
Lineær kåring
Notater:
31312 Kong Providence av Fjøsbakken har avstamning etter privatimport, med linjer fra de
amerikanske oppdretterne “Shaff Angus Valley (SAV)”, som ikke er mye brukt i Norge. Morfar til
Kong er Hovin Velixir, en okse som hadde sin styrke i tilvekst og moregenskaper, noe en nok kan
forvente i Kong også. Kong er en litt lavstilt og bra lang okse. Jevnt godt kjøttsatt i alle deler, men
mangler litt på kam og lårfylde. Bra bakbein! Eller så har oksen et veldig godt lynne! Snill som en
hund og kan kanskje lære å «gi labb» eller klauv;-))
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
17
4
6
6
8
8
3
7
8
7
8
7
8
8
7
6
5
8
7
5
6
6
7
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 8
Aberdeen Angus
5
7
7
9
9
3
7
9
9
9
9
9
9
9
6
5
8
9
5
6
5
9
HELHET: 84
120 cm
Marmorering
Kropp: 85
188 cm
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Muskel: 85
Vitale mål, 29.03.16
Brystomfang
Krysshøyde
Eksteriør
Bein: 81
Rangtall
1503
g/dag
96
Ultralydmåling
Oksen
Egenskap
100
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 13
31352 Kaizer av Rindal
Innsetter: Thomas/Anne Rindal
Født:
25.01.2015
Kategori: Semin
Tilgjengelig: Desember*
Minstepris: kr 39000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: CAN C02943387
AXA GOLDEN-OAK XCEED ET 704X (Kollet)
Mor: NOR 32602
av Rindal (Hornet)
Farfar: CAN C02910420
SHF RIB EYE M326 R117 (Kollet)
Farmor: CAN C02835880
Morfar: DNK 69957-00994
NCX MISS JR NELLIE 528N (Kollet) MOESKÆR SALUTE 994 ()
Mormor: NOR 23198
Una av Rindal (Kollet)
Farfars far: USA 42361822
KCF BENNETT 3008 M326
Farmors far: CAN C02749925
NCX 23C JUPITER 16J
Mormors far: NOR 9380
Oskar av Mo
Morfars far: CAN C02702799
REMITALL HOLLYWOOD
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
93
110**
104**
98*
97*
99*
92
94
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
2,7
FEm/dag
103
Helhet
2
7,40 cm
2,45 %
0,50 cm
88
108
102
91
112
114
Fødselsvekt
110
43 kg
200 dager
308 kg
365 dager
580 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
49 cm
119 cm
50 cm
53 cm
36 cm
64 cm
112 cm
Lineær kåring
Notater:
Hypotrichosis: Fri
31352 Kaizer av Rindal er sønn av den canadiske oksen AXA Golden Oak Xceed. Xceed er en
middelstor kjøttfull sønn av legendariske SHF Ribeye M326 R117. Som morfar finner vi Moeskær
Salute. Kaizer av Rindal avslutter testen med gode tall på tilvekst, grovfôropptak og fôrutnyttelse.
Men det er likevel eksteriøret og en 9er på kåringen som virkelig trekker denne oksen opp. Oksen
er kompakt, meget godt kjøttsatt og med fantastisk utstråling. Meget bra dybde, og god bredde i
hele dyret. Bra lend og meget god lårdybde og lårfylde. Meget gode bein og klauver.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
18
4
6
5
9
9
5
7
8
8
9
8
8
9
9
6
5
8
9
5
6
5
9
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 6
Hereford
5
7
5
9
9
5
7
7
9
9
9
9
9
9
6
5
9
9
5
6
5
9
HELHET: 88
121 cm
Fettdybde
Kropp: 86
193 cm
Marmorering
Muskel: 89
Vitale mål, 02.02.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 87
Rangtall
1557
g/dag
107
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 14
31345 KIWI AV SØNDRE MO
Innsetter: Ole Moe
Født:
21.12.2014
Kategori: Semin
Tilgjengelig: Desember*
Minstepris: kr 39000,-
Eies av:
TYR
Hornanlegg: Kollet
Far: CAN C02941400
WLL GLOBAL FORCE 7X (Kollet)
Mor: NOR 30237
MORLIK AV SØNDRE MO (Kollet)
Farfar: CAN C02878636
WLB GLOBAL 72M 50S (Kollet)
Farmor: CAN C02884990
CORP CREEK STACIE 6S (Kollet)
Morfar: NOR 71033
KB Cassius 408 (Kollet)
Mormor: NOR 20818
MARTA AV SØNDRE MO (Kollet)
Farfars far: CAN C02814816
HAROLDSON WLB MUTUMBO ET
72M
Farmors far: CAN C02794512
FORC 29F BOOMER 18L
Morfars far: CAN C02836863
K-COW NACHO MAN ET 36N
Mormors far: NOR 53249
SYVER AV SØNDRE MO
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
102
114*
99*
114*
109*
111*
103
98
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
2,7
FEm/dag
103
Helhet
1,8
6,96 cm
3,28 %
0,69 cm
87
114
91
108
95
105
Fødselsvekt
113
41 kg
200 dager
324 kg
365 dager
594 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
53 cm
124 cm
51 cm
53 cm
39 cm
66 cm
114 cm
Lineær kåring
Notater:
Hypotrichosis: Fri
31345 Kiwi av Søndre Mo er sønn av den canadiske importoksen WLL Global Force. Som morfar
finner vi KB Cassius 408. Her ligger bra med tilvekst i begge sider av stamtavla. Kiwi ender også
testen med årgangens beste tilvekst, og kommer veldig bra ut på fôrutnyttelse. Oppnår også
årgangens høyeste rangtall. En stor og pent sammensatt okse med gode bein og klauver. Meget
bra frampart og rygg.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
Binge: 1
19
5
7
5
9
8
5
7
7
8
9
8
7
8
8
6
5
9
8
5
6
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Hereford
5
7
5
9
9
5
7
7
9
9
9
9
9
9
6
5
9
9
5
6
5
9
HELHET: 87
129 cm
Fettdybde
Kropp: 88
195 cm
Marmorering
Muskel: 86
Vitale mål, 12.01.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 87
Rangtall
1680
g/dag
113
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 15
31353 Karsten av Rindal
Innsetter: Thomas/Anne Rindal
Født:
26.01.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 33000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Nyvler
Far: CAN C02952602
BARE MR YOU TUBE 4Y (Kollet)
Mor: NOR 36558
Helga av Rindal (Kollet)
Farfar: CAN C02927311
NCX WINCHESTER 745W (Kollet)
Farmor: CAN C02928718
NCX MISS WHIPLASH 3W (Kollet)
Morfar: CAN C02914227
SQUARE-D DIESEL 957U (Kollet)
Mormor: NOR 30844
Astrid av Rindal (Kollet)
Farfars far: CAN C02909877
STAR 26P HEMI 413S ET
Farmors far: CAN C02587726
SQUARE-D EDGE 694D
Morfars far: CAN C02881216
Remitall Super Duty 42S
Mormors far: CAN PC02879230
WILGOR SQD 55K BIG NORTHERN 1S
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
106
106**
104**
106**
104*
106*
104
102
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
2,9
FEm/dag
108
Helhet
2,2
7,76 cm
3,23 %
0,72 cm
86
101
111
107
93
105
Fødselsvekt
108
44 kg
200 dager
321 kg
365 dager
598 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
49 cm
124 cm
50 cm
53 cm
37 cm
69 cm
113 cm
Lineær kåring
Notater:
Hypotrichosis: Fri
31353 Karsten av Rindal er den oksen fra søskengruppa etter Bare Mr You Tube 4Y som gjør det
best i testen. You Tube er av en litt mindre type, og har vist seg å gi lette kalvinger både i Canada
og i Norge. Som morfar finner vi også en importokse; Square-D Diesel. Diesel har i Norge vist seg
å avle bra bredde og kjøttfylde, og har indeks på slakteklasse på121. Også på melk kommer
Diesel bra ut med indeks på 115 på døtres evne til å avvenne kalv. Karsten av Rindal kommer ut
med høyt grovfôropptak og bra ryggmuskelmål, samt veldig god kåring. Bra stor og dyp okse med
meget god bakpart.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
20
4
7
5
9
9
5
6
7
7
8
8
9
8
8
6
5
9
8
5
6
6
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 6
Hereford
5
7
5
9
9
5
7
7
9
9
9
9
9
9
6
5
9
9
5
6
5
9
HELHET: 86
127 cm
Fettdybde
Kropp: 89
191 cm
Marmorering
Muskel: 85
Vitale mål, 02.02.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 84
Rangtall
1496
g/dag
104
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 16
31346 Kalas PP av Skaare
Innsetter: Magne Skaare
Født:
30.12.2014
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 33000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: CAN C02952602
BARE MR YOU TUBE 4Y (Kollet)
Mor: NOR 32396
Elise av Skaare (Vet ikke)
Farfar: CAN C02927311
NCX WINCHESTER 745W (Kollet)
Farmor: CAN C02928718
NCX MISS WHIPLASH 3W (Kollet)
Morfar: NOR 71022
Anton av Søndre Mo (Kollet)
Mormor: NOR 25632
Belinda av Skaare (Kollet)
Farfars far: CAN C02909877
STAR 26P HEMI 413S ET
Farmors far: CAN C02587726
SQUARE-D EDGE 694D
Morfars far: DNK 56477-01160
SLYK`S SUPERSTAR 769
Mormors far: NOR 9381
Olaves av Deset
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
100
110**
96*
96*
95
101*
102
96
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
2,7
FEm/dag
103
Helhet
2,1
7,59 cm
3,26 %
0,63 cm
84
104
107
107
101
105
Fødselsvekt
105
42 kg
200 dager
285 kg
365 dager
533 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
48 cm
120 cm
46 cm
51 cm
38 cm
65 cm
113 cm
Lineær kåring
Notater:
Hypotrichosis: Fri
31346 Kalas av Skaare er enda en sønn av Bare Mr You Tube 4Y. Her brukt på ei ku etter Anton
av Søndre Mo. Både far og morfar representerer lette kalvinger. Anton av Søndre Mo har vært
eliteokse i Norge pga av evnen til å avle lette kalvinger og god slakteklasse. Kalas av Skaare er
en stor og bra lang okse som er meget pent sammensatt. Bra kjøttsatt i alle deler. Gode bein og
klauver. Oksen er homozygot kolla PP.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
Binge: 1
21
5
7
5
9
7
5
6
7
8
8
8
8
8
8
5
6
9
9
5
6
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Hereford
5
7
5
9
9
5
7
7
9
9
9
9
9
9
6
5
9
9
5
6
5
9
HELHET: 84
125 cm
Fettdybde
Kropp: 84
191 cm
Marmorering
Muskel: 85
Vitale mål, 12.01.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 83
Rangtall
1476
g/dag
103
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 17
31351 KENNETH PP av Kleivi
Innsetter: Finn Arne Askje
Født:
23.01.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 33000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: CAN C02897246
SQUARE-D TORTUGA 953T (Kollet)
Mor: NOR 33254
HEIDI ET av Kleivi (Kollet)
Farfar: CAN C02836662
WILGOR 55K NORTHEASTERN OL
2N (Kollet)
Farfars far: CAN C02789138
REMITALL ONLINE 122L
Farmor: CAN C02813315
Morfar: CAN C02914227
SQUARE-D AMEENA 753M (Kollet) SQUARE-D DIESEL 957U (Kollet)
Mormor: DNK 69957-00934
MOESKÆR AMBROSIA 934 (Kollet)
Farmors far: CAN C02775182
SQUARE-D SAFARI LAD 529J
Mormors far: CAN C02726599
ONONDAGA STOCKMASTER 3J
Morfars far: CAN C02881216
Remitall Super Duty 42S
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
92
99*
101*
105*
103*
106*
104
102
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
3,2
FEm/dag
116
Helhet
2,4
7,66 cm
3,11 %
0,65 cm
79
95
109
104
99
97
Fødselsvekt
105
41 kg
200 dager
288 kg
365 dager
572 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
47 cm
126 cm
48 cm
57 cm
36 cm
66 cm
120 cm
Lineær kåring
Notater:
Hypotrichosis: Fri
31351 Kenneth av Kleivi er sønn av canadiske Square-D Tortuga. Tortuga har i Norge vist seg å gi
lette kalvinger. Som morfar finner vi også en importokse; Square-D Diesel. Diesel har i Norge vist
seg å avle bra bredde og kjøttfylde, og har indeks på slakteklasse på121. Også på melk kommer
Diesel bra ut med indeks på 115 på døtres evne til å avvenne kalv. Kenneth av Kleivi har
årgangens beste grovfôropptak og havner høyt på tilvekst. En høgreist, stor og lang okse med bra
dybde. Greit kjøttsatt okse. Oksen er homozygot kolla PP
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
22
4
8
5
9
7
5
6
7
7
7
7
8
8
7
5
5
8
9
5
5
6
7
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 7
Hereford
5
7
5
9
9
5
7
7
9
9
9
9
9
9
6
5
9
9
5
6
5
9
HELHET: 79
131 cm
Fettdybde
Kropp: 78
190 cm
Marmorering
Muskel: 80
Vitale mål, 02.02.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 77
Rangtall
1591
g/dag
108
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 18
31349 Kaizer ET av Aaland
Innsetter: Tom Tengesdal
Født:
11.01.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 33000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Nyvler
Far: CAN C02952602
BARE MR YOU TUBE 4Y (Kollet)
Mor: DNK 069957-01362
MOESKÆR JESSICA 1362 (Kollet)
Farfar: CAN C02927311
NCX WINCHESTER 745W (Kollet)
Farmor: CAN C02928718
NCX MISS WHIPLASH 3W (Kollet)
Morfar: USA 42612624
SR CG HARD ROCK 5073 (Kollet)
Mormor: CAN C02846974
TT PETUNIA 128P (Kollet)
Farfars far: CAN C02909877
STAR 26P HEMI 413S ET
Farmors far: CAN C02587726
SQUARE-D EDGE 694D
Morfars far: USA 42424651
DB HARD DRIVE ET
Mormors far: USA P42250635
STAR TOHON 25M ET
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Ku
0
200
365
Slaktevekt
112*
97*
102*
104*
107*
FUP
2,7
FEm/dag
103
Marmorering
Fettdybde
Helhet
2,2
7,50 cm
3,50 %
0,53 cm
85
101
105
112
109
105
Fødselsvekt
104
42 kg
200 dager
384 kg
365 dager
599 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
50 cm
120 cm
50 cm
52 cm
40 cm
65 cm
112 cm
Lineær kåring
Notater:
Hypotrichosis: Fri
31349 Kaizer ET av Aaland er embryoavkom og sønn av Bare Mr You Tube 4Y. You Tube har i
Norge vist seg å avle lette kalvinger. Som morfar finner vi SR CG Hard Rock 5073. Hard Rock
representerer forholdsvis ny genetikk for Norge og er en okse med gode EPDer på spesielt tilvekst
og melk. Sikkerheten på EPDene er også god. Kaizer er årgangens beste okse på marmorering.
Oksen er en middels stor okse med meget god kjøttsetnad i alle deler, spesielt god på rygg og
lårdybde. Bra klauver.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
23
5
6
5
8
9
5
7
7
8
9
8
8
9
8
6
4
7
9
5
6
6
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 7
Hereford
5
7
5
9
9
5
7
7
9
9
9
9
9
9
6
5
9
9
5
6
5
9
HELHET: 85
124 cm
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Kropp: 86
188 cm
Eksteriør
Muskel: 89
Vitale mål, 12.01.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ultralydmåling
Bein: 77
Rangtall
Fettgruppe
Korrigerte vekter
GFO
Grovfôropptak
1451
g/dag
101
Slakteklasse
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
Oksen
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Egenskap
Slakteegenskaper
Optimum
Kvige
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
i samarbeid med
og
Katalognummer 19
31350 Kasper PP av Skaare
Innsetter: Magne Skaare
Født:
14.01.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 33000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: CAN C02952602
BARE MR YOU TUBE 4Y (Kollet)
Mor: NOR 47401
Huldra av Skaare (Kollet)
Farfar: CAN C02927311
NCX WINCHESTER 745W (Kollet)
Farmor: CAN C02928718
NCX MISS WHIPLASH 3W (Kollet)
Morfar: NOR 57710
Fridtjof av Skaare (Kollet)
Mormor: NOR 32401
Frøken av Skaare (Kollet)
Farfars far: CAN C02909877
STAR 26P HEMI 413S ET
Farmors far: CAN C02587726
SQUARE-D EDGE 694D
Morfars far: DNK 23980-00020
SKOVSLUNDS VIAGRA
Mormors far: NOR 71020
VL Mysil
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
102
110*
97*
99*
96
100
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
2,8
FEm/dag
106
Fettdybde
Helhet
2,5
7,93 cm
2,93 %
0,58 cm
83
92
115
100
105
105
Fødselsvekt
98
44 kg
200 dager
303 kg
365 dager
528 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
48 cm
115 cm
45 cm
47 cm
38 cm
63 cm
115 cm
Lineær kåring
Notater:
Hypotrichosis: Fri
31350 Kasper av Skaare er også sønn av Bare Mr You Tube. You Tube representerer lette
kalvinger og en litt mindre type. Som morfar finner vi Fridtjof av Skaare, som igjen er en sønn av
danske Skovslunds Viagra. Kasper av Skaare har årgangens beste ryggmuskelmål, og er en
kompakt og middels stor okse. Veldig bra kjøttsatt i alle deler. Veldig dyp foran. Bra bein og
klauver. Oksen er homozygot kolla PP.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
Binge: 7
24
4
6
5
8
8
5
7
8
8
8
8
8
8
8
5
5
9
8
5
6
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Hereford
5
7
5
9
9
5
7
7
9
9
9
9
9
9
6
5
9
9
5
6
5
9
HELHET: 83
125 cm
Marmorering
Kropp: 79
189 cm
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Muskel: 85
Vitale mål, 12.01.16
Brystomfang
Krysshøyde
Eksteriør
Bein: 84
Rangtall
1376
g/dag
98
Ultralydmåling
Oksen
Egenskap
Fettgruppe
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Slakteklasse
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 20
31355 KRISTIAN PP av Kleivi
Innsetter: Finn Arne Askje
Født:
02.02.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 33000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: CAN C02952602
BARE MR YOU TUBE 4Y (Kollet)
Mor: NOR 33228
HANNE ET av Kleivi (Kollet)
Farfar: CAN C02927311
NCX WINCHESTER 745W (Kollet)
Farmor: CAN C02928718
NCX MISS WHIPLASH 3W (Kollet)
Morfar: CAN C02914227
SQUARE-D DIESEL 957U (Kollet)
Mormor: DNK 69957-00934
MOESKÆR AMBROSIA 934 (Kollet)
Farfars far: CAN C02909877
STAR 26P HEMI 413S ET
Farmors far: CAN C02587726
SQUARE-D EDGE 694D
Morfars far: CAN C02881216
Remitall Super Duty 42S
Mormors far: CAN C02726599
ONONDAGA STOCKMASTER 3J
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
106
114*
95*
106*
108*
110*
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
2,6
FEm/dag
101
Fettdybde
Helhet
2,3
7,31 cm
2,46 %
0,48 cm
82
95
100
91
114
97
Fødselsvekt
93
41 kg
200 dager
288 kg
365 dager
519 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
46 cm
119 cm
44 cm
51 cm
34 cm
60 cm
113 cm
Lineær kåring
Notater:
Hypotrichosis: Fri
31355 Kristian av Kleivi er sønn av Bare Mr You Tube 4Y. You Tube er av en litt mindre type, og
har vist seg å gi lette kalvinger både i Canada og i Norge. Som morfar finner vi også en
importokse; Square-D Diesel. Diesel har i Norge vist seg å avle bra bredde og kjøttfylde, og har
indeks på slakteklasse på121. Også på melk kommer Diesel bra ut med indeks på 115 på døtres
evne til å avvenne kalv. Kristian av Kleivi er jevnt og greit kjøttsatt i alle deler, og har meget gode
bein og klauver. Oksen er homozygot kolla PP.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
25
5
5
5
8
8
5
6
7
7
8
8
7
7
7
6
5
8
9
5
6
5
7
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 2
Hereford
5
7
5
9
9
5
7
7
9
9
9
9
9
9
6
5
9
9
5
6
5
9
HELHET: 82
120 cm
Marmorering
Kropp: 79
177 cm
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Muskel: 80
Vitale mål, 02.03.16
Brystomfang
Krysshøyde
Eksteriør
Bein: 87
Rangtall
1442
g/dag
101
Ultralydmåling
Oksen
Egenskap
Fettgruppe
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Slakteklasse
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 21
31348 Knight ET av Aaland
Innsetter: Tom Tengesdal
Født:
06.01.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 33000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: CAN C02897246
SQUARE-D TORTUGA 953T (Kollet)
Mor: DNK 069957-01297
MOESKÆR PEBBLES 1297 (Kollet)
Farfar: CAN C02836662
WILGOR 55K NORTHEASTERN OL
2N (Kollet)
Farfars far: CAN C02789138
REMITALL ONLINE 122L
Farmor: CAN C02813315
Morfar: CAN C02927408
SQUARE-D AMEENA 753M (Kollet) H EASY DEAL 609 ET (Kollet)
Farmors far: CAN C02775182
SQUARE-D SAFARI LAD 529J
Mormor: CAN C02870627
ANL SBS 36N PEBBLES ET 33R
(Kollet)
Mormors far: CAN C02828255
HF 4L BEYOND 36N
Morfars far: CAN C02868275
BR DM CHANNING ET
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Ku
0
200
365
Slaktevekt
97
79*
98*
101*
105*
FUP
2,1
FEm/dag
87
Marmorering
Fettdybde
Helhet
2
7,24 cm
3,25 %
0,62 cm
85
108
98
107
101
105
Fødselsvekt
90
38 kg
200 dager
341 kg
365 dager
561 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
48 cm
122 cm
49 cm
51 cm
37 cm
64 cm
118 cm
Lineær kåring
Notater:
Hypotrichosis: Fri
31348 Knight ET av Aaland er embryoavkom med Square-D Tortuga som far. Som morfar finner vi
H Easy Deal 609, som har mye god genetikk i stamtavla. Remitall Online og C-S Pure Gold 98170
for å nevne noen. C-S Pure Gold skapte overskrifter i 2000, da Lone Star Hereford kjøpte 1/3 del
for 100.000 USD. I ettertid har Pure Gold satt store spor i Herefordavlen, og er kanskje mest kjent
for å avle mye melk. Easy Deal 609 er også en okse med svært gode EPDer for melk, samt lette
kalvinger. Knight ET av Aaland er en litt mindre type, men veldig pent sammensatt okse. Svært
god bakpart og god rygg, samt gode bein og klauver.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
26
5
6
5
9
8
5
6
7
8
8
8
8
8
8
5
5
9
8
5
6
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 1
Hereford
5
7
5
9
9
5
7
7
9
9
9
9
9
9
6
5
9
9
5
6
5
9
HELHET: 85
123 cm
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Kropp: 85
189 cm
Eksteriør
Muskel: 85
Vitale mål, 12.01.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ultralydmåling
Bein: 84
Rangtall
Fettgruppe
Korrigerte vekter
GFO
Grovfôropptak
1149
g/dag
86
Slakteklasse
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
Oksen
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Egenskap
Slakteegenskaper
Optimum
Kvige
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
i samarbeid med
og
Katalognummer 22
31327 Kelvin av Finsrud
Innsetter: Øystein Finsrud
Født:
23.01.2015
Kategori: Semin
Tilgjengelig: Desember*
Minstepris: kr 46000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Hornet
Far: FRA 7121525280
ATHOS (Hornet)
Mor: NOR 27079
(Hornet)
Farfar: FRA 3697010336
NATUR (Hornet)
Farmor: FRA 7121272214
TOPASE (Vet ikke)
Morfar: NOR 54213
VINTER AV DILLERUD (Kollet)
Mormor: SWE 66333
JASMIN AV L:A HARRIE ()
Farfars far: FRA 8589103317
EXCLUSIF
Farmors far: FRA 8995106122
LORSINI
Morfars far: NOR 9667
Onassis av Bakke
Mormors far: SWE 35036
EGLANT AV NYBO
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
92
89**
102**
107**
111*
108**
98
101*
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
2,9
FEm/dag
104
Helhet
1,8
8,68 cm
1,26 %
0,26 cm
85
108
110
102
102
110
Fødselsvekt
112
51 kg
200 dager
337 kg
365 dager
667 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
52 cm
129 cm
51 cm
53 cm
38 cm
67 cm
125 cm
Lineær kåring
Notater:
Q204X: Fri
31327 Kelvin av Finsrud: Athos x Vinter av Dillerud. Kommer ut med høyest rangtall 112. Har sine
sterkeste sider på tilvekst, FUP, muskeldybde og eksteriør. En utmerket morfarokse. Oksen er
hornet.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
7
6
9
8
5
6
6
8
8
8
8
9
8
5
5
7
8
5
6
5
9
5
7
6
8
8
5
7
6
8
8
8
7
8
7
6
5
7
8
5
5
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 4
Charolais
27
HELHET: 85
136 cm
Fettdybde
Kropp: 89
197 cm
Marmorering
Muskel: 84
Vitale mål, 02.02.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 84
Rangtall
2013
g/dag
110
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 23
31332 Karl av Hamremoen
Innsetter: Hans Terje Hamremoen
Født:
08.02.2015
Kategori: Semin
Tilgjengelig: Desember*
Minstepris: kr 46000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Hornet
Far: NOR 70075
Erlend av Bakke (Hornet)
Mor: NOR 30200
av Hamremoen (Hornet)
Farfar: FRA 7121321470
SAUMUR ()
Farmor: NOR 23073
A Tamise av bakke (Hornet)
Morfar: FRA 5232801219
SNOOPY ()
Mormor: NOR 17380
SOLVEIG (Kollet)
Farfars far: FRA 0393100604
IGLOO.MIC
Farmors far: FRA 3695100770
LE REBEL
Morfars far: FRA 2292103631
HARRISON
Mormors far: NOR 50525
LEON AV FINSRUD
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
102
103**
95**
107*
105*
111**
110*
112**
FUP
2,9
FEm/dag
104
Marmorering
Fettdybde
Helhet
1,8
8,86 cm
1,31 %
0,27 cm
83
108
113
103
100
104
Fødselsvekt
111
47 kg
200 dager
348 kg
365 dager
704 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
52 cm
126 cm
52 cm
54 cm
39 cm
69 cm
118 cm
Q204X: Fri
31332 Karl av Hamremoen: Erlend av Bakke x Snoopy. Har 111 i rangtall, god på tilvekst. FUP og
muskeldybde. Jamt god på andre egenskaper. Gode avlsverdier på tilvekst og slakteegenskaper.
Etter sin far en utmerket produksjonsokse. Oksen er hornet.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
7
6
9
8
5
6
6
8
8
8
8
9
8
5
5
7
8
5
6
5
9
5
7
6
8
8
6
7
7
8
7
8
7
8
7
6
5
7
8
5
5
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 3
Charolais
28
HELHET: 83
Lineær kåring
Notater:
Kropp: 86
132 cm
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Muskel: 81
199 cm
Eksteriør
Bein: 84
Vitale mål, 02.03.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ultralydmåling
Oksen
Rangtall
1979
g/dag
108
85*
Korrigerte vekter
GFO
Grovfôropptak
Egenskap
106
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 24
31318 KB KRAMER 698
Innsetter: Kjell Bredholt
Født:
27.12.2014
Kategori: Semin
Tilgjengelig: Desember*
Minstepris: kr 46000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: SWE 63895
VB FERB (Kollet)
Mor: NOR 34986
KB EMERAUDE 614 (Hornet)
Farfar: SWE 61493
911 CHEER AC STRÖMSNÄS ()
Farmor: SWE 102704
604B GERBE AV SONARP ()
Farfars far: SWE 58132
Farmors far: SWE 52481
792 VAN BUSTER AV STRÖMSNÄS 2092 REDDING AV JÄTSBERG
ET
T-111
Morfar: FRA 5810006623
ARTOIS (Hornet)
Mormor: NOR 21359
KB EMERAUDE 287 (Kollet)
Morfars far: FRA 6204783245
TERNOIS
Mormors far: FRA 7992101442
HABIT
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
124
127*
82**
101**
98*
95**
84
93
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
3,1
FEm/dag
109
Helhet
1,8
8,05 cm
0,73 %
0,21 cm
82
108
98
93
109
101
Fødselsvekt
107
41 kg
200 dager
378 kg
365 dager
687 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
51 cm
127 cm
49 cm
55 cm
37 cm
69 cm
125 cm
Lineær kåring
Notater:
Q204X: Fri
31318 KB KRAMER 698: VB Ferb x Artois. Rangtall på 107 med høgt grovfôropptak og god
fôrutnytting. Er å regne som en ekstrem lett kalver med 81 i nulldagersvekt og 124 i fødselsforløp
kvige. Oksen er kollet.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
4
7
7
6
6
9
8
8
8
5
5
6
6
6
7
8
7
8
8
8
8
8
7
9
8
8
7
5
6
5
5
7
7
8
6
5
5
6
6
5
6
9
7
92
Avvikskoder:
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Binge: 5
Charolais
29
HELHET: 82
136 cm
Fettdybde
Kropp: 86
200 cm
Marmorering
Muskel: 83
Vitale mål, 12.01.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 80
Rangtall
1952
g/dag
107
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 25
31325 Krutt av Dillerud
Innsetter: Knut Otto Espeseth
Født:
21.01.2015
Kategori: Semin
Tilgjengelig: Desember*
Minstepris: kr 46000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: SWE 63904
FLEETWOOD MAC AV SIMONTORP (Kollet)
Mor: NOR 29137
Ellen av Dillerud (Kollet)
Farfar: SWE 57269
Farmor: SWE 99369
VETERAN AV SIMONTORP (Kollet) KARLA AV SIMONTORP (Kollet)
Morfar: NOR 70049
Balalaika av Veistad (Kollet)
Mormor: NOR 17351
SALLY AV DILLERUD (Hornet)
Farfars far: SWE 49592
MAR KATZ AV STRØMSNÅS
Morfars far: SWE 53745
SATURNUS AV SIMONTORP
Mormors far: NOR 51158
NIKODEMUS AV SÖRBRAATE
Farmors far: SWE 49715
NETO AV SJUNNETORP
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
102
107**
100**
107**
108*
105**
95
95
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
3,1
FEm/dag
109
Helhet
2
8,15 cm
2,36 %
0,34 cm
85
101
100
120
91
102
Fødselsvekt
106
49 kg
200 dager
354 kg
365 dager
672 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
52 cm
126 cm
48 cm
52 cm
37 cm
67 cm
118 cm
Lineær kåring
Notater:
Q204X: Fri
31325 Krutt av Dillerud: Fleetwood mac av Simontorp x Ballalaika av Veistad. Rangtal på 106 med
sine sterkeste sider GFO, intramuskulært fett og eksteriør. Etter avstamning bør oksen være bra
på produksjon og moregenskaper. Oksen er kollet.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
7
6
9
8
5
6
6
8
8
8
8
9
8
5
5
7
8
5
6
5
9
4
7
6
9
8
6
6
7
7
8
8
7
8
8
6
5
7
8
5
5
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 4
Charolais
30
HELHET: 85
132 cm
Fettdybde
Kropp: 86
196 cm
Marmorering
Muskel: 84
Vitale mål, 02.02.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 84
Rangtall
1843
g/dag
103
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 26
31324 Komatsu av Lenna
Innsetter: Anne og Harald Graarud
Født:
21.01.2015
Kategori: Semin
Tilgjengelig: Desember*
Minstepris: kr 46000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: NOR 70079
Espen av Bakke (Nyvler)
Mor: NOR 34762
HULDA av Lenna (Hornet)
Farfar: SWE 59606
BEST AV BACKAGÅRDEN (Nyvler)
Farmor: NOR 23085
B Nansi av BAKKE (Kollet)
Morfar: FRA 4240711848
TREZEGOAL (Hornet)
Mormor: NOR 20362
Vivil av Lenna (Hornet)
Farfars far: SWE 56744
ULYSSES AV SIMONTORP
Farmors far: SWE 53745
SATURNUS AV SIMONTORP
Morfars far: FRA 8894104162
JUMPER
Mormors far: NOR 52661
Razzel av Høyfjell
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
93
111**
94**
102**
102*
106**
104*
100**
FUP
3,3
FEm/dag
113
Marmorering
Fettdybde
Helhet
2
8,34 cm
1,32 %
0,27 cm
87
101
103
103
100
114
Fødselsvekt
104
48 kg
200 dager
344 kg
365 dager
647 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
54 cm
130 cm
49 cm
52 cm
36 cm
66 cm
119 cm
Q204X: Fri
31324 Komatsu av Lenna: Espen av Bakke x Trezegoal. Rangtal på 104 med høgt grovfor opptak
og flott eksteriør. En lettkalver med gode avlsverdier for moregenskaper. Oksen er kollet.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
7
6
9
8
5
6
6
8
8
8
8
9
8
5
5
7
8
5
6
5
9
4
7
6
9
8
5
6
7
7
8
8
8
8
8
5
5
7
8
5
5
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 4
Charolais
31
HELHET: 87
Lineær kåring
Notater:
Kropp: 89
133 cm
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Muskel: 86
195 cm
Eksteriør
Bein: 87
Vitale mål, 02.02.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ultralydmåling
Oksen
Rangtall
1680
g/dag
96
108*
Korrigerte vekter
GFO
Grovfôropptak
Egenskap
114
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 27
31320 Kazack av Stang
Innsetter: Dagfin Henriksen
Født:
14.01.2015
Kategori: Reserve
Tilgjengelig: Desember*
Minstepris: kr 46000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Nyvler
Far: FRA 1001837008
BASTION (Hornet)
Mor: NOR 24470
EMERAUDE AV STANG (Kollet)
Farfar: FRA 8594102027
JOCRISSE (Hornet)
Farmor: FRA 1001832311
TOUPIE (Hornet)
Morfar: FRA 3695100770
LE REBEL (Vet ikke)
Mormor: NOR 18800
EMERAUDE AV GRINI ()
Farfars far: FRA 8583102549
UNESCO
Farmors far: FRA 4296105603
MAGENTA
Morfars far: FRA 1881107917
SEDUISANT
Mormors far: NOR 50475
LEON AV GRINI
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
94
92**
105**
115**
121*
120*
106
104
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
2,5
FEm/dag
96
Helhet
1,7
8,91 cm
2,05 %
0,33 cm
83
111
114
115
92
102
Fødselsvekt
111
43 kg
200 dager
376 kg
365 dager
679 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
55 cm
130 cm
53 cm
55 cm
37 cm
68 cm
120 cm
Lineær kåring
Notater:
Q204X: Fri
31320 Kazack av Stang: Bastion x Le Rebel. Har 111 i rangtall, bra på tilvekst og fôrutnytting,
størst målte ryggmuskel og IMF verdi. Gode avlsverdier for produksjon. Oksen har nyvler.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
7
6
9
8
5
6
6
8
8
8
8
9
8
5
5
7
8
5
6
5
9
4
7
6
8
7
5
6
7
7
8
8
7
8
7
5
6
8
8
5
5
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 5
Charolais
32
HELHET: 83
137 cm
Fettdybde
Kropp: 82
197 cm
Marmorering
Muskel: 83
Vitale mål, 12.01.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 82
Rangtall
1972
g/dag
108
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 28
31334 Knut av Hamremoen
Innsetter: Hans Terje Hamremoen
Født:
14.02.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 40000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Hornet
Far: NOR 70075
Erlend av Bakke (Hornet)
Mor: NOR 30195
av Hamremoen (Kollet)
Farfar: FRA 7121321470
SAUMUR ()
Farmor: NOR 23073
A Tamise av bakke (Hornet)
Morfar: NOR 70051
Baltasar av Bakke (Kollet)
Mormor: NOR 23794
vilde av hamremoen (Hornet)
Farfars far: FRA 0393100604
IGLOO.MIC
Farmors far: FRA 3695100770
LE REBEL
Morfars far: SWE 53745
SATURNUS AV SIMONTORP
Mormors far: NOR 70003
Sylvester av Lenna
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
102
97**
100**
112*
110
113**
105*
104**
FUP
3,4
FEm/dag
115
Marmorering
Fettdybde
Helhet
1,8
8,39 cm
1,34 %
0,27 cm
81
108
104
103
100
98
Fødselsvekt
111
49 kg
200 dager
300 kg
365 dager
674 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
54 cm
133 cm
49 cm
53 cm
38 cm
66 cm
130 cm
Q204X: Fri
31334 Knut av Hamremoen: Erlend av Bakke x Baltasar av Bakke. Har 111 i rangtall og høyest
GFO på testen, samt god FUP verdi. Gode avlsverdier på tilvekst. Stor lang okse med gode bein.
Veldig god produksjonsokse. Oksen er hornet
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
7
6
9
8
5
6
6
8
8
8
8
9
8
5
5
7
8
5
6
5
9
4
8
5
9
8
6
6
7
7
8
8
6
7
7
5
5
8
8
5
6
5
7
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 3
Charolais
33
HELHET: 81
Lineær kåring
Notater:
Kropp: 80
140 cm
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Muskel: 80
196 cm
Eksteriør
Bein: 87
Vitale mål, 02.03.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ultralydmåling
Oksen
Rangtall
2027
g/dag
110
88*
Korrigerte vekter
GFO
Grovfôropptak
Egenskap
98
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 29
31335 Kojak av Grøtholm
Innsetter: Olav Lie
Født:
21.02.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 40000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Hornet
Far: FRA 1001837008
BASTION (Hornet)
Mor: NOR 31944
(Hornet)
Farfar: FRA 8594102027
JOCRISSE (Hornet)
Farmor: FRA 1001832311
TOUPIE (Hornet)
Farfars far: FRA 8583102549
UNESCO
Farmors far: FRA 4296105603
MAGENTA
Morfar: SWE 52466
RAMBO AV GUDMUNDSLUND
(Kollet)
Morfars far: SWE 48236
MR COOL AV STRØMSNÅS
Mormor: NOR 28283
Ellinor av Grøtholm (Hornet)
Mormors far: NOR 9667
Onassis av Bakke
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
102
106**
98**
117*
114*
112*
96
91
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
2,7
FEm/dag
100
Helhet
1,7
8,02 cm
1,60 %
0,31 cm
84
111
97
108
95
106
Fødselsvekt
108
42 kg
200 dager
387 kg
365 dager
714 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
56 cm
128 cm
53 cm
53 cm
40 cm
67 cm
122 cm
Lineær kåring
Notater:
Q204X: Fri
31335 Kojak: Bastion x Rambo av Gudmundslund. Har 108 i rangtall, bra på tilvekst og
fôrutnytting, flott eksteriør. Gode avlsverdier for kalving og tilvekst. Etter avstamning en
produksjonsokse. Oksen er hornet.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
7
6
9
8
5
6
6
8
8
8
8
9
8
5
5
7
8
5
6
5
9
4
7
6
9
8
6
7
7
8
8
8
7
8
7
5
5
8
8
5
5
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 3
Charolais
34
HELHET: 84
137 cm
Fettdybde
Kropp: 86
197 cm
Marmorering
Muskel: 83
Vitale mål, 02.03.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 85
Rangtall
1931
g/dag
106
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 30
31328 Komet av Lenna
Innsetter: Anne og Harald Graarud
Født:
25.01.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 40000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Nyvler
Far: NOR 70079
Espen av Bakke (Nyvler)
Mor: NOR 34760
HELGA av Lenna (Hornet)
Farfar: SWE 59606
BEST AV BACKAGÅRDEN (Nyvler)
Farmor: NOR 23085
B Nansi av BAKKE (Kollet)
Morfar: NOR 70076
Esso av Oppegård (Hornet)
Mormor: NOR 18543
Tasselina av Høyfjell (Hornet)
Farfars far: SWE 56744
ULYSSES AV SIMONTORP
Farmors far: SWE 53745
SATURNUS AV SIMONTORP
Morfars far: FRA 7121321470
SAUMUR
Mormors far: NOR 52661
Razzel av Høyfjell
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
91
106**
97**
103**
100*
104**
114*
106**
FUP
3
FEm/dag
106
Marmorering
Fettdybde
Helhet
2
8,89 cm
1,36 %
0,27 cm
85
101
114
104
100
109
Fødselsvekt
106
48 kg
200 dager
349 kg
365 dager
653 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
55 cm
121 cm
50 cm
54 cm
37 cm
67 cm
117 cm
Q204X: Fri
31328 Komet av Lenna: Espen av Bakke x Esso av Oppegård. Rangtall på 106, nest største målte
ryggmuskel. Gode kåringsresultat. Jevne gode avlsverdier for både fødsel, produksjon og
moregenskaper. Oksen har nyvler.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
7
6
9
8
5
6
6
8
8
8
8
9
8
5
5
7
8
5
6
5
9
4
7
6
8
8
5
7
7
8
8
8
7
8
8
5
5
8
8
5
5
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 4
Charolais
35
HELHET: 85
Lineær kåring
Notater:
Kropp: 86
131 cm
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Muskel: 84
188 cm
Eksteriør
Bein: 85
Vitale mål, 02.02.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ultralydmåling
Oksen
Rangtall
1836
g/dag
102
100*
Korrigerte vekter
GFO
Grovfôropptak
Egenskap
103
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 31
31323 Kabaret av Langmo
Innsetter: May-Britt Langmo
Født:
21.01.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 40000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Hornet
Far: FRA 1001837008
BASTION (Hornet)
Mor: NOR 30345
Farra av Langmo (Kollet)
Farfar: FRA 8594102027
JOCRISSE (Hornet)
Farmor: FRA 1001832311
TOUPIE (Hornet)
Morfar: SWE 57294
VIRIL AV NYNÅS ()
Mormor: NOR 17761
(Hornet)
Farfars far: FRA 8583102549
UNESCO
Farmors far: FRA 4296105603
MAGENTA
Morfars far: SWE 55744
TURMINATOR ET AV NYNÅS
Mormors far: NOR 50275
LIBIDO AV VEISTAD
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
104
97**
94**
113*
115
112*
85
89
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
3,3
FEm/dag
113
Helhet
2,2
8,87 cm
1,48 %
0,26 cm
85
94
114
106
102
108
Fødselsvekt
106
43 kg
200 dager
367 kg
365 dager
690 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
55 cm
123 cm
51 cm
55 cm
42 cm
67 cm
122 cm
Lineær kåring
Notater:
Q204X: Fri
31323 Kabaret av Langmo: Bastion x Viril av Nynås. Rangtall på 106 med høgt grovfôropptak og
høg muskeldybde. En godt kjøttsatt okse med bra klauver og bein. Gode avlsverdier for tilvekst.
Etter avstamning en produksjonsokse. Oksen er hornet.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
7
6
9
8
5
6
6
8
8
8
8
9
8
5
5
7
8
5
6
5
9
4
7
5
8
8
6
7
6
8
8
8
8
8
7
6
5
7
8
5
6
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 4
Charolais
36
HELHET: 85
130 cm
Fettdybde
Kropp: 80
201 cm
Marmorering
Muskel: 86
Vitale mål, 02.02.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 87
Rangtall
1884
g/dag
104
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 32
31330 Kosak av Finsrud
Innsetter: Øystein Finsrud
Født:
31.01.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 40000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Nyvler
Far: NOR 70077
By/Lund Elegant (Nyvler)
Mor: NOR 38687
Isha av Finsrud (Hornet)
Farfar: NOR 70012
Tarzan av Lenna (Kollet)
Farmor: NOR 27765
(Hornet)
Morfar: FRA 5703556364
VOIMO (Hornet)
Mormor: NOR 31981
AUD av Stang (Hornet)
Farfars far: NOR 51828
OLAI
Farmors far: NOR 70029
Vegas av Stang
Morfars far: FRA 3697010336
NATUR
Mormors far: FRA 8552394134
PINAY
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
99*
118**
96**
112**
109*
107**
107*
111**
FUP
2,9
FEm/dag
104
Marmorering
Fettdybde
Helhet
1,9
7,78 cm
1,33 %
0,26 cm
82
105
92
103
102
101
Fødselsvekt
104
47 kg
200 dager
344 kg
365 dager
663 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
50 cm
126 cm
48 cm
51 cm
36 cm
65 cm
116 cm
Q204X: Fri
31330 Kosak av Finsrud: By Lund Elegant x Voimo. Rangtall på 104. Kjempe bra bein. En
lettkalver som skal gi dyr med høg tilvekst og gode slakteresultat. Døtrene skal kalve lett og bør ha
bra med melk. Oksen har nyvler.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
7
6
9
8
5
6
6
8
8
8
8
9
8
5
5
7
8
5
6
5
9
5
6
6
9
7
5
6
6
7
7
7
7
7
7
6
5
7
8
5
6
5
7
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 4
Charolais
37
HELHET: 82
Lineær kåring
Notater:
Kropp: 85
130 cm
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Muskel: 80
189 cm
Eksteriør
Bein: 87
Vitale mål, 02.02.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ultralydmåling
Oksen
Rangtall
1952
g/dag
107
90*
Korrigerte vekter
GFO
Grovfôropptak
Egenskap
119
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 33
31333 Kurt av Hamremoen
Innsetter: Hans Terje Hamremoen
Født:
11.02.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 40000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: NOR 70079
Espen av Bakke (Nyvler)
Mor: NOR 39733
(Vet ikke)
Farfar: SWE 59606
BEST AV BACKAGÅRDEN (Nyvler)
Farmor: NOR 23085
B Nansi av BAKKE (Kollet)
Morfar: NOR 70075
Erlend av Bakke (Hornet)
Mormor: NOR 30196
av Hamremoen (Hornet)
Farfars far: SWE 56744
ULYSSES AV SIMONTORP
Farmors far: SWE 53745
SATURNUS AV SIMONTORP
Morfars far: FRA 7121321470
SAUMUR
Mormors far: SWE 57294
VIRIL AV NYNÅS
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
110
115**
86**
99*
104
107**
101*
98**
FUP
3,1
FEm/dag
109
Marmorering
Fettdybde
Helhet
2,1
8,48 cm
1,26 %
0,26 cm
83
98
106
102
102
103
Fødselsvekt
104
48 kg
200 dager
329 kg
365 dager
687 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
51 cm
123 cm
50 cm
53 cm
37 cm
64 cm
118 cm
Q204X: Fri
31333 Kurt av Hamremoen: Espen av Bakke x Trezegoal. Rangtall på 104 med styrke GFO og
muskeldybde. En kvigebedekker, med jevne avlsverdier for alle egenskaper. Oksen er kollet.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
7
6
9
8
5
6
6
8
8
8
8
9
8
5
5
7
8
5
6
5
9
5
6
5
9
7
5
6
7
7
7
8
7
8
8
5
5
8
7
5
5
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 3
Charolais
38
HELHET: 83
Lineær kåring
Notater:
Kropp: 82
129 cm
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Muskel: 83
191 cm
Eksteriør
Bein: 83
Vitale mål, 02.03.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ultralydmåling
Oksen
Rangtall
1904
g/dag
105
97*
Korrigerte vekter
GFO
Grovfôropptak
Egenskap
109
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 34
31331 Karlo av Huser
Innsetter: Ingar A. Andersen og Anita Johnson
Født:
05.02.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 40000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Hornet
Far: NOR 70075
Erlend av Bakke (Hornet)
Mor: NOR 24668
(Kollet)
Farfar: FRA 7121321470
SAUMUR ()
Farmor: NOR 23073
A Tamise av bakke (Hornet)
Morfar: NOR 54235
UNLIMITED Av Veistad (Kollet)
Mormor: 02360154/0077
()
Farfars far: FRA 0393100604
IGLOO.MIC
Farmors far: FRA 3695100770
LE REBEL
Morfars far: CAN MC191423
LHD CIGAR E46
Mormors far: NOR 52925
SANTANA AVHØFJELL
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
93*
93**
106**
111**
109*
109**
99*
96**
FUP
2,5
FEm/dag
96
Marmorering
Fettdybde
Helhet
1,8
8,27 cm
1,15 %
0,24 cm
84
108
102
100
105
105
Fødselsvekt
103
48 kg
200 dager
398 kg
365 dager
684 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
53 cm
131 cm
49 cm
56 cm
41 cm
69 cm
119 cm
Q204X: Fri
31331 Karlo av Huser: Erlend av Bakke x Unlimited av Veiestad. Rangtall på 103 med styrke på
FUP. En stor og lang okse som er bra kjøttsatt og har fin bredde. Gode avlsverdier for tilvekst.
Som sin far en god produksjonsokse. Oksen er hornet.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
7
6
9
8
5
6
6
8
8
8
8
9
8
5
5
7
8
5
6
5
9
4
8
6
9
8
5
6
7
7
8
8
7
8
7
6
5
8
8
5
5
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 3
Charolais
39
HELHET: 84
Lineær kåring
Notater:
Kropp: 86
136 cm
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Muskel: 83
194 cm
Eksteriør
Bein: 82
Vitale mål, 02.02.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ultralydmåling
Oksen
Rangtall
1823
g/dag
102
96*
Korrigerte vekter
GFO
Grovfôropptak
Egenskap
102
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 35
31317 KB KOZAK 696
Innsetter: Kjell Bredholt
Født:
25.12.2014
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 40000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: SWE 63895
VB FERB (Kollet)
Mor: NOR 34973
KB EMERAUDE 616 (Hornet)
Farfar: SWE 61493
911 CHEER AC STRÖMSNÄS ()
Farmor: SWE 102704
604B GERBE AV SONARP ()
Farfars far: SWE 58132
Farmors far: SWE 52481
792 VAN BUSTER AV STRÖMSNÄS 2092 REDDING AV JÄTSBERG
ET
T-111
Morfar: FRA 4240711848
TREZEGOAL (Hornet)
Mormor: NOR 21308
vesla av bakke (Hornet)
Morfars far: FRA 8894104162
JUMPER
Mormors far: NOR 9670
Rapsody av Bakke
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
118
122*
86**
94**
93*
94**
92*
97*
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
2,9
FEm/dag
104
Helhet
1,8
7,88 cm
0,80 %
0,19 cm
78
108
94
95
111
88
Fødselsvekt
102
43 kg
200 dager
324 kg
365 dager
654 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
52 cm
131 cm
47 cm
52 cm
37 cm
68 cm
117 cm
Lineær kåring
Notater:
Q204X: Fri
31317 KB KOZAK 696: VB Ferb x Trezegoal. Bra tilvekst og fôrutnytting. Gode bein og klauver. En
kvigebedekker. Oksen er kollet.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
7
6
9
8
5
6
6
8
8
8
8
9
8
5
5
7
8
5
6
5
9
5
7
5
9
7
5
5
6
6
7
6
6
7
6
5
5
8
8
5
6
5
6
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 5
Charolais
40
HELHET: 78
131 cm
Fettdybde
Kropp: 85
194 cm
Marmorering
Muskel: 72
Vitale mål, 12.01.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 87
Rangtall
1965
g/dag
108
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 36
31329 Kiss av Skulberg
Innsetter: Hans-Martin Graarud
Født:
27.01.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 40000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: SWE 63904
FLEETWOOD MAC AV SIMONTORP (Kollet)
Mor: NOR 47355
Halldis (Kollet)
Farfar: SWE 57269
Farmor: SWE 99369
VETERAN AV SIMONTORP (Kollet) KARLA AV SIMONTORP (Kollet)
Morfar: SWE 52470
ROSS AV GRØNEKULLA (Kollet)
Mormor: NOR 24880
DOLLY AV STANG (Hornet)
Farfars far: SWE 49592
MAR KATZ AV STRØMSNÅS
Morfars far: SWE 40389
HOSS
Mormors far: NOR 70012
Tarzan av Lenna
Farmors far: SWE 49715
NETO AV SJUNNETORP
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
111
121*
83**
107**
115*
110*
90
92
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
2,8
FEm/dag
102
Helhet
2
8,05 cm
1,20 %
0,24 cm
81
101
98
101
105
98
Fødselsvekt
100
38 kg
200 dager
343 kg
365 dager
631 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
54 cm
128 cm
47 cm
54 cm
35 cm
65 cm
120 cm
Lineær kåring
Notater:
Q204X: Fri
31329 Kiss av Skulberg: Fleetwood mac av Simentorp x Ross av Grønekulla. Beste skår på bein
og klauver av oksene. En kvigebedekker. Oksen er kollet
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
7
6
9
8
5
6
6
8
8
8
8
9
8
5
5
7
8
5
6
5
9
4
7
6
9
7
5
6
6
6
7
7
6
7
7
5
5
7
8
5
6
5
7
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 4
Charolais
41
HELHET: 81
133 cm
Fettdybde
Kropp: 85
187 cm
Marmorering
Muskel: 77
Vitale mål, 02.02.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 89
Rangtall
1863
g/dag
104
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 37
31337 KING AV FLITTIE
Innsetter: Tronn og Kjersti Flittie
Født:
31.03.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 40000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: SWE 63904
FLEETWOOD MAC AV SIMONTORP (Kollet)
Mor: NOR 37782
HEDDA AV FLITTIE (Hornet)
Farfar: SWE 57269
Farmor: SWE 99369
VETERAN AV SIMONTORP (Kollet) KARLA AV SIMONTORP (Kollet)
Morfar: NOR 70051
Baltasar av Bakke (Kollet)
Mormor: NOR 21120
UBEDA AV FLITTIE (Hornet)
Farfars far: SWE 49592
MAR KATZ AV STRØMSNÅS
Morfars far: SWE 53745
SATURNUS AV SIMONTORP
Mormors far: FRA 0395121015
LAKANAL
Farmors far: SWE 49715
NETO AV SJUNNETORP
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
104
111**
94**
99**
104*
104*
97
93
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
2,4
FEm/dag
94
Helhet
2,1
8,02 cm
1,35 %
0,22 cm
85
98
97
104
107
111
Fødselsvekt
99
45 kg
200 dager
306 kg
365 dager
630 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
53 cm
126 cm
49 cm
51 cm
36 cm
64 cm
113 cm
Lineær kåring
Notater:
Q204X: Fri
31337 KING AV FLITTIE: Fleetwood mac av Simentorp x Baltasar av Bakke. Bra eksteriør, en
kjøttsatt kompakt okse. Etter avstamming forventes å være en god morfarokse. Oksen er kollet.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
7
6
9
8
5
6
6
8
8
8
8
9
8
5
5
7
8
5
6
5
9
5
6
6
8
8
5
7
6
7
8
8
8
8
8
6
5
8
8
5
6
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 3
Charolais
42
HELHET: 85
126 cm
Fettdybde
Kropp: 86
193 cm
Marmorering
Muskel: 86
Vitale mål, 29.03.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 84
Rangtall
1862
g/dag
104
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 38
31326 Kargo av BAKKE
Innsetter: Runar Bakke
Født:
22.01.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 40000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Nyvler
Far: FRA 1001837008
BASTION (Hornet)
Mor: NOR 36398
H Sally av BAKKE (Kollet)
Farfar: FRA 8594102027
JOCRISSE (Hornet)
Farmor: FRA 1001832311
TOUPIE (Hornet)
Morfar: FRA 2101109480
SISTERON ()
Mormor: NOR 30040
E Sally av BAKKE (Kollet)
Farfars far: FRA 8583102549
UNESCO
Farmors far: FRA 4296105603
MAGENTA
Morfars far: FRA 0395121015
LAKANAL
Mormors far: SWE 58380
ALASKA AV SIMONTORP ET
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
96
100**
99**
117*
114
111*
98
94
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
3
FEm/dag
106
Helhet
2,3
8,70 cm
1,03 %
0,22 cm
86
91
110
98
107
114
Fødselsvekt
99
45 kg
200 dager
343 kg
365 dager
654 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
55 cm
123 cm
50 cm
50 cm
37 cm
65 cm
117 cm
Lineær kåring
Notater:
Q204X: Fri
31326 Kargo av BAKKE: Bastion x Sisteron. Stor muskel dybde. En godt kjøttsatt okse med bra
eksteriør. Etter avstamning forventes det å være en god produksjonsokse. Gode avlsverdier for
tilvekst. Oksen har nyvler.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
7
6
9
8
5
6
6
8
8
8
8
9
8
5
5
7
8
5
6
5
9
4
7
6
9
8
6
6
7
8
8
8
8
9
8
6
5
8
8
5
5
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 4
Charolais
43
HELHET: 86
131 cm
Fettdybde
Kropp: 86
195 cm
Marmorering
Muskel: 89
Vitale mål, 02.02.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 82
Rangtall
1714
g/dag
97
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 39
31322 Kaiser av BAKKE
Innsetter: Runar Bakke
Født:
20.01.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 40000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Nyvler
Far: NOR 70079
Espen av Bakke (Nyvler)
Mor: NOR 36990
I Doroke av BAKKE (Hornet)
Farfar: SWE 59606
BEST AV BACKAGÅRDEN (Nyvler)
Farmor: NOR 23085
B Nansi av BAKKE (Kollet)
Morfar: FRA 7957090255
TAMILLY (Vet ikke)
Mormor: NOR 23082
B Dorure av BAKKE (Hornet)
Farfars far: SWE 56744
ULYSSES AV SIMONTORP
Farmors far: SWE 53745
SATURNUS AV SIMONTORP
Morfars far: FRA 4296105603
MAGENTA
Mormors far: FRA 1497101100
NORBARD
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
100
111**
86**
100*
101*
106**
105*
106**
FUP
2,4
FEm/dag
94
Marmorering
Fettdybde
Helhet
2
8,15 cm
1,86 %
0,29 cm
84
101
100
112
98
106
Fødselsvekt
97
42 kg
200 dager
367 kg
365 dager
692 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
53 cm
127 cm
50 cm
54 cm
35 cm
65 cm
123 cm
Q204X: Fri
31322 Kaiser av BAKKE: Espen av Bakke x Tamilly. En stor lang okse med gode bein. Gode
avlsverdier for slakteegenskaper, ellers jevnt bra indekser for dei andre egenskapene. Oksen har
nyvler.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
7
6
9
8
5
6
6
8
8
8
8
9
8
5
5
7
8
5
6
5
9
4
7
5
9
8
5
6
6
7
7
8
7
8
7
5
5
8
8
5
5
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 5
Charolais
44
HELHET: 84
Lineær kåring
Notater:
Kropp: 86
135 cm
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Muskel: 83
197 cm
Eksteriør
Bein: 85
Vitale mål, 02.02.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ultralydmåling
Oksen
Rangtall
1700
g/dag
97
97*
Korrigerte vekter
GFO
Grovfôropptak
Egenskap
108
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 40
31336 Kaksen av Svela
Innsetter: Tore Kydland
Født:
22.03.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 40000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: NOR 70079
Espen av Bakke (Nyvler)
Mor: NOR 34517
Elna av Svela (Nyvler)
Farfar: SWE 59606
BEST AV BACKAGÅRDEN (Nyvler)
Farmor: NOR 23085
B Nansi av BAKKE (Kollet)
Morfar: NOR 70000
Sattahoochee av Veistad (Kollet)
Mormor: 11140182/0187
Charlotte av Svela (Hornet)
Farfars far: SWE 56744
ULYSSES AV SIMONTORP
Farmors far: SWE 53745
SATURNUS AV SIMONTORP
Morfars far: CAN MC154323
NOR CHATTAHOOCHEE 3C
Mormors far: FRA 0397108304
NELSON
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
102
109**
90**
94**
94*
103**
109*
104**
FUP
2,9
FEm/dag
104
Marmorering
Fettdybde
Helhet
2,3
8,17 cm
1,78 %
0,33 cm
81
91
100
111
92
96
Fødselsvekt
94
44 kg
200 dager
345 kg
365 dager
632 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
55 cm
122 cm
47 cm
52 cm
37 cm
62 cm
116 cm
Q204X: Fri
31336 Kaksen av Svela: Espen av Bakke x Sattahoochee av Veistad. Gode avlsverdier for
moregenskaper samt greie avlsverdier for slakteegenskaper. Etter avstamning og indekser
forventes det å være en lettkalver og morfarokse. Oksen er kollet
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
7
6
9
8
5
6
6
8
8
8
8
9
8
5
5
7
8
5
6
5
9
4
6
5
8
8
5
7
6
7
7
8
7
8
7
6
5
8
8
5
5
6
7
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 3
Charolais
45
HELHET: 81
Lineær kåring
Notater:
Kropp: 80
127 cm
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Muskel: 81
188 cm
Eksteriør
Bein: 80
Vitale mål, 29.03.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ultralydmåling
Oksen
Rangtall
1772
g/dag
100
105*
Korrigerte vekter
GFO
Grovfôropptak
Egenskap
107
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 41
31388 Kevin P av Morken
Innsetter: Anders Morken
Født:
26.01.2015
Kategori: Semin
Tilgjengelig: Desember*
Minstepris: kr 46000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Nyvler
Far: GBR M080195
WROXALL COCKER-LEEKY-SOUP 11 ()
Mor: NOR 35964
Hermine av Morken (Hornet)
Farfar: DNK 1000835
SNAEBUM CAMPARI ()
Farmor: GBR F088007
WROXALL WINDFALL- GRACE ()
Farfars far: DNK 41344-00241
LYKKE SIRIUS P
Farmors far: DNK 1000379
VINGEGARD TEXAS
Morfar: CAN 717966
PHS POLLED WORLDWIDE 14W
(Kollet)
Morfars far: DEU 0911902613
ROGANT
Mormor: NOR 30171
Tony av Hægeland (Kollet)
Mormors far: DEU 0937631910
STEINADLER
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
99
104*
102*
102*
103*
103*
98
95
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
3,9
FEm/dag
117
Helhet
2,1
8,53 cm
1,59 %
0,31 cm
90
105
109
105
100
115
Fødselsvekt
117
45 kg
200 dager
362 kg
365 dager
727 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
54 cm
129 cm
48 cm
51 cm
40 cm
67 cm
122 cm
Lineær kåring
Notater:
31388 Kevin P av Morken er årets soleklare toppokse på Staur og er tatt ut til semin. Kevin er en
bra stor, harmonisk og pent sammensatt okse. Meget godt kjøttsatt i alle deler. Særdeles bra på
lend, lårdybde og innerlår. Nærmest perfekte bein og klauver. Ideell type! Med 2149 gram i daglig
tilvekst, en sluttvekt på 735 kg, rygg muskel på 8,53, og testens høyeste grovfôropptak på 3,9 og
et totalt rangtall på 117 gjør dette til tidenes norske Simmentalerokse. Faren til Kevin, er den
Engelske oksen Wroxall Cocker-Leeky-Soup. Dette er en okse med dansk far, og morfar. CockerLeeky-Soup er først og fremst en produksjons okse, men kjempe tall, på tilvekst og ryggmuskel.
Morfar til Kevin er Canadiske Worldwide, dette er en okse med veldig gode tall for melk, tilvekst og
slakteklasse. Worldwide har gjort det veldig godt i Norge, og har fått flotte 89 i indeks 0 dager.
Kevin er den andre Simmentaleroksen i historien på Staur som har fått topp karakteren 9 i helhet.
Kevin bør først og fremst brukes på kuer.
Kjøttsimmental
46
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
6
8
5
9
8
5
6
6
9
9
8
9
9
9
4
7
9
9
5
6
5
9
5
8
5
9
8
5
6
7
8
9
8
9
9
8
4
7
9
8
5
6
5
9
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 4
HELHET: 90
134 cm
Fettdybde
Kropp: 94
197 cm
Marmorering
Muskel: 88
Vitale mål, 02.02.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 88
Rangtall
2149
g/dag
117
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 42
31394 Kumshot P av Hovde
Innsetter: Kristian Hovde
Født:
22.02.2015
Kategori: Semin
Tilgjengelig: Desember*
Minstepris: kr 50000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: SWE 96832
PEPPER FS AV KATSLÖSA (Vet ikke)
Mor: 04125017/0757
(Kollet)
Farfar: USA 2443939
Farmor: SWE 102319
PROSTOCK HICORY 7053T (Kollet) HELENE AV KATSLÖSA (Vet ikke)
Morfar: CAN 701002
CHAMPS BRAVO (Kollet)
Mormor: 02330064/2254
christy av hakedal (Hornet)
Farfars far: DEU 0919360709
HERMANUS
Morfars far: CAN 667742
CHAMPS ROMANO
Mormors far: NOR 57129
Doffen av Nes
Farmors far: SWE 91365
CEBO AV STEGATORP
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
118
117*
85*
96*
97
99
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
3,4
FEm/dag
109
Fettdybde
Helhet
2,4
8,27 cm
1,83 %
0,36 cm
88
92
105
112
92
112
Fødselsvekt
104
40 kg
200 dager
393 kg
365 dager
704 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
53 cm
125 cm
49 cm
52 cm
41 cm
69 cm
116 cm
Lineær kåring
Notater:
31394 Kumshot er tatt ut som årets andre seminokse, og er i gruppene lettkalver og
moregenskaper. Kumshot representerer den nye typen Simmentaler av moderat størrelse. Greit
stor, særdeles pent sammensatt okse, gode bein, og en rå bakpart. Kumshot kommer ut på Staur
med en tilvekst på 1877 gram pr dag, et godt grovfôropptak på 3,4. Den høyeste kåringen på
muskel, og et flott eksteriør, som gjør han til den 3 Simmentaloksen på Staur noen gang, som
oppnår Optimum med 9 i helhets karakter. Far til Kumshot er den svenske oksen Pepper. Pepper
er en okse med sterke moregenskaper, lettkalvergener, og et herlig eksteriør, som gå han 9 i
helhet i Sverige. Morfar til Kumshot er Canadiske Champs Bravo. Bravo er en meget god okse på
moregenskaper, og er i Canada blant de 1% beste Simmentaloksene på melk. Bravo har gjort det
veldig godt på kalving i Norge og fått 76 i indeks 0 dager. Kumshot bør kunne brukes på kviger, og
har gener for gode moregenskaper. Han har selv en 200 dagers vekt på 393 kg.
Kjøttsimmental
47
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
6
8
5
9
8
5
6
6
9
9
8
9
9
9
4
7
9
9
5
6
5
9
5
7
5
9
8
5
6
7
8
8
8
9
9
9
4
7
8
9
5
5
5
9
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 3
HELHET: 88
128 cm
Marmorering
Kropp: 90
195 cm
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Muskel: 88
Vitale mål, 02.03.16
Brystomfang
Krysshøyde
Eksteriør
Bein: 85
Rangtall
1877
g/dag
106
Ultralydmåling
Oksen
Egenskap
Fettgruppe
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Slakteklasse
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 43
31397 Kevin av Sperre
Innsetter: Ole Høystad
Født:
22.03.2015
Kategori: Reserve
Tilgjengelig: Desember*
Minstepris: kr 46000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Nyvler
Far: NOR 73057
Dennis av Nes P (Kollet)
Mor: NOR 39923
høystad (Kollet)
Farfar: DNK 86152-00184
ØSTERVANG THOR-P (Kollet)
Farmor: NOR 22957
(Hornet)
Morfar: NOR 57382
Ergeli av Nes (Hornet)
Mormor: NOR 24820
Asa av Hægeland (Kollet)
Farfars far: DNK 86152-00152
ØSTERVANG RINGO ET
Farmors far: DNK 80185-00096
HEDETOFT UNITED P
Morfars far: NOR 73040
Bas av Hægeland
Mormors far: DNK 41524-00940
VINGEGÅRD TEXAS
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
101
107**
98*
106*
104*
103**
96*
106*
FUP
3,7
FEm/dag
113
Marmorering
Fettdybde
Helhet
2,1
7,83 cm
1,40 %
0,26 cm
83
105
98
99
108
104
Fødselsvekt
110
48 kg
200 dager
379 kg
365 dager
706 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
53 cm
132 cm
47 cm
52 cm
41 cm
69 cm
125 cm
31397 Kevin er årets reserveokse i semin. Kevin er en greit stor og lang okse med god frampart
og bakpart. Mangler litt i ryggen. Rasetypiske og gode ben og klauver. Kevin gjør en kjempebra
test på Staur med hele 2034 gram i daglig tilvekst, testens nest høyeste grovfôropptak på 3,7 og
en god kåring gir han et rangtall på 110. Far til Kevin er Norske Dennis, morfar er den tidligere
testoksen Ergeli av Nes. Avstamning og genetikk gjør at Kevin bør være en god allroundokse som
bør kunne brukes på godt utviklede kviger
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
48
5
7
5
8
8
5
6
7
7
7
8
7
8
8
4
7
9
8
5
5
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 3
Kjøttsimmental
6
8
5
9
8
5
6
6
9
9
8
9
9
9
4
7
9
9
5
6
5
9
HELHET: 83
Lineær kåring
Notater:
Kropp: 86
134 cm
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Muskel: 81
200 cm
Eksteriør
Bein: 85
Vitale mål, 29.03.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ultralydmåling
Oksen
Rangtall
2034
g/dag
112
98*
Korrigerte vekter
GFO
Grovfôropptak
Egenskap
106
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 44
31396 Kamikaze PP av Hovde
Innsetter: Kristian Hovde
Født:
21.03.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 45000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: GBR M080195
WROXALL COCKER-LEEKY-SOUP 11 ()
Mor: NOR 30301
Festine P av Solnes (Kollet)
Farfar: DNK 1000835
SNAEBUM CAMPARI ()
Farmor: GBR F088007
WROXALL WINDFALL- GRACE ()
Morfar: DEU 0934660418
EXODUS ()
Mormor: NOR 18809
Lynum Petrona (Hornet)
Farfars far: DNK 41344-00241
LYKKE SIRIUS P
Farmors far: DNK 1000379
VINGEGARD TEXAS
Morfars far: DEU 0974514288
EISENHERZ PP
Mormors far: DNK 50459
LURIFAX
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
88
94*
106*
101
94
97
96
102
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
2,7
FEm/dag
97
Helhet
2
9,13 cm
1,53 %
0,27 cm
84
110
118
103
106
105
Fødselsvekt
105
44 kg
200 dager
370 kg
365 dager
655 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
53 cm
133 cm
48 cm
56 cm
39 cm
70 cm
122 cm
Lineær kåring
Notater:
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
31396 Kamikaze PP er en stor og lang okse med god kjøttsetnad i alle deler. Noe tåvid foran ellers
bra bein og klauver. Kamikaze gjør en grei test, og kommer ut med 1724 gram i tilvekst, ny rekord
for Simmental på ryggmuskel, med 9,13 cm, en god fôrutnytting på 2 og et totalt rangtall på 105.
Far til Kamikaze er den engelske produksjonsoksen Wroxall Cocker-Leeky-Soup. Han er knallgod
på tilvekst, kjøtt, og ryggmuskel. Kamikaze sin morfar er tyske Exodus som har veldig gode tall for
kalving, melk og slakteklasse. Kamikaze er homozygot kollet, og bør anvendes på kyr
Avvikskoder:
6
8
5
9
8
5
6
6
9
9
8
9
9
9
4
7
9
9
5
6
5
9
4
8
5
9
8
5
6
7
8
8
8
8
8
8
4
7
8
7
5
5
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Binge: 3
Kjøttsimmental
49
HELHET: 84
137 cm
Fettdybde
Kropp: 90
201 cm
Marmorering
Muskel: 85
Vitale mål, 29.03.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 79
Rangtall
1724
g/dag
99
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 45
31387 Knerten PP av Søråsen
Innsetter: Linda K. Engebretsen Søråsen Gård
Født:
17.01.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 40000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: SWE 96832
PEPPER FS AV KATSLÖSA (Vet ikke)
Mor: NOR 38154
Hassel P av Nes (Kollet)
Farfar: USA 2443939
Farmor: SWE 102319
PROSTOCK HICORY 7053T (Kollet) HELENE AV KATSLÖSA (Vet ikke)
Morfar: NOR 73044
Chicago P av Solnes (Nyvler)
Mormor: NOR 22731
()
Farfars far: DEU 0919360709
HERMANUS
Morfars far: GBR M060676
OMORGA PRINCE
Mormors far: NOR 51198
Farmors far: SWE 91365
CEBO AV STEGATORP
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
98
105*
101*
102*
95*
95*
101
100
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
2,8
FEm/dag
99
Helhet
2,1
8,05 cm
1,66 %
0,27 cm
85
105
101
107
106
107
Fødselsvekt
103
45 kg
200 dager
391 kg
365 dager
645 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
52 cm
132 cm
48 cm
51 cm
39 cm
70 cm
117 cm
Lineær kåring
Notater:
31387 Knerten PP er en bra lang okse med riktig størrelse. Meget gode bein og klauver. Jevnt bra
kjøttsatt i alle deler. Mangler litt på kam og lårdybde. Knerten er sønn av Svenske Pepper. Pepper
er en okse med mye kjøtt og melk. Han gjorde i sin tid en veldig god kåring i Sverige og fikk en 9 i
helhet. Med sterke 89 på muskel, og 90 på kropp. Far til Pepper igjen er Canadiske Prostock
Hickory, som er en litt mindre type med mye muskler og gode tall på melk. Prostock Hickory har
også blitt brukt i Norge og har i dag 95 i 0 dagers indeks med 3 stjerner. Morfar til Knerten er
Norske Chicago av Solnes som har sin styrke på tilvekst og slakteegenskaper. Knerten selv
gjennomførte en flott test på Staur med 1755 gram per dag i tilvekst, en ryggmuskel på 8,05 og 8 i
helhet på kåringen. Knerten er en flott okse som er homozygot kollet og med gode tall på alle
egenskaper. Bør kunne benyttes på kviger.
Kjøttsimmental
50
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
6
8
5
9
8
5
6
6
9
9
8
9
9
9
4
7
9
9
5
6
5
9
5
8
5
9
8
5
6
7
7
8
8
8
7
8
4
7
8
9
5
5
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 5
HELHET: 85
137 cm
Fettdybde
Kropp: 94
197 cm
Marmorering
Muskel: 82
Vitale mål, 02.02.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 85
Rangtall
1755
g/dag
101
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 46
31390 Avlunds Karius P
Innsetter: Simen Avlund
Født:
27.01.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 40000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Nyvler
Far: SWE 96016
NISSE AV GYLLEBO (Kollet)
Mor: NOR 32442
Avlunds Fanny P (Kollet)
Farfar: SWE 95291
LUCAS AV DAVIDSTAD (Kollet)
Farmor: SWE 100406
GOLDA (Kollet)
Morfar: NOR 57275
(Hornet)
Mormor: NOR 28845
Ekstra (Kollet)
Farfars far: DNK 41344-00241
LYKKE SIRIUS P
Farmors far: SWE 93915
INOX AV FORSBY
Morfars far: NOR 73034
Amandus av Solnes
Mormors far: NOR 54113
ENGELAND GORDON
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
109
107*
91*
91*
94*
97*
96
104
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
2,9
FEm/dag
100
Helhet
2,1
8,00 cm
1,26 %
0,26 cm
80
105
101
95
108
96
Fødselsvekt
100
42 kg
200 dager
315 kg
365 dager
586 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
51 cm
130 cm
47 cm
52 cm
39 cm
63 cm
117 cm
Lineær kåring
Notater:
31390 Karius er en litt liten type, men greit sammensatt okse. Mangler noe bredde foran. Ellers
middels kjøttsatt. Bra bein og klauver. Karius har vokst godt på Staur og kommer ut med en tilvekst
på 1795 gram om dagen, ryggmuskel på 8 cm og en av testens beste fôrutnyttingstall på 2,1. Far
til Karius er den svenke oksen Nisse som har fått positive tall for kalving, bein, og tilvekst. Ut i fra
indekser, avstamning og den litt mindre typen Karius er, bør han kunne brukes på kviger.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
Binge: 4
51
5
6
5
9
7
5
5
7
7
7
8
7
7
7
4
7
8
8
5
5
5
7
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Kjøttsimmental
6
8
5
9
8
5
6
6
9
9
8
9
9
9
4
7
9
9
5
6
5
9
HELHET: 80
130 cm
Fettdybde
Kropp: 81
183 cm
Marmorering
Muskel: 78
Vitale mål, 02.02.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 82
Rangtall
1795
g/dag
102
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 47
31385 Kendrick P av Morken
Innsetter: Anders Morken
Født:
14.01.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 40000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: NOR 73057
Dennis av Nes P (Kollet)
Mor: NOR 35015
Imperia av Morken (Kollet)
Farfar: DNK 86152-00184
ØSTERVANG THOR-P (Kollet)
Farmor: NOR 22957
(Hornet)
Morfar: NOR 58791
Gullar av Hægeland (Kollet)
Mormor: NOR 24819
Ros av Hægeland (Kollet)
Farfars far: DNK 86152-00152
ØSTERVANG RINGO ET
Farmors far: DNK 80185-00096
HEDETOFT UNITED P
Morfars far: DEU 12 67126919
POLDAU
Mormors far: SWE 92241
EUGEN AV RØRUM
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
100
106**
105*
113*
110*
109**
102*
110*
FUP
2,9
FEm/dag
100
Marmorering
Fettdybde
Helhet
2,3
8,67 cm
1,13 %
0,22 cm
85
96
111
91
114
106
Fødselsvekt
100
47 kg
200 dager
377 kg
365 dager
694 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
54 cm
130 cm
46 cm
53 cm
40 cm
68 cm
120 cm
31385 Kendrick P av Morken er en greit stor og bra lang okse med meget god kjøttsetnad i alle
deler. Litt opptrekte innerlår. Bra bein og klauver. En okse med en herlig utstråling. Kendrick er
okse med genetikk for lette kalvinger og sterke moregenskaper. Far er Norske Dennis av Nes,
Morfar er Gullar av Hægeland, som er sønn av Tyske Poldau, bak der igjen ligger Danske Holm
Ulerick. Alle disse oksen har, sikre og gode tall på kalving. Kendrick gjør en god test på Staur og
kommer ut med en tilvekst på 1761 gram per dag, en veldig høy ryggmuskel på 8,67, og en
kjempegod kåring. En knallbra allroundokse som burde kunne brukes på både ku og kviger.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
52
5
7
5
8
8
5
6
7
8
8
8
7
8
8
4
7
9
8
5
5
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 5
Kjøttsimmental
6
8
5
9
8
5
6
6
9
9
8
9
9
9
4
7
9
9
5
6
5
9
HELHET: 85
Lineær kåring
Notater:
Kropp: 86
132 cm
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Muskel: 84
196 cm
Eksteriør
Bein: 85
Vitale mål, 12.01.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ultralydmåling
Oksen
Rangtall
1761
g/dag
101
101*
Korrigerte vekter
GFO
Grovfôropptak
Egenskap
114
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 48
31392 Kaspian av Bergum
Innsetter: Johannes Bergum
Født:
07.02.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 40000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Nyvler
Far: NOR 73057
Dennis av Nes P (Kollet)
Mor: 05211016/1134
(Kollet)
Farfar: DNK 86152-00184
ØSTERVANG THOR-P (Kollet)
Farmor: NOR 22957
(Hornet)
Morfar: CAN 701002
CHAMPS BRAVO (Kollet)
Mormor: 05211016/1070
(Kollet)
Farfars far: DNK 86152-00152
ØSTERVANG RINGO ET
Farmors far: DNK 80185-00096
HEDETOFT UNITED P
Morfars far: CAN 667742
CHAMPS ROMANO
Mormors far: NOR 73030
Valiant av Solnes
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
108
114**
99*
107*
103*
102**
100*
107*
FUP
2,9
FEm/dag
100
Marmorering
Fettdybde
Helhet
2,3
8,15 cm
1,52 %
0,31 cm
83
96
103
103
100
102
Fødselsvekt
99
52 kg
200 dager
390 kg
365 dager
686 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
54 cm
126 cm
47 cm
54 cm
40 cm
67 cm
125 cm
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
31392 Kaspian av Bergum er en greit stor, pent sammensatt okse. Mangler litt bredde i ryggen,
ellers bra kjøttsatt med bra bein og klauver. Kaspian gjør en flott test med 1761 gram i tilvekst og
8,15 cm i ryggmuskel. Far til Kaspian er Norske Dennis som gir lette kalvinger og døtre som kalver
lett. Morfar er Canadiske Champs Bravo, dette er en litt mindre type Simmental, som har knallgode
tall på kalving og moregenskaper. At denne genetikken har gode moregenskaper kommer tydelig
fram da Kaspian er etter en kvige og fikk en startvekt i test 230 dager gammel, på 405 kg. Kaspian Avvikskoder:
bør kunne brukes på kviger.
6
8
5
9
8
5
6
6
9
9
8
9
9
9
4
7
9
9
5
6
5
9
5
7
5
8
8
5
6
7
7
7
8
7
8
8
4
6
8
9
5
5
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Binge: 3
Kjøttsimmental
53
HELHET: 83
Lineær kåring
Notater:
Kropp: 86
133 cm
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Muskel: 81
196 cm
Eksteriør
Bein: 82
Vitale mål, 02.03.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ultralydmåling
Oksen
Rangtall
1761
g/dag
101
95*
Korrigerte vekter
GFO
Grovfôropptak
Egenskap
105
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 49
31395 Kurt av Sperre
Innsetter: Ole Høystad
Født:
07.03.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 40000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: NOR 73057
Dennis av Nes P (Kollet)
Mor: NOR 47130
høystad (Kollet)
Farfar: DNK 86152-00184
ØSTERVANG THOR-P (Kollet)
Farmor: NOR 22957
(Hornet)
Morfar: NOR 57260
Eldar av MORKEN p (Kollet)
Mormor: NOR 30410
()
Farfars far: DNK 86152-00152
ØSTERVANG RINGO ET
Farmors far: DNK 80185-00096
HEDETOFT UNITED P
Morfars far: NOR 54883
Voko. P av Solnes
Mormors far: NOR 53080
SNAR
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
110*
112**
92*
95*
98*
98**
98*
120*
FUP
2,8
FEm/dag
99
Marmorering
Fettdybde
Helhet
2,2
8,31 cm
1,55 %
0,29 cm
82
101
105
104
103
101
Fødselsvekt
98
45 kg
200 dager
351 kg
365 dager
627 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
54 cm
127 cm
47 cm
54 cm
40 cm
68 cm
122 cm
31395 Kurt er en greit stor og middels kjøttsatt okse. Mangler litt i rygg og lårfestene bak er litt
dratt opp. Meget bra bein og klauver. Testen gjennomføres med 1687 gram i daglig tilvekst. Far til
Kurt er den norske allroundoksen Dennis av Nes. Morfar er Eldar av Morken som også er en
allroundokse med veldig jevne indekser. Kurt bør kunne brukes på godt utviklede kviger.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
6
8
5
9
8
5
6
6
9
9
8
9
9
9
4
7
9
9
5
6
5
9
5
7
5
8
8
5
6
6
7
7
8
7
7
7
4
7
8
8
5
6
5
7
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 3
Kjøttsimmental
54
HELHET: 82
Lineær kåring
Notater:
Kropp: 86
132 cm
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Muskel: 80
193 cm
Eksteriør
Bein: 85
Vitale mål, 29.03.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ultralydmåling
Oksen
Rangtall
1633
g/dag
95
101*
Korrigerte vekter
GFO
Grovfôropptak
Egenskap
107
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 50
31389 Kaus av Hægeland
Innsetter: Ingmund Skårland
Født:
26.01.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 40000,-
Eies av:
TYR
Hornanlegg: Nyvler
Far: NOR 73044
Chicago P av Solnes (Nyvler)
Mor: NOR 22052
ASJA AV HÆGELAND (Nyvler)
Farfar: GBR M060676
OMORGA PRINCE (Vet ikke)
Farmor: NOR 19082
TRIXL AV SOLNES (Kollet)
Farfars far: GBR M042435
STERLING FLINT
Farmors far: SWE 91810
DALIX AV KLASAMÅLA
Morfar: CAN 512677
MASTERLOC ARMAGEDDON 8J
(Kollet)
Morfars far: CAN 335197
EDN ECHODALE 118E
Mormor: NOR 14914
TRIVSLA (Vet ikke)
Mormors far: NOR 6688
IMAGE AV ALMANAUNET
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
100
102**
105**
101**
90*
95**
110*
107*
FUP
3,2
FEm/dag
105
Marmorering
Fettdybde
Helhet
2,2
7,81 cm
1,37 %
0,27 cm
79
101
98
98
106
94
Fødselsvekt
97
53 kg
200 dager
326 kg
365 dager
625 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
50 cm
130 cm
50 cm
53 cm
34 cm
68 cm
121 cm
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
31389 Kaus er en greit stor okse med bra dybde. Bra bein og klauver. Trang foran og over
kammen. Mangler litt bredde i dyret. Knapt middels kjøttsatt bak. Kaus er sønn av den norske
produksjonsoksen Chicago P av Solnes, morfar er Canadiske Masterloc Armageddon som også er
far til seminoksen Valiant av Solnes. Kaus gjør en grei test med 1687 gram i daglig tilvekst, og et
godt grovfôropptak på 3,2. Kaus er godt utviklet okse og bør ha kapasitet til å bedekke mange kuer
alt i vår.
Avvikskoder:
6
8
5
9
8
5
6
6
9
9
8
9
9
9
4
7
9
9
5
6
5
9
5
7
6
8
8
5
5
7
6
7
7
7
7
7
4
6
8
9
5
5
5
7
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Binge: 4
Kjøttsimmental
55
HELHET: 79
Lineær kåring
Notater:
Kropp: 82
135 cm
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Muskel: 75
193 cm
Eksteriør
Bein: 82
Vitale mål, 02.02.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ultralydmåling
Oksen
Rangtall
1687
g/dag
98
90*
Korrigerte vekter
GFO
Grovfôropptak
Egenskap
74
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 51
31386 Kåre av Hægeland
Innsetter: Ingmund Skårland
Født:
14.01.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 40000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: NOR 73044
Chicago P av Solnes (Nyvler)
Mor: NOR 30173
Ida av Hægeland (Kollet)
Farfar: GBR M060676
OMORGA PRINCE (Vet ikke)
Farmor: NOR 19082
TRIXL AV SOLNES (Kollet)
Morfar: DEU 0937631910
STEINADLER (Kollet)
Mormor: NOR 23292
KOSEN AV HÆGELAND (Hornet)
Farfars far: GBR M042435
STERLING FLINT
Farmors far: SWE 91810
DALIX AV KLASAMÅLA
Morfars far: DEU 0932115586
STACHUS
Mormors far: AUT 503.770.141
MAX
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
94
109**
105**
106*
108*
105**
107*
107*
FUP
2,4
FEm/dag
92
Marmorering
Fettdybde
Helhet
2,1
8,03 cm
1,38 %
0,27 cm
81
105
101
99
106
99
Fødselsvekt
95
54 kg
200 dager
386 kg
365 dager
648 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
56 cm
132 cm
49 cm
51 cm
40 cm
70 cm
120 cm
31386 Kåre er en greit stor og bra lang okse med gode bein og klauver, selv om vinklene ikke er
helt rasetypiske. Bra frampart, mangler litt i kam og noe på innerlår og lårfylde ellers bra kjøttsatt.
Kåre er sønn av norske Chicago. Chicago gir avkom med store kjøttproduksjonsegenskaper, men
døtrene har litt mindre melk og kalvingsegenskaper er av gjennomsnittet. Morfar til Kåre er tyske
Steinalder som er meget god på kalving, gir bra tilvekst, høy slakteklasse, døtre med god kalvings
egenskaper og mye melk. At det er melk- og tilvekstgener i Kåre bevitnes med årgangens høyeste
startvekt på Staur med 440 kg på 230 dagers alder. 1578 gram i tilvekst under testen, En av
testens beste okser på fôrutnytting med 2,1,og en veldig flott kåring med 8 i helhet gjør Kåre til en
flott allroundokse
Kjøttsimmental
56
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
6
8
5
9
8
5
6
6
9
9
8
9
9
9
4
7
9
9
5
6
5
9
4
7
6
9
8
5
6
7
7
8
8
7
8
7
5
6
9
8
5
5
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 5
HELHET: 81
Lineær kåring
Notater:
Kropp: 82
133 cm
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Muskel: 81
195 cm
Eksteriør
Bein: 78
Vitale mål, 12.01.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ultralydmåling
Oksen
Rangtall
1578
g/dag
93
108*
Korrigerte vekter
GFO
Grovfôropptak
Egenskap
85
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 52
31373 Kaptein av Viersdalen
Innsetter: Leif Hartveit
Født:
10.03.2015
Kategori: Semin
Tilgjengelig: Desember*
Minstepris: kr 50000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: hornet
Far: NOR 60637
Hector ET av Viersdalen (hornet)
Mor: NOR 33494
Fortuna av Viersdalen (Hornet)
Farfar: FRA 3615069746
ON DIT (Vet ikke)
Farmor: FRA 1200084211
REINE (Vet ikke)
Morfar: FRA 1524489896
ULYS-MN ()
Mormor: NOR 31113
Dina av Fredly (Hornet)
Farfars far: FRA 2293004195
INDECIS
Farmors far: FRA 1993003035
Morfars far: FRA 1293114561
ILLUSTRE
Mormors far: NOR 53112
SAMSON AV FREDLY
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
97
100*
106*
113*
114
112*
99
101
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
2,9
FEm/dag
114
Fettdybde
Helhet
1,9
9,80 cm
1,60 %
0,29 cm
84
107
117
Fødselsvekt
114
108
44 kg
200 dager
385 kg
365 dager
675 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
58 cm
130 cm
48 cm
52 cm
37 cm
67 cm
128 cm
Lineær kåring
Notater:
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
7
6
9
8
3
7
7
8
8
8
9
9
8
4
6
9
9
5
6
5
9
4
8
6
9
8
4
7
7
8
8
9
8
8
8
5
6
9
8
5
5
5
8
31373 Kaptein av Viersdalen, FF seminokse nr 1, er årets testvinner for Limousin med høyeste
rangtall 114. Far er norske Hector ET av Viersdalen, som også er halvbror til Anecdote og
Bavardage. Farfar er den franske super oksen On Dit, som har veldig sterke norske avlsverdier på
slaktetilvekst med 132. Morfar franske Ulys MN, nr 5 på samlet moregenskap i Frankrike. Farmor
Reine, er en kjent ku i Frankrike, med sterk indeksrekke. Både far og morfarlinjen har meget sterke
0
avlsverdier i Frankrike på både produksjon og moregenskaper. Kaptein selv er en meget stor, lang Avvikskoder:
0
og bredbygd okse. Meget kjøttsatt i alle deler. Stor nok og litt grov i beinbygning. Meget gode bein
og klauver med eksteriør på bein 84. Norsk rekord på ryggmuskel med fantastiske 9,80 cm, scorer 80 poeng er rasegjennomsnitt
meget høyt på muskel, grovfôropptak, tilvekst, eksteriør og fôrutnytting. Dette er en okse som
Binge: 2
både blir sterk på produksjon og på moregenskaper. Kaptein anbefales brukt til voksne kuer.
Limousin
57
HELHET: 84
133 cm
Marmorering
Kropp: 82
203 cm
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Muskel: 85
Vitale mål, 29.03.16
Brystomfang
Krysshøyde
Eksteriør
Bein: 84
Rangtall
1844
g/dag
114
Ultralydmåling
Oksen
Egenskap
94
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 53
31366 Klaudius P av Utgårdstrøen
Innsetter: Bjørn Aasen
Født:
18.02.2015
Kategori: Semin
Tilgjengelig: Desember*
Minstepris: kr 50000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: DEU 1603059416
Claudius PP (Kollet)
Mor: NOR 31091
Huldra (Hornet)
Farfar: FRA 2308914479
CLOVIS (Kollet)
Farmor: DEU 1602137337
(Kollet)
Morfar: NOR 54910
Victor av Helgum (Hornet)
Mormor: NOR 25725
Hertha (Hornet)
Farfars far: DNK 57065-00457
RYDE URANOS
Farmors far: DEU 0767917920
SISKO
Morfars far: FRA 1995010819
LOUXOR
Mormors far: NOR 52577
Rambo
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
93
95*
101*
102*
105*
102*
94
96
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
2,7
FEm/dag
111
Helhet
1,9
8,87 cm
1,48 %
0,31 cm
84
107
104
Fødselsvekt
111
107
45 kg
200 dager
348 kg
365 dager
639 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
55 cm
130 cm
47 cm
54 cm
39 cm
66 cm
125 cm
Lineær kåring
Notater:
31366 Klaudius P av Utgårdstrøen. Kollet okse, rangert som seminokse nr 2, rangtall 111. Far er
tyske Claudius PP som er sterk på tilvekst, eksteriør, finlemmet beinbygning og døtres
fødselsevne. Farfar er Clovis med Ryde Uranos bakenfor. Morfar Victor av Helgum som er sterk
på moregenskaper med avlsverdi 125 i kalvingsevne og 110 på melk, med Louxor bakenfor. Mora
balanserer den store genetikken til Claudius PP, da hun er liten og kjøttsatt, med avlsverdi 90 på
fødselsvekt. Klaudius P er høy, lang og stor. Greit kjøttsatt i alle deler. Meget gode og trygge bein
og klauver, med eksteriør på bein 84 og topp score på klauvegg med optimum 6. Claudius er en
finlemmet okse, som gjør en meget god test. Han scorer høyt på tilvekst, grovfôropptak,
fôrutnytting og eksteriør. Han forventes sterk på både produksjons- og moregenskaper.
Limousin
58
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
7
6
9
8
3
7
7
8
8
8
9
9
8
4
6
9
9
5
6
5
9
4
8
6
9
8
3
7
7
8
7
8
7
7
8
5
6
8
9
5
6
6
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 2
HELHET: 84
137 cm
Fettdybde
Kropp: 85
201 cm
Marmorering
Muskel: 82
Vitale mål, 02.03.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 84
Rangtall
1836
g/dag
114
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 54
31364 King kong av Hovde
Innsetter: Kristian Hovde
Født:
25.01.2015
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Hornet
Far: NOR 59713
ET High-Five av Eide (Hornet)
Mor: NOR 34538
Faves av Eide (Hornet)
Kategori: Semin
Tilgjengelig: Desember*
Minstepris: kr 50000,-
Farfar: FRA 1993013281
IDEAL (Vet ikke)
Farmor: FRA 8573462839
BARRIERE (Hornet)
Morfar: FRA 1931407963
TANGO ()
Mormor: NOR 24380
Frantite av Eide (Hornet)
Farfars far: FRA 3691001264
GRIZZLI
Farmors far: FRA 8728720538
TEDDY
Morfars far: FRA 1997013151
NECTAR
Mormors far: FRA 1930398629
PALACE
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
113
123*
79*
84*
95
96
105
FUP
2,4
FEm/dag
105
Marmorering
Fettdybde
Helhet
1,9
9,39 cm
1,72 %
0,29 cm
85
107
111
Fødselsvekt
108
110
29 kg
200 dager
339 kg
365 dager
639 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
54 cm
124 cm
47 cm
48 cm
33 cm
64 cm
113 cm
31364 King Kong av Hovde FF okse, rangert som seminokse nr 3, rangtall 108. Far er norske ET
High Five av Eide, som har gode norske indekser på fødselsforløp og fødselsvekt. Farfar er den
berømte matador fra Frankrike Ideal som er kjent for å kombinere greie fødselsvekter, muskel og
melk. Morfar, franske Tango, er mye brukt i England og har avlsverdier der som dokumenterer
styrke på tilvekst, muskel, kombinert med melk i døtrene. Bak Tango igjen har vi kjente okser som
Nectar, Genial og Junior. Mora har også gode avlsverdier med blant annet sterke 89 på
fødselsvekt. King Kong er en litt liten, kompakt og meget kjøttsatt type. God bredde og dybde i
hele dyret. Meget bra bein og klauver, med årets høyeste eksteriør på bein 86. King Kong gjør en
meget god test. Han scorer høyt på muskel med ryggmuskel 9,39 cm, sterk også på eksteriør,
fôrutnytting og grovfôropptak. Han har gode avlsverdier på fødselsforløp og fødselsvekt.
Limousin
59
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
7
6
9
8
3
7
7
8
8
8
9
9
8
4
6
9
9
5
6
5
9
5
6
6
8
8
4
7
7
8
8
8
8
8
8
4
6
9
8
5
5
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 6
HELHET: 85
Lineær kåring
Notater:
Kropp: 82
127 cm
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Muskel: 86
192 cm
Eksteriør
Bein: 86
Vitale mål, 02.02.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ultralydmåling
Oksen
Rangtall
1564
g/dag
103
98
Korrigerte vekter
GFO
Grovfôropptak
Egenskap
Fettgruppe
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 55
31381 Karamell av Utgårdstrøen
Innsetter: Bjørn Aasen
Født:
12.03.2015
Kategori: Semin
Tilgjengelig: Desember*
Minstepris: kr 50000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Hornet
Far: FRA 1932967173
CHAUMEIL (Hornet)
Mor: NOR 47042
Eri (Hornet)
Farfar: FRA 1930299413
OBJAT (Hornet)
Farmor: FRA 1931849766
UTILE (Hornet)
Morfar: NOR 58250
Birk Av Værne Kloster (Hornet)
Mormor: NOR 33236
ERI AV RENDUM (Hornet)
Farfars far: FRA 1988004715
DAUPHIN
Farmors far: FRA 3693000206
IONESCO
Morfars far: FRA 1618184328
SOPRANO
Mormors far: NOR 55393
Amigo av Rendum
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
101
114*
95*
102*
102*
100*
106
107
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
2,1
FEm/dag
100
Helhet
1,9
9,08 cm
1,72 %
0,31 cm
85
107
107
Fødselsvekt
106
109
40 kg
200 dager
331 kg
365 dager
590 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
54 cm
127 cm
45 cm
52 cm
34 cm
66 cm
115 cm
Lineær kåring
Notater:
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
7
6
9
8
3
7
7
8
8
8
9
9
8
4
6
9
9
5
6
5
9
5
6
6
8
8
3
7
6
8
8
8
8
8
8
4
7
9
8
5
5
5
8
31381 Karamell av Utgårdstrøen, FF okse, rangert som seminokse nr 4, rangtall 106. Far franske
Chaumeil, lettkalver med liten ramme, som er sterk på tilvekst og muskel, nr 8 i Frankrike på
avvenningsindeks. Chaumeil er meget populær i Frankrike og det ryktes å være tomt for semin
etter han. Farfar Objat, med Dauphin bakenfor. Morfar Birk av Værne Kloster, med norsk avlsverdi
slakteklasse 125, solgt på Limmo auksjon i Stjørdal i 2011 til rekordpris, er sønn etter Soprano,
0
med Pax på sin morfarside. Karamell er en kompakt, litt liten okse med god kjøttsetnad i alle deler. Avvikskoder:
0
Litt grunn foran. Litt strak i kodeledd, ellers fine bein og klauver med eksteriør på bein 84. Karamell
80 poeng er rasegjennomsnitt
er en finlemmet okse, som gjør en god test.. Han har sine styrker på eksteriør, fôrutnytting og
muskel dybde med 9,08 cm og er en okse som etter type og avstamning, skal være god på
Binge: 2
kalving.
Limousin
60
HELHET: 85
128 cm
Fettdybde
Kropp: 85
192 cm
Marmorering
Muskel: 85
Vitale mål, 29.03.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 84
Rangtall
1565
g/dag
103
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 56
31380 Kilroy P av Nørstegård
Innsetter: Håvard Nørstegård
Født:
31.03.2015
Kategori: Semin
Tilgjengelig: Desember*
Minstepris: kr 50000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Nyvler
Far: NOR 72131
Hilberg P ET av Hvam (Kollet)
Mor: NOR 33331
Cindy av Nørstegård (Hornet)
Farfar: SWE 75945
Tellus av Margreteholm (Kollet)
Farmor: DNK 57065-00482
RYDE AFRODITE P (Kollet)
Morfar: FRA 1930398629
PALACE ()
Mormor: NOR 17986
Stella av Nørstegård (Hornet)
Farfars far: SWE 82421
NIKOLAUS AV GRÖNINGAGÅRDEN
Farmors far: DNK 58305-00370
ÅBERG SAVORY
Morfars far: FRA 1988001780
DOMINO
Mormors far: FRA 1991000217
GEANT
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
84
98*
105*
91
96
99
103
102
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
2,3
FEm/dag
103
Fettdybde
Helhet
2,2
8,44 cm
1,29 %
0,21 cm
85
96
98
Fødselsvekt
101
110
44 kg
200 dager
363 kg
365 dager
547 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
53 cm
126 cm
46 cm
50 cm
32 cm
63 cm
118 cm
Lineær kåring
Notater:
31380 Kilroy P av Nørstegård. Rangert som seminokse nr 5, rangtall 101. Rangert som den beste
av Hilberg P sønnene, selv om det var jevnt til målstreken mellom Kilroy og Krutt. Far er den
norske semin oksen Hilberg P ET av Hvam, som scoret godt på eksteriør på Staur i 2013. Har
farfar svenske Tellus av Margreteholm og danske gener på farmorsiden. Morfar er franske Palace,
kjent i Frankrike for finlemmede, muskuløse avkom med melk, har Domino og Cherif bakenfor.
Kilroy er litt liten, men finlemmet og kompakt med bra kjøttsetnad i alle deler. Mangler litt på kam.
Bra bein og klauver, Han scorer veldig godt på eksteriør med 85 i samlet eksteriør, henholdsvis
kropp 88, muskel 85, bein 82. Noe som gir rangtall 110 på eksteriør. Bra på tilvekst med 1630 g.
Det forventes at Kilroy vil avle gode mordyr.
Limousin
61
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
7
6
9
8
3
7
7
8
8
8
9
9
8
4
6
9
9
5
6
5
9
5
6
6
9
8
3
7
7
7
8
8
8
8
8
5
6
8
8
5
5
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 8
HELHET: 85
130 cm
Marmorering
Kropp: 88
189 cm
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Muskel: 85
Vitale mål, 29.03.16
Brystomfang
Krysshøyde
Eksteriør
Bein: 82
Rangtall
1630
g/dag
106
Ultralydmåling
Oksen
Egenskap
113
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 57
31376 Krutt P av Holann
Innsetter: Hans Olav Holann
Født:
21.03.2015
Kategori: Reserve
Tilgjengelig: Desember*
Minstepris: kr 50000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: kollet
Far: NOR 72131
Hilberg P ET av Hvam (kollet)
Mor: NOR 37235
Gjertrud av Holann (Hornet)
Farfar: SWE 75945
Tellus av Margreteholm (Kollet)
Farmor: DNK 57065-00482
RYDE AFRODITE P (Kollet)
Morfar: NOR 55632
Brontus av Rendum (Hornet)
Mormor: 04371055/0091
Anita (Hornet)
Farfars far: SWE 82421
NIKOLAUS AV GRÖNINGAGÅRDEN
Farmors far: DNK 58305-00370
ÅBERG SAVORY
Morfars far: NOR 54456
Unikummen av Rendum ET
Mormors far: NOR 54910
Victor av Helgum
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
91
101**
97*
85*
92
91
94
98
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
2,2
FEm/dag
102
Fettdybde
Helhet
2,1
8,43 cm
1,44 %
0,27 cm
85
100
98
Fødselsvekt
102
111
45 kg
200 dager
332 kg
365 dager
603 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
55 cm
126 cm
46 cm
52 cm
36 cm
67 cm
120 cm
Lineær kåring
Notater:
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
7
6
9
8
3
7
7
8
8
8
9
9
8
4
6
9
9
5
6
5
9
5
7
6
8
8
3
6
7
8
8
8
8
7
8
5
6
8
8
5
6
5
8
31376 Krutt P av Holann. Kollet okse fra debutant på Staur, Hans Olav Holann. Krutt er årets
reserve for seminoksene, rangtall 102. Det var svært jevnt mellom han og Kilroy. Far er den norske
semin oksen Hilberg P ET av Hvam, som scoret godt på eksteriør på Staur i 2013. Med farfar
svenske Tellus av Margreteholm og danske gener på farmorsiden. Morfar er Brontus av Rendum,
med Imperial og Ionesco bakenfor. Krutt er en finlemmet, middels stor og bra lang okse med bra
0
kjøttsetnad. Mangler litt bredde foran og fylde i lårene. Meget bra bein og klauver. Topp score på
Avvikskoder:
0
klauvegg med optimum 6. Han scorer veldig godt på eksteriør med 85 i samlet eksteriør,
80 poeng er rasegjennomsnitt
henholdsvis kropp 89, muskel 84, bein 84. Noe som gir årets høyeste rangtall 111 på eksteriør.
Binge: 8
Limousin
62
HELHET: 85
130 cm
Marmorering
Kropp: 89
193 cm
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Muskel: 84
Vitale mål, 29.03.16
Brystomfang
Krysshøyde
Eksteriør
Bein: 84
Rangtall
1538
g/dag
102
Ultralydmåling
Oksen
Egenskap
113
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 58
31362 Kompis av Sletten
Innsetter: Lars Tomas Sletten Kapelrud
Født:
12.01.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 45000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Hornet
Far: FRA 2303293868
USSE ()
Mor: NOR 33354
Safir av Eide (Hornet)
Farfar: FRA 2399064280
POPEYE (Vet ikke)
Farmor: FRA 2395069771
LOTTE (Vet ikke)
Morfar: FRA 1203095058
THETIS (Vet ikke)
Mormor: NOR 26274
Juvel av Eide (Hornet)
Farfars far: FRA 1298171399
NOTAIRE
Farmors far: FRA 2390017738
FIGUIER
Morfars far: FRA 1297172653
NELOMBO
Mormors far: FRA 8795010182
LORIOT-LUK
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
97
100*
101*
111*
115*
112**
96*
99*
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
2,6
FEm/dag
109
Helhet
1,8
8,92 cm
0,73 %
0,16 cm
83
111
105
Fødselsvekt
113
107
43 kg
200 dager
335 kg
365 dager
637 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
55 cm
124 cm
47 cm
48 cm
38 cm
65 cm
118 cm
Lineær kåring
Notater:
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
7
6
9
8
3
7
7
8
8
8
9
9
8
4
6
9
9
5
6
5
9
4
7
6
8
8
3
8
7
8
8
8
9
8
8
5
6
9
8
5
5
7
7
31362 Kompis av Sletten FF okse. Første salgsokse, med høyt rangtall 113. Far er franske Usse,
som er sterk på tilvekst og kjempesterk på melkevne i døtre, og er nr 4 i Frankrike på samlet
moregenskaper. Usse er lite brukt i Norge og har stamtre som også er nytt i Norge. Morfar franske
Thetis, som er sterk på tilvekst og muskel, med Nelombo, Genial og Epson i stamtreet. Kompis er
finlemmet, meget lang, bredbygd og kollosalt kjøttsatt. Han har bra bevegelser, greie bein, men
0
scorer ikke optimalt på klauver. Han gjør en meget god testomgang, med høyest tilvekst 1918
Avvikskoder:
0
gram, sterk også på fôrutnytting, grovfôropptak, muskel og samlet eksteriør. En stor type, spesielt
80 poeng er rasegjennomsnitt
lengden. Så han er neppe noen lettkalver, men her er det både produksjon og moregenskaper i
bøtter og spann.
Binge: 7
Limousin
63
HELHET: 83
130 cm
Fettdybde
Kropp: 86
196 cm
Marmorering
Muskel: 86
Vitale mål, 12.01.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 80
Rangtall
1918
g/dag
117
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 59
31360 Kyrre av Veiseteigen
Innsetter: Magne Knapstad
Født:
22.12.2014
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 45000,-
Eies av:
TYR
Hornanlegg: Hornet
Far: FRA 1931361363
SUC AU MAY ()
Mor: NOR 34490
Heidi av Veiseteigen (Hornet)
Farfar: FRA 1987011658
CHARMEUR (Vet ikke)
Farmor: FRA 1996001155
()
Morfar: NOR 58025
Sander av Kauserud (Hornet)
Mormor: NOR 28178
Denise av Veiseteigen (Hornet)
Farfars far: FRA 1979000443
POMPIER
Farmors far: FRA 8791002491
GENIAL
Morfars far: NOR 54171
USANDER AV SCHJØLL
Mormors far: NOR 55710
Galahad av Eide
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
113
117*
96*
115*
113*
101**
102*
97*
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
2,8
FEm/dag
113
Helhet
1,8
9,75 cm
0,72 %
0,17 cm
82
111
116
Fødselsvekt
112
103
38 kg
200 dager
430 kg
365 dager
629 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
55 cm
123 cm
47 cm
50 cm
37 cm
64 cm
115 cm
Lineær kåring
Notater:
31360 Kyrre av Veiseteigen, FF okse. Salgsokse med høyt rangtall 112. Far franske Suc Au May,
som har gode avlsverdier i Norge og Frankrike på fødselsforløp og fødselsvekt. Franske verdier
dokumenter også finlemmete bein, liten ramme og muskel på avkom. Farfar er Charmeur som
også er far til Favars, bak der igjen ligger Pompier. Morfar er norske Sander av Kauserud, som har
Usander av Schøll, Gwenole og Figo i stamtreet. Kyrre er en bra stor, djup og generelt godt
kjøttsatt okse. Noe tåvid foran og litt svak klauvkvalitet. Han gjør en meget god testomgang, med
nest høyeste ryggmuskel 9,75 cm, meget sterk på muskel, grovfôropptak, sterk også på
fôrutnytting og tilvekst. Dette er en okse som etter all sannsynlighet vil produsere mye muskel på
avkom.
Limousin
64
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
7
6
9
8
3
7
7
8
8
8
9
9
8
4
6
9
9
5
6
5
9
4
7
6
8
8
4
7
8
8
8
8
8
8
8
5
6
9
7
5
5
6
7
0
92
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 1
HELHET: 82
127 cm
Fettdybde
Kropp: 83
201 cm
Marmorering
Muskel: 85
Vitale mål, 12.01.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 79
Rangtall
1605
g/dag
105
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 60
31367 Karl av Veiseteigen
Innsetter: Magne Knapstad
Født:
02.03.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 45000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Hornet
Far: NOR 72072
EvenTyr av Dovre (Hornet)
Mor: NOR 34089
Hyper av Flatmo (Hornet)
Farfar: FRA 1717626948
REMIX ()
Farmor: NOR 27736
Berte (Hornet)
Morfar: NOR 56986
Superior av Eide (Hornet)
Mormor: NOR 21219
()
Farfars far: FRA 4088028055
CASSIS
Farmors far: FRA 3696026196
MALIBU
Morfars far: FRA 2398026596
OMER-MN
Mormors far: NOR 50336
MONS AV KULLEBUND
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
102
106**
86*
100*
107*
113**
91*
109**
FUP
2,8
FEm/dag
113
Marmorering
Fettdybde
Helhet
2
8,92 cm
1,71 %
0,31 cm
83
104
105
Fødselsvekt
108
106
40 kg
200 dager
390 kg
365 dager
670 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
55 cm
125 cm
48 cm
52 cm
36 cm
67 cm
124 cm
31367 Karl av Veiseteigen FF okse. Salgsokse med høyt rangtall 108. Far er den norske
Eliteoksen Eventyr av Dovre, som er meget sterk på tilvekst, noe han kombinerer med lette
fødselsforløp og lave fødselsvekter. Eventyr har også gjennom sitt stamtre med Remix og Malibu,
sterke moregenskaper i seg. Morfar norske Superior av Eide med Omer-MN og Junior i stamtreet.
Karl er en bra stor og meget lang okse. Jevnt bra kjøttsatt i alle deler. Mangler litt lend. Herlige
innerlår. Greie bein, men scorer ikke optimalt på klauver. Han gjør en meget god testomgang, med
tilvekst 1707 gram, meget sterk på grovfôropptak, sterk også på fôrutnytting, muskel og samlet
eksteriør. Karl er en stor okse, men har gode avlsverdier for fødselsvekt, som sin far EvenTyr av
Dovre.
Limousin
65
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
7
6
9
8
3
7
7
8
8
8
9
9
8
4
6
9
9
5
6
5
9
4
7
5
9
8
4
7
7
8
7
8
9
8
8
4
6
9
7
5
5
6
7
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 2
HELHET: 83
Lineær kåring
Notater:
Kropp: 83
134 cm
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Muskel: 86
195 cm
Eksteriør
Bein: 82
Vitale mål, 02.03.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ultralydmåling
Oksen
Rangtall
1701
g/dag
108
93*
Korrigerte vekter
GFO
Grovfôropptak
Egenskap
104
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 61
31370 Konjakk av Utgårdstrøen
Innsetter: Bjørn Aasen
Født:
06.03.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 45000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Hornet
Far: FRA 2219275014
DIEUNORDIC (Hornet)
Mor: NOR 31093
Olea (Hornet)
Farfar: FRA 2219279723
ARMORIC (Hornet)
Farmor: FRA 2219279323
SAUTERELLE (Hornet)
Morfar: NOR 54910
Victor av Helgum (Hornet)
Mormor: NOR 14145
OLEA AV NYSTUEN ()
Farfars far: FRA 2297004114
NEUF
Farmors far: FRA 1692111209
HIGHLANDER
Morfars far: FRA 1995010819
LOUXOR
Mormors far: NOR 50048
LUDO AV GAUSTAD
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
83
87*
107*
103*
100*
97*
95
98
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
2,1
FEm/dag
100
Helhet
1,8
9,51 cm
1,23 %
0,26 cm
83
111
113
Fødselsvekt
108
106
46 kg
200 dager
340 kg
365 dager
622 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
52 cm
128 cm
46 cm
51 cm
36 cm
64 cm
127 cm
Lineær kåring
Notater:
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
7
6
9
8
3
7
7
8
8
8
9
9
8
4
6
9
9
5
6
5
9
5
7
6
8
8
3
6
7
7
7
8
7
7
8
4
7
9
8
5
5
5
7
31370 Konjakk av Utgårdstrøen FF okse. Salgsokse med høyt rangtall 108. Far franske
Dieunordic sterk på tilvekst og muskel og nr 1 i Frankrike på avvenningsindeks. Farfar Armoric,
med Neuf og Highlander bak i genetikken. Morfar Victor av Helgum som er sterk på
moregenskaper med avlsverdi 125 i kalvingsevne og 110 på melk, med Louxor bakenfor. Bra stor
og lang okse. Mangler litt bredde foran og i ryggen, eller greit kjøttsatt. Litt stramme kodeledd, men
0
alt i alt gode bein og klauver med eksteriør på bein 84. Konjakk er en finlemmet okse, som gjør en Avvikskoder:
0
god test. Han har sine styrker på eksteriør, fôrutnytting, tilvekst og muskel dybde med hele 9,51
80 poeng er rasegjennomsnitt
cm.
Binge: 2
Limousin
66
HELHET: 83
132 cm
Fettdybde
Kropp: 89
190 cm
Marmorering
Muskel: 80
Vitale mål, 02.03.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 84
Rangtall
1612
g/dag
105
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 62
31375 Komplett ET av Hovde
Innsetter: Kristian Hovde
Født:
21.03.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 45000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Hornet
Far: FRA 1932749881
CORREZE (Hornet)
Mor: FRA 1203098312
TOUTERONDE ()
Farfar: FRA 1930299413
OBJAT (Hornet)
Farmor: FRA 1931939408
VEDETTE ()
Morfar: FRA 1987011658
Charmeur ()
Mormor:
()
Farfars far: FRA 1988004715
DAUPHIN
Farmors far: FRA 1930521996
ROMEO
Morfars far: FRA 1979000443
Pompier
Mormors far:
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Ku
200
102*
102
FUP
2,1
FEm/dag
100
Ultralydmåling
Eksteriør
Ryggmuskeldybde
Marmorering
Fettdybde
Helhet
1,7
9,01 cm
1,50 %
0,27 cm
82
115
106
Totalt
Rangtall
Fødselsvekt
108
104
41 kg
200 dager
307 kg
365 dager
581 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
55 cm
121 cm
48 cm
51 cm
34 cm
63 cm
117 cm
31375 Komplett ET av Hovde er en FF embryo okse. Salgsokse med høyt rangtall 108. Far
franske Correze, som er halvbror til Chaumeil. Correze, lettkalver med liten ramme, som er sterk
på tilvekst og muskel, nr 7 i Frankrike på avvenningsindeks. Farfar Objat, med Dauphin bakenfor.
Morfar franske Charmeur, som også er far til Suc Au May og Favars, er en meget god okse med
sin styrke på greie fødselsvekter, muskel, liten skjelettramme og melk i døtrene. Bak Charmeur
ligger Pompier. Mora er fransk og heter Touteronde. Hun har en meget sterk indeksrekke i
Frankrike. Komplett ET er en greit stor og bra lang okse, med god bredde gjennom hele dyret.
Jevnt bra kjøttsatt i alle deler. Ok bakbein, men noe tåvid foran. Han gjør en god test og har
høyeste rangtall på forutnytting med 115. Han er også sterk på eksteriør, og muskel dybde med
9,01 cm. Genetikken og typen, tyder på at Komplett ET skal gi greie fødselsvekter.
Limousin
67
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
5
7
6
6
5
9
8
8
8
3
4
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
8
8
8
4
4
6
6
9
9
9
7
5
5
6
5
5
6
9
7
92
Avvikskoder:
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Binge: 8
HELHET: 82
Lineær kåring
Notater:
Kropp: 79
127 cm
Fettgruppe
Muskel: 88
Vitale mål, 29.03.16
Brystomfang
Krysshøyde
191 cm
Slakteklasse
Bein: 81
Rangtall
1524
g/dag
101
Slaktevekt
Korrigerte vekter
GFO
Grovfôropptak
Egenskap
365
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
Oksen
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
0
Slakteegenskaper
Optimum
Kvige
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
i samarbeid med
og
Katalognummer 63
31372 Kill Bill P av Holann
Innsetter: Hans Olav Holann
Født:
10.03.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 45000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Nyvler
Far: NOR 72131
Hilberg P ET av Hvam (Kollet)
Mor: NOR 33338
Gina av Henda (Hornet)
Farfar: SWE 75945
Tellus av Margreteholm (Kollet)
Farmor: DNK 57065-00482
RYDE AFRODITE P (Kollet)
Morfar: NOR 56391
Milord av Eide ()
Mormor: NOR 31873
Bea av Henda (Hornet)
Farfars far: SWE 82421
NIKOLAUS AV GRÖNINGAGÅRDEN
Farmors far: DNK 58305-00370
ÅBERG SAVORY
Morfars far: FRA 1717626948
REMIX
Mormors far: NOR 53234
Suggen av Gaustad
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
83
101*
95*
92
103
102
104
101
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
2,1
FEm/dag
100
Fettdybde
Helhet
2
8,48 cm
1,57 %
0,24 cm
79
104
98
Fødselsvekt
100
97
43 kg
200 dager
283 kg
365 dager
560 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
51 cm
124 cm
46 cm
52 cm
33 cm
63 cm
120 cm
Lineær kåring
Notater:
31372 Kill Bill P av Holann. Far er den norske semin oksen Hilberg P ET av Hvam, som scoret
godt på eksteriør på Staur i 2013. Har farfar svenske Tellus av Margreteholm og danske gener på
farmorsiden. Morfar er Milord av Eide, med meget sterk norsk indeks på slaktevekt 122 og
melkeevne 132. Bak Milord ligger sterke navn som Remix og Neophin. Kill Bill gjør en jevnt bra
test, med sin styrke på fôrutnytting med 104 i rangtall og total rangtall 100. Middels stor, meget bra
frempart og rygg, mangler litt bak. Litt utypiske vinkler i bein, men funksjonelle. Noe tåvid foran.
Her er en heterozygot kolla okse, klar for bruk.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
5
4
7
7
6
5
9
9
8
7
3
4
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
7
9
7
8
7
4
5
6
5
9
8
9
7
5
5
6
5
5
6
9
7
92
Avvikskoder:
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Binge: 2
Limousin
68
HELHET: 79
130 cm
Marmorering
Kropp: 80
190 cm
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Muskel: 82
Vitale mål, 29.03.16
Brystomfang
Krysshøyde
Eksteriør
Bein: 75
Rangtall
1531
g/dag
101
Ultralydmåling
Oksen
Egenskap
115
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 64
31374 Kontrabass P av Utgårdstrøen
Innsetter: Elisabeth Y. Aasen
Født:
16.03.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 45000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Kollet
Far: DEU 0986741087
INDEX (Kollet)
Mor: NOR 25732
Tussa (Hornet)
Farfar: DEU 0942562342
IRAN (Kollet)
Farmor: DEU 0941002606
RUTZI (Kollet)
Morfar: NOR 54910
Victor av Helgum (Hornet)
Mormor: 05120186/0583
Tulla av Nørstegård (Hornet)
Farfars far: DEU 0939348380
Farmors far: DEU 0938338789
SALVATOR
Morfars far: FRA 1995010819
LOUXOR
Mormors far: NOR 9231
SILLEJORD O’EIVIND
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
102
98*
101*
107*
108*
104*
100
94
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
2,1
FEm/dag
100
Helhet
2,2
8,65 cm
1,35 %
0,26 cm
85
96
101
Fødselsvekt
98
109
42 kg
200 dager
339 kg
365 dager
550 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
54 cm
120 cm
47 cm
51 cm
33 cm
66 cm
116 cm
Lineær kåring
Notater:
31374 Kontrabass P av Utgårdstrøen. Kollet salgsokse med tyske Index PP til far. Index er meget
populær i Europa og har sin styrke som lettkalver, som kombinerer muskel, melk og fin
beinbygning. Morfar er Victor av Helgum, som er sterk på moregenskaper med avlsverdi 125 i
kalvingsevne og 110 på melk, med Louxor bakenfor. Kontrabass P gjør en jevnt bra test, med sin
styrke på eksteriør med 85 i samlet eksteriør, henholdsvis kropp 85, muskel 85, bein 84. Noe som
gir rangtall 109 på eksteriør. Greit stor, finlemmet og kompakt okse, med god bredde og
kjøttsetnad gjennom hele dyret. Gode bein og klauver.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
69
5
6
6
8
8
3
7
7
8
7
8
8
8
8
4
7
9
8
5
5
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 8
Limousin
5
7
6
9
8
3
7
7
8
8
8
9
9
8
4
6
9
9
5
6
5
9
HELHET: 85
128 cm
Fettdybde
Kropp: 85
193 cm
Marmorering
Muskel: 85
Vitale mål, 29.03.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 84
Rangtall
1367
g/dag
95
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
i samarbeid med
og
Katalognummer 65
31378 Kosmos av Utgårdstrøen
Innsetter: Elisabeth Y. Aasen
Født:
31.03.2015
Kategori: Salg
Tilgjengelig: 23. april
Minstepris: kr 45000,-
Eies av:
Oppdretter
Hornanlegg: Hornet
Far: FRA 2219275014
DIEUNORDIC (Hornet)
Mor: NOR 31088
Melodie (Hornet)
Farfar: FRA 2219279723
ARMORIC (Hornet)
Farmor: FRA 2219279323
SAUTERELLE (Hornet)
Morfar: NOR 54910
Victor av Helgum (Hornet)
Mormor: NOR 14952
ODA, VERNE KLOSTER (Hornet)
Farfars far: FRA 2297004114
NEUF
Farmors far: FRA 1692111209
HIGHLANDER
Morfars far: FRA 1995010819
LOUXOR
Mormors far: DNK 67412-0248
SANDVIL GASTON ET
Avlsverdier, april 2016
Avkommenes
Fødselsforløp
Vekstegenskaper
Vekt v/ alder (i dager)
Slakteegenskaper
Kvige
Ku
0
200
365
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
87
86*
104*
100*
104*
103*
104
109
Korrigerte vekter
GFO
FUP
Grovfôropptak
2,2
FEm/dag
102
Helhet
2,3
8,19 cm
1,51 %
0,29 cm
82
92
94
Fødselsvekt
96
103
42 kg
200 dager
341 kg
365 dager
541 kg
Omdreier
Mankehøyde
Hoftebredde
Krysslengde
Testikkelomkrets
Brystdybde
Setebeinshøyde
53 cm
126 cm
47 cm
54 cm
33 cm
65 cm
118 cm
Lineær kåring
Notater:
31378 Kosmos av Utgårdstrøen, FF salgsokse. Dette er andre salgsokse etter far franske
Dieunordic, som er sterk på tilvekst og muskel og nr 1 i Frankrike på avvenningsindeks. Farfar
Armoric, med Neuf og Highlander bak i genetikken. Morfar Victor av Helgum er sterk på
moregenskaper med avlsverdi 125 i kalvingsevne og 110 på melk, med Louxor bakenfor. Kosmos
gjør en jevnt bra test med sin styrke på eksteriør med 82 i samlet eksteriør, henholdsvis kropp 79,
muskel 84, bein 82. Noe som gir rangtall 103 på eksteriør. Kosmos er en greit stor okse med grei
kjøttsetnad og bredde i hele dyret. Mangler litt lårfylde. Funksjonelle bein og klauver.
Overlinje
Størrelse
Krysshelning
Krysslengde
Kryssbredde
Knokkelbygning
Bredde av bog
Brystdybde
Kam
Lend
Lårbredde
Innerlår
Lårdybde
Lårfylde
Hasevinkel
Kodevinkel
Hasestilling
Forstilling
Klauvsymmetri
Klauvvegg
Klauvform
Helhet
70
4
6
6
8
8
4
7
7
8
7
8
8
8
7
5
6
8
8
5
5
5
8
0
0
80 poeng er rasegjennomsnitt
Avvikskoder:
Binge: 8
Limousin
5
7
6
9
8
3
7
7
8
8
8
9
9
8
4
6
9
9
5
6
5
9
HELHET: 82
130 cm
Fettdybde
Kropp: 79
192 cm
Marmorering
Muskel: 84
Vitale mål, 29.03.16
Brystomfang
Krysshøyde
Ryggmuskeldybde
Totalt
Rangtall
Bein: 82
Rangtall
1529
g/dag
101
Eksteriør
Oksen
Egenskap
Ultralydmåling
Optimum
Oksedata, Staur 2016
Egenskap
Tilvekst
Moregenskaper
Døtres
Døtres evne
kalvingsevne til å avvenne
tunge kalver
Skisse for linær kåring
De tre nye egenskapene på klauver:
- Klauvsymmetri: 1 = Større innerklauv, 9 = Større ytterklauv
- Klauvvegg: 1 = Bratte klauvvegger, 9 = Sterkt utgående klauver
- Klauvform: 1 = Sprikende klauver, 9 = Sakseklauver
71
Hovedsamarbeidspartnere på Staur
Bingesponsorer på Staur

Similar documents