KI nr1-08 - Vännäs kommun

Comments

Transcription

KI nr1-08 - Vännäs kommun
Gruppförsändelse till hushållen
1•08
Utgiven av kommunstyrelsen i Vännäs kommun. Ansvarig utgivare Lennart Olofsson.
Nytt
I detta
nummer...
äldreboende
Foto: Karl-Gustav Sjöström
till Vännäs kommuns
medborgare
U
nder hösten har flera arbetsgrupper arbetat med att färdigställa ett byggprogram
för det nya äldreboendet. Byggprogrammet kommer att ligga som underlag för upphandling av byggandet
av huset. Planen är att huset ska ligga
i kvarteret Hjorten i Vännäsby och
vara färdigställt under hösten 2009.
Arbetet i de olika grupperna har
präglats av stor delaktighet från alla
yrkesgrupper som har betydelse för
verksamheten i ett äldreboende samt
intresseorganisationer och politiker.
Många medborgare har visat engagemang och intresse för hur ett
modernt äldreboende ska vara utformat. Undertecknad har under hösten träffat flera pensionärsorganisationer och informerat om arbetet
och många värdefulla synpunkter
har lyfts fram.
Jag vill särskilt peka på att det nya
äldreboendet kommer att ha plats
för makar som har behov av särskilt
boende i ett äldreboende. Eller kanske nära vänner som vill dela bostad.
(Forts. nästa sida)
Vill du vara fadder?
Ny gatubelysning
Kommunrevisorerna
FrivilligCenter
Vännäs Filmstudio
MedborgarhusBio
Ikaros
Allmänhetens åkning
Förskolan Spiran
Trygghetsvandring
Miljöprojektet
Sammanträdestider -08
Minabibliotek.se
Sagostund
Bibliotekens öppettider
Inbetalningar
Annat språk än svenska?
Tonårsföräldrar!
Ekumenisk Italienresa
Borgerlig vigsel
Utvecklingsprogram
m.m.
Kommunal
Information finns
även på
kommunens
webbplats
www.vannas.se
Det särskilda boendet, äldreboendet, ska vara utformat för att
långsiktigt kunna möta ett föränderligt vårdbehov. Boendet ska vara anpassat för de mest sjuka äldre med
stort omvårdnadsbehov både fysiskt
och psykiskt. En miljö som är väl anpassad för personer med till exempel demenssjukdom. På äldreboendet ska även vård i livets slutskede bedrivas.
Entrén kommer att vara utformad på
ett trevligt sätt där boende och gäster ska få ett välkomnande och inbjudande intryck. Den ska vara tydligt skyltad med automatisk dörröppnare. Entrén ska vara så stor att
rullstolsburna och sängburna enkelt
ska kunna komma in. Den ska också
ha en bänk under tak för den som
väntar på skjuts. Innanför dörrarna
ska finnas ett utrymme för utomhusrullstolar. Fastigheten kommer att ha
hiss.
Det särskilda boendet ska innehålla
fem avdelningar med vardera tio lägenheter. Fem av lägenheterna är
större och kan erbjudas sammanbo-
0935-392 22
ende och makar. Boendet ska innehålla möjligheter för de boende att
på ett trevligt sätt kunna ta emot och
umgås med sina anhöriga. Det kommer att finnas ett anhörigrum med
övernattningsmöjlighet, som är utrustat med pentry och en handikappanpassad toalett/hygienutrymme.
Lägenheterna för de äldre, som kom-
mer att ha ett stort omvårdnadsbehov, är handikappanpassade enligt
den mest aktuella kunskapen. Allt
ifrån färgsättning och inredning av
lägenheter och gemensamhetsutrymmen, inne- och utemiljöer till
moderna personliga hjälpmedel. Vi
följer självklart de senaste föreskrifterna från alla myndigheter.
Varje lägenhet ska vara utformad
som den enskildes hem och utrustad
med ett modernt larmsystem. Till exempel ska de äldre kunna ligga/vila i
sängen och kunna se ut genom sitt
fönster. Färgsättning och utrustning
som underlättar orientering i tid och
rum samt självständighet kommer att
vara noga genomtänkt av kunniga
människor.
Lägenheterna kommer att vara ut-
I fastigheten kommer det att finnas
mötesplatser såväl inomhus som utomhus. Inomhus kommer miljön
vid entré och vid varje trapphall att
vara rymlig, ljus och vackert utsmyckad/inredd för att inspirera till möten och aktiviteter.
Ytterområdet ska präglas av växter
och träd, ljussättning, fontäner m.m.
med trevliga mötesplatser för boende
och anhörigträffar. Ett staket kommer
att avgränsa ytterområdena. Markbeläggningen kommer att vara anpassad för att underlätta förflyttning
med rullstol/rullator/säng.
Alla som arbetat med byggprogrammet tycker och tror att denna fastighet ska erbjuda de äldre den vård och
service som de förväntar sig. Vi ser
alla fram emot det första spadtaget!
Projektgruppen, referensgruppen och
styrgruppen för det nya äldreboendet
genom Anne-Lie Granroth
För kabelutsättning tv-nät och fiber - ring senast
tre arbetsdagar före grävning!
Högås teater- & musiksällskap ger
AVTRÄDET
En gala till förmån.
22/2 (slutsålt)
23/2 kl 19.30
29/2 kl 19.30
1/3 kl 19.30
Biljettpris 100 kr (fika ingår)
Upplysningar Maria Nygren 0935-320 33
Biljetter säljs hos ModeMix
Lokal: Högås bygdegård
Högås bygdegårdsförening - Studieförb. Vuxenskolan
2
rustade med modern tele- och bredbandsteknik och förberedda för trinettkök för att möjliggöra ett personligt val för den/de som bor i lägenheten.
Julgranshämtning
Var gör du av din gamla gran?
Jo, du kontaktar Lions
som hämtar för 20 kr.
Hämtning 19 jan 2008.
Ring Christer 0935-120 42
Kurt 0935-201 91
Sverker 0935-205 14
Gunnar 0935-203 43
Harald 070-355 39 90
Vill du vara FADDER åt en
nyanländ FLYKTING eller INVANDRARE?
I Vännäs har vi sedan i slutet av 2006 en flyktingmottagning. I dagsläget har det kommit elva flyktingar
till kommunen.
För våra nyanlända flyktingar är det viktigt att få
träffa Vännäsbor för att lättare komma in i samhället
och lära sig språket och ta del av kulturen. Ett socialt
nätverk är av stor betydelse för att förstå och bli delaktig i
det svenska samhället. Din insats kan betyda mycket.
Vad innebär det att vara fadder?
Fadderverksamheten bygger på integration genom personlig kontakt. Den ska vara ett ömsesidigt utbyte som
präglas av frivillighet och respekt. Som fadder ställer
du upp ideellt som kontaktperson. Du blir ett stöd
och en länk till det svenska samhället. Du introducerar och guidar den nyanlände i lokalsamhället. Kommunikationen sker (helst) på svenska. Faddrar och
flyktingar matchas utifrån gemensamma intressen och
erfarenheter.
Ni träffas på fritiden, pratar, umgås och gör saker
tillsammans. Ni bestämmer själva hur ofta och hur
länge ni ska ha kontakt. Ni kan ta en promenad en
timme i veckan, gå till biblioteket, göra en utflykt, gå
på café, hjälpa till med läxor eller utöva någon sport.
Kort sagt, vad som helst som ni tillsammans kommer
överens om och känner för.
• Vill du få inblick i andra kulturer och få chansen
att göra nya bekantskaper?
• Vill du bidra till att flyktingar känner sig välkomna
i Vännäs kommun?
Hör av dig till
Ingrid Lindroth
0935-145 85
[email protected]
Ny gatlykta
DUBBELT SÅ BRA som en vanlig
I Västerbottenskommunen Vännäs har man kunnat
plocka bort varannan gatlykta. På landsbygden har man
gått över till en helt ny typ av gatubelysning som med
hjälp av prismor placerar ljuset med precision där det
behövs bäst.
Enligt Fredrik Holmgren, vd för Vattenfall Services Nord,
är besparingspotentialen 70 procent om man byter ut de
vanliga kvicksilverlamporna mot Cobraarmaturen och
50 procent om man byter ut gatlyktor med högtrycksnatrium.
Keramisk metallhalogen
Den nya Cobraarmaturen bygger på en ljusteknik som
heter CDM, keramisk metallhalogen, och på små prismor i armaturen som kan rikta och avgränsa ljuset så att
det inte blir något ljusspill.
Oval ljusbild
För gatubelysningen har Cobraarmaturen konstruerats
så att den ger en oval ljusbild istället för en rund ljusbild
som idag. Det gör att man antingen kan plocka bort vartannat gatljus eller att man minskar på styrkan i lampan.
I Vännäs har man till exempel bytt ut 1.572 stycken 125W
kvicksilverarmaturer till 35W Cobra. Kvar att byta ut är
cirka 800 kvicksilverlampor. För Vännäs innebär det en
energibesparing på 890 000 kWh per år och 106 000 kilo
mindre koldioxidutsläpp.
Armatur med 100W högtrycksnatriumlampor.
Armatur med Cobra 35W
keramisk metallhalogen
3
Kommunrevisorerna
– Vilka är vi och vad gör vi? Och varför kallas vi ibland för
”Det demokratiska ögat”?
Kommunrevisorerna arbetar – faktiskt ytterst för din räkning – lite i bakgrunden av den kommunala verksamheten och har därmed blivit något av kommunkoncernens doldisar.
Med dessa rader vill vi presentera
oss och berätta om vårt uppdrag.
Den något kryptiska rubriken borde
därmed få sin förklaring.
Därför behövs kommunrevisionen
– ”Det demokratiska ögat”
Kommunallagen föreskriver att fullmäktige – våra folkvalda – i vanlig
demokratisk ordning väljer en kommunrevision om minst fem ledamöter.
På samma sätt beslutar fullmäktige
om vilka förtroendevalda som i
nämnder och styrelser ska leda, förvalta och utveckla den kommunala
verksamheten under mandatperioden. Självklart ska det göras inom
gällande lagar, förordningar, föreskrifter och policyer samt av fullmäktige fastställda mål och ekonomiska
ramar. Inget litet åtagande.
Vårt uppdrag från fullmäktige är
sedan att årligen granska de förtroendevalda i samtliga nämnder,
styrelser och i de kommunala bolagen hur de lyckas med uppgiften.
Vi blir därmed förhoppningsvis
fullmäktiges eller väljarnas – det vill
säga din – garant för att de förtroendevalda fullgör sina uppdrag inom
lagar, givna förutsättningar och med
kommuninvånarnas bästa för ögonen. I vart fall borde vi vara till god
hjälp för de förtroendevalda i deras
strävan att driva den kommunala
4
verksamheten på det sätt som det var
tänkt. Kommunrevisionen kallas därför ibland för ”Det demokratiska
ögat”.
Det är vi som sitter
i kommunrevisionen
Fullmäktige i Vännäs har bestämt att
revisionen ska bestå av fem ledamöter och ha omvänd majoritet, vilket
innebär tre ledamöter från oppositionspartierna – varav en utses till
ordförande – och två från majoritetspartierna där en väljs som vice ordförande.
Vi som är valda för innevarande
mandatperiod är Olle Löfgren (ordförande), Jan-Olof Bingebo, Ingemar
Helgesson, Ola Dahlgren och NilsGöran Ericsson.
Vi är dessutom skyldiga enligt lag
att anlita sakkunniga, d.v.s. auktoriserade och certifierade yrkesrevisorer
i våra granskningar. Därför köper vi
för närvarande dessa tjänster av
KomRev inom Öhrlings PriceWaterhouse Coopers.
Kommunrevisor
ett förtroendeuppdrag följande
”God Revisionssed”
Kommunallagen §9, fullmäktiges
revisionsreglemente och vår egen
verksamhetsplan reglerar och beskriver vårt uppdrag, som vi genomför
med ledning av all god erfarenhet av
kommunal revision i Sverige samlad
i skriften ”God Revisionssed”.
Det är dessutom av yttersta vikt för
kommunrevisionens samlade förtroende att det inte får finnas någon
som helst tvekan om vårt oberoende
i granskningsarbetet, som ska genomföras på ett självständigt, objektivt och opartiskt sätt samt utan politiska förtecken. Man är t.ex. därför
inte valbar som kommunrevisor om
man själv, eller någon i nära relation,
har ett kommunalt uppdrag med redovisningsskyldighet till fullmäktige.
Liknande gäller vid jäv.
Revisionsprocessen – planera,
granska, pröva och rapportera
Varje revisor arbetar i sin granskning
självständigt enligt den dokumenterade praxisen ”God Revisionssed”
och ansvarar för hela den samlade
granskningen.
Vår strävan är att nå enighet i vad
som ska granskas och i vår bedömning av granskningsresultaten. Tillsammans fastställer vi därför årligen
en plan över våra granskningsprojekt.
Förutom de obligatoriska – kommunens årsredovisning och delårsrapport – även ett antal granskningar i
verksamheter som vi bedömt viktiga
att få en fördjupad insyn i och som
ryms inom vår budget.
Alla granskningar redovisas i
granskningsrapporter med påpekande om eventuellt upptäckta fel,
brister och förtjänster men även förslag till åtgärder och goda råd för att
komma tillrätta med eventuella problem.
Vi träffar alltid representanter som
berörs av ett granskningsuppdrag i en
konstruktiv dialog över vad som
kommit fram av granskningen innan
rapporten fastställs och blir offent-
lig. Om det finns skäl så framför vi
även mer eller mindre allvarlig kritik
– såväl positiv som negativ – i dessa
rapporter. Rapporterna föreläggs berörda nämnder för åtgärder och fullmäktige för kännedom samt anslås i
sin helhet, men även i en
lättillgängligare ensidig kortversion
på kommunens webbplats under
rubriken ”Kommunrevision”.
Revisionsberättelsen
– kvittot på årets arbete
Efter verksamhetsårets slut ska vi
även pröva, utifrån årets gransk-
ningar, om någon nämnd, styrelse
eller enskild ledamot brustit i ansvar
samt hos fullmäktige i vår årliga revisionsberättelse avstyrka eller tillstyrka att ansvarsfrihet beviljas för
den tid revisionen omfattar.
Tack för din nyfikenhet!
Kontakta oss gärna!
Det här blev förstås en något summarisk presentation av kommunrevisionen. Vill du veta mer så kan
du på kommunens webbplats
www.vannas.se klicka dig fram till
”Kommunrevision” för en djupdyk-
ning i där samlat faktamaterial, t.ex.
vår verksamhetsplan för åren 2007 –
2010, våra granskningsrapporter
samt fullmäktiges revisionsreglemente och ”God Revisionssed”. Sidan
är under utveckling och kommer att
förändras den närmaste tiden.
Du är även välkommen med frågor via telefon eller e-post!
På kommunrevisionens vägnar
Nils-Göran Ericsson
Förtroendevalda revisorer i Vännäs 2007 – 2010
Olle Löfgren, ordförande
Jan-Olof Bingebo
Ingemar Helgesson
Ola Dahlgren
Nils-Göran Ericsson, v. ordf
Östanbäck
Lillsjö
Gullsjö
Vännäs
Vännäs
0935-230 55
0935-430 24
0935-440 44
0935-517 88
0935-106 42
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
FrivilligCenters målsättning är att utveckla och fördjupa stödet till anhöriga/närstående till någon som vårdas i hemmet eller bor i särskilt boende.
Kort rapport från höstens verksamhet...
Föreläsning om mat som
medicin
Dietisten Karin Byström berättade
om matens betydelse för hälsan. I
auditoriet fanns många som hade
stora kunskaper i ämnet, så det blev
många intressanta diskussioner.
Sista caféet före jul
Distriktsläkare Anna-Karin Ingvarsson med familj sjöng och spelade.
Verksamhetsutvecklare Tommy Henfridsson informerade om planerna på
hälsoundersökning för 70-åringar.
Ett fyrtiotal fikade, njöt och lyssnade.
Välkommen till Vännäs FrivilligCenter vardagar kl 10.00 - 12.00.
När du är ute och promenerar - titta in på en kopp med dopp.
Tel 0935-143 08.
5
Medborgarhus
BIO slår upp
vännäs filmstudio
sina portar för nya
spännande filmer...
Höstens program
Filmerna visas torsdagar
kl 19.00
17/1
This is England
24/1
Berätta inte för någon
31/1
Svarta Nejlikan
7/2
A mighty heart
Allt är upplyst
Från åk 7 och uppåt är du välkommen till oss.
Varje kväll är det två ledare
som jobbar.
Välkommen, även du som är
förälder!
Lady Chatterlay
ÖPPETTIDER 2008
Vid himlens utkant
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
14/2
Jindabyne
21/2
Little children
28/2
Michael Clayton
6/3
13/3
18/3
Till att börja med vill vi tacka
Tur och Retur för deras
generösa gåva till oss. För de
pengarna kommer vi att köpa
in nya spel.
Tusen tack för att ni tänkte
på oss!
OBS! Tisdag!
FILM ÄR BÄST PÅ BIO!
Medlemskort: 200 kr (10 filmer)
Studerande och
KomLoss-medlemmar 150 kr
18.00 – 21.00
18.00 – 21.00
s-t-ä-n-g-t
18.00 – 21.00
19.00 – 24.00
Trevlig fortsättning!
Linda Nygren
med personal
Filmstudions program är preliminärt,
med reservation för ändringar.
ALLMÄNHETENS ÅKNING
UNDER SPORTLOVET vecka 10
Vännäs Ishall
Måndag 11.00-15.00,
18.00-19.30 (obs! puckfritt)
Tisdag 11.00-15.00
Onsdag 11.00-15.00
Torsdag 11.00-15.00
Fredag 11.00-12.50, 14.30-16.00
Söndag 10.30-12.00 (obs! puckfritt)
Tekniska förvaltningen
Gatu/fritid
6
Solstorm
Söndag 13 jan 19.00
Onsdag 16 jan 19.00
Fr 15 år.
Bygger på Åsa Larssons
deckare med samma titel.
Den man älskar
Söndag 20 jan 19.00
Onsdag 23 jan 19.00
Fr 11 år.
Vill du veta vilken film
som visas på
Medborgarhusbion
- gå in på kommunens
webbplats, klicka
vidare på kultur eller
ring 0935-140 63
telefonsvarare.
Fråga efter BONUSKORTET (se 5 filmer
betala för 4)!
Välkommen till en
spännande biovår!
Information från fritidskontoret
På kommunens webbplats
under ”Fritid, Kultur & Turism” –
Lokalbokningar
finns nu även ett aktivitetskort.
För att kunna testa det behöver ni inloggningsuppgifter. Dem kan ni får från fritidskontoret, tel
0935-142 34.
Sedan tidigare finns även möjlighet att söka och
boka tider i våra idrottshallar och övriga lokaler.
Det är bara att skicka en bokningsförfrågan via
systemet (e-post) till fritidskontoret.
F
örskolan Druttens lokaler i
Vännäsby har för länge
sedan tjänat ut och en ny förskolelokal är ett måste.
Sedan augusti 2006 har ett antal
personer i kommunen varit involverade i planering och projektering av
den nya förskolan Spiran som kommer att rymma tre avdelningar.
Förskolan
för steg fogats ihop med annat som
måste tas hänsyn till, t.ex. arbetsmiljö, lagar och budget. Det har lagts
till och plockats bort. Referensgrupper har granskat ritningen utifrån deras olika yrkeskompetens.
Föräldrareferensgruppen kommer
under vintern att titta på förskolan
utifrån brukarperspektivet. Väggar,
Spiran
Visioner och tankar har knådats till-
sammans med arkitekten Ivar Bengtsson på Arkinova. Alla vet att god arkitektur är av stor betydelse för trivsel, trygghet och hälsa. Spirans miljö
ska utgöra en arena för möten mellan människor i olika åldrar och genom sin utformning ge signaler om
individens värde och plats i det sociala sammanhanget. Förskolan ska
vara barnens arbetsplats såväl som
pedagogernas.
Lokalerna och verksamheten ska
komplettera hemmet, inte vara en
förlängning. Miljön är en viktig faktor för barnens möjligheter till utveckling och lärande. Rummen, materialen, tillgängligheten, de vuxnas
förhållningssätt, allt spelar roll!
Dessa bärande tankar kring vad
som önskas uppnås i lokalen har steg
golv, fönster, dörrar, tak och en del
annat i inomhusmiljön är idag
färdigplanerat.
Det finns många utmärkande drag
för förskolans lokaler. Spiran har en
gemensam entré för alla avdelningar.
Tanken är att alla ska bli sedda och
kända av alla. Förskolan presenterar
sig och verksamheten gemensamt på
ett ställe.
Förskolan och avdelningarna ska ha
en genomskinlighet. Det kommer att
finnas flera fönster i olika höjder,
både i inner- och ytterväggar och i
dörrar. Inomhus- och utomhusmiljön ska knytas ihop genom dörrar från alla ateljéer ut till gården.
Torget/ateljén ska vara hjärtat i huset, verksamheten i förskolan smälter ihop där och avdelningarna strå-
lar ut ifrån detta rum.
Måltiderna kommer de äldre barnen att äta i en del av torget. De
yngsta äter på sin avdelning.
Det ska finnas ett arbetsrum för pedagogerna med dokumentationsverktyg. Strukturer och nivåer i huset varierar beträffande t.ex. ytmaterial och takhöjd. Ögat ska utmanas
genom sinnliga material.
Lokalen ska användas flexibelt och
maximalt. Avdelningarna och/eller
ekonomidelen kan spärras av när
andra använder lokalen.
I entrén finns ett kapprum och en
toalett som gäster kan använda. Pentry och städskåp finns i torget.
En hel del spännande saker återstår
att göra innan dörrarna kan slås upp
för barn och föräldrar i augusti 2008.
Ytor ska färgsättas, gården planeras
och anläggas, inventarier köpas, personal rekryteras m.m. I den fortsatta
processen kommer även synpunkter
från de mest erfarna förskolebarnen,
femåringarna, att tas med.
Till barn- och utbildningsnämnden har inlämnats en intresseanmälan att bedriva förskolan i intraprenadform. Förhandlingar kring detta
kommer snart att inledas.
Under februari kommer det att anordnas informationsmöten, ett för
pedagoger och ett för föräldrar och
allmänheten dit alla är välkomna.
Eva Ericsson
rektor/utvecklingsledare
Välkommen till en
”Prova-på-kväll” i Missionskyrkan Vännäs
ALPHAKURS - middag, föredrag och samtal i mindre grupp.
”KRISTEN TRO - SANN, TRÅKIG, IRRELEVANT?”
16 januari kl 18 - 20.30
Ingen anmälan. VÄLKOMNA!
Frågor? Ring Thomas Ahlberg 0935-102 04, 106 05, 073-810 10 87.
(Planerad kurs en dag i veckan 18-20.30 vecka 5-17. Prova-på-kväll
är inte bindande.)
Vännäs
Halvmarathon
lördag 10 maj
Webbplats:
www.vsk.vannas.se
7
HJÄÄÄLP!!!
Trygghetsvandring
i Vännäs kommun
Vännäs Lionsklubb bildades
1960 och har under åren gjort
många uppskattade insatser
och aktiviteter:
Insamlingar till bl.a. Lions
Cancerforskningsfond vid
Norrlands Universitetssjukhus
Internationellt stöd till
katastrofområden m.m.
Lokala aktiviteter Tobaksfri
Duo, Lionsstugan,
skyltsöndagsaktiviteter m.m.
Lions är unik som hjälporganisation, då inget av insamlade
medel går till löner eller till
Lions interna kostnader.
Dessa betalas genom medlemsavgiften. Arbetet sker helt
ideellt.
Kontaktpersoner:
Christer 0935-120 42
Gunnar 0935-203 43
Vera och Pelle 0935-518 93
Gemytlig
festlokal
Hyr bygdegården i Jämteböle
för t.ex. födelsedagsfirande,
dopkalas eller för en kul fest.
Passar även för mindre konferenser och möten. Nya möbler
och trevlig belysning gör det till
en ombonad miljö. Nytt porslin
med glas och bestick m.m.
finns också möjlighet att hyra.
Se webbplatsen för priser:
http://home.vannas.net/
jamtebole
0935-420 80, 070-699 51 71,
070-205 87 22
Jämteböleortens
Bygdegårdsförening
8
I
arbetet med revidering av kommunens översiktsplan har jämställdhet ur ett samhällsplaneringsperspektiv inarbetats.
Översiktsplan 2005 antogs av kommunfullmäktige i juni 2006. Kommunens ambitionsnivå är att uppnå
jämställd fysisk planering, vilket
innebär ett långsiktigt och målmedvetet arbete för att uppnå önskvärda
resultat.
Trygghetsvandring i den bebyggda
närmiljön är en naturlig fortsättning
på arbetet med att föra in genus och
jämställdhet i kommunens framtida
planeringsfrågor. Det är en självklar
rättighet att alla ska känna sig trygga
i samhället.
Vad är trygghet?
Med trygghet menas bland annat en
trafiksäker miljö för barn och oskyddade trafikanter, upplysta gång- och
cykelvägstunnlar, upplysning av
gång- och cykelvägar, resecentra, hållplatser, entréer, innergårdar, lekplatser m.m. Närhet till barnomsorg med
trafiksäkra lösningar är också trygghet.
Otryggt ingenmansland, obefolkade mellanrum, är något som inte
ska finnas. Skötsel och underhåll av
miljön är också en trivselfaktor.
Trygghetsvandringar leder till bättre
miljöer för alla och när människor
trivs och gärna rör sig ute blir samhället mer levande.
Vandringen 2006
Kommunens jämställdhetsgrupp beslöt därför att genomföra en första
trygghetsvandring i Vännäs tätort
under hösten 2006. Vandringen startade vid Liljahallen och fortsatte genom samhället förbi Konsum, ICA
och vidare utefter Storgatan fram till
floristutbildningen på Umevägen. Inbjudna deltagare förutom jämställdhetsgruppen har varit elever från
gymnasieskolan, handikapp- och
pensionärsforum, kommunens gatuavdelning samt polisen.
Trygghetsvandringen genomfördes
9 oktober 2006. De flesta synpunkter som kom fram gällde avsaknad
av belysning eller trasig befintlig sådan och täta buskage. En uppföljande trygghetsvandring har genomförts
22 oktober 2007 och då konstaterades att ungefär hälften av punkterna
har åtgärdats.
Ny trygghetsvandring 2008
- förslag på vandringsväg?
Vännäs kommuns jämställdhetsgrupp har planer på att genomföra
ännu en trygghetsvandring under
2008. Gruppen vill därför gärna ha
förslag på vandringsväg.
Förslagen kan skickas till
ingrid.lundströ[email protected]
Ingrid Lundström,
Vännäs kommun, 911 81 Vännäs.
Vi föds som original men de flesta
av oss dör som kopior.
Edward Young
Vill du hålla en människa fängslad
så låt henne prata om sig själv.
Okänd
Konst liksom moral består i att linjerna måste dras någonstans.
Gilbert Keith Chesterton
Returcentrum
Stationsvägen 15, 911 35 Vännäsby
E-post: [email protected] Tel 0935-395 13
Öppettider: mån, tis, ons, fre 9.00-16.30; tors 12.00-19.30
Öppet första lördagen varje månad 10.00-14.00
Returcentrum
Vännäs kommuns återvinningsmarknad Returcentrum är en del av
Miljöprojektet som startade år 2000.
Syftet med Returcentrum är att ge
meningsfull sysselsättning åt personer som av olika anledningar står
långt från den reguljära arbetsmarknaden. Det kan vara utbrändhet, kroniska arbetsskador etc.
Ett annat syfte är att tillvarata samt
sälja begagnade saker som med enkla
reparationer kan vara till nytta för
någon annan.
På Returcentrum kan man lämna
in möbler, porslin, bildelar, husgeråd, byggmaterial, leksaker, böcker,
elektronik etc. Det som annars skulle
ha hamnat på sopberget.
utfarter från parkeringar utförs också
varje år.
Vindelälvsleden kommer att få en
ordentlig upprustning under 2008.
Spänger, skyddsräcken, vindskydd
och grillplatser kommer då att renoveras och kompletteras. Gånglederna
kommer att röjas och breddas så att
tillgängligheten ökas. Det kommer
dessutom att ske en upprustning av
tillfartsvägarna samt en tydlig skyltning som visar vägen till leden.
Kommunal bilvård
Vännäs kommun har många bilar
och ofta är det oklart vem som ansvarar för skötseln av dessa.
Det finns tydliga fördelar med att
MILJÖprojektet
Returcentrum har också transport
som kan bokas för upphämtning av
saker som man vill lämna in. Detta
är kostnadsfritt för kommunens
medborgare. Ring 0935-395 13.
Skötsel av
skog och mark
Röjning är en del av Miljöprojektet
som måste utföras varje säsong. Det
kan vara på platser där människor
vistas på sin fritid (promenadstråk,
parker etc.). Detta för att människor
ska kunna känna sig trygga vid alla
årstider men främst under den mörka
säsongen.
Siktröjning i trafikkorsningar och
hantera kommunens fordonsbestånd på ett samlat, strukturerat
och rationellt sätt. Därför startar
miljöprojektet en tjänst som innehåller allt som har med ut- och insidan
av bilarna att göra (tvätt, städ, vaxning, rubbing, polering) samt mindre reparationer av lackskador.
Selektiv husrivning
Ska man riva en fastighet är det viktigt på vilket sätt man river. Selektiv
rivning innebär att en byggnad
plockas ned bit för bit och att materialet sorteras.
Rivningsmaterialet delas upp i
olika restprodukter som kan återanvändas. Antingen kan de återbrukas
Målgång i Vännäsby
söndag 16 mars
10.00-15.00 Mat - fikaservering,
korvgrillning,
resultatservice
ca 11.00 Målgång
ca 14.00 Underhållning
14.30 Prisutdelning
www.vindelalven.se/vdrag/swe
Sammanträdestider
2008
Kommunfullmäktige
25 februari
5 maj
16 juni
6 oktober
24 november
Kommunstyrelsen
14 januari
11 februari
10 mars
14 april
12 maj
2 juni
15 september
13 oktober
10 november
15 december (ev.)
i stort sett som det är, användas som
råmaterial eller nyttjas för energiutvinning.
Det här är något som Miljöprojektet har utfört under många år. Det
skapar arbetstillfällen för människor
samt sparar pengar.
För Miljöprojektet
Per Ericsson, arbetsledare
Tekniska förvaltningen, gatuavdelningen
9
l
l
i
t
n
e
m
Välkom
Minabibliotek.se!
Minabibliotek.se är den gemensamma webbplatsen för Vännäs,
Vännäsby och alla umeåregionens bibliotek.
Här kan alla:
• Läsa intressanta artiklar och få tips.
• Se vilka arrangemang biblioteken anordnar.
• Se bibliotekens öppettider och kontaktinformation.
• Söka efter böcker, musik, filmer och andra media som finns på biblioteken.
Med ett lånekort på något av umeåregionens bibliotek får du dessutom tillgång till en mängd funktioner, bland annat kan du:
• Ha koll på dina egna lån, reservera böcker och göra omlån.
• Sätta betyg på böcker, filmer och skivor.
• Ladda hem e-böcker för lån.
• Söka fakta och tidningsartiklar i databaser.
• Diskutera med andra besökare och bibliotekspersonal i Vardagsrummet.
Så här gör du:
Logga in med ditt lånekortsnummer (eller personnummer) och PIN-kod
(som du får på ditt bibliotek). Inloggningsrutan ligger längst upp till
höger på alla sidor på minabibliotek.se. Nu kan du se dina lån, reservera
böcker och göra omlån.
Du kan ändra ditt användarnamn (det namn som beskriver vem du är)
och lägga till personlig information om du vill. Gå in på Mina sidor och
klicka på Ändra min profil under fliken Personlig meny.
För många funktioner krävs det att du har godkänt användaravtalet. En
länk till detta kommer upp när du använder funktionen första gången.
Diskutera med andra besökare kan du göra i allmänna forum och
grupper. Dem når du via länkarna under Vardagsrummet i vänstermenyn.
Betygsätta
För att betygsätta och/eller skriva en kommentar om en bok, börja med att
söka upp boken i katalogen. Använd sökrutan i högerspalten. Klicka på
fliken Betyg. Här kan du sätta betyg på en femgradig skala och om du vill
skriva en kort kommentar.
Har du frågor eller stöter på problem, vänd dig till ditt bibliotek eller
webbredaktionen: [email protected]
Mer information på www.vannas.se
Vännäs kommuns webbplats
10
Sagolik
sagostund
Dagens tema är prinsar och
prinsessor. Först blir det
sagostund med Madelene,
Sedan får barnen göra en
alldeles egen prins- eller
prinsesskrona
Lördag 2 febr
Från 4 år.
Vännäs bibliotek: prel. tid
11.00
Vännäsby bibliotek: 14.00
Välkomna alla prinsar
och prinsessor!
Bibliotekens
öppettider
VÄNNÄS BIBLIOTEK
Måndag 12.00-16.00
Tisdag 12.00-20.00
Onsdag 12.00-16.00
Torsdag 12.00-20.00
Fredag 12.00-16.00
Lördag 10.00-14.00
Tel 0935-141 80
Fax 0935-140 11
VÄNNÄSBY BIBLIOTEK
Måndag 16.30-20.00
Tisdag 10.30-14.00
Onsdag 16.30-20.00
Torsdag 10.30-14.00
Fredag 10.30-14.00
Tel 0935-141 90
Omlån kan göras på telefon
eller via Internet:
www.minabibliotek.se
(pinkod erfordras).
E-post: [email protected]
Inbetalningar till kommunen
Vännäs kommun har ändrat från Plusgiro till Bankgiro
på kundfakturor och hyresavier. Anledningen är att Vännäs kommun har ett avtal med Swedbank och de automatiska överföringar vi hade tidigare mellan plusgiro
och bankgiro har upphört att fungera i.
För de kunder som endast har plusgirokonto och de
gamla gula kuverten kan vi erbjuda autogiro eller byte
till Nordeas Basservice för betalning med både plusgiro- och bankgiroavier.
Det finns nu möjlighet att välja autogiro för Vännäs
kommuns fakturor och hyror. Blanketter finns på Vännäs kommuns webbplats www.vannas.se blanketter/
under Bygga och bo, Medgivande autogiro eller Medgivande autogiro hyror. Ni kan också hämta blanketter
hos Swedbank i Vännäs eller på kommunens ekonomienhet.
OCRfakturor BG 765-7158
OCRhyresavier BG 5841-2636
Betalning till gamla OCR PG 83 19 00-6 fungerar
ännu en tid men kommer att stängas inom kort.
Har ni frågor - kontakta:
Berit Persson 0935-141 22
Lars-Göran Forsman 0935-141 20
Kan du tala och skriva något
annat språk än svenska
flytande?
Världen krymper och vi agerar alltmer på en internationell marknad
inom många områden. Resandet
ökar, ungdomar kommer i allt högre
grad att välja att studera samt arbeta
utomlands och alltfler driver olika
internationella utvecklingsprojekt.
Dessutom kommer över 10.1000
personer från andra länder på affärsbesök till Västerbotten varje år. Det
är därför allt viktigare att ha de rätta
språkkunskaperna eller att veta var
man kan vända sig om man behöver
en tolk eller en översättare.
Storebror pratar med lillebror om
mamma och pappa och säger;
– Först lär dom oss att gå och
prata. Sen vill dom att vi ska sitta
stilla och vara tysta.
”Varför gå över ån efter
vatten?”
Kanske kan du tala och skriva ett annat språk än svenska flytande?
Personer i vår kommun som kommer från ett annat land eller är uppvuxen i en tvåspråkig familj kan faktiskt utgöra en stor resurs i det internationella arbetet. Det kan behövas
någon som kan översätta ett dokument eller som kan agera tolk när vi
får internationella besök.
För några år sedan påbörjades arbetet med uppbyggnad av en lokal
Den som håller sig väl med alla
är inte vän med någon.
Drottning Kristina
språkbank i Vännäs. Många anmälde
sig då och har på så sätt kunnat vara
till stor hjälp i arbetet.
Om det är så att du talar ett annat
språk än svenska flytande eller känner till någon som gör det i Vännäs
kommun, ta kontakt med:
Victoria Kreuger
Näringslivsservice
0935-141 06, 070-665 77 72
[email protected]
– Min man är mycket rak och frispråkig. Han kallar alltid en spade
för en spade.
– Det gör min med, men du skulle
inte tro mig om jag sa vad han
kallar en golfklubba för ibland.
Översiktsplanen kan läsas på www.vannas.se
11
Till dej som är
T O N Å R S FÖR Ä L DE R ...
Hur får tonåringar tag på
alkohol?
• Vin får man oftast från mamma
och pappa.
• Sprit och cider får man från kompisar eller kompisars syskon.
• Folköl fixar man själv och starköl
fixar kompisar.
Varför dricker ungdomar?
• För gemenskap. Det blir lättare att
ta kontakt och umgås.
• Man söker identitet. Man känner
sig cool och erfaren när man känner sig påverkad.
• För äventyret.
• För att det kan vara svårt att motstå
förväntningar från andra.
• Håll koll på ditt barskåp – en del
tonårsfyllor kommer från föräldrarnas egna alkoholförråd.
• Bjud inte på alkohol hemma – det
går inte att lära barn hur man ska
dricka – bara att dricka.
• Köp inte ut – många tonåringar får
sin alkohol från sina egna föräldrar.
• Lär känna föräldrarna till dina
barns kompisar – och kom överens om vilka regler som ska gälla.
• Visa ditt barn att du inte accepterar att de dricker alkohol – det är
bevisat att föräldrars attityder till
ungdomars drickande spelar en avgörande roll.
tresse/tillsyn.
• Att föräldrarna är positiva till alkohol.
Skyddsfaktorer
• Tydliga normer och regler.
• Trygghet.
• Kärlek.
• Känsla av tillhörighet.
• Strukturerade fritidsaktiviteter.
Ungdomars fylla är vuxnas
ansvar
Tonårsfyllorna handlar till stor del
om attityder både hos vuxna och
ungdomar. Vad kan vi vuxna göra?
Kan vi enas runt följande punkter har
vi kommit en bit på väg:
Vilka är i riskzonen?
Varför är alkohol farligt för
unga?
• Fulla ungdomar kan råka illa ut.
Omdömesförmågan försämras.
• Tonåringar har svårt att bedöma
konsekvenserna av sitt drickande.
• Nästan alla som prövar narkotika
första gången är berusade.
• Den som börjar dricka tidigt kan
få problem längre fram.
Finns det vissa ungdomar som löper
större risk att råka illa ut än andra?
Man brukar tala om risk- och skyddsfaktorer. Ju fler riskfaktorer ungdomar har ju större risk är det att man
hamnar i problem. En ungdom som
lever med många skyddsfaktorer
omkring sig har sannolikt större
chans att undgå problem i framtiden.
Alla fulla ungdomar har en sak gemensamt: det är någon vuxen som
har fixat alkoholen.
12
Linda Nygren
Fritidsgården Ikaros
Riskfaktorer
Vad kan du som vuxen göra?
• Skapa alkoholfria miljöer för barn
och ungdomar.
• Försöka skjuta upp alkoholdebuten
så länge som möjligt.
• Respektera åldersgränsen. KÖP
INTE UT!
• Bjud inte en minderårig på alkohol.
• Att vara bråkig och aggressiv.
• Att börja dricka tidigt.
• Att ha dåliga betyg.
• Att föräldrarna har bristande in-
Ekumenisk resa
till Italien
Foto: Renato Casarotti
I
september 2007 genomfördes en ekumenisk resa
till Cameri i Italien. Med på denna resa var representanter från Missionskyrkan och från Svenska kyr-
kan.
Under dagarna i Italien hanns många olika typer av
besök med; allt från guidade turer i Cameri och Novara
med inblick i italiensk historia till besök hos både nunnor och munkar.
Förutom den katolska kyrkan besöktes även en frikyrka
i Novara. Denna frikyrkoförsamling var mycket intresserad av att skapa någon form av ytterligare utbyte med
kyrkorna i Vännäs. Fokus skulle i så fall ligga på ungdomar och ungdomsaktiviteter.
Är du intresserad av att veta mer om just detta utbyte
eller vill vara med och utveckla kontakterna med Italien
så finns denna möjlighet.
Naturligtvis passade resenärerna också på att delta i
en kyrklig procession, besök på festival/marknad samt
det årliga åsneracet.
Fler vänortsfamiljer söks
Under hela vistelsen i Italien skedde inkvarteringen hos
vänortsfamiljer. Just att bo i familj är en särskild upplevelse! Alla som varit i Cameri och bott i familj poängterar just detta som en unik möjlighet samt något att minnas.
Vännäs har också ett uppbyggt system av vänortsfamiljer. Under de senast åren har antalet besök från Italien ökat och nu behövs fler vänortsfamiljer. Om ni känner att just er familj skulle vilja ställa upp som vänortsfamilj så hör av er.
Vill ni veta mer om arbetet med vänortsutveckling, ta
kontakt med:
Victoria Kreuger
Näringslivsservice
0935-141 06, 070-665 77 72
[email protected]
Borgerlig vigsel
Borgerlig vigsel förrättas av borgerliga vigselförrättare,
som har utsetts av länsstyrelsen.
I Vännäs kommun utförs vigslar på överenskommen
tid, som även kan vara på lördagar och söndagar. Platsen för vigseln kan vara kommunhuset eller någon annan plats enligt parets önskemål. Vännäs kommun har
tre vigselförrättare, kommunchef Lennart Olofsson, Ola
Dahlgren och Malin Grundin Grahn.
Ceremonin är gratis.
Om du vill veta mer om borgerlig vigsel i Vännäs
och vilka intyg som du måste ha i ordning inför en
vigsel kan du besöka kommunens webbplats
www.vannas.se. Under länken ”bo och bygga” klickar
du på ”bomiljö” och därefter på ”borgerlig vigsel”. Du
kan också kontakta kommunens kontaktperson:
Karolina Johansson 0935-141 11 eller
[email protected]
13
Utvecklingsprogram
Foto: Rune Grundström
för landsbygd och
tätorter inom
Vännäs kommun
2008 - 2013
N
äringslivsservice i Vännäs
AB fick av kommunstyrelsen uppdraget att genom
bred samverkan ta fram ett nytt utvecklingsprogram för landsbygd och
tätorter inom Vännäs kommun.
Detta utvecklingsprogram ersätter
det landsbygdsprogram som antogs
2002. Programmet har tagits fram
tillsammans med många aktörer.
I EU-sammanhang räknas hela
kommunen som landsbygd och programmet omfattar därför både landsbygden och tätorterna. Lokal utveckling berör alla och det har därför varit viktigt med att nå ut till så många
som möjligt samt att få dessa engagerade i arbetet med lokal utveckling.
Samtliga byaföreningar/motsvarande
har uppmanats att lämna in lokala
utvecklingsplaner och detta har hörsammats av 13 av 16 föreningar.
14
I tätorterna har Vännäs Utvecklingsteam (VUT) ansvarat för att sammanställa åsikter och synpunkter
från föreningslivet, Svensk Handel,
Företagarna, enskilda Vännäsbor
m.fl. Ett stormöte genomfördes med
god uppslutning.
I utformningen av programmet
har hänsyn tagits till inkomna planer och förda samtal men även till
aktuella styr- och strategidokument
på lokal, regional och nationell nivå.
Programmet kan därför utgöra grund
för beslut avseende EU-finansierade
projekt under pågående strukturfondsperiod (2007–2013) men även
för annat planerings- och utvecklingsarbete i kommunen.
Programmet innehåller även en
SWOT-analys för Umeåregionen. I
anslutning till varje utvecklingsområde har gjorts enkla SWOT-analyser.
Dessa grundar sig på de utvecklingsplaner som inlämnats samt på de
diskussioner som förts vid de utvecklingsmöten som hållits. De insatsområden som anges är resultat av
SWOT-analyserna.
Samtliga originalhandlingar som
ligger till grund för utvecklingsprogrammet finns hos Näringslivsservice. Det slutgiltiga programmet
finns på kommunens webbplats
www.vannas.se. Sök sedan via Näringsliv & Arbetsmarknad – Landsbygdsutveckling.
Vill ni veta mer, ta kontakt med:
Victoria Kreuger
Näringslivsservice
0935-141 06, 070-665 77 72
[email protected]
Projektet
Tillväxt genom samverkan
är nu avslutat
Efter sju år av hårt arbete avslutades projektet ”Tillväxt
genom samverkan” i Vännäs kommun den sista september 2007.
Samverkan har varit den röda tråden i projektet under hela perioden och denna samverkan har skett på
såväl lokal, regional, nationell som internationell nivå.
Många har på ett eller annat sätt deltagit och bidragit till framgången med detta projekt inte minst på det
lokala planet. Utan alla er som på hemmaplan enga-
FÖRENINGSNYTT
Kom in med material
för uppsättning
i fönstret på Medis!
Ur en skoluppsats:
”Vattnet är mycket viktigt. Om inte vattnet fanns skulle
vi inte kunna lära oss att simma och då skulle vi alla
drunkna.”
Lämnar
Kommunal Information
efter 34 år
Sedan 1974 har denna tidning haft samma ”produktionsavdelning”. Det är Kerstin Hansson som
på uppdragsbasis svarat för layout och sättning
under dessa 34 år.
Nu slutar hon och kommer att efterträdas av
personal inom kommunledningskontoret, med
Marita Mårtensson som huvudansvarig.
Redaktionen vill tacka Kerstin för väl utfört
arbete med krångliga manuskript, korta leveranstider och pusslande med utrymmet.
På gång i Umeåregionen...
www.visitumea.se
gerat er hade projektet inte lyckats så bra som det gjort.
Ett jättetack till er alla för ett gott samarbete och för
ert engagemang! Många nya nätverk och konstellationer har skapats som kommer att leva kvar även efter
det att projektet nu avslutats!
Vill du ta del av slutrapporten så finns den på kommunens webbplats www.vannas.se
Victoria Kreuger
Lokal projektledare i Vännäs
50-årsjubileum
Sedan 12 mars 1958 har tidningsartiklar om Vännäs klippts ut ur de lokala tidningarna och sparats i
ett arkiv.
I mars firar samlingen 50-årsjubileum och därför
kommer ett urval av tidningsurklippen att visas på
biblioteket för gamla och nya Vännäsbor.
Den 15 mars invigs utställningen. Tid meddelas
senare.
För mer information kontakta:
Malin Felth
Kultur- och bibliotekschef
0935-141 70, 070-540 41 70
[email protected]
Protokoll på webben
och
på biblioteken
På kommunens webb kan du läsa protokoll från
kommunens nämnder och kommunfullmäktige.
Länken ”protokoll” hittar du på www.vannas.se
De finns också tillgängliga på biblioteken i Vännäs och Vännäsby.
15
SJUNGA I KÖR
Geblod.nu
Vännäs Lions vill informera kommuninvånarna om:
• att BLODBUSSEN anländer 20 februari.
• att GLASÖGONINSAMLINGEN fortsätter.
Du kan lämna in dem i en speciell låda
på biblioteket
på Secondhand-butiken
hos Vännäs Ur Guld & Optik AB
DU kan göra en insats!
JULGRANSPLUNDRING
Söndag den 13/1 kl 13 - 15
i Medborgarhusets festsal
* Dans runt granen
* Fiskdamm, gratis fika till barnen
* Kaffeservering
* Tomten kommer med godispåsar
Arr: ABF, Vännäs S-förening, Vännäs kommun
- en aktivitet som stärker
både kropp och själ
BYASTÄMMAN i Strand
söker dig som funderat på
körsång.
Lämna badrums-konserten och
sjung ut tillsammans med oss
andra!
Du behöver inte ha tidigare
erfarenhet, endast vilja gäller.
(Verksamheten drivs som
studiecirkel = avgift.)
BYASTÄMMAN tränar söndagar kl 18.30-20.30 i Strands
bönhus.
Tveksam och har frågor?
Kontakta:
Martin Paju 090-354 11, 070623 81 99 eller e-posta:
[email protected]
Vännäs kommun
– först med kvalitetsstämpel
Vård- och omsorgsförvaltningen i
Vännäs kommun har som första
kommun i Västerbotten fått den eftertraktade certifieringen Investor In
People, IIP. Certifieringen är ett bevis på att förvaltningen bedriver systematisk verksamhets- och medarbetarutveckling. I Sverige är det endast
ett sextiotal organisationer som fått
denna kvalitetsstämpel.
För att få certifiering måste företaget
först bedömas positivt utifrån fyra
olika principer för kvalitetssäkring.
Dessa fyra områden är åtagande, planering, genomförande och utvärdering. Det viktigaste för en organisation som arbetar med IIP är att se till
att medarbetarna är medvetna om
vad som sker i organisationen, förstår företagets mål och vet hur man
bidrar till att nå målen. Uppmunt-
ran och beröm är också en viktig del
i arbetet.
Samtliga intervjuade medarbetare
säger samstämmigt att ”vi har fått en
bättre struktur med tydligare mål och
större delaktighet i planeringsarbetet”.
– Vi är oerhört glada att vår målmedvetna satsning med att utveckla
vår organisation i positiv riktning får
ett erkännande på den här internationella nivån. Vi har investerat i våra
medarbetare med fokus på kompetensutveckling, ökad kommunikation och bra ledarskap, säger AnneLie Granroth, socialchef i Vännäs
kommun. – I förlängningen kommer
detta arbete både våra brukare och
vår personal till godo.
De företag och organisationer som
certifieras av IIP får en högre effektivitet och bättre lönsamhet genom att
medarbetarna utvecklas.
Certifieringen Investor In People
Har hög internationell status och
omfattar bara i Storbritannien, där
den först utvecklades, ca tio miljoner
medarbetare. I Sverige sköts certifieringen av IIP Sverige, en fristående
organisation i samarbete med KFS,
Kommunala Företagens Samorganisation. Certifikatet har delats ut i
Sverige sedan 2003
För mer information kontakta:
Anne-Lie Granroth
socialchef Vännäs kommun
0935-143 00

Similar documents