hotarare - Ziua de Constanta

Comments

Transcription

hotarare - Ziua de Constanta
ROMANIA
JUDETUL CONSTANT A
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care
apartin domeniului privat al municipiului Constanta
.
.
Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din
data de
Avand in vedere Expunerea de motive nr. 90791 / 15.06.2009 a domnului
Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei 2 - Urbanism, Raportul Comisiei
nr. 5 - Juridica si referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 90788 /
15.06.2009;
Analizand adresele Serviciului Cadastru privind acordul in vederea
intabularii, adresele R.A.E.D.P.P. nr. 85915 / 2009, nr. 79960/ 2009, nr. 76640 /
2009, privind imobile pentru care are contracte de inchiriere dar nu au fost incluse
in inventar,adresa Serviciului Urmarire si Executare Contracte-Vanzari nr. 86477 /
2009,in care se solicita completarea domeniului privat cu suprafetele rezultate ca
diferente de masuratori ,in vederea detinitivarii procedurii de vanzare.
Vazand H.C.L.M. nr. 109 / 2005 cu completarile si moditicarile ulterioare ;
Vazand prevederile art. 4, art. 10, alin.2 si art.22 din legea nr. 213 / 1998
privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45 alin (3) si art. 115 alin
(1), lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,
republicata.
HOT A RA S T E:
Art. 1 - Se aproba completarea si actualizarea "Inventarului bunurilor care
apartin Domeniul Privat al Municipiului Constanta", aprobat prin H.C.L.M. nr. 109
/ 2005, cu urmatoarele imobile ( terenuri si cladiri ), conform anexelor 1 -16, ce
fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va
comunica prezenta hotarare tuturor persoanelor implicate, Directiei Patrimoniu,
D.A.D.P.P., R.A.E.D.P.P Constanta, Directiei Financiare si S.P.I.T. in vederea
aducerii la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.
_
consilieri
Prezenta Hotarare a fost aprobata de
din 27 membri.
PRESEDINTELE SEDINTEI,
CONTRASEMNEAZA SECRET AR,
MARCELA ENACHE
CONSTANTA,
NR.
-
Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 -41 -708101; Tel: 0040- 41-708105; 8700 CONSTANTA ROMANIA
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA NR.2- de organizare si dezvoltare urbanistica
amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia
mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de
arhitectura
AVIZ
8
Avand in vedere expunerea de motive prezentata in sustinere de D-I
Primar Radu Stefan Mazare ;
Analizand proiectul de hotarare privind completarea si actualizarea
inventarului
bunurilor. ce apartin domeniului
privat
al Municipiului
Constanta;
In conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala, republicata, in sedinta Comisiei nr.2 din
data .I.+..of>
,~3
-
se avizeaza FAVORABIL/UUl' - --n.. bIL
proiectul de hotarare prezentat.
PRESEDINTE COMISIE,
VALENTIN G7RlEL
~
PIRVULESCU
Romania
Judetul constanta
Municipiul constanta
Consiliullocal
COMISIA NR. 5 - pentru administratie publica,
juridica,apararea ordinii publice, respectarea
drepturilor si libertatilor cetateanului
RAPORT
8
Avand in vedere expunerea de motive prezentata in sustinere de
domnul(a) Primar Radu Stefan Mazare;
Analizand
proiectul
inventarului
de hotarare
privind completarea
bunurilor. ce apartin domeniului
si actualizarea
privat al Municipiului
Constanta.
In conformitate
cu prevederile
art. 44 alin. 1 din Legea nr.
nr.215/200 1 republicata, privind administratia publica locala, Comisia nr. 5,
intrunita
8
in sedinta
din data de
favorabil / ~
0/.-~ . (\)"
. 1Zoo<J
proiectul de hotarare prezentat.
PRESEDINTE COMISIE,
PAPARI GEORGE DANIEL
I
, aVlzeaza
ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANT A
DIRECTIA PATRIMONIU
SERVICIUL PATRIMONIU
NR.. 90788 / ] 5.06.2009
r: IJ I'j ~}/~v~~. \ A It I.
REFERAT
Privind completarea si actualizarea inventarul bunurilor care apartin
domeniului privat al municipiului Constanta,
8
In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, in temeiul prevederilor art. 36
alin (2) lit "c" si art. 45, alin 3, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia
Publica Locala, republicata, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc
Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005
cu completarile si modificarile ulterioare
Avind in vedere dispozitiile H.C.L.M. nr. 420 / 2001, conform caruia se
aproba includerea in inventarul domeniului privat al municipiului Constanta a
tuturor suprafetelor de teren situate pe raza municipiului, care nu sunt detinute cu
titlu valabil de catre persoane fizice sau juridice si nu constituie domeniu public.
Analizand adresele Serviciului Cadastru privind acordul in vederea
intabularii, adresele R.A.E.D.P.P. nr. 85915 /2009, nr. 79960/2009, , nr. 76640/
2009, privind imobile pentru care are contracte de inchiriere dar nu au fost incluse
in inventar,adresa Serviciului Urmarire si Executare Contracte-Vanzari nr. 86477 /
2009,in care se solicita completarea domeniului privat cu suprafetele rezultate ca
diferente de masuratori ,in vederea definitivarii procedurii de vanzare.
Consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al
Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind completarea si
actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului
Constanta, conform anexelor 1 - 16, ce fac p~e integranta din prezentul proiect de
hotarare.
SEFSERVo
ii~lr
C.J.(rinap~~
CONSILIER JURIDIC
Gratiela RUSU
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL CONSTANTA
ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR.
DENUMIRE
-
I
IMOBIL
Teren
Zona Cuptoml
Plaeinte
Sat Vaeanta
OBSERVATII
SUPRAFATA
ro,15mp
Legeanr. 213 /1998
H.C.L.M. nr. 420/2001
Adresa D.A.D.P.P.
nr. 86477 /2009
Diferenta masuratori
In indiviziune
eu
PRESEDINTE SEDINT A
ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
CONSILIUL LOCAL CONSTANTA
ANEXA NR. 2 LA H.C.L.M. NR.
DENUMIRE
IMOBIL
Teren
Str.Siretului nr. 46
SUPRAFATA I
161 mp
I
OBSERVATII
Legea nr. 213 / 1998
H.C.L.M. nr. 420 / 2001
PRESEDINTE SEDINT A
-
Bd. Tomis nr. 5] ;Fax: 0040-41 -708101; Tel: 0040 - 41 -708105; 8700 CONSTANTA ROMANIA
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIV AT
SERVICIUL URMARIRE SI EXECUT ARE CONTRACTE VANZARI
-
NR.~''71-f. I~
CATRE,
DIRECTIA PATRIMONIU
SERVICIUL PATRIMONIU
.
In vederea detinitivarii procedurii de vanzare a terenurilor apartinand
domeniului privat al municipiului Constanta instrumentate prin hotarari ale
Consiliului Local Municipal, va rugam sa ne completati H.C.L.M. de inventar
dupa cum urmeaza:
- Municipiul Constanta, Sat Vacanta Zona Cuptorul cu .placinte 0,15mp
Anexam in copie HCLM nr. 239/2004 anexa 1, poz. 9, planul de situatie,
documentatiile cadastrale avand nr.cadastral 18960/2005 si 18961/2005,
precum si situatia juridica a terenului sus mentionat.
Pentru a se evita pe viitor aparitia unor astfel de situatii consideram
necesara inventarierea suprafetelor de teren fara zecimale in conformitate cu
normele Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
SEF SERVICIU,
CAMELIA DUDAS
Elaborat,
EUg~~UCeanu
Bd. Tomis or. 51;Fax: 0040 -41-708101;
-
Tel: 0040 -41 -708105; 8700 CONSTANTA ROMANIA
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNlCIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA PATRIMONIU
SERVICIU PATRIMONIU
NR. R. 114476/ .10.2005
CATRE,
DIRECTIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLICSIPRIVAT
.
Referitor la situatia juridica a terenului situat in Constanta, Sat vacanta Constanta - zona
Cuptorul cu placinte, confonn planului de situatie anexat, va transmitem unnatoarele :
Terenul solicitat este mentionat in planul cadastral al orasului Constanta intocmit in anii
1936-1938, in registrul de proprietati Vol.lX, pag.1858, nr. crt.18577, careul nou 42 fara lot, in
posesiaGollfClubRoman.
.
.
Din verificarile efectuate pana in momentul intocmirii prezentei situatii juridice,
precizam ca arhiva Directiei Patrimoniu nu detine alte date(acte) referitoare la terenul din Sat
Vacanta - zona Cuptorul cu placinte, aparitia ooor modificari ulterioare ne absolva de once
raspoodere.
.
.
In prezent, terenul solicitat a fost identificat ca fiind Domeniul Privat al Municipiului
Constanta, parte confonn H.C.L.M. nr.84/2002, anexa 1, poz.247 - disponibilizare de la S.C.
MetachimS.A. - alei in indiviziooe cu S.C. EUXIN S.A. si S.C. COMTEXT S.A., parte confonn
H.C.L.M. nr.239/2004, anexa 1, poz.9 - Sat Vacanta (Cuptorul cu placinte). Facem mentiooea ca
aleile de acces soot aprobate prin H.C.L.M. nr.172/2002 - P.U.D. Sat Vacanta si ptin
modificarea aprobata prin H.C.L.M. m .431/2005.
Anexam raspunsul nr.l02032/29.02.2005, dat de S.P.I.T., extrase din planurile de situatie
scara 1 : 500 editia 1994-1997 si scara 1 : 5000 editiile 1936-1938 si 1994-1997, copii H.C.L.M.
mai sus mentionate.
AVIZ
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
ONW,
Ing. Dyma NEAGU
SEFSERVICI~ P~~NIU.
Ing. GratIel~
Responsabil pentru
SERVICWL~W,
CQrec~rmjJ;~i
Bd. Tomis Dr. SI;Fax: 0040 - 41-708101;
Tel: 0040 -41 ~ 70
Ing. Fanuta fEORGHE
. ~700 CONSTANTA
- ROMANIA
.
.
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE
A CORPULUI DE PROPRIETATE
(Intravilan)
Seara 1:200
Judetu1 ; CONSTANTA
Unifatea administrativ-teritoriala : CONSTANTA
Cod SIRUTA : 60428
Cod intravilan: 2
Adresa coq>uluide Droprietate:
Lot 1, Sat Vacanta-Mamaia (Cuptorol cu Placinte) ,jud.C-ta
Nr.cadastral al comului de proDrietate:
Nr.
Pet.
1-2
2-3
3-4
4-1
«
o
«
z
w
. Distanta
(m)
31,20
1,55
30,96
1,98
I 'F
Tipul
-Suprafata din acte Lot 1: S=54.53mp
-Suprafata din masuratori Lot 1: S=55mp
imprejmuirii
Lim.nematerializata
Gardbeton
Gardbeton
Lim.nematerializata
CONSllIUL LOCAL
31,21
00)
0::..;
Q..
«
Sediul:
l. Bd Tomis nr.51, moo.Constanta,jud.Cta
Acre de DroDrietate:
-HCLM nr.239/23.06.2004, anexa I, pozitia 9
eliberat de Primaria Mun.Cta
-Certificat de urbanism nr.4164/29.07.2005
eliberat de Prlmaria Moo.Cta
9(; 0
~O)
w
w
-J
Numele si Drenmnele DroDrietarului:
1. Mun.Constanta
14
Lot 1
@
30,96
S.C. PELEHRAS.R.L.
\ " i '.
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE
A CORPULUI DE PROPRIETA TE
(Intravilan)
Scara 1:200
Judetul : CONSTANTA
Unitatea administrativ-teritoriala : CONSTANTA
Cod SIRUTA : 60428
Cod intravilan: 2
Adresa coroului de proprietate:
Lot 2, Sat Vacanta-Mamaia (Cuptorul cu Placinte) ,jud.C-ta
Nr.cadastral al corpului de proprietate:
(g~ (
Nr.
Pet.
Distanta
[mJ
Tipul
imprejmuirii
1-2
2-3
3-4
4-5
5-1
22,10
0,76
4,27
23,20
4,15
Lim.constructie
Lim.constructie
Lim.constructie
Lim.nematerializata
Lim.nematerializata
«
Q
«
z
1
w
o LO
....
Q::
Q..
w
w
..J
«
Nwnele si orenwnele proprietarului:
1. MOO.Constanta
Sediul:
1. Bd Tomis nr.51, moo.Constanta,jud.Cta
Acte de proprietate:
--HCLM nr.239/23.06.2004, anexa 1, pozitia 9
eliberat de Primaria Moo.Cta
--Certificat de urbanism nr.4164/29.07.2005
eliberat de Prlmarla Moo.eta
-Suprafata din acte Lot 2: S=95.32mp
-Suprafata din masuratori Lot 2: S=95mp
SC PELEHRASRL
22,1
2 '",...1:3
Lot 2
@
0.76
- ('T1
tV :t:
0) :;0
5
PRIM
DIRE
23.2
CONSIUUL LOCAL
NICIPIULUI
RIMONIU
AATA
1
4\
:>
(J)
fQ
~SA
CORPULUIDE PROPRIETA8
Lot 1, Sat Vacanta-~amaia
Judetul
Unitatea adm.teritoriala
Cod SIRUTA
Codintravilan
(Cuptorul co Placinte) ,~.C-ta
CONSTANTA
CONSTANTA
60428
2
Sectiune plan/nomenclatura
Nr.sector cadastral
Nr.cadastral al comului de DroDrietate
Nr.carte funciara
A. DATE REFERITOARE LA TEREN
Clasade
masuratori
calitate
de folosinta destinatie
(mo)
2
3
4
5
55
Cc
TDI
SCInTA CORPULUI DE PROPRIETATE
Nr.
Categoria Codgrupa Suprafata din
parcela
I
1
«
o«
z
'"
a::!;aaIl::_'
~
'"
...J
«
CONSIL/UL
T4
Zona in
cadrul
localitatii
6
Mentiuni
7
Lot 1
LOCAL
31,21
Lot 1
q
@
30,96
S.C. PELEHRAS.R.L.
fi
2
131
3
G:!
Q.
~
55
Total
(.)
'"
B. DATE REFERITOARE
LA CONSTRUCTn
Denumire
Nr. corp
cladirel
Cod grupa
desinatie
Mentiuni
Construita la sol
(mo)
3
4
5
Suprafata
constructie
I
2
I
I
Total
Nr
Crt
C.DATE REFERITOARE LA PROPRIETAR
NumeIDenumire
Domiciliu/Sediu
Codnumeric
proprietari
proprietar
Personal!Cod
SIRUES
Tipul actu1ui de proprietate,nr. si data
Inregistrarii/eliberarii
2
Moo.Constanta
I
Cod
grupa
propr.
Suprafatadin act
m sau ha
Teren
6
DAT
7
54.53
Modul de detinere
Terenlconstructie
Exclus.
Indiviz.
9
54.53
10
.~-";t-.",,
.'
,
::.:::\
-:1
."
,
;
.~? ~:'~
i"
1:<"'!
Data: August 2005
~"".~e~:;~GE~CHIV
\
I Mentiuni
11
..
/
Catre,
SUMANARIU SEVIL
Referitor la solicitarea dvs. Dr. 7973012009, adresata Primariei Municipiului
Constanta, va comunicamurmatoarele:
Terenul in suprafata de 161 mp, situat in Constanta,str. Siretului or. 46, a fost
identificat ca domeniu privat al MunicipiuluiConstantaconform H.C.L.M. or. 42012001,
urmand a fi inventariatconformLegii Dr.213/1998privind proprietateapublica si regimul
juridic al acesteia.
Primaria MunicipiuluiConstanta,in baza Legii or.215/2001a AdministratieiPublice
Locale si a Legii or.7/1996 a Cadastruluisi a Publicitatii Imobiliare, este de acord cu
intabularea dreptului de proprietate pentru suprafata de teren de 161 mp in favoarea
Municipiului Constanta,ca unitate administrativteritoriala si este de acord cu intabularea
dreptului de folosintapentrusuprafataindivizade teren de 23,60 mp aferenta imobiluluidin
str. Siretului or. 46, in favoarea numitei Sumaoariu Sevll, care detine imobilul in baza
Contractuluide vanzare-cumparareor. 27031/29.09.1996incheiatcu R.A.E.D.P.P.Constanta
si a SentinteiCivile or. 2888/21.03.2005pronuntatade catreludecatoriaConstanta.
Pentru imobilulde mai sus s-a intocmitplanul de situatie, foaia de avere si planul
releveu apartamentde catreS.C.CREOMIXTS.R.L..
Mentionamca in cazul in care pentruimobilulde mai sus se aplica prevederileLegii
or. 10/2001, Legii 247/2005,dreptul de folosintava fi reglementat in functie de actul de
dispozitie emis.
SERVIC
Cj. Octavian Gab
Red R.B.l2ex.
Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-41-708101;
Tcl: 0040-41-708105;
8700 CONSTANTA -ROMANIA
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
SCARA 1: 500
U.A. T.
CONSTANTA
PRIMARIAMU
DIRECTIAPA
A. Date referitoare la teren
Nr. parcela
Mentiuni
. 1
Imobilul este materializat intre punctele 1-9 constructie,9-1 fier
Total
191.0Q
.
constructle
Suprafata
Cod
constnJita la sol
145.00
C1
Total
B. Date referitoare la constnJctii
Valoarea de impozitare
lei
I
Locuinta D+P+2E+M
145.00
Inventar de coordonate
Sistem de proiectie: Stereografic 1970
Nr. Pet.1
.
X (m)
I
Y (m
~
1
~
5
6
.
"7
8'
'9
Suprafata teren masurata:S =161.00 mp
. Suprafata teren din :acte :S
4
Mentiuni
-
= mp
.
TABEL DE MISCARE PARCi{ -\RA
(FISAIMOBILULm)81
Nr. cadastral:
110Fro
Adresa imobilului: Intravilan Constanta, str. Siretului nr. 46
A.TEREN
SITUATIA DIN ACTE
Cota
parte
Proprietar
Act de proprietate
SITUATIA ACTUALA
Identificator Suprafata Descrierea Cod
or. parcela/ din acte imobiluIui parcela . DescriereaimobiluIui
(mp)
or. topografic
-
-Hotararenr. 296/24.07.2001emisade
onsiliu1 Local aI Municipiului Constanta
lCc
Consiliul Local Constanta
Total
Imobilulestematerializatintre
punctele1-9constructie,9-1 tier
.
Suprafata
masurata
(mp)
161.00
161.00
B. CONSTRUCTIE
SITUATIA DIN ACTE
.
Cota
Propnetar
Suprafata
parte
SUMANARIU SEVIL
GHIOJDEANU CODRUT OVlDnJ
Tacorian Haig
COSTIN MAR1A(chirias)
ALl CHENAN (chirias)
BACU TATIANA(chirias)
MORARESCU LUCIA (chirias)
SITUATIA ACTUALA
Act de proprietate
Suprafata
din acte Descrierea imobiluIui
(mp)
-Contract de vanzare cumparare nr. 27031
iin 29.09.1996 emis de Consiliul Local Constanta
-Contract de vanzare cumparare nr. 26358
iin 27.09.1996 emis de Consiliul Local Constanta
-Sentintacivilanr.2888/21.03.2008
Cod.
constructIe
Cl
Descrierea imobiluIui
D+P+2E+M
masurata
(mp)
145.00
:-:~.. ..-...........
~~v,',.,
:-- ~~"A.
./
/ - \ ~~\ "-~ -<)~ /:.,.
(.
\ ~ \ .';.~ 'i:: n
q
,g. \. ;
~ -e.
~
..
~
.
~~~~
If''''
~
~.
~
\~,..~.
,\
$( Cll: ':-.....
~
hO
~
\
~
'6-'\
'7 \
0
145.00
0
'1' ~
';;,t.
1n1t:s.c.CH
. ('
*
Total
~
~
~
1:
~
0 4 -06-1009
!OACIIJLDECADASTRU$IPUBlICITATEIMOBILLA.R.A,C0NSTANTA
T S.R.L.
I
Nume~! Prenume: T
LIVIA
I ReceptlOMt:
j
FUnctla:CONSIII R GR. I
~
Carte Funciara Colectiva Nr.
.......................
.
...-
~
)
CONSTANTA
U.A.T.
.........................................
FOAIA DE A VERE
Descriere imobi/
Nr. cad
109220
str. Siretu/ui
Constanta
Cod
Unitate
tronson
Nr. IScar Nive/ I individua/a
1
I
21
3
I
4
Numar
apartamen
Numar J
5
P
CI-UOI
1
p
CI-U02
El
El
camere
6
Suprafata
uti/a pe
apartament
(mp)
Nr.46
C;0ta
parti comune
teren
ICarteFUnClarj
individuala nr. I
pe apartament pe apartament
(mp)
(mp)
(%)
(%)
7
8.
9
37.00
-
-
10
11
2
61.67
-
-
CI-U03
3
2
54.97
-
-
CI-U04
4
-
62.45
-
-
E2 CI-U05
5
2+hol
53.50
23.60
16.30
E2
CI-U06
6
3
62.45
22.92
15.80
M
CI-U07
7
23.72
8.70
Total
355.76
I
Observatii
12
13
13.58 9.36
22.64 15.61
30.64 21.13
22.92 15.80
2
2
1
.
Cota parte
Chirias: Costin Maria
Chirias: Ali Chenan
proprietar: Ghiojdeanu Codrut
proprietar:TacorianHaig
proprietar:Sumanariu Sevil
Chirias: Bacu Tatiana
6.001
1Chirias: Morarescu Lucia
145.00 I 100.00
Descriere
Receptionat
. QRCIUL
DE'~ADASmJ $1PU8lICIT~ ~~J~RA
CONSTANTAI
Nume $; Prenume: T~CI
LIVIA
!:un~CONSILIER
GR. I
o , -01)-2009
I
I
~
ROMANIA
JUDETUL CONSTANT A
CONSILIUL LOCAL CONSTANT A
ANEXA NR. 3 LA H.C.L.M. NR.
8
DENUMIRE
IMOBIL
Teren
Sos.Mangaliei
nr.83
Zona Far
SUPRAFATA I
206,70 mp
I
OBSERVATII
Contract de schimb
nr. 3946 / 2003
PRESEDINTE SEDINT A
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL CONSTANTA
8
ANEXA NR. 4 LA H.C.L.M. NR.
DENUMIRE
IMOBIL
Teren
Str.Merisor nr. 8A
SUPRAFATA I
55 mp
I
OBSERVATII
Legeanr. 213/ 1998
H.C.L.M. nr. 420/2001
In indiviziune
PRESEDINTE SEDINT A
-
Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 -41 -708101; Tel: 0040- 41 -708105; 8700 CONSTANTA ROMANIA
'0/
17.
If()1!.
CONTRACT DE SCHIMB
Subscrisul !"'UN)CIPIUL CONSTANTA prin CONSILIUL LOCAL
.
MUNICIPAL
CONSTANTA, reprezentat de consUier juridic
TALPAU
CRIST~AN. eu domieiliul In Constanta, Aleea Arge~ nr.2 BI. T6 Sc.A, etaj S
apt.50, Jud.Constanta, 10 b!lza Delegatiei or. 128313/14.10.2003 ~i a Dispozitiei
or.2924/14.1 0.2003 date de Primarul Munieipiului Coostanta, ~i JIDOVU
DUMITRU §i JIDOVU VALENTINA, SOli,domieiliali in Municipiul Constanta'-..
Aleea Heracleea nr.4 B1. 52, Sc.B, etaj 3, apt.33, jUd.Constanta, am hotarat sa
schimbam intre noi proprietalile noastre, dupa cum urmeaza:-----..__________________
.,.
·
Subscrisul MUNICIP1UL CONSl'ANTA prin CONSILIUL LOCAL
MUNICIPAL CONSTANTA, reprezentat 'Cle consiIier juridic TALPAU
CRISTIAN, dau terenuI proprietate privata a Municipiu1!li. Constanta in
suprafata de 131, mp, situat in Constanta, St~. OJeg ~anovschi, judo
Constanta, avand ca vecini: la N Str.OJegDanovsehi, la S ,.. propiie~ii
pdvate, JaE - taluz ~iIa V proprietate privatA,dltre JlDOVv»~1)'
fi
-
.
J
JIDOVU VALENTINA,soti,unnand a primide Ia ace~tiaterenulpr~pne#.t~ea
lor, in suprafara de 206,70 Inp, situ~t in C~~stan~, $'o,~~.
.M~.~g~~i~f.~r.~:S~.,
.
zon~ t1FAR", jud.Consfanfa,
avand ca'vecini: la N -"-'proprietar .h1unjcjpJ\!l
Constanta, la S. proprietar Municipiul Constanta, Ia E- bloc PFS' ~i 1~':V~.~~s. '
'.
MangaIiei, fnregistrat cu numaruJ cadastral12380 conform fl1e{coipu!.ur~
proprietaie ~j planll/ui de ampJasan'ent # delimitare ~ "~~'f.!l..{q.C::d,e
~
nr.l 31
projll:letate
efectuate de Truca Ilio.ara Ii vizate de O.J.C.G.C .~',CO"~~~~~f.9.:$.ub
(~"',
~ /14..07.2003 .
.};..
..},
·
80tH
~~_:.8_:
... ", ~,~~~~~;.;
.,. . ',
~ "
:
JlDOVU DUMITR..u ~i JlDOVU VALENTINA, se J.\>!is.~.~i,..:sup~~~
fl ~~oo.1!IJ1<:~~!:
cheltuielile ooazionate de intocmirea schite10r de cad~
tehnice
~iinscrierea dreptului real imobiliarla Blroul d~c~~.f.~n~l
de
~--~-------------Pe tanprecum
g
:.
! ludecatoria
·
...
'.
..
".
.
ANTA
MUNICIPAL
.
~-_:_~7.~"...
. .;<;.. -..:
:~
CONSILIUL
· w'
. l' ridic at acestela
~l face parte
pubhca ~l regUTIU JU
privat al Municipiului Constanta
.
act
.
"::"
L OC.AL
..
it dreptulul
rin
.9.~..
';.'
CONSlili;L ..J../lCAL
'
inscrierita"'1.:Cartea
'
t t e nameIe C{)SCrl.lmb
'-y
de proprte a ep
.' n..
~ ~~+-.;."''':'~~.7.~...~-
Subscrisul
CONSTANTA
MUNICIPALMUNICIPIUL
CONSTANTA,dec/arelf
suntdePaeo"d cu
FunClara
"
.
prmii
zi3/i99s;PriVii1d
CONSTANTA~ detme terenul m.baz~ Leg.
',' di' d eniul
Slibscrii~l.MUNlClPIULCO!"S'f ·
propnetatea
·
Constanta
n~ llor dIn.p
.
rezelit"l
;._:-------
~
,
-------------------------------------------------------------------------------------...
S,P,I.T.
FAX ~O. : 0241 708550
Constanta
Mar. 31 2006 03:50PM P2
2
.
Legea nr.7/1996 se vor indeplini jorma/itli(ile legale
priJ'in([ inscl"ierea dreptlllui de proprietate In Cartell F~nciara deschisii 10
j/l teltleiu/
. Birou!
art. 56
(/ill
tie C(lrte FUlldtlrli de pe /linga ludeditoria Constanta, pe numefe
l/obanditori/or JIDOVUDUMITRU 5; JIDOVU VALENTINA.------------------
.
-
I
.: 1':~':
,..
J;;~."".:.'>.... .. '.,
,,,lJKJ
.
" '"
r
.
':..1,;/-
~uDsemna~ii..iuuvLi uUlviiThU $i jiInJ-''-u "ALt:i"Tii~A, uam terenui
proprietatea noastra 111 suprafata de 206,70 mp, situat in Constanta, ~OS.
Mangaliei nr.83, ZOna "FAR", jud.Constanta, avand ca vecini: la N
proprietar Municipiul Constan~a,la S. proprietar Municipi~l Constanta, la Ebloc PF5 ~i la V- ~os. Mangaliei, inregistrut Celnllmli,:~1cadastral 12380
conform fi$ei corpului de prop,.ietate # planului d~ amplasament I;
delimitare a corpulu; de proprietate efectuate de Trucli Ilioara
..~;::"'.;
#
vizate de
O.J.C.G.c. - Constanta sub nl13315114.07.200J catre MUNICIPIUL
CONSTANTA prin CONSILIUL LOCAL""MUNICIPAL CONSTANTA,
. reprezentata de consilier juridic TALPAU CRISTIAN, Urmanda primi in
schimb de la ace~tia terem.d proprietate privata a municipiului ConstaQ.tain
suprafati de 131 mp, situat in Constanta, Str. Oleg D~novschi, judo
Constanta,
.
avind ca vecini: 1a N
-
- Str. Oleg Danovschi~1aS - propriet!ti
priv~te,.laE taluz ~ila V - proprietate privati.-------------------.....------Subsemnatii JIDOVU DUMITRU ~i JIDOVU VALENTINA, soti, am
dobandit ..terenul, ca bun coroun, in timpul casitoriei,
.~
.~-~.
i!l baza Dispozitiei
nr.1332/17.06.~O~3
privin<;t. $()l1:lti9.n~~ cereri~ depuse In baza
nr.IO/200I, emlsa de PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANTA
Legii
~----
}..~~.XJ(}_~~.~~Ibsemnatii .JIDO~ Dl!¥.{'r.~.l!JJ -[ID0nI. ~ALENTINA! dee/ara,!, cd
(~~\ %..1. suntem de acord . cu Inscr1erea
. - In Cartea Funcltlra a dreptulul de prOpfletate
~ ... .~;... ~ ~~
I
h b I d
I
~ ~i"
~~ pe nl-lme e CO$ClIn a~u l# . In preze~tu al;L
:
-~l~;~
1 "'ATt'p.,\~~
.
.
~_
"
1n temeiul art. 56 din Legea nr.7/1996 se vor fndepliniformalitafile legale
privin4 iflscrierea dreptuJui de proprietate in Cartea Func;arii deschisi la
Biro,.":/~e Car~eFunciara .de pe lingli Judeciitoria Constanl(l,'Pt!numele
dohandttorulul MUNICINUL CONSTANTA pril2 CONSILIUL LOCAL
~lTl\fl(7I~~
(;ON~~AJ\fJ!it
~--~-~~~~:~~~~~~~~~~-~--
. Ta.xele si impozitele catre stat sunt achitate la zi, confonn certificatului
finan~~81'..~'1~7640!2~.lO.~003.emis.de Consiliul Local Con~~ta, .tar.cele
privind autentificarea actului, .precum,i onorarlul notarului s~t ~upo~te de
·
co"r.himbfl~ii JIDOVU DUMITRU fjiJlDOVU VALENTINA, ~o~i..-~
'
Evaluam schimbulla 239.246.024 lei (douasutetreizeci~inouamili.oan~douasute
patruzeci~i~asemiidouazeci~ipatrulei), echivalent a 7.201 USD (~aptemiidoui
suteunuUSD), dupa cum rezultAdin raportul de evaluare, in vederea
~~~~.~.
.' :..
;.'
.
,,":.
.,"!,.
i
.
S.P.l.T.
.
Mar. 31 2006 03:51PM P3
FAX NO. : 0241 708550
Constanta
SChitl1bulare la baza
ut1T1atoarele
acte: certificatul fiscal rir.117640/22.10.2003
en1is de Consiliul Local Constan~a; HoUirarea privind apr~barea schimbului de
terenuri dintre Consi1iul Local Municipal Constanta nr.316/30.07.2003 data de
Consiliul Local Municipal Constanta; Dispozitia nr.1332/17.06.2003 privind
solutionarea cererii depuse in baza Legii nr.1 0/2001,: emisa de Primarul
Municipiului Constanta; Delegatia nr. IlK; 13/14.1U.~003 ~i Ulspozit1a
nr.2924/14.10.2003 date de Primarul Municipiului Constanta; Certificatele de
Urbanism
nrA074/17.07.2003
~i nr.6151/20.10.2003 eIiberate de Primaria
'
"'
.
...~~
'.'
(;
(
;\
1
.
MunlCI p IUIUl Constanta
~7---.-------------------
Cunoa~tem situatia de fapt ~i de drept a proprietitilor, garantandu-ne unii pe
ceilalti de r!spunderea de evictiune totala sau partial! conform art. 1337 Cod
~i"il
~
~
~
\
.
Noi partite coschimb~e declaram ~.aam citit continutul cC?ntractului~i suntem
intru-totul de acord a~a cum acesta a fost redac.tat
:--.------------------..---Redactat ~i listat in 11 (unsprezece) exemplare or~ginale astizi .4ata
autentificarii, din care 4 (patru): exemplare au fost inmanate reprez~ri~~Qi.
CONSIL~t1I
LOCAL MUNICIPAL CONSTANTA,. iar 4 (patru) '~JFe$p~~
au fost iI1.111Anate
sotilor JIDOVU DUMITRU ~i JIDOVU. VALENt(NAi.';Ja:
Biroul
Notarilor .. Publici Asociati Mariana losif ~i Pitrafcu . "'.,'I9an~G.b6~t<~h.i::..
.
'.
..".
',.
),..)
:...
A
Constanta Str. Mlrcea eel Bitran Nr.86 Bl.MF2, apt.3
~-~~~~;,.~;.-.:;;..~~~~~:+:~.~~~'.
t
""...
.
. ...
. '..
.
.
P
hTI CO$CHIMB4E..-~:':;':,H;:c::t'~:i~~
.
~
:.:~i:.~~/:~..~.:.,..:}.,.:..;.i.;:~.
..:<~?:~~~.~~;(.;..::.~
.M"." ..
. .
:: . - .
.. : .:. 0":.
..'
..
.
. I. .
'.
"
.'
".
.~
I
~\
L
n
FROM:
S.P. I. T.
FAX NO. : 0241 708550
Constanta
Mar.
31 2006 03:53PM
Pi
4
A
ROMANIA
MINISTERUL JUSTJTIEI - U.N.N.P.R.
.
CAMERA NOTARILOR PUBLlCI CONSTANTA
BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIATI
IOSIF MAIUANA ~l PATRA~(;U lOA1~-(7AnKiEL
SEDIUL: Str. Mircea eel Bitran Nr.86 Bl.MF2, apt.3
CONSTANTA
.
iNCI:IEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 3946
ANUL 2003 LUNA OCTOMBRIE ZIUA 23
~...~
.'.
/..~t' ?..
i'.r . .--
in fata mea PATRA~CU lOAN GABRIEL, notar public cu (;sed\~:
Constanta Str. Mircea eel Batr~n Nr.86 B1.MF2,apt.3, s-au prezentat:
~.:-:---~-=
1. TALPAU CRISTIAN .. ell domiciliul in Constanta, Aleea Arge(%L
T6 Sc.A, etaj 8, apt.50~ jud.Constanta, identificat cu .C.l. seria.
nr.3 13984/09. 12.2002 eliberati de Poli~ia Constanta,. cod numeric pers(
1750404131212, care 'a semnat in ealitate d~ eonsilier juridic
CONSILIULUI
LOCAL MUNICIPAL CONSTANTA. in 1
. Del~gatiei nr.128313/14..10.2003 §i a Dispozitiei nr.2924/14.10.2003 4
de Primarul Municipiului Constan~.-;
~---------------------2. JlDOVU DUMITRU. .,,~ :.:dQ!11.iciliat
in Municipiul Constanta A
Heracleea nr.4 Bl. S2t Sc.B,' etaj 3, apt.33, jud~ Constanta, identifica'
'.
,'.
seria ~T ~..'3Q_~.1..~.l(.t~JJ.~~.002
eliberatii de Politia Constanta,
numericpersonal1401227131~23
~
:.
.'
..v
.'
. G.1..
3. iIDOVU VALENT~A.. ~ domiciliata in Municipiul Constanta.>1(
.Herac1eeanr.4 BL S2,.Sc.B, etaj 3, apt.33, jud.Constantat iden~j~ati
.
C.I. seria KT nr.309150/l9.11.2002'eliberatade Politia Con~~
num~ricper~onal2450323131244
~~-~
care dupa ci:irea actului ~au con~imtit.la autentificarea prezentului inS~~ ~
semnat proprm t~ate exemplarele tnCIUSlvanexele
.
..
,
In temeiul ~.8lit~ b din Legea nr.36/1995
w
~~
~
A
.
SE".D~CLARAAUTENTIC
PREZENTUL INSCRIS
. .
. ",. . . . .. . ..
"
"
PLAN DESITUA TIE
Soseo.uo. MQngo.Uei
Sco.ro. 1:500
)
nr.83
Aurora.
Stra.oIo.
po.tiu
iverde
i
.
.
OJ
--
d
(J)
C
d
2
,
Lf)
lL.
0...
d
:J
d
OJ
l1)
w
..
SpO-tiu
\0
o
(I)
.
verde
u
-Jo
p::t
~
IPRIMARIAM
\DIRE~TIAP
- ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA PATRIMONIU
SERVICIUL CADASTRU
NR R 66347 I
I ~ ' &'>6
2009
CATRE,
NICOLAE MARIA
Referitor la solicitarea dumneavoastra nr. 66347/29.04.2009, adresata
Primariei Municipiului Constanta, va comunicam urmatoarele :
Se adevereste prin prezenta ca terenul in suprafata indiviza de 55,00 mp, situat in
Constanta, str. Merisor, nr. 8 A, face parte din domeniul privat al Munieipiului
Constanta conform HCLM nr. 420/2001 urmand a fi inventariat conform Legii nr.
213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic at acesteia.
Primaria Municipiului Constanta, in baza Legii nr.215/2001 a Administratiei
Publice Locale si a Legii nr. 7/1996 a Cadastrului si a Publicitatii Imobiliare, este de
acord cu intabularea dreptului de proprietate asupra suprafetei indiviza de
55,00 mp in favoarea Munieipiului Constanta, ca unitate administrativ teritoriala si
este de acord cu intabularea dreptului de folosinta
pentru suprafata de teren
indiviza de 55,00 mp aferenta imobilului situat in Constanta, str. Merisor, nr. 8 A,
in favoarea proprietarei. Nicolae Maria care detine constructiile si terenul ce
completeaza proprietatea (100 mp) in baza Ordinului Prefectului nr. 895/29.12.2008 a
Judetului Constanta.
Pentru imobilul de mai sus exista intocmit Plan de amplasament si delimitare a
bunului imobil de PFA Bandraburu Aurel.
Mentionam ca in cazul in care pentru imobilul de mai sus se aplica prevederile
Legii nr. 10/2001, Legii 247/2005, dreptul de folosinta va fi reglementat functie de
actul de dispozitie emis.
DIRECTOR ADJUNCT PATRIMONIU
SEF SERVICW CADASTRU
Cons. Diana NE
SERVICIUL
Cons.NicoletaFLORESC,*,
~
SERVICIUL CADASTRU
C. Jr. IrinaP~
j
Insp. CostelFUR~
SERVIC
.2
Insp. Elena ZORILA
C. Jr. Octavian
Insp. Amelia BOBU
Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040- 41-708101;
Tel: 0040-41-708105;
8700 CONSTANTA -ROMANIA
~
-
..'
.
;
.'. ~\
..~::: '
':. .
. .
.
.
PLAN DE AMPLASAMENTSI.DELlMltARE ACORPULUIDE PAOPHIETATE
.
~
..~.
o
.
..;'
;1.
.t
....
.,'
Nr. cadastral
:'
.
.
sCara.1
. SuprafatatTIasuratQ'
.
.
.
:200
I"
280
.
0
".
,t\dresa imobilului
Judetul CONSTANTA,Mun. CONSTANTA
.
.
Str:MERISOR
'il
Cartea Funciara nr.
';:1;
nr. 8'
.
CONSTANTA
f
~
v10
790394
1
0
M
790400
1
.
I
/fj
.
~
~~
I'
Co VeCI.'
~7'~4 ~70~b.
0
ff
-'-~'V5c?
1790420
.
___:...
.'
,.
1s.'CO{~__"___"-':_'___'
.
if
.
"'_h
.
L
:__:
~
....
. -- '..-.....
9
0'100
A. DATEHEFERITQARE LA TEREN
Nr.
Suprafala
C:alegoria
'
parcela de foloslnla
c
TOTAL
([TIp)
I
Valoarea~d$: ,.
impozilare (I~I) .
.'
..'
Menliun!
:clll
I'
280
I
.
.
I'
'_
B.DATE REFERITOARELA CONSTRUCTII
Cod Suprafata-construllala
' .
sol
Valoarea
de.'
.'..
'
M I
conslr.
ImpozJtare (lei)
enIUn!
(mp)
'
ocumta5 camere
178
/
,
.~
i
.~
,
1;;~i,:~;::~:':~;'>
.:'
lanuarie 2008
Se confirma.suprafata din masuratori si
introcfucerea imobiflj!uj in~~z~ d~d,at~
,
i;,;.':: ;',;- ' . ",!,;~'",;
to i,i~<:'-~'~;~r\~~,l;:;;,~.;-,:,,~,~~:';!:~~
_ __ ,I J
ROMANIA
JUDETUL CONSTANT A
CONSILIUL LOCAL CONSTANT A
ANEXA NR. 5 LA H.C.L.M. NR.
DENUMIRE
IMOBIL
Teren
Str.Cibinului
nr.llA
SUPRAFATA I
62 mp
I
OBSERVATII
Legea nr. 213 / 1998
H.C.L.M. nr. 420 / 2001
Diferenta masuratori
In indiviziune
8
PRESEDINTE SEDINT A
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL CONSTANTA
8
ANEXA NR. 6 LA H.C.L.M. NR.
DENUMIRE
IMOBIL
Teren
Str.Randunelelor
nr. 34
SUPRAFATA I
112 mp
I
OBSERVATII
Legea nr. 213/ 1998
H.C.L.M. nr. 420 / 2001
In indiviziune
PRESEDINTE SEDINT A
-
Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41-708101; Tel: 0040 -41 -708105; 8700 CONSTANTA ROMANIA
I
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA PATRIMONIU
SERVICIUL PATRIMONIU
NR. 65554 I
c2l (;7j"":
2009
CATRE,
PETCU MARIA
Referitor la solicitarea dvs. inregistata cu nr.65554/28.04.2009 la
Primaria Municipiului Constanta, va comunicam urmatoarele:
Se adevereste prin prezenta ca terenul in suprafata de 62.00 mp, situat in
str. Cibinului nr.IIA, mun. Constanta, face parte din domeniul privat al
Municipiului Constanta conform HCLM nr. 420/2001 urmand a fi inventariat
conform Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia.
Primaria Municipiului Constanta, in baza Legii m.215/2001 a
Administratiei Publice Locale si a Legii nr.7/1996 a Cadastrului si a Publicitatii
Imobiliare, este de acord cu intabularea dreptului de proprietate asupra
suprafetei de teren de 62.00 mp in favoarea Municipiului Constanta, ca
unitate administrativ teritoriala si este de acord cu intabularea dreptului de
folosinta pentru suprafata de teren de 62.00 mp aferenta imobilului situat in
str. Cibinului nr. IIA , Constanta, in favoarea proprietarilor PETCU MARIA
si PETCU ANGHEL, care detin imobjlul, in indiviziune, conform Certificatului
de Mostenitor suplimentar nr.l din 15.01.2009 (BNP Banita Constantin)
Pentru imobilul de mai sus exista Plan de situatie intocmit de PFA Chiran
Marcel.
Mentionam ca in cazul in care pentru imobilul de mai sus se aplica
prevederile Legii nr. 10/2001, Legii 247/2005, dreptul de folosinta va fi
reglementat functie de actul de dispozitie emis.
DIRECTOR ADJUNCT PATRIMONIU
SEF SERVICIUL CADASTRU2
Ing. Nicoleta FLORESCU
SEF SERVICI
SERVICIUL CADASTRU
Insp.Amelia BOBU
PLAN DESITUATIE
Intravilan
Proorietar:
Petcu Ion si Maria
Scara 1:200
·
·
JudetulConstanta
Unitatea administrativ-teritoriala Constanta
Adresa corpului de proprietate Strada Cibinului nr. llA
Acte de oroorietate:
- Contract de vanzare cumparare autentificat sub nr. 9757/09.07.1990 transcris sub nr.
3130/09.07.1990 la Notariatul de stat Constanta
- Autorizatiede construire nr. 24/28.01.1994 eliberata de Primaria Constanta
Suorafata din act S = 232.00 mo
N
=294.00
mo
Dincare Suprafata construita S=114.00mp
Suorafata din masuratori S
-
Dincare: LocuintaC1 5=33.00mp
- Magazie C2 5=27.00mp
- Bucatarie C3 S=14.00mp
- MagazieC4=22.00mp
.
- Birou CS 5=18.00
mp
1
I
I'
C)
(Y)
4
15
lfl
(Y)
ClJ
U
U
~
lf5
d
.
If)
f'...
C4 &
M
Iri
-~ -p
~ /J)
5 Q
14
ClJ
ClJ co
o OJ
~o
-Q
If)
q
~
<[
~
13
iCe
12
OJ
-0
-P.-JI.D
OOI.D
-U
U __
Z
C1
OJ
-p
d-p
-Pd
5.17
C2 ~If)
-
If)
11
10
S.
Puncte Q§ contur
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
x
y
303590.822
790530.223
303589.792
790536.173
303589.087
790540.140
303588.390
790544.150
303582.083
790543.405
303576.633
790542.761
303576.536
790540.744
303571.131
790541.316
303567.241
790542.066
303566.095
790535.283
303565.298
790530.373
303570.938
790529.887
303578.252
790529.825
303582.324
790529.954
303587.750
790530.126
Suprafata S=294.00mp
\
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNlCIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIAPATRIMONIU
SERVICIUL CADASTRU
NR R 76095 I 0/. o/J 2009
CATRE,
PAUNNICULINA
'88
Referitor la solicitarea dumneavoastra nr. 76095/20.05.2009, adresata
Primariei Municipiului Constanta, va comunicam urmatoarele :
Se adevereste prin prezenta ca terenul in suprafata indiviza de 112,00 mp, situat in
Constanta, str. Randunelelor, nr. 34, face parte din domeniul privat al
Municipiului Constanta conform HCLM nr. 420/2001 urmand a fi inventariat
conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
Primaria Municipiului Constanta, in baza Legii nr. 215/2001 a Administratiei
Publice Locale si a Legii nr. 7/1996 a Cadastrului si a Publicitatii Imobiliare, este de
acord cu intabularea dreptului de proprietate asupra suprafetei indiviza de
112,00 mp in favoarea Municipiului Constanta, ca unitate administrativ teritoriala
si este de acord cu intabularea dreptului de folosinta pentru suprafata de teren
indiviza de 112,00 mp aferenta imobilului situat in Constanta, str. Randunelelor,
nr. 34, in favoarea proprietarei Paun Niculina care detine constructiile aferente
imobilului si dreptul de folosinta asupra terenului in baza Actului de donatie cu
incheierea de autentificare nr. 10856 din 25.10.1977 (NSJ Constanta), Certificatului
de mostenitor nr. 1330/15.11.1989 (NSJ Constanta) si Certificatului de mostenitor nr.
125/12.12.2000 (BNP Florin Visan).
Pentru imobilul de mai sus exista intocmit Plan de amplasament si delimitare a
bunului imobil de PFA Mirela Elena M. Barbulescu.
Mentionam ca in cazul in care pentru imobilul de mai sus se aplica prevederile
Legii nr. 10/2001, Legii 247/2005, dreptul de folosinta va fi'reglementat functie de
actul de dispozitie emis.
DIRECTOR ADJUNCT PATRIMONIU
GU
SERVICIUL
SEF SERVICIU CADASTRU
Cons.Nicoleta FLORESC~~
SERVICIULCADASTRU
Insp. Costel FURT~
SERVIC
IC
Insp.ElenaZORILA
/~Insp.AmeliaBOBD
Bd. Tomis nr. 51;Fax:0040-41-708101;
Tel: 0040-41-708105;
-
8700CONSTANTA ROMANIA
~
PLAN DE AMPLASAMENT SIDELIMITARE A IMOBILULUI
Scara 1: 200
Nr. cadastral
Adresa imobilului
Suprafata masurata
Str. Rindunelelor nr. 34,
municipiul Constanta
UAT I Constanta
112 mp
Cartea Funciara nr.
304320
..
o
V
o
-
o
\D
(J\
,.....
(J\
,.....
o
A. Date referitoare la teren
Mentiuni
Suprafata Valoarea de
(mp)
impozitare (lei)
112
Nr.
Categoria
parcela de folosinta
I
Cc
Ir.lfate referitoare la construed!
Cod
constr.
cr
Pet.
S
6
is
14
2i
i7
Suprafata construita la sol
(mp)
53
Valoareade
impozitare (lei)
I
Mentiwri
locuinta. suPra£. constr. desfasurata =;53 m
Executant.
Barbulescu M.
mai2009
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL CONSTANT A
ANEXA NR. 7 LA H.C.L.M. NR.
8
DENUMIRE
IMOBIL
Teren
Str.Baba Novae
nr. 74
SUPRAFATA I
37 mp
I
OBSERVATII
Legea nr. 213 / 1998
H.C.L.M. nr. 420 / 2001
Diferenta masuratori
In indiviziune
PRESEDINTE SEDINT A
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL CONSTANTA
8
ANEXA NR. 8 LA H.C.L.M. NR.
DENUMIRE
IMOBIL
Teren
Sos.Mangaliei
nr. 1 F
Zona Gara C.F.R
SUPRAFATA I
21 mp
I
OBSERVATII
Legeanr. 213/ 1998
H.C.L.M. nr. 420 /2001
In indiviziune
PRESEDINTE SEDINT A
Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-41-708101;
-
Tel: 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA ROMANIA
ROMANIA
I
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIAPATRIMONIU
SERVICIUL CADASTRU
NRR61217 I tJle¥:
2009
CATRE,
GHEORGHE NITA si CORNELIA
Referitor la solicitarea dumneavoastra nr. 61217/16.04.2009, adresata
Primariei Municipiului Constanta, va comunicam urmatoarele :
Se adevereste prin prezenta ca terenul in suprafata 37,00 mp, situat in Constanta,
str. Baba Novae, nr. 74, face parte din domeniul privat al Munieipiului
Constanta conform HCLM nr. 420/2001 urmand a fi inventariat conform Legii nr.
213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
Primaria Municipiului Constanta, in baza Legii nr.215/2001 a Administratiei
Publice Locale si a Legii nr.7/1996 a Cadastrului si a Publicitatii Imobiliare, este de
acord cu intabularea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 37,00 mp in
favoarea Munieipiului Constanta, ca unitate administrativ teritoriala si este de acord
cu intabularea dreptului de folosinta
pentru suprafata de teren de 37,00 mp
aferenta imobilului situat in Constanta, str. Baba Novae, nr. 74, in favoarea
proprietarilor Gheorghe. Nita si Cornelia care detin constructiile si" terenul ce
completeaza proprietatea (114 mp) in baza Deciziei nr. 80/07.06.1993 (pozitia 18) a
Consiliului Judetean Constanta si Contractului de vanzare-cumparare cu incheierea de
autentificare nr. 4842/26.10.1998 (B.N.P. Mariana Iosif).
Pentru imobilul de mai sus exista intocmit Plan de amplasament si delimitare a
bunului imobil de PFA Paraschiv Gabriel.
Mentionam ca in cazul in care pentru imobilul de mai sus se aplica prevederile
Legii nr. 1012001, Legii 247/2005, dreptul de folosinta va fi reglementat functie de
actul de dispozitie emis.
DIRECTOR ADJUNCT PATRIMONW
Cons. Diana NE
SEF SERVICIU CADASTRU
Cons. Nicoleta FLORESCU\-~ifl
\
SERVICIUL
SERVICIUL CADASTRU
I
, "
Insp. Costel FURT~IN~~Lv!J
Insp. Elena ZORILA
.3
C. Jr. Octavi
Insp. AmeliaBOBU tJI)
-
Bd. Tomis or. 51;Fax:0040- 41-70&101; Tel: 0040-41-708105; 8700CONSTANTA ROMANIA
..
'
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
Scara 1 : 200
Nr. Cadastral
Adresa imobilului :
Str. Baba Novae or. 74
Suprafata masurata
151
CONSf ANTA
UAT
Cartea Funciara nr.
6
5
Nr. parcela
1
Categorie
de
folosinta
Cc
Suprafata din
masuratori
(mp.)
151
Total
1
2
3
4
5
6
Mentiuni
Partial impreimuit
151
Cod construuctie
Cl
Suprafata construita la
sol (mp.)
67
Total
67
Pet
Date referitoare la tereo
Valoarede impozitare
(lei)
B. Date rereritoare la coostructii
Valoarede impozitare
( lei)
Locuinta
INVENTAR DE COORDONATE
Sistem de proiectie Stereo'70
X(m)
Y(m)
305020.32
016.26
016.04
Mentiuni
Intocmit.
inll.ParaschivG.- 981
_L-
789187.35
185.68
186.21
007.44
011.60
024.40
Suprafata
dinmasuratori
act = 114mp.
Suprafata
totala din
= 151 mp.
Receptionat
182.58
172.28
177.51 .4i\LOR
A ,n80ti8t
I
.....,
o
\-
(JI.
+
el'
f
08
PiRAS\£\.
. Gfa
dul \\
..
q.,
'V
j
I
I
Data:
12.042009
Data
-
...
I
"
CONSTAN~~
tf1 tf
;'
um
'
"
m
,
"
.;,;
RO~
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNlCIPIULUlCONSTANTA
DIRECTIAPATRIMONIU
SERVICIULPATRIMONIU
co..',Q:~~,.",NR.I03993/~.OS' /(co9
CA TRE,
DIRECTIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIV AT
Serviciul urmarire si executare contracte-vanzari
Referitor la adresa dumneavoastra nr.103993/09.07.2008 privind situatiajuridica a terenului din
Constanta, Soseaua Mangaliei nr.1F, cap linie tramvai 100-101, zona Gara C.F.R., va comunicam
urmatoarele:
Conform planului cadastral al plUnicipiului Constanta intocmit in anii 1936-1938, registrul de
proprietati vol.V, la pagina 863 figureaza careul nou 6, str.E.Costinescu f.n. in posesia R.A.C.F.R., la
nr.crt.8625 mentionandu-se "Linia Constanta Oras-Palas" si la nr.crt.8626, posesia R.A.C.F.R." Linia
Constanta Port-Palas".
88
In prezent terenul solicitat (S.21,00 mp.) aferent constructiei-spatiu comercial este identificat
conform H.C.L.M. nr.420/2001 ca apartinand bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului
Constanta, urmand a fi inventariat conform Legii nr.213/1998.
Din verificarile efectuate pana in momentul intocmirii prezentei situatii juridice, precizam ca
arhiva Directiei Patrimoniu nu detine alte date (acte) referitoare la terenul in cauza din Soseaua
Mangaliei nr.lF si nici informatii despre retelele ingropate, existente in zona, iar aparitia unor modificari
ulterioare ne absolva de orice raspundere.
Prezenta situatie juridka reprezinta 0 identificare a proprietatii solicitate si nu un aviz de vanzare.
Anexam copia fisei bunului imobil, extrase din planurile de situatie, scara 1:500, editia 1995-1997,
scara 1:1000-editia 1936-1938 cu delimitarea imobilului actual, registrul de proprietati, vol.V, pag.863,
adresa S.P.I.T. nr. R-B q3969/lS.10.2008.
AVIZ
7A-VO,eA&l-
OSPINESCU
ELABORAT
Elena ENACHE
Respensobi!pentru corec[,nea
ad. T~;, M.";Fn~OI;
infonnatie~
)(}
2~t.
J
T.,; 0040- 41-708105;87110
CONSTANTA
-ROMANIA
PLAN DE AMPJ..ASAMENT SI DELIMlTAJIE A IMOBILULUI
~ 1:200
AdIaa imobilului
.Conz4zma.SoJ.Mangaliei7IT.
IF(cap
linietramvai
101)
-.
'..
".
-.".
,.,....
' -.......
'.
. ,.:.~~.
.......
.,-
~.
...
:.1,,(01'
.
.......-
Nr.
1
~.
Catcg.de SuprafataValoarca de
Meatiuni
folosinta
(mp) impozituc
Cc
58,'"
I,DomeaN
B. Date referitoare Ia coDstrudii
~(:r'!
~~dc:
Cl
53.00'
INVENTAR de COORDONATE
Sistcmde proicc:tic:StUt1Q70'
Pc:t.
1
2.
790682.S3
302986.43
4
'790617.64
3029IW.66
t}" --:1..Su~
~"---I"
790619.74'
790680.13
302914.13,
302979.66'
tDtaIamasurata.-S8-mp
,A:-
Spatiu 00mcma1 SC .OA TOUR" SRL
Excc:u1lDt.
Od. 2(}(J7
'N'
302:98S.1l
30298734
3
S
-6'
~..:
E
7910677.60
790612.41
'." .' Mcatimi
.
t - ..5.&.30
m.
I Sc coafirma
supnfata
din IDISIIr8Iui si
J introdacetea imobilului in baa
de datD
OFIClUl DE CADASTRIJ ~! ~J.~.ur~TA!f1MOI\It!MA
D.&...;.;.;'d.:."'tL~'.n~(H,J~"t"f:.
~.. #>
C,QN1;TAN
,'.
1'0;01, ,
. .~.
A. Date referitoare Ia tereD
.
, ...~'. ,(
1~: t:
--,,- '-..~.-'
r
~
.:(
,.
,-, -,
,.".
_
"~
';-~~-~:~~"""'~.f.l.";'
UNICIPIULUI
ATRIMONIU
STANTA
.
,~~""
~"'.:--,"'-."-'~ ~~,
..'
""'i-~~:'~
~
-
-
~:!.-
.
,-:.;.~~. '~.
'~';':-':f'"~;'...'.
-':~'
",
.;"~'-:~
~
t--~.~~~,...
...
..- .
;!
"' ..-....-....~
.~'::"_"
., .-'
,.,.
..
~
.- ".
~~ ~-~:2::).~":',,.","
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
N r. _:LQ_3~J..J__._____.___.___._.
""--~"'''''
' ..
Data
2~S,~~1
..:
A.Datemerit
Nr. parcela
.-
I
Supnsfatadin
masuratori (m~.
Cc
I
80
I
Mentiuni
Valoatedeimpozitarc
( lei)
Soatiu comercial
53
Total
53
INVENTAR DE COORDONA 1£
.
- Suprafata
:
Meotiuni
Suprafataconstroita
la so)
(mp.)
Pet.
1
2.
3
4
S
. 6
J:~
80
B. Date rereritoare I. coostructii
Cod constr.
CI
,
.. tena
Categorie de folosinro.
Tota)
Q
X (m)
302 98~.l1
987.34
986.43
988.66
98231
977.8~
Y (m)
790 677.60
. 68241
68283
687.64
69O.~8
680.97
totala diD masuratori
SUDrafata
din act
=-
=80mp.
Intocmit,
in2.ParaschivG.- 981
Data :
1.072008
Data
.
I
ROMANIA
JUDETUL CONSTANT A
CONSILIUL LOCAL CONSTANTA
ANEXA NR. 9 LA H.C.L.M. NR.
.
DENUMIRE
SUPRAFATA
OBSERVATII
IMOBIL
Teren si constructie S.teren.17,50 mp Legea nr. 213 / 1998
Str.Martisorului
S.tot.constr- 58,64 mp H.C.L.M. nr. 420 / 2001
nr. 8 Bl.FD26 Sc.A (S.utila - 55,13 mp si Adresa R.A.E.D.P.P.
nr. 85915/2009
Et.4 Ap.1 0
balcon 3,51 mp)
Cota indiviza
PRESEDINTE SEDINT A
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIU L LOCAL CONSTANTA
8
ANEXA NR. 10 LA H.C.L.M. NR.
DENUMIRE
IMOBIL
Teren
Str.Preda Buzescu
Nr.3
SUPRAFATA I
84,93 mp
I
OBSERVATII
Legea nr. 213 / 1998
H.C.L.M. nr. 420/2001
PRESEDINTE SEDINT A
Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 -708]0];
Tel: 0040-4]
-
-708105; 8700 CONSTANTA ROMANIA
R.A. "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIV AT" CONSTANTA
Bdull Mai nr. 21, bl H18, parter
DIRECTIA JURIDICA
BIROUL VANZARI
2008
NR. StJ'10 / tOy O~
Wo,
O~,
.
0
.
Catre,
Primaria Municipiului Constanta
Directia Patrimoniu
Serviciu Patrimoniu
Bd. Tomis nr. 51
Constanta
Va inaintam alaturat, in copie, referitor la imobilul situat in Constanta, str. Martisorului, nr8
bl FD26, sc A, et 4, ap 10:
-plan releveu apartament;
- calculul suprafetei indivize aferenta apartamentului;
inscrisuri din care reies suprafetele rezultate in urma masuratorilor
pentru teren si apartament.
efectuate la fata locului,
Suprafata totala apartament 58,64 mp, respectiv suprafata utila 55,13 mp plus 3,51 mp
balcon si suprafata teren indiviz 17,50 mp fapt pentru care este necesar sa se completeze
inventarul printr-un proiect de hotarare a Consiliului Local Municipal, in sensul inregistrarii
suprafetelor mentionate.
DIRE
DIRECTOR DIRECTIA
CAT~NA
CONSILIER JURIDIC,
DORUTA GALAN
~
F
PRO)
E c.r
S.A. COi'IS.fAN.fA
-
eCERT
~O;Ot2000
eCERT
eCERT
ISOi400r20~
ISO18001:2004
Nr. Cert1licat:
DOO)6
SOCIETATE CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT
.B-dulTomis Nr.143A,Constan1a; telefon: 0241-555.005; telJfax: 0241-638.116;www. proiectsa-cta.ro; [email protected]
Cont IBAN:R017BRDE140SV05617721400 BRDSucursala Alexandru Upu~neanu; RC: J 13/896/1991; CUI:R 1864609
-
nr. ...
.
Catre,
Savu Alina
6:}CJ
~... ...data 18.05.2009
-
Cerasela
din: Constanta
Str. Martisorului nr. 8 bI. FD26 sc. A et. 4 ap. 10
Spre Stiinta:
Primaria moo.Constanta
Urmare solicitariidvs. cu privirela calculareasuprafetei de teren indivizapentru apartamentul
din Constanta Str. Martisoruluinr. 8 bI. FD26sc. A et. 4 ap. 10
va comunicamurmatoarele:
Nr. BlocJ Ap.
bl. FD26
Ap.l0
Adresa Bunului Imobil
Constanta Str. Martisorului
nr. 8 bI.FD26
ConstantStr. Martisorului
nr. 8 bI. FD26sc. A et. 4
ap. 10
Suprafata
de
Teren
Aferenta
m
404
17,50 mp.
Observatii
Conform ProiectIPJ C-ta
(ActualProiectSA C-ta)
Nr 434/1982
Teren indiviza
RELEVEU APARTAMENT
Scara
Nr. cadastral
Suprafata
1: 100
(mp)
Adresa
imobilului
I
mun. Constanta, str. Martisorului nr. 8, bl. FD26/
sc. A, et. 4, ap. 10, judo Constanta
Cartea
Fundora
Cod unitate
colectiva
individuala
UAT
nr.
CONSTANTA
CF individuala
(U)
,
@
,
2,88
I
I
,
3,42
I
0
IX>
(V
c-i
II
I
Q)
"a
on
3.6"[)
3
..
IP=;;; 791
@
CD
III
""
0
ri
III
8
Nr.
incapere
3.46
Denumire
incapere
Suprafota
(mp)
16.23
1
Camera
2
Camera
9.58
3
Camera
7.46
4
Bueatarie
5
6
Baie
7.99
4.32
Camara
0.60
7
Debara
1.41
8
Hol
7.54
Suprafate
9
utile
= 55.13,
mp
3.51
Baleon
Suprofoto
totolo
= 58.64
Exeeutont
Reception..."
utila
mp
.-
.
~~ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA PATRIMONIU
SERVICIUL PATRIMONIU
NlUU380941
~~
~~....
,-..
;;;:;~
jJ
CATRE
01'
DIRECTIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIV AT
SERVICIUL URMARIRE SI EXECUTARE CONTRACTE - VANZARI
Referitor la adresa dvs.inregistrata cu nr.138094/19.09.2008, prin care
solicitati situatia juridica a terenului situat in Mooicipiul Constanta, STR. PREDA
BUZESCU NR. 3, conform planului de situatie anexat, va comunicam urmatoarele :
Conform Planului cadastral al orasului Constanta, intocmit intre anii 19361938, imobilul se regaseste in caroul F 12, Scara 1:500 si in Registrul de Propnetati,
Volwnul III, pagina 493 , la nr. crt.4927, sunt consemnate urmatoarele :
- Careul nou: 538 (vechi b 1 ) , lotul vechi 27, STR. PREDA BUZESCU NR.l,
Nume posesor: RUPENTHAL SCARLAT Most.
Mentionam ca imobilul pentru care s-a solicitat situatia juridica, se afla in
limitele lotului vechi 27, din careul 538.
e
Conform Planului cadastral al municipiului Constanta, intocmit intre anii
1994-1997, imobilul se regaseste in caroul 84 c , Scara 1: 500, cvartalul 94 si
figureaza la adresa : STR. PREDA BUZESCU NR.3 B.
In Fisa booului imobil ( cvartal 94) intocmita in anul 1995 si care contine date
cu caracter declarativ, figureaza I.C.R.A.L ( actual RAEDPP ) - chiriasi:
ANDREESCU PAUL si CHIRITA MARIN proprietar parte din constructie si
teren in suprafata de 100 mp.
In prezent terenul solicitat ( parte) a fost identificat ca fiind Domeniul privat
al Moo. Constanta, conform HCLM 420/2001, urmand a fi inclus in inventarul
centralizat al mooicipiului Constanta.
.i
~
Din verificarile efectuate pana in momentul intocmirii prezentei situatii juridice,
precizam ca arhiva Directiei Patrimoniu nu detine alte date (acte) referitoare la acest
teren, iar aparitia ooor modificari ulterioare ne absolva de orice raspoodere.
Prezenta situatie juridica reprezinta 0 identificare a proprietatii solicitate si nu
un aviz de vanzare.
Bd. Tomis or. 51:Fax: 0040- 41 -708101: Tel: 0040- 41-708105: 8700 CONSTANTA- ROMANIA
Anexam prezentei: extrase din planurile cadastrale ale mun. Constanta,
Scara 1:500, editiile 1994-1997 si 1936-1938,camet cu schite de teren ale careului
nou 538, lotul vechi 27, pagina din Registrul de proprietati, volumul III, Fisa bunului
::~. :
~I/-il{) J).JI.I3/
DIRECTOR E.
ING. DANIELA
TRIMONIU
A J)OSPINESCU
ONIU
A RUSU
l4'L-f
CONSILIER JURIDIC
£1
~ T~~L
_~~EKA
~~~
Intocmit: ~CA
tf)J.w~
8
.i
Bd. Tomis nr. 5l:Fax:
0040 - 41-708101:
Tel: 0040 -41-708105:
8700 CONSTANTA
-ROMANIA
..
PLAN DE AMPLASAMENTSI
(irtraVililn)
' . '.~:J~
'>'\b""",A":
-"
T::""""".,,,,;~$I",,~~§042.CJ.',
!r'.' r.p;;o.:,.(..COdirt:j;;t/Bn.Z
." ~:'..~.~l~~/.;
..'
~
~~~
AdtesItJmobHuui:.
;
s.. rHda
..
RAJEXII
2..
Nume/e si pirimime/e proPrietan7or:
'"
. .J~KletJlIJ;~st9ntfl
:.
. "t~.ad~!JiI!j:c:~af!ta..;:,
-~
DELlMITARE A CORPULUI DE PROPRJETATE
Scara 1:200
~
.
-.
~prop.pe
.i.~DRIES~""ARIA~C()RNEp~
,". .Y,~'~
.-,
~4)~. ~tr.PI13,d.aao/-~fCU; 'nr.3.:Constanta '.:.
constructie
. . -MANEA.Vl~CJt..pio/1pe
(1i4F CoiIStanta.Blee8 Malirxilui.nr.1. bloc 84, ~
'a,
.. ,.~
Bp.3
.
.
-M!oNEACONSTANT1N - ptOp.pe constructle(114)
CoIi$lBritit,tHHa Mtt.Hnulul,nr.1. bloc B4,sc.A, Bp.3
- PRiMARIA CONSTANTA - prop. pe teren
.
",;"'17'
.3;"COIisranfj'
/tIumarul ~asIraI at bu1IJ/uJJmobl7j!'~
.
~onstructle
'."'<~~~'",
09
Adad&txopriettD:
-
.. -'
- ~de
vanzare..cumparat8
nr.Zi390129.10.1996 ~de
RAEDPPConstana
-nr-.8760118;022002amls
Contract de inchiriere pednJ
Pet.
Dist.
2.96
4.12
01-03 11.67
03-18
4.12
3.11
18-16 1210
16-01
t6lDf1
de RAEDPP Constanta
Cettifieat de mostenltor nr.861fJ1.10.2002 - BNP
Grigore Paun
-
MBlerializ8fe
gardzkJ
limla CB$B
'itn,.casa
Ii.casa
gariJzid
gerdzld
/
SUprafata confotm acta: nu S6 specifics
Supra(ata (ltZLitata din mastrBtori: S 84.93 mp
din care Sl.iprafata constnita la sol: S 55.21 mp
=
=
"
\
4.
~~.
<\.
'".
I
~ARIA
""
~
I('
MUNICIPIULUI
CONStANTA
.
SERVtCIUL CADASrij,U
tura'
J
"
---.---
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL CONSTANTA
ANEXA NR. 11 LA H.C.L.M. NR.
.
DENUMIRE
SUPRAFATA
OBSERV ATII
IMOBIL
Teren si eonstruetie S.teren - 1334 mp
Legea nr. 213 / 1998
Str.Labirint nr. 53 S.utila tot. - 374,68 mp H.C.L.M. nr. 420 / 2001
Adresa R.A.E.D.P.P.
S.eonstruita - 404,65
nr. 79960 / 2009
PRESEDINTE SEDINT A
ROMANIA
JUDETUL CONSTANT A
CONSILIUL LOCAL CONSTANT A
8
ANEXA NR. 12 LA H.C.L.M. NR.
DENUMIRE
IMOBIL
Teren si eonstruetie
Str.Dionisie eel Mie
Nr.59 B1.62 Se. BEtA
ApAO
SUPRAFATA
S.teren - 14,50 mp
S.tot.eonstr.-48,75 mp
(s.utila - 45,05 mp
balcon - 3,70 mp)
OBSERVATII
Legea nr. 213/ 1998
H.C.L.M. nr. 420/2001
Adresa R.A.E.D.P.P.
Nr. 76640/2009
Cota indiviza
PRESEDINTE SEDINT A
Bd. Tomis or. 51;Fax: 0040-
41 -708101;
Tel: 0040 -4]
-708105;
8700 CONSTANTA
- ROMANIA
-
-..
R.A. "EXPLOA TAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIV AT" CONSTANTA
Bdull Mai nr. 21, bl H18, parter
DIRECTIA JURIDICA
BIROUL ~~ARI
NR.
Y"\ff(j
/ c:2
J~
,
:;2g.
6 O!
_
2009
Catre,
Primaria Municipiului Constanta
Directia Patrimoniu
Serviciu Patrimoniu
Bd. Tomis nr. 51
Constanta
alaturat, in copie, referitor la imobilul situat in
-planulVadeinaintam
situatie;
Constanta, str. Labirint, nr. 53:
- desfasuratorul suprafetelor caracteristice imobilului;
- HCLM 109/28.02.2005 -
pag 27;
- HCLM 135/07.03.2007
inscrisuriteren
dinsicare
reies suprafetele rezultate in urma masuratorilor
pentru
apartament.
efectuate la fata locului,
DIRECTOR DIRECTIA JURIDICA,
CATE~7
/
VANZARI,
~tISA
~.
DINULESCU
~.
CONSILIER JURIDIC,
DORUTA GALAN
-
~
~
Sheet!
I
s.c. "Creo Mixt"S.R.L.
St. Unirii nr.112 Constanta
Desfasuratorul suprafetelor caracteristice ale imobilului
U.A.T. Constanta
xxxx
Adresa
Str. labirint nr.53,
Constanta
Suprafata teren
Suprafata construita
Suprafata teren liber
1334,00 mp.
439,00 mp.
895,00 mp.
din care:
p:';i,e
I
0
\.....-/
2
Nivel
Numele si prenumele
detinatorului spatiului
Document de detinere
spatiu
1
2
3
Parter Velicu Gheorghe
Parter
Spatareanu lUna
(decedata)
Spatareanu Constantin
(mostenitor)
Numar Suprafata
Su
Utila Totala
camere
camere
locuinta
locuinta
locuit
=mp=
=mp=
6
5
4
Su
bucatarie
=mp=
Su hol
(culoar)
=mp=
8
7
Suprafata Cota parte
Construita indiviza
curte
locuinta
=mp=
=mp=
11
10
9
Cota parte
indiviza
teren
=mp=
Fisa de calcul pentru spatiu
2
36,40
26,40
9,00
1,00
39,31
80,15
122,61
Contract vanzare-cumparare
nr.28049/27,12,1996
Certificat de mostenitor
nr.178/13,nov.2007
Contract inchiriere teren-curte
nr.11023/10,03,2008
2
31,81
24,75
5,18
1,88
34,35
70,04
107,15
34,75
70,85
108,39
\
I
3
Parter Ion Valerica
4
Parter Vlad VasilicSi
5
Parter Truca Lumini\a
Contract de inchiriere
nr.10031/07,09,2005
2
32,18
24,48
7,70
0,00
Contract de inchiriere
nr.11428/08,06,2004
1
20,68
12,76
7,92
0,00
22,33
45,53
69,66
Contract de inchiriere
nr. 11424/16,11,2004
2
34,83
30,83
0,00
4,00
37,62
76,69
117,32
Page 1
/
/
..,
Sheet!
,
, EtajL IClo§caMarioara
I Contract
de inchiriere
nr. 11427/07,12.2004
I'
2
I
46.121
27,261
8,411
Contractde inchiriere
nr.11421/16,10,2007
I
2
I
30,001
30,001
0,001
0,00' ,
Contractde inchiriere
nr.11025/20,07,2005
Contractde inchiriere
nr.10853/09,12,2004
I
2
I
39.361
32,761
0,001
6,601
42,511
86.66
1
I
29,201
18,051
7,601
3.551
31,541
64,291
98,35
I
2
I
40,271
37,871
0,001
2,401
43,491
88,671
135,64
I
2
I
37,451
31,451
0,001
6,001
40,451
82,461
126,15
3
28,19
28,19
0,00
0.00
30,45
62,07
94,95
-
406,49
324,80
45,81
35,88
439,00
895,00
1.334,00
Parter IChiriacDaniela
I
Parter IMaranceaFatme
I
Parter ISirbuVasilica
I
Parter IHainagiuSilvia
I
Parter IKaranetisVasilios
I
Parter IGilcaVasilica
I
Total
1
Contract de inchiriere
nr.11482/30,08,2004
Contractde inchiriere
nr. 11430/25,08,2004
Contractde inchiriere
nr.11419-08,09,2004
-
1
Page 2
10,45
,...
EVEU LOCUINT A
Scara 1 : 100
;
Numele si prenumele proprietariillL.;
ConsiliulLocal Constanta - proprietar teren
SpatareanuHina - proprietar constructie
CONSTANTA
tea administrativ-teritoriala:
sIRUTA:
60428
'Odintravilan: 2
CONSTANTA
Adresa proprietarilor :
Adresa corpului de proprietate :
Str.Labirintnr.51
Constanta, Str. Labirint nr.51
Acte de proprietate:
-Contract de vanzare-cumparare 28049 din
27.12.1996 transcris sub nr. 945 - 946 din data
de 22.01.1997 la Judecatoria C-ta
Suprafete din acte
Suprafata utila: S = 34.37 mp
Suprafata teren: S = 58.37 mp
Suprafete rezultate din masuratori :
Nr. cadastral:
Suprafata utila : S = 31.81 mp
Suprafata magazie : S = 19.85 mp
r
"
Acces
imobil
\l
0-
Hal
:: S-1.88 mp
VI
<"1
Com....
Camera
8-12.09 mp
2.78
S-12.66mp
Bucatarie
;:;
8-5.18mp
,.;
1.72
2.91
r
5.70
Magazie
S-19.85mp
2
,
I
J
PLANDE SITUATIE
Constant~Str.Labirintnr 53,Jud. Constanta
SCARA1:500
S terendinmasuratori:§S~~~pt
Proprietar constructii
l'
S construita din masuratori: S= 585.00 mp din care:
;,;;;
S''''I' J",-'''::a:;.o''''''''l'.Ii.",. OO
'"
"';~D,.9qUJIU;"';;;:'f+,.101'.'"
;'Mf'",
I
/
'
SuprafatamagazieC2 = 19.85mp
,
Str. CibinUlui
IdeI
I
.~
\~
,
)
\6,44
~
CI
Stavarache
Gheorghe
...
51§L
Avram Lucian si Catalina
~met Tuten
~
t:
~.
...
Constantin
I - Suprafata utila locuinta CI = 31.81 mp
I(~«::(o~i:;)-
S C2 anexa = 146.00 mp
-Spatareanu
R.A. "EXPLOA T AREA DOMENIULUI
Bdull Mai nr. 21, hi H18, parter
DIRECTIA JURIDIC A
i~;<;~~\ };
PUBLIC SI PRIV AT" CONST ANTjIc-";:- '~~
',::Q~ !llno~iu~,
, ..,
BIROT)L VAN,2:ARI
,_"'.,
NR. 4~
/ rp /~'. J ~ J 0(.0.)'
I
i'
" -,,','t)!\f'~ \ ,\,(\,:>;/7'
~,,'",
Catre,
Primaria Municipiului Constanta
Direetia Patrimoniu
Serviciu Patrimoniu
Bd. Tomis nr. 51
Constanta
Va inaintam alaturat, in copie, referitor la imobilul situat in Constanta, str. Dionisie eel Mie,
nr. 59, hi 62, se B, et 4, ap 40:
-planul releveu
apartament;
-calcul suprafata indiviza teren aferenta apartamentului
inserisuri din care reies suprafetele rezultate in urma masuratorilor
pentru teren si apartament.
efectuate la fata loeului,
Precizam ca imobilul situat in Constanta, str. Dionisie eel Mie, nr. 59, hi 62, se B, et 4, ap 40
are suprafata totala de 48,75 mp, respectiv 45,05 mp suprafata utila plus 3,70 mp balcon si suprafata
teren in indiviziune aferent constructiei de 14,50 mp, fapt pentru care este necesar sa se inregistreze
terenul si a constructia in inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al Municipiului
Constanta printr-un proiect de hotarare a Consiliului Local Municipal.
DI
DIRECTOR DIRECTIA JURIDICA,
CATERINA FARAON ,.i
CONSILIER JURIDIC,
DORUTAGALAN
PROIEc~r
S,A. COi"S.fAN.fA
eCERT
eCERT
&ERT
Nr.Certificot:00025
1509001:2000
Nr.Certificdt:lrolO
Nr. Certmcat:
15014001:2004
ISO18001:2004
00006
SOCIETATE CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT
IBAN: R017BRDE140SV056177214oo
- BRD Sucursala Alexandru Lapu~neanu; RC: J 13/896/1991; CUI: R 1864609
B-dul Tomis Nr.143A, Constanta; telefon: 0241-555.005; telJfax: 0241-638.116;www. proiectsa-cta.ro; [email protected]
Cont
nr. ... ..j.:.)~j
--
data 11.05.2009
Catre,
Muresan Elena -Filofteia
din: Constanta
Str. Dionisie eel Mie nr. 59 bI. 62 se. B et. 4 ap.40
Spre Stiinta:
Primariamoo.Constanta
Unnare solieitarii dvs. eu privire la ealeularea suprafetei de teren indiviza pentru apartamentul
din Constanta Str. Dionisie eel Mie nr. 59 bI. 62 se. B et. 4 ap.40
va eomunieam urmatoarele :
Suprafata
de
Teren
Observatii
Aferenta
Adresa Bunului Imobil
Nr. BlocJ Ap.
'mD.'
bl.62
Ap.40
8
Constanta Str. Dionisie eel
Mie nr. 59 bI. 62
580
Constanta
Str. Dionisie
eel Mie nr. 59 bI. 62 se. B
et. 4 ap.40
14,50mp.
Conform Proiect IPJ C-ta
(Actual Proiect SA C-ta)
Nr.98/1978
Teren indiviza
Director General
log. Oc
' ~009
Ing..W'
.
Cj
Intoc
---
RELE\TEU
APARTAMENT
Scara 1:100
Nr. Cadastral
al terenului
Adresa
Suprafata
imobilului
Str. Dionisie eel Mic. nr 59. bl. 62.
se. B, et. 4, ap. 40. loe. Constanta
Cartea
funciara
Cod unitate
eolectiva
individuala
nr.
UAT
CONSTANTA
CF individual a
(U)
_I
(
1.75
_
~ (4)
2.84
Ir
4.69
CD
lULUI
NIU
o
'"
N
2.46
Nr.
ineapere
.1
,-'
Denumire
ineapere
Suprafata utila
E!....
16.13
12.56
7.13
4.32
1.61
3.30
Dormitor
Dormitor
Bueatarie
Baie
Hol
Hol
2
3
4
5
6
Suprafata
7
Utila
=45.05
mp
Baleon
3.70
Suprafata Totala
=48.75 mp
Data
. '--".
.
.
!~
ROSCAN
.
\
""
..:."\
ADRIAN
-
I!
aprilie 2009
Data
"
. -,,'
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL CONSTANT A
ANEXA NR. 13 LA H.C.L.M.
NR.
8
DENUMIRE
IMOBIL
Teren
Str.Plopilor nr. 14
SUPRAFATA I
15,50 mp
I
OBSERVATII
Legea nr. 213 / 1998
H.C.L.M. nr. 420 / 2001
Diferenta masuratori
In indiviziune
PRESEDINTE SEDINT A
ROMANIA
JUDETUL CONSTANT A
CONSILIUL LOCAL CONSTANTA
8
ANEXA NR. 14 LA H.C.L.M. NR.
DENUMIRE
IMOBIL
Teren
Aleea Venus nr. 17
SUPRAFATA I
7,10mp
I
OBSERVATII
Legeanr. 213/ 1998
H.C.L.M. nr. 420/2001
Diferenta masuratori
In indiviziune
PRESEDINTE SEDINT A
Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-41-708101;
Tel: 0040-41-708105;
-
8700 CONSTANTA ROMANIA
!
~.
, \
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNlCIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA PATRIMONIU
SERVICIUL PATRIMONIU
NR. R 84233/ /13. df.dl()f)g
CATRE,
DIRECTIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIV AT
.
SERVICIUL URMARIRE SI EXECUTARE CONTRACTE
Referitor la adresa dumneavoastra inregistrata sub nr. 84233/2008 prin care solicitati
situatia juridica a imobilului situat in Constanta, str. Plopilor nr. 14 (suprafata de 15,50 mp diferenta de masuratori), va comunicam urmatoarele:
Conform planului cadastral al Orasului Constanta intocmit intre anii 1936 - 1938,
imobilul solicitat este identificat, conform Registrului de proprietati vol. VIII, pag. 1539, nr. crt.
15387 - parte din careu nou 36 (vechi 440), lot vechi 1 - Sos. Mangaliei nr. 167 - posesor
Costinel Lazar.
In prezent, conform planurilor cadastrale ale Municipiului Constanta editia 1994- 1997,
imobilul solicitat (teren suprafata de 15,50 rnp - diferenta de rnasuratori), situat in Constanta,
str. Plopilor nr. 14, constituie dorneniu privat al rnunicipiului Constanta, conform HCLM nr.
,
.
420/2001,urmand a fi inventariatconformLegiinr.213/1998.
\
/
I
;'
Din verificarile efectuate pana in rnornentul intocrnirii prezentei situatii juridice,
precizam ca arhiva Oirectiei Patrirnoniu nu detine alte date (acte) referitoare la irnobilul in cauza
si nu avem cunostinta despre retelele subterane existente, iar aparitia unor rnodificari.ulterioare
ne absolva de orice raspundere.
Precizam faptul ca prezenta situatie juriMica constituie 0 identificare a imobilului
solicitat, in suprafata de 15,50 mp - diferenta de masuratori, situat in Constanta, str. Plopilor nr.
14, ci nu un aviz de vanzare.
Anexam : - extras din planurile cadastrale editia 1936-1938,sc. 1:2000; copie Registrul
de proprietati vol. VIII, pagina 1539; copie camet cu schite teren ale careului 36; extras din
planurile cadastrale editia 1994-1997, sc. 1 :500 sVl :2000; copie adresa S.P.l.T.V.B.L. nr. R-B
80201/04.07.2008.
AVIZ:~
OBSERV
ATn:~~u.
& \1) . 'b1,r9:g
.)(!)i. --
.
'0
-0
!
c.j. Irina Roxana P
Verificat notificari si litigi
consilier juridic
~
Responsabil pentru
corectitudmea informatiei
SERVICIUL PATRIMONIU,
EI~naqlAMj;.NDESCU
(\:f).b .,.J..
~F t"j
\
I
.~.....
-*'<ii-"
.
- ~y
~:...)
.
.
.., '.. ~
'il
.:: ~...
...
rk~!':-J-1)lt_AMI'L~SA~'!!f~T..:~!
f)F:LIM1:rA!~~:'~..io:()J~I.tJLlJI
. .
(intra vi Ian)"
Scal'a 1:200
......
HE I'HO"I_~lwr~II':
- - .....
,_.'
Numclc si prcnumclc proprictarilnr:
'-\~'.
Ii
. .1'
S.l'. SIM CONSTRUCT S:R.L.
'AA\?//
n\:V/'
."'~<.Judetul: Constanta
Uoitatca adlilinistrativ-teritoriala:
M unicipiul Constanta
Cod SnUITA:
6042H
Cod intravibn:
2
..,);;cdilll:Sos.Man~alici.11,..14!
Mlin. Constanta,.hld. ('onslanla
Actc I»ropnd;w::
-Contrad Jc van'l..arc-cUlllparaiL,
nr.2}90/ 7.05,1996
B.NY, Carmen Ionian
Adresa corpului de proprictatc:
Str. Plopilor. ilL14
.. " ... ..
.viUI..
f" ,_.. ._~.~.. ~...
,-."..~t"'.I"""
.
I
JUY.
I
I'
. . .. .
f;
,
raf..~~ ~o; ~da:.i Jili ~~;;;; ~:-:',:
""'\'
~.,,.':-'UUI-""
I
Suprafata
de teren din masuratori:
.~'~praJ2t:R
t~~~:,ij ;'jtn~:~~nli~:='
Sc=147 .OOmp
'"."
J..
'I'
H
t ~
11
II
,
: r~)O!!:! I!:.
tI
~!Il
'"'I
:, :
;"i..J..JiI1~i~!.,~f,i,',
:!
\\
]
,~.
., :-lUJ
j,.,~! ; J "
'III
i:i
III
I~
1/
I
.,
.1.
'."!
..'t"
"c
il ":l
f
A
:
1'
i
lI
.:
"
.H
'....
j....
(II'
"""i:~~~,:~ >.,
._;,~\
\ \\! !':i
...
;.
"
.U .~:
\
..\~....
Ionescu ~nrt)
.'"(l;'~
~~~1f,O~2
~~'J..~~l~(~~;~,r:~c
. ~,\
,.'''''
.,.', .:(
~
'"
..,
;. .::Jr
.... ..
~ .; -,' ,". : r-;:.~
/
i
I
j
.~.
/
/
;.:;-
.,
-.,~.
~
~.
fl>
.~
.
"J'
.
.
C)
.~(~:L:.L
d
'
,
-,
..
.....
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNlCIPIULUI
DIRECTIA PATRIMONIU
SERVICIUL CADASTRU
CONSTANTA
NRR 75118 I (92.06: 2009
CATRE,
VASILE GHEORGHE
.
.
Referitor la solicitarea dumneavoastra nr. 75118/19.05.2009, adresata
Primariei Municipiului Constanta, va comunicam urmatoarele :
Se adevereste prin prezenta ca terenul in suprafata de 7.10 mp, situat in
Constanta, aleea Venus, nr. 1" face parte din domeniul privat al Municipiului
Constanta conform HCLM nr. 420/2001 urmand a fi inventariat conform Legii nr.
213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
Primaria Municipiului Constanta, in baza Legii nr. 215/2001 a Administratiei
Publice Locale si a Legii nr. 7/1996 a Cadastrului si a Publicitatii Imobiliare, este de
acord cu intabularea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 7.10 mp in
favoarea Municipiului Constanta, ca unitate administrativ teritoriala si este de acord
cu intabularea dreptului de folosinta pentru suprafata de teren de 7.10 mp aferenta
imobilului situat in Constanta, aleea Venus, nr. 17, in favoarea proprietarilor Vasile
Gheorghe si Vasile Aglaia care detin constructiile si terenul ce completeaza imobilul
in baza Contractului de intretinere cu incheierea de autentificare nr. 27462 din
22.06.1995 (Notariatul de Stat Judetean Constanta), Incheierea de rectificare nr.
5674/29.08.2001 (Biroul Notarului Public Veronica Petrescu Constanta).
Pentru imobilul de mai sus exista intocmit Plan de amplasament si delimitare a
bunului imobil de PFA Stan M. Constantin.
Mentionam ca in cazul in care pentru imobilul de mai sus se aplica prevederile
Legii nr. 10/2001, Legii 247/2005, dreptul de folosinta va fi reglementat functie de
actul de dispozitie emis.
PATRIMONIU
Cons. Diana
SEF SERVICIU CADASTRU
Cons.NicoletaFLORESCU\\u!
,IC
IC
SERVICIULCADASTRU
Insp. Elena ZORILA
C. Jr. Octavi
Insp.AmeliaBOBU
Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 -41-708101;
Tel: 0040-41-708105;
8700 CONSTANTA. ROMANIA
L--
1/
PLAN DE SITUATIE
SCARA 1: 200
Adresa Imobil
Suprafata masurata (mp)
179
Constanta, aleea Venus, nr. 17
V.A.T.
I
CONSTANTA
tr,
A. Date referitoare la teren
Nr.parcela
Categoria
I
Mentiuni
de folosinta
cc-
:-ele
Valoarea de impozitare
lei
Mentiuni
Locuinta parter; Suprafata desfasurata = 123mp
Anexa . ma2azie
Total
132.00
Sistem
Nr.Pet.
r
6
7
305373.961
305387.843
789388.912
789394.583
Suprafata din masuratori: S = 179 mp
Suprafatadin acte: S = 171.90 mp
ROMANIA
JUDETUL CONSTANT A
CONSILIUL LOCAL CONSTANTA
.
ANEXA NR.15 LA
H.C.L.M.
NR.
DENUMIRE
IMOBIL
Teren
Str.Viorelelor f.n.
SUPRA FATA I
2355,85,mp
OBSERVATII
Contract de schimb fara sulta
nr. 1888 / 2009
I
PRESEDINTE SEDINT A
ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
CONSILIUL LOCAL CONSTANT A
8
ANEXA NR.16 LA H.C.L.M. NR.
DENUMIRE
IMOBIL
Teren
Str.Viforului nr. 3
SUPRAFATA I
38 mp
I
OBSERVATII
Legea nr. 213 / 1998
H.C.L.M. nr. 420 / 2001
Diferenta masuratori
In indiviziune
PRESEDINTE SEDINT A
-
Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-41 -708101; Tel: 0040 -41 -708105; 8700 CONSTANTA ROMANIA
S-a cerut autentificarea prezentuIui act. ---------------------------------------------------------<'1\" MIJN'C/
~~~p
,VI'
,~q;;
Anul
£1-
't)<>:>:7
llfflB
~
~
'(
_,\r II..
2.
(?'t.ZlUB L...
""
~
CONTRACTDE SCHIMB FARASUl TA
,
'
.
.~ _
'
'\
\
~
~
~~
Et
,
.
,A
Intre:
'b.$~:_. ';j,rfJ
MUNICIPIUl
CONSTANTA, reprezentat de domnul, DIAM/\
~?"
OCTAVIAN-GABRIEL, domiciliat Tn comuna Lumina, strada Morii nr.122A, Jude1ul
Constan1a, Tn'calitate de consilier juridic Tn cadrul Serviciului Juridic al Primariei
Municipiului Constan1a, lucrand Tn baza Dispozi1iei nr.3512 emisa la data de
04.06.2009 de Primaria Municipiului Constan1a, precum ~i Tn baza Delega1iei
nr.83138/01.06.2009 eliberata de Primarul Municipiului Constan1a, pe de 0 parte, -~I--------------------------------------------------------------------------------------------------COCANEANU CONSTANTIN-IOAN-DUMITRU, domiciliat TnBucure~ti, strada
Aviator Mircea Zorileanu nr.79, sectorul 1, prin mandatar, TUDORACHE RAsVANMIRCEA, domiciliat Tn Bucure~ti, strada Aviator Mircea Zorileanu nr.66, ap.2,
sectorul 1, lucrand Tn baza procurii autentificata sub nr.939 din 15.05.2006 de
Notarul Public- Simion Cristina Denisa - din Bucure~ti- pe de alta parte, a intervenit
prezentul CONTRACT DE SCHIMB, Tn conformitate cu prevederile Hotararii
Consiliului Local al Municipiului Constan1a nr.615/22.1 0.2008 ~i conform Hotararii
nr.211/26.03.2009 privind modificarea H.C.L.M. nr.615/2008, Tn urmatoarele
condi1ii:-----------------------------------------------------------------------------------------------------MUNICIPIUl CONSTANTA reprezentat de domnul, DIAMANDESCU
OCTAVIAN-GABRIEL, Tn calitate de consilier juridic Tn cadrul PRIMARIEI
MUNICIPIULUI
CONSTANTA,
dam Tn schimb domnului,
COCANEANU
CONSTANTIN-IOAN-DUMITRU,prin mandatar, TUDORACHE RAsVAN-MIRCEA
doua suprafete de teren : --------------------------------------------------------------------________
~
e
..
"0'
~~"
~iK..
~i~
0 ~~':~S)},.:,~
~ ('Ii' ~I~~ ':!>'~~'
-CQNSTANJ.Y'
.
~:J/il;'
~
2 ->c-, ,.<i.
Hr.
1)
terenul
viran in suprafata
de 198 mp- conform act (201 mp-
conform masuratori), situat in intravilanul Municipiului Constanta,
strada Motilor nr.89, Judetul Constanta, cu destinatia - terenuri
aflate in intravilane (TDI), identificat cu numarul cadastral 110384,
inscris in Cartea Funciara nr.137782/Constanta,
a~a cum rezulta din
Incheierea nr.22100 eliberata la data de 28.05.2009 de Oficiul de Cadastru ~i
e
P u bl icita te Imobil ia ra Con sta n1a. ----------------------------------------------------------------_____
Terenul
descris
anterior
are
urmatorii
vecini:
la Nord
-
strada
Mo1ilor
(14,89m), la Sud -, teren Consiliul Local (14,68m), la Est - LOT 5 (13,61m) ~i la
Vest- LOT 3 (13,58m). ------------------------------------------------------------------------_________
terenul viran in suprafata de 263,7 mp- conform act- (264 mpconform masuratori), situat in intravilanul Municipiului Constanta,
strada Pictor Tonitza, Judetul Constanta, cu destinatia - terenuri
aflate in intravilane (TDI), identificat cu numarul cadastral 110373,
2)
inscris in Cartea Funciara nr.138119/ Constanta,
a~a cum rezulta din
Incheierea nr.22103 eliberata la data de 28.05.2009 de Oficiul de Cadastru ~i
Publicitate Imobiliara Constan1a.-------------------------------------------------------_______________
Terenul descris anterior are urmatorii vecini: la Nord - teren Consiliul Local
Constan1a (18,58m),
la Sud -alee
acces (18,60m),
la Est
-
$coala
generala
nr.6
(14,19m) ~i la Vest-teren Consiliul Local Constan1a (14,19m).------------------------------
'~
-2-
',,;:;\ .><~
Tn schimbul ce~or dou. suprafeje de leren descrise anterior urmeaza sa
.:.~\:
im de la COCANEANU CONSTANTIN-IOAN-DUMITRU, prin mandatar,
~> : 0
ORACHE RAsv AN-MIRCEA terenul viran in suprafata
de 2355,84 mp
...~~co form
act
(2355,85mpconform
masuriHorilor),
situat
in intravilanul
. iCHIS'\"~' unicipiului Constanta, strada Viorelelor, f.n., Judetul Constanta, identificat cu
:
:.:Ynumarul cadastral 10946, inscris in Cartea. Funciara nr.31825/Constanta, a~a
-="--"
cum rezulta din Incheierea nr.252 eliberata la data de 30.01.2003 de Judecatoria
Constanta - Biroul de Carte Funciara. -:-----------------------------------------------------------Vecinatatile terenului ce se schimba sunt urmatoarele: la Nord - domeniu
public (11,78m+63,84m), la Sud - teren viran (19,11m+21,82m+34,90m), la Est strada Viorelelor (22,77m+4,83m) ~i la Vest - taluz (34,18m). -----------------------------Schimbul suprafetelor de teren a fost incuviintat in conformitate cu
prevederile art.36, alin.2, lit "c", art.121 alin 4 ~i art.115 alin (1) lit b din Legea
215/2001, privind Administratia Publica Locala, republicata, conform Hotararii
Consiliului Local Municipal Constanta nr.615/22.1 0.2008 ~i Hotararea Consiliului
Local Municipal Constanta nr.211/26.03.2009, fiind stabilita ~i valoarea de circulatie
a suprafetel 0r de teren astfe I:----.--------------------------------------------------------------------terenul in suprafata de 198 mp- conform act (201 mp- conform masuratori),
I.A
-proprietatea
Municipiului
Constanta
la
suma
de
19.825
Euro
'f!lf!
.,
~
-
(nouasprezecemiioptsutedouazeci~icinci
Euro);------------------------------------------------ terenul viran in suprafata de 263,7 mp- conform act- (264 mp- conform
masuratori) -proprietatea Municipiului Constanta la suma de 220.453 Euro
(douasutedouazecimiipatrusutecincizecj~itreiEuro);-------------------------------------------- terenul viran in suprafata de 2355,84 mp -conform act (2355,85mpconform masuratorilor), proprietatea domnului Cocaneanu Constantin loan-Dumitru
la suma de 240.295,68 EURO (douasutepatruzecimiidouasutenouazeci~icinci ~i 0,68
EURO)
:----------Subsemnatul, COCANEANU CONSTANTIN-IOAN-DUMITRU, prin mandatar,
TUDORACHE RAsVAN-MIRCEA, dau in schimb MUNICIPIULUI CONSTANTA
reprezentat de domnul, DIAMANDESCU OCTAVIAN-GABRIEL in calitate de
consilier juridic,
terenul viran in suprafata de 2355,84 mp -conform act
(2355,85mpconform
masuratorilor),
situat
in
intravilanul
Municipiului Constanta, strada Viorelelor, f.n., Judetul Constanta,
identificat cu numarul cadastral 10946, inscris in Cartea Funciara
nr.31825/Constanta, a~a cum rezulta din Incheierea nr.252 eliberata la
data de 30.01.2003 de Judecatoria Constanta - Biroul de Carte
~LJnciara. --------------------------------------------------------------------------------------------Vecinatatile terenului ce se schimba sunt urmatoarele: la Nord - domeniu
public (11,78m+63,84m), la Sud - teren viran (19,11m+21,82m+34,90m),la Eststrada Viorelelor (22,77m+4,83m) ~i la Vest - taluz (34,18m). ------------------------------
In schimbul suprafetei de teren descris anterior urmeaza sa primesc de la
MUNICIPIULUI CONSTANTA, doua suprafete de teren: -----------------------------------
1) terenul viran in suprafata de 198 mp- conform act (201 mp- conform
masuratori), situat in intravilanul Municipiului Constanta, strada Motilor nr.89,
Judetul Constanta, cu destinatia - terenuri aflate in intravilane (TDI), identificat
cu numarul cadastral 110384, inscris in Cartea Funciara nr.137782/Constanta,
a~a cum rezulta din Incheierea nr.22100 eliberata la data de 28.05.2009 de Oficiul
de Cadastru~i PublicitateImobiliaraConstanta.-------------------------------------------------
- --
-3"
,
\
',: . ,~
Terenul descris anterior are urmatorii vecini: la Nord - strada Mo~ilor
~,'fJ14,89m), la Sud - teren Consiliul Local (14,68m), la Est - LOT 5 (13,61m) ~i la
.!~ /""" est- LOT 3 (13,58m).
m_____________________-------------------------
}.
j
.;' """~(~'~'
CRI'S~"~\
,
d
..'
,,1
'.
2) terenul viran in suprafata de 263,7 mp- conform act- (264 mp- conform
'masuratori), situat in intravilanul Municipiului Constanta, strada Pictor Tonitza,
Judetul Constanta, cu destinatia - terenuri aflate in intravilane (TOI), identificat
cu numarul cadastral 110373, inscris in Cartea Funciara nr.138119/ Constanta,
a~a cum rezulta din Incheierea nr.22103 eliberata la data de 28.05.2009 de Oficiul
de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara Constan~a.------------------------------------------------Terenul descris anterior are urmatorii vecini: la Nord - teren Consiliul Local
Constan~a (18,58m), la Sud -alee acces (18,60m), la Est - $c.generalanr.6
(14, 19m) ~i la Vest- teren Consiliul Local Constanta (14, 19m).-----------------------------COCANEANU CONSTANTIN-IOAN-DUMITRU a dobandit terenul pe care II
schimba, ca bun propriu, conform prevederilor Legii 10/2001 in baza Dispozi~iei
Primarului nr.3694/05.11.2002, rectificata prin Dispozitia nr.3776/18.11.2002 emisa
de Primarul Municipiului Constanta ~i conform Procesului verbal de predare-primire
nr.135723/2002.
~---------------MUNICIPIUL CONSTANTA este proprietarul suprafetelor de teren pe care Ie
schimba prin prezentul act conform Hotararii nr.109 emisa la data de 28.02.2005 de
Consiliul Local Constan~a ~i a Hotararii nr.280 din 09.05.2008 emisa de Consiliul
Local Constanta .------------------------------------------------------------------------------------------Suprafetele de teren pe care Ie schimbam nu sunt grevate de sarcini,
ipotecate sau sechestrate, a~a cum rezulta din Extrasele de Carte Funciara
nr.28925, nr.28928 ~i nr.28929 eliberate la data de 10.06.2009 de Oficiul de
Cadastru ~i Publicitate Imobiliara Constanta, nu au mai fost instrainate altor
persoane fizice sau juridice, nu fac obiectul vreunui litigiu aflat pe rolul instantelor
judecatore~ti de orice grad, iar noi, coschimba~ii, ne garantam reciproc impotriva
oricarei evictiuni, totale sau part;iale, conform art.1337 Cod Civil.-------------------------Impozitele si taxele catre stat sunt achitate la zi, conform Certificatelor de
atestare fiscala nr.G43450, nr.G43451 eliberate la data de 09.06.2009 de Consiliul
Local Constanta ~i Certificatului de atestare fiscala nr.G43590/12.06.2009 eliberat
de Consiliul Local Constanta, iar cele necesare redactarii si autentificarii prezentului
contract privesc pe COCANEANU CONSTANTIN-IOAN-DUMITRU,
part;ile
contractante, intrand in proprietatea ~i posesia terenurilor schimbate din momentul
'
a ute ntifi ca ri i
actu Iu i. -------------------------------------------------------------------------------------
Noi, part;ile contractante, suntem de acord cu inscrierea in Cartea Funciara
Constanta, cu caracter nedefinitiv a dreptului de proprietate asupra terenurilor
schimbate prin acest act, a~a cum au fost descrise in cuprinsul prezentului
c()ntract . -----------------------------------------------------------------------------------------------Avem cuno~tinta de situatia de fapt ~i de drept a terenurilor ~i Intelegem sa Ie
dobandim pe riscul nostru, fara ca prin aceasta coschimba~ii sa fie exonerati de
raspunderea pentru evictiune conform art.1337 Cod Civil. ---------------------------------Noi, part;ile contractante, declaram ca ni s-a pus in vedere raspunderea pe
care 0 antreneaza constatarea ulterioara a nesinceritatii evaluarii terenurilor precum
~i ca am luat cuno~tinta de prevederile legale in vigoare referitoare la falsul in
declaratii ~i evaziunea fiscala, mention and ca evaluarile declarate in prezentul act
su nt ce Ie re a le------------------------------------------------------------------------------------------
Totodata, declaram ca ni s-au pus in vedere prevederile Legii 656/2002, ale
Legii 241/2005, precum ~i ale O.U.G.nr 195/22.12.2005 privind protectia mediului ~i
mandatam Biroul Notarial Cristina Budei sa indeplineasca toate formalitatile de
m
m
m_______________--------------------publicitate imobiliara .
..
~~
.0"..:. ~
,.'.\.;.....
iZ ~
.
:-
.
:.
:;'';:j~/'
.
---:-:"':
,~'.
~~
-4-
~,
'.
qRIS"l\~~'
"
.."C
~
Pentru autentificarea prezentului contract de schimb au fost eliberate
rtificatele
de
urbanism
nr.1667/12.05.2009,
nr.3763/19.12.2008
~i
. r.1143/18.03.2009 toate emJse de Primaria Municipiului Constan~a.---------------------Eu, TUDORACHE RASVAN-MIRCEA Tn calitate de mandatar al domnului,
COCANEANU CONSTANTIN-IOAN-DUMITRU declar pe proprie raspundere ~i sub
sanc~iunile prevederilor legale Tn vigoare pentru declara~ii neadevarate ca procura
prin care am fost Tmputernicit sa schimb terenul ce face obiectul acestui act este
autentica, nu a fost revocata, iar la data semnarii ~i autentificarii prezentului act,
.:o
~J
!j
~~
ma nd antu I este
Tn vi a ~a. --------------------------------------------------------------------------------
Noi, coschimba~ii, am luat cuno~tin~ade faptul ca Tntermen de 30 de zile de
la data autentificarii prezentului act, avemobliga~ia sa depunem un exemplar din
prezentul contract la Agen~iile fiscale competente, Tn vederea Tnscrierii imobilelorte re nuri- pe ro luriIe fisca Ie.
~----------------------------------------------------------------------Redactat ~i listat Tn cincisprezece exemplare originale. ------------------------------
I
pARTI CONTRACTANTE,
MUNICIPIUL CONSTANTA
Reprezentat de consilier juridic,
VIAN-GABRIEL
-
ROMANIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC-CRISTINA BUDEI
SEDIUL:Constanta, strada I.G.Duca nr.27-29, Judetul Constanta
pperator de date 3721 conform Legii 677/2001
~
. ~~~
..J
..
/
/
:
..":.I
iij
,") .0
UJJ
/A
~':'
,~~
'
iLc
Q ~
INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.1888
Anul 2009 luna iunie ziua 12
r.t
(.RiS1\\"
In fa\a mea, CRISTINA BUDEI, notar public, la sediul biroului s-au prezentat
MUNICIPIUL CONSTANTA, reprezentat de domnul, DIAMANDESCU
OCTAVIAN-GABRIEL, domiciliat in comuna Lumina, strada Morii nr.122A, Jude\ul
Constan\a, identificat prin Carte de identitate seria KT nr.481544/25.01.2005
eliberata de Poli\ia Ovidiu, cod numeric personal 1761026131213, lucrand in baza
Dispozi\iei nr.3512 emisa la data de 04.06.2009 de Primaria Municipiului Constan\a,
precum ~i in baza Delega\iei nr.83138/01.06.2009 eliberata de Primarul Municipiului
Constanta
.
COCANEANU CONSTANTIN-IOAN-DUMITRU, domiciliat in Bucure~ti, strada
Aviator Mircea Zorileanu nr.79, sectorul 1, prin mandatar, TUDORACHE RAsv ANMIRCEA, domiciliat in Bucure~ti, strada Aviator Mircea Zorileanu nr.66, ap.2,
sectorul 1, identificat prin Carte de identitate seria RX nr.269903/18.02.2005 eliberat
de Sec\ia 2 Poli\ie Bucure~ti, cod numeric personal 1610103400092, lucrand in
baza procurii autentificata sub nr.939 din 15.05.2006 de Notarul Public- Simion
Cristina Denisa - din Bucure~ti-, care dupa citirea actului au consim\it la
autentificarea prezentului inscris ~i au semnat toate exemplarele acestuia.
SERAC MIRONA-VERONICA, domiciliata in Constan\a, B-dul Alexandru
Lapu~neanu nr.94, BI.LE42, sc.A, ap.8, Jude\ul Constan\a, identificata prin Carte de
identitate seria KT nr.715698/30.05.2008 eliberata de SPCLEP Constan\a, cod
numeric personal 2790618131237, in calitate de redactor al actului.
In temeiul art.8, lit.b din Legea nr.36/1995, se declara autentic prezentul
inscris.
Impozit pe tranzac\ia imobiliara in valoare totala de 15.845 lei s-a achitat prin
chit.nr.4609540/12.06.2009.
S-a perceput onorariul de 12.001,15 lei (10.085 lei + TVA) prin chit.
nr.0022333/12.06.2009.
Taxa inscriere teren (198 mp- conform act, 201 mp- conform masuratori) in
Cartea Funciara = 128 lei prin chit.nr.0157530/12.06.2009 (persoana fizica).
Taxa inscriere teren (263,7 mp- conform act, 264 mp- conform masuratori) in
Cartea Funciara= 1.396 lei prin chit.nr.0157531/12.06.2009 (persoana fizica).
Taxa inscriere teren (2355,84 mp -conform act, 2355,85mp - conform
masuratori) in Cartea Funciara= 6.951 lei prin chit.nr.0157532/12.06.2009.
(persoana juridica)
PLAN DE AMPLA!III(MENT $1 DELIMITARE A CORPUL.
Intravllan Scara
Judetul CONSTANTA
Unitatea administrativ teritoriala CONSTANTA
Cod S/RUTA 60428
Adresa corpului de proprietate:
,
Numele si Dfenumele Droprietari/or:
COCANEANU CONSTANTIN- lOAN
DUMITRU
Su:>rafata rezultat~ din mAsur~tori:
Constanta, Str. Viorelelor
Nr.cadastral al corpului de proprietate_
PROPRIETATE
1 : 500
Steren=2355,85 mp
~9~~ G
Adresa: Bucuresti, Str. Sg. Nutu lon, Nr. 23, Sector 6
,
...,}".
LL~~
,.........
fj 11
tCe
/
19.11
i
'I
,.\
,~~
c~
1ntocmit,
'
~.
~
7
VJ
34,90'
Teren
~
'-S:.C~'tOPOCAD SERVS.R.I...
Decembrie 2'002
~
/
viran
1
FI$A~'ORPULUI
DE PROPRIET.E
din Constanta, Str. Viorelelor
Judeful CONSTANTA
Unltateaadmlnistrath.-terltoriala
Cod SIRUT A 60428
Seefhme plan/nomenclaturi
CONSTANTA
Nr.
seetouadastnd
Nr.cadastralalcorpululdeproprletate
r~
Nr.cartet\mciari
Codintravilan
_2_
0 ~~(I p
A. DATE REFERITOARE LA TEREN
SCHITA CORPULUI DE PROPRIETATE
Categ10ria
N"r. parcel!:!
de folosin1;.1i
1
1
Cod grup! Suprafata
destinatie
Cc
2
3
TDI
-
.
2355,85
i
5
6
7
-
-
-
REFER/TOARE LA CONSTRUC/'II
Suprafat1i
construit1i la sol
Denumire
I
Mentiun
10caHt1itii
2366,85
Nr. corp
cl1idlire/
constructie
Zona in cadrul
calitate
masuritori(mp)
4
TOTAL
B. DATE
Clasa de
din
---
--
2
(mp)
3
Cod
g.tup1i
Mentiuni
destinatie
-
4
5
-
-
--
-
"
.--
TOTAL
-
C. DATE REFER/TOARE LA PROPRIETAR
Cod
Nr.
Domiciliu/Sediul
__rietarului
Nume/Denumire proprietar
crt.
1
----2----
numeric
personal/Cod
SIRUES
4
3
'r-
(j)
lOAN D",
P
"
COcANEM!J\FANTIN
.
c'
,....l
.
,
E2
"
1.
(, , jl
n,
.
,.....
")
',\ 'F "'mfDenffi:xr 'rnpnr4t\
(ha sa)
-
5
proprie
tate
6
Teren
7
act
Modul de detinere
Teren/constructie
Mentiuni
Construe Exclusiv Indiviziul1le
tie
8
9
10
or.
Dispazitia primarului or. 36914din
'Bucuresti, Sr. Sg. Nutu
Ion, or. 23, Sector 6
"
Suprafa1;.a din
Proces
. '
. ,,-
Cod
grup1i
verbal de predare-primire
135723 din 08.11.2002
.-
i,',t
Tipul actului de
proprietate,
nr.
i data
lnregistr1irii /e1iber1irii
05.11.2002,
2355,84
2355,84
Dispozitia primarului nr. 3776 din
15.11.2002 privind indreptarea
-
erorii materiaIe din dispozitia nr;
3694 din 05.11.2002.
J
"
QVDU Q
T
n_4L-
.
...____L_
"AA
...:L.......!.ft_-t
'"
.L
rr-
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPWLUI
DIRECTIA P ATRIMONW
SERVICIUL CADASTRU
NR 96409/;.1 .i'6 , 7, t."?
CONSTANTA
CATRE,
MEZEI ALEXANDRU
Bdul. Ferdinand, nr.95A, bl. Kl, ap. 64,Constanta
8
Referitor la solicitarea dvs.nr.96409/23.06.2009, adresata Primariei
Municipiului Constanta, va comunicam urmatoarele:
Se adevereste prin prezenta ca terenul in suprafata de
38mp( diferenta din masuratori), situat in Constanta, str. Viforului nr.3
face parte din domeniul privat al Municipiului Constanta conform
HCLM nr.420\2001 urmand 'a fi inventariat conform Legii nr.213/1998
privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
Primaria Municipiului Constanta, in baza Legii nr.215/2001 a
Administratiei Publice Locale si a Legii nr.7/1996 a Cadastrului si a
Publicitatii Imobiliare, este de acord cu intabularea dreptului de
proprietate asupra suprafetei de teren de 38mp( diferenta din masuratori)
in favoarea Municipiului Constanta, ca unitate administrativ teritoriala
si este de acord cu intabularea dreptului de folosinta pentru suprafata
de 38mp( diferenta din masuratori) aferenta imobilului situat. in
str.Viforului nr.3 in favoarea lui Mezei Alexandru si Mezei Corina care
detin imobilul in baza Contractului de vanzare cumparare autentificat
sub nr. 3397/03.08.2006Ia BNP Cristina Budei.
Pentru imobilul de mai sus exista Planul de situatie intocmit de
persoana fizica autorizata Gradinaru L. Aliona.
Mentionam ca in cazul in care pentru imobilul de mai sus se aplica
prevederile Legii nr. 10/2001, Legii 247/2005, dreptul de folosinta va fi
reglementat in functie de actul de dispozitie
DllmCTORADLPATIUMONW
SEF SERVICIDL CADASTRUI.
Cons. NICOLET A FLORESCU
~~
SERVICIDL CADASTRU.
Cjr. IRlNA P
SERVICIUL
Insp. ELENAVOINE~-d:tt-U"I-)
Ref.. STANAGROSU '32ry?--L
Insp. GABRIELAM. DODEe~
Cjr. OCTAVIAN G. DIAMANDESCU
/ '1~
-
Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 -41-708101; Tel: 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA ROMANIA
PLAN DE SITUATIE
SCARA1:200
Judetul Constanta
Teritoriul administrativ : Constanta
Adresa corpului de proprietate :
Constanta str. Viforului nr. 3
Suprafata din masuratori :
S(1Cc)= 338 mp
Suprafata construita:
S(C1) = 36 mp
- Locuinta;
Numele proprietarilor :
1. Mezei Alexandru
2. Mezei Corina
Domiciliul proprietarilor:
1.2. Constanta bdul. Ferdinand nr. 95A,
bl. K1, sc. B, et. 7, apt. 64
Act de proprietate :
Contract de vanzare cumparare nr. 3397
din 03.08.2006, emis de BNP Cristina
Budei~
C"
.'.'(}).:
Intocmit.
.
/
/.
2009
\.)..
.'
"1' _ {., .,_,
i ;-::.
; c..,
\ "';
\
\..
'. i,..~.,"\.
. ()\
~ t;
(?q(
Ing.
. . Gradinaru ~liQna-lume
-
-
.
I\~;
",,:!: i ,-I:
""",.,r;, . "::I;.
.' 1/;:."
.
'.. ..:".'.:1
.
';0,
.
/~.v
('Vl.
",' ;:,.'
C I
' " " F' i,~;;/
t/
.,,!:~
-
;'
~.:r
.),n,--\
.
-
,,-')~')J
...:'}.!
.
,, ,j/
INVENTAR DE COORDONATE STEREO-70
Nr.
Pet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Coordonatepet.de eontur
X[m]
Y [m]
302787.74 790887.32
302779.01 790889.25
302776.55 790889.68
302774.03 790889.75
302764.22 790888.55
302759.26 790887.62
302757.86 790878.00
302759.16 790877.81
302758.93 790876.66
302766.34 790875.39
302766.60 790876.72
302778.50 790873.75
S(1Ce)= 338 MP
Lungimi
laturi
D(i,i+1)
8.95
2.49
2.52
9.88
5.04
9.73
1.31
1.17
7.52
1.36
12.27
16.42