9494/16 MH/sk,ami 1 DG G 2B För delegationerna bifogas rådets

Comments

Transcription

9494/16 MH/sk,ami 1 DG G 2B För delegationerna bifogas rådets
Europeiska
unionens råd
Bryssel den 25 maj 2016
(OR. en)
9494/16
FISC 86
ECOFIN 509
LÄGESRAPPORT
från:
av den:
till:
Rådets generalsekretariat
25 maj 2016
Delegationerna
Föreg. dok. nr:
9046/16 FISC 77 ECOFIN 404
Ärende:
En handlingsplan för mervärdesskatt – Mot ett gemensamt
mervärdesskatteområde i EU
−
En handlingsplan för mervärdesskatt – Mot ett gemensamt
mervärdesskatteområde i EU – Dags för beslut
−
Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 24/2015 Motverka
gemenskapsinternt momsbedrägeri: det behövs kraftfullare åtgärder
=
Rådets slutsatser
För delegationerna bifogas rådets slutsatser om kommissionens handlingsplan för mervärdesskatt
från 2016 och europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 24/2015 om momsbedrägeri, som
antogs av rådet vid dess 3468:e möte den 25 maj 2016.
9494/16
MH/sk,ami
DG G 2B
1
SV
BILAGA
RÅDETS SLUTSATSER OM
KOMMISSIONENS HANDLINGSPLAN FÖR MERVÄRDESSKATT FRÅN 2016 OCH
EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS SÄRSKILDA RAPPORT NR 24/2015 OM
MOMSBEDRÄGERI
Europeiska unionens råd (Ekofinrådet)
–
VÄLKOMNAR kommissionens meddelande om en handlingsplan för mervärdesskatt Mot ett
gemensamt mervärdesskatteområde i EU – Dags för beslut (nedan kallad handlingsplanen för
mervärdesskatt) och NOTERAR särskild rapport nr 24/2015 från Europeiska revisionsrätten
Motverka gemenskapsinternt momsbedrägeri: det behövs kraftfullare åtgärder samt rönen
och rekommendationerna i dessa,
–
ERINRAR OM rådets slutsatser av den 15 maj 2012 om mervärdesskattens framtid, där rådet
underströk att EU behöver ett enklare mervärdesskattesystem, som samtidigt är effektivare,
robustare och bedrägerisäkrare och har utformats särskilt för den inre marknaden, och pekade
på följande principer och juridiska överväganden som bör beaktas när framtida insatser
främjas: kostnadseffektivitet, proportionalitet, enhällighet, dataskyddslagstiftning, efterlevnad
av subsidiaritetsprincipen och full respekt för unionens respektive medlemsstaternas
behörighetsområden,
–
ÄR ENIGT OM att EU:s mervärdesskattesystem behöver moderniseras och förbättras med
dessa allmänna målsättningar i åtanke, och understryker samtidigt vikten av att bevara
konkurrenskraftiga förutsättningar för näringslivet i EU,
–
NOTERAR de mål som i huvuddrag anges i handlingsplanen för mervärdesskatt, som utgör
en ram för förverkligandet av ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU och
–
ANTAR följande slutsatser:
9494/16
BILAGA
MH/sk,ami
DG G 2B
2
SV
I.
OM BRÅDSKANDE ÅTGÄRDER FÖR ATT BEKÄMPA MOMSBEDRÄGERI OCH
MOTARBETA MOMSGAPET
Europeiska unionens råd
1.
ERINRAR OM att det är ytterst viktigt med kraftfulla juridiska bestämmelser som hindrar
momsbedrägeri, HÅLLER MED kommissionen och revisionsrätten om att förbättrat
administrativt samarbete mellan skattemyndigheter är av betydande vikt vid bekämpande av
momsbedrägeri och ÅTAR SIG därför att diskutera sätt att vidga omfattningen av det
administrativa samarbetet och intensifiera arbetet med informationsutbyte mellan
skatteförvaltningar,
2.
BEKRÄFTAR att det behövs ytterligare samarbete i en samförståndsanda dels mellan
näringslivet och skatteförvaltningar, dels mellan skatteförvaltningarna i EU:s medlemsstater,
3.
UNDERSTRYKER att ytterligare initiativ inom detta område bör utgöra ett effektivt tillskott
till befintliga bestämmelser och verktyg och att man vid sådana initiativ även bör sträva efter
att garantera högt ställda standarder för dataskydd och fullt ut beakta suveränitets-,
subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen,
4.
NOTERAR kommissionens avsikt att under 2017 lägga fram ett lagstiftningsförslag som
syftar till förbättringar vad gäller att utbyta, dela och analysera viktig information samt inleda
gemensamma revisioner,
5.
KONSTATERAR att ett förbättrat informationsutbyte skulle kunna leda till att bekämpandet
av momsbedrägeri blir tydligt effektivare och UPPMANAR kommissionen att föreslå hur
man kan gripa sig an eventuella juridiska hinder och praktiska begränsningar inom EU och i
medlemsstaterna som utgör ett hinder för en kvalitativ förbättring på detta område i EU,
6.
FRAMHÅLLER att detta arbete bör främja samarbete och spänna över alla till buds stående
medel och arbetssätt och anpassningar av förfaranden, bl.a. VIES, Eurofisc, förfaranden för
återkoppling och tullförfarande 42, varvid även utmaningarna för såväl tullen som
skattemyndigheterna måste tas upp,
9494/16
BILAGA
MH/sk,ami
DG G 2B
3
SV
7.
SER FRAM emot de övriga åtgärder som avses i handlingsplanen för mervärdesskatt och som
kommissionen kommer att föreslå rådet med målsättningen att förbättra samarbetet mellan
skattemyndigheter och tullmyndigheter,
8.
UNDERSTRYKER att automatiskt utbyte av information, i enlighet med vad som
diskuterades vid ett informellt möte mellan Ekofinministrarna i Amsterdam, är ett av flera sätt
att gå vidare i kampen mot bedrägerier,
9.
BEKRÄFTAR att riskbedömning och riskanalys fortfarande är ett stort område där ytterligare
förbättringar kan göras i EU och UPPMANAR kommissionen att när resultaten av
genomförbarhetsstudien om analys av transaktionsnätverk (Transaction Network Analysis)
har utvärderats av medlemsstaterna lägga fram relevanta initiativ som gör det möjligt för de
medlemsstater som vill börja med det här verktyget på frivillig grund att använda det
alternativet, och BER samtidigt kommissionen att överväga möjligheterna till en uttrycklig
rättslig grund,
10.
ÄR MEDVETET om att vissa medlemsstater drabbas hårdare än andra av momsbedrägerier
och att praktiska kortsiktiga lösningar snabbt måste tas fram, och NOTERAR kommissionens
ståndpunkt när det gäller ett eventuellt tillfälligt undantag för vissa medlemsstater att tillämpa
förfarandet för omvänd betalningsskyldighet på ett bredare tillämpningsområde och att
genomförandet av ett sådant undantag skulle kräva lagstiftningsåtgärder,
11.
BEKRÄFTAR att sådana undantag inte på ett oproportionerligt sätt bör hindra den inre
marknaden från att fungera väl,
12.
UNDERSTRYKER, utan att det påverkar ett slutgiltigt mervärdesskattesystem, att den
information som erhålls genom ett tillfälligt undantag kan vara användbar vid beslut om det
mest effektiva sättet att bekämpa momsbedrägerier och SER FRAM emot kommissionens
ingående analys av möjligheterna till ett tillfälligt undantag, som ska läggas fram vid det
kommande Ekofinmötet i juni,
13.
NOTERAR de icke lagstiftande åtgärder genom vilka kommissionen avser att komma till
rätta med momsefterlevnadsgapet och BETONAR att rådet kommer att granska dessa icke
lagstiftande åtgärder på grundval av principerna om suveränitet, subsidiaritet och
proportionalitet.
9494/16
BILAGA
MH/sk,ami
DG G 2B
4
SV
II.
OM ÅTGÄRDER PÅ KORT OCH MEDELLÅNG SIKT PÅ
MERVÄRDESSKATTEOMRÅDET OCH SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
Europeiska unionens råd
14.
VÄLKOMNAR kommissionens uppmaning om minskning av företagens kostnader för
efterlevnad av momsreglerna, särskilt för små och medelstora företag, både inom
medlemsstaterna och över gränserna, och NOTERAR kommissionens avsikt att lägga fram
lagförslag under 2016 och 2017,
15.
BETONAR att slutmålet är att kostnaderna för efterlevnaden av momsreglerna på den inre
marknaden ska närma sig de nivåer som gäller vid inhemsk handel men att ytterligare
förenkling emellertid inte bör leda till ökad risk för momsbedrägerier eller oproportionerligt
höjda kostnader för skattemyndigheterna,
16.
FRAMHÅLLER vikten av att undersöka situationen för mikroföretag i
mervärdesskattesystemet, i syfte att främja tillväxt, sysselsättning och realekonomin i EU utan
att konkurrensen snedvrids,
17.
BETONAR, mot bakgrund av strategin för den digitala inre marknaden, vikten av att snabbt
finna en lösning på EU-nivå för att undanröja konkurrensnackdelen för EU:s leverantörer och
ÅTAR SIG att se över omfattningen och diskutera möjligheten att upphäva momsbefrielsen
för slutlig import av varor i småförsändelser till EU av leverantörer utanför EU, även med
övervägande av konsekvenserna av eventuella ändringar av tullförvaltningen,
18.
INSER behovet av att förenkla den gränsöverskridande e-handeln och möjligheten att utvidga
konceptet med en enda kontaktpunkt för e-försäljning av fysiska varor till slutkunder, och
EFTERLYSER ytterligare analys och tekniskt arbete på en gemensam EU-omfattande
förenklingsåtgärd, inklusive en tröskel,
19.
NOTERAR att debatten kommer att fortsätta om ett eventuellt införande av rättsliga medel
som möjliggör hemlandstillsyn inklusive en samordnad revision av företag som är verksamma
över gränserna,
9494/16
BILAGA
MH/sk,ami
DG G 2B
5
SV
20.
EMOTSER i detta sammanhang resultaten av kommissionens pågående undersökning om
momsrelaterade hinder för e-handel över gränserna och dess lagstiftningsförslag,
21.
BETONAR att det kan vara möjligt och nödvändigt att förbättra det nuvarande systemet på
kort sikt.
III. OM DET SLUTLIGA MERVÄRDESSKATTESYSTEMET (ETT GEMENSAMT
MERVÄRDESSKATTEOMRÅDE I EU)
Europeiska unionens råd
22.
NOTERAR kommissionens påpekanden i dess handlingsplan för mervärdesskatt med
avseende på vägen mot det slutliga mervärdesskattesystemet och kommissionens avsikt att
under 2017 som ett första steg lägga fram ett lagstiftningsförslag om ett slutligt
mervärdesskattesystem för gränsöverskridande handel,
23.
NOTERAR att det vid arbetet med ett slutligt mervärdesskattesystem i EU är viktigt att fullt
ut respektera subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och ta full hänsyn till hur
potentiella lösningar på EU-nivå bäst skulle passa ihop med de aspekter som även
fortsättningsvis omfattas av medlemsstaternas behörighet,
24.
UPPREPAR att principen om att ”beskattning ska ske i den medlemsstat där leveransen av
varor eller tillhandahållandet av tjänster har sitt ursprung”, i enlighet med artikel 402 i
direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, bör ersättas av principen
om ”beskattning i destinationsmedlemsstaten” för det slutgiltiga momssystemet för
transaktioner mellan företag, såsom anges i rådets slutsatser av den 15 maj 2012,
25.
VÄLKOMNAR kommissionens hittills utförda fördjupade tekniska arbete och den breda
dialog med medlemsstaterna som den inlett för att i detalj undersöka olika tänkbara sätt att
genomföra destinationsprincipen så bra som möjligt,
26.
BETONAR dock att arbetet måste fortsätta för att skapa underlag för det politiska beslut som
måste fattas om det slutgiltiga mervärdesskattesystemet,
9494/16
BILAGA
MH/sk,ami
DG G 2B
6
SV
27.
NOTERAR att beskattning med gränsöverskridande omvänd betalningsskyldighet i
destinationsmedlemsstaten, vad gäller det slutliga mervärdesskattesystemet, skulle kunna
analyseras som ett alternativ till den föreslagna beskattningen av gränsöverskridande leverans
eller tillhandahållande,
28.
UNDERSTRYKER att rådet kommer att fortsätta följa upp debatten för att nå en
överenskommelse om politisk vägledning till kommissionen för ytterligare analys, som skulle
ge den möjlighet att fortsätta detta arbete och ge rådet möjlighet att korrekt utvärdera
konsekvenserna av eventuella tekniska lösningar och välja dem som bäst passar de
gemensamma EU-målen.
IV.
OM MOMSSATSER
Europeiska unionens råd
29.
NOTERAR de åtgärdsinriktningar som föreslås i kommissionens handlingsplan om
mervärdesskatt med avseende på momssatssystemet och dess avsikt att lägga fram ett
lagstiftningsförslag 2017 och föreslår en reform som ska ge större frihet för medlemsstaterna
när det gäller att utforma momssatserna och föreslå två alternativ,
30.
ERINRAR OM Europeiska rådets slutsatser av den 17–18 mars 2016 och att ”kommissionens
avsikt att inkludera förslag om ökad flexibilitet för medlemsstaterna när det gäller sänkta
momssatser, vilket skulle ge medlemsstaterna möjlighet att välja en nollprocentsats för
mervärdesskatt för sanitetsprodukter” där välkomnas,
31.
VÄLKOMNAR kommissionens avsikt att lägga fram ett förslag om ökad flexibilitet för
medlemsstaterna, så att de kan dra nytta av befintliga reducerade skattesatser och
nollskattesatser i andra medlemsstater, UPPMANAR kommissionen att inkludera en
konsekvensbedömning och BETONAR att en tillräcklig grad av harmonisering inom EU
fortfarande är nödvändig och att den lösning som väljs måste vara noga avvägd för att
förhindra snedvridning av konkurrensen, ökade kostnader för företagen och negativ inverkan
på den inre marknadens funktion,
32.
UPPMANAR kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag som omfattar
bestämmelser om mervärdesskattesatser för e-publikationer inom ramen för initiativen för den
digitala inre marknaden senast i slutet av 2016 och inkludera en konsekvensbedömning,
9494/16
BILAGA
MH/sk,ami
DG G 2B
7
SV
33.
UPPMANAR kommissionen att, i linje med slutsatserna från Europeiska rådet i mars 2016,
för rådet lägga fram ett lagstiftningsförslag som ger medlemsstaterna alternativet sänkt moms
eller momsbefrielse för hygienprodukter för kvinnor så snart som möjligt.
9494/16
BILAGA
MH/sk,ami
DG G 2B
8
SV