8825/16 nt/--/tu 1 DG C 1 1. V prilogi vam pošiljamo sklepe Sveta o

Comments

Transcription

8825/16 nt/--/tu 1 DG C 1 1. V prilogi vam pošiljamo sklepe Sveta o
Svet
Evropske unije
Bruselj, 12. maj 2016
(OR. en)
8825/16
DEVGEN 88
ACP 66
RELEX 376
IZID POSVETOVANJA
Pošiljatelj:
Datum:
Prejemnik:
generalni sekretariat Sveta
12. maj 2016
delegacije
Št. predh. dok.:
6528/16
Zadeva:
Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 21/2015 o pregledu
tveganj za delovanje EU na področju razvoja in sodelovanja, ki so
povezana s pristopom, usmerjenim v rezultate
– sklepi Sveta (12. maj 2016)
1.
V prilogi vam pošiljamo sklepe Sveta o Posebnem poročilu Evropskega računskega sodišča
št. 21/2015 o pregledu tveganj za delovanje EU na področju razvoja in sodelovanja, ki so
povezana s pristopom, usmerjenim v rezultate, ki jih je Svet sprejel na 3462. seji
12. maja 2016.
8825/16
nt/--/tu
DG C 1
1
SL
PRILOGA
Sklepi Sveta o Posebnem poročilu Evropskega računskega sodišča št. 21/2015 o pregledu
tveganj za delovanje EU na področju razvoja in sodelovanja, ki so povezana s pristopom,
usmerjenim v rezultate
1.
Svet pozdravlja Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 21/2015 o pregledu
tveganj za delovanje EU na področju razvoja in sodelovanja, ki so povezana s pristopom,
usmerjenim v rezultate.
2.
Opozarja na svoje sklepe o agendi za spremembe 1, v katerih je poudaril, da mora razvojno
sodelovanje EU prinesti jasne rezultate in dejanski učinek na terenu ter prispevati k večji
učinkovitosti in odgovornosti na področju javne porabe.
3.
Svet opozarja tudi na svoje sklepe iz leta 2014 2 o okviru EU za rezultate pri razvoju in
sodelovanju, v katerih je podal ključna priporočila za oblikovanje tega okvira in se zavzel za
njegovo izvajanje, da bi tako prispevali k večji odgovornosti, preglednosti in prepoznavnosti
pomoči EU za razvoj in sodelovanje.
4.
Podobno opozarja tudi na svoje sklepe iz leta 2015 3 o pripravi okvira EU za rezultate pri
razvoju in sodelovanju, v katerih je poudaril, da je treba ta okvir začeti tudi dejansko izvajati,
da bi tako s postopki izvajanja zagotovili njegovo razširjanje in omogočili otipljive rezultate v
praksi.
1
2
3
Dok. 9369/12.
Dok. 10044/14.
Dok. 9145/15.
8825/16
PRILOGA
nt/--/tu
DG C 1
2
SL
5.
Svet se je seznanil s tem, da je Računsko sodišče v svojem posebnem poročilu opredelilo
devet ključnih področij tveganja v zvezi s pristopom k delovanju EU na področju razvoja in
sodelovanja, ki je usmerjen v rezultate. Ta področja tveganja so povezana z:
– doslednostjo pri uporabi terminologije v zvezi z rezultati;
– uvedbo jasne verige rezultatov;
– povečano zapletenostjo zaradi združevanja medsektorskih zadev;
– usklajevanjem instrumentov in okvirov med razvojnimi partnerji;
– poročanjem o rezultatih in njihovem vrednotenju;
– združevanjem podatkov in pregledom rezultatov;
– kakovostjo podatkov;
– osredotočenostjo na realizacijo proračuna ter
– spremembami v okolju ukrepov EU.
Sodišče na splošno meni, da je Komisija v številnih dokumentih ta področja tveganja pravilno
opredelila. Ukrepe, ki jih je Komisija sprejela za začetek uporabe okvira EU za rezultate pri
razvoju in sodelovanju, sicer ocenjuje kot pozitivne, vendar meni, da bi bilo treba sprejeti
dodatne ukrepe, da bi se izkoristile vse možnosti pobude Komisije za izboljšanje razvojne
pomoči EU.
8825/16
PRILOGA
nt/--/tu
DG C 1
3
SL
6.
Svet se seznanja s priporočili Sodišča, da naj Komisija:
– izboljša svoja navodila, da se zagotovi dosledna uporaba terminologije v zvezi z rezultati,
ter določi cilje SMART in jasne kazalnike za svoje ukrepanje na vseh ravneh;
– zagotovi jasno povezavo med ukrepi in pričakovanimi rezultati, vključno z medsektorskimi
zadevami;
– izboljša svoj informacijski sistem za poročanje o rezultatih, kar bi bilo treba dopolniti
z ukrepi, ki bi Komisiji omogočali, da z vrednotenjem pride do koristnih spoznanj;
– zagotovi razpoložljivost in kakovost podatkov ter si prizadeva, da bi imela dovolj
zanesljivih in najnovejših podatkov o doseženih rezultatih, ter
– pred prevzemom obveznosti za finančne vire oceni tveganja, ki izhajajo iz modalitete
izvajanja.
7.
Svet z zadovoljstvom ugotavlja, da se Komisija strinja z vsemi priporočili Sodišča in da je v
preteklih letih sprejela ukrepe za njihovo uresničitev. Komisijo poziva, naj še naprej izvaja
vsa priporočila iz posebnega poročila in tako izboljša svoj pristop k delovanju EU na področju
razvoja in sodelovanja, ki je usmerjen v rezultate.
8.
Svet z zanimanjem pričakuje letna poročila Komisije, iz katerih bo razvidno, kako
razporejena sredstva prispevajo k uresničevanju ciljev politike in razvojnih rezultatov, kot je
Komisija napovedala v delovnem dokumentu svojih služb o pripravi okvira EU za rezultate
pri razvoju in sodelovanju.
8825/16
PRILOGA
nt/--/tu
DG C 1
4
SL
9.
Svet v zvezi s tem opozarja na svoje sklepe z dne 26. maja 2015 4, v katerih je poudaril, da je
treba več pozornosti nameniti vidiku spolov, in sicer s poročanjem na podlagi razčlenjenih
podatkov. V sklepih je poudaril tudi, kako pomembno je opraviti poglobljene študije in
vrednotenja, na podlagi katerih bi lahko bolje razumeli glavna gibala sprememb in bi
ukrepanje sledilo realistični in izrecni logiki v skladu s teorijami sprememb, ter vključiti
kvalitativno analizo rezultatov in s tem zagotoviti, da se upoštevajo tudi kvantitativno težko
opredeljiva tematska področja.
10.
Svet poudarja, kako pomembno je, da države prevzamejo odgovornost in prilagodijo svoje
okvire za rezultate. Opozarja na svoje sklepe iz leta 2012 o agendi za spremembe 5, v katerih
je EU in njene države članice pozval, naj spodbujajo skupni pristop, ki temelji na rezultatih,
tudi z uporabo okrepljenih okvirov na državni ravni, ki temeljijo na rezultatih. Poleg tega naj
krepijo svoje zmogljivosti za spremljanje in ocenjevanje rezultatov, kar bo prispevalo k
postopkom odločanja in večji odgovornosti. Dialogi s partnerskimi državami glede okvirov za
rezultate so ključnega pomena.
11.
V zvezi s tem Svet opozarja tudi na resolucijo, ki jo je 25. septembra 2015 sprejela Generalna
skupščina ZN, z naslovom: „Spreminjamo naš svet: agenda za trajnostni razvoj do leta 2030“,
v kateri je poudarjeno, da morajo države same prevzeti odgovornost za izvajanje ciljev
trajnostnega razvoja, in sicer s procesom, ki ga vodijo same in ki zagotavlja njihovo resnično
odgovornost, ter se mednarodna skupnost poziva, naj partnerskim državam nudi še več
podpore, tudi kar zadeva okrepljeno zbiranje podatkov in gradnjo zmogljivosti. Svet z
zadovoljstvom pričakuje, da bodo agenda do leta 2030 in njeni cilji trajnostnega razvoja
vključeni v zasnovo skupnega pristopa EU, usmerjenega v rezultate, ki bi lahko pomagal pri
oblikovanju skupnega okvira za razvojne rezultate, namenjenega različnim deležnikom.
4
5
Dok. 9145/15.
Dok. 9369/12.
8825/16
PRILOGA
nt/--/tu
DG C 1
5
SL