Bæringen nr. 2 2016 som pdf

Comments

Transcription

Bæringen nr. 2 2016 som pdf
Bæringen
TORSDAG 7. APRIL 2016
INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I BÆRUM KOMMUNE
NR. 2
ÅRGANG 28
ÅRSRAPPORTEN ER KLAR: Se hva pengene ble brukt til i 2015. FOTO: RAGNHILD HOEM
Årsrapport 2015
for Bærum kommune
n Bærum kommune har god økonomi og leverer tjenester av høy
kvalitet.
n Investeringer til skole, barnehage og omsorg vil i fremtiden
legge bånd på en større del av kommunens inntekter.
n For å ha en sunn økonomi og handlefrihet i fremtiden må planleggingen starte allerede i dag.
Tren gratis ute!
I mange av Bærums parker
kan du trene styrke helt gratis på flotte apparater.
Side 6–7
Klimaklok
kommune
Nytt klimapanel skal gi
kommunen råd i det grønne
skiftet.
Side 8
Kommunen har derfor utviklet en samlende visjon og definert
hovedmål som gir en felles retning.
n På sidene 9-12 finner du utdrag fra årsrapporten i tall og fakta.
Hele årsrapporten finner du her:
www.baerum.kommune.no/aarsrapport
Folkefest på
Fornebu
12. mai er det 10 år siden Fornebuerklæringen ble skrevet.
Dagen markeres med en stor
folkefest.
Side 18–19
www.baerum.kommune.no | [email protected]
2
BÆRINGEN - torsdag 7. april 2016
POLITIKK OG SAMFUNN
Bæringen
Bærum kommune
Kommunikasjonsenheten
1304 Sandvika
[email protected]
Bærum kommunes
hovedsentralbord 67 50 40 50
Ansvarlig redaktør
LISA BANG
67 50 37 33
Redaktør
67 50 38 11
RAGNHILD INGRIDSDOTTER HOEM
[email protected]
Redaksjon
VIGDIS BJØRKØY
67 50 38 62
[email protected]
ANNE-MARTE LIND 67 50 38 55
[email protected]
SOFIE META
67 50 38 58
[email protected]
Teknisk produksjon/trykk
Senter Grafisk, Larvik. 55 000 eks.
Distribusjon Posten Norge AS
Får du ikke Bæringen i rett tid?
Ring Bærum kommune,
telefon 67 50 40 50
Annonse- og stoffrist neste nummer
MANDAG 18. april.
Den neste utgaven kommer:
12. mai 2016.
DNL-BLOKKENE: De første leilighetene i
DNL-blokkene sto innflytningsklare 1949.
FOTO: BILDEARKIVET, BÆRUM BIBLIOTEK
FOTO: ANNE SOFIE BJØRGE
POLITISKE MØTER
Eierutvalget:
11. mai
Eldrerådet: 7. april, 12.mai
Formannskapet:
19. april, 10. mai
Funksjonshemmedes råd:
10. mai
Hovedutvalg for barn og unge:
12. april, 3. mai
Hovedutvalg
for bistand og omsorg:
13. april
Hovedutvalg for miljø,
idrett og kultur: 14. april
Klagenevnden:
18. april, 9. mai
Kommunestyret:
27. april
Kontrollutvalget:
18. april, 9. mai
Planutvalget:
7. og 21. april, 12. mai
Utvalg for samarbeid:
11. mai
Norges første drabantby?
Mange tror Lambertseter i Oslo var Norges første drabantby,
men både Etterstad og Eiksmarka var tidligere ute. Mens
Lambertseter ble etablert 1950, fikk Eiksmarka sin første
regulering allerede i 1947, med DNL-blokkene (Det norske
luftfartsselskap) i Otto Ruges vei som den aller første bebyggelsen.
INGUNN STUVØY
Helhetlig planlegging
Eiksmarka var frem til midten av
1900-tallet landbruksområde med
mye jordbruk og skog. I 1947 ble
området mellom Griniveien og Øvrevoll parsellert ut til boligområder.
Eiksmarka og siden Østerås er de
første større områdene i Bærum som
fikk en helhetlig planlegging. Hele
området ble planlagt under ett, i avgrensede felt, med kjedede eneboliger, tomannsboliger, rekkehus, firemannsboliger og blokkområder.
Infrastruktur
Infrastrukturen i området ble fulgt
opp: I 1951 ble Røabanen forlenget til Eiksmarka og Lijordet. I
1953 ble første byggetrinn av Eiksmarka skole tatt i bruk samtidig
som forretningssenteret på Eiksmarka åpnes.
Til tross for enkelte tilbygg og
endringer er disse områdene svært
godt bevart. De er i Bærum registrert som et enhetlig boligområde,
for å dokumentere en struktur man
ønsker å videreføre.
Kilder:
Eiksmarka Vel, hjemmesider. Anne Sofie
Bjørge: Enhetlige boligområder – historikk,
Budstikkas Asker og Bærums-leksikon,
NIKU Eiksmarka senter.
Røykvarsler i hver etasje
Fra 1. januar i år må du ha
røykvarsler i hver etasje.
Brannvesenet anbefaler i
tillegg at du seriekobler
røykvarslerne dine.
ASKER OG BÆRUM: Den nye forskriften om brannforebygging som
trådte i kraft 1. januar krever at
røykvarsleren skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når
alle dører er lukket. Dette betyr at
hvis du har flere etasjer, skal du nå
ha minimum én røykvarsler per etasje. Har du bare én etasje, men det er
lang avstand mellom oppholdsrom og
soverom, kan det også være at du må
ha flere røykvarslere i boligen.
Mer info:
■■www.abbv.no/roykvarsler
Alle møtene holdes i Rådhuset.
Sakspapirer finner du her:
www.baerum.kommune.no/politikk
Har du innspill eller kommentarer
til innholdet i Bæringen?
Send oss en epost
[email protected]
Selv om det ble enhetlig planlagt,
ble det relativt variert utbygd. Byggingen skjedde i regi av ulike boligbyggerlag og mange forskjellige arkitekter. Det de har felles er en nøkternhet i form og detaljer, typisk for
50-tallet.
ILLUSTRASJON: ABBV
FOTO: HOME-START FAMILIEKONTAKTEN
Home-Start Familiekontakten
søker familiekontakter
BÆRUM: Home-Start Familiekontakten Bærum er et familiestøtteprogram
som baserer seg på frivillig innsats.
Ønsker du å videreutvikle deg selv som
menneske? Ønsker du å oppleve gleden over å hjelpe og støtte småbarnsfamilier? Har du foreldreerfaring og/ eller erfaring fra arbeid med barn? Da er
kanskje dette noe for deg?
– Vi søker flere frivillige, og har
nye kurs i april for dem som ønsker
å bli familiekontakter, sier koordinator i Home-Start Bærum, Anne Katrine Johannessen.
– En familiekontakt bidrar 2-4 timer i uken hos en familie, i ca. et
halvt år. Det er givende og lærerikt,
og til stor hjelp for familien man støtter. Ta kontakt med oss om dette er
noe for deg, oppfordrer hun.
Kontakt Anne Katrine Johannessen
på tlf. 934 00 890 eller Gerd Malum
Kim på tlf. 918 90 124. Epost: [email protected]
Home-Start Familiekontakten Bærum
POLITIKK OG SAMFUNN
■■ Flyktningkrisen: ommunestyret
16. desember 2015 vedtok
anmodningen om å ta imot og
bosette 280 flyktninger i 2016,
hvorav 65 er enslige barn og
unge. Kommunestyret sluttet
seg også til plantallene for 2017
som omfatter 330 flyktninger,
inkludert omlag 100 enslige barn
og unge.
■■ Kommunereform: Kommunestyret 27. januar besluttet under
BÆRINGEN - torsdag 7. april 2016
behandling av videre prosess for
kommunereformen å innlede
samtaler med Asker, Røyken
og Hurum kommuner om en
eventuell felles kommunestruktur.
Kommunestyret
la
i
sin
behandling stor vekt på å
gjennomføre gode prosesser for
å involvere innbyggerne i de
viktige spørsmål om fremtidens
kommune. Det ble avholdt
et kommunestyreseminar om
reformen 17. februar, med blant
annet forsker Geir Vindsand og
statssekretær Paul Chaffey.
■■ Nye Kadettangen: Formannskapet 8. mars gav sin tilslutning
til etableringen av det nye strandog parkområdet på Kadettangen.
Utfylling med steinmasser fra
E16 anlegget pågår og vil være
fullført sensommeren 2016.
■■ Innovasjonsstrategi: Kommunestyret 17. februar ga sin tilslutning
3
til revidert Innovasjonsstrategi for
Bærum kommune. Formålet med
strategien er hvordan kommunen
skal jobbe mer innovativt for å
utvikle morgendagens tjenester.
■■ Innovasjonsarbeidet i Bærum
kan følges gjennom bloggen
tanketanken.no og facebooksiden
Innovasjon i Bærum.
■■ Ny renovasjonsforskrift: Den
nye ordningen med sortering av
matavfall i Bærum kommune skal
etter planen iverksettes fra høsten
2016. I kommunestyret 27. januar
i år ble nødvendige endringer av
renovasjonsforskriften.
ORDFØRERENS SPALTE
Status Bærum: kommuneog regionreform
Bærum kommune er positive pådrivere for samtaler
om kommunereform mellom
Asker, Røyken, Hurum og
Bærum. For øyeblikket snakker de tre andre sammen.
Hva dette betyr for Bærum
er ikke klart. Imidlertid har
denne saken lært meg særlig
en ting: ingenting er over før
det er over.
Vi har fått et oppdrag fra Regjeringen som vi skal besvare innen 30.
juni. Derfor fortsetter vi innsatsen for å finne gode samarbeidsformer og strukturer som kan bidra til
å løse våre fremtidige utfordringer
innen samferdsel, helhetlig skoleløp, areal og miljø.
KLAGENEVNDEN STYRKER RETTSIKKERHETEN: Bak fra venstre: Utvalgsleder Torill H. Heggen (H) , Kim Erik
Zimmer (MDG), samt nestleder Bjørn Håkon Theigen (Frp). Nederst fra venstre: Anne Elisabeth Braathen (SV) og
Mari Hjemdal (H). FOTO: SOFIE META
Klagenevnden
Mener du at et enkeltvedtak
som er gjort av kommunen
ikke er riktig, har du rett til å
klage.
SOFIE META
BÆRUM: Klagenevnden er et tverrpolitisk, organ bestående av fem folkevalgte representanter fra fire politiske partier. Nevnden har møte to
ganger i måneden og behandler om
lag 200 saker i året.
– Klagenevnden gir innbyggerne
mulighet til å få prøvd saken på en
enkel og rimelig måte, sier utvalgsleder Torill H. Heggen.
Klagesaker
Klagenevnden behandler klager fra
Bærums innbyggere på enkeltvedtak truffet av administrasjonen eller
et folkevalgt organ (unntatt kommunestyret). Unntatt er klagesaker som
skal behandles av Planutvalget.
– Vi skal sikre at kommunal praksis er innenfor gjeldende regelverk
ved å påse at det juridiske grunnlaget i lov, forskrift og politisk vedtak
er fulgt. Deretter foretar vi en konkret, individuell vurdering av den enkelte klagen, sier utvalgsleder Torill
H. Heggen.
Viktig for rettssikkerheten
Klagenevnden kan avvise, oppheve,
endre eller stadfeste det vedtaket det
klages på. Hvis nevnden ikke omgjør
vedtaket skal det i noen tilfeller videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
– Klagenevnden styrker rettssikkerheten for innbyggerne ved at de
gis mulighet til å få prøve saken på
en enkel og rimelig måte. Ikke minst
kan det være viktig å prøve holdbarheten av det skjønnet som er utøvet,
sier Heggen.
Klagenevnden og sekretariatet er
uavhengige av kommunens administrasjon og sakene er unntatt offentlighet.
TYPER AV KLAGER NEVNDEN
BEHANDLER:
■■Sosialsaker (NAV): økonomisk
støtte til husleie, strøm eller livsopphold.
■■Skolesaker: skoleplass, elevpermisjon, det psykososiale miljøet for
elever og mobbing, gjesteelevsgaranti, spesialpedagogisk hjelp og
spesialundervisning.
■■Helsesaker: krav om etteroppgjør
eller sluttoppgjør etter opphold i
institusjon, egenandel, omsorgslønn, aktivitetstilbud, brukerstyrt
personlig assistent, avlastning.
■■Barnehagesaker: barnehageplass,
tilskudd.
■■Bolig: kommunal utleiebolig,
startlån.
Oppdraget handler blant annet om
å se på hva en stor-kommune kan få
av nye ansvarsområder og oppgaver.
Det handler også om en ny fylkesregion – og hvilke fylker som eventuelt kan inngå her. For Bærums
del er forholdet til Oslo fylkeskommune av største betydning. Oslo-utfordringen belyses godt når vi ser på
dagens organisering av våre samferdselsutfordringer.
Organiseringen av samferdsel i Oslo
og Akershus lider under det forhold
at vi har to fylkeskommuner, 22
kommuner, Statens vegvesen, Oslo
Sporveier, Ruter, Jernbaneverket og
NSB. Disse styres av politiske organer på tre ulike forvatningsnivåer:
stat, fylke og kommune. Organiseringen er med på å forvitre et godt
beslutningsgrunnlag og får som
FOTO: RAGNHILD HOEM
resultat forsinkede prosesser blant
annet på grunn av mange omkamper. Det er bare å nevne nytt byråd
i Oslo som igjen sår tvil om ny miljøvennlig E18 i tunnel.
Vi har valgt å invitere innbyggerne
til en ny undersøkelse for å få flere
svar om kommunestruktur. Innbyggerundersøkelsen foregår i perioden
11. april til 1. mai. I tillegg vil vi invitere til noen flere innbyggermøter
i tiden fremover.
Debatten om kommunereform er
ikke over før den er over!
Lisbeth Hammer Krog
ordfører
Innbyggerundersøkelse
om kommunereformen
Som en del av arbeidet med
kommunereformen gjennomfører Bærum kommune en
innbyggerundersøkelse.
BÆRUM: Det er konsulentselskapet
Epinion som står for gjennomføringen av telefonintervjuene.
Ta telefonen!
Når Epinion ringer, håper vi du vil
svare. De vil ringe fra 11. april til
og med 1. mai.
Epinion vil spørre om hvilke
holdninger innbyggerne har til en
eventuelt endret kommunestruktur
og hvilket retningsvalg som foretrekkes dersom Bærum kommune
skulle beslutte å slå seg sammen med
en eller flere nabokommuner.
4
BÆRINGEN - torsdag 7. april 2016
Politikerne behandle
25 000 5 000 2 000 25 000
I dag:
FORESLÅR REVIDERING: 1.
mars i år la rådmannen frem
forslag til den videre utviklingen på Fornebu. I saken foreslår rådmannen blant annet å
revidere kommunedelplanen
fra 1999. Forslaget behandles
i formannskapet og kommunestyret i april.
RAGNHILD HOEM
arbeidsplasser
FORNEBU
FORNEBU: – I 2035 kan det være
40 000 flere innbyggere i Bærum.
Den årlige befolkningsveksten i
kommunen har nesten fordoblet seg
siden de nye boligområdene på Fornebu ble planlagt i 1999. Den videre utbyggingen skjer derfor på andre premisser enn de som lå til grunn
for 17 år siden, sier kommunaldirektør Arthur Wøhni.
Vil øke antall boliger
– Økt fokus på bærekraftig utvikling
og utbygging rundt kollektivknutepunkter, gjør at vi må fortette. Men
fortetting må skje med kvalitet, understreker Wøhni.
Fortetting gjør det mulig å skape
attraktive og bærekraftige områder
med kort vei mellom bolig, jobb, handel og skole. Slik kan folk forflytte
seg uten bruk av bil og uten at det tar
mye tid.
– Vi foreslår å øke utnyttelsen på
boligfeltene rundt de nye T-banestasjonene. Dette kan gi mellom 9 000
og 11 000 boliger til sammen. Det
er en forutsetning at økt utnytting
av arealet på Fornebu ikke går på bekostning av gode bo- og bykvaliteter,
understreker Wøhni.
KOMMUNALDIREKTØR Arthur
Wøhni. FOTO: ELENA GARM
FORSLAG: Obos, Aker, Klp og Koksa Eiendom har gjennomført mulighetsstudier for Fornebu. Her er noen av forslagene:
boliger
innbyggere
FORTETTING OG FUNKSJONSBLANDING: Bolig og næring, fortetting og bærekraftig og grønn byutvikling. Her kommer man opp fra T-banen vis-a-vis
Telenor, til et grønt torg med et variert tjenestetilbud. ILLUSTRASJON: OBOS/ WHITE ARKITEKTER
I 2035:
innbyggere?
VARIERT ARKITEKTUR: Gjennomgående høy arkitektonisk kvalitet, med åpning for mer spektakulære signalbygg på noen få, utvalgte plasser. Her rett
overfor Piloten-boligfelt. ILLUSTRASJON: OBOS/ WHITE ARKITEKTER
FORNEBU
BÆRINGEN - torsdag 7. april 2016
5
er fremtidens Fornebu
IDENTITET: Det er viktig å beholde spor av det som var på Fornebu. I bakgrunnen skimtes
Flytårnet. Med umiddelbar nærhet til et metrostopp ser Obos for seg at kulturområdet rundt
Flytårnet kan bli en destinasjon for flere enn bare de som bor på Fornebu.
TETT BYSTRUKTUR: I Koksa-området foreslås en kvartalsstruktur som gir mer bygatepreg,
slik som bildet viser. ILLUSTRASJON: KOKSA&KLP/ LINK ARKITEKTUR
ILLUSTRASJON: OBOS/ WHITE ARKITEKTER
FUNKSJONSBLANDING: Bildet viser en blanding av næring og bolig der man kommer opp
fra endestasjonen til Fornebubanen. ILLUSTRASJON: KOKSA&KLP/ LINK ARKITEKTUR
I HØYDEN: I motsetning til de andre utbyggerne, ser Aker for seg et høyt signalbygg. ILLUS-
TRASJON: AKER/ KITSUNE ARKITEKTER
DEN VIDERE PROSESSEN PÅ FORNEBU
METROKNUTEPUNKT: Ny kontorbebyggelse mellom Fornebuporten og Telenor Arena, nær
inngangen til metroen. ILLUSTRASJON: AKER/ KITSUNE ARKITEKTER
■■ April 2016: Åpen Fornebu-høring i formannskapet 5. april. Politisk behandling i planutvalget 7. april, formannskapet 19. april og
kommunestyret 27. april om å fremme en sak om økt utnyttelse på
Fornebu.
■■ Mai 2016: Annonsere at arbeidet begynner med å endre Kommunedelplan 2 (KDP2) for Fornebu fra 1999 - med forslag til plan­
program.
■■ Juni 2016: Høring planprogram.
■■ September 2016: Fastsettelse av planprogrammet.
■■ Desember 2016: Forslag til førstegangs behandling med konsekvensvurdering.
■■ Januar 2017: Høring.
■■ April 2017: Andregangs behandling og endelig vedtak. 6
BÆRINGEN - torsdag 7. april 2016
HELSE
FOTO: ANETT DÆHLI
Fysisk aktivitet i Bærum
Spørreundersøkelser har vist at Bærums befolkning
er fysisk aktive, både gjennom et aktivt friluftsliv og
ved å delta i organisert idrett. I tillegg bruker mange
treningsstudioene der man kan trene både individuelt og i grupper.
Regelmessig fysisk aktivitet er helsefremmende og
forebygger en rekke livsstilssykdommer som hjerteog karsykdommer, diabetes og også enkelte kreftsykdommer. Fysisk aktivitet bidrar til å bedre den mentale helsen.
Styrketrening også for eldre
Med alderen reduseres flere kroppslige funksjoner.
Muskelmassen og muskelstyrken svekkes og den generelle mobiliteten reduseres. Mange tenker at dette
er livets gang og er en utvikling man må akseptere.
Heldigvis er det ikke slik! Både eldre og andre som
kan være svekket av sykdom har store muligheter til å
øke sin muskelstyrke og bedre kondisjon og balanse
gjennom regelmessig trening. All aktivitet og trening
vil være av det gode, men relativt intens styrketrening
har vist å gi gode resultater selv hos personer godt over
80 år.
Nasjonal helseportal
Helsemyndighetene har lansert en nasjonal helseportal, helsenorge.no, som har god informasjon om fysisk aktivitet for hele befolkningen, men også spisset informasjon til eldre med forslag til trening og
øvelser.
I tillegg kan pasienter drøfte egnede treningsmuligheter med sin fastlege. Pasienter med livstilutfordringer kan henvises til Frisklivssenteret ved Bærum
Helse og friskliv. Og alle kan benytte seg av treningsapparatene som står utplassert i en rekke parker i Bærum, og de flotte turmulighetene som kommunen vår
har å by på!
Frantz Leonard Nilsen
kommuneoverlege
Vil du vite mer?
■■www.helsenorge.no
Tren gratis i bærum
HELT GRATIS: Visste du at det er
mange muligheter for gratis styrketrening rundt i Bærums parker?
RAGNHILD INGRIDSDOTTER HOEM
BÆRUM: – Nå kommer våren og de lange,
lyse dagene. Det er en perfekt tid for å
begynne med trening ute! Parksjef Eilev
Gunleiksrud viser hvordan man bruker
noen av treningsapparatene som ble plassert ut i Stabekkparken i fjor. Han oppfordrer alle bæringer til å sjekke ut mulighetene for gratis trening ute i Bærums
parker.
Styrketrening for alle
– Treningsapparatene er valgt ut med tanke
på å trene hovedmuskelgruppene som rygg,
ben og bryst, forteller Gunleiksrud. De er
enkle å bruke, og det står en forklaring på
hvert apparat.
– I Kolsåsparken og på Jarmyra finnes lignende apparater. De er beregnet både på godt
voksne og yngre brukere, og fungerer både
for dem som ikke har trent så mye og de med
mer erfaring, legger parksjefen til.
– På Kalvøya og i Bærum idrettspark har
vi satt ut såkalte «Tufte»-apparater. De er nok
mest brukt av folk med mer erfaring, men
Rekrutterer flere menn til helsesektoren Slik skal Bæru
Er du mann nok til en jobb innen helse? Det spørsmålet stiller
prosjektet Menn i helse som har som mål å få flere menn inn i
helsektoren.
SOFIE META
BÆRUM: Bare 15 prosent av dem som
arbeider innen pleie og omsorg i Bærum kommune er menn. Dette vil
prosjektet Menn i helse endre på.
Prosjektet er rettet til arbeidsledige
menn mellom 26-55 år. Deltakerne
tilbys et komprimert utdanningsløp
til fagbrev som helsefagarbeider.
– Vi trenger flere menn innen faget, og dette er et unikt tilbud om å få
en fagutdannelse, sier Wenche Borge,
leder for prosjektet i Bærum kommune.
Ut i praksis
I løpet av to dager i mars ble det avholdt intervjuer med 22 bærumsmenn
som alle ønsket en karriere innen helse.
– På en arbeidsplass har alle noe
å bidra med. Det er sunt og positivt
med en blanding av både kjønn og alder, sier en av kandidatene, Raymond
Gordon.
14 kandidater, så kalte helserekrutter, har nå blitt valgt ut og begynner
en tolv uker lang praksis på de kommunale sykehjemmene Vallerhjemmet, Lønnås eller Nordraaksvei.
­– En blanding av kjønn er positivt for
dynamikken i en personalgruppe, sier
Stine Langdalen, avdelingssykepleier på
Vallerhjemmet. – Det er også hyggelig
for de mannlige brukerne at det finnes
mannlig personal, legger hun til.
få flere, sier avdelingssykepleier Trine
Albrektsen.
Etter praksis venter sommerjobb
og til høsten starter utdanningen som
avsluttes med fagbrev.
– Når helserekruttene har fått
fagbrevet høsten 2017 står de fritt til
å søke jobb hvor de vil. Jobbmulighetene er meget gode og jobbalternativene mange, og vi forventer at helserekruttene vil være attraktive på arbeidsmarkedet, sier Borge.
SOFIE META
BÆRUM: 2 000 personer i Bærum kommune
lever med diagnosen demens. Noen av de tidlige tegnene på demens er problemer med
språk og tall. Det kan gjøre at hverdagsaktiviteter, som å handle i butikk og bruke offentlig
transport, blir vanskelige å utføre.
Nasjonal kampanje
Vil gjerne ha flere menn
På Vallerhjemmet ser man positivt på
å få flere mannlige fagarbeidere.
– Vi trenger gode rollemodeller,
menn som snakker godt om jobben
sin. Det kan få en smitteeffekt – når
man har noen menn er det enklere å
Gjennom en bevisstgjøringskampanje
skal servicebedrifter bli bedre på å
møte personer med demens på en god
måte. – Vi vil legge til rette for at
personer med demens kan fortsette
å gjøre hverdagsaktiviteter og være
en del av sitt nærmiljø, sier Kristine
Hennie ved Atrium ressurssenter.
SPENNENDE PROSJEKT: Trine Albrektsen og Stine Langdalen, Raymond
Gordon og Wenche Borge synes alle at Menn i helse er en god måte å få
fler menn inn i helsektoren. FOTO: SOFIE META
Bærum kommune deltar i Nasjonalforeningen
for folkehelsens kampanje om å bli et mer de�
mensvennlig samfunn.
Målet er at mennesker med demens skal
møte forståelse, respekt og støtte, slik at de
kan utføre vanlige hverdagsaktiviteter som
å handle, bruke offentlig transport og gå på
HELSE
BÆRINGEN - torsdag 7. april 2016
UTETRENING: Kolsåsparken tidlig om våren. – Våren er en perfekt tid for å trene ute, sier
parksjefen. FOTO: BÆRUM KOMMUNE
ENKLE Å BRUKE: Parksjef
Eilev Gunleiksrud viser hvordan man bruker et av treningsapparatene i Stabekkparken.
Døtrene Synne og Tuva passer
på teknikken.
FOTO: RAGNHILD I. HOEM
TREN SAMMEN: Vårstemning og sirkeltrening i Stabekkparken. Med syv ulike apparater kan
mange trene på en gang. FOTO: BÆRUM KOMMUNE
Viktig med grønne lunger
Parker og grønne lunger er viktig for folkehelsen.
– Forskning viser at mennesker i tettbygde
strøk som bor nær en park har bedre helse,
forteller Gunleiksrud.
– Slike parker kan gjøre at de som ellers
ikke ville trent, kommer seg ut. I tillegg til
styrkeapparatene er det også mulighet for å
spille boccia og petanque, sandvolleyball og
fotball, jogge på turstiene eller å gå på skøyter om vinteren, sier Gunleiksrud og legger
til:
– Kom deg ut, det er helt gratis!
PARKER I BÆRUM
■■Bærum har 18 små og store kommunale
parker
■■For oversikt over og beskrivelse av parkene, se: www.baerum.kommune.no/parker
■■Har du tilbakemeldinger på treningsapparatene? Skriv til [email protected]
um bli et mer demensvennlig samfunn
Nå skal flere bedrifter i Bærum få opplæring i
hvordan man gir god service til personer med demens. Alle som deltar får en brosjyre med rådene og
et klistremerke som de kan ha opp i butikkvinduet
som signaliserer at de er med og bidrar. Undervisningen kan skje i lunsjpausen og representanter fra
kommunen kan oppsøke bedriftene.
– Vi ønsker at så mange servicebedrifter som
mulig blir med, slik at de gir personer med demens større mulighet å delta i lokalsamfunnet,
sier Hennie.
Vil du vite mer?
■■Kontakt Kristine Hennie, tlf. 971 03 796.
Bærum sykehus
ønsker deltakere
til studie
RAGNHILD HOEM
alle kan finne utfordringer på alle apparatene, uansett form.
Opplæring viktig
ØNSKER DELTAKERE: Lege og stipendiat Katrine
Enge og forskningssykepleierne Steve Enger og
Sophia Onarheim ønsker deltakere til et studie av
permanent hjerteflimmer ved Forskningsavdelingen på Bærum sykehus. FOTO: RAGNHILD HOEM
Om lag 100 000 mennesker i Norge har
hjerteflimmer og forekomsten er forventet
å øke. En studie ved Forskningsavdelingen
på Bærum sykehus skal gi ny kunnskap om
behandling av sykdommen. Lege og stipendiat Katrine Enge forteller om studien.
msparkene!
bibliotek og kino. Ansatte i offentlig og privat
servicenæring, for eksempel butikkmedarbeidere, servitører og bussjåfører, skal få opplæring i hvordan de best mulig kan møte mennesker med demens. Allerede har 100 drosjesjåfører fått opplæring.
– Det var stor interesse for informasjonen.
Mange hadde opplevelser som de var usikre på
om de hadde løst riktig, sier Hennie.
7
Slik kan din bedrift bli
mer demensvennlig:
■■Snakk tydelig
■■Lytt med godvilje
■■Vis respekt
■■Bistå med å finne veien
■■Finn et passende sted
■■Hjelp til å betale
■■Gjør ting forutsigbart
■■Ha et vennlig kroppsspråk
Hva skal dere undersøke?
– Atrieflimmer er en vanlig hjerterytmeforstyrrelse
som ofte opptrer anfallsvis, men som senere gjerne
blir permanent. Studien skal se på hvordan man behandler permanent atrieflimmer, også kalt hjerteflimmer, med medisiner. Målet er å sammenligne
langtidseffekten mellom betablokkere og kalsiumblokkere, to vanlige og effektive medisiner mot hjerteflimmer.
Hvorfor er det viktig å studere dette?
– Vi vet ikke nok om de innbyrdes forskjellene i effekt mellom betablokkere og kalsiumblokkere. Studien vil gi mer kunnskap om medikamentell behandling av permanent hjerteflimmer, som igjen kan
hjelpe oss å velge riktig medikament til riktig pasient.
Hva innebærer studien?
– Pasientene vil få behandling med enten en betablokker eller en kalsiumblokker i seks måneder. Det
blir gjort legeundersøkelse, tatt blodprøver, EKG,
blodtrykk, ultralyd av hjertet, belastningstest med
oksygenopptak og spørreskjema ved oppstart, etter
fire uker og etter seks måneder. Slik kan vi undersøke
om behandlingen fører til endringer over tid, og om
det er forskjeller mellom de to behandlingsregimene.
Hvem ønsker dere at skal delta i studien?
– Pasienter med permanent atrieflimmer. Deltakerne
kan ikke ha hjertesvikt eller kransåresykdommer, for
eksempel hjerteinfarkt eller angina.
Ønsker du mer informasjon eller vil du
delta i studien?
Kontakt Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus: Tlf. 67 80 98 57 (mandag–fredag 12.30–15.30)
eller send en e-post til [email protected] (skal ikke
inneholde helseopplysninger eller sensitiv informasjon).
HJERTEFLIMMER
DEMENSVENNLIG SAMFUNN: Kristine Hennie, Bærum kommune, ønsker at flere
servicebedrifter blir med på bevisstgjøringkampanje for at mennesker med demens skal
møte forståelse, respekt og støtte i samfunnet. FOTO: SOFIE META
■■Forekomsten øker med alderen fra 50 års alder. Ca.
10 prosent av alle over 75 år har atrieflimmer.
■■Tilstanden skyldes ukontrollerte, elektriske utladninger i hjertets forkamre med derav følgende uregelmessig puls.
■■Vanlige symptomer er hjertebank, uregelmessig
puls, svimmelhet, brystsmerter, nedsatt arbeidskapasitet og tung pust.
8
BÆRINGEN - torsdag 7. april 2016
MILJØ
– Må samarbeide for klimanøytralitet
KLIMAKLOK KOMMUNE: Et
panel av eksperter skal gi
Bærum kommune råd om hvordan kommunen kan bli klimaklok.
– Bredt samarbeid er helt
avgjørende for å løse utfordringene, sier initiativtaker
Morten Skauge.
ANNE-MARTE LIND
BÆRUM: Det nyopprettede klimapanelet ledes av investor Jens UlltveitMoe. Panelet skal i en rapport peke
på hvilke utfordringer kommunen
står overfor, og foreslå konkrete tiltak
som kan bidra til «det grønne skiftet».
– Vi som kommune må tørre å utfordre oss selv på hvordan vi tenker
lokal klimapolitikk. Jeg tror at rapporten kommer til å utløse en politisk debatt, som igjen kan føre til
større bevissthet i administrasjonen
og i de politiske miljøene, sier Morten Skauge, leder av hovedutvalg for
miljø, idrett og kultur og kommunestyrerepresentant for Høyre i Bærum.
Samarbeid for
en klimaklok kommune
Klimapanelet er en del av en større
satsing for å kunne nå de langsiktige
målene om å bli klimanøytrale innen
2050. Satsingen skal omfatte hele bærumssamfunnet, ikke bare kommunens egen virksomhet.
– Det er bred oppslutning om det
grønne skiftet og mange ønsker å
legge til rette for grønn atferd som det
er mulig å gjennomføre. Både innbyggere og næringslivet må være forberedt på at vi må endre vaner og atferdsmønster, sier Skauge.
Skauge håper at rapporten som
klimapanelet skal levere i løpet av
høsten vil gi nye perspektiver og forslag til løsninger som kommunen
ikke selv har sett for seg. Politikerne
SKAL GI RÅD: Klimapanelet skal gi råd om hvordan kommunen kan bli klimaklok. Fra venstre: Ingvild Rørholt
Kilen fra Zero, investor Jens Ulltveit-Moe, Guri Marie Lindmark fra Multiconsult og Morten Skauge (H), leder av
hovedutvalg for miljø, idrett og kultur i Bærum. FOTO: ANNE-MARTE LIND
ønsker å legge til rette for at hele bærumssamfunnet kan gjøre en innsats
for klimaet.
– For å kunne nå målene om reduksjon i klimautslipp handler det
om samarbeid. Samarbeid kommuner imellom og samarbeid med fylket, næringslivet og innbyggerne, sier
Skauge.
Kort vei til kollektivtransport
Boliger og arbeidsplasser i nærheten
av kollektivknutepunktene gjør at
flere velger t-bane, tog og buss til jobben. Derfor legger kommunen opp
til at mesteparten av ny bolig- og næringsutvikling skal skje på Fornebu,
i og rundt Sandvika og ved andre
utvalgte kollektivknutepunkter. På
denne måten skal behovet for å kjøre
bil bli mindre.
– Samordnet areal- og transportplanlegging er kanskje den viktigste
utfordringen vi må løse. Her er samarbeid mellom kommune, fylke og
stat helt avgjørende, sier Skauge.
Det offentlige
må legge til rette
leder: – Transport er ikke det vesentlige, strukturer er det vesentlige. Derfor er det offentlige, som planlegger
hvordan arealene våre skal disponeres, helt avgjørende, sier Jens UlltveitMoe.
– Jeg er veldig glad for at Jens
Ulltveit-Moe har takket ja til å lede
arbeidet, og ser på det som en stor
ressurs. Ulltveit-Moe har et personlig stort engasjement med bred erfaring og et stort kontaktnett, som
blir veldig nyttig i dette arbeidet, sier
Skauge.
■■Ett av kommunens fire hovedmål er
«Balansert samfunnsutvikling
– mangfoldig, grønn og urban».
■■ Det er vedtatt å sette i gang et systematisk og langsiktig arbeid med
kommunens samlede klima-, miljøog energipolitikk. Dette omtales som
«Klimaklok kommune».
■■ Det er opprettet et klimapanel bestående av fem personer med tung fagkunnskap innen ulike områder.
■■ Klimapanelet ledes av investor Jens
Ulltveit-Moe. De andre medlemmene
er Ingvild Rørholt Kilen fra Zero, Guri
Marie Lindmark fra Multiconsult, Anders Nohre-Walldén fra Asplan Viak
og Frode Hvattum fra Ruter.
Han får støtte fra klimapanelets
Bli med å forme
Bærums sykkelfremtid!
Helårs båndtvang på Lilleøya,
Storøya og i Nansenparken
FOTO: SHUTTERSTOCK
BÆRUM: Kommunen ønsker å satse på sykkel og
trenger dine innspill. Hvordan kan kommunen
legge bedre til rette for syklistene?
Du inviteres til å dele din mening om:
■■ hvilke strekninger du foretrekker å sykle
■■ hvilke sykkeltiltak kommunen bør prioritere
Ordføreren åpner arrangementet, og du får høre
litt om sykkelarbeidet som gjøres i Bærum. Deretter ønsker vi dine innspill. Innspillene vil brukes i det videre arbeidet med revisjon av sykkelstrategi og handlingsplan for sykkel.
Meld fra om du kommer på [email protected]
kommune.no, eller på facebook-arrangementet til
Sykkel i Bærum. Det blir enkel servering.
Onsdag 20. april klokka 18.30–20.15 i Kommunegården i Sandvika.
Vil du vite mer?
■■Se baerum.kommune.no/sykkel
KONTROLL PÅ HUNDEN: Den eneste måten å ha full kontroll på hunden, er å ha den i
bånd. Båndtvang er også viktig for forholdet mellom hundeeiere og folk på tur.
FOTO: LEIF G. NORDSET
FORNEBU: Kommunestyret har vedtatt at
det skal være båndtvang hele året på Lilleøya, Storøya og i Nansenparken. Formålet er
å fremme et positivt og ansvarlig hundehold,
der hensynet til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden blir tatt vare på.
Det er også mange som er redd for hunder,
og disse skal slippe å få en hund stormende
mot seg. Den eneste måten å ha full kontroll
over en hund på, er å ha den i bånd.
Vedtaket om båndtvang vil derfor bidra til
å redusere konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten.
Vil du vite mer?
■■Se https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2016-01-27-110
ÅRSRAPPORT
BÆRINGEN - torsdag 7. april 2016
9
Årsrapport 2015
­­– Sammen skaper vi fremtiden
– Bærum kommune er i en heldig situasjon med sterk befolkningsvekst. Det betyr både økte skatteinntekter og økte tilskudd fra staten, sier rådmann Erik Kjeldstadli.
RAGNHILD INGRIDSDOTTER HOEM
BÆRUM: – Befolkningsvekst er et
gode hvis vi forvalter det riktig, sier
rådmann Erik Kjeldstadli.
– Utfordringen ligger i å håndtere
behovet for omfattende investeringer
i nye barnehager, skoler og sykehjem
som befolkningsveksten gir. Der får
vi ikke støtte fra staten.
Hvordan løser vi dette?
– Det er viktig å sikre at utbygging
og investeringer skjer i en klok rekkefølge. Vi må tenke langt frem når vi
planlegger. I 2015 ble det vedtatt en
langsiktig investeringsplan. Planen er
et viktig styringsredskap for kommunen, som gjør oss forberedt på utfordringene vi har foran oss.
Langsiktig blikk Hva innebærer det at Bærum har et
langsiktig blikk på planleggingen?
– Det vil si at vi planlegger investe­-
ringer med tanke på befolkningsveksten. Om 20 år er vi kanskje
40 000 flere innbyggere som trenger
skoler, barnehager eller omsorgsboliger.
– Ved å være i forkant med planleggingen er det mulig å omstille for
å sikre en bærekraftig utvikling uten
at tjenestene blir dårligere. Vi er tidlig ute med å ha et slikt 20-års perspektiv på planleggingen av drift og
investeringer.
– Likevel, for å møte utfordringene
vi står overfor med en aldrende befolkning, flyktningkrisen og endringer i befolkningens behov, må vi omstille oss. Det stiller store krav til innovasjon og nytenkning. Her må vi ha
med innbyggerne.
– Å sette innbyggeren i sentrum og
legge til rette for god medvirkning og
involvering blir svært viktig i årene
som kommer, sier Kjeldstadli.
Sunn økonomi
Rådmannen understreker at kommunen i dag har en sunn økonomi.
Rådmann Erik Kjeldstadli.
FOTO: ELENA GARM
10
BÆRINGEN - torsdag 7. april 2016
ÅRSRAPPORT
ÅRSRAPPORT 2015: Her finner du noen viktige resultater og innsatser i 2015. Fremstillingen dekker ikke alt som skjer i
kommunen, men viser utdrag fra utvalgte områder. På neste side finner du det samlede regnskapet for 2015. Hele årsrapporten kan
du lese på www.baerum.kommune.no/aarsrapport
VELFERD
BARN OG UNGE
ORGANISASJON OG UTVIKLING
ADMINISTRASJON
SKOLE
Innovasjon og visjon
Gode fellestjenester, lederutvikling og effektiv virksomhetsstyring skal bidra
til at kommunen jobber godt med de langsiktige utfordringene. Innovasjon og
økonomisk omstilling vil være en del av hverdagen i kommunen.
Viktige resultater og innsatser i 2015:
■■ For å synliggjøre innovasjon i Bærum kommune er innovasjonsbloggen www.tenketanken.no og facebooksiden «Innovasjon i Bærum kommune» opprettet.
■■ Første versjon av Langsiktige driftsanalyse og investeringsplan ble lagt frem.
■■ Planen har et 20-års perspektiv, og er et viktig planverktøy og beslutningsgrunnlag for den langsiktige strategiske styringen av kommunens
investeringer.
■■ Digitalisering og IT ble opprettet som et nytt område med egen direktør
fra 1. juni 2015. Digitalisering av innbyggertjenester innebærer store muligheter for effektivisering og bedre brukeropplevelser.
Bærumsskolen skal være en foregangsskole
Bærumsskolen skal være en inspirerende foregangsskole
som satser på langsiktig og systematisk utviklingsarbeid.
Det er et mål at alle elever skal få maksimalt faglig og
personlig utbytte av sin skolegang.
Viktige resultater og innsatser i 2015:
■■ En svært høy andel lærere tar videreutdanning. Skoleåret 2015/16 deltar 109 lærere på videreutdanning.
■■ Kvalitetsplanen Lekende læring er iverksatt. Planen
skal sikre at skolefritidsordningen inngår som del av
skolens helhetlige læringsmiljø.
■■ For å øke utviklingsmulighetene for evnerike elever i
bærumsskolen, er det utarbeidet en nettressurs.
Antall elever: Barnetrinnet: 11 416 /
Ungdomstrinnet: 4 502 / Totalt: 15 918
Andel elever i SFO: 88,2 %
DIGITAL SKOLEHVERDAG: Pilotprosjektet Digital
skolehverdag 1:1 er en satsing på nettbrett for bedre
læring og økt mulighet for tilpasset opplæring i
klasserommet. Fem skoler startet pilotprosjektet. Ti
nye skoler skal bli med i prosjektet i løpet av 2016.
SAMMEN SKAPER VI FREMTIDEN: Bærumssamfunnet har fått en visjon:
Sammen skaper vi fremtiden – mangfold, raushet, bærekraft. Visjonen
er blitt til i et samarbeid mellom innbyggere, medarbeidere i kommunen
og politikere. FOTO: RAGNHILD HOEM
FOTO: RAGNHILD HOEM
VELFERD
BARN OG UNGE
BARNEHAGE
Barnehagen skal gi et godt
grunnlag for videre utvikling
Barnehagene skal gi barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter som et grunnlag for deres videre utvikling og suksess i utdanning og arbeidsliv. I Bærum samarbeider private og kommunale
barnehager om kvalitetsutvikling i barnehagene.
Antall barnehageplasser: Kommunale: 3 506 / Private: 4 084
Andel barn fra 1-5 år som går i barnehage: 93,7 %
■
Fornebu Idrettsbarnehage og Hosletoppen barnehage åpnet,
Bærumsmarka barnehage ble permanent. Jar Idrettsbarnehage utvidet fra 18 til 90 plasser og Veslefrikk barnehage
utvidet fra 18 til 27 plasser. FOTO: JAR IDRETTSBARNEHAGE
lferd
e
V
■
Viktige resultater og innsatser i 2015:
■■ Alle barn med rett til barnehage fikk tilbud
om plass.
■■ 16 medarbeidere i bærumsbarnehagene ble
ferdig utdannet som barnehagelærere i 2015.
■■ Åtte kommunale barnehager er miljøsertifi274 NYE BARNEHAGEPLASSER: Child Planet barnehage,
sert med Grønt flagg.
VELFERD
BARN OG UNGE
BARNE- OG
UNGDOMSTJENESTER
Tidlig innsats for barn og unge
Tjenestenes ambisjon er at skape
inkludering og forhindre utenforskap.
Barn og unge skal møtes på sin egen
arena.Tidlig innsats, mestring og treffsikre
tjenester er nøkkelord i arbeidet.
Viktige resultater og innsatser i 2015:
■■ Barnekonvensjonen i praksis er satt
på kartet i alle tjenester.
■■ Lokal handlingsplan mot ekstremisme ble lansert i september. Den
gjør kommunen bedre rustet i arbeidet mot ulike former for ekstremisme.
■■ Ungdom og fritid har ansatt en miljøarbeider i 50 prosent stilling på
Hundsund ungdomsskole. Miljøarbeideren jobber tett med skolen og ØKNING I ANTALL MELDINGER: Det har vært en vesentlig økning i
har etablert et fritidstilbud for ung- meldinger til barnevernet fra 2014 til 2015. Antall saker pr. saksbedom på Fornebu.
handler har økt. FOTO: RAGNHILD HOEM
Antall nye meldinger til barnevernet i 2015: 759
Antall brukere innen psykisk helse: 747
VELFERD
BISTAND OG OMSORG
PLEIE OG OMSORG / HELSE OG SOSIAL
Mestring og motivasjon
Pleie- og omsorgstjenestene skal bidra til mestring, motivasjon og selvhjulpenhet. Målet er at alle skal få det tilbudet de har behov for, når behovet oppstår.
Viktige resultater og innsatser i 2015:
■■ Atrium ressurssenter har gitt dagtilbud til ti yngre brukere med demens, og
Butterud gård til seks brukere.
■■ Hjemmetjenesten har hatt et pilotprosjekt der 50 brukere har fått
elektroniske nøkler. Med elektroniske nøkler sparer hjemmetjenesten mye
tid. Det arbeides nå med å innføre elektroniske nøkler i resten av tjenesten.
■■ Det er installert sykesignalanlegg ved ett bo- og behandlingssenter som vil gi
en bedre tilpasning for personer med demens.
TRENINGSTILBUD: Arbeidet med å etablere
treningsrom i alle omsorgsboliger og i dagtilbud knyttet til eldre er startet.
FOTO: NINA ØIGÅRD
ÅRSRAPPORT
BÆRINGEN - torsdag 7. april 2016
11
ORGANISASJON OG UTVIKLING
EIENDOM
Katalysator for utvikling
Eiendomsvirksomheten er sentral i kommunens
produksjon av velferdstjenester og i
samfunnsutviklingen. Eiendomsutvikling kan også være
en katalysator og et strategisk virkemiddel i by-, stedsog boligutviklingen.
Viktige resultater og innsatser i 2015:
■■ Den nye eiendomsstrategien utgjør en plattform for
helhetlig og langsiktig prioritering og styring innen
eiendomsområdet.
■■ Vaktmestertjenester er redusert med 21 prosent
gjennom omstilling og bedre prioritering av
oppgaver.
MER TIL VEDLIKEHOLD: Eiendom har nesten
fordoblet innsatsen innen vedlikehold og rehabilitering fra 2013/14 og lagt til rette for en ytterligere økning i aktivitetsnivået. FOTO: SOFIE META
SAMFUNN
■■Organi
sa sj
on
og
u
NATUR, KULTUR, FRITID OG KIRKE
tv
Kultur og identitet
Kulturområdet favner bredt og skal stimulere til å skape
verdier både for det enkelte mennesket og for samfunnet.
Kultur spiller en sentral rolle som identitetsskapende element
i by- og stedsutviklingen og har en sentral rolle når det gjelder
samarbeid med frivillige.
ik
g
lin
Viktige resultater og innsatser i 2015:
■■ S
amfunn
■■ Bærum var vertskommune for Kunst Rett Vest der 122
kunstnere deltok i en fellesutstilling, hvorav 38 fra Bærum.
■■ Brukervennlige selvbetjeningsløsning er innført på
Bærum bibliotek med mulighet for å bruke mobiltelefon
som lånekort.
■■ Storøyodden friluftsområde med ny hundepark, ble hedret
med utmerkelsen Nordic Green Space Award.
■■ Åpning av Nadderud Arena, som ble tildelt landskamper
REKORDÅR: Bærum kulturhus hadde de beste besøkstallene
og NM-finale.
noensinne i 2015. For første gang omsatte Kulturhuset for over
40 millioner kroner og det ble solgt totalt 73 445 billetter.
FOTO: MARIUS MORSSTØL
Antall besøkende i Bærum kulturhus: 90 260
Antall medlemmer i idrettslag: 52 381
FYSISK PLANLEGGING,
TEKNISKE TJENESTER OG MILJØ
Klimaklok kommune
Tekniske tjenester av høy kvalitet er viktig for innbyggerne,
miljøet og samfunnsutviklingen. Kommunen skal utvikle en
helhetlig og langsiktig strategi for en klima­k lok kommune
for å bidra til det grønne skiftet.
Viktige resultater og innsatser i 2015:
■■ Det ble bygd 696 boliger, derav 83 prosent innenfor
definerte knutepunktsområder.
■■ Utfartsparkering ved Kolsåstoppen er etablert.
■■ Reguleringsplanen for Fornebubanen, med unntak av
Lysaker stasjon, er vedtatt.
Antall behandlede byggesaker: 1 110
Antall feide piper / besøkte pipeløp i Bærum: 17 445
KILDESORTERING: I 2015 ble det vedtatt at Bærum skal kilde­
sortere matavfall. FOTO: KARINE BOGSTI
PLEIE OG OMSORG / HELSE OG SOSIAL
Mangfold og integrering
Arbeider for å fremme mangfold og integrering. Tjenestene skal bidra til at den
enkelte har noe å leve av, leve i og leve for. Arbeidet omfatter også ansvaret for et
fremtidsrettet og innovativt flyktningarbeid. Kommunehelsetjenestene ivaretar
innbyggernes behov for trygge og forutsigbare helsetjenester.
Viktige resultater og innsatser i 2015:
■■ Resultatene fra prosjektet Hverdagsrehabilitering er svært gode. Brukernes
opplevelse av mestring og helsegevinst gjør at prosjektet vil inngå i ordinær drift
fra 2016.
■■ Tjenester innen psykisk helse og rus har arbeidet målrettet med rett bolig
til rett bruker og til rett tid, for å fremme mestring og selvhjulpenhet.
Resultatet er at ventelisten på omsorgsbolig med fast bemanning er redusert
til 1/3 sammenliknet med 2014.
■■ Bærum helse- og frisklivssenter jobber forebyggende med å endre levevaner og
forhindre sykdom. Frisklivssenteret nådde målet om 250 henvisninger i 2015.
Brukere av hjemmesykepleie: 3 521 / Avlastning for demente: 188
Antall plasser langtidsopphold: 780 / Antall kortidplasser: 127
BOSETTING AV FLYKTNINGER: Vedtatt bosetting av 224
flyktninger i 2015 ble oppnådd. FOTO: RAGNHILD HOEM
12
BÆRINGEN - torsdag 7. april 2016
ÅRSRAPPORT
Medarbeidere
KOMPETANSEUTVIKLING: Bærum kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med stolte og engasjerte medarbeidere som skaper gode resultater
for innbyggere og brukere. Kommunen satser på kompetanseutvikling på alle nivåer, blant annet gjennom Karriereveiledningen og videreutdanning
på Kunnskapssenteret.
12 226
73% 27%
7 328 2 084
2 125
ansatte
pr. 31.12.2015
kvinner
årsverk innen
pleie og omsorg
årsverk
REGNSKAP 2015
Løpende mill. kr
DRIFTSBUDSJETT
Budsjett
Regnskap
Budsjett - Regnskap
2015
2015
Avvik
menn
årsverk i
grunnskolen
1)
Skatteinntekter
4 885,6
5 002,9
117,3
Rammetilskudd
1 699,5
1 677,7
-21,7
Andre sentrale inntekter
280,1
284,0
3,9
Sum sentrale inntekter
6 865,2
6 964,7
99,5
Diverse 2)
-32,1
-170,5
138,4
Administrasjon
466,3
462,4
4,0
Barn og unge
2 746,4
2 713,4
32,9
Bistand og omsorg
2 549,6
2 566,8
-17,2
514,3
486,7
27,6
6 244,5
6 058,8
185,8
2,6
0,5
2,1
Brutto driftsresultat
618,1
905,4
287,3
Netto finansutgifter
400,7
480,8
-80,1
Netto driftsresultat
217,4
424,6
207,3
3,5
3,5
0,0
Driftsrammer:
Miljø, idrett og kultur
Netto driftsutgifter, sektorene
Politiske utvalg
Overført investeringsbudsjettet
Avsetninger netto
213,9
338,9
-125,0
Disposisjonsfond
239,8
331,0
-91,3
Bundne driftsfond
-25,9
7,9
-33,7
Resultat fra 2014
0,0
Regnskapsresultat
0,0
82,2
82,2
1)
Budsjettet omfatter vedtatt budsjett justert for endringer i Økonomimelding I og II. Sektorenes
overførte midler fra 2014 til 2015 er ikke med.
2)
Denne posten inneholder premieavvik- og amortisering, midler til fordeling, lønsreserve og
andre midler som ikke er ført på sektorene
For hele årsrapporten, se: www.baerum.kommune.no/aarsrapport
ALLE FOTO: BÆRUM KOMMUNE
SMÅTT OG STORT I BÆRUMSSAMFUNNET
BÆRINGEN - torsdag 7. april 2016
Miljøvaktmesterne i Åsterudveien
HASLUM: Da det skulle etableres 20 nye velferdsboliger i Åsterudveien for mennesker med ulike livsutfordringer, ble det tenkt nytt og nyttig. For å imøtekomme
naboenes bekymring, ble det vedtatt at tre leiligheter skulle holdes av til miljøvaktmestere. – Miljøvaktmesterne er ikke ansatt i kommunen, men har en subsidiert
husleie for å gå inn i rollen som god nabo og rollemodell, forteller prosjektleder
Bente Solbakken. – De arrangerer dugnader, tar initiativ til å bli kjent med naboene, og er behjelpelige og inkluderende. Miljøvaktmestrene er en suksess for
bomiljøet og naboskapet på Åsterud, og bidrar sterkt til at frykt og mistenksomhet
kan omdannes til nysgjerrighet og tillit, legger hun til.
Skuistandard for omsorg og trivsel
SKUI: Skui skole har laget en standard for hvordan lærere, elever og foreldre skal
være mot hverandre. Ansvar, mot, respekt og omsorg er verdiene som ligger til
grunn for standarden. Elevene skal vise omsorg og bry seg om hverandre, ta
ansvar for egen og andres trivsel og læring, og ha respekt for at det finnes ulike
meninger og at vi er forskjellige, blant annet. Fjerdeklassingene Jannicke, Julie og
Tilde var konferansierer da Skui-standarden ble lansert med en kick off-dag i
februar. FOTO: TORGER STUBBERUD
FOTO: MILJØVAKT MESTERNE (SELFIE)
rmen
ning om kommunerefo
munereUngdom fikk si sin me
til å bli informert om kom
tur
sin
le
sko
r
uge
Ha
det
tatt.
ved
var
rs
blir
ma
8.
noe
:
før
HAUGER
ges mening
sagt at de vil ha de un
p med noe
lap
en
og
e
old
beh
formen. Politikerne har
vil
de
å skrive en lapp med noe
l brukes
Elevene fikk i oppdrag
med gode svar som ska
kom
e
ven
Ele
.
nen
mu
HT
RES
DSE
RA
D
AN
de vil forandre ved kom
O: SAH
kommunereformen. FOT
videre i arbeidet med
Konferanse mot mobbing
SANDVIKA: I mars deltok 170 personer på konfe
ranse om hvordan man bekjemper
mobbing mot utviklingshemmede. Bodil J. Houg
, mobbeombud i Buskerud, snakket om hvor viktig det er med mot når det gjelde
r mobbing. Flere av deltakerne
delte sine erfaringer. – Dette er et tema som
mange er opptatt av og som det er
viktig å snakke om. Det er viktig med tiltak
for å stoppe mobbing, sier Lars Ole
Bolneset, tilrettelegger for rådgivningsgrup
pen for utviklingshemmede i Bærum.
Bak konferansen sto Rådgivningsgruppen for
utviklingshemmede i Bærum (RGB),
og Samarbeidsrådet for brukerrådene for hjem,
arbeid og fritid & kultur (SAR).
FOTO: SOFIE META
Offisiell åpning av Lysaker transittmottak
LYSAKER: 29. mars var det offisiell åpning av akuttmottaket for flyktninger på
Lysaker. Mottaket drives i regi av Norsk Folkehjelp. Varaordfører Ole Kristian
Udnes klippet båndet, barna sang norske sanger og det var musikalske innslag til
stor glede for både store og små. For tiden bor det om lag 400 personer på mottaket, som har vært i drift siden begynnelsen av februar. FOTO: ANETT DÆHLI
Kafémøter om kommuner
eformen
BÆRUM: Nærmere 300
bæringer møtte opp på
de fire kafémøtene om kom
reformen i februar. Båd
munee på Bærums Verk, Østerå
s, Rykkinn og Bekkestua
det gode og reflekterte
kom
innspill til arbeidet med
båd
e kommunereformen og
fylkes- og regionrefomen,
som politikerne tar med
seg videre. Det ble mange
interessante diskusjoner
om fremtidens utfordring
er og ansvaret for å ove
en bærekraftig kommune
rlevere
til de neste generasjoner
. Du kan se film fra kafém
tene her: www.baerum.ko
ømmune.no/kommuneref
orm FOTO: ANE TT DÆHLI
13
14
BÆRINGEN - torsdag 7. april 2016
SENIOR
Her finner du en oversikt over seniorsentrene i Bærum.
Finn mer informasjon om ditt seniorsenter på kommunens nettsider: www.baerum.kommune.no/seniorsentrene
EKEBERG SENIORSENTER
Hans Øverlandsvei 29, 1363 Høvik
Tlf. 67 53 28 66
E-post: [email protected] og
[email protected]
Åpningstid: mandag–fredag kl. 10–14
AKTIVITETER: Grupper og kurs i bingo, boule/petanque, bibel og samtale,
bridgeturnering, gutteklubb/trim, hardtrim og stoltrim for damer, seniordans, sang
og aktivitetsgruppe. Velutstyrt snekkerverksted med god deltakelse, trimrom og
foredrag/underholdning to ganger i måneden. Søndagskafé kl. 12–14.
HENIE-ONSTAD SENIORSENTER
Sonja Henies vei 12, 1363 Høvik
Tlf. 67 50 82 00
E-post: [email protected]
Åpningstid: mandag–fredag kl. 08–16
AKTIVITETER: Foredrag hver mandag kl. 12. Ulike
aktiviteter og trimtilbud hver uke, bl.a. basseng-grupper. Sosialrådgivning, frisør og
fotterapi. Søndagsåpen kafé kl. 12–14. Er du ny på senteret ønsker vi å invitere til
«Møteplassen» for en hyggelig prat og en kopp kaffe. Du finner oss i vestibylen
29. februar, 14. mars og 30. mai kl. 11.
LOMMEDALEN OG BÆRUMS VERK SENIORSENTER
Skolegata 10, 1350 Lommedalen
Tlf. 418 34 612
HASLUM SENIORSENTER
Nesveien 5, 1344 Haslum
Tlf. 67 11 25 80
Åpningstid: mandag–torsdag kl. 09–15
AKTIVITETER: Jazz, operapresentasjoner, visetreff og film
én gang i måneden. Lokalhistorie annenhver fredag.
Kurs i spansk på to nivå og trim to ganger i uken. Stor variasjon av grupper bl.a.
innen håndarbeid og trearbeid. Svært godt utstyrt og aktiv snekkeravdeling.
Kafeteria, middag mandag–onsdag.
KOLSÅS SENIORSENTER
Brynsveien 136, 1352 Kolsås
Tlf. 67 15 17 00
Åpningstid: mandag kl. 10–12 kun for grupper,
tirsdag–torsdag kl. 09–15. Søndagskafé første
søndag i mnd fra kl. 12.
AKTIVITETER Quiz - første og tredje tirsdag i mnd. Musikkafe - andre og fjerde
tirsdag i mnd. Månedsmiddag- siste torsdag i mnd. Foredrag- tredje torsdag i mnd.
Middag serveres tirsdag, onsdag og torsdag kl. 13.30.
RINGHØYDEN SENIORSENTER
Ringstabekkveien 105, 1356 Bekkestua
Tlf. 67 50 63 33
Åpningstid: mandag-torsdag kl. 09–15
og fredag kl. 11–13
AKTIVITETER: Torsdager har vi foredrag eller
underholdning. Ulike aktiviteter i uken.
Kafeteria med varm mat mandag og torsdag. Hjemmelaget middag
tirsdager kl. 13. Fredagskafé kl.11-13.
Åpningstid: mandag–fredag kl. 08–16
AKTIVITETER: Daggrupper fem dager i uken. Nytt
snekkerverksted. Tilbud om sosialrådgivning, oppsøkende
virksomhet og vern for eldre. Hver torsdag er det foredrag eller musikk, og ellers i
uken mange varierte tilbud. Fotterapi hver dag og søndagskafé hver søndag.
RYKKINN SENIORSENTER
SENIORBASEN I SANDVIKA
Huginsvei 9, 1348 Rykkinn
Tlf. 67 17 18 50
Åpningstid: mandag–fredag kl. 08–16
AKTIVITETER: Daggruppe, grupper, kurs. Foredrag/
underholdning onsdag/fredag kl. 12. Quiz torsdag kl. 12.
Søndagskafé 2.–4. søndag i mnd. Sosialrådgivning, vern for eldre. Fotterapi.
Arnold Haukelands plass 10, 1337 Sandvika
Tlf. 67 50 46 00
Åpningstid: mandag–fredag kl. 09–15
AKTIVITETER: Kurs og grupper, foredrag og
underholdning. Kafé mandag–fredag kl. 12–12.30.
SNARØYA SENIORSENTER
SKUI SENIORSENTER
Skuiløkka 13, 1340 Skui
Tlf. 67 13 66 60
E-post: [email protected]
Snarøyveien 147, 1367 Snarøya
Tlf. 67 12 37 61
E-post: [email protected]
Åpningstid: tirsdag og torsdag kl. 10–14
AKTIVITETER: Tirsdager: foredrag/underholdning og
turer. Torsdager: bridge, trim, snekker/arbeidsstue, kafé med enkel servering.
Frisør og fotpleie.
Åpningstid: mandag, onsdag og torsdag kl. 09–15
AKTIVITETER: Mandag og torsdag kl. 11.30–15: kafeteria.
Tirsdag kl. 10.45–12: dametrim. Tirsdag kl. 10–11: herretrim. Tirsdag kl. 17.30–21:
bridge. Onsdag kl. 10.30–12: stavgangsgruppe. Annenhver onsdag kl. 10.30–12:
kunstgruppe. Onsdag kl. 15–17: middag.
Eies av Snarøya sanitetsforening.
STABEKK OG JAR SENIORSENTER
TANUM OG JONG SENIORSENTER
Ringsveien 2, 1368 Stabekk
Tlf. 67 51 89 60
E-post: [email protected]
Åpningstid: mandag–fredag kl. 09.30–15
AKTIVITETER: Snekkerverksted, bridge, biljard, trim,
litteraturgruppe, fuglegruppe, kirkeforum, engelsk samtale, fransk samtale. Kunst
og kultur, data og iPad, herreklubb og foredrag/konserter. Arbeidsstue/håndarbeid.
Kafeteria åpen 10–14, middag kl. 13.30.
ØSTERÅS SENIORSENTER
Eiksveien 98, 1361 Østerås
Tlf. 67 16 22 40
Nettsiden: www.baerum.kommune.no/osteraas-seniorsenter
E-post: [email protected] og
[email protected]
Åpningstid: mandag–fredag kl. 08–16. Søndagskafé kl. 12–14
AKTIVITETER: Sosialrådgivning. Daggruppe hver dag. Fysisk trening. Varierte tilbud
i grupper og kurs. Foredrag eller musikk hver onsdag. Quiz hver fredag. Middag
hver dag. Fotpleie og frisør.
Gamle Tanum vei 66, 1341 Slependen
Tlf. 67 50 83 70
E-post: [email protected]
Åpningstider: mandag–fredag 09–15
AKTIVITETER:
Malegruppe, Sen-Sing (kor), quiz, stoltrim, foredrag hver tirsdag kl. 12, biljard,
hardtrim, maletreff, slektsgranskning, billedvevgruppe, hyggelig torsdaginnslag
kl. 12. Siste torsdag i mnd. er det middag med underholdning, påmelding.
Biljard og seniordans. Kafeteria åpen 10–14. Søndagskafé kl. 12.
SENIOR
BÆRINGEN - torsdag 7. april 2016
15
Høydepunkter fra seniorsentrenes program:
EKEBERG SENIORSENTER
SNARØYA SENIORSENTER
«Hoppsportens utvikling
fra 173 meter
til 246 meter».
Foredrag ved
Geir Ove Berg
og Rune Velta.
Torsdag 12. mai
kl. 11
«…..og takk for det» et program om Rov
Wesenlund Foredrag ved
Per Egil Hegge. Onsdag
20. april kl. 12.30 Dette er siste foredrag for
Ekeberg seniorsenter før
sommeren.
«Er det lurt å gå
på rød løper med
joggesko ?» Journalist Einar Lunde.
Onsdag 4. mai kl.
12
RINGHØYDEN SENIORSENTER
HASLUM SENIORSENTER
Cariline E. Synvis synger dikt av kjente norske
diktere, blant annet Inger Hagerup og André
Bjerke. Torsdag 14. april kl. 12
«Norsk forsvars politikk i forhold til
Russland» Ved professor dr. philos Janne Haaland Matlary. Torsdag 21. april kl. 12
RYKKINN SENIORSENTER
HENIE ONSTAD SENIORSENTER
« Hva får oss til å hjelpe?» Foredrag ved filosof Øyvind Kvalsnes. Mandag, 11. april kl. 12
Erik Bye-program “Jeg vet en vind” Underholdning av “Musikkens gleder” fra Asker.
Mandag 9. mai kl. 12.30
«Knivstikker’n i gamle Sandvika» Foredrag
ved Freddy Nilsen. Fredag 8. april kl. 11.30
Vårkonsert med huskoret Fredag 22. april
kl. 12
«Mine venner tarmbakteriene» Foredrag ved
lege Tore Midtvedt. Onsdag 27. april kl.12
SENIORBASEN I SANDVIKA
«Bry deg, bryr vi oss for
lite? Hvor går grensen?»
Guvernørrådsleder i Lions
Kai Arne Sørensen. Torsdag 7. april kl. 12
«Grottevandring i Chauvet». Frankrike Foredrag ved Jean Louis Tarrou. Fredag 22. april kl.
11.30
«Kunstneren Hariton
Pushwagner» Ved journalist Petter Mejlænder.
Torsdag 28. april kl. 12
«Afghanistan» Foredrag ved Oberst Torgeir
Aas. Mandag 9. mai kl. 12
Tur til Bærums Verk Vi spaserer gjennom
verksgaten før vi nyter en bedre lunsj på Vertshuset. Påmelding. Fredag 29. april kl. 10
STABEKK OG JAR SENIORSENTER
Jazz: «Gunnar Knudsen Kvartett» Gode
hjemmelagde retter og god drikke serveres fra
kl. 14. Kom i god tid, det pleier å bli fullt hus.
Inngang 70kr. Torsdag 7. april kl. 16
Jazz: «Five Shades of Sax». Gode hjemmelagde retter og noe godt i glasset serveres fra kl.
14. Kom i god tid, det pleier å bli fullt hus. Inn�gang: kr 70. Torsdag 12. mai kl.16
GLIMT
TANUM OG JONG SENIORSENTER
«Hjertesvikt, bedre enn sitt rykte» Ved John
Kjekshus. Tirsdag 12. april kl. 12
SKUI SENIORSENTER
Skuddårsfest
på Stabæktunet
VIGDIS BJØRKØY
STABEKK: På Stabæktunet bo- og behandlingssenter ble det feiret Skuddårsfest med
høy hatte-faktor og festhumør. Kafeen i første etasje ble pyntet med ballonger, girlandere og lykter i glade farger, som seg hør og
bør. Det er tross alt fire år til neste gang.
– Vi leser ofte om at beboere kjeder seg
på sykehjem, at det er liten trivsel eller at de
er ensomme og utrygge. Heldigvis finnes det
mange eksempler på det motsatte, sier institusjonssjef Irene Jensen ved Stabæktunet boog behandlingssenter.
Mandag 29. februar var det altså duket for
karneval og feiring av skuddårsdagen. På menyen stod ost/kjeks og rødvin.
Genek og Egil fyrte oppunder stemningen
med flott og fengende musikk. Alle hygget
seg med dans, prat og sosialt samvær, og tiden gikk alt for fort!
Og mang en beboer tenkte: – Sukk, det
skulle vært skuddår oftere!
Også Stabæktunets venner gledet seg. Styreleder Gunnar Norvald Karlsen takket for
den flotte skuddårsfesten.
– Det var stor stemning og det så ut som at
både beboere, ansatte og medlemmene våre
storkoste seg, sier Karlsen.
KOLSÅS SENIORSENTER
«Har Bærum plass
for eldre ?» Foredrag ved Sven Even
Maamoen. Torsdag
21. april kl. 12
Utflukt til Tanum
kirke Omvisning
ved tidligere sogneprest Thorvald
Kolshus. Fredag 29.
april kl. 10
«Musikkens gleder – Erik Bye» Ved Liv Stenersen og Øyvind Kjos. Tirsdag 26. april kl. 11
LOMMEDALEN OG BÆRUMS VERK
SENIORSENTER
«En god halvtime» Ved Knut Førsund. Tirsdag 3. mai kl. 11
«Fotosafari i Afrika» Foredrag ved Svein Holo.
Torsdag 14. april kl. 11
KARNEVALSSTEMNING: Stabæktunet
bo- og behandlingssenter har som mål å
skape aktivitetsglede blant beboere og
ansatte. Her er det høy karnevalsstemning.
«Bienes forunderlige verden og honningens
eventyrlige egenskaper» Ved Hans Lindemann. Tirsdag 19. april kl. 12
ØSTERÅS SENIORSENTER
«Pleie av tenner er viktig for alle» Ved tannpleier Elisabeth Wiel. Onsdag 13. april kl. 12
BÆRUMSMARSJEN
Start ved Henie Onstad seniorsenter
Søndag 1. mai kl. 10.
ANNONSER
Her annonserer først og fremst kommunale tjenestesteder om arrangementer, kurs og kunngjøringer som angår allmennheten. Det er gratis å annonsere i Bæringen, og vi tar med ikke-kommersielle annonser fra
organisasjonslivet når det er plass. Arrangementene/kurs må være åpne for innbyggerne. Kjøp- og salgsannonser tas ikke inn. Annonsetekstene må være korte og konsise, klare til trykking. Bæringen-redaksjonen
forbeholder seg retten til å redigere lange tekster. Vi kan dessverre ikke love plass til bilder og illustrasjoner. Annonsene sendes til:
[email protected] innen gjeldende frister. Neste utgave kommer ut 12. mai, med annonsefrist 18. april.
ANNONSEANSVARLIG: VIGDIS BJØRKØY
BARN OG UNGE
BARNEVERNKONTAKTEN
Kjørboveien 22, Sandvika.
Tlf. 67 57 62 89
tilsynsførere og besøkshjem.
Ta kontakt med Anne-Stine Ødegaard [email protected]
kommune.no eller tlf. 400 19 431.
send e-post til ressursteamforungdom
@baerum.kommune.no.
Alle tilbudene er gratis.
BARNEVERNET
Støttekontakter, tilsynsførere og besøkshjem. Bærum kommune trenger
individuelle støttekontakter og støttekontakter til gruppetilbud, som er en
gang i uka kl. 16–20. I tillegg søkes
RESSURSTEAM FOR UNGDOM
Arrangerer temamøter for foreldre
med ungdom som har høyt skolefravær, har brukt illegale rusmidler eller har ME eller ME-lignende symptomer. For mer info og påmelding,
LEGEVAKTEN
Nytt telefonnummer: 116117. Nummeret er landsdekkende, det betyr at uansett hvor du oppholder deg når du ringer, vil du komme fram til legevakten
der du er. Telefonen er døgnåpen.
HELSE
ASKER OG
BÆRUM KRISESENTER
Tlf. 67 50 83 83
Krisesenteret er et gratis, døgnåpent
tilbud til kvinner, menn og deres
barn, som er utsatt for vold i nære
relasjoner. Krisesenteret tilbyr samtaler med råd og veiledning, midlertidig botilbud for de som ikke
er trygge i hjemmet, og bistand til
å kontakte andre hjelpeinstanser.
Krisesenteret har også et tilbud til
mennesker utsatt for tvangsekteskap
og menneskehandel.
L ÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET, BÆRUM SYKEHUS:
Mestringskurs for personer med kronisk sykdom. For alle tilbud er kontaktinformasjonen: Lærings – og
mestringssenteret, Bærum sykehus,
tlf. 67 80 93 14 eller
16
[email protected]
Alle kurs holdes på Lærings- og mestringssenteret, Bærum sykehus.
Temadager for slagrammede og
pårørende 11. mai 2016 kl. 11.30–
14.30 Kommunikasjonsvansker etter hjerneslag. Påmelding til Lærings- og
mestringssenteret.
En bedre hverdag med hypotyreose
Kursdager: Tirsdag 12. og onsdag 20.
april kl. 09–15.
Målsetting for kurset er å styrke deltakerens mulighet for å mestre hverdagen med sykdommen. Det vil være
veksling mellom informasjon og erfaringsutveksling på kurset.
Ref leksjonsgruppe for personer
med kroniske smerter
Tilbudet er utarbeidet i samarbeid
med Foreningen for Kroniske Smertepasienter avd. Oslo og omegn og erfaringskonsulenter.
Refleksjonsgruppen møtes 6 ganger fra
kl. 13–16 med oppstart 19. april 2016.
Kurs for menn med
prostatakreft og deres nærmeste
Kursdager: 24. og 31. mai kl. 09–15.
Kurset er utarbeidet i fellesskap med
Prostatakreftforeningen i Asker og
Bærum, Urologisk seksjon ved Bærum sykehus og Lærings – og mestringssenteret i Vestre Viken.
Dagskurs for
personer med blærekreft
Kursdag: 14. juni kl. 09–15.
Temaer: Om blærekreft, diagnose og
behandling, kosthold, kreft og seksualitet, info fra Pasientforening. SAMFUNN
STÅTT I KØ PÅ
ISI GJENVININGSSTASJON?
Det er i helgene det er størst kundebesøk på Isi gjenvinningsstasjon og
nå som mange rydder bort gamle saker og skrot, kan det bli kø. Unngå
kø og ta turen til Isi på kveldstid i
ukedagene. Pakk smart i bilen for en
mer effektiv levering på Isi!
Åpningstider hele året:
Mandag–torsdag kl. 07–21.
Fredag kl. 07–16. Lørdag kl. 08–16.
Er det noe du lurer på? Se våre hjemmesider www.baerum.kommune.no/
tjenester/avfall-og-gjenvinning/. Send
e-post [email protected] eller kontakt oss på telefon 67 17 43 30.
SKAL DU LEIE UT
BOLIG I BÆRUM?
Boligkontoret i Bærum kommune
er stadig på utkikk etter boliger til
kommunens innbyggere. Vi er ute
etter boliger i alle størrelser, både
til enslige og til familier. Kommunen stiller garanti for depositumet.
Kontakt Erik Asker på Boligkontoret
på tlf. 67 50 75 00 eller 67 50 75 18
eller Zaman Saleh, tlf. 67 50 75 42,
mobil 958 40 191.
HVORDAN FÅ LEIE BOLIG?
Sliter du med å finne utleiebolig eller
lurer du på noe annet angående leie
av bolig?
Torsdagene 7/4, 12/5, 2/6, 8/9, 6/10,
3/11 og 1/12 kl. 13 holder Boligkontoret minikurs hvor du kan få tips og
BÆRINGEN - torsdag 7. april 2016
lære deg hvordan du skal komme på
visning og hvordan du skal gå frem
slik at utleier velger å leie ut til deg.
Minikurset varer bare en time, og avholdes i lokalene til Boligkontoret på
Løkketangen i Sandvika. Fremmøte
boligkontorets skranke i NAV resepsjonen. Kurset er gratis og åpent for alle.
For mer informasjon, kontakt Erik
Asker, e-post [email protected]
kommune.no eller tlf. 67 50 75 18.
PLANLEGGER
DU Å KJØPE BOLIG?
Boligkontoret avholder mandagene
9/5, 6/6, 5/9, 3/10, 7/11 og 5/12 kl.
13 minikurs for deg som planlegger å
kjøpe bolig. På kurset tar vi blant annet opp finansiering og lån, forskjellige boligtyper og eierformer, omkostninger ved kjøp, hva du bør se etter på visning og hvordan du håndterer feil og mangler som dukker opp etter du har flyttet inn.
Sted: Boligkontoret, Løkketangen i
Sandvika. Kurset varer ca. en time,
og du får anledning til å stille spørsmål og få svar. Fremmøte ved Boligkontorets skranke i NAV resepsjonen
på Løkketangen i Sandvika. Viktig at
du kommer presis. Minikurset er gratis og åpent for alle. Velkommen!
For mer informasjon, kontakt Erik
Asker, e-post [email protected]
kommune.no eller tlf. 67 50 75 18.
VIL DU BLI
FLYKTNINGEGUIDE?
Bærum Røde Kors trenger flere frivillige til å guide nyankomne flyktninger. Å arbeide som frivillig med flyktninger er spennende og lærerikt.
Som flyktningguide binder du deg til
en periode på ca. ti måneder, hvor du
er veiviser for flyktningen i det nye lokalsamfunnet. Høres dette interessant
ut? Send en e-post til [email protected]
redcross.no eller ring tlf. 940 11 553.
HAR DU LYST TIL Å VÆRE AVLASTER FOR PÅRØRENDE TIL
EN PERSON MED DEMENS?
Atrium ressurssenter trenger flere avlastere. Å være avlaster er en ideell jobb
for pensjonister og andre som har engasjement for mennesker med spesielle behov. Oppdraget består i å være
sammen med en person som har demens (eks. Alzheimer), slik at nærmeste pårørende får fri noen timer.
Du får tilbud om veiledning for å utføre oppdraget. Arbeidstiden bestemmer du i stor grad selv, både hvor
mange timer du vil arbeide og hvilke
dager du ønsker, men du må kunne
holde av en fast ukedag. Godtgjørelsen
er 191 kroner pr. time (pr. mai 2015).
Både menn og kvinner oppfordres til å
ta kontakt. Du bør disponere bil.
For nærmere informasjon kontakt
spesialkonsulent Liv Folkestad, e-post
[email protected]
eller tlf. 67 50 47 65/416 57 618.
NÆRINGSLIV
ETABLERERTJENESTEN
I ASKER OG BÆRUM
Starte eget? Flere tilbud i etablering
av egen virksomhet tilbys.
Timebestilling for individuell veiledning og næringsfaglig vurdering gjøres til Etablerertelefonen Asker og
Bærum tlf. 02314 eller på e-post
[email protected]
Inkubatorplass (Asker): Kontakt Lars
O. Nordal på e-post: [email protected]
Inkubatorplass (Bærum): Kontakt
Ane Maria H. Mjaaseth på e-post:
[email protected]
Påmelding til kurs gjøres via
www.etablerer-akershus.no.
Individuell veiledning: I Asker:
Tirsdager hos Asker Næringsråd,
Drammensveien 915.
I Bærum: Torsdager på Kunnskapssenteret i Sandvika.
ASKER OG BÆRUM
BRANNVESEN
ÅPEN DAG PÅ
BEKKESTUA BRANNSTASJON
Asker og Bærum brannvesen åpner
portene på Bekkestua brannstasjon for
publikum lørdag 30. april kl. 10–14.
Åpen dag er et populært arrangement
fylt med fart og spenning til glede for
både store og små. Gjennom blant
annet realistiske demonstrasjoner viser vi en del av brannvesenets hverdag. Vi gir informasjon om brannsikkerhet i hjemmet og har alltid overraskelser til barna. Flere tusen besøkende kommer innom ved hvert arrangement. Velkommen!
FRA 1. JANUAR I ÅR MÅ DU HA
RØYKVARSLER I HVER ETASJE
Brannvesenet anbefaler i tillegg at du
seriekobler røykvarslerne dine.
Den nye forskriften om brannforebygging som trådte i kraft 1. januar krever at røykvarsleren skal
kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når alle dører er
lukket. Dette betyr at hvis du har
f lere etasjer, skal du nå ha minimum én røykvarsler per etasje.
Har du bare én etasje, men det er
lang avstand mellom oppholdsrom og
soverom, kan det også være at du må
ha flere røykvarslere i boligen.
Koble varslerne sammen
Har du en bolig med mange rom eller flere etasjer bør du i tillegg koble
røykvarslerne sammen (seriekoble).
Dette virker slik at når en røykvarsler
piper et sted, så piper alle røykvarslerne samtidig. Dette kan gi deg verdifull tid til å evakuere, for eksempel
hvis en brann starter i kjelleren og du
sover i andre etasje.
Riktig plassering av røykvarslerne:
Røykvarslere skal monteres på høyeste punkt i taket og minst en halv
meter fra veggen.
Ha minst en røykvarsler i hver etasje.
I boliger med flere etasjer bør du plassere røykvarslere i nærheten av trappene, slik at lyden fra alarmen bærer
lettere gjennom etasjene.
Du bør minst ha en røykvarsler per
60 kvadratmeter.
Avstanden mellom to røykvarslere
bør ikke være større enn 12 meter.
Les mer om røykvarslere
på http://www.abbv.no/roykvarsler
NY FORSKRIFT OM BR ANNFOREBYGGING
Forskrift om brannforebygging trådte
i kraft 1. januar 2016, og erstatter
«Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn». Formålet med endringen er enklere og tydeligere regler.
Den nye forskriften stiller et generelt krav til aktsomhet for alle som
ANNONSER
gjennomfører aktiviteter som kan
føre til brann. I tillegg inneholder
den krav til forebyggende tiltak mot
brann i bygg, både for eieren av bygget, og for virksomheten som bruker
det. Detaljerte krav til brannvernleder, brannøvelser, vaktordning og
annen organisering av virksomhetenes forebyggende brannvern er fjernet - den nye forskriften overlater til
virksomhetene selv å etablere og dokumentere et tilfredsstillende system.
Asker og Bærum brannvesen oppfordrer virksomhetene i Asker og Bærum til å sette seg inn i den nye forskriften. Hele forskriften finnes her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710
IDRETT OG FRITID
OPPTUR (FOSSUM IF) ØNSKER
FLERE Å TRENE SAMMEN MED
Opptur er allidrett tilrettelagt for
barn og unge med primært fysiske
funksjonsnedsettelser. Stabekk skole,
gymsalen, hver tirsdag, 17.30–18.30.
Alle er hjertelig velkommen til å delta
på en prøvetrening.
Mer informasjon finner du på www.
fossumif.no/Opptur/Sidemeny/OmFIF-Opptur. Kontaktperson:
Jan Melby, tlf. 975 07 079.
PÅ JAKT ETTER ET RIMELIG
FR EMFØR INGSSTED ELLER
ØVINGSLOKALE?
Kulturhuset Stabekk Kino har ledig utleiekapasitet for kulturaktører i
Bærum, enten til enkeltarrangementer eller langtidsleie. Kulturhuset Stabekk Kino kan by på god akustikk, atmosfære, og nytt lydanlegg. Barne- og
ungdomsaktører oppfordres til å søke.
For mer informasjon ring 67 53 86 11
eller send e-post til [email protected]
LOPPEMARKED
Høvik Verk Skolekorps
loppemarked
Tid: Lørdag 9. april kl. 10–15 og
søndag 10. april kl. 11–16
Sted: Høvik Verk skole
Auksjon lørdag kl. 13. Nye lopper
søndag. Fin stor kafé for lunsj!
Musikalske innslag fra store og små.
Har du lopper å gi bort? Hentetelefon: Tlf. 911 01 010 eller
926 56 338 eller 934 83 703
Hentedager: 7. og 8. april.
Loppemarked Levre
skoles musikkorps
Tid: Lørdag 9. april kl. 10–16 og søndag 10. april kl. 11–15
Sted: Levre skole. Lopper kan leveres
direkte på skolen fredag 8. april etter
kl. 17. Velkommen!
Smågardistenes vårloppemarked
Tid: Lørdag 16. april. kl. 9–15
og søndag 17. april kl. 11–15.
Sted: Stabekk skole, Gml. Ringeriksvei 23. Har du lopper? Ring
957 80 108 den 7. april og
11.-14. april kl. 19–21.
Lopper kan leveres på skolen mellom
kl. 15–17 lørdag 9. april og søndag
10. april, samt mandag 11.– torsdag
14. april kl. 19–21 og fredag 15. april
kl. 17–21.
Jar Skoles Musikkorps
loppemarked
Tid: Lørdag 23. kl. 10-15 og søndag
24. april kl. 12-15. Sted: Jar skole
Lopper hentes 18.–21. april eller leveres Jar skole 22. april kl.17–21.
Kontakt: [email protected] eller tlf. 456 82 095. Se ellers nettsiden www.jarskolesmusikkorps.no
Loppemarked på Skui skole
Tid: Lørdag 23. april kl. 10–16 og
søndag 24. april kl. 12–15
Sted: Skui skole
Lopper kan leveres mandag til fredag 18–22. april kl. 18–20.30 på
Skui skole.
Lopper hentes: Registrer deg på tlf.
926 20 041 eller 986 46 481 i perioden 14.–21. april. For mer info, se:
www.skuijk.com
OMRÅDEUTVIKLING
HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges
følgende planer ut til offentlig ettersyn i perioden
14. mars til 22. april 2016.
PlanID 2015004 – Nansenparken barnehage Fornebu, detaljregulering
Saksbehandler: Karen Gunleiksrud, tlf. 67 50 43 57.
PlanID 2015009 – Fornebu område 7.3,
detaljregulering
Saksbehandler: Kjersti Lindheim, tlf. 67 50 41 58.
Planene legges ut på kommunens internettsider
www.baerum.kommune.no/kunngjoringer
Merknader påføres planens navn og planID, og
sendes Bærum kommune, Postboks 700, 1304
Sandvika, eller e-post: [email protected]
innen 22.4.2016.
www.baerum.kommune.no
KULTUR
BÆRINGEN - torsdag 7. april 2016
17
Bekkestua bibliotek åpner igjen!
NYTT BIBLIOTEK: 16. april er
det endelig klart for nyåpning
av Bekkestua bibliotek.
– Vi gleder oss veldig til å
ta mot publikum, og brukerne
gleder seg til å få et nytt bibliotek, sier biblioteksjef
Trine O. Schøning.
SOFIE META
BEKKESTUA: Hovedbiblioteket på
Bekkestua har vært stengt siden september 2015 for oppgradering. Lokalene fra 1981 var slitne og lite funksjonelle med tanke på dagens bruk.
Moderne bibliotek
Nå har lokalene blitt lysere og mer
åpne. Bærumssamlingen har fått en
mer synlig plassering.
Ny teknikk i utlånsautomatene
og et foreldrehjørne knyttet til avdelingen for barn og unge har biblioteket også fått.
– Målsettingen er å skape et moderne bibliotek for alle, sier Schøning.
Spennende aktiviteter
16. april åpner dørene, men den offisielle åpningen blir 18. april fra kl.
13, med blant annet tale ved nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre. Siden følger mange spennende aktiviteter fra lørdag 23. april. – Vi har
NY BARNEKROK: Biblioteket har fått en fin plass for barn, med blant
annet lesekrok og scene.
lyst til å vise frem det nye biblioteket og det blir noe for hver smak,
sier biblioteksjefen.Blant høydepunktene kan nevnes minikonsert med jazzlegenden Karin Krog
og John Surmang, og en ny vri
på Alf Prøysens fortelling ”Geitekillingen som kunne telle til ti”.
Programmet finner du nedenfor.
BEKKESTUA ÅPNER IGJEN 16. APRIL: Biblioteksjef Trine O. Schøning
gleder seg til at Bekkestua bibliotek åpner etter oppussing. – Det blir et
moderne bibliotek for alle, sier hun.
Bærum bibliotek
■■Samlet utlån 2014: 713 491
■■Samlet besøk 2014: 569 532
■■Antall årsverk: 49
■■Antall åpningstimer per uke: 210
Følg oss på
Bærum bibliotek, og
www.barum.folkebibl.no for mer
informasjon.
ALLE FOTO: SOFIE META
Velkommen til et nytt og moderne bibliotek!
BEKKESTUA: Mandag 18.
april blir det offisiell
åpning med kunstnerisk
innslag, tale ved nasjonalbibliotekar Aslak Sira
Myhre, og mye annet.
Fra lørdag 23. april starter feiringen av et nyoppusset bibliotek med en
rekke arrangementer for
store og små.
leser sin nye bok «Tor med
hammeren», nummer åtte i
serien om Tor og Mia.
FORLAG
Minikonsert med Karin
Krog og John Surman
Lørdag 23. april kl. 14.30
Velkommen til minikonsert
med jazzlegenden Karin Krog
og John Surman! Begge er
bosatt på Bekkestua og brukere av biblioteket.
NALBIBLIOTEKET
Anneli Klepp leser
Tor med hammeren
Lørdag 23. april kl. 12 og kl.
13, Fugleberget (Barnescenen)
Vi feirer Verdens bokdag med
Anneli Klepp, lokal forfatter bosatt på Bekkestua. Hun
Mandag 25. april kl. 19
Sidsel Wold, profilert og prisbelønnet journalist og forfatter, presenterer sin nye bok
om Israel.
Grimsborken kommer med
musikalsk fortellerteater av
Alf Prøysens fortelling om
geitekillingen som kunne
telle til ti. Målgruppe 3-6 år,
eller hele familien. Varighet
ca. 30 min.
Bluegrassmusikk med
Lommedalen Antirust
Torsdag 28. april kl. 18.30
Jan Erik Stokke (banjo), Tone
Stojka (dobro), Helge W.
Bock (gitar) og Kjetil Moberg
(bass). Alle medlemmene bor
i Bærum.
Etter musikken blir det quiz.
Rock & Pop-quiz
FOTO: GYLDENDAL NORSK
KOMMER PÅ ÅPNINGEN:
Nasjonalbibliotekar Aslak
Sira Myhre kommer når det
nye biblioteket på Bekkestua åpner. FOTO: NASJO-
Sidsel Wold om
«Landet som lovet alt»
FOTO: ANNE LIV EKROLL/NRK
FOTO: TEATER GRIMSBORKEN
Bokprat
Møt Kjersti Horn
Tirsdag 26. april kl. 12
Bibliotekarene Helena og Elizabeth forteller om sine gode
leseopplevelser.
Onsdag 27. april kl. 19
Profilert teaterinstruktør fra
Jar. Om å være annerledes,
om teater, om å bli mor, om
livets utfordringer... Gratis
inngang.
Språkkafé
Onsdag 27. april kl. 12
Velkommen til et hyggelig
treffsted for alle som vil trene
på å snakke norsk og delta i
et hyggelig flerkulturelt samvær. Innledende tema, samtale og enkel servering. Ingen
påmelding.
Geitekillingen som
kunne telle til ti
FOTO: MARIA GOSSÉ
Onsdag 27. april kl. 18,
Fugleberget (Barnescenen)
Peder Opstad fra Teater
Strikk & lytt
Torsdag 28. april kl. 12
Ta med strikketøyet, møt andre med strikkedilla, senk
skuldrene og lytt til en av bibliotekarene som leser høyt
for deg. Er du ingen strikker, men har lyst til å høre på
opplesningen, så er du velkommen du og!
Enkel servering.
Ansiktsmaling
Lørdag 30. april kl. 11-14
Hvordan elske en far og overleve?
Lørdag 30. april kl. 12
Vetle Lid Larssen kommer til
Bekkestua for å presentere sin
bok om Lars Andreas Larssen som døde av alzheimer
i 2014.
Torsdag 28. april kl. 19
Vi utfordrer alle musikkinteresserte folk til å delta på bibliotekets uhøytidelige pop
& rock-quiz. Temaet er musikk fra 70-tallet og frem til
i dag. Man kan delta som
lag, inntil fem personer. Kom
gjerne også enkeltvis, vi kan
sette sammen lag.
På talefot med ordfører
Lisbeth Hammer Krog
Fredag 29. april kl. 12
Hva er viktig for Bærum?
Ordføreren innleder og åpner
for spørsmål.
Åpen lesesirkel
Fredag 29. kl. 14
Ved bibliotekarene Ellen og
Helena. Vi snakker om «De
urolige» av Linn Ullmann.
Alle er velkommen, ingen påmelding.
FOTO: JULIE TØRRISSEN
Internasjonal ettermiddag
Lørdag 30. april kl. 13
Familier fra Pakistan, India
og Somalia serverer smakebiter fra sitt kjøkken. Det blir
også indisk dans og musikk.
18
5 TIPS FRA BIBLIOTEKET
Se hele programmet på:
www.barum.folkebibl.no under
Hva skjer!
Kultur på lørdag:
Solcellepanel på taket?
BÆRINGEN - torsdag 7. april 2016
KULTUR
Vårt Fornebu: fra fly
HØVIK: Generalsekretær Ragnhild
Bjelland-Hanley i Norsk Solenergiforening forteller og svarer på spørsmål. Hvordan går man frem hvis man
vil installere solceller på eget tak?
Hvilke alternativer finnes? Hvor mye
koster det? Finnes det tilskudd og
hvor mye kan man regne med å produsere? Arrangeres i samarbeid med
Høvik biblioteks venner.
Lørdag 9. april kl. 15.
Litterære godbiter
RYKKINN: Bibliotekarene Hilde og
Susanna presenterer både nyere og eldre litteratur i en hyggelig ramme.
Torsdag 14. april kl. 14.
Russland blir til - Fra vikingene til Ivan den grusomme.
FEST PÅ FORNEBU: Holger Gulbrandsen, Cecilie Due, Berit Inger Øen og Frank Roland inviterer til opplevelsesrik fest på Fornebu. FOTO: SOFIE META
FOLKEFEST: Det er 10 år siden
Fornebuerklæringen ble nedskrevet og vedtatt. 12. mai
markeres dagen med en folkefest for alle.
SANDVIKA: Hvorfor er Russland så
forskjellig fra det øvrige Europa?
Hvorfor har demokratiet hatt så store
vanskeligheter med å slå rot i den russiske jord? Hvorfor anser russere flest
seg som ulike fra oss øvrige europeere?
Halvor Tjønn har skrevet den første
bredt anlagte boka på norsk om Russlands tidlige historie.
Torsdag 21. april kl. 12.
Bokkafé på onsdag:
Bibliotekarene anbefaler
HØVIK: Bibliotekarene Helena Gislesen og Elizabeth Stavseth Laheld presenterer både nyere og eldre litteratur.
Onsdag 11. mai kl. 12.30.
Edvard Hoem
SOFIE META
Fornebuerklæringen
og «Vill natt»
FORNEBU: Hold av datoen 12. mai.
Da blir Fornebu og livet mellom husene satt på kartet når bedrifter, kommunen, organisasjoner og naboer inviterer til en opplevelsesrik fest.
– Vi inviterer til gedigen fest! Vi vil
Utgangspunkt for dagen er Fornebuerklæringen og arrangementet «Vill
natt», som gikk av stabelen 12. mai
for ti år siden. Da sto man foran den
store utbyggingen og ønsket et dokument som sa noe om hva som skulle
prege samfunnet for dem som skulle
bo, jobbe og være på Fornebulandet.
– Nå har mye skjedd. Det har vokst
frem et næringsliv og et rikholdig
kultur- og idrettsmiljø som vi har lyst
til å synliggjøre, sier Øen.
samt en riktig frisk og våken start på
dagen, sier prosjektleder Cecilie Due.
– Ordfører Lisbeth Hammer Krog
kommer. Kommer du?
Fest fra morgen til kveld
Barn og ungdom kan blant annet
oppleve fuglekikking på Lilløyplassen, miljøagentene på Fornebu Senter,
høre om gamle krigsminner og flyhistorie, male kunstverk, lære om norsk
oljehistorie på Engineerium og spille
sandvolleyballkamper.
Et minitog skal kjøre rundt på
Festen varer fra tidlig morgen til sent
på kveld, og inneholder noe for alle.
Dagen begynner med den store Fornebudåpen, et Guiness-rekordforsøk i
antall morgenbadere.
– Vi kan love høy stemning, god
musikk, konkurranser, heder og ære
Fornebubane og Fornebusang
Lysakerkretsen skal markeres med skilt
Lysakerkretsen var en krets
samfunnsengasjerte kvinner
og menn som flyttet inn på
Lysaker i årene rundt 1900.
Både maleren Erik Werenskiold og vitenskapsmannen og
oppdageren Fridtjof Nansen
var en del av miljøet. I mai
setter Fornebo Vel sammen
med kommunen opp skilt for å
markere området hvor kretsen
holdt til.
RAGNHILD HOEM
SANDVIKA: Edvard Hoems forfatterskap har begeistret mange. Slåttekar i
himmelen og Bror min på prærien tar
begge utgangspunkt i forfatterens
egen familiehistorie - de som dro til
Amerika for å søke lykken og de som
ble igjen i Norge. Boksalg og signering. Inngang: 50 kr.
Torsdag 12. mai kl. 17.30.
at alle skal få anledning til å besøke
de mange spennende skattene som
Fornebu kan by på, sier kultursjef Berit Inger Øen.
LYSAKER: – Lysakerkretsen var en
krets samfunnsinteresserte kvinner og
menn som bosatte seg innenfor et lite,
avgrenset område på Lysaker i årene
rundt 1900, forteller fagansvarlig for
kulturvern, Ingunn Stuvøy.
– Mange i Lysakerkretsen holdt til
på Lagåsen, et område få minutter fra
Lysaker stasjon. Det er her vi nå setter opp skilt, sier Stuvøy.
Engasjerte nasjonsbyggere
Den mest kjente beboeren var Fridtjof
Nansen, som bygde sitt første hus
ved Svartebukta, Godthaab. Siden, i
1901, bygde han i Polhøgda.
– Andre navn som nå er svært
kjente for oss kom også til, forteller
Stuvøy.
– Blant dem var kunstnerne Erik
Werenskiold, Gerhard og Sigrun
Munthe og Eilif Pettersen. Vitenskapsmannen Moltke Moe var også
en del av miljøet. Siden kom arkitekten Arnstein Arneberg og politiker
Halvdan Koht.
– Alle var de på forskjellige måter engasjerte nasjonsbyggere som var
opptatt av å skape en norsk identitet, særlig i tiden før og etter bruddet
med Sverige i 1905. Det var en svært
viktig periode i norsk historie, legger
Stuvøy til.
med skilt – som for eksempel Polhøgda.
– I tillegg vil vi skilte slik at smett
og stikkveier som det er lov å bruke
Kulturhistoriske skilt
POLHØGDA. FOTO: JAN DALSGAARD SØRENSEN/ FRIDTJOF NANSENS INSTITUTT
Sammen med Fornebo Vel skal
kommunen sette opp et oversiktsskilt som forteller om Lysakerkretsen, hva de sto for og hvor de
bodde. To-tre villaer som har en
spesiell historie skal også markeres
blir lettere tilgjengelig for folk. 12.
mai kl. 17 blir det en markering utenfor Polhøgda med en utendørs omvisning, sier Stuvøy.
■■I mai setter Fornebo Vel sammen med kommunen opp skilt for å markere området hvor Lysakerkretsen holdt til.
■■12. mai kl. 17 avdukes skilt ved Polhøgda. Utendørs omvisning på Polhøgda
etter avdukingen.
KULTUR
BÆRINGEN - torsdag 7. april 2016
yplass til møteplass
19
MÅNEDENS KULTURMINNE
FASADE I NATURSTEIN: Eikeli skole har
en karakteristisk fasade av naturstein.
FOTO: ANNE SOFIE BJØRGE
Eikeli videregående skole
Eikeli består av boligområder som
i løpet av første halvdel av 1900tallet ble utparsellert av Grav og Ås
gård (Østerås). Der husmannsplassen Eikeli lå finner vi i dag Eikeli
barneskole.
MANGE KUNSTSKATTER: Bli med på arkitektur- og kunstomvisninger, og lær mer om blant annet Olafur
Eliassons glasskule «Knowing Doing Planet». FOTO: SOFIE META
Kunstomvisninger
småveiene på Fornebu og vil være
tilgjengelig for alle barnehagene og
de minste barna i barneskolen.
– Endelig kommer «Fornebubanen», smiler Øen.
Alle barnehagebarn, søsken og foreldre inviteres til den store barnehagefesten i Nansenparken fra kl. 16.
Det vil bli leker og aktiviteter for
alle, salg av mat og underholdning
fra scene.
– Underholdningen inkluderer en
splitter ny Fornebusang sunget av alle
barn født i 2010 som går i barnehage
på Fornebu og Snarøya, sier Due.
Det finnes mye kunst i verdensklasse både ute i det offentlige rom
og inne hos bedriftene på Fornebu.
Den 12. mai kan du bli med på arkitektur- og kunstomvisninger både
inne og ute.
Møter du opp kl. 16.30 ved
skulpturen «Knowing Doing Pla�
net» ved Statoilbygningen kan
du være med på en times kunstvandring med kunsthistoriker Åse
Kamilla Aslaksen. Vandringen er
tilrettelagt for funksjonshemmede.
– Fornebu er en unik kunstarena, og det ønsker vi å vise, sier
Øen.
Det vil også bli en arkitekturomvisning på sykkel.
– Fornebu skal få 100 bysykler i
nærmeste framtid. Vi håper 30 av
dem vil være tilgjengelige den 12.
mai, sier Due.
Om kvelden blir det stor nabofest ved festplassen. Det blir underholdning og matsalg fra lokale aktører, og karibiske lyder ved
Hovedøen Social Club. Kveldes avsluttes med fyrverkeri, og utekino
på Gamle Fornebu kultursenter.
■■Arrangører: Fornebulandet Vel,
Lilløyplassen naturhus, Bærum
næringsråd, OBOS, Fornebu Senter, Gamle Fornebu Kultursenter,
Bærum kommune og representanter for næringslivet, frivillighet,
kultur og miljø.
■■For mer informasjon og resten
av programmet, se:
Vårt For��nebu.
Fornebuerklæringen
■■Vedtatt kl. 23.59 den 12. mai
2006
■■«Fornebu skal inspirere
mennesker til å få frem det beste
i seg selv og hverandre, og være
så full av mangfoldig aktivitet at
alle kan bidra.
■■På Fornebu skal vi ha mot til å
vise at vi bryr oss. Den unike naturen og dyrelivet skal være til
glede både i dag og i morgen.
■■Fornebu skal bli et møtested mellom ny kunnskap og gammel klokskap, og et godt samfunn fordi
menneskene her lever, tenker,
tror og elsker forskjellig.»
BAKgården feirer 5 års jubileum
I år har BAKgården 5 års
jubileum. Det skal ikke gå
upåaktet hen! – Vi disker
opp med tidenes beste program, og satser på lokale artister og unge talenter, sier
Tonje Spjøtvold, produsent
for BAKgården.
og fra scenen får vi Vaffel og Falaffel – et musikalsk samarbeid mellom
Musikk- og kulturskolen, Voksenopplæringen og Flyktningkontoret.
Slam-poet Fredrik Høyer opptrer og
kunstner Elin Setara vil lage barnekunst med barna. Dagen avsluttes
med Captain Gone, som serverer nydelig pop-musikk.
Utekino
Noe for liten og stor
6. august er selve femårsdagen for
BAKgården. Da kommer poet og
musiker Henrik Wigestrand, den
første som opptrådte i BAKgården,
SOFIE META
SANDVIKA: 30. april åpner BAKgården for sesongen med fullspekket program. Det blir offisiell åpning ved ordfører Lisbeth Hammer
Krog og konferansier for dagen er
kultursjef Berit Inger Øen.
Det blir selvfølgelig mye musikk: Smågardistene kommer, Torgeir Wergeland spiller på theremin,
■■For mer informasjon og resten
av programmet, se:
BAKgården Sandvika. Trykket program
legges ut i butikker og kafeer i
Sandvika øst fra midten av april.
BAKgården fortsetter det gode arbeidet med å fremme unge talenter
i Bærum, og har mange nye navn
på programmet. Som før vil det
bli fem søndagsoperaer i samarbeid
med Opera til Folket.
– Selvfølgelig er barna inkludert i
programmet. To av høydepunktene
er rockekonsertene med Turbotroll
21. mai, og Mikkel og reverockerne
18. juni, sier Spjøtvold.
– Vi får også noen nye leker som
barna kan kose seg med mens de er i
BAKgården.
4. juni vil storbandet Prime Time Orchestra holde sitt årlige Summerparty.
Det vil også i år bli funky og dansbart!
Det er også planer om utekino. Ønsket er å servere publikum fire filmer som enten er musikk- eller danserelatert.
– Vi hadde utekino i 2011 og nå
jobber vi for å få det tilbake, sier
Spjøtvold.
Femårsdagen feires
tilbake. Det blir blues med Mathias
Sand and the Blue Bastards og jazz
med Siri Ravna med venner.
– Publikum får også en forsmak
på hva de kan forvente i 2017. Da
planlegges en stor latinofestival i
Sandvika, sier Sjøtvold.
Kvelden avsluttes med at en av bidragsyterne i BAKgården, Leading
light tattoo, vil avholde Blekkfest
med lokale bærumsmusikere på scenen. Også dette arrangementet er
åpent og gratis for alle.
NY SESONG: I år har BAKgården 5-årsjubileum og disker opp med
tidenes beste program. FOTO: BÆRUM KOMMUNE
INGUNN STUVØY
«Eikeli var husmannsplass under Grav. Plassen lå lengst nord i grense mot Ås (Østerås).
En dårlig gårdsvei gikk fra Grav, nordover
langs Hagabråten til husmannsplassen. Plassen Eikeli lå vakkert til i sørhellingen. Her
lå solbrente tømmerhus med gamle frukttrær
omkring. I dag ligger store skolebygninger på
Eikeli». Slik beskrives Eikeli i boken Stedsnavn i Bærum.
En kommunal høyere allmennskole
På 50- og 60-tallet ble det en massiv utbygging av både utmark og innmark på gårdene i Østre Bærum. Det skapte behov for
det som på 50-tallet ble kalt en «kommunal
høyere allmennskole».
Moderne bygg
Til skoletomt ble området ved siden av Eikeli barneskole valgt. Skolen sto ferdig i
1960 og ble sett på som den flotteste og
mest moderne høyere skolen i Akershus,
både hva gjaldt arkitektur og faglig innhold. Skolen er tegnet av kommunearkitektens kontor ved Baard Hjelde og Harriet Flaatten. Anlegget er sammensatt av
rektangulære volumer, plassert langsgående
i det skrånende terrenget, der hvert volum
har sin funksjon og sitt formmessige og
materialmessige uttrykk; en bygningskropp
for klasserommene, en for bibliotek og administrasjon.
Karakteristisk fasade
Skolen har en karakteristisk fasade, delvis
bygd i naturstein. Muren er lagt inn i terrenget og fortsetter mot vest som støttemur
mot skoleplassen. Natursteinsmuren med
den lange vindusrekken gir anlegget karakter og et visuelt rolig uttrykk mot Nadderudveien.
Anlegget har klare arkitektoniske kvaliteter, både hva gjelder tilpasning til landskap og detaljutforming. I disse dager arbeides med en utvidelse av skolen for undervisnings- og idrettsformål. Kulturvern
anbefaler at skolen reguleres til hensynsone
bevaring.
Kilder:
Stedsnavn i Bærum, Registering og verdisetting av kulturminner i Bærum fra perioden
1920-40, Budstikkas store Asker og Bærum
leksikon, uttalelse Akershus fylkeskommune,
30.1.2016. Rik på historie, Eikeli historie
1960-2008.
KULTURKALENDEREN
GALLERIER OG UTSTILLINGER
GALLERI DC-9
Kulturgaten - Forneburingen 31,
1360 Fornebu
Arne Berg
16. april kl. 12–18, 17. april kl. 11–18
Motivene varierer fra komposisjoner inspirert av musikkelementer til rene naturskildringer. Naturskildringene spenner fra det duse til det fargesterke.
I bildene med temaer hentet fra musikken gir kombinasjonen av strek og
farge et muntert og humoristisk uttrykk.
GALLERI DE3ROM
Kulturgaten - Forneburingen 11,
1360 Fornebu
Galleriåpning torsdag 7. april kl. 18
Åpent torsdag–søndag 13–16. Kunstnere
frem til midten av mai: Ivar Øksendal
- akvarell, Ane Sommerstad - skulptur,
Gunhild Skogen - maleri, akryl.
Pippip Ferners univers
5. april–24. mai
Når du er i Sandvika, ta en tur bort til
glassmontrene som står utenfor Kommunegården! I april og mai er det Pippip Ferners finurlige univers du kan få
en liten opplevelse av. Pippip er opptatt av mangfoldet i havet og hvordan
det er i ferd med å forsvinne på grunn
av forurensing. I glassmontrene vil vi
få se ulike skulpturer, der de fleste har
referanser til dyr og mennesker, både
over og under vann.
møter dans i en tredelt, spektakulær
forestilling.
Vårens scenekunsthøydepunkt kommer
direkte fra Europapremiere i London
(Sadler’s Wells) til Bærum Kulturhus.
En forestilling hvor tyngdekraften oppheves på en måte du aldri har sett før.
7 Fingers («Les 7 doigts de la main»)
fra Montreal beveger grensene for hva
som er mulig på scenen, og høster priser verden over.
«Barcelona 4 Guitars»
BÆRUM KUNSTHALL
Odd Nansensvei 19, Fornebu
Åpningstider: Torsdag kl. 16–19 Lørdag–søndag kl. 12–16.
«In other words series – Dreams,
schemes and (sins) scenes»
7. april–24. April
Julio da Silva og Marian Heyerdahl
KONSERTER OG FORESTILLINGER
BÆRUM KULTURHUS
Et lite utdrag fra programmet i
Bærum Kulturhus. Les hele programmet
på: www.baerumkulturhus.no
Gospelgalla 2016
- The Andraé Crouch Story
BÆRUM KUNSTHÅNDVERK
Rådmann Halmrastsvei 2,
1337 Sandvika.
«Løv»
30. april – 21. mai. Smykker og maleri
av Nina Vedeler Svendsen.
GALLERI KUNSTVERKET
16. april kl. 20.
To menn, to kvinner, fire gitarer og en
«vaktmester». En kombinasjon av et
strålende repertoar, gnistrende gitarspill, humor og talent. Resultatet er
et gitarshow og en konsert du sent vil
glemme. På scenen står fire etablerte
spanske gitarister. Kvelden kan kombineres med «SMAK av Spania» på Foajéscenen kl. 18. Her skal vi skal lære
mer om, og smake på både vin og
tapas.
«Patina»
Verksgata, Bærums Verk
«Generasjon Prestasjon»
7. og 8. april kl. 18. og 20.
9. og 10. april kl. 13. og 15. og 17.
Etter fjorårets overveldende respons
setter Sandvika barne- og ungdomsteater på nytt opp den viktige forestillingen «Generasjon Prestasjon», til ettertanke for både ungdom og voksne.
«Du våkner klokken 07, sjekker Instagram, Facebook og Snapchat. Du har
kun fått to likes på bildet du la ut i
går. Ikke fra noen av dem du ønsket
mest. Hva skal du ha på? Den nye blå
genseren hadde du i går. Du kan ikke
bruke den igjen. Det blir den grønne.
Du angrer idet du går ut døren. Samma
det. Du har matteprøve. Sekseren kan
stå i fare om du ikke får det til nå.
Fem minutter til bussen går. Du tar
en selfie. Kan du få ny rekord? Hvor
mange liker deg?»
Mer info: www.sandvikabarneteater.no
GLASSMONTRENE I SANDVIKA
Arnold Haukelands plass 12, 1338
Sandvika
13. og 14. april kl. 19.
Canadisk nysirkus i verdensklasse
8. mai 2016
INVITASJON
Veteraner fra Asker og Bærum
inviteres til veterantreff i
Bærum rådhus kl. 18, 8. mai.
Ordfører Lisbeth Hammer Krog ønsker
velkommen. Varaordfører i Asker, Leif Frode
Onarheim, vil også være til stede.
Veteranantrekk med medaljer. Påmelding på
e-post til [email protected]
eller telefon 408 59 100 innen 28. april.
LILLØYPLASSEN NATURHUS
Oksenøyveien 100, Fornebu.
KALKMØLLA
Franzefossveien 18, Postboks 53,
1309 Rud
Billetter selges i Bærum Kulturhus –
tlf. 815 11 777 – eller ved inngangen,
kun kontant.
Fuglekassesnekring
1. mai kl. 12.–15.
Snekre din egen fuglekasse for å hjelpe
fugler i ditt nærområde.
Strandryddedag
KIRKEKONSERTER
10. april kl. 19.30
– En hyllest til livet og legenden.
Andraé Crouch er en ruvende skikkelse
i gospelmusikken. Han gikk bort i januar 2015, men den musikalske arven etter ham er fantastisk rikholdig. Andraé Crouch Story er en konsert
der gospelkongens sanger presenteres
sammen med historien om hans liv og
karriere. Martin Alfsen leder konserten. To av de profilerte sangsolistene
til Andraé Crouch, Marikta Knight og
Jerard Woods, fronter de 100 korsangerne fra Reflex og The YMCA Oslo
Community Choir.
7 Fingers – «Triptyque»
ANNET
«A day and a night side»
Maleriutstilling ved Mari Østby Kjøll.
Står til 7. mai, Foajéscenen, Kulturhuset.
”I’ll meet you in the morning”
14. april kl. 19.30
Konsert med Kristin Asbjørnsen, Olav
Torget og Gjermund Silseth.
Rino Larsen
Lørdag 2. april–1. mai
Utstilling med billedkunstner Rino Larsen.
I boken Historien om Det nye testamentet tar professor ved Det teologiske menighetsfakultetet i Oslo,
Halvor Moxnes, opp hvordan det Nye
Testamentet ble til, hvordan det ble
brukt gjennom historien, og nye metoder for fortolkning. Dette blir illustrert gjennom det kjente skriftstedet ’Her er ikke jøde eller greker, her
er ikke slave eller fri, her er ikke mann
og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus’ (Gal 3.28), hvordan det er blitt
forstått og hva det kan bety i dag. Dørene åpner kl. 19.
Arrangør: Lommedalen kirkeakademi
SNARØYA KIRKE
Snarøyveien 126
«Samklang og utferdstrang»
Onsdag 27. april kl. 19.30
Markakoret og Bærumskoret synger.
28.–30. april kl. 19.
Å eldes med glans! «Patina» er en hyllest til våre mødre, bestemødre og oldemødre. En danse-teaterforestilling
med to jenter og 24 damer i alderen
70 til 90 år til musikk fra kvinnenes
ungdomstid frem til i dag. Suksessen
fra Trøndelag bringes videre til Bærum. Her møter vi bærumsdamer i danseriske scener hvor selve livet utspiller seg i all sin glede, sårhet og undring. Koreograf Arne Fagerholt ønsket
at eldre damer skulle få lov til å funkle
i en danseforestilling verden aldri før
hadde sett. Kirsti Skullerud har tilpasset forestillingen til Bærum.
PROGRAM FOR DAGEN
Kl. 09.00 Haslum kirke
Tysklandsbrigaden legger ned blomster
Kl. 09.45 Bryn kirke
Veteraner fra internasjonale organisasjoner legger ned
blomster
Kl. 10.30 Tanum kirke
Bekransning av minnetavlen.
Ordfører Lisbeth Hammer Krog taler
Tysklandsbrigaden legger ned blomster
Kl. 11.00 Tanum kirke - gudstjeneste
Kl. 13.00 Bekransning av Rytterstatuen
Ordfører Lisbeth Hammer Krog taler og bekranser
Hilsen fra Veteranene v/Lars Hvardal
LOMMEDALEN KIRKE
Lommedalsveien 121
8. mai kl. 12.–15.
Bli med å rydde strendene slik at dyr
og mennesker kan ha glede av et nærmiljø uten søppel. Ta med hansker.
Kulturvandring
1. mai 2016. kl. 11.
Kulturvandring i Kolsås-Dæhlivannområdet. Guide: Einar Skage Andersen.
Oppmøte ved Valler stasjon.
Arr. Bærum Turlag.
«Her er ikke jøde eller greker – hva
har forskningen gjort med troen?»
Torsdag 21. april kl. 19.30
Veterankorpset spiller
Flaggvakter
Kl. 13.30 Bekransning av Tronstad-monumentet
Ordfører Lisbeth Hammer Krog taler
Sandvika Rotary legger ned blomster v/ presidenten
Tysklandsbrigaden legger ned blomster v/ Lars Hvardal
Veterankorpset spiller
Flaggvakter
Kl. 15.00 Nedre minnesmerke kl. 15.00
Øvre minnesmerke kl. 15.30
Grini-monumentet kl. 16.00
Blomsternedleggelse og taler v/ Bærums ordfører Lisbeth
Hammer Krog og Grinimuseets formann Bjørn Krogsrud
samt tidligere Grini-fange Leif Ajaxson
Musikk ved Eiksmarka og Eikeli skolekorps