Her finner du arbeidsplanen

Comments

Transcription

Her finner du arbeidsplanen
Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg
Plan nr.:
122/16
Vedtak nr.: 122/16
Strekning:
Del av Strandflåtveien
Sted:
Arbeid som skal utføres:
Separering/ny gang og sykkelsti
Ansvarshavende:
Sigve H Vatland
Entreprenør:
Tlf./e-post:
9
mai
2016
Til dato:
30
911 67 727
Adresse: Olav Kyrresgt 19
Stavanger kommune Plan og anlegg
Arbeidet utføres i perioden
Fra dato:
Stavanger
4005 Stavanger
juni
E-post:
2017
En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og
hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.
Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?
Sannsynlighet:
Forhold som kan medføre risiko for ulykke:
Forhold nr.:
Beskrivelse:
↓
Sett inn verdi for :
Stor:
1
Konsekvens:
Sett inn verdi for :
Stor:
1
Middels:
2
Middels:
2
Liten:
3
Liten:
3
Prioritet:
(= produktet)
1
2
2
1: Gravamaskin snur og er borti bil med bakre del av maskin.
2
2
4
2: Bil kjører ut i byggegrop.
3
2
6
3: Barn tvinges ut i trafikkert område.
3
3
9
Eks.: Byggegrop 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane
4:
0
5:
0
6:
0
7:
0
8:
0
9:
0
10:
0
11:
0
Forhold nr.:
↓
Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:
1: Påse at det ikke er biler som kommer inn i maskinens arbeidsområde
2: Skilte/merke anleggsområdet godt, samt sperre anleggsområdet skikkelig.
3: Det må tilrettelegges for gående rundt anleggsområdet, spesielt med tanke på barn
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
Merknader:
Blankett VE-185 (Excel)
Plan for varsling og sikring av vegarbeide
Plan nr.:
122/16
Vedtak nr.: 122/16
Strekning: Del av Strandflåtveien
Separering/ny gang og sykkelsti
Arbeid som skal utføres:
Stavanger kommune Plan og anlegg
Entreprenør:
Sted:
Stavanger
Adresse:
Olav Kyrresgt 19
Ansvarshavende:
Sigve H Vatland
Tlf./e-post: 911 67 727
Stedsansvarlig(e):
Leif Harald Hansen
Tlf./e-post: 908 89 410
Arbeidet utføres
fra dato:
mai
9
2016
Til dato:
30
juni
2017
Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.
Varslingsmateriell:
Skilt nr.:
Pos.:
110
1
106,1
1
110
2
527,3
2
Skisse:
Pos.3
Pos.1
Ny adkomst
Strandflåtvn
.
560
3
713
3
713
4
Pos.2
Merknader:
Pos.4
Grøftetrase
Blankettfordeling:
Omkjøring/ny adkomst Strandflåtveien
Politiet
Plan og Anlegg
AMK
Brann
Stavanger Parkering
Boreal Transport/Kolumbus
Renovasjonen
Andre:
Fylles ut av skiltmyndigheten:
Stavanger
Sted
05.05.2016
Dato
Johan Gismervik
Sign. (etter fullmakt)
Blankett VE-183 (Excel)
Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet
Plan nr.:
122/16
Vedtak nr.: 122/16
Strekning:
Del av Strandflåtveien
Sted:
Arbeid som skal utføres:
Fra dato:
Separering/ny gang og sykkelsti
Arbeidet utføres i perioden
mai
2016 Til dato: 30
9
Stavanger
juni
2017
Annet:
Info:
Adresse Olav Kyrresgt. 23
4068, Stavanger
Telefon
e-post
51 50 74 08/ 926 05 812
[email protected]
Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om
bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:
Fartsgrenseskilt (362.x)………………
Andre trafikkregulerende tiltak
Trafikksignal………………..
x
Manuell dirigering…………..
30
40
Vegstengning……………….
50
x
Betingelser for arbeidet:
1.
Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert:
2.
Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
3.
Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):
Statens vegvesen……………
Byggeleder:
Annen offentlig etat………….
Angi hvilken: BMU V/ Plan og anlegg
Entreprenør…………………..
4.
Angi hvem: Stavanger kommune Plan og anlegg
Ansvarshavende:
Sigve H Vatland
Tlf./e-post: 911 67 727
Stedsansvarlig(e):
Leif Harald Hansen
Tlf./e-post: 908 89 410
5.
Loggbok skal alltid føres
6.
Lede-/følgebil ………………
7.
Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
Politi………………………….. x
Renovasjon……………..
8.
Brannvesen………………….. x
Ambulanse/lege…………..
x
x
Skole…………………………..
Angi hvilke(n):
Kollektivselskap……………..
Angi hvilke(t):
Radio, presse m.m………….
Angi hvem:
Andre……………………..
Angi hvem:
Stavanger Parkering
Tillatelser:
Gravetillatelse……….
Arbeidstillatelse…….
x
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
9.
Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
10.
Spesielle vilkår/betingelser:
NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.
Stavanger
05.05.2016
Johan Gismervik
Sted
Dato
Sign. (etter fullmakt)
Blankett VE-181 (Excel)
Loggbok
Plan nr.:
122/16
Vedtak nr.: 122/16
Strekning:
Del av Strandflåtveien
Sted:
Stavanger
Tlf.:
911 67 727
Arbeid som skal utføres:
Separering/ny gang og sykkelsti
Ansvarshavende:
Sigve H Vatland
Stedsansvarlig(e)::
Leif Harald Hansen
Loggbok sendes:
Skiltmyndighet Park og Vei
Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.
Sted
Hp
Km
Start
Dato
Kl
Stopp
Dato
Kl
Kontrollert
Dato
Kl
Type utstyr, merkn.
Sign.
Blankett VE-182 (Excel)

Similar documents