Avtalsextra 21 april 2016

Comments

Transcription

Avtalsextra 21 april 2016
Avtalsextra 21 april 2016
Nytt kollektivavtal med HRF
Allmänt
Visita och HRF träffade den 20 april 2016 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 maj 2016 – 31
mars 2017, vilket motsvarar 11 månader. Avtalets värde landade på märket 2.2 % räknat på
12 månader. Båda parter har rätt att senast den 31 januari 2017 säga upp avtalet till
upphörande vid utgången den 31 mars 2017. Avtalet innebär även en del förändringar i de
allmänna villkoren, se nedan under ”Mer information”.
Företag som avser att fördela det lokala löneutrymmet (potten) individuellt ska i år begära
förhandling med HRF i god tid, dock senast den 20 maj 2016, se nedan under
förhandlingsordning.
Parallellt med avtalsförhandlingarna inom hotell- och restaurang har parterna även förhandlat
samt tecknat fem andra kollektivavtal med HRF, Casinoavtalet, Turistanläggningar –
supplement till riksavtalet, Serveringslönesystemet, Ordningsvaktsavtalet och Nöjesavtalet. På
samtliga dessa avtal landade avtalskostnaden för avtalsperioden om 11 månader på 2 %.
Mer information
Visita kommer att hålla informationsträffar på ett antal platser i landet om det nya HRFavtalet och årets lönerevision samt om den partsgemensamma arbetsmodellen ”Lönepusslet”.
Inbjudna är representanter från våra medlemsföretag.
Seminarierna äger rum på orterna enligt nedan. Kaffe serveras en halvtimme före varje
informationstillfälle.
2 maj
kl 13.00-15.00
Västerås
9 maj
kl 10.00-12.00
Linköping
12 maj
kl 10.00-12.00
Örebro
16 maj
kl 10.00-12.00
Uppsala
17 maj
kl 15.00-17.00
Svenskt Näringsliv, Jörgen Kocksgatan 1B, Malmö
20 maj
kl 10.00-12.00
Helsingborg
24 maj
kl 10.30-12.00
Växjö
Anmälan görs till Susan Thimansson, [email protected] (Uppge ert namn, ort och
datum på det informationstillfälle ni vill deltaga på).
Avtalsperiod
Det nya avtalet löper på 11 månader, dvs. 2016-05-01–2017-03-31. Båda parter har rätt att
senast den 31 januari 2017 säga upp avtalet till upphörande den 31 mars 2017.
visita.se
Box 3546, 103 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 00 | Box 404, 401 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 00
Box 186, 201 21 Malmö, Telefon +46 40 35 25 00 | Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund, Telefon +46 63 14 10 99
Löneavtal
Utgående löner höjs med ett belopp om totalt 500 kr per månad (11 månader) för
heltidsanställda. Ingångslönerna för lönekategorin kvalificerat yrkesarbete höjs med 85 % av
utgående löner och för lönekategorin yrkesarbete höjs med 78 % av utgående löner.
Ingångslönerna höjs alltså med mindre än utgående löner.
Lönerevision
Lönerna revideras den 1 maj 2016. Av det totala löneutrymmet kan
- 60 % 2016
användas för lokal, individuell fördelning (Alt 1 nedan), men arbetsgivaren kan också välja att fördela
hela utrymmet generellt.
Om arbetsgivaren inte använder det lokala utrymmet (potten) till lokal individuell fördelning
utan fördelar hela löneutrymmet generellt (Alt 2 nedan), ska lönen för varje heltidsanställd
höjas med
- 500 k/mån 2016
För deltidsanställd reduceras beloppet med hänsyn till sysselsättningsgrad.
Sid 2 av 13
Lönerevision
Alternativ 1 (generell + pott)
Beräkning av lokalt löneutrymme för individuell fördelning (pott)
Visita och HRF ska gemensamt verka för en fungerande lokal lönebildning.
Vilka omfattas
De anställda på företaget/arbetsstället vid revisionsdatumet, exklusive personer anställda på enstaka
dagar, bidrar till och kan få ta del av det lokala löneutrymmet.
Ordning vid lokal individuell fördelning
Precis som tidigare gäller att vid fördelning av lön läggs först den generella höjningen ut
(garantidelen), sedan fördelas det lokala utrymmet (potten) och avslutningsvis kontrollerar
arbetsgivaren att den nya lönen ligger lägst i nivå med den nya minimilönenivån. Vid
fördelningen av lokalt utrymme kan detta användas för att höja lönen till den nya
minimilönenivån.
Det lokala utrymmet får inte användas för uppflyttning till nivån sex års yrkesvana, mellan
lönegrupperna eller i ålderssteg för ungdomar. Sådan uppflyttning till ny lönenivå ska göras
vid tidpunkt för förändring, t ex intjänande av sex års yrkesvana, inträffar och kostnaden för
sådan löneökning ska inte tas från ordinarie löneutrymme.
Ett lokalt löneutrymme (potten) ska beräknas på företaget/arbetsstället enligt följande två steg:
Steg 1
Sysselsättningsgrad1 x 173 x örestalet lokal pott2 = Lokalt löneutrymme per anställd
Exempel: 0,5 (halvtid) x 173 x 1,73 kronor = 150 kronor
Steg 2
Summan av de lokala löneutrymmena (Steg 1)= Lokalt löneutrymme totalt
Exempel: 150 (halvtid) + 300 (heltid) + 300 (heltid) = 750 kronor
Anmärkning:
1
Sysselsättningsgrad = överenskommen genomsnittlig veckoarbetstid dividerat med 40 timmar
2
Örestalet för lokal pott är 1,73 kronor/timme (2016)
Utöver det lokala utrymmet (potten) är anställda med timlön garanterade en ökning (generell)
med 1,16 kronor/timme (2016). Anställda med månadslön är garanterade 200 kronor i månaden
(2016). För deltidsanställda med månadslön reduceras beloppet med hänsyn till
sysselsättningsgrad.
Använd gärna lönepusslet. Då räknar lönesnurran åt dig!
Sid 3 av 13
Alternativ 2 (generell)
Generell fördelning – vid företag där förhandling om lokal pott inte begärts
Utgående löner höjs med ett belopp om totalt 500 kr för heltidsanställda vuxna. Om
arbetsgivaren väljer att lägga ut hela utrymmet generellt ska lönen för varje heltidsanställd
vuxen (20 år) höjas med
- 500 kr/månad (alternativt 2:89 kr/tim) 2016
För deltidsanställd reduceras beloppet med hänsyn till sysselsättningsgrad. Under avtalsperioden
utges lön med lägst det belopp som framgår av minimilönerna i 5 §.
Använd gärna lönepusslet. Då räknar lönesnurran åt dig!
Förhandlingsordning
Vill arbetsgivaren använda möjligheten att använda det lokala utrymmet ska, liksom tidigare,
förhandling begäras med HRF. I år ska förhandling begäras så snart som möjligt, dock senast
den 20 maj 2016 för att ha möjlighet att fördela löneökning lokalt och individuellt.
Förhandlingen ska vara slutförd senast den 17 juni 2016, om inte annat överenskommes
lokalt.
Om arbetsgivaren inte begär förhandling ska lönerevision ske enligt alternativ 2 ovan (lika
påslag till alla) och därmed läggas ut generellt.
Förhandlingsframställan ska ställas till facklig förtroendeman på arbetsplatsen eller den som
HRF utser bland den berörda personalen. Om vare sig facklig förtroendeman eller utsedd
person finns, ska arbetsgivaren skicka in förhandlingsframställan till HRFs lokalavdelning,
vilken ska meddela arbetsgivaren om förhandling önskas. Om så ej sker har arbetsgivaren rätt
att fördela det lokala utrymmet i enlighet med eget beslut. Detta beslut om fördelning ska
insändas till HRFs lokalavdelning. Lämpligen bifogas även företagets beräkning av det lokala
löneutrymmet.
Om förhandling kommer till stånd och parterna inte kommer överens om fördelningen så
kontakta skyndsamt Visita för vidare handläggning.
Blanketter
Förhandlingsframställan finns på Visita hemsida för nedladdning. Av denna framgår vilka
uppgifter som ska bifogas till förhandlingsframställan. Använd även med fördel vår
partsgemensamt framtagna ”lönesnurra” för beräkning och fördelning av lokalt löneutrymme
samt kontroll så att de nya lönerna når upp till den nya miniminivån.
Sid 4 av 13
Minimilöner
5§ Minimilöner
1.
Kvalificerat yrkesarbete
Arbete som förutsätter gymnasial yrkesutbildning eller därmed jämförbar utbildning eller långvarig
praktisk erfarenhet av kvalificerat yrkesarbete inom arbetsområdet.
2016-05-01
Minimilöner
2017-03-31
Kronor/månad
21 880
Kronor/timme
126:47
Minimilön efter
6 års yrkesvana:
Kronor/månad
23 264
Kronor/timme
134:47
2.
Yrkesarbete
Härmed avses arbete där förkunskaper inte är något krav och introduktion och utbildning normalt sker
på arbetsplatsen.
Någon formell utbildning är i sig inte en förutsättning för att klara arbetsuppgifterna.
Minimilöner
2016-05-01
2017-03-31
Kronor/månad
20 610
Kronor/timme
119:13
Minimilön efter
6 års yrkesvana:
Kronor/månad
21 994
Kronor/timme
127:13
Sid 5 av 13
3.
Ungdomslöner för yrkesarbete
Ungdomslön kan tillämpas under högst tre år.
Minimilön fr.o.m. månadsskiftet efter det att nedan angiven ålder uppnåtts.
Minimilöner
2016-05-01
2017-03-31
Fr.o.m. 19 år
Kronor/månad
17 144
Kronor/timme
99:10
Fr.o.m. 18 år
Kronor/månad
15 726
Kronor/timme
90:90
Fr.o.m. 17 år
Kronor/månad
15 017
Kronor/timme
86:80
Under 17 år
Kronor/månad
13 617
Kronor/timme
78:71
Anmärkning till 1–3 ovan:
För viss nattpersonal, se 8 § 1 p, 2 st, ska minimilön per timme multipliceras med 1,055.
Sid 6 av 13
Övriga förtydligande/ändringar i allmänna villkor
9§
1.
Arbetstidsschema
Innan arbetsgivaren fastställer/ändrar arbetstidsschema ska samråd ske med berörda
anställda. Samråd ska ske senast 14 dagar innan det börjar gälla, om inte annat
överenskommits. Arbetsgivaren får göra schemaändringar på grund av orsaker direkt
kopplade till verksamheten. Arbetsgivaren ska i sin schemaplanering arbeta för att
undvika schemaändringar. Om invändning framförs mot förslag till schema och
invändningen bekräftas genom underrättelse till arbetsgivaren av behörig facklig
företrädare, ska arbetsgivaren begära lokal förhandling med HRF.
12 §
OB-ersättning
För arbetstid förlagd till:
•
•
•
Måndag–fredag från kl 20.00 till kl 06.00 påföljande dag
Lördag, midsommar-, jul- och nyårsafton från kl 16.00 till kl 06.00 påföljande dag
Sön- och helgdag från kl 06.00 till kl 06.00 påföljande dag utgår OB-ersättning
enligt följande:
Fr.o.m. 2016-05-01
21:42 kr/timme
Varje påbörjad halvtimme betalas som full halvtimme.
2.
OB-ersättning vid nattarbete
För arbetstid förlagd mellan kl 01.00 och 06.00 utgår OB-ersättning (natt-OB) utöver
1 ovan enligt följande:
Fr.o.m. 2016-05-01
18:87 kr/timme
Varje påbörjad halvtimme betalas som full halvtimme.
OB-ersättning vid nattarbete gäller ej personal som stadigvarande arbetar nattjänst i
hotellreception och huvudsakligen har sin arbetstid mellan kl 00.00 och 07.00.
15§
Semester – balkongtillägg ändras enligt följande
För semesteråret
2017-04-01
2018-03-31
Anställd som fyllt 20 år
1 340 kr/dag
Anställd yngre än 20 år
1 020 kr/dag
Sid 7 av 13
16§
Kost på arbetsplatsen – pris för kost ändras enligt
följande
För kost betalar den anställde per arbetsdag det pris som framgår nedan.
2016-05-01
2017-03-31
Pris för kost på arbetstid:
44:00 kr/dag
Pris för kost på arbetstid
och fritid:
2 329 kr/mån
5 Kap
5.
Vid företag där matservering inte förekommer eller där endast enklare rätter tillhandahålles eller
där anställd av medicinska eller särskilda skäl ej önskar omfattas av kost på arbetsplatsen kan
annan överenskommelse skriftligen träffas mellan arbetsgivare och anställd.
7 Kap
2.
Kostbestämmelser
Ordningsregler
Skyddsutrustning
Om arbetet så påfordrar tillhandahåller arbetsgivaren lämplig skyddsutrustning i den omfattning som
följer enligt lag och föreskrifter.
Anmärkning:
Behovet av halksäker fotbeklädnad ska utredas av företagets skyddsorganisation eller
om sådan saknas av de lokala parterna.
Sid 8 av 13
Turistsupplementets allmänna villkor
11§
Övertid och mertid samt övertids- och
mertidskompensation
3. Arbetstid som ej medför rätt till kompensation för övertidsarbete
Vid turistanläggning och liknande säsongsföretag får överenskommelse vid lokal förhandling
med HRF träffas om att arbetstagare, som har säsongsanställning eller annan
visstidsanställning, får arbeta utöver ordinarie arbetstid, utan att övertidsersättning ska utgå. I
stället får sådant arbete ersättas med ordinarie lön.
När en sådan överenskommelse träffats med HRF får på arbetstagares initiativ arbete utöver
ordinarie arbetstid till ordinarie lön utföras. Detta förutsätter att skriftlig överenskommelse
träffas med arbetsgivaren tidigast vid första tillfället för sådant arbete och att arbetstagarens
sysselsättningsgrad uppgår till minst 31 34 timmar i genomsnitt per vecka (77,5 %) (85 %).
Anmärkning: Mall för skriftlig överenskommelse om arbete utöver ordinarie arbetstid
till ordinarie lön, se bilaga 3.
Sid 9 av 13
Bilaga 1
Särskilda ersättningar och tillägg respektive avdrag
12 §
OB-ersättning
Tillägg för arbete med snökanoner
Fr o m 2016-05-01
16 §
12:75 kr/timme
Pris för kost på arbetstid och fritid
Fr o m 2016-05-01
3 109 kr
Reduktion på ledighetsdag då anställd avböjt kost
Fr o m 2016-05-01
103:65 kr
Kompensation då köksavdelning är stängd
Fr o m 2016-05-01
64:88 kr
Särskilt företagstillägg
För anställd med minst tre års anställning utbetalas ett tillägg till lönen enligt nedan:
Anställningstid
Fr o m 2016-05-01
Minst 3 år
180 kr/mån
Minst 4 år
297 kr/mån
Minst 6 år
583 kr/mån
För säsongsanställd gäller att säsongsanställning som överstiger fyra månader får räknas som
sex månaders anställning samt att säsongsanställning om sju eller flera månader får räknas
som ett års anställning.
Sid 10 av 13
Bilaga 1
Plattform för HRF och Visitas Framtidsråd
Besöksnäringen står inför både stora möjligheter och utmaningar. Näringen är en av de
största i Sverige och 2024 förväntas omsättningen ha fördubblats jämfört med 2014.
Samtidigt finns en överhängande risk att vi står inför en kompetensbrist.
Personalomsättningen är generellt hög och bland de viktigaste framtidsfrågorna är hur vi
ska attrahera, utveckla och behålla den bästa kompetensen och nöjda medarbetare.
HRF och Visita har som parter och bärare av våra kollektivavtal ett gemensamt ansvar för
att stärka branschens attraktionskraft för såväl framtida personal som företagare och
gäster. En hög grad av kollektivavtalstäckning är grundläggande.
Det handlar om att skapa en hållbar utveckling med goda villkor till gagn för både företag
och anställda. Ett bärande incitament för såväl arbetsgivare som arbetstagare är fler
tillsvidareanställningar på heltid med utrymme för tidsbegränsade anställningar när
bemannings- och verksamhetsbehovet varierar.
Besöksnäringen är en framtidsbransch och ska kunna konkurrera på villkor som både ökar
produktiviteten och lönsamheten i företagen samtidigt som den erbjuder karriärvägar där
erfarenhet, utbildning, kompetens och långsiktighet värderas och belönas.
Genom Framtidsrådet har en gemensam plattform etablerats. Förutom att stärka
besöksnärings villkor för såväl företag som anställda kan parterna driva en framgångsrik och
effektiv dialog med beslutsfattare, opinionsbildare och allmänhet. Verksamhet som bedrivs
inom Framtidsrådet avser att underlätta och stödja detta arbete.
HRF och Visita är överens om att Framtidsrådet kan verka över en längre tidsperiod.
Arbetet inleds med att gemensamt ta fram en arbetsplan innehållande tidplan, mål och
delmål samt avstämningstillfällen. Denna ska presenteras senast 2016-09-30.
Sid 11 av 13
Gemensamma utgångspunkter för Visitas och HRF:s partsgemensamma Framtidsråd
Parterna är överens om att genomföra ett gemensamt arbete med en initial löptid om fyra år
med årlig uppföljning. Syftet med arbetet är att analysera och beskriva de villkor, utmaningar
och möjligheter som besöksnäringen står inför som en ny basnäring, här definierat som 1015 år.
Framtidsrådets uppgift är att föreslå åtgärder som bör vidtas för att säkerställa näringens
fortsatta utveckling och tillväxt som basnäring.
Visita och HRF har en gemensam uppfattning om att andelen tillsvidareanställningar på heltid
ska öka och att framtidsrådets arbete i närtid har direkt bäring på anställningsformer. Stabil
bemanning och tillsvidareanställningar borgar för högre kvalitét och kompetens samt
möjliggör lönebildning.
1. Kollektivavtal
Fler tillsvidareanställningar på heltid och minskad andel tidsbegränsade anställningar.
Långsiktig personalplanering och schemaläggning genom bland annat utbildningsinsatser
i syfte att tillgängliggöra och tydliggöra tillämpningen av kollektivavtalen.
2. Säkerställ branschens kompetensförsörjning
Främja yrkesutbildning på såväl gymnasial- som vuxenutbildningsnivå samt högre
utbildning. Stärk parternas inflytande när det gäller yrkesutbildning. Utveckla det
arbetsplatsförlagda lärandet.
3. Attrahera och behålla framtidens medarbetare
Främja kompetensutveckling, arbeta med lokal lönebildning genom att sätta lön i system.
Dessutom utveckla löne- och branschstatistik.
4. Dra nytta av digitaliseringens möjligheter
En digitaliseringsrevolution pågår i arbetslivet. Analysera vilken påverkan digitaliseringen
har för branschens företag och anställda.
Presidium
Framtidsrådet består av ett presidium bestående av Visitas VD och HRF:s
förbundsordförande. Arbetsgrupper rapporterar enligt fastlagd plan till presidiet.
Arbetsgrupper
Arbetsgrupperna, som leds av en person från vardera parten, består av X personer, arbetar
självständigt inom ramen för uppdraget och bör ha ett utåtriktat arbetssätt, vilket innefattar till
exempel hearings och seminarier men kan även drivas som utvecklingsprojekt. Delar av
uppdraget bör även utgöras av inhämtning och framtagande av statistik. Arbetsgruppen ska
föreslå lösningar på utmaningarna utifrån sitt ämnesområde.
Arbetet inleds med att gemensamt ta fram en arbetsplan innehållande tidplan, mål och
delmål samt avstämningstillfällen. Denna ska presenteras senast 2016-09-30.
Sid 12 av 13
ARBETSMILJÖAVTAL
Parterna har enats om att ge BAR (Besöksnäringens arbetsmiljöråd) i uppdrag att
bevaka utvecklingen av tillämpningen gällande föreskriften Organisatorisk och social
arbetsmiljö (AFS 2015:4).
BAR ska särskilt titta på hur tillämningen påverkar företag inom besöksnäringen, men
även jämföra med arbetsmarknaden i stort. Gruppen ska särskilt uppmärksamma
frågan om tillämningen av föreskriften på lokal nivå på något sätt kommer i konflikt
med de kollektivavtal parterna träffar.
Beroende på de iakttagelser arbetsgruppen gör ska gruppen lämna förslag på lämpliga
åtgärder. Det kan exempelvis vara att stödja de lokala parterna i praktisk hantering av
föreskriften eller att gruppens parter gemensamt tar kontakter med Arbetsmiljöverket
eller andra intressenter i syfte att skapa opinion i för parterna angelägna frågor. En
sådan fråga skulle kunna vara att Arbetsmiljöverket bör göra ändringar eller justeringar
i föreskriften eller i de allmänna råd som verket utformat i anslutning till densamma.
Sid 13 av 13

Similar documents