Prenesi v obliki zapisa PDF

Comments

Transcription

Prenesi v obliki zapisa PDF
Tekoče delo
Rezultati : 35
Merila iskanja
Odbor : Proračunski nadzor
Tekoče delo - različica : 09.05.2016 22:28:38
Tekoče delo
Vloga žvižgačev pri varovanju finančnih interesov EU
Postopek za samoiniciativno poročilo
2016/2055(INI)
Dennis DE JONG [GUE/NGL]
CONT
Pristojni odbor
Delna zamenjava članov Računskega sodišča - litovski kandidat
Nezakonodajni postopki
2016/0805(NLE)
Igor ŠOLTES [Verts/ALE]
CONT
Pristojni odbor
Predlog uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 glede sekretariata nadzornega odbora
Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF)
***| Redni zakonodajni postopek prva obravnava
Ingeborg GRÄSSLE [PPE]
2016/0064(COD)
CONT
Pristojni odbor
Delna zamenjava članov Računskega sodišča - malteški kandidat Anthony (Toni) ABELA
Nezakonodajni postopki
Igor ŠOLTES [Verts/ALE]
2016/0803(NLE)
CONT
Pristojni odbor
Proračunski nadzor financiranja nevladnih organizacij iz proračuna EU
Postopek za samoiniciativno poročilo
Markus PIEPER [PPE]
2015/2345(INI)
CONT
Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje
Nadzor registra in sestava strokovnih skupin Komisije
Postopek za samoiniciativno poročilo
Dennis DE JONG [GUE/NGL]
2015/2319(INI)
CONT
Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje
Stroškovna učinkovitost 7. razvojnega programa
Postopek za samoiniciativno poročilo
Martina DLABAJOVÁ [ALDE] Inés AYALA SENDER [S&D]
2015/2318(INI)
CONT
Pristojni odbor
Razrešnica za leto 2014: Posvetovalni svet Evropske pobude za nanoelektroniko (ENIAC)
Postopek podelitve razrešnice
Marian-Jean MARINESCU [PPE]
2015/2202(DEC)
CONT
Pristojni odbor
Razrešnica za leto 2014: Vgrajeni računalniški sistemi (Artemis)
Postopek podelitve razrešnice
Marian-Jean MARINESCU [PPE]
2015/2199(DEC)
CONT
Pristojni odbor
Tekoče delo
2
Razrešnica za leto 2014 - Mednarodna organizacija za fuzijsko energijo (ITER)
Postopek podelitve razrešnice
2015/2196(DEC)
Marian-Jean MARINESCU [PPE]
CONT
Pristojni odbor
Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Svet in Evropski svet
Postopek podelitve razrešnice
2015/2156(DEC)
Ryszard CZARNECKI [ECR]
CONT
Pristojni odbor
Nadzornik postopkovnih jamstev
***| Redni zakonodajni postopek prva obravnava
2014/0173(COD)
Ingeborg GRÄSSLE [PPE]
CONT
Pristojni odbor
Sporazum o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Kneževino Lihtenštajn v boju proti
goljufijam
Nezakonodajni postopki
2008/0234(NLE)
Pristojni odbor
CONT
Izvajanje Evropskega sklada za strateške naložbe
Postopek za samoiniciativno poročilo
2016/2064(INI)
Michael THEURER [ALDE]
CONT
Za mnenje
Predlog spremembe proračuna št. 2 k splošnemu proračunu za leto 2016: Vključitev
presežka iz proračunskega leta 2015
Proračunski postopek
Za mnenje
2016/2051(BUD)
CONT
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 258/2014 o
vzpostavitvi programa Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega
poročanja in revizije za obdobje 2014–2020
***| Redni zakonodajni postopek prva obravnava
Za mnenje
2016/0110(COD)
CONT
Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017 - vsi oddelki
Proračunski postopek
Martina DLABAJOVÁ [ALDE]
2016/2047(BUD)
CONT
Za mnenje
Solidarnostni sklad Evropske unije: ocena
Postopek za samoiniciativno poročilo
Marco VALLI [EFDD]
2016/2045(INI)
CONT
Za mnenje
Tekoče delo
3
Določitev prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi Sveta (EU)
št. 1306/2013, za koledarsko leto 2016
***| Redni zakonodajni postopek prva obravnava
Za mnenje
2016/0086(COD)
CONT
Na poti k dokončnemu sistemu DDV in boju proti goljufijam pri DDV
Postopek za samoiniciativno poročilo
Nedzhmi ALI [ALDE]
2016/2033(INI)
CONT
Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje
Proračun za leto 2017 – Mandat za trialog
Proračunski postopek
Za mnenje
2016/2024(BUD)
CONT
Ocena mednarodnih računovodskih standardov (MRS) ter dejavnosti Fundacije za
mednarodne standarde računovodskega poročanja (Fundacija MSRP), Evropske
svetovalne skupine za računovodsko poročanje (EFRAG) in Odbora za zaščito javnega
interesa (PIOB)
Postopek za samoiniciativno poročilo
Ryszard CZARNECKI [ECR]
2016/2006(INI)
CONT
Za mnenje
Ocena strategije EU za mlade 2013-2015
Postopek za samoiniciativno poročilo
Derek VAUGHAN [S&D]
2015/2351(INI)
CONT
Za mnenje
Proračunska zmogljivost euroobmočja
Postopek za samoiniciativno poročilo
Zigmantas BALČYTIS [S&D]
2015/2344(INI)
CONT
Za mnenje
Dejavnosti, učinek in dodana vrednost Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji med
letoma 2007 in 2014
Postopek za samoiniciativno poročilo
Marco VALLI [EFDD]
2015/2284(INI)
CONT
Za mnenje
Protokol za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki k Okvirni konvenciji Svetovne
zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom, kar zadeva določbe Protokola, ki spadajo
pod naslov V dela III Pogodbe o delovanju Evropske unije
Nezakonodajni postopki
Ingeborg GRÄSSLE [PPE]
2015/0100(NLE)
CONT
Za mnenje
Do boljšega delovanja Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe
Postopek za samoiniciativno poročilo
Petri SARVAMAA [PPE]
2014/2249(INI)
CONT
Za mnenje
Tekoče delo
4
Boj proti korupciji in nadaljnji koraki na podlagi resolucije odbora CRIM
Postopek za samoiniciativno poročilo
2015/2110(INI)
Julia PITERA [PPE]
CONT
Za mnenje
Morebitni razvoj in prilagoditev institucionalne ureditve Evropske unije
Postopek za samoiniciativno poročilo
2014/2248(INI)
Petri SARVAMAA [PPE]
CONT
Za mnenje
Preglednost, odgovornost in integriteta v institucijah EU
Postopek za samoiniciativno poročilo
2015/2041(INI)
Tamás DEUTSCH [PPE]
CONT
Za mnenje
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem okviru Unije za carinske kršitve in
sankcije
***| Redni zakonodajni postopek prva obravnava
2013/0432(COD)
Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja
CONT
Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)
***| Redni zakonodajni postopek prva obravnava
Monika HOHLMEIER [PPE]
2013/0256(COD)
CONT
Za mnenje
Evropsko javno tožilstvo
Postopek odobritve
Ingeborg GRÄSSLE [PPE]
2013/0255(APP)
CONT
Za mnenje
Sistem vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu državljanov tretjih
držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic Evropske unije
***| Redni zakonodajni postopek prva obravnava
Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja
2013/0057(COD)
CONT
Lastna sredstva iz naslova davka na finančne transakcije
* Postopek posvetovanja
Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja
Tekoče delo
2011/0334(CNS)
CONT
5

Similar documents