Fakulteta za državne in evropske študije

Comments

Transcription

Fakulteta za državne in evropske študije
RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA
V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017
NAZIV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA: Fakulteta za državne in evropske študije
NASLOV: Predoslje 39, 4000 Kranj
TELEFON: 040 740 500
FAKS: 04 260 18 55
E-POŠTA: [email protected]
URL: www.fds.si
Vsi študijski programi, ki se bodo izvajali v študijskem letu 2016/2017, so dostopni na spletni strani
fakultete www.fds.si.
1. MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM JAVNA UPRAVA II. STOPNJE
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA: - Kranj,
- Ljubljana,
- Maribor.
TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI
POSTOPKI IN ROKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN ZA IZVEDBO VPISA:
Prijavni roki:
1. rok: 1. 6. 2016 – 18. 6. 2016
2. rok: 20. 7. 2016 – 20. 8. 2016
3. rok: 2. 9. 2016 – 19. 9. 2016
Prijava za vpis po merilih za prehode:
od 1. 9. 2016 do 17. 9. 2016
Vsi kandidati morajo oddati elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ
(http://portal.evs.gov.si/prijava/). Vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev je treba (razen v primeru
elektronske oddaje z digitalnim potrdilom) priporočeno poslati po pošti do roka, določenega z
razpisom, na naslov:
Fakulteta za državne in evropske študije
Referat za podiplomski študij
1
Predoslje 39
4000 Kranj
Obvezne priloge, ki jih je treba priložiti k prijavi za vpis na podiplomski študijski program so:
- Diplomska listina - Overjena fotokopija diplome oz. potrdila o diplomiranju na visokošolskem
strokovnem oz. univerzitetnem študiju.
- Priloga k diplomi - Overjena fotokopija potrdila o opravljenih izpitnih obveznostih za celotni
dodiplomski študij, iz katerega so razvidne vse izpitne ocene, končna povprečna ocena in tudi
ocena diplome na visokošolskem strokovnem oz. univerzitetnem študiju (v kolikor je kandidat za
vpis končal študij najprej na višješolskem programu, nato pa še na visokošolskem, posreduje
poleg overjene fotokopije potrdila o opravljenih izpitnih obveznostih na visokošolskem
strokovnem oz. univerzitetnem študiju tudi overjeno fotokopijo potrdila o opravljenih izpitnih
obveznostih na višješolskem programu).
V primeru, da se vpisujete po merilih za prehode, je potrebno poleg zgoraj omenjenih dokazil priložiti
še original ali overjeno potrdilo o opravljenih obveznostih prejšnjega podiplomskega študija.
Vpisni roki:
1. rok: 28. 6. 2016 – 9. 7. 2016
2. rok: 31. 8. 2016 – 8. 9. 2016
3. rok: 23. 9. 2016 – 28. 9. 2016, izredno 12. 10. 2016 – 28. 10. 2016 do 14. ure ne glede na način
pošiljanja iz opravičenih razlogov, o katerih v skladu s 47. členom Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi
vpisa v visokem šolstvu (Ur. list. RS št. 7/10, 3/11, 6/12, 7/13, 6/14 in 5/15) odloči pristojni organ
visokošolskega zavoda.
Vpis po merilih za prehode:
Od 23. 9. 2016 do 28. 9. 2016.
OPIS ŠTUDIJA:
Magistrski študijski program »Javna uprava« traja dve leti oziroma štiri semestre. Vsak študent mora
uspešno končati enajst predmetov s skupnega seznama predmetov. V prvem in drugem semestru
vpiše študent po tri obvezne predmete. V tretjem semestru študent izbere v okviru magisterija
»Javna uprava« eno od naslednjih študijskih smeri; upravno-organizacijska smer ali Upravo-procesna
smer. V tretjem in četrtem semestru se izbere po en izbirni predmet iz skupnega nabora izbirnih
predmetov za obe študijske smeri. Četrti semester je namenjen za izdelavo magistrske naloge.
NASLOV:
Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega magistrskega študija pridobi kandidatka oz.
kandidat po zakonu o strokovnih naslovih naslov »magistrica javne uprave« oz. »magister javne
uprave«, okrajšava »mag. jav. upr.«.
POGOJI ZA VPIS:
I. Pogoji za vpis
V magistrski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:
2
-
študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (po ISCED kvalifikacijo so to vsi
akreditirani dodiplomski programi s področja prava (38), družbenih ved (31) in poslovnih in
upravnih ved (34) po in pred bolonjskim sistemom v Republiki Sloveniji)
- študijski program prve stopnje s področja humanistike (22) oziroma drugih strokovnih področij (v
tem primeru mora kandidat opraviti naslednje diferencialne izpite: Osnove prava, Osnove
ustavne ureditve, Osnove upravnega prava)
- kdor je končal študijski program prve stopnje ali za pridobitev visoke izobrazbe, sprejetim pred 11.
6. 2004 drugih strokovnih področij, vendar pa morajo pred vpisom opraviti diferencialne
predmete, ki jih glede na strokovno področje predhodnega študija določi komisija za študijske
zadeve.
II. Merila za izbiro ob omejitvi vpisa
Če bo število prijavljenih kandidatov presegalo število razpisanih mest, bo sprejeta omejitev vpisa. Za
določanje koncesijskih (s strani države financiranih) mest bo o izboru odločala komisija za študijske
zadeve, pri čemer se bodo pri izbiri kandidatov upoštevali naslednji kriteriji:
1. Povprečna ocena na dodiplomskem študiju – 80 %;
2. Ocena diplomskega dela – 20 %.
Študijska komisija odloča tudi o primerljivosti drugih strokovnih področij, in sicer na podlagi
predmetnika, ki ga predloži kandidat.
Vpisna mesta:
1. letnik
Javna uprava
Redni študij
70
Izredni študij
70
Vsi študenti se vpišejo na lokaciji v Kranju. V primeru zadostnega vpisa se predavanja za izredni način
študija izvajajo tudi na dislociranih enotah v Ljubljani in Mariboru.
III. Merila za prehode med študijskimi programi
Če študent želi prenehati s svojim izobraževanjem v podiplomskem študijskem programu kake druge
fakultete ali v drugem programu Fakultete za državne in evropske študije, v katerega se je vpisal, ter
nadaljevati z izobraževanjem v podiplomskem študijskem programu »Javna uprava«, mu fakulteta
prizna vse ali del obveznosti, ki jih je že opravil v prvem oziroma prejšnjem študijskem programu. Pri
tem se upošteva realne možnosti za nadaljevanje in zaključek študija, zbrane kreditne točke, prizna
znanje, ki ga je študent osvojil v prejšnjem programu, in upošteva mednarodne sporazume.
Pri prehodu se upošteva zlasti, ali študent izpolnjuje pogoje za vpis v podiplomski program »Javna
uprava«, letnike in semestre v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse
študijske obveznosti in ki se mu lahko priznajo v celoti, minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih
mora študent opraviti, če želi magistrirati v programu »Javna uprava«, izpite in druge študijske
obveznosti iz prejšnjega programa, ki se lahko priznajo, diferencialne izpite in druge študijske
obveznosti, ki jih mora študent dodatno opraviti.
Na podiplomski magistrski program »Javna uprava« se lahko preide bodisi z drugega sorodnega
magistrskega študijskega programa II. stopnje bodisi s podiplomskega specialističnega programa.
3
Študentu, ki je na prvi stopnji končal štiriletni visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski
program, se ob vpisu na magistrski študij »Javna uprava« prizna največ 60 kreditnih točk oziroma eno
leto podiplomskega študija.
Vpisna mesta:
2. letnik
Javna uprava
Redni študij
Število vpisnih mest je omejeno
s številom vpisnih mest za vpis
v 1. letnik v preteklem
študijskem letu.
Izredni študij
30
Število prostih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce:
Redni študij
Izredni študij
7
35
Število prostih vpisnih mest za vzporedni študij:
Redni študij
Izredni študij
0
12
2. MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE
ŠTUDIJE II. STOPNJE
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA: - Kranj,
- Ljubljana,
- Maribor.
TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI
POSTOPKI IN ROKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN ZA IZVEDBO VPISA:
Prijavni roki:
1. rok: 1. 6. 2016 – 18. 6. 2016
2. rok: 20. 7. 2016 – 20. 8. 2016
3. rok: 2. 9. 2016 – 19. 9. 2016
Prijava za vpis po merilih za prehode:
od 1. 9. 2016 do 17. 9. 2016
4
Vsi kandidati morajo oddati elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ
(http://portal.evs.gov.si/prijava/). Vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev je treba (razen v primeru
elektronske oddaje z digitalnim potrdilom) priporočeno poslati po pošti do roka, določenega z
razpisom, na naslov:
Fakulteta za državne in evropske študije
Referat za podiplomski študij
Predoslje 39
4000 Kranj
Obvezne priloge, ki jih je treba priložiti k prijavi za vpis na podiplomski študijski program so:
- Diplomska listina - Overjena fotokopija diplome oz. potrdila o diplomiranju na visokošolskem
strokovnem oz. univerzitetnem študiju.
- Priloga k diplomi - Overjena fotokopija potrdila o opravljenih izpitnih obveznostih za celotni
dodiplomski študij, iz katerega so razvidne vse izpitne ocene, končna povprečna ocena in tudi
ocena diplome na visokošolskem strokovnem oz. univerzitetnem študiju (v kolikor je kandidat za
vpis končal študij najprej na višješolskem programu, nato pa še na visokošolskem, posreduje
poleg overjene fotokopije potrdila o opravljenih izpitnih obveznostih na visokošolskem
strokovnem oz. univerzitetnem študiju tudi overjeno fotokopijo potrdila o opravljenih izpitnih
obveznostih na višješolskem programu).
V primeru, da se vpisujete po merilih za prehode, je potrebno poleg zgoraj omenjenih dokazil priložiti
še original ali overjeno potrdilo o opravljenih obveznostih prejšnjega podiplomskega študija.
Vpisni roki:
1. rok: 28. 6. 2016 – 9. 7. 2016
2. rok: 31. 8. 2016 – 8. 9. 2016
3. rok: 23. 9. 2016 – 28. 9. 2016, izredno 12. 10. 2016 – 28. 10. 2016 do 14. ure ne glede na način
pošiljanja iz opravičenih razlogov, o katerih v skladu s 47. členom Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi
vpisa v visokem šolstvu (Ur. list. RS št. 7/10, 3/11, 6/12, 7/13, 6/14 in 5/15) odloči pristojni organ
visokošolskega zavoda.
Vpis po merilih za prehode:
Od 23. 9. 2016 do 28. 9. 2016.
OPIS ŠTUDIJA:
Magistrski študijski program »Mednarodne in diplomatske študije« traja dve leti oziroma štiri
semestre. Vsak študent mora uspešno opraviti enajst izpitov pri predmetih s skupnega seznama
predmetov. V prvem in drugem semestru vpiše študent po tri obvezne predmete. V tretjem semestru
študent izbere v okviru magisterija »Mednarodne in diplomatske študije« eno od naslednjih dveh
smeri: mednarodna smer in diplomacija. V tretjem in četrtem semestru se izbere po en izbirni
predmet iz skupnega nabora izbirnih predmetov za vse študijske smeri. Četrti semester je namenjen
za izdelavo magistrske naloge.
5
NASLOV:
Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega magistrskega študija pridobi kandidatka oz.
kandidat po zakonu o strokovnih naslovih naslov »magistrica mednarodnih in diplomatskih študij«
oz. »magister mednarodnih in diplomatskih študij«, okrajšava »mag. medn. in dipl. štud.«.
POGOJI ZA VPIS:
I. Pogoji za vpis
V magistrski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:
- študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (po ISCED kvalifikacijo so to vsi
akreditirani dodiplomski programi s področja prava (38), družbenih ved (31) in poslovnih in
upravnih ved (34) po in pred bolonjskim sistemom v Republiki Sloveniji)
- študijski program prve stopnje s področja humanistike (22) oziroma drugih strokovnih področij (v
tem primeru mora kandidat opraviti naslednje diferencialne izpite: Osnove prava, Osnove
ustavne ureditve, Osnove upravnega prava)
- kdor je končal študijski program prve stopnje ali za pridobitev visoke izobrazbe, sprejetim pred 11.
6. 2004 drugih strokovnih področij, vendar pa morajo pred vpisom opraviti diferencialne
predmete, ki jih glede na strokovno področje predhodnega študija določi komisija za študijske
zadeve.
II. Merila za izbiro ob omejitvi vpisa
Če bo število prijavljenih kandidatov presegalo število razpisanih mest, bo sprejeta omejitev vpisa. Za
določanje koncesijskih (s strani države financiranih) mest bo o izboru odločala komisija za študijske
zadeve, pri čemer se bodo pri izbiri kandidatov upoštevali naslednji kriteriji:
1. Povprečna ocena na dodiplomskem študiju – 80 %;
2. Ocena diplomskega dela – 20 %.
Študijska komisija odloča tudi o primerljivosti drugih strokovnih področij, in sicer na podlagi
predmetnika, ki ga predloži kandidat.
Vpisna mesta:
1. letnik
Mednarodne in diplomatske
študije
Redni študij
70
Izredni študij
70
Vsi študenti se vpišejo na lokaciji v Kranju. V primeru zadostnega vpisa se predavanja za izredni način
študija izvajajo tudi na dislociranih enotah v Ljubljani in Mariboru.
III. Merila za prehode med študijskimi programi
Če študent želi prenehati s svojim izobraževanjem v podiplomskem študijskem programu kake druge
fakultete ali v drugem programu Fakultete za podiplomske državne in evropske študije, v katerega se
je vpisal, ter nadaljevati z izobraževanjem v podiplomskem študijskem programu »Mednarodne in
diplomatske študije«, mu fakulteta prizna vse ali del obveznosti, ki jih je že opravil v prvem oziroma
prejšnjem študijskem programu. Pri tem se upošteva realne možnosti za nadaljevanje in zaključek
študija, zbrane kreditne točke, prizna znanje, ki ga je študent osvojil v prejšnjem programu, in
upošteva mednarodne sporazume.
6
Pri prehodu se upošteva zlasti ali študent izpolnjuje pogoje za vpis v podiplomski program
»Mednarodne in diplomatske študije«, letnike in semestre v prejšnjem študijskem programu, v
katerih je študent opravil vse študijske obveznosti in ki se mu lahko priznajo v celoti, minimalno
število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi magistrirati v programu
»Mednarodne in diplomatske študije«, izpite in druge študijske obveznosti iz prejšnjega programa, ki
se lahko priznajo, diferencialne izpite in druge študijske obveznosti, ki jih mora študent dodatno
opraviti.
Na podiplomski magistrski program »Mednarodne in diplomatske študije« se lahko preide bodisi z
drugega sorodnega magistrskega študijskega programa II. stopnje, bodisi s podiplomskega
specialističnega programa.
Študentu, ki je na prvi stopnji končal štiriletni visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski
program, se ob vpisu na magistrski študij »Mednarodne in diplomatske študije« prizna največ 60
kreditnih točk oziroma eno leto podiplomskega študija.
Vpisna mesta:
2. letnik
Mednarodne in diplomatske
študije
Redni študij
Število vpisnih mest je omejeno
s številom vpisnih mest za vpis
v 1. letnik v preteklem
študijskem letu.
Izredni študij
30
Število prostih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce:
Redni študij
Izredni študij
7
35
Število prostih vpisnih mest za vzporedni študij:
Redni študij
Izredni študij
0
12
Razpis za vpis je sprejel Upravni odbor Fakultete za državne in evropske študije na svoji 8. redni seji
dne 8. 3. 2016.
7