Klimatskiva ZERO

Comments

Transcription

Klimatskiva ZERO
KLIMATSKIVA ZERO
™
För enkel och kostnadseffektiv energirenovering
KLIMATSKIVA ZERO ™
VILL DU BIDRA TILL MINSKAD KLIMATPÅVERKAN?
Energieffektivisering av byggnader är en av de viktigaste åtgärderna för att nå klimatmålen när
det gäller energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Ett steg i rätt riktning är att energirenovera för att möta morgondagens krav på en nära-noll-energibyggnad. Renoveringen kan
göras i olika steg beroende på vilken investering man planerat.
För att minska energianvändningen till nära-noll ställs krav på alla delar vid en renovering; täthet, isolering, fönster,
dörrar samt värme- och ventilationsanläggning.
Nu lanserar vi PAROC® Klimatskiva ZERO™ – en ny produkt och en ny infästningsmetod som gör det enkelt och
kostnadseffektivt att tilläggsisolera till nära-noll-energinivå.
1
Fasad
2
Fönster- och dörromfattning
3
Tak
4
Värme och ventilation
5
Isolering av rör och kanaler
6
Täthet
3
5
6
2
4
1
1
2
VÄGGAR
FÖNSTER OCH DÖRROMFATTNING
För att åstadkomma den bästa och säkraste anslutningen mellan
Klimatskiva ZERO och fönster/dörr har Paroc och Elitfönster
tillsammans utvecklat en omfattning.
Klimatskiva ZERO möjliggör energirenovering till motsvarande
Energiklass A. U-värdet efter åtgärd beror naturligtvis på den
underliggande konstruktionens prestanda och beräknas i varje
aktuellt fall.
Så fungerar omfattningen
Genom en sinnrik metod monteras omfattningen runt befintligt
fönster eller dörr. Isoleringen kan monteras dikt an och därför
uppstår inga springor eller spalter.
Ny, enkel infästningsmetod
Lösningen med Klimatskiva ZERO bygger på en ny infästningsmetod med horisontella fasadskuvar, som tar vindlaster och vinklade
fasadskruvar, som tar vertikal last från fasaden. De horisontella
skruvarna fixerar även isoleringen mot bakomliggande vägg.
Ökas antal vinklade fasadskruvar ökar den lastupptagande förmågan. Denna kombination ger en mycket robust konstruktion.
Tätheten säkerställs genom att ett tätskikt monteras på väggen
innan fönsteromfattningen sätts på plats. Det befintliga fönstret kan
demonteras och det nya monteras in. Om det gamla fönstret är inåtgående kan det sitta kvar tills det nya monterats. Vid utåtgående
fönster måste dessa i vissa fall tas bort innan det nya monteras.
Klimatskiva ZERO kan monteras direkt på befintlig trästomme. I
vissa fall kan det vara lämpligt att först montera en heltäckande
byggplywood med minst 15 mm tjocklek.
2
KLIMATSKIVA ZERO ™
3
TAK
5
Energirenovering av taket kan genomföras på olika sätt beroende
på husets förutsättningar. Paroc har flera olika lösningar när det
gäller tilläggsisolering av tak.
Estetik viktigt vid renovering av yttertaket
Vid energirenovering bör man ha i åtanke att husets estetiska
utseende ändras när man åtgärdar ytterväggarna från utsidan,
speciellt gäller detta takfot och gavelutsprång. Det är därför ett
bra val att bygga på ett nytt yttertak med nya takstolar. Detta
monteras ovanpå det befintliga yttertaket genom att placera ett
lager reglar i längdriktningen och ovanpå dessa ett lager tvärs
husets längdriktning. Då kan takfot och gavelutsprång anpassas
till aktuell byggnad. Utrymmet isoleras med PAROC eXtra, Vägg-/
Bjälklagsskiva Trä och förses med en luftspalt innan nytt yttertak
läggs på. Luftspalten kan skapas genom att täcka hela taket med
ett vindskydd som fästs med ca 20 mm läkt på takstolarnas insida.
Detta görs innan ny råspont läggs på.
4
ISOLERING AV RÖR OCH KANALER
Värmesystemet ska isoleras så att värmeförluster begränsas och
värmen kommer till rätt plats. För att förhindra bakterietillväxt får
inte tappkallvattenrören bli för varma samtidigt som tappvarmvatten inte får bli för kalla. Ventilationssystemet isoleras för att
värmeförlusterna ska begränsas. Vid transport av varm och kall luft
ska luftens temperatur behållas vid det önskade värdet. Det är då
viktigt att luften som transporteras i kanalerna inte förlorar energi
varken till aggregatet eller på vägen till utblåsningsstället. Parocs
rörskålar används vid isolering av varma och kalla rör. Nätmattor
och lamellmattor används både vid rektangulära och cirkulära
kanaler. För cirkulära kanaler används med fördel PAROC Hvac
AirCoat.
6
TÄTHET
Tätheten kan lösas på flera olika sätt beroende på hur tät byggnaden är före renovering. Om byggnaden är uppförd före 1970 så
saknas sannolikt tätskikt. Byggnader uppförda senare har oftast
någon typ av plastfolie eller liknande, men detta säkerställer inte
att byggnaden har den täthet som krävs. En täthetsprovning är att
rekommendera om man är osäker.
VÄRME OCH VENTILATION
Installationer för värme, ventilation och sanitet har till uppgift att
göra våra hus bekväma, säkra och sunda. Men det räcker inte
med att enbart montera rör och ventilationskanaler. För att installationerna ska ge största möjliga utbyte med låga energiförluster
och underhållskostnader måste de isoleras på rätt sätt.
Komplett sortiment
PAROC Conci är ett komplett sortiment för tätt och energiklokt
byggnade och innehåller alla komponenter som behövs för att
bygga tätt. Valet av produkt avgörs av flera faktorer, som t ex
bredd på fogen eller skarven, helhetslösningen i aktuellt fall, vana
vid produkterna samt den ekonomiska bedömningen.
Värmekälla & Ventilation
Idag finns en rad alternativ för såväl värme som ventilation som är
anpassade till morgondagens krav för lågenergihus.
Före och efter energirenovering. Läs mer på PAROC.SE
Läs mer i BYGG SÅ HÄR 9. Finns att ladda ner
på vår hemsida W W W.PAROC.SE
3
KLIMATSKIVA ZERO ™
KLIMATSKIVA ZERO™ GÖR DET ENKELT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT
Parocs Klimatskiva är en framgångssaga som hjälpt många husägare att tilläggsisolera för att sänka energianvändningen. Nu kompletterar vi med Klimatskiva ZERO som levereras i tjocklekarna 150, 200 och 250 mm och
möjliggör energirenovering motsvarande Energiklass A. Klimatskiva ZERO kan även användas i samband med
nyproduktion som en utvändig isolering mot underlag av trä.
YTTERVÄGG MED KLIMATSKIVA ZERO ™
U-värdet efter åtgärd beror naturligtvis på den underliggande konstruktionens prestanda och
bör beräknas i varje aktuellt fall.
1
Befintlig vägg
2
PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO™
3
Vertikal spikläkt monterad med
4
PAROC XFS 002, Fasadskruv
5
Horisontell spikläkt
6
Träpanel
1
Befintlig vägg
2
PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO™
3
Vertikal spikläkt monterad med
4
PAROC XFS 002, Fasadskruv
5
Träpanel
Uefter (W/m2K)
Uföre (W/m2K)
FÖRDELAR MED PAROC
KLIMATSKIVA ZERO:
O
O
O
O
Kostnadseffektiv.
Enkel att montera.
Naturligt hållbar och miljövänlig.
Skyddar mot kyla, fukt och brand.
Isolertjocklek mm Klimatskiva
Isolertjocklek mm Klimatskiva Zero
45
70
95
150
200
250
1,2
0,44
0,33
0,26
0,18
0,14
0,12
1,0
0,41
0,31
0,25
0,18
0,14
0,12
0,8
0,37
0,29
0,24
0,17
0,14
0,11
0,6
0,32
0,26
0,22
0,16
0,13
0,11
0,4
0,25
0,21
0,18
0,14
0,12
0,10
BERÄKNA ENERGIBESPARING FÖR JUST DIN BYGGNAD
PAROC® PROSAVER™ är ett enkelt beräkningsprogram som
hjälper dig att beräkna energibesparingen vid en tilläggsisolering. Scanna QR-koden för att använda verktyget.
Läs mer på vår hemsida PAROC.SE
4
KLIMATSKIVA ZERO ™
PAROC WAS 35
KLIMATSKIVA ZERO ™
PRODUKTBESKRIVNING
FORMAT OCH INNEHÅLL
Hård, brandsäker stenullsskiva med mycket
goda egenskaper för värmeisolering.
Format
mm
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Utvändig heltäckande isolering för ventilerade ytterväggar med fasadbeklädnad av
träpanel eller andra fasadmaterial. Skivan
monteras med hjälp av vertikala läkt och
Fasadskruv mot befintlig vägg med förskjutna
skarvar. Beroende på önskad isolertjocklek
kan skivan monteras i ett eller två skikt. Den
stora isolertjockleken gör montagearbetet
både snabbt och enkelt. En heltäckande
isolering på utsidan om en inre stomme i trä
skapar goda förutsättningar för en fuktsäker
konstruktion.
Tjocklek
mm
Innehåll
m2/pall
150
23,04
200
17,28
250
11,52
KLIMATSKIVA ZERO
1200 x 600
DEKLARERAD VÄRMEKONDUKTIVITET
λD = 0,033 W/m K
VIKT
ca 70 kg/m2
BRANDKLASS
Euroklass A1
BRANDEGENSKAPER
Produkten framställs av sten och kan därför
användas som värmeisolering i krävande
miljöer. I konstruktioner som isolerats med
stenull bromsas eller förhindras spridning av
en brand effektivt.
CECERTIFIKAT
VTT. Deklarerade egenskaper framgår av
nedan beteckning. Den återfinns också på
etiketten.
MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1
INVERKAN AV FUKT
FÖRPACKNING
Produkten har mycket hög ånggenomsläpplighet, vilket innebär att fukt inte kondenseras
inuti isoleringsmaterial utan transporteras
mot den kalla sidan. Därigenom säkerställs
en snabb avdunstning i alla korrekt utförda
konstruktioner. En byggnad som isolerats med
stenull håller sig torr, vilket garanterar en hälsosam kvalitet på inomhusluften och en lång
livslängd på byggnaden. Tester som utförts
av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
bekräftar att mögelpåväxt på oförsmutsad
stenull inte uppkommer vid 95 % RH.
Plastemballage
– Lösa skivor på pall
Studera alltid våra arbetsanvisningar. Finns att
ladda ner på vår hemsida W W W.PAROC.SE
5
KLIMATSKIVA ZERO ™
PAROC XRF 001
FÖNSTER/DÖRROMFATTNING
PRODUKTBESKRIVNING
FORMAT OCH INNEHÅLL
Omfattningen tillverkad av 45 x 45 mm
träreglar med en 12 mm tjock putsad
fanérskiva på en sida och en 12 mm tjock
OSB-skiva på andra. Hålrummet är fyllt med
stenullsisolering.
Längd
mm
Bredd
mm
Tjocklek
mm
FÖNSTER/DÖRROMFATTNING
3050
150
69
200
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Omfattningen som är framtagen tillsammans
med Elitfönster används vid utvändig tillläggsisolering med PAROC Klimatskiva ZERO
då man vill placera fönster och dörrar i liv
med den nya fasaden. Fönsteromfattningen
gör montaget av nya fönster och dörrar enkelt
och säkert. Den skapar också förutsättningar
för att skapa den täthet som är viktig i anslutningen mellan fönster och vägg. Karmen fästs
i den mittre träregeln. I de flesta fall kan befintligt fönster sitta kvar tills det nya monterats.
Den inre träregeln tas bort ur omfattningen
och skruvas fast i väggen runt fönster eller
dörr. Därpå träs fönsteromfattningen över
denna regel och fixeras med skruv.
250
FÖRPACKNING
Plastemballage
– 3 meters längder på pall
Studera alltid våra arbetsanvisningar. Finns att
ladda ner på vår hemsida W W W.PAROC.SE
6
KLIMATSKIVA ZERO ™
PAROC XFS 002
FASADSKRUV
PRODUKTBESKRIVNING
FORMAT OCH INNEHÅLL
Borrande dubbelgängad skruv i härdat kolstål med rostskyddsbehandling av Durocoat.
T40 torx med försänkt skalle.
Längd
mm
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
PAROC Fasadskruv en en distansskruv som
används för att montera Klimatskiva ZERO
med beklädnad på en ventilerad fasad.
Skruven är speciellt utformad för att fästa läkt
på utsidan av isolerskiktet och därmed möjliggöra en luftspalt mellan Klimatskiva ZERO
och fasadbeklädnaden.
Skruven är utvecklad för att överföra vindoch vertikallast till den befintliga stommen.
Men ett beräkningsverktyg kan skruvlängd
och dimensionerande vind- och vertikallaster
beräknas. Fasadskruven minimerar köldbryggan genom isolerskiktet och ger därmed
minimal energiförlust.
Diameter
mm
Kartong
st
7,5
50
FASADSKRUV
210
230
7,5
50
250
7,5
50
270
7,5
50
300
7,5
50
330
7,5
50
360
7,5
50
400
7,5
50
440
7,5
50
480
7,5
50
CECERTIFIKAT
European Technical Approval (ETA).
FÖRPACKNING
50 st skruvar per kartong.
Studera alltid våra arbetsanvisningar. Finns att
ladda ner på vår hemsida W W W.PAROC.SE
7
RENSTRÖM FOTO & LAYOUT AB
Paroc är den ledande tillverkaren av energieffektiva isoleringslösningar i Östersjöområdet. Hörnstenarna
för vår verksamhet är kund- och marknadsorientering, kontinuerlig innovation, lönsam tillväxt och hållbar
utveckling. Parocs produkter består av byggnadsisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, isolering
för sandwichelement och akustikprodukter. Produkterna tillverkas i Finland, Sverige, Litauen, Polen och
Ryssland. Paroc har försäljnings- och representationskontor i 14 länder i Europa.
Byggisolering erbjuder ett brett utbud av produkter och
lösningar för all traditionell byggisolering. Produkterna
används främst för värme-, brand- och ljudisolering av
ytterväggar, tak, golv och källare samt i bjälklag och
mellanväggar.
Division Byggisolering marknadsför också ljudabsorberande
undertak och väggpaneler för akustikreglering samt
bullerdämpande produkter för industrin.
Teknisk isolerings produkter används som värme-, brand-,
ljud- och kondensisolering av byggnader (VVS), industriella
processer och rörledningar, fartygskonstruktioner och
industriell utrustning (OEM).
Obrännbara sandwichelement har ett ytskikt av stålplåt
med en kärna av stenull. Elementen används till fasader,
mellanväggar och undertak i industribyggnader,
kommersiella byggnader och offentliga byggnader.
Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper
som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa
tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på
Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters
funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som
en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller
arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes
utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena.
På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra
förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial.
PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group.
Maj 2016
PAROC AB
© Paroc Group 2016
Byggisolering Sverige
2152BISE0516
541 86 Skövde
Telefon 0500-46 90 00
www.paroc.se
A MEMBER OF PAROC GROUP

Similar documents