Ginger Oil Delarsrapport Q1 2016

Comments

Transcription

Ginger Oil Delarsrapport Q1 2016
Pressmeddelande
Ginger Oil AB (publ)
Stockholm, 2016-04-29
Första kvartalet 2016
Första kvartalet 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Koncernens nettoomsättning första kvartalet uppgick till 1 645 (2 885) KSEK.
Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -1 003 (-2 899) KSEK. Rörelseresultat exklusive avoch nedskrivningar för första kvartalet uppgick till -596 (-2 260) KSEK.
Resultat efter skatt för första kvartalet uppgick till 2 421 (-1 992) KSEK. Resultat per aktie uppgick till
0,88 (-1,20) SEK. Resultatet har påverkats positivt med 3 679 KSEK från avslutade terminskontrakt.
Produktionen av olja och gas uppgick till 47 (62), en ökning med 17,5 % fat oljeekvivalenter per dygn
jämfört med fjärde kvartalet 2015.
Nettoinvesteringar i olje- och gastillgångar uppgick till 312 (2 085) KSEK. Avslutade säkringskontrakt
har påverkat resultat och kassaflöde positivt under kvartalet med 3 679 KSEK.
Eget kapital i koncernen uppgick till -3 582 (42 668) KSEK, vilket motsvarar en soliditet på -12 (55)%.
Utdelning till preferensaktieägare avseende kvartal 1 2016, på 295 KSEK har skjutits fram.
Dotterbolaget Ginger Oil Company ansöker hos domstol i Texas om skydd mot borgenärskrav enligt
Chapter 11. Ansökan beviljades den 4 februari 2016.
Ginger Oil AB har inlett förhandling med en finansiell partner. Om detta är framgångsrikt kan det leda
till att Ginger Oil Company under innevarande räkenskapsår återgår till normal förvaltning.
Bolaget har placerats på observationslista den 5 februari.
Finans ie llanyc k e ltal
jan-m ar
2016
jan-m ar
2015
diff%
jan-de c
2015
jan-de c 2014
diff%
Nettooms ättning(K S EK )
1645
-622
2885
-43%
10477
13911
-25%
-215
-189%
1699
1169
45%
-1003
-2899
65%
-16703
-1815
-820%
Rörels emarginal(% )
-61%
-100%
40%
-159%
-13%
-146%
Res ultatefters katt(K S EK )
2421
-1992
222%
-50727
-4659
-989%
0,88
-1,20
174%
-26,02
-3,06
-750%
K as s aflödefråndenlöpandeverks amheten(K S EK )
Rörels eres ultat(K S EK )
Res ultatperaktieefteruts pädning(S EK )
FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:
Åke Andersson
VD, Ginger Oil AB
Telefon: +46 705 204 885
E-post: [email protected]
OM GINGER OIL
Ginger Oil AB (publ) är en USA baserad olje- och naturgaskoncern inriktad på att bedriva prospektering med syftet att finna
nya reserver. Bolaget förvärvar, utvecklar, utvinner och avyttrar olje- och naturgasreserver. Ginger Oil bedriver idag
verksamhet i Texas, Arkansas och Louisiana. Prospekteringsverksamheten bedrivs från Houston och moderbolaget har säte i
Stockholm, Sverige. Bolaget är från den 18 oktober 2013 noterat på Nasdaq OMX First North Stockholm. Mangold
Fondkommission är bolagets Certified Adviser.
Kommentarer från VD Åke Andersson
Bästa Aktieägare,
Ginger Oil har under första kvartalet producerat
4 195 (4 732) fat olja, till ett genomsnittspris av
USD 27 (44) per fat och 413 (3 463) tusen kubikfot
gas. Naturgaspriserna i USA har under perioden
varit sjunkande. Genomsnittspriset för perioden är
1,6 (3,0) USD per 1000 kubikfot gas.
Rörelse krediten som varit 4 700 KUSD, har av
banken reducerats till 3 800 KUSD, efter bankens
krav på ytterligare amortering av lånet under 2015.
Nu är krediten nedamorterad till 3 220 KUSD,
Amorteringstakten från april 2015 har varit 65
KUSD per månad. Från 1 januari 2016 skulle
amorteringstakten öka till 75 KUSD per månad,
ifall inte Ginger Oil Company hade sökt om
företagsrekonstruktion enligt Chapter 11.
Anledningen till de ökade amorteringskraven är
sannolikt att banken mot bakgrund av nuvarande
oljepris anser att värdet av deras säkerheter har
minskat, vilket vi inte anser.
En större del av bolagets produktion har tidigare
säkrats/”hedgats” genom avtal med BP. Kontrakten,
som sträckte sig fram till maj 2017, har realiserats
och har under första kvartalet tillfört bolaget 435
KUSD, eftersom BP inte hedgar bolag under
rekonstruktion (Chapter 11).
Chapter 11 ( företags rekonstruktion i USA)
Ökade amorteringskrav och risken att banken skulle
säga upp lånet och att ta säkerheterna i form av
oljetillgångar i anspråk tvingade Ginger Oil
Company att ansöka om en företagsrekonstruktion
enligt Chapter 11. Förfarandet kan ta mellan två
och fem år. Under rekonstruktionen fryses
betalningarna till fordringsägarna som framförallt
utgörs av banken 3 220 KUSD och moderbolaget
Ginger Oil AB 2 700 KUSD. Det innebär också att
moderbolaget i och med detta inte har något att säga
till om vad avser Ginger Oil Company. Bolaget
styrs helt av en domare och en trustee som beslutar
om vad bolagets intäkter skall användas till
(Chapter 11 ).
På grund av att förvaltningen inte velat att bolaget
skall delta i prospektering eller borrningar, har inga
borrningar genomförts under första kvartalet.
Vi har gjort nya perforeringar i Foot ( Horst ) vilket
medfört en produktionsökning under Q1 med
17,5% , Man kommer sannolikt att vidtaga liknande
åtgärder i de övriga produktionskällorna i Horst.
Det är viktigt att veta att Ginger Oil AB står helt
utanför möjligheter att påverka det som sker i
dotterbolaget. Det är även så att Ginger Oil
Company inte heller själv kan besluta om åtgärder
som kostar pengar utan att få tillstånd från de som
administrerar rekonstruktionen. Beslut om ny
borrning tas av trustee och domare.
Ginger Oil AB förhandlar för närvarande med en
finansiell partner som om det kan genomföras.
Innebär att Ginger Oil Company kan lyftas ur
Chapter 11 (rekonstruktionen )
Ginger Oil koncernen visar ett resultat efter skatt
på 2 421 (-1 992) KSEK för första kvartalet.
Resultat och kassaflöde har påverkats positivt med
435 KUSD på grund av avslutade säkringskontrakt.
Koncernen måste idag inrikta sig på att hitta
lösningar för att få ut Ginger Oil Company ur
rekonstruktionen.
Nästa redovisning och sammanfattning kommer att
ske när bolaget redovisar delårsrapporten för det
andra kvartalet den 30 augusti 2016.
Ginger Oil AB (publ)
Ginger Oil Company.
c/o Pripp Advokatbyrå
Prästgatan 38
83131 Östersund, Sweden
23610 Oak Ridge Dr.Suite G7
Spring, Texas 77380
USA
VERKSAMHETSÖVERSIKT
RESERVER
Bolagets reserver har reviderats per den 2015-12-31 av Ralph E Davies & Associates och bolagets bevisade
reserver uppgår till (p1) 236 800 (188 500) fat oljeekvivalenter. Bevisade och sannolika reserver (P2) uppgick
vid samma tidpunkt till 347 200 (690 200) fat oljeekvivalenter. Förändringarna uppgår till +48 300 fat
oljeekvivalenter (P1) respektive -343 000 fat oljeekvivalenter (P2).
MARKNADEN
Första kvartalets genomsnittspriser uppgår till USD 27 (44) per fat olja och USD 1,6 (3,0) per 1000 kubikfot gas.
Under perioden har oljepriset sjunkit och i stort sett halverat, detta påverkar marknaden mycket negativt.
Oljepriset har under senaste månaden stigit till över 40 USD / fat och har fortsatt en stigande trend.
PRODUKTION
Kvartalets produktion har skett utan större störningar eller oväntade händelser. Produktionen har dock sjunkit
jämfört med motsvarande period föregående år, men ökat med 17,5 % jämfört med fjärde kvartalet 2015. Ginger
Oil har för närvarande 25 (26) producerande källor.
BOLAGETS PRODUKTION
P roduk tions öve rs ik t
jan-m ar
2016
jan-m ar
2015
diff%
jan-de c
2015
jan-de c 2014
4195
4732
-11,3%
17354
21277
-18,4%
Oljeproduktion(fat)
diff%
27
44
-38,2%
44
88
-50,0%
Gasproduktion(tusenkubikfot)
413
3463
-88,1%
6662
21524
-69,0%
Periodensgenomsnittligagaspris(USD/tusenkubikfot)
1,6
3,0
-48,3%
2,7
4,6
-40,9%
Periodensgenomsnittligaoljepris(USD/fat)*)
Totalproduktion(fatoljeekvivalenter)
Periodensproduktionsvärde(USD)
Genomsnittligdagsproduktion(fatoljeekvivalenter)
4263
5309
-19,7%
18465
24864
-25,7%
124665
217896
-42,8%
781299
1980054
-60,5%
47
62
-24,2%
51
58
-11,6%
*)Effektenavterminssäkringavoljeprisuppgicktill642(1021)KSEKunderförstakvartalet.Realiseringavåterståendeterminskontrkt
tillfördebolagetdärutöver3679KSEK.
PROSPEKTERING
Vi har startat prospektering av fem spoot steam flood projektet i Edwards County, Texas. Vi vet inte om vi får
genomföra borrningarna eftersom det är upp till rekonstruktörerna att bestämma om vi har pengar till det. Ginger
Oil AB har därför finansierat bolagets 25% iga WTI i Dunbar A prospekt där borrstart förväntas i juli. Viss
bearbetning av övriga Horst källor kommer nog att kunna ske. De två nya källor som skall borras under året
kommer vi inte att kunna deltaga i på grund av kostnaderna Chapter 11. Men om vi kan lyftas ur chapter 11, så
kommer Ginger Oil Company att deltaga.
BORRPROGRAM 2016
Ginger Oil AB, kommer att delta borrningen av fem spot steam flood projektet Dunbar A Prospekt, Edwards
County Texas.. Paluxy sanden, där oljan finns, ligger på 4-500 fot och kostar enbart 30 000 USD per källa.
Utvecklingen av oljefältet Horst, Arkansas
Oljefältet Horst har idag produktion från fyra källor. Dagsproduktionen för de fyra källorna uppgår till
ca: l50 fat per dag. Den första källan Warnoch#1 togs i produktion i juni 2012, den andra Smith#1 togs i
produktion i november 2012, den tredje är Foote#1 sattes i produktion i februari 2013 och under 3:e kvartalet har
även den 4:e källan Dockery#1 satts i produktion.
Resultatet av de fyra borrningarna är att det nu finns en säkrare bedömning av storleken på oljefyndigheten i
Horst. Med stor sannolikhet uppgår de samlade (oil in place) reserverna till 8-9 miljoner fat. Utvinningsgraden
genom konventionell produktion, bedöms uppgå till minst 20 % dvs. till 1,6–1,8 miljoner fat.
Gasinjicering av Warnoch källan startade under mars 2015. En sådan teknik bedöms öka utvinningsgraden från
20 % till 45 %. Om gas injiceringen ger önskad effekt kan två källor ytterligare bli borrade i prospektet, detta för
att öka utvinningstakten i oljefältet. Det är tveksamt att Ginger Oil kan deltaga i dessa under rådande
omständigheter. Förutom den ökade utvinningsgraden innebär injicering av naturgas också att den samlade
produktionen från oljefältet kan ökas väsentligt. Konsortiets mål är att kunna nå en sammanlagd produktion på
ca 600 fat per dag från de tre av de fyra producerande källorna.
Det har varit lite problem med att få upp produktionen på önskad nivå, så man har beslutat gå igenom källorna
med åtgärder för att öka produktionen. Vi startade med Foot källan, där har man med ytterligare perforeringar
kunnat öka produktionen från 40 till 67 fat per dag, Ginger och konsortiet kommer att fortsätta med övriga två
källor.
Ginger Oil har (WI 13 %) kostnadsandel och (NRI 8,7 %) intäktsandelar i oljefältet Horst.
FINANSIELL INFORMATION
FINANSIELL INFORMATION
PERIODENS RESULTAT
KONCERNEN
Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 1
645 (2 885) KSEK.
jan-m ar
2016
jan-m ar
2015
jan-de c 2015
jan-de c 2014
Olje-oc hgas produktion
970
1816
6590
13510
S äkrings res ultatoljepris
642
1021
4112
329
Produktions s katter
-51
-98
-340
-658
–
146
158
741
Om s ättning e ns förde lning (KS EK)
V ins tfrånförs äljningavolje-oc hgas tillgångar
Övrigt
S um m a
85
0
-43
-11
1645
2885
10477
13911
Resultat efter skatt första kvartalet uppgick till 2
421(-1 992) KSEK. Resultatet har påverkats
positivt med 3 679 KSEK från avslutade
terminskontrakt.
MODERBOLAGET
Moderbolagets resultat för första kvartalet uppgick
till -481 (2 000) KSEK.
FINANSIELL STÄLLNING
KONCERNEN
Koncernen hade per den 31 mars likvida medel på 5
008 (1 632) KSEK. Soliditeten uppgick till -12 (55) %.
Koncernens egna kapital uppgick till -3 582 (42 668)
KSEK, vilket motsvarar -1,5 (22,4) SEK per stamaktie
respektive -1,1 (14,8) SEK per aktie, inkluderat
preferensaktier. Sedan årsskiftet har USD försvagats
gentemot den funktionella valutan SEK från 8,35 till
8,15.
Utdelning till preferensaktieinnehavare har
beslutats av årsstämman motsvarande 12 % på
emissionsbeloppet per år, d.v.s. ca 1,2 MSEK per
år. Utdelningen för kvartal 4 2015 och kvartal 1
2016 har framflyttats.
Ginger Oil-koncernen har per 31 mars 27 589
(32 843) KSEK i räntebärande skulder varav 27 589
(0) KSEK är kortfristiga.
MODERBOLAGET
Moderbolaget hade per den 31 mars likvida medel
på 498 (18) KSEK. Moderbolagets egna kapital
uppgår till 13 544 (48 506) KSEK, vilket motsvarar
en soliditet om 86 (99)%.
INVESTERINGAR
KONCERNEN
Koncernens nettoinvesteringar, framförallt i form
av mineralrättigheter och mineraltillgångar, har
under året uppgått till 312 (2 085) KSEK.
Avslutade säkringskontrakt har påverkat resultat
och kassaflöde positivt under kvartalet med 3 679
KSEK.
MODERBOLAGET
Inga investeringar har gjorts under perioden.
.
INKOMSTSKATT
Inga skatter har betalats under perioden.
Koncernens ackumulerade underskottsavdrag
uppgår till 119,1 (114,4) MSEK. Efter nedskrivning
den 31 december 2015 redovisar koncernen ingen
uppskjuten skattefordran avseende framtida
förlustavdrag.
PRODUKTIONSSKATT
Ginger Oil Inc. betalar produktionsskatt. Skatten
betalas där produktion av olja eller naturgas sker.
Skattens storlek bestäms av respektive delstat och
skiljer sig mellan olja och naturgas.
MEDARBETARE
Koncernens medarbetare är anställda i det operativa
dotterbolaget Ginger Oil Company, The
Woodlands, Texas, USA. Därutöver har
moderbolaget Ginger Oil AB en extern VD på
konsultkontrakt.
Koncernens medelantal anställda uppgick under
året till fem (fem). Antalet anställda per den 31
mars uppgick till fyra (fem), varav 1 medarbetare är
knuten till bolaget på timbasis.
LIKVIDITETSGARANTI
Handeln i Ginger Oils aktie på Nasdaq OMX First
North handlas med en likviditetsgaranti som
tillhandahållits genom Mangold Fondkommission
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Inga transaktioner med närstående har förekommit
under det första kvartalet, med undantag av
ersättningar till VD och övriga beslutade arvoden.
AKTIEDATA
Ginger Oil AB handlas sedan 18 oktober 2013 på
NASDAQ OMX First North. Bolagets aktiekapital
per 31 mars 2016 uppgick till SEK 6 769 342
fördelat på 2 401 547 stamaktier och 983 124
preferensaktier med kvotvärde 2 kr.
Preferensaktierna kan idag inlösas och inkluderas
inte i beräkningen av resultat per aktie.
bedömer ledningen att man kommer att kunna
presentera en hållbar plan. En positiv utveckling av
oljepriset skulle ha positiv påverkan på framtida
kassaflöden.
Som en följd av att bolaget har ansökt om ett
Chapter 11 förfarande avslutades säkringskontraktet
med BP:s tradingkontor. I februari realiserades
samtliga utestående kontrakt till marknadsvärde.
RISKER OCH OSÄKERHET
Ofrånkomliga risker och osäkerheter för Ginger Oil
omfattar affärsrisker beträffande prospektering och
utvinning av olja och naturgas (t.ex. risker
beträffande absoluta storleken på reserver, värdet på
inmutningar, mineralrättigheter och koncessioner),
ekonomiska risker (t.ex. risker relaterade till
valutor, räntor, motparter, framtida kapitalbehov),
miljörisker, marknadsrisker (t.ex. konkurrens,
förändringar i oljepriser) och risker rörande lokal
infrastruktur och risken för skador och förseningar
till följd av väderfenomen.
Den instabilitet och oro som präglat
råoljemarknader och finansiella marknader på
senare tid, har påverkat Ginger Oil mycket negativt.
CHAPTER 11 - REKONSTRUKTION
På grund av dålig likviditet och för att skydda
Ginger Oil Company:s tillgångar ansöker
dotterbolaget om skydd mot borgenärskrav enligt
Chapter 11. Ansökan beviljades 4 februari 2016.
Beslutsrätten i bolaget övergår därmed till en
förvaltare, som ansvarar för att ta tillvara på
samtliga fordringsägares intressen. Bolaget ska i
juni 2016 presentera en plan för bolaget som
fordringsägarna kan acceptera. Ifall planen
godkänns av fordringsägare och domstol kan
företagsrekonstruktionen avbrytas. Det finns även
en risk att domstolen beslutar om att samtliga eller
delar av olje- och gastillgångarna ska säljas, även
om ledningen idag bedömer risken som låg. Med
utgångspunkt i befintliga olje- och gastillgångar
Som en ytterligare följd har bolagets aktie placerats
på observationslista.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
PERIODENS UTGÅNG
Horst.
Foot #1 och Smith #1 har svarat med en väsentligt
ökad produktion genom de nya perforationerna från
30-55 och 20-30 fat per dag respektive.
Dockery #1 har också ökat genom agressivare
produktion från 60-85 fat per dag.
Horst har alltså sakta men säkert svarat på
gasinjeceringen som har succesivt ökats under de
senaste månaderna.
REDOVISNINGSPRINCIPER
Delårsrapporten har för koncernen upprättats i
enlighet med IAS 34 Delårsrapportering,
Årsredovisningslagen samt Lagen om
värdepappersmarknaden.
För moderbolaget har delårsrapporten upprättats i
enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och
årsredovisningslagen är i enlighet med
bestämmelserna i RFR 2 redovisning för juridiska
personer.
I denna rapport är såväl moderbolagets, som
koncernens redovisningsprinciper oförändrade
jämfört med årsredovisning för 2014.
Årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 planeras att hållas i Stockholm den 29 juni 2016.
KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN
Andra kvartalet 2016
30 augusti 2016
INTYGANDE OCH UNDERSKRIFTER
Styrelsen och verkställande direktören intygar att denna sammanfattade finansiella rapport ger en sann och
rättvisande bild av bolaget och koncernens verksamhet, operativa resultat och finansiella position samt att den
speglar de materiella risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen och koncernens bolag står inför.
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Stockholm 29 april 2016
Styrelsen för Ginger Oil AB, org. nr 556545-4195
Tom Pripp
Styrelseordförande
Åke Andersson
VD, Ginger Oil AB
Hans Blixt
CEO Ginger Oil Inc
Carl Henderson
K ONC E R NE NS R AP P OR T ÖVE R T OT AL R E S UL T AT
(K S EK )
jan-m ar
N ettoom s ä ttning
Aktivera ta rbeteföreg enrä kning
S um m a
R örels eom kos tna der
jan-dec
jan-dec
2016
2015
2015
2014
1645
2885
10477
13911
102
761
1031
2116
1747
3646
11508
16027
-2343
-5906
-20384
-12977
-407
-639
-7827
-4865
S um m a
-2750
-6545
-28211
-17842
R örels eres ultat
-1003
-2899
-16703
-1815
Avs krivning a r/N eds krivning a r
F ina ns iella pos ter
3424
-234
-1311
-824
R es ultatefterfinans iellapos ter
2421
-3133
-18014
-2639
–
1141
-32713
-2020
2421
-1992
-50727
-4659
-4085
420
1229
2855
12
3875
3098
6585
Övrig ttotalres ultatförperioden
-4073
4295
4327
9440
S UMMATOTAL R ES UL TATFÖR P ER IODEN
-1652
2303
-46400
4781
S ka tt
P ER IODENS R ES UL TAT
ÖVR IGTTOTAL R ES UL TATFÖR P ER IODEN
P os ters oms enarekanomklas s ific eras tillres ultaträkningen:
K a s s a flödes s ä kring ,nettoefters ka tt
Om rä kning s differens er
G e nom s nittligtantalak tie rföre uts pädning,S E K /ak tie
2401547 1908661 1994719 1908661
G e nom s nittligantalak tie re fte ruts pädning,S E K /ak tie
2401547 1908661 1994719 1908661
P e riode ns re s ultatpe rak tie före uts pädning,S E K /ak tie
0,88
-1,20
-26,02
-3,06
P e riode ns re s ultatpe rak tie e fte ruts pädning,S E K /ak tie
0,88
-1,20
-26,02
-3,06
MOD E R B OL AG E T S R E S UL T AT R ÄK NING AR
(K S EK )
jan-m ar
2016
N ettoom s ä ttning
jan-dec
2015
jan-dec
2015
2014
0
476
1954
1954
R örels eom kos tna der
-501
-578
-2626
-2411
R örels eres ultat
-501
-102
-672
-457
R es ulta ta ndela rikoncernföreta g
F ina ns iella pos ter
R es ultatefterfinans iellapos ter
S ka tt
P ER IODENS R ES UL TAT
Övrig ttotalres ultatförperioden
S UMMATOTAL R ES UL TATFÖR P ER IODEN
–
–
-37960
–
20
2102
2046
376
-481
2000
-36586
-81
–
–
–
-10
-481
2000
-36586
-91
–
–
–
–
-481
2000
-36586
-91
B AL ANS R ÄK NING AR
(K S EK )
K ONC ER NEN
TIL L GÅNGAR
MODER B OL AGET
2016
2015
2015
2016
2015
2015
31-m ar
31-m ar
31-dec
31-m ar
31-m ar
31-dec
Anläg g ning s tillg ång ar
Olje-ochg a s tillg å ng a r,m a teriella ochim m a teriella 23083
34920
23817
–
–
–
1
1
1
–
–
–
Aktieridotterbola g
–
–
–
15000
29951
15000
F ordring a rpå dotterbola g
–
–
–
0
18929
0
U pps kjutens ka ttefordra n
–
32934
–
–
–
–
D eriva t
–
713
–
–
–
–
252
252
200
95
–
–
23336
68820
24018
15095
48880
15000
908
3005
1777
125
235
266
–
4251
4091
–
–
–
K a s s a ochba nk
5008
1632
2232
498
18
635
S um m aom s ättning s tillg ång ar
5916
8888
8100
623
253
901
29252
77708
32118
15718
49133
15901
Inventa rier,verktyg ochins ta lla tioner
Finans iellaanläg g ning s tillg ång ar
Andra lå ng fris tig a fordring a r
S um m aanläg g ning s tillg ång ar
Om s ättning s tillg ång ar
K ortfris tig a fordring a r
D eriva t
S UMMATIL L GÅNGAR
K ONC ER NEN
S K UL DER OC HEGETK AP ITAL
Eg etk apital
MODER B OL AGET
2016
2015
2015
2016
2015
2015
31-m ar
31-m ar
31-dec
31-m ar
31-m ar
31-dec
-3582
42668
-1 930
13544
48506
14 025
S kuldertillkreditins titut
–
32843
–
–
–
–
S um m a
–
32843
–
–
–
–
26234
–
26926
–
–
–
6600
2197
7122
2174
627
1876
S um m ak ortfris tig as k ulder
32834
2197
34048
2174
627
1876
S UMMAS K UL DER OC HEGETK AP ITAL
29252
77708
32118
15718
49133
15901
L ång fris tig as k ulder
K ortfris tig as k ulder
S kuldertillkreditins titut
Övrig a kortfris tig a s kulder
F ÖR ÄND R ING AR IE G E T K AP IT AL
(K S EK )
K ONC ER NEN
Eg etk apitalvidperiodens ing ång
MODER B OL AGET
2016
2015
2015
2016
2015
2015
jan-m ar
jan-m ar
jan-dec
jan-m ar
jan-m ar
jan-dec
-1930
40660
40660
14025
46801
46801
U tdelning ,preferens a ktier
–
-295
-1178
0
-295
-1178
N yem is s ion
–
–
5206
–
–
5206
E m is s ions kos tna der
P eriodens res ulta t
–
–
-218
–
–
-218
2421
-1992
-50727
-481
2000
-36586
-4085
420
1229
–
–
–
12
3875
3098
–
–
–
-3582
42668
-1930
13544
48506
14025
Övrig ttotalres ultat
K a s s a flödes s ä kring ,nettoefters ka tt
Om rä kning s differens er
Eg etk apitalvidperiodens utg ång
K AS S AF L ÖD E S ANAL Y S
K S EK
R es ulta tefterfina ns netto
Justering ej kassaflödespåverkande poster
Operativtk as s aflöde
F örä ndring a rirörels eka pita l
K as s aflödefråndenlöpandeverk s am heten
Avyttring a vderiva t
K ONC ER NEN
MODER B OL AGET
2016
2015
2015
2016
2015
2015
jan-m ar
jan-m ar
jan-dec
jan-m ar
jan-m ar
jan-dec
2421
-3133
-18014
-481
2000
-36586
-3294
3171
15089
-20
-2578
33912
-873
38
-2925
-501
-578
-2674
251
-253
4624
359
-79
-135
-622
-215
1699
-142
-657
-2809
3679
–
–
–
–
–
-352
-2814
-4534
-95
–
-3194
40
729
779
–
750
1354
3367
-2085
-3755
-95
750
-1840
U tdelning
–
-295
-1178
–
-295
-1178
N yem is s ion
–
–
4988
–
–
4988
Ökning a vlå nes kuld
100
292
2089
100
–
1254
Am ortering a vs kuld
-29
–
-5429
–
–
–
71
-3
470
100
-295
5064
P eriodens k as s aflöde
2816
-2303
-1586
-137
-202
415
L ikvida m edelvidå rets börja n
2232
3585
3585
635
220
220
K urs differens erilikvida m edel
-40
350
233
–
–
–
5008
1632
2232
498
18
635
F örvä rva va nlä g g ning s tillg å ng a r
Avyttring a va nlä g g ning s tillg å ng a r
K as s aflödeinves tering s verk s am heten
K as s aflödefinans iering s verk s am heten
L ik vidam edelvidperiodens s lut

Similar documents