Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Comments

Transcription

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
2016-05-26
1 (2)
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tid:
Torsdagen den 2 juni 2016, kl. 13.30
Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping
Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.
Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse.
Ärenden
1. Upprop, kl. 13.30
2. Protokollets justering
3. Fastställande av dagordning
4. Informationsärenden:
-
Domstolsavgöranden ang. Jönköping Airport
Miljöprisutdelning, Upptech, 2016-05-16
Miljöprisutdelning, Uppgrenna Naturhus, 2016-06-01
Miljöfika Tillgänglig natur gynnar alla, 2016-05-26
Friluftsambassadörer på Dumme mosse, 2016-05-27
Naturvårdsgruppen, 2016-05-11
Jönköpings läns Luftvårdsförbund, 2016-05-25
Tekniskt utskott, 2016-05-11
Kommande aktiviteter juni
Förvaltningschefen informerar
Fika kl. 14.30
5. Meddelanden – avslutade ärenden
6. Meddelanden – handlingar för kännedom
7. Anmälan om delegationsbeslut
8. Anmälningsärenden
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Besöksadress Juneporten
Västra Storgatan 16, Jönköping
[email protected]
Ljuset vid Vättern
JÖNKÖPINGS KOMMUN | Tfn 036-10 50 00 | Postadress (om inget annat anges) 551 89 Jönköping | www.jonkoping.se
2 (2)
9. Förslag på två nya naturreservat, Häggeberg och Kaxholmen
Mhn 2016:2024, 2025
10. Möjlighet att använda vattenundersökningsmedel till naturvårdsavtal
vid Lillån Bankeryd
Mhn 2016:2338
11. Yttrande över betänkandet ”En översyn av tobakslagen – nya steg mot ett
minskat tobaksbruk” samt promemorian ”Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter”.
Mhn 2016:1699
12. Remiss PHU 2017-2025
Mhn 2016:1597
13. Synpunkter till Växjö tingsrätt mark- och miljödomstolen i ärende
gällande ansökan om nytt miljötillstånd, nu fråga om redovisning av
uppskjutna frågor från Jönköping Airport AB för verksamhet vid
flygplats för fastigheten Sandseryd 2:16 i Jönköpings kommun, mål
nr M 3624-12.
Mhn 2012:4247
14. Behovsutredning för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde 2016-2019
Mhn 2016:2201
15. Månadsrapport per maj 2016
Mhn 2016:2243
16. Verksamhets- och investeringsplan, VIP 2017 - 2019
Mhn 2016:2241
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddskontoret
MEDDELANDEN - AVSLUTADE ÄRENDEN
Anita Nilsson
2016-05-19
Ärende - Status: 'Avslutat'; Ärendemening: '!*F K*'; Statusdatum: '2016-04-21...2016-05
Urval:
-18'; Händelsekategorikod: '!DELB'; Händelsekategorikod: '!ANMLI'
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2001-2622
STRAND 4:1
STRAND 4:1
AVLOPP - BRISTFÄLLIGA
NILSSON, STIG
MHN-2005-2949
SKINNERSDAL 1:2
EKSJÖHUS AB
SKINNERSDAL 1:2
ANM - BYGGNATION AV VATTEN- OCH AVLOPPSRENINGSVERK
MHN-2011-1056
SOCIALSTYRELSEN
BEG FR SOC OM ENKÄTSVAR - RADON I SKOLOR O FÖRSKOLOR
MHN-2011-1345
SKÄRSTADS-SANDVIK 1:19
SKÄRSTADS-SANDVIK 1:19
MÖTESPROTOKOLL
MHN-2011-2360
VÄSTRA HÖREDA 7:11
VÄSTRA HÖREDA 7:11
ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL
MHN-2012-3136
VRETAHOLM 6:8
VRETAHOLM 6:8
ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL
MHN-2012-353
MÅNSARP 1:223
MÅNSARP 1:223
BEG FR LST OM YTTR - ANS OM RADONBIDRAG
MÅRDH, LEIF
MAGNUSSON, THERESE
SAGERKLINT, JONAS
DARWALL, WERNER
MHN-2013-1110
MÄLLBY 13:29
RÄDDNINGSTJÄNSTEN
MÄLLBY 13:29
TILLSYNSÄRENDE ENL MB - BES AV OLJEAVSKILJARE
1 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2013-1222
Jönköpings fiskeribiologi AB (Per Sjöstrand)
LILLÅN-HUSKVARNA
BEST AV TJÄNST; BIOTOPKARTERING BIFLÖDEN LILLÅN HSKV
MHN-2013-15
ÖVERBLICKEN 6
PREEM PETROLEUM AB
ÖVERBLICKEN 6
TILLSYNSÄRENDE ENL MB - BES AV OLJEAVSKILJARE
MHN-2013-1502
VIBORG 1
STATOIL DETALJIST AB
VIBORG 1
TILLSYNSÄRENDE ENL MB - BESIKTN AV OLJEAVSKILJARE
MHN-2013-17
CISTERNEN 2
PREEM AB
CISTERNEN 2
TILLSYNSÄRENDE ENL MB - BES AV OLJEAVSKILJARE
MHN-2013-1798
ÖLMSTAD 4:9
ÖLMSTAD 4:9
ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL
MHN-2013-1902
ÅSEN 1:28
ÅSEN 1:28
BESL FR LST - NEDGRÄVNING AV HÄST
DAHLBERG, BO
JOHANSSON, LENNART
MHN-2013-20
PREUSSEN 20
PREEM AB
PREUSSEN 20
TILLSYNSÄRENDE ENL MB - BES AV OLJEAVSKILJARE
MHN-2013-2507
PREUSSEN 20
PREEM ÅSENVÄGEN
PREUSSEN 20
TILLSYNSÄRENDE ENL MB - BES AV OLJEAVSKILJARE
MHN-2013-3158
VÄSTER 1:35
VÄSTER 1:35
BEG FR POLISEN OM YTTR - DANSTILLSTÅND
MHN-2013-3976
ÖLAND 1:10
ÖLAND 1:10
ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL
RESTAURANG SEASIDE
LINNE´R, ÅSA
2 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2013-424
VINKELN 22
HOLMGRENS BIL AB
VINKELN 22
TILLSYNSÄRENDE ENL MB - BES AV OLJEAVSKILJARE
MHN-2014-179
ULVÖ 9
ULVÖ 9
TILLSYNSÄRENDE ENL MB - MIFO FAS 1
SW-SON KUVERT AB
MHN-2014-2119
Jönköpings fiskeribiologi AB (Per Sjöstrand)
OFFERT - ELFISKEUNDERSÖKNINGAR I JKPG´S KOMMUN 2014
MHN-2014-3561
GESTRA 9:1
GESTRA 9:1
ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL
SVENSSON, ANDERS
MHN-2014-3746
VÄSTER 1:1
LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN
VÄSTER 1:1
BEG FR LST OM YTTR - RENOVERING/BYTE AV STENMURSKAJ
MHN-2014-3976
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Projekt
PROJEKT - GIFTFRI MILJÖ 2014-2015
MHN-2014-4328
KÅLGÅRDEN 1:1
LÄNSSTYRELSEN
Vattenverksamhet
BEG FR LST OM YTTR - ANM OM VATTENVERKSAMHET
MHN-2014-4336
TRAFIKVERKET REGION SYD
V 26/47
SKR FR TRAFIKVERKET - SAMRÅDSMÖTE F VÄG 26/47
MHN-2014-4338
RIDDERSBERG 1:14
Riddersberg 1:14
ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL
MARIANNE JOHANSSON
3 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2014-4344
WESTFALEN 3
JÖNKPINGS ENERGI AB
ANM - BYTE AV OLJETANK
MHN-2014-4471
BARNARP 4:1
LÄNSSTYRELSEN
BEG FR LST OM YTTR - ANM OM VATTENVERKSAMHET
MHN-2014-4632
BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 1:93
VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB
BESL FR LST - SAMRÅD ENL MB OM FÖRLÄGGNING AV KABEL
MHN-2014-4633
BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 1:156
VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB
BESL FR LST - SAMRÅD ENL MB OM FÖRLÄGGNING AV KABEL
MHN-2014-780
FINNARP 1:25
FINNARP 1:25
ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL
MHN-2015-1232
HÅLAN 6:2
GRANELI, ANDERS
Christer Högberg
ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL MHN-2015-1275
SANDSERYD 2:16
JÖNKÖPING AIRPORT AB
ANALYSRESULTAT - 2015
MHN-2015-1484
BARNARP 4:1
STORA ENSO PACKAGING AB
ANM ENL MB (A,B,C) - ÄNDRING AV VERKSAMHET
MHN-2015-1526
Södra Svinhult 1:5
Bertil Ragnarsson
ANS - ENL RO - DISPENS FR SOPHÄMTNING
MHN-2015-1761
EKHAGEN 2:1
IA Hedin Fastighet AB
ANM ENL MB - DAGVATTEN
4 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2015-1803
Svarttorp 2:1
Fredrik Stigermark
ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL
MHN-2015-1978
Bankeryds-Torp 1:249
Tekniska kontoret
ANM ENL MB - DAGVATTEN
MHN-2015-2164
MÄLLBY 13:65
JÖNKÖPING ENERGI AB
ANM - DRIFTSTÖRNING 2015
MHN-2015-2546
Kemikaliekonferensen 2015
Kemikaliekonferensen 2015
MHN-2015-2659
TORNARYD 1:1
TORNARYD SAND GOLF CLUB AB
INSPEKTION
MHN-2015-2694
Baggarp 1:2
Jens Karlsson
ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL
MHN-2015-27
Rune
KLAGOMÅL - STRÅLNING FR MOBILMAST
MHN-2015-2705
Olle Granath
PROVTAGNING - VARMVATTEN
MHN-2015-2987
Vässingarp 1:7
Carl-Pether Gustavsson
ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL
5 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2015-3060
Stadsbyggnadsnämnden
Skeppsbron
BEG FR STBN OM YTTR - DETALJPLAN
MHN-2015-3120
Berget 1:65
Stadsbyggnadsnämnden
BEG FR STBN OM YTTR - RIVNING
MHN-2015-3165
SÖDRA JORSTORP 4:3
JÖNKÖPINGS ENERGINÄT AB
INSPEKTION
MHN-2015-3200
MÅNSARPS-BRÅTEN 1:66
DALENS BILVERKSTAD AB
INSPEKTION
MHN-2015-3215
HÄLJARYD 1:241
Fastighets AB Häljaryd
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2015-3222
RÅSLÄTTS HAGA 3:1
NCC Roads AB
ANM - NEDLÄGGNING AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET
MHN-2015-3259
MÅNSARPS-BRÅTEN 1:66
DALENS BILVERKSTAD AB
TILLSYNSÄRENDE ENL MB - BES AV OLJEAVSKILJARE
MHN-2015-3614
HEMMINGSTORP 2:3
Weine Fridell
ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL
MHN-2015-3760
Plogbillen 16
Elisabeth Rosenqvist
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2015-3833
ANSVARET 2
The English Shop
ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY
6 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2015-3872
ROSENGÅRD 14
Ehrlington-Tandläkarna i Huskvarna
ANALYSRESULTAT - 2015
MHN-2015-400
LÄNSSTYRELSEN
Kråkeboån
BEG FR LST OM YTTR - ANM OM VATTENVERKSAMHET I KRÅKEBOÅN
MHN-2015-4129
HÄLLSTORP 1:18
Transab
ANM ENL MB (A,B,C) - MELLANLAGER, JORDSORTERING
MHN-2015-4223
RAVELSMARK 13:20
LUNDBERG, FREDRIK
ANS - TILLST BEKÄMPNINGSMEDEL VATTENSKYDDSOMRÅDE
MHN-2015-4362
Länsstyrelsen i Jönköpingslän
Kalkning
BESL FR LST - STADSBIDRAG T ÅTGÄRDER INOM RAMEN F BIOLOGISK ÅTERSTÄLLNING
MHN-2015-4371
GRÄNNA 5:1
BRASSERIET I GRÄNNA AB
ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL
MHN-2015-545
SJÖÅKRA 1:2
Per-Åke Nordenhög
ANM - MISSTÄNKT UTSLÄPP SJÖÅKRA BANKERYD
MHN-2015-604
Mulseryds-Ryd 1:19
John Thomas Edvard Karlsson
AVLOPP - BRISTFÄLLIGA
MHN-2015-701
PERU 4
Solstickans Förskola
ANM - ANLÄGGA/DRIVA LOKAL - FÖRSKOLA
7 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1000
UPPSALA 6
Socialnämnden
ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - ÄNDRING
MHN-2016-1004
ÅLDERDOMEN 4
Paul Buckley
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2016-1016
VANDRINGSMANNEN 1
RIKSBYGGEN
ÅTERK KONTROLL CFC
MHN-2016-1031
ÖVERLÄRAREN 5
Råslättsrestaurangen AB
ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - ÖVERTAGANDE
MHN-2016-1052
BUDKAVELN 25
PREEM GRÄNNAVÄGEN
ÅRSRAPPORT 2015
MHN-2016-1061
Månsarps-Renstorp 1:67
Joacim Roos
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2016-1071
VRETAHOLM 6:2
VRETAHOLMS SÄTERI AB
ANS - TILLST BEKÄMPNINGSMEDEL VATTENSKYDDSOMRÅDE
MHN-2016-1089
PLOGBILLEN 3
Socialnämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1094
MÅNEN 11
SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSK
ÅTERK KONTROLL CFC
MHN-2016-1107
ÖLMSTADS-ÅNARYD 6:3
BOJAN ERIKSSON
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
8 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1119
LÖVET 3
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
SKR FR SLV - RASFF-NOTIFIERING, MYNTA I SANTA MARIA
MHN-2016-1122
HÅLAN 1:59
Barn- och Utbildningsnämnden
SKR FR SLV - RASFF-NOTIFIERING, MYNTA I SANTA MARIA
MHN-2016-1140
UGGLEVIKEN 12
Viet Nam Nam restaurang
ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL MHN-2016-1145
Barnarps-Kråkebo 1:62
Dream of Sweden AB
ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY
MHN-2016-1159
ÄREMINNET 10
JÖNKÖPING ENERGI AB
INSPEKTION
MHN-2016-1162
STIGAMO 1:32
JÖNKÖPING ENERGI AB
INSPEKTION
MHN-2016-1175
Bosgård 1:43
Martin Ambjörnsson
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2016-1177
Gudmunderyd 4:13
Lars-Gösta Wadsten
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2016-1178
ÅMINNE 1
Scandic hotell AB
LIVSMEDELSKONTROLL
9 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1182
JAMBEN 2
SOCIALNÄMNDEN
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1230
ROSENGÅRD 14
KAH-FAI AB
ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING
MHN-2016-1235
KAXHOLMEN 12:10
Stadsbyggnadsnämnden
BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2016-1277
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
MÅNADSRAPPORT MARS 2016
MHN-2016-1314
VATTENÖDLAN 10
Socialnämnden
ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY
MHN-2016-1326
Bankeryd 2:65
Emelie Fjertorp
KLAGOMÅL - BILTVÄTT PÅ GATAN
MHN-2016-1333
BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 1:202
Andreas Johansson
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2016-1338
DRÄTTINGE 1:3
BREMORA AB
ANS - TILLST BEKÄMPNINGSMEDEL VATTENSKYDDSOMRÅDE
MHN-2016-134
NORRAHAMMAR 28:98
Arbetsförmedlingen
KLAGOMÅL - SANITÄR OLÄGENHET
MHN-2016-1343
VANDRARHEMMET 1
Rocksjöbadets restaurang AB
ANM - NY ÄGARE
10 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1346
ÖVERSTYCKET 23
GOURMET FISK SVERIGE AB
KLAGOMÅL MHN-2016-1387
LAPPEN 11
MUNKSJÖ PAPER AB
MILJÖRAPPORT
MHN-2016-1390
ADVOKATEN 14
Lucky market AB
ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING
MHN-2016-1393
Sjöhult 2:3
Kommunstyrelsen
BEG FR KS OM YTTR - ANS OM FÖRLÄNGD UNDERSÖKNINGSKONCESSION OM VISSA TORVFYNDIGHETER
MHN-2016-1395
Jordstorp 2:4
Christoffer Hansson
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2016-1402
SLÖJDBODEN 3
Dani Younan Murad
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2016-1438
FLÄTTINGE 5:1
Stadsbyggnadsnämnden
BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2016-1444
MJÄLARYD 3:201
FYS Group AB
ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - ÖVERTAGANDE
MHN-2016-1448
ÄREMINNET 7
METALLISERINGSVERKET, BERGHALLAGRUPPEN AB
ÅRSRAPPORT 2015
11 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1451
BRUNKULLA 2:1
STATKRAFT SÖDRA CRUX AB
BEG FR LST OM YTTR - ANS OM TILLST T MILJÖFARLIG VERKSAMHET
MHN-2016-1452
ÖVERLÄRAREN 1
Socialtjänsten
BEG FR SOC OM YTTR - ALKOHOLSERVERING
MHN-2016-1460
FLAHULT 77:3
EKMANS JÖNKÖPING AB
MILJÖRAPPORT
MHN-2016-1465
HORSTORP 1:2
Stadsbyggnadskontoret
BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2016-1532
Rökinge 12:6
Stadsbyggnadsnämnden
BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2016-1566
BACKEN 2:40
WESTAL AB
ANM ENL MB (A,B,C) - ÄNDRING AV VERKSAMHET
MHN-2016-1570
HARPUNEN 5
Socialtjänsten
BEG FR SOC OM YTTR - ALKOHOLSERVERING
MHN-2016-1571
ÖVERSKOTTET 1
Tekniska kontoret
MILJÖRAPPORT
MHN-2016-1573
SJÖÅKRA 1:14
Tekniska kontoret
MILJÖRAPPORT
MHN-2016-1574
GRÄNNA 5:1
Tekniska kontoret
MILJÖRAPPORT
12 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1586
ANSVARET 1
Dani M AB
ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY
MHN-2016-1588
ANSVARET 1
Dani M AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1596
BOSARP 5:1
SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING
TILLSYNSÄRENDE ENL MB - SPOLPLATTA
MHN-2016-1598
ÖVERTIDEN 6
PROFFSKOPIA I JÖNKÖPING AB
ÅRSRAPPORT 2015
MHN-2016-1599
ÖDESTUGU-ÅNARYD 1:4
Stadsbyggnadsnämnden
BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2016-1601
SÖMNADEN 6
SW-SON KUVERT AB
TILLSYNSÄRENDE ENL MB - MIFO FAS 1
MHN-2016-1603
ÅBONÄS 5
R&F Restaurang
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1605
ADVOKATEN 14
Lucky market AB
KLAGOMÅL - ALLERGENHANTERING
MHN-2016-1607
Norrahammars-Månstorp 2:5
Stadsbyggnadsnämnden
BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
13 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1614
BIET 3
Halal Rhodos pizzeria AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1618
VINKELHAKEN 6
MR CAP
TILLSYNSAVG ENL MB
MHN-2016-1639
PREUSSEN 20
PERSSON & ANDERSSON BILSERVICE AB
ÅRSRAPPORT 2015
MHN-2016-1654
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Projekt
PROJEKT - REDLIGHET MENY 2016
MHN-2016-1658
ÖVERBLICKEN 10
Edströms Fastighets AB
ÅTERK KONTROLL CFC
MHN-2016-1662
ELVERKET 1
JÖNKÖPING ENERGI AB
RAPPORT - EMISSIONSMÄTNING
MHN-2016-1663
HARPUNEN 5
Kaffekompagniet i Jönköping AB
ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL
MHN-2016-1676
BARNARPS-KRÅKEBO 1:67
BETONGINDUSTRI AB
INSPEKTION
MHN-2016-1677
KAXHOLMEN 1:5
Abri Eileia
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1681
SKÄRSTAD 4:2
Äldrenämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
14 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1685
GRÅBO 1:22
P&B TURBUTIKEN
ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - ÖVERTAGANDE
MHN-2016-1695
VALUTAN 15
Donatello AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1698
ASKEN 2
Enjoy Fab AB
ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY
MHN-2016-1708
SIGNESBO 8:9
Johan Ottosson
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2016-1709
ÅSIKTEN 1
Stiftelsen Torpahemmet - Anna Kjellbergs Minne
SKR FR SLV - RASFF-NOTIFIERING - MYNTA I SANTA MARIA
MHN-2016-1710
FÄRGEN 9
Pizzabagarna JKPG AB
ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - ÖVERTAGANDE
MHN-2016-1713
HUMLAN 4
HOT & GOTT SWEDEN AB
ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING
MHN-2016-1722
CIGARREN 19
AUTOVÅRDS CENTER JÖNKÖPING
TILLSYNSAVG ENL MB
MHN-2016-1723
MARS 11
Södra vätterbygdens kår
LIVSMEDELSKONTROLL
15 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1731
FINNARP 1:21
Stadsbyggnadsnämnden
BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2016-1734
HÄLJARYD 2:67
Robert Baho
ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL
MHN-2016-1735
ÖRNNÄSTET 4
Emil David Alexander
KLAGOMÅL - EKOLOGISKA ÄPPLEN
MHN-2016-1740
Hällstorp 1:20
Stadsbyggnadsnämnden
BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2016-1741
Finnarp 1:15
Stadsbyggnadsnämnden
BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2016-1743
ROSENGÅRD 14
Mr Fai AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1744
HAKARP 1:28
Barn- och Utbildningsnämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1745
CENSORN 9
Johannesson Uneholt AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1750
FLÄTAN 12
Munburgerchies AB
ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL
MHN-2016-1754
CITADELLET 10
Stadsbyggnadsnämnden
BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
16 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1759
HOVEN 1
Double Up AB
ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING
MHN-2016-1760
RISEBO 1:3
Thomas Bergström
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2016-1771
JUNO 2
SUSHI LATINO AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1777
ATTARP 2:9
Poul Nisan
ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - ÖVERTAGANDE
MHN-2016-1778
Saxen 3
Arvid Josefsson
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2016-1779
ÄDELMETALLEN 11
DARES AL-KORKES (BLIXTEN BILVÅRD)
INSPEKTION
MHN-2016-1789
ÄTTEHÖGEN 3
FLÄKT WOODS AB
ANM - DRIFTSTÖRNING
MHN-2016-1790
LÄRAN 1
Barn- och Utbildningsnämnden
ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY
MHN-2016-1791
PILTEN 15
Stadsbyggnadsnämnden
BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
17 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1792
ÖRONSKYDDET 7
LÄNNEN TRACTORS AB
INSPEKTION
MHN-2016-1797
FINNARP 1:24
BUNNS VA-SAMFÄLLIGHET
INSPEKTION
MHN-2016-1798
VALUTAN 15
TL I Linköping AB
ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING
MHN-2016-1799
LAMPAN 4
Brf Svea i Jönköping Hus nr 2
TILLSYNSÄRENDE ENL MB - OLJECISTERN
MHN-2016-1803
JUNO 6
PASTABAGERIET I JÖNKÖPING AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1807
RITAREN 2
Socialnämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1809
ELEKTRONEN 5
Skolfood i Göteborg AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1811
ELEKTRONEN 3
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1813
BJÖRKLÖVET 5
ADMON MERZA
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1816
ÖVERLAPPEN 12
STENA RECYCLING AB
KALLELSE - PERIODISK BESIKTNING
18 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1818
VÄGMÖTET 2
NRG Pizza AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1820
ADELIN 2
MATLUST I GRÄNNA AB
ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL
MHN-2016-1826
VISINGSBORG 3:1
Wisingsborgs Event AB
ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL
MHN-2016-1827
BARONEN 35
Barn- och Utbildningsnämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1828
ATTARP 2:473
Äldrenämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1830
VINGEN 9
RÄDDNINGSTJÄNSTEN
INSPEKTION
MHN-2016-1832
KÖPMANNEN 4
Arnold Ek
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1833
LÄRLINGEN 9
Äldrenämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1836
MÄLLBY 13:29
RÄDDNINGSTJÄNSTEN
INSPEKTION
19 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1837
NORRAHAMMAR 28:47
RÄDDNINGSTJÄNSTEN
INSPEKTION
MHN-2016-1838
ÖLMSTAD 2:75
Barn- och Utbildningsnämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1839
STOCKMAKAREBYN 6
RÄDDNINGSTJÄNSTEN
INSPEKTION
MHN-2016-1840
VENUS 13
Barn- och Utbildningsnämnden
ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY
MHN-2016-1842
Örserum 5:17
Tekniska kontoret, Mark- och exploatering
TILLSYNSÄRENDE ENL MB - FÖRORENAD MARK
MHN-2016-1844
ÖVERSKOTTET 1
Tekniska nämnden
TILLSYNSAVG ENL MB
MHN-2016-1846
FLAHULT 21:1
RULLSYLTAN JÖNKÖPING AB
ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - ÄNDRING AV SORTIMENT
MHN-2016-1849
MAJSTÅNGEN 13
EGP kebab och pizzeria AB
ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL
MHN-2016-185
HÄLJARYD 1:97
BERGA TRÄNINGSSTUDIO
INSPEKTION
MHN-2016-1851
JÄRSNÄS 4:1
Barn- och Utbildningsnämnden
ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY
20 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1852
FLAHULT 21:25
CNC Snickerier AB
TILLSYNSAVG ENL MB
MHN-2016-1854
Samset 3:1
Skolfood i Göteborg AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1855
Hedenstorp 2:15
Länsstyrelsen i Jönköpings län
BEG FR LST OM YTTR - TILLST F ATT ÖVERLÅTA SÄRSKILT FARLIGA KEMISKA PRODUKTER
MHN-2016-1858
STENSHOLM 1:19
Barn- och Utbildningsnämnden
ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY
MHN-2016-1859
ATTARP 2:690
Barn- och Utbildningsnämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1860
KLASEN 1
TANDOORI PALACE I JÖNKÖPING AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1862
SMÅSKOLAN 2
Barn- och Utbildningsnämnden
ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY
MHN-2016-1863
BANKERYD 2:75
Danny al Yousifs pizzeria och gatukök HB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1864
UTGÅRDEN 12
Socialnämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
21 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1866
BACKEN 2:40
BACKEN 2:40
INSPEKTION
MHN-2016-1867
UTFLÖDET 17
WESTAL AB
SOCIALNÄMNDEN
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1868
ÄLGSKYTTEN 11
Jonny George Restaurang HB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1870
Båtshagen 1:2
Stadsbyggnadsnämnden
BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2016-1875
ADVOKATEN 14
Lucky market AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1878
BARNARPS-KRÅKEBO 1:60
Spiskroken AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1879
SVARTTORPS-HÖGSTORP 1:5
Hälla Travträning AB
BESL FR LST FK - TILLST T HÄST
MHN-2016-1882
HARVEN 3
FAI & VÄNNER AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1883
HEDENSTORP 1:20
Holst Entreprenad AB
TILLSYNSAVG ENL MB
MHN-2016-1884
MÄLLBY 13:31
Joel Mellin
LIVSMEDELSKONTROLL
22 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1886
JÖNKÖPINGS TÄNDSTICKSFABRIK 1
Jönköpings studentkår
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1890
VATTENÖDLAN 10
Socialnämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1891
HYLTENA 1:60
I L Recycling Service AB
TILLSYNSAVG ENL MB
MHN-2016-1893
RIDDERSBERG 1:15
Jönköpings Bildemontering AB
TILLSYNSAVG ENL MB
MHN-2016-1894
VALUTAN 15
Klosterbjörnen AB
ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL
MHN-2016-1895
Hedenstorp 1:93
Stadsbyggnadsnämnden
BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2016-1896
VÅRDEN 1
Region Jönköpings län
DRIFTSTÖRNING - 2016
MHN-2016-1897
PILTEN 13
Stadsbyggnadsnämnden
BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2016-1899
KÄLLARP 2:1
Jönköpings Last & Mark AB
TILLSYNSAVG ENL MB
23 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1901
BERGET 1:107
ARMAN ROYA
TILLSYNSÄRENDE ENL MB - OLJECISTERN
MHN-2016-1906
VALUTAN 13
KF Göta, Ekonomisk förening
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1907
RYHOV 4:1
City Gross Sverige AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1908
VINKELN 22
HOLMGRENS BIL AB
ANALYSRESULTAT
MHN-2016-1910
LÄRAN 1
Barn- och Utbildningsnämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1911
BÄGAREN 4
PIZZERIA PRIMA I JÖNKÖPING AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1912
LÄKAREN 10
VALENTINO PIZZERIA
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1913
HARPUNEN 5
Faik o Serhat HB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1916
MAJSTÅNGEN 13
Pizzeria Majstången AB
ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING
MHN-2016-1918
ATOLLEN 3
Zaia Restaurang AB
ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING
24 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1922
ÖRNNÄSTET 4
Jönköpings stormarknad AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1925
Mjälaryd 3:283
Nils-Olof Lindén
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2016-1926
Örserum 5:14
STADSBYGGNADSNÄMNDEN
RIVNING AV BYGGNAD
MHN-2016-1928
KÄLLARP 1:3
Fredrik Axelsson
KLAGOMÅL - NEDSKRÄPNING
MHN-2016-1929
Alboga 1:16
Per Zetterqvist
ANM - ENL RO - KOMPOSTERING AV KÖKSAVFALL
MHN-2016-1930
FRIGGA 1
PIZZERIA IBRAHIM OCH NAHRIMAN HB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1931
JÄSTEN 2
Hela människan Jönköping
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1932
HOVEN 1
Äldrenämnden
ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING
MHN-2016-1933
VALUTAN 15
Donatello AB
ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING
25 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1934
HÄGERN 1
JÖNKÖPINGS SUSHI AB
ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING
MHN-2016-1935
Kortebo 2:9
Pierre Bokor
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2016-1937
Vrixlösa 2:10
Lars-Eric Klinthage
ANM - ENL RO - KOMPOSTERING AV KÖKSAVFALL
MHN-2016-1940
BERGHÄLLEN 8
YVONNE GREEN
TILLSYNSÄRENDE ENL MB - OLJECISTERN
MHN-2016-1942
KÖPMANNEN 2
Winblads Fik & Spik AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1944
ÖVERLÄRAREN 5
Råslättsrestaurangen AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1947
HÄLSAN 1
Lord AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1950
VÄSTANÅ 1:1
Jims Kök och Catering
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1952
SANDAGYMNASIET 1
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1953
GRÄNNAPÄRONET 1
Barn- och Utbildningsnämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
26 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1954
VÄSTANÅ 1:1
GRÄNNA GOLFKLUBB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1955
VENUS 13
Pingstförsamlingen i Huskv.
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1956
Västanå 1:2
Länsstyrelsen i Jönköpings län
BESL FR LST FK - DAMMSÄKERHETSKLASS
MHN-2016-1957
KÅPERYD 1:145
TABERGSTOPPEN AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1958
KÅPERYD 1:145
Stadsbyggnadsnämnden
BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2016-1960
VIBORG 1
STATOIL DETALJIST AB (6541)
INSPEKTION
MHN-2016-1961
ORMESTORP 3:11
CONRADSSONS GRÄV I GRÄNNA AB
MILJÖDIPLOMERING - OMDIPLOMERING
MHN-2016-1962
GÖTALAND 5
JORDBRUKSVERKET
MILJÖDIPLOMERING - OMDIPLOMERING
MHN-2016-1965
Alviken 4:3
Ulf Wickström
ANM - ENL RO - KOMPOSTERING AV KÖKSAVFALL
27 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1969
ARKADIEN 4
Evel Toma Hurmuz
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1970
Uppgränna 5:7
Stadsbyggnadsnämnden
BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2016-1971
Berget 1:17
Solhagagruppen Bergshyddan AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1973
BERGET 1:392
Solhagagruppen Bergshyddan AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1976
KAXHOLMEN 1:28
SKÄRSTAD-ÖLMSTADS FÖRSAMLING
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1977
BERGET 1:252
Bergshyddan AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1978
BERGET 1:403
Solhagagruppen Bergshyddan AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1980
ELEVEN 4
Barn- och Utbildningsnämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1981
SLÅTTERVALLEN 1
Barn- och Utbildningsnämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1982
EKEBERG 4:1
Johan Ljungdahl
KLAGOMÅL - NEDSKRÄPNING
28 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1983
Månsarps-Bråten 1:29
Stadsbyggnadsnämnden
BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2016-1984
LABBARP 1:4
Henrik Svensson
MILJÖRAPPORT
MHN-2016-1985
ÅKARP 6:11
BENGT KARLSSON
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2016-1989
ARKEN 3
Condeco AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1990
KULRAMEN 1
Barn- och Utbildningsnämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1991
Norra Hökhult 1:9
Karl-Olof Fransson
TILLSYNSÄRENDE ENL MB - OLJECISTERN
MHN-2016-1992
HACKSPETTEN 4
ROSENS PÄRLA AB
FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG - ÄNDRING
MHN-2016-1993
Algen 2
Socialtjänsten
BEG FR SOC OM YTTR - ALKOHOLSERVERING
MHN-2016-1994
Flahult 2:160
Kastriot Marniku
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
29 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-1996
BERGET 1:218
PIZZERIA TIGRIS HB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-1999
BALLADEN 1
Alcamo AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2000
AXET 23
Andreas Johndin
KLAGOMÅL - GRÄVLING
MHN-2016-2004
MÅNSARPS-BRÅTEN 1:66
Dalens bilverkstad AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2008
JUPITER 11
Socialtjänsten
BEG FR SOC OM YTTR - ALKOHOLSERVERING
MHN-2016-2016
RYHOV 4:1
City Gross Sverige AB
INFO FR LIVSMEDELSVERKET
MHN-2016-2017
VALUTAN 13
KF Göta, Ekonomisk förening
KOMMUNIKATION MED - Said
MHN-2016-2021
SJÖHULT 2:9
Johan Lagerman
BESL FR LST FK - FÖRPRÖVNING ENL DF VILTHÄNG
MHN-2016-2023
BERGET 1:318
HELÉN & MARTIN HÄST & JÄST AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2028
ARENAN 1
Bageriet på bryggan i Jönköping AB
LIVSMEDELSKONTROLL
30 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-2029
TRÅNGHALLA 3:200
Stadsbyggnadsnämnden
BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2016-2030
HOTELLET 8
Jönköpings Hemköp AB
INFO FR LIVSMEDELSVERKET
MHN-2016-2033
VANTEN 1
Willys AB
INFO FR LIVSMEDELSVERKET
MHN-2016-2035
GRÅBO 1:22
Mariam Saloum
ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL
MHN-2016-2036
BACKEN 1:113
Johny Jangmo (JS Bilvård & Däckcenter DITEC)
INSPEKTION
MHN-2016-2039
RYHOV 4:1
Apotek Hjärtat Retail AB
ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL
MHN-2016-2048
ASKEN 2
Enjoy Fab AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2049
ÖSTER 1:1
Jimmy Hashy
ANM - FLYTTAT TILL HAMNKANALEN
MHN-2016-2053
STIGBY 3:12
Bengtsgården - Visingsö AB
LIVSMEDELSKONTROLL
31 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-2056
NAPOLEON 8
Robert Berglund
TILLSYNSÄRENDE ENL MB - OLJECISTERN
MHN-2016-2058
RÖKINGE 12:2
Gerd Wetter
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2060
BERGET 1:61
Äldrenämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2062
ALMEN 5
Tocuman AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2063
VIRVELVINDEN 1
Pizzabutiken Shalom i Jönköping eftr. AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2067
STIGBY 3:12
Bengtsgården - Visingsö AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2072
ALMEN 2
RESEHUSET
MILJÖDIPLOMERING - OMDIPLOMERING
MHN-2016-2073
STIGAMO 1:25
Bengt Stockhaus
ANM - ENL RO - KOMPOSTERING AV KÖKSAVFALL
MHN-2016-2074
EKEBERG 4:1
Johan Ljungdahl
INSPEKTION
MHN-2016-2078
KUMLABY 10:1
Braheskolan Wisingsö hotell & konferens AB
LIVSMEDELSKONTROLL
32 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-2079
HÄLLSTORP 1:18
Transab
TILLSYNSÄRENDE ENL MB - FÖRFR SCHAKTMASSOR
MHN-2016-2080
VISINGSBORG 3:1
Bengtsgården - Visingsö AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2081
SMETLÅGA 2:2
Kerstin Linder
ANM - ENL RO - KOMPOSTERING AV KÖKSAVFALL
MHN-2016-2086
VISINGSBORG 3:1
BENGTSGÅRDEN HB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2087
GRÄNNAPÄRONET 2
GRÄNNAPÄRONET 2
KLAGOMÅL - DUVOR
MHN-2016-2091
STOCKMAKAREBYN 2
AB GRÄNNAHUS
Boberg Traktör AB
ANM - MISSTÄNKT MATFÖRGIFTNING
MHN-2016-2092
ÖLMSTAD 2:75
Barn- och Utbildningsnämnden
ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY
MHN-2016-2096
GASELLEN 5
Shamel Shamon
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2097
Emil
KLAGOMÅL - FLYGPLANSUTSLÄPP
33 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-2100
ÖSTANÅ 1:30
CHRISTIAN METTE
ANM - ENL RO - KOMPOSTERING AV KÖKSAVFALL
MHN-2016-2102
STIGAMO 1:25
Eva Ulff
ANM - TILLST INST MULLTOA
MHN-2016-2103
RUDU 11:1
ROLAND SJÖBERG
TILLSYNSÄRENDE ENL MB - OLJECISTERN
MHN-2016-2105
Oktetten 30
Stadsbyggnadsnämnden
FÖRFR - FÖRORENAD MARK
MHN-2016-2107
HACKSPETTEN 7
Netto Marknad Sverige AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2108
OKTETTEN 3
Barn- och Utbildningsnämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2113
GAMBRINUS 1
Wordtrail Consulting AB
ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL
MHN-2016-2115
HÄLLSTORP 1:18
SKANSKA SVERIGE
KLAGOMÅL - FRÅN SKANSKA GÖDSLING UTFÖRS PÅ DEPONIN
MHN-2016-2123
ÖVERDRAGET 10
TELEPROFFS
MILJÖDIPLOMERING - OMDIPLOMERING
MHN-2016-2125
MÅLARINNAN 1
Barn- och Utbildningsnämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
34 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-2126
SÖDER 2:1
Barn- och Utbildningsnämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2127
ROSENGÅRD 14
ATLANTIS SPA I HUSKVARNA AB
ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL
MHN-2016-2128
GRÅBO 1:22
Mariam Saloum
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2129
MJÄLARYD 3:313
Barn- och Utbildningsnämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2130
ÅSELE 11
Gastronomad AB
ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL
MHN-2016-2131
Ljungarp 1:33
Stadsbyggnadsnämnden
RIVNING AV BYGGNAD
MHN-2016-2132
ÖVERSTYCKET 23
Gourmet Fisk Sverige AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2133
ÖRNNÄSTET 4
Jönköpings stormarknad AB
INFO FR LIVSMEDELSVERKET
MHN-2016-2142
ÖRSERUM 1:21
LORENTZONS GÄSTGIVERI AB
ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - ÄNDRING
35 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-2144
TENHULT 24:69
Socialnämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2145
HÄLJARYD 1:61
Tenhult Grillen AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2146
HÄLJARYD 1:220
Calimali AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2147
HOVEN 1
Pizzeria Charisto AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2148
MJÄLARYD 3:300
Barn- och Utbildningsnämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2149
HÄLJARYD 1:20
Barn- och Utbildningsnämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2150
ÄDELMETALLEN 10
MÅRDSKOG & LINDQVIST AB
KLAGOMÅL - LARV I MAJSKORN SWEET & CRISPY
MHN-2016-2151
MJÄLARYD 3:13
Barn- och Utbildningsnämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2152
ÖRSERUM 2:7
HOTELL ÖRENSBADEN AB
ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL
MHN-2016-2154
HÄLJARYD 1:203
TENHULTS PRESSGJUTERI AB
BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
36 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-2157
LEKERYD 8:170
Lekeryds missionsförsamling
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2166
LEKERYD 1:19
Salles Pizzeria
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2167
LEKERYD 1:4
Lekeryds bensinstation AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2171
HACKSPETTEN 7
June pizza pan AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2173
KAXHOLMEN 12:10
Barn- och Utbildningsnämnden
ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY
MHN-2016-2185
VALUTAN 15
DOUGLAS W CHAMBERLAIN CORPORATION AB
ÖVERLÅTELSE AV VERKSAMHET
MHN-2016-2187
ROSENGÅRD 14
Hikmet & Philips pizzeria HB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2191
GUNILLABERG 1:7
GUNILLABERG 1:7
ANM - REGISTRERING AV DRICKSVATTENANL - NY
MHN-2016-2192
LÖVET 3
GUNILLABERG
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
37 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-2199
HELGONET 6
ALHAYEK, KHALIL
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2202
KLOSTERS FABRIKSOMRÅDE 7
Barn- och Utbildningsnämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2207
KORTEBO 4:9
Strandängens Montessoriförskola EK
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2208
REPLIKEN 7
Barn- och Utbildningsnämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2219
HÄROLDEN 5
Odeon pub & restaurang AB
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-2220
VÄSTER 1:1
MORMOR MAGDAS DÄRPRODUCERADE MAT OCH
GLASS AB
ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL
MHN-2016-2228
BUDKAVELN 25
Preem AB (publ)
INSPEKTION
MHN-2016-2235
ABBORREN 2
E BJURENSTEDT AB
ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL
MHN-2016-2255
LEKERYD 8:98
Barn- och Utbildningsnämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
38 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-2260
LEKERYD 8:168
Barn- och Utbildningsnämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-243
ÖVERSKOTTET 2
DJURSJUKHUSET
ÅTERK KONTROLL CFC
MHN-2016-273
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljöpris
MILJÖPRIS 2016
MHN-2016-307
GÖTALAND 5
STATENS JORDBRUKSVERK
ÅTERK KONTROLL CFC
MHN-2016-331
VAPENROCKEN 7
INVID Jönköping AB
ÅTERK KONTROLL CFC
MHN-2016-343
ÖRNNÄSTET 4
ICA MAXI STORMARKNAD
ÅTERK KONTROLL CFC
MHN-2016-344
BACKEN 2:40
WESTAL AB
ÅRSRAPPORT 2015
MHN-2016-354
Stigamo 1:31
Tekniska kontoret, Mark- och exploatering
ANM ENL MB (A,B,C)
MHN-2016-363
BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 1:167
Orinland Trade AB
ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - ÖVERTAGANDE
MHN-2016-377
ROTORN 1
TEAM SCHELIN AB
ANALYSRESULTAT - 2015
39 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-382
LÖPAREN 9
Veronica Sörman Dahl
KLAGOMÅL - KAJOR
MHN-2016-390
ÖVERSIKTEN 3
ROSELLPLAST AB
ÅTERK KONTROLL CFC
MHN-2016-393
Kommunfullmäktige
BEG FR KF OM YTTR - MINSKA ANVÄNDNINGEN AV FRYVERKERIER I KOMMUNEN
MHN-2016-407
LABBARP 1:4
Henrik Svensson
ANS - TILLST BEKÄMPNINGSMEDEL VATTENSKYDDSOMRÅDE
MHN-2016-409
MÅNSERYD 2:1
ÅGREN, CLAES-HENRIK
ANS - TILLST BEKÄMPNINGSMEDEL VATTENSKYDDSOMRÅDE
MHN-2016-410
MÄLLBY 10:1
LARS JONSSON
ANS - TILLST BEKÄMPNINGSMEDEL VATTENSKYDDSOMRÅDE
MHN-2016-414
MÅTTSTOCKEN 1
Barn- och Utbildningsnämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-434
MALLEN 1
Willys AB
ÅTERK KONTROLL CFC
MHN-2016-455
Odensjö 7:20
Andreas Tufvesson
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
40 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-460
PREUSSEN 20
PREEM AB (PUBL)
INSPEKTION
MHN-2016-493
VANTEN 1
WILLYS LÅGPRIS AB/D213500
ÅTERK KONTROLL CFC
MHN-2016-501
ÄREVARVET 4
Elektroteam Elteknik AB
TILLSYNSAVG ENL MB
MHN-2016-514
ALHAMBRA 1
SSRS STORA HOTELLET JÖNKÖPING AB
ÅTERK KONTROLL CFC
MHN-2016-569
STICKELÖSA 3:2
MARTIN HULTMAN
ANM ENL MB (A,B,C) - NY VERKSAMHET
MHN-2016-581
RÖTTLE 2:1
GRÄNNA FRUKT AB
ANS - TILLST BEKÄMPNINGSMEDEL VATTENSKYDDSOMRÅDE
MHN-2016-601
ÅSA 1:30
Jan Gumaelius
ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL
MHN-2016-602
HULUKVARN 1:31
Kamil Haddad
ANS - ENL RO - DISPENS FR SOPHÄMTNING
MHN-2016-603
HULUKVARN 1:31
Kamil Haddad
ANS - ENL RO - DISPENS FR SLAMTÖMNING
MHN-2016-613
PREUSSEN 20
PREEM AB (PUBL)
SKR FR VU - ÄNDRING AV VERKSAMHET
41 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-632
LANDÅN 6
GRÄNNA PLASTEMBALLAGE
ÅTERK KONTROLL CFC
MHN-2016-633
FLAHULT 2:312
Äldrenämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-650
STENSHOLM 1:454
Gustaf Blomqvist
ANS - TILLST BEKÄMPNINGSMEDEL VATTENSKYDDSOMRÅDE - VÄTTERN
MHN-2016-651
JÄRSTORP 2:1
HANS LUNDBERG
ANS - TILLST BEKÄMPNINGSMEDEL VATTENSKYDDSOMRÅDE
MHN-2016-714
LILLA ÅSA 3:95
Stefan Ekhall
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2016-742
Kommunstyrelsen
BEG FR KS OM YTTR - VATTNETS MILJÖMÅL ÅTGPGM 2017-2021
MHN-2016-753
Kortebo 2:6
Axel Dahlin
ANM - INST VÄRMEPUMP - JORD
MHN-2016-755
ROGBERGA-VISSMÅLEN 1:4
Tekniska kontoret, Fastighet
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2016-757
Kommunstyrelsen
BEG FR KS OM YTTR - KROPPSBEHANDLINGAR - ÅTGÄRDER F ETT STÄRKT KONSUMENTSKYDD
42 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-774
Norra Hökhult 1:9
Karl-Olof Fransson
ANM - INST VÄRMEPUMP - JORD
MHN-2016-822
NORRAHAMMAR 30:1
Barn- och Utbildningsnämnden
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-831
PREUSSEN 20
PERSSON & ANDERSSON BILSERVICE AB
TILLSYNSAVG ENL MB
MHN-2016-835
ROSENDALA 7
SOCIALNÄMNDEN
LIVSMEDELSKONTROLL
MHN-2016-848
VÅRSTA 3
4061391 Macken Barnarpsgatan AB
ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - ÖVERTAGANDE
MHN-2016-85
BERGET 2:1
Joacim Magnusson
ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY
MHN-2016-863
Kommunstyrelsen
BEG FR KS OM YTTR - MILJÖGIFTER I VATTEN KLASSIFICERING AV YTVATTENSTATUS
MHN-2016-901
Stadsbyggnadskontoret
BEG FR STBN OM YTTR - SAMRÅD F NYTT STADSMILJÖPGM
MHN-2016-965
VÅRSTA 3
4261395 Timo och Paula Servicehandel AB
ANM - AVREGISTRERING LIVSMEDELSANL
MHN-2016-970
Hakarp 1:14
Ulf Jansson
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
43 (44)
Ärende
Diarienummer
Fastighet
Namn
Sökbegrepp
Ärendemening
MHN-2016-972
RITAREN 2
SOCIALNÄMNDEN
ANM - REGISTRERING AV LIVSMEDELSANL - NY
MHN-2016-975
Kopparp 1:10
Yvonne Virefjäll
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
44 (44)
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddskontoret
MEDDELANDEN - HANDLINGAR F K
2016-05-19
Urval:
Anita Nilsson
Händelse - Händelsekategorikod: 'FK'; Händelsedatum: '2016-04-21...2016-05-18'
Händelse
Diarienummer
Fastighet
Namn
Handling
Ärende
Sökbegrepp
MHN-2011-4889:27
NORRAHAMMARS-ULVSTORP 1:6
Växjö tingsrätt
BESL FR VÄXJÖ TINGSRÄTT F K - DOMSLUT
SKR FR TK - BULLERISSOLERING
NORRAHAMMARS-ULVSTORP 1:6
MHN-2013-4445:5
SJÖHULT 2:3
BESL FR LST F K - FORTSATT
UNDERSÖKNINGSKONCESSION INFÖR BRYTNING
SJÖHULT 2:3
Länsstyrelsen i Jönköpings län
SKR FR LST - ANS OM UNDERSÖKNINGSKONCESSION
ENL LAG OM VISSA TORVFYNDIGHETER
MHN-2014-2756:5
RAVELSMARK 13:20
LUNDBERG, PER FREDRIK MATTIAS
KOMPL HANDL F K - FOTO
ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL
RAVELSMARK 13:20
MHN-2015-2372:5
Målviken 1:3
Patrik Målevik
KOMPL HANDL F K - KARTA
ANS - TILLST ATT INRÄTTA AVLOPPSANL
MHN-2015-2693:3
Trånghalla 3:221
Sandra Jansson
BRUNNSPROTOKOLL F K
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2015-2856:3
Hövik 1:51
Peder Alsen
BRUNNSPROTOKOLL F K
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2015-3600:3
HUSKVARNA 5:2
HUSQVARNA AB
SKR FR LST F K - RAPPORT FR
FÖRSTAGÅNGSUNDERSÖKNING
SKR FR ASKENGRENS - FÖRSTAGÅNGSUNDERSÖKNING
1/6
Händelse
Diarienummer
Fastighet
Namn
Handling
Ärende
Sökbegrepp
MHN-2015-3858:4
VÄSTRABY 2:10
Marita Levinsson
BRUNNSPROTOKOLL F K
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2015-3912:3
Ölmstads-Perstorp 1:2
Kjell Eklund
BRUNNSPROTOKOLL F K
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2015-3917:3
Månsarp 1:66
Andreas Johansson
BRUNNSPROTOKOLL F K
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2015-3989:3
Barnarp 1:171
Yacoub Younan
BRUNNSPROTOKOLL F K
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2015-3999:3
Slänten 3
Håkan Göransson
BRUNNSPROTOKOLL F K
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2015-4000:3
Slänten 2
Andreas Stamborg
BRUNNSPROTOKOLL F K
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2015-4244:3
ÖLMSTAD 1:6
Peter Forsemalm
BRUNNSPROTOKOLL F K
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2015-4377:3
Stensholm 1:211
Doris Einarsson
BRUNNSPROTOKOLL F K
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2015-4380:3
KORPARP 1:6
Ulf Grahm
BRUNNSPROTOKOLL F K
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
2/6
Händelse
Diarienummer
Fastighet
Namn
Handling
Ärende
Sökbegrepp
MHN-2015-65:3
Hakarps-Fagerslätt 1:209
Josef Lazar
BRUNNSPROTOKOLL F K
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2015-701:17
PERU 4
Svea Hovrätt
BESL FR SVEA HOVRÄTT F K - SKRIVER AV MÅLET
ANM - ANLÄGGA/DRIVA LOKAL - FÖRSKOLA
MHN-2016-1004:3
ÅLDERDOMEN 4
Paul Buckley
KOMPL HANDL F K - KARTA
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2016-1004:4
ÅLDERDOMEN 4
Paul Buckley
BRUNNSPROTOKOLL F K
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2016-1410:2
FLAHULT 3:161
Stadsbyggnadsnämnden
KOMPL HANDL F K - MAILKONVERSATION MELLAN BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
TK O STBK
MHN-2016-1897:3
PILTEN 13
Stadsbyggnadsnämnden
SKR FR VU F K - REV BYGGLOVSANS
BEG FR STBN OM YTTR - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MHN-2016-1902:1
VISIONEN 3
CORALLEN I JÖNKÖPING AB
BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL
BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL
MHN-2016-1956:1
Västanå 1:2
Länsstyrelsen i Jönköpings län
BESL FR LST F K - DAMMSÄKERHETSKLASS
BESL FR LST FK - DAMMSÄKERHETSKLASS
MHN-2016-1988:1
ÖRIKET 2
Lindahls mejeriprodukter AB
SKR FR KNIVSTA KOMMUN F K - MÖGEL I KVARG
SKR FR KNIVSTA KOMMUN F K - MÖGEL I KVARG
3/6
Händelse
Diarienummer
Fastighet
Namn
Handling
Ärende
Sökbegrepp
MHN-2016-2015:1
JUVELEN 4
BOSTADS AB VÄTTERHEM
BESL FR NV F K - TRANSPORT AV AVFALL
BESL FR NV F K - TRANSPORT AV AVFALL
MHN-2016-2021:1
SJÖHULT 2:9
Johan Lagerman
BESL FR LST F K - FÖRPRÖVNING ENL DF VILTHÄNG BESL FR LST FK - FÖRPRÖVNING ENL DF VILTHÄNG
MHN-2016-2044:1
FLAHULT 74:3
RECYCTEC AB
SKR FR LST F K - MEDDELANDE MILJÖFARLIG
VERKSAMHET
SKR FR LST F K - MEDDELANDE MILJÖFARLIG
VERKSAMHET
MHN-2016-2066:1
Vulcanus 15
Nomor AB
UNDERÄTTELSE F K - SPRIDNING AV BIOCIDER
UNDERÄTTELSE F K - SPRIDNING AV BIOCIDER
MHN-2016-2079:3
HÄLLSTORP 1:18
Transab
KOMPL HANDL F K - UNDERSÖKNING AV
TORVUPPLAG
MHN-2016-2098:1
VÄGPORTEN 4
TILLSYNSÄRENDE ENL MB - FÖRFR SCHAKTMASSOR
Tekniska nämnden
SKR FR TK F K - ANM OM YRKESMÄSSIG INSAMLING SKR FR TK F K - ANM OM YRKESMÄSSIG INSAMLING AV
AV AVFALL
AVFALL
MHN-2016-2104:1
KÄLLARP 1:3
Länsstyrelsen i Jönköpings län
SKR FR LST F K - RUTINER KONTR AV VERKSAMHET SKR FR LST F K - RUTINER KONTR AV VERKSAMHET
MHN-2016-2111:1
HEDENSTORP 1:75
SKR FR V MÄLARDALEN F K - KONTR RAPPORT
Västra Mälardalens Myndighetsförbund
SKR FR VÄSTRA MÄLARDALENS
MYNDIGHETSFÖRBUND F K - KONTR RAPPORT
MHN-2016-2122:1
Naturvårdsverket
BESL FR NV F K - FÖREL ATT ANM
BATTERIREGISTER
BESL FR NV F K - FÖREL ATT ANM BATTERIREGISTER
4/6
Händelse
Diarienummer
Fastighet
Namn
Handling
Ärende
Sökbegrepp
MHN-2016-2139:1
JÖRANSBERG 1:251
Länsstyrelsen i Jönköpings län
SKR FR LST F K - REDOVISNING AV GENOMFÖRDA
ÅTG EFTER PERIODISK UNDERSÖKNING
SKR FR LST F K - REDOVISNING AV GENOMFÖRDA ÅTG
EFTER PERIODISK UNDERSÖKNING
MHN-2016-2140:1
KARLSFORS 3:5
Länsstyrelsen i Jönköpings län
SKR FR LST F K - REDOVISNING AV GENOMFÖRDA
ÅTG EFTER PERIODISK UNDERSÖKNING
SKR FR LST F K - REDOVISNING AV GENOMFÖRDA ÅTG
EFTER PERIODISK UNDERSÖKNING
MHN-2016-2158:1
FLAHULT 74:3
RECYCTEC AB
SKR FR LST F K - TILLSYNSRAPPORT PERIODISK
UNDERSÖKNING
SKR FR LST F K - TILLSYNSRAPPORT PERIODISK
UNDERSÖKNING
MHN-2016-2169:1
BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 1:93
MO MEKANISKA VERKSTAD AB
SKR FR JKPG`S TINGSRÄTT F K - UNDERRÄTTELSE
SKR FR JKPG`S TINGSRÄTT F K - UNDERRÄTTELSE
MHN-2016-2179:1
LAPPEN 8
JÖNKÖPING ENERGI AB
SKR FR LST F K - RAPPORTER FR
EMISSIONSMÄTNING UTSLÄPP T LUFT
SKR FR LST F K - RAPPORT FR EMISSIONSMÄTNING
UTSL T LUFT
MHN-2016-219:3
Barnarp 1:139
Wael Issam Hamze
BRUNNSPROTOKOLL F K
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2016-2194:1
LÄSÄNG 1:12
Lena Ståhl
FÖRFR F K - SJKUTTIDER
FÖRFR F K - SJKUTTIDER
MHN-2016-2214:1
Vakten 8
SanTek Kameraövervakning AB
BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL
BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL
MHN-2016-2240:1
Naturvårdsverket
BESL FR NV F K - TRANSPORT AV AVFALL
BESL FR NV F K - TRANSPORT AV AVFALL
Naturvårdsverket
5/6
Händelse
Diarienummer
Fastighet
Namn
Handling
Ärende
Sökbegrepp
MHN-2016-2254:1
Edet 3:10
Polismyndigheten
BESL FR POLISEN F K - FÖRUNDERSÖKNING LÄGGS BESL FR POLISEN F K - FÖRUNDERSÖKNING LÄGGS NED
NED
MHN-2016-2256:1
Lalleryd 1:11
Lalleryds Skogstjänst
BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL
BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL
MHN-2016-2257:1
BACKEN 2:30
JAHN JOHANSSONS MILJÖTJÄNST AB
BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL
BESL FR LST F K - TILLST TRANSPORT AV AVFALL
MHN-2016-286:3
Tokio 28
Nedjeljka Bacelj
BRUNNSPROTOKOLL F K
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2016-32:4
Bankeryds-Torp 1:54
Anders Kälvelid
BRUNNSPROTOKOLL F K
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2016-342:4
Tenhult 28:2
Johan Karlsson
BRUNNSPROTOKOLL F K
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2016-344:3
BACKEN 2:40
WESTAL AB
KOMPL HANDL F K - VATTENPROVTAGNING O FOTO ÅRSRAPPORT 2015
MHN-2016-701:3
Tuggarp 2:7
Johan Alsäter
BRUNNSPROTOKOLL F K
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
MHN-2016-87:3
ATTARP 2:126
Marie Ederfors
BRUNNSPROTOKOLL F K
ANM - INST VÄRMEPUMP - BERG
6/6
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddskontoret
DELEGATIONSBESLUT
Administrativa ärenden
2016-05-19
Urval:
Anita Nilsson
Händelse - Händelsekategorikod: 'DELB'; Beslutsnummer: 'DAD*'; Händelsedatum: '201603-24...2016-05-18'
Händelse
Diarienr
Rubrik
Handl
Fastighet
Sökbegrepp
MHN-2016-2205:1
DAD § 006 FÖRDELNING AV ARBETSMILJÖUPPGITER FR NÄMND T 2016-05-13
FÖRVALTNINGSCHEF
Håkan Strid
HÅS
MHN-2016-2206:1
HÅS
Namn
DAD § 007 FÖRDELNING AV ARBETSMILJÖUPPGITER FR
ÖVERORDNAD CHEF
Anders Hansson
Datum
2016-05-13
1/1
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddskontoret
DELEGATIONSBESLUT
Hälsoskyddsärenden
2016-05-20
Urval:
Anita Nilsson
Händelse - Händelsekategorikod: 'DELB'; Beslutsnummer: 'DAH*'; Händelsedatum: '201604-21...2016-05-18'
Händelse
Diarienr
Rubrik
Namn
Datum
Handl
MHN-2016-714:2
Fastighet
Sökbegrepp
DAH § 107 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
MAW
LILLA ÅSA 3:95
MHN-2016-1897:2
DAH § 108 YTTR T STBN - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MAW
PILTEN 13
MHN-2016-1607:2
DAH § 109 YTTR T STBN - FÖRHANDSBESKED
MR
Norrahammars-Månstorp 2:5
MHN-2015-2683:3
EE
DAH § 110 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
KNAPEN 1
SK-Ink Tatuering
2016-04-26
2016-04-27
2016-04-22
Stefan Ekhall
2016-04-26
Stadsbyggnadsnämnden
2016-04-26
Stadsbyggnadsnämnden
MHN-2015-1441:3
DAH § 111 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
EE
BALLADEN 1
MHN-2014-4634:6
DAH § 112 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
EE
DRÖMMEN 9
Irina Höglund
2016-04-27
Blitz Ink (Gabrijel Stepanovic)
MHN-2016-1599:2
DAH § 113 YTTR T STBN - FÖRHANDSBESKED
MR
ÖDESTUGU-ÅNARYD 1:4
2016-04-27
MHN-2015-3569:3
EE
DAH § 114 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
HERDEN 6
Kristinas Fotvård
2016-04-27
MHN-2015-260:5
DAH § 115 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
2016-04-27
EE
ARKEN 3
Stadsbyggnadsnämnden
Marlene Olsson
* DAH § 116 BESLUT FINNS EJ PÅ DENNA PARAGRAF
MHN-2015-3274:3
DAH § 117 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
EE
HERDEN 6
2016-04-28
Looking PerfecT Sverige (Therese Johansson)
1/6
Händelse
Diarienr
Rubrik
Handl
Namn
MHN-2016-1235:3
Fastighet
Sökbegrepp
DAH § 118 YTTR T STBN - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MAW
KAXHOLMEN 12:10
MHN-2016-753:2
DAH § 119 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
MR
Kortebo 2:6
Datum
2016-04-28
Stadsbyggnadsnämnden
2016-04-28
Axel Dahlin
MHN-2016-774:3
DAH § 120 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
MR
Norra Hökhult 1:9
MHN-2016-970:2
DAH § 121 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
MAW
Hakarp 1:14
2016-04-28
Karl-Olof Fransson
2016-04-28
Ulf Jansson
MHN-2016-1004:2
DAH § 122 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
MR
ÅLDERDOMEN 4
2016-04-28
MHN-2016-1061:2
DAH § 123 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
MR
Månsarps-Renstorp 1:67
MHN-2016-1107:2
DAH § 124 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
MR
ÖLMSTADS-ÅNARYD 6:3
MHN-2016-975:2
DAH § 125 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
MAW
Kopparp 1:10
MHN-2016-1175:2
MAW
DAH § 126 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
Martin Ambjörnsson
2016-04-28
MHN-2016-1177:2
MAW
DAH § 127 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
Gudmunderyd 4:13
Lars-Gösta Wadsten
2016-04-28
MHN-2016-1333:2
DAH § 128 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
2016-04-29
MAW
BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 1:202 Andreas Johansson
Paul Buckley
2016-04-28
Joacim Roos
2016-04-28
BOJAN ERIKSSON
2016-04-28
Yvonne Virefjäll
MHN-2015-1577:15
DAH § 129 DISPENS
LH
LÄRAN 1
2016-04-29
MHN-2016-1440:4
MAW
DAH § 130 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
Styrmannen 18
Kenneth Johansson
Barn- och Utbildningsnämnden
2016-04-29
2/6
Händelse
Diarienr
Rubrik
Handl
Namn
MHN-2016-1791:2
Fastighet
Sökbegrepp
DAH § 131 YTTR T STBN - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MAW
PILTEN 15
MHN-2016-1402:2
DAH § 132 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
MAW
SLÖJDBODEN 3
2016-04-29
Stadsbyggnadsnämnden
2016-04-29
Dani Younan Murad
MHN-2016-1438:3
DAH § 133 YTTR T STBN - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MR
FLÄTTINGE 5:1
MHN-2016-185:3
DAH § 134 AVG ENL STRÅLSKYDDSLAGEN - SOLARIE
PE
HÄLJARYD 1:97
MHN-2016-1993:2
Datum
2016-05-02
Stadsbyggnadsnämnden
2016-05-03
BERGA TRÄNINGSSTUDIO
DAH § 135 YTTR T SOC - ALKOHOLTILLSTÅND
Socialtjänsten
2016-05-06
EE
Algen 2
MHN-2016-1958:2
DAH § 136 YTTR T STBN - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
2016-05-06
LH
KÅPERYD 1:145
MHN-2016-1708:3
DAH § 137 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
MAW
SIGNESBO 8:9
MHN-2016-1778:2
DAH § 138 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
MAW
Saxen 3
MHN-2016-2029:2
MAW
DAH § 139 YTTR T STBN - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
TRÅNGHALLA 3:200
Stadsbyggnadsnämnden
2016-05-09
2016-05-09
Stadsbyggnadsnämnden
2016-05-06
Johan Ottosson
2016-05-06
Arvid Josefsson
MHN-2016-1760:2
DAH § 140 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
MAW
RISEBO 1:3
MHN-2016-1740:2
DAH § 141 YTTR T STBN - BYGGLOV
MR
Hällstorp 1:20
Thomas Bergström
2016-05-09
Stadsbyggnadsnämnden
MHN-2016-1985:2
DAH § 142 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
MR
ÅKARP 6:11
MHN-2016-1925:2
MAW
DAH § 143 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
Mjälaryd 3:283
Nils-Olof Lindén
2016-05-10
BENGT KARLSSON
2016-05-10
3/6
Händelse
Diarienr
Rubrik
Handl
Namn
MHN-2016-1395:2
Fastighet
Sökbegrepp
DAH § 144 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
MAW
Jordstorp 2:4
MHN-2016-1532:2
DAH § 145 YTTR T STBN - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MR
Rökinge 12:6
MHN-2016-1935:2
DAH § 146 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
MAW
Datum
2016-05-10
Christoffer Hansson
2016-05-10
Stadsbyggnadsnämnden
2016-05-10
Pierre Bokor
MHN-2016-1994:2
DAH § 147 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
MAW
Flahult 2:160
2016-05-13
Kastriot Marniku
MHN-2016-1970:2
DAH § 148 YTTR T STBN - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
MAW
Uppgränna 5:7
MHN-2016-2210:1
DAH § 149 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
TM
BERGET 1:86
MHN-2016-2212:1
DAH § 150 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
TM
KORTEBO 4:9
MHN-2016-2215:1
DAH § 151 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
TM
PERU 5
2016-05-13
Stadsbyggnadsnämnden
2016-05-16
BERGSGÅRDENS FÖRSKOLA
2016-05-16
JÖNKÖPINGS KRISTNA SKOLFÖRENING
2016-05-16
FÖRÄLDRAKOOPERATIVET IGELKOTTENS
FÖRSKOLA
MHN-2016-2217:1
DAH § 152 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
TM
KORTEBO 4:9
2016-05-16
MHN-2016-2221:1
TM
DAH § 153 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
HALLONET 7
HALLONETT AB
2016-05-16
2016-05-16
FÖRENINGEN FÖR FÖRSKOLAN KULINGEN
MHN-2016-2222:1
DAH § 154 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
TM
LAPPEN 16
MHN-2016-2224:1
DAH § 155 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
TM
STOCKMAKAREBYN 2
MHN-2016-2225:1
DAH § 156 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
TM
RÖRET 1:156
HALLONETT
2016-05-16
HALLONETT
2016-05-16
FÖRSKOLAN SMULTRONET
4/6
Händelse
Diarienr
Rubrik
Handl
Namn
MHN-2016-2226:1
Fastighet
Sökbegrepp
DAH § 157 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
TM
LEKERYD 8:170
MHN-2016-2227:1
DAH § 158 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
TM
SMÖRBLOMMAN 1
Datum
2016-05-16
LEKERYDS MISSIONSFÖRSAMLING
2016-05-16
STIFTELSEN KUNGSPORTENS FÖRSKOLA
MHN-2016-2238:1
DAH § 159 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
TM
KYRKAN 16
2016-05-17
MHN-2016-2245:1
DAH § 160 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
TM
HAKARP 2:9
MHN-2016-2251:1
TM
DAH § 161 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
LAGMANNEN 5
Jönköpings pastorat
2016-05-17
MHN-2016-2261:1
DAH § 162 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
2016-05-17
MAW
Samset 3:1
MHN-2016-2262:1
DAH § 163 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
TM
RATTEN 21
MHN-2016-2265:1
DAH § 164 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
TM
RYHOV 3:2
MHN-2016-2266:1
MAW
DAH § 165 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
PUMPEN 14
VÅRSOLS FÖRSKOLA
2016-05-17
2016-05-17
FÖRENINGEN FÖR HUSKVARNA KYRKAS FÖRSKOLA
2016-05-17
KYRKBACKENS FÖRSKOLA,, HAKARP
VITTRASKOLORNA AB
2016-05-17
Jönköpings pastorat
2016-05-17
ROSA TORNET I JÖNKÖPING EKONOMISK FÖRENING
MHN-2016-2269:1
DAH § 166 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
TM
VATTENPASSET 6
MHN-2016-2277:1
DAH § 167 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
MAW
ÖVERLÅTELSEN 14
BARNENS HUS (MONTESSORIFÖRSKOLA)
2016-05-17
RÅSLÄTTS FÖRSAMLINGSGEMENSKAP
MHN-2016-2278:1
DAH § 168 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
TM
RÅBY 4:1
2016-05-18
MHN-2016-2279:1
TM
DAH § 169 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
2016-05-17
BARNARP 12:28
FÖRSKOLAN PANDAN I JÖNKÖPING,
PERSONALKOOPERATIV, EK
FÖRENINGEN LYCKANS FÖRSKOLA
5/6
Händelse
Diarienr
Rubrik
Handl
Namn
MHN-2016-2280:1
Fastighet
Sökbegrepp
DAH § 170 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
TM
HÄLJARYD 18:1
MHN-2016-2286:1
DAH § 171 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
TM
ATTARP 2:472
2016-05-18
REGNBÅGENS FÖRSKOLA
MHN-2016-2287:1
DAH § 172 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
KORTEBO 4:9
2016-05-18
PERSONALKOOPERATIVET SAGOSKOGENS
FÖRSKOLA EK
MHN-2016-2289:1
DAH § 173 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
TM
UPPSALA 8
MHN-2016-2291:1
DAH § 174 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
TM
ÖLMSTADS-ÅNARYD 9:1
MHN-2016-2293:1
DAH § 175 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
TM
KORTEBO 4:9
MHN-2016-2294:1
2016-05-17
PINGSTLILJANS FÖRSKOLA
TM
TM
Datum
2016-05-18
Jönköpings pastorat
2016-05-18
Barn- och Utbildningsnämnden
2016-05-18
STRANDÄNGENS MONTESSORIFÖRSKOLA EK
DAH § 176 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
2016-05-18
PERSONALKOOPERATIVET TUMMELISA FÖRSKOLA
EK
NORRAHAMMAR 54:1
MHN-2016-2296:1
DAH § 177 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
TM
KARSHULT 1:16
MHN-2016-2297:1
DAH § 178 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
TM
ESBJÖRNARP 1:8
2016-05-18
BERGSGÅRDENS FSK
2016-05-18
SKÄRSTADS MISSIONSFÖRSAMLING
6/6
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddskontoret
DELEGATIONSBESLUT
Avloppsärenden
2016-05-19
Urval:
Anita Nilsson
Händelse - Händelsekategorikod: 'DELB'; Beslutsnummer: 'DAL*'; Händelsedatum: '201604-23...2016-05-18'
Händelse
Diarienr
Rubrik
Handl
Fastighet
Sökbegrepp
DAL § 087 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL
SIGNESBO 8:9
Johan Ottosson
MHN-2016-1569:2
CM
Namn
MHN-2016-1874:3
DAL § 088 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL
CM
Bosgård 1:43
MHN-2014-2730:4
DAL § 089 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL
JK
GUDMUNDERYD 1:12
Datum
2016-04-25
2016-04-28
Martin Ambjörnsson
2016-04-29
Sten Gustafsson
GUDMUNDERYD 1:12
MHN-2016-1967:2
DAL § 090 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL
2016-04-29
CM
Ölmstads-Sandvik 2:1
FREDRIK VON OTTER
MHN-2001-3215:6
PE
DAL § 091 FÖRBUD
TORNARP 1:2
2016-05-02
PER-OLOV O DORIS INGVOR MARIANNE SANDQVIST
TORNARP 1:2
MHN-2001-3215:5
DAL § 092 FÖRBUD
PE
TORNARP 1:2
2016-05-02
PER-OLOV O DORIS INGVOR MARIANNE SANDQVIST
TORNARP 1:2
MHN-2012-4758:4
DAL § 093 FÖRBUD
PE
RIDDERSBERG 1:21
2016-05-09
SANDBERG, JON ROLAND O PERNILLA LISBETH
RIDDERSBERG 1:21
MHN-2012-4758:5
DAL § 094 FÖRBUD
PE
RIDDERSBERG 1:21
2016-05-09
SANDBERG, JON ROLAND O PERNILLA LISBETH
RIDDERSBERG 1:21
MHN-2016-2057:3
CM
DAL § 095 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL
ÖSTRA HÖREDA 3:2
Ann Karlsson
2016-05-09
MHN-2016-2102:2
DAL § 096 FÖREL MULLTOA
2016-05-10
CM
STIGAMO 1:25
Eva Ulff
1/3
Händelse
Diarienr
Rubrik
Handl
Namn
Datum
MHN-2015-2254:3
Fastighet
Sökbegrepp
DAL § 097 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL
JK
TUVERYD 2:13
MHN-2015-2256:3
JK
DAL § 098 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL
STAMSERYD 8:1
Sivert Karlsson
2016-05-10
2016-05-10
2016-05-10
Rolf Johansson
MHN-2015-2255:3
DAL § 099 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL
JK
TUVERYD 2:11
MHN-2016-2011:2
DAL § 100 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL
LH
GUNNARSÖ 1:4
Birgitta Ramstrand Efraim
2016-05-10
JONAS NÄREBY
MHN-2016-1885:3
DAL § 101 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL
JK
Alboga 1:9
MHN-2012-4758:7
DAL § 102 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL
PE
RIDDERSBERG 1:21
2016-05-11
Daniela Holmgren
2016-05-11
SANDBERG, JON ROLAND O PERNILLA LISBETH
RIDDERSBERG 1:21
MHN-2001-1993:15
PE
DAL § 103 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL
2016-05-12
SVANSÖ 1:21
VISKOVICH, DANIEL O WETTER, MARIA
SVANSÖ 1:21
MHN-2016-601:2
DAL § 104 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL
JK
ÅSA 1:30
MHN-2016-2160:3
DAL § 105 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL
CM
NYBROHULT 1:3
MHN-2001-2893:4
DAL § 106 FÖRBUD
PE
ÖLMSTADS-PERSTORP 1:5
2016-05-16
Jan Gumaelius
2016-05-13
OLOF JOHANSSON
2016-05-16
GUSTAFSSON, MARTIN
ÖLMSTADS-PERSTORP 1:5
MHN-2013-2130:5
PE
DAL § 107 FÖRBUD
VÄRNVIK 1:1
2016-05-17
KINDBERG, KARL-OLOF O INGRID MARGARETA
VÄRNVIK 1:1
MHN-2013-2130:4
DAL § 108 FÖRBUD
PE
VÄRNVIK 1:1
2016-05-17
KINDBERG, KARL-OLOF O INGRID MARGARETA
VÄRNVIK 1:1
MHN-2015-3755:3
DAL § 109 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL
JK
Stamseryd 5:2
2016-05-17
Birgitta Johansson
2/3
Händelse
Diarienr
Rubrik
Handl
Namn
MHN-2015-3754:3
Fastighet
Sökbegrepp
DAL § 110 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL
JK
STAMSERYD 4:2
MHN-2015-2321:4
DAL § 111 TILLST INRÄTTA AVLOPPSANL
JK
ÖLMSTADS-TOKERYD 2:4
Datum
2016-05-17
Peter Nolander
2016-05-17
Mats Kiviniemi
3/3
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddskontoret
DELEGATIONSBESLUT
Livsmedelsärenden
2016-05-19
Urval:
Anita Nilsson
Händelse - Händelsekategorikod: 'DELB'; Beslutsnummer: 'DLI*'; Händelsedatum: '201604-21...2016-05-18'
Händelse
Diarienr
Rubrik
Handl
Fastighet
Namn
Datum
Sökbegrepp
MHN-2016-1777:3
JSL
DLI § 110 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
ATTARP 2:9
Poul Nisan
2016-04-22
MHN-2016-1843:5
DLI § 111 FÖRBUD
2016-04-21
KB
STOCKMAKAREBYN 2
Boberg Traktör AB
MHN-2016-1884:1
DLI § 112 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
HDH
MÄLLBY 13:31
2016-04-21
MHN-2016-1862:3
DLI § 113 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
JS
SMÅSKOLAN 2
MHN-2016-1586:2
MS
DLI § 114 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
ANSVARET 1
Dani M AB
2016-04-25
MHN-2016-1314:3
DLI § 115 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
2016-04-27
VA
VATTENÖDLAN 10
MHN-2015-3833:3
DLI § 116 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
MK
ANSVARET 2
Joel Mellin
2016-04-22
Barn- och Utbildningsnämnden
Socialnämnden
2016-04-26
The English Shop
MHN-2016-972:3
DLI § 117 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
VA
RITAREN 2
2016-04-26
MHN-2016-375:3
MK
DLI § 118 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
KÖPMANNEN 3
Polkaprinsen AB
2016-04-26
MHN-2016-1843:49
DLI § 119 UPPHÄVANDE AV FÖRBUD
2016-04-26
KB
STOCKMAKAREBYN 2
MHN-2016-1952:1
DLI § 120 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
JS
SANDAGYMNASIET 1
SOCIALNÄMNDEN
Boberg Traktör AB
2016-04-26
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
1/3
Händelse
Diarienr
Rubrik
Handl
Fastighet
Namn
Datum
Sökbegrepp
MHN-2016-1663:1
DLI § 121 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
VA
HARPUNEN 5
2016-04-28
Kaffekompagniet i Jönköping AB
MHN-2016-1750:1
DLI § 122 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
VA
FLÄTAN 12
2016-04-28
MHN-2016-1980:1
DLI § 123 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
HDH
ELEVEN 4
MHN-2016-1124:2
DLI § 124 FÖREL
MK
VANTEN 2
MHN-2016-1955:1
DLI § 125 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
JS
VENUS 13
MHN-2016-1992:1
VA
DLI § 126 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
HACKSPETTEN 4
ROSENS PÄRLA AB
2016-05-02
MHN-2016-1140:3
MS
DLI § 127 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
UGGLEVIKEN 12
Viet Nam Nam restaurang
2016-04-29
MHN-2016-860:2
DLI § 128 FÖREL
2016-04-29
JFO
BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 1:167 Orinland Trade AB
MHN-2016-1734:3
DLI § 129 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
MS
HÄLJARYD 2:67
MHN-2016-1031:3
DLI § 130 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
VA
ÖVERLÄRAREN 5
MHN-2016-1178:4
MS
DLI § 131 FASTST AV AVG F EXTRA OFF KONTR
Scandic hotell AB
ÅMINNE 1
2016-05-03
2016-05-09
Munburgerchies AB
2016-04-27
Barn- och Utbildningsnämnden
2016-04-28
Falamaz Mouhamad Hemmo
2016-04-28
Pingstförsamlingen i Huskv.
2016-05-02
Robert Baho
2016-05-09
Råslättsrestaurangen AB
MHN-2016-1698:3
DLI § 132 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
VA
ASKEN 2
MHN-2016-1894:2
DLI § 133 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
MS
VALUTAN 15
Enjoy Fab AB
2016-05-09
Klosterbjörnen AB
2/3
Händelse
Diarienr
Rubrik
Handl
Fastighet
Namn
Datum
Sökbegrepp
MHN-2016-2006:2
DLI § 134 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
MS
KÄLLARP 1:3
2016-05-09
Road Star HB
MHN-2016-1710:3
DLI § 135 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
VA
FÄRGEN 9
MHN-2016-2108:1
DLI § 136 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
HDH
OKTETTEN 3
MHN-2016-1182:2
DLI § 137 FASTST AV AVG F EXTRA OFF KONTR
JSL
JAMBEN 2
MHN-2016-1145:3
DLI § 138 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
VA
Barnarps-Kråkebo 1:62
2016-05-10
Pizzabagarna JKPG AB
2016-05-10
Barn- och Utbildningsnämnden
2016-05-11
SOCIALNÄMNDEN
2016-05-10
Dream of Sweden AB
MHN-2016-1685:3
DLI § 139 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
MS
GRÅBO 1:22
MHN-2016-848:3
MS
DLI § 140 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
VÅRSTA 3
4061391 Macken Barnarpsgatan AB
2016-05-10
P&B TURBUTIKEN
2016-05-11
* DLI § 141 BESLUT FINNS EJ PÅ DENNA PARAGRAF
MHN-2016-2092:3
DLI § 142 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
MK
ÖLMSTAD 2:75
MHN-2016-2173:2
DLI § 143 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
MK
KAXHOLMEN 12:10
MHN-2016-2193:1
DLI § 144 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
KB
ÅNGAN 1
MHN-2016-1058:3
JSL
DLI § 145 FASTST AV ÅRLIG LIVSMEDELSAVG
MAJSTÅNGEN 13
Pizzeria Majstången AB
2016-05-13
Barn- och Utbildningsnämnden
2016-05-13
Barn- och Utbildningsnämnden
2016-05-13
Ahaanthai HB
2016-05-19
3/3
DELEGATIONSBESLUT
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Miljöskyddsärenden
2016-05-19
Urval:
Anita Nilsson
Händelse - Händelsekategorikod: 'DELB'; Beslutsnummer: 'DMI*'; Händelsedatum: '201604-21...2016-05-18'
Händelse
Diarienr
Rubrik
Handl
Fastighet
Namn
Datum
Sökbegrepp
MHN-2016-1883:1
LV
DMI § 178 BESL - ÅRLIG TILLSYNSAVG
HEDENSTORP 1:20
Holst Entreprenad AB
2016-04-21
MHN-2016-1891:1
DMI § 179 BESL - ÅRLIG TILLSYNSAVG
2016-04-21
LV
HYLTENA 1:60
MHN-2016-1893:1
DMI § 180 BESL - ÅRLIG TILLSYNSAVG
LV
RIDDERSBERG 1:15
MHN-2016-1857:1
DMI § 181 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
ANB
LJUNGARUM 3:2
MHN-2016-1899:1
LV
DMI § 182 BESL - ÅRLIG TILLSYNSAVG
KÄLLARP 2:1
Jönköpings Last & Mark AB
2016-04-22
2016-04-22
I L Recycling Service AB
2016-04-21
Jönköpings Bildemontering AB
2016-04-21
Tekniska kontoret, Mark- och exploatering
MHN-2016-651:3
DMI § 183 TILLSTÅND VATTENSKYDDSOMRÅDE
MN
JÄRSTORP 2:1
MHN-2012-3502:13
DMI § 184 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
ANB
UNNARYD 4:8
HANS LUNDBERG
2016-04-22
TEKNISKA KONTORET
TEKNISKA KONTORET, DEPONIER
MHN-2016-501:1
DMI § 185 BESL - ÅRLIG TILLSYNSAVG
2016-04-25
AR
ÄREVARVET 4
MHN-2016-1914:1
STÄ
DMI § 186 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
2016-04-25
LAPPEN 4
MACKEN BARNARPSGATAN AB 4061391
Elektroteam Elteknik AB
MHN-2016-1754:2
DMI § 187 YTTR T STBN - NYBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS
DM
CITADELLET 10
2016-04-26
Stadsbyggnadsnämnden
MHN-2016-650:4
DMI § 188 TILLSTÅND VATTENSKYDDSOMRÅDE
MN
STENSHOLM 1:454
2016-04-26
Gustaf Blomqvist
1/4
Händelse
Diarienr
Rubrik
Handl
Fastighet
Namn
Datum
Sökbegrepp
MHN-2016-1997:2
DMI § 189 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
DM
Öringen 15
2016-04-29
Södra Munksjön Utvecklings AB
MHN-2016-354:6
DMI § 190 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
DM
Stigamo 1:31
2016-05-02
MHN-2016-2042:1
DMI § 191 BESL - ÅRLIG TILLSYNSAVG
MN
RAVELSMARK 13:20
MHN-2016-2043:1
DMI § 192 BESL - ÅRLIG TILLSYNSAVG
MN
JÄRSTORP 2:1
MHN-2016-1895:2
DMI § 193 YTTR T STBN - BYGGLOV/FÖRHANDSBESKED
PPA
Hedenstorp 1:93
MHN-2016-1923:3
AR
DMI § 194 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
AMMARP 1:1
Jens Karlsson
2016-05-04
MHN-2016-1825:2
AW
DMI § 195 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
STENSHOLM 1:443
JÖNKÖPING ENERGI AB
2016-05-04
MHN-2016-1853:3
DMI § 196 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
2016-05-06
LV
Ekeberg 4:3
MHN-2016-2094:1
DMI § 197 MILJÖSANKTIONSAVG
MN
LABBARP 1:4
MHN-2015-2766:26
DMI § 198 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
PPA
UTKASTET 3
MHN-2016-2112:2
LV
DMI § 199 YTTR T STBN - BYGGLOV TILLFÄLLIGT
Hedenstorp 2:16
Stadsbyggnadskontoret
2016-05-10
MHN-2014-2094:21
DMI § 200 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
2016-05-10
ANB
BOSARP 5:1
Tekniska kontoret, Mark- och exploatering
2016-05-02
FREDRIK LUNDBERG
2016-05-02
HANS LUNDBERG
2016-05-02
Stadsbyggnadsnämnden
BRÖDERNA LJUNGDAHLS LANTBRUK
2016-05-06
Henrik Svensson
2016-05-09
HOLMGRENS BIL AB
Södra Skogsägarna ekonomisk förening
BOSARP 5:1
MHN-2016-2047:2
DMI § 201 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
KH
2016-05-10
Tekniska kontoret
Tekniska kontoret, järnvägar
2/4
Händelse
Diarienr
Rubrik
Handl
Fastighet
Namn
Datum
Sökbegrepp
MHN-2013-1110:19
DMI § 202 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
AW
MÄLLBY 13:29
2016-05-10
RÄDDNINGSTJÄNSTEN
MÄLLBY 13:29
MHN-2016-2088:2
KH
DMI § 203 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
SKÄNKEBERG 1:1
Kultur- och fritidsnämnden
2016-05-12
MHN-2016-2089:2
DMI § 203 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
2016-05-12
KH
TORPA 2:1
MHN-2016-2046:3
DMI § 204 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
AR
ODENSJÖ 7:7
MHN-2016-1943:2
DMI § 205 TILLSTÅND BEKÄMPNINGSMEDEL
KH
JULLEN 5
Tekniska kontoret, Gata/Park
2016-05-12
Ingemar Wareborn
2016-05-13
HSB FÖRVALTNING, REF NR 711003
MHN-2016-1943:3
DMI § 206 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
KH
JULLEN 5
MHN-2016-2115:3
AR
DMI § 207 BESL - TILLSYNSAVG/TIMAVG
HÄLLSTORP 1:18
ERLAND HÄLLSTORP
2016-05-13
MHN-2016-1855:2
DMI § 208 YTTR T LST - TILLST ÖVERLÅTA SÄRSKILT FARLIG
KEMISK PRODUKT
Hedenstorp 2:15
Länsstyrelsen i Jönköpings län
2016-05-13
2016-05-13
KH
2016-05-13
HSB FÖRVALTNING, REF NR 711003
MHN-2016-2154:2
DMI § 209 YTTR T STBN - PÅBYGGNAD AV INDUSTRIBYGGNAD
DM
HÄLJARYD 1:203
MHN-2016-2119:3
DMI § 210 ANM ENL 9 KAP 6 § MB
JKE
Stigamo 1:36
MHN-2016-2141:2
LV
DMI § 211 YTTR T STBN - RIVNINGSPLAN
Mariebo 1:62
Stadsbyggnadsnämnden
2016-05-17
MHN-2016-2175:1
DMI § 212 BESL - ÅRLIG TILLSYNSAVG
2016-05-18
PPA
ÄLGSKYTTEN 13
MHN-2016-567:2
DMI § 213 FÖREL ENL 26 KAP 9 § MB
KH
ROGBERGA-VISSMÅLEN 1:9
Stadsbyggnadskontoret
2016-05-16
Reach for the Stars Fastigheter Stigamo AB
PROTOTAL AB
2016-05-18
BRÅNERYDS FÖRETAGSBY AB
3/4
Händelse
Diarienr
Rubrik
Handl
Fastighet
Namn
Datum
Sökbegrepp
MHN-2016-1334:3
DMI § 214 TILLSTÅND VATTENSKYDDSOMRÅDE
MN
ERSTAD 2:9
2016-05-18
KENT OTTOSSON
4/4
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddskontoret
ANMÄLNINGSÄRENDEN
2016-05-19
Urval:
Anita Nilsson
Händelse - Händelsekategorikod: 'ANMLI'; Händelsedatum: '2016-04-21...2016-05-18'
Händelse
Diarienummer
Fastighet
Namn
Rubrik
Sökbegrepp
MHN-2013-4517:3
Miljö- och hälsoskyddskontoret
SLUTREDOVISNING - PROJEKT GIFTFRI MILJÖ
Projekt
MHN-2016-1393:5
Sjöhult 2:3
Kommunstyrelsen
BESL FR KS - ANS OM FÖRLÄNGD UNDERSÖKNINGSKONCESSION OM VISSA TORVFYNDIGHETER
MHN-2016-2124:1
Kommunfullmäktige
BESL FR KF - REV EKONOMISKA RAMAR F 2017-2019
VIP 2017-2019
1/1
1(2)
Tjänsteskrivelse
2016-05-20
Miljöenheten
Jenny Kanerva Ericsson
Dnr
2016-2024
2016-2025
036- 10 54 55
[email protected]
Milj ö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 JÖNKÖPING
Förslag på två nya naturreservat, !Lägg_eberg~
Kaxholmens lövskog
lövskog~r
och
MHN-2016-2024, 2016-2025
Sammanfattning
stadsbyggnadsnämnden föreslår bildandet av två nya kommunala naturreservat,
Häggebergs lövskogar och Kaxholmens lövskog.
Bildandet av dessa naturreservat bidrar till att miljömålen Levande skogar, Ett
rikt växt och djurliv och En god bebyggd miljö kan uppfyllas. Det bidrar även
till tillgänglig natur får friluftsliv och rekreation, vilket är viktigt får
kommuninvånarnas hälsa och välmående.
Beslutsunderlag
http://www.jonkoping.se/upplevagora/friluftslivochmotion/naturreservat/forslag
tillnyanaturreservat/haggeberg. 4.25 8ce3 a915 3ff215bef96c.html
http://www.jonkoping.se/upplevagora/friluftslivochmotion/naturreservat/forslag
tillnyanaturreservat/kaxholmen. 4.25 8ce3 a915 3ff215bef977 .html
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2016-05-20
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Milj ö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förlaget till bildandet av
naturreservaten HäggebergslöYskogar och Kaxholmens lövskog.
Ärende
stadsbyggnadsnämnden föreslår bildandet av två nya kommunala naturreservat,
Hl!gg~Q~g§Jöy§}\,Qg~r och Kaxholmens lövskog.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Besöksadress Juneporten
Västra Siargatan 16, Jönköping
[email protected]
~ JÖNKÖPINGS
~KOMMUN
Ljuset vid Vättern
JÖNKÖPINGS KOMMUN 1Tfn 036-10 50 00 (vxl) 1 Postadress (om inget annat anges) 551 89 Jönköping 1www.jonkoping.se
2(2)
Dnr
2016-05-20
2016-2024
2016-2025
Bäggebergs lövskogar:
Skogama är huvudsakligen lövskogar med äldre bestånd av ek, lind och andra
lövträd men här finns också alsumpskogar. I reservatet finns också några mindre
betesmarker. Här finns sällsynta växter och djur i fmm av till exempel den
suboceaniska, dvs. maritimt gynnade, dvärgsnigeln och den fuktälskande
fj ädermossan.
Området är mycket tätortsnära och beläget mellan Jönköping och Bankeryd,
söder och sydväst om Trånghalla. Många aktiviteter pågår i området, framför
allt vandring, naturvistelser och träning med hundar. stadsbyggnadsnämnden
har godkänt handlingama i beslut om samråd 2016-02-18, §53. I framtiden kan
bostäder komma att byggas i närområdet, så skogsområdet kommer att bli allt
viktigare.
Kaxholmens lövskog:
Är beläget i Biosfårområde Östra Vätterbrantema och kommer att ansluta till det
befintliga statliga naturreservatet Målabråten. Området använts flitigt av IK
Vistas olika avdelningar för löpning, cykling, skidåkning mm. Här finns höga
naturvärden genom den äldre skogen i form av fossila raviner, sällsynta svampar
som grönfjällig fjällskivling och ovanliga fåglar som mindre hackspett.
stadsbyggnadsnämnden har godkänt handlingama i beslut om samråd 2016-0317, § 140. Strax söder om skogen planeras ett nytt bostadsområde där en
antagen detaljplan redan finns.
Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets
rättigheter.
Håkan Strid
Miljö- och hälsoskyddschef
Beslutet expedieras till:
stadsbyggnadsnämnden
1(2)
Miljöenheten
Jenny Kanerva Ericsson
036- 10 54 55
[email protected]
Tjänsteskrivelse
2016-05-20
Dn r
2016-2024
2016-2025
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 JÖNKÖPING
Förslag på två nya naturreservat, Häggebergs lövskogar och
~J(ax!tohne~s l§~sfs2g_
MHN-2016-2024, 2016-2025
Sammanfattning
stadsbyggnadsnämnden föreslår bildandet av två nya kommunala naturreservat,
Häggebergs lövskogar och Kaxholmens lövskog.
Bildandet av dessa naturreservat bidrar till att miljömålen Levande skogar, Ett
rikt växt och djurliv och En god bebyggd miljö kan uppfyllas. Det bidrar även
till tillgänglig natur för friluftsliv och rekreation, vilket är viktigt för
kommuninvånarnas hälsa och välmående.
Beslutsunderlag
http ://www. j onkoping.se/upplevagora/friluftslivochmotion/naturreservat/forslag
tillnyanaturreservat/hagge berg.4 .25 8ce3 a915 3 ff215bef96c.htrnl
http ://www. j onkoping.se/upplevagora/friluftslivochmotion/naturreservat/forslag
tillnyanaturreservat/kaxholrnenA .25 8ce3 a915 3ff215bef977 .html
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2016-05-20
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förlaget till bildandet av
naturreservaten Häggebergs lövskogar och K,a__xholmens lövskog.h
Ärende
stadsbyggnadsnämnden föreslår bildandet av två nya kommunala naturreservat,
Häggebergs lövskogar och KaxholmensJövskug.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Besöksadress Juneporten
Västra stargatan 16, Jönköping
[email protected]
~ JÖNKÖPINGS
~KOMMUN
Ljuset vid Vättern
JÖNKÖPINGS KOMMUN l Tfn 036-1 O 50 00 {vxl) 1Postadress (om inget annat anges) 551 89 Jönköping 1www.jonkoping.se
2(2)
Dn r
2016-2024
2016-2025
2016-05-20
Häggebergs lövskogar:
Skogama är huvudsakligen lövskogar med äldre bestånd av ek, lind och andra
lövträd men här finns också alsumpskogar. I reservatet finns också några mindre
betesmarker. Här finns sällsynta växter och djur i fmm av till exempel den
suboceaniska, dvs. maritimt gynnade, dvärgsnigeln och den fuktälskande
fj ädetmossan.
Området är mycket tätortsnära och beläget mellan Jönköping och Bankeryd,
söder och sydväst om Trånghalla. Många aktiviteter pågår i området, framför
allt vandring, naturvistelser och träning med hundar. stadsbyggnadsnämnden
har godkänt handlingama i beslut om samråd 2016-02-18, §53. I framtiden kan
bostäder komma att byggas i närområdet, så skogsområdet kommer att bli allt
viktigare.
Kaxholmens lövskog:
Är beläget i Biosfårområde Östra Vätterbranterna och kommer att ansluta till det
befintliga statliga naturr-eservatet Målabråten. Området använts flitigt av IK
Vistas olika avdelningar for löpning, cykling, skidåkning mm. Här finns höga
naturvärden genom den äldre skogen i form av fossila raviner, sällsynta svampar
som grönfjällig fjällskivling och ovanliga fåglar som mindre hackspett.
stadsbyggnadsnämnden har godkänt handlingama i beslut om samråd 2016-0317, § 140. Strax söder om skogen planeras ett nytt bostadsområde där en
antagen detaljplan redan finns.
Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets
rättigheter.
7
Håkan Strid
Miljö- och hälsoskyddschef
Beslutet expedieras till:
stadsbyggnadsnämnden
~anerva
Ericsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
1(2)
Miljöenheten
Jenny Kanerva Ericsson
Tjänsteskrivelse
2016-05-20
Dn r
2016-2338
036- 10 54 55
[email protected]
Milj ö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 JÖNKÖPING
Möjlighet att använda vattenundersökningsmedel (verksamhet
171120) till naturvårdsavtal vid Lillån Bankeryd
MHN-2016-2338
Sammanfattning
För att bevara Lillån Bankeryds höga naturvärden har Jönköpings kommun och
Länsstyrelsen beslutat att gemensamt arbeta för att ta fram ett naturvårdsavtal
för en delsträcka av Lillån Bankeryd.
Enligt den värdering gjord 2011-05-31 skall en ersättning till markägaren uppgå
till332 000 kronor. Föreslagsvis finansieras detta med 175 000 kronor från 2016
års vattenundersökningsmedel (verksamhet 171120) med en budget på totalt
350 000 kronor och i övrigt med en ansökan om LONA-bidrag (lokala
naturvårdssatsningen).
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-05-20
Värdering skog 2011 daterad 2011-05-31
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att av budgeten för
vattenundersökningar (verksamhet 171120) på totalt 350 000 kronor
2016 reserveras 17 5 000 kronor för naturvårdsavtal med markägare intill
Lillån Bankeryd.
Ärende
Lillån Bankeryd utgör ett regionalt särskilt värdefullt vattendrag med avseende
på natur och ett nationellt värdefullt vattendrag med avseende på fisk och fiske.
Där finns bland annat öring, harr och flodnejonöga. Vattendraget har sin källa i
Dumme mosse och mynnar cirka 14 kilometer länge ner i Vättern. För att
bevara vattendragets höga naturvärden har Jönköpings kommun och
Länsstyrelsen beslutat att gemensamt arbeta för att ta fram ett naturvårdsavtal
för en delsträcka av Lillån Bankeryd. Naturvårdsavtalet syftar främst till att
bevara och stärka ekologiskt funktionella kantzoner kring vattendraget. Då
Lillån Bankeryd har problem med bland annat övergödning från kringliggande
åkermark är behovet av en skyddande kantzon särskilt stort på aktuell sträcka.
För att stärka områdets naturvärden bör andelen lövträd bevaras eller stärkas
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Besöksadress Juneporten
Västra storgalan 16, Jönköping
[email protected]
~ JÖNKÖPINGS
~KOMMUN
Ljuset vid Vättern
UÖNKÖF'INGS KOMMUN 1Tfn 036-1 o 50 o o (vxl) 1Postadress (om inget annat anges) 551 89 Uön köping 1www.jonkoping.se
2(2)
Dnr
2016-05-20
2016-2338
samt att andelen död ved öka. Naturvårdsavtalet ska även säkerställa att
hydrologin i området inte påverkas negativt.
Markägaren är positiv till avtalet och länsstyrelsen i lönköpings län håller nu på
att ta fram ett förslag på naturvårdsavtaL 2011-05-31 gjordes en värdering av
skogen inför ett naturvårdsavtal och den kommer att uppdateras av
Värderingsbyrån med det tillväxtvärde som skett på skogen sedan dess.
Värderingen 2011 visade att ett avtal på 50 år ger en ersättning på 332 000
kronor till markägaren. Föreslagsvis finansieras avtalet med 175 000 kronor från
2016 års vattenundersökningsmedel (verksamhet 171120) med en budget på
totalt 350 000 kronor och i övrigt med en ansökan om LONA-bidrag (lokala
naturvårdssatsningen).
Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets
rättigheter.
Miljö- och hälsoskyddschef
Beslutet expedieras till:
Miljö- och hälsoskyddskontoret
2(3)
2016-05-20
Dnr
2016-1699
den 3 april2014 om tillnärmning av medlemsstatemas lagar och andra
författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och
relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG).
Vidare ingår i uppdraget att utreda och vid behov lämna förslag för att begränsa
rökning av tobaksrelaterade produkter, som t.ex. e-cigaretter och örtprodukter
för rökning, i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus, i
likhet med vad som gäller får tobaksrök.
Vid sammanträde den 19 februari 2015 beslutade regeringen om utvidgning av
och förlängd tid får uppdraget. Enligt uppdraget i tilläggsdirektiven ska
utredaren lämna fårslag på reglering för att begränsa tobaksrökning och rökning
av tobaksrelaterade produkter på vissa allmänna platser. Härutöver ska
utredningen överväga ett antal särskilda frågor.
Under remissförfarandet av utredning från februari 2015, delbetänkandet Mer
gemensamma tobaksregler-ett genomförande av tobaksproduktdirektivet (SOU
2015:6) förordade miljö- och hälsoskyddsnämnden följande; att det införs
bestämmelser som innebär att rökförbudet i tobakslagen även ska omfatta
rökning av tobaksrelaterade produkter, som t.ex. e-cigaretter och örtprodukter.
Utredningen föreslår i slutbetänkandet att rökförbudet, utöver tobaksrökning,
ska omfatta användningen av bl.a. örtprodukter för rökning, elektroniska
cigaretter, både med och utan nikotininnehåll och vissa andra njutningsmedel
som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.
Det kan antas bli svårare att upprätthålla rådande rökförbud får tobaksprodukter
om annan rökning tillåts. Vidare är det inte klarlagt vilken påverkan t. ex. ecigaretter har på omgivningen.
Den fråga i slutbetänkandet som också ligger inom nämndens ansvarsområde är
att det nuvarande rökförbudet i tobakslagen föreslås utvidgas och omfatta även
vissa allmänna platser utomhus, nämligen uteserveringar, entreer tilllokaler och
andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är
avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik,
inhägnade platser huvudsakligen avsedda får idrottsutövning och lekplatser som
allmänheten har tillträde till.
Förslag på utvidgat rökförbud är inte bara får att skydda icke-rökare från passiv
rökning, utan också till att underlätta för rökare att sluta röka och till att
avnotmalisera rökning eftersom ungdomar är särskilt känsliga för visuella
signaler och sociala normer.
Den som i egenskap av ägare eller på annan grund disponerar över ett område
utomhus som omfattas av rökförbud ska ansvara för att rökförbudet upprätthålls.
När det gäller entreer tilllokaler och andra utrymmen som allmänheten har
tillträde till ska dock den som i egenskap av ägare eller på annan grund
disponerar över lokalen eller utrymmet ansvara för att rökförbudet vid sådana
3(3)
D nr
2016-05-20
2016-1699
entreer upprätthålls. Den som ansvarar för att rökförbudet upprätthålls ska
genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med
information och tillsägelser. Möjligheten att enligt tobakslagen avvisa någon
som trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten ska gälla även för de
föreslagna rökfria utomhusmiljöema. Utredningen föreslår att bestämmelsema
om rökförbud ska samlas i den nya tobakslagen och att det i dag
straffsanktionerade rökförbudet i ordningslagen (1993: 1617) ska upphävas.
Utredningen föreslår att Polismyndigheten och kommunema ska ha ett
likvärdigt tillsynsansvar enligt tobakslagen, liksom att Folkhälsomyndighetens
och Konsumentombudsmannens omedelbara tillsynsansvar ska tydliggöras i
lagen. Vidare föreslås att Arbetsmiljöverkets centrala tillsynsansvar enligt
to bakslagen, som i dag bara fyller en formell funktion, ska upphävas.
Förslagen på utökat rökförbud bedöms enligt slutbetänkandet endast få
marginella konsekvenser för tillsynsmyndighetema. Något behov av
resurstillskott bedöms därför inte föreligga
Utredningen föreslår att den nya tobakslagen ska träda i kraft den l januari
2018, då den nuvarande tobakslagen (1993:581) ska upphöra att gälla.
Barnkonventionen
Ärendet bedöms beröra bam i enlighet med FN:s konvention om bamets
rättigheter eftersom ytterligare rökfria miljöer både har en direkt inverkan
genom att bamen ytterligare skyddas från passiv rökning där forbud nu föreslås
och rökfria miljöer leder till att avnmmalisera rökning eftersom ungdomar är
;o::visuel a
si~er?;J n?v~~
Håkan Strid
Erik Engwall (
Miljö- och hälsoskyddschef
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Sammanfattning
I betänkandet lämnar utredningen ett antal förslag som syftar till
att minska bruket av tobak och till att motverka illegal handel med
tobak. Förslagen innefattar i huvudsak en tillståndsplikt för försäljning av tobak, en utvidgning av rökförbudet till att omfatta fler
miljöer och fler produkter, ett förbud mot exponering av tobaksvaror i butiker och vissa förändringar i regleringen av snus samt i
tillsynsorganisationen. Utredningen lämnar vidare förslag till genomförande av tobaksproduktdirektivets (2014/40/EU) regler om spårbarhet och märkning. Därutöver har utredningen gjort en systematisk, språklig och redaktionell översyn av tobakslagen (1993:581).
Som ett resultat av den översynen föreslår utredningen en ny, strukturellt omarbetad tobakslag.
I betänkandet redovisar utredningen också en analys och bedömning av om det finns skäl att införa krav på neutrala tobaksförpackningar i Sverige samt om det krävs nationella åtgärder för att
genomföra WHO:s protokoll om eliminering av illegal handel med
tobaksvaror.
Tillståndsplikt
Utredningen föreslår att detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan
handel. Tillstånd ska endast meddelas den som visar att han eller
hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden
samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten
samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med tobakslagens krav. Den som ansöker om tillstånd ska visa att det för verksamheten finns ett lämpligt egenkontrollprogram. Tillståndsansökningar ska prövas av kommunerna. Innan beslut i tillståndsfrågan
21
Sammanfattning
SOU 2016:14
fattas ska Polismyndigheten – och om ansökan avser partihandel
också Tullverket – yttra sig över sökandens lämplighet.
Tillstånd till detaljhandel med tobak ska avse ett särskilt försäljningsställe medan tillstånd för partihandel ska gälla verksamheten.
Utredningen föreslår att den som bedriver partihandel med tobaksvaror får leverera sådana varor endast till den som har tillstånd att
bedriva partihandel eller detaljhandel med sådana varor och att säljaren
ska förvissa sig om att köparen har sådant tillstånd. Tobaksvaror
som till följd av felaktig märkning inte får tillhandahållas konsumenter ska inte heller få tillhandahållas detaljhandlare.
Utredningen föreslår att den nuvarande möjligheten för kommunen att meddela en näringsidkare försäljningsförbud ska tas
bort. I stället ska kommunen ha möjlighet att meddela en tillståndshavare en varning om denne inte längre uppfyller kraven för tillståndet, eller följer de bestämmelser som gäller för tobaksförsäljning.
Om en varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd ska kommunen kunna återkalla tillståndet.
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer tobaksvaror utan
att ha tillstånd till parti- eller detaljhandel med tobaksvaror ska
dömas för olovlig tobaksförsäljning. De övriga gärningar som i dag
är straffbelagda som olovlig tobaksförsäljning enligt tobakslagen
ska i stället rubriceras som olovlig tobakshantering. Utredningen
föreslår att straffskalan för olovlig tobaksförsäljning ska höjas till
fängelse i högst två år eller, om brottet är att bedöma som grovt,
fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Utredningen föreslår
vidare en ny förverkandebestämmelse som innebär att tobaksvaror
som varit föremål för brott enligt tobakslagen eller deras värde samt
utbyte av sådant brott ska förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt.
Ett utvidgat rökförbud
Utredningen föreslår att det nuvarande rökförbudet i tobakslagen
ska utvidgas och omfatta även vissa allmänna platser utomhus, nämligen uteserveringar, entréer till lokaler och andra utrymmen som
allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att
användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik,
22
SOU 2016:14
Sammanfattning
inhägnade platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, och
lekplatser som allmänheten har tillträde till.
Utredningen föreslår vidare att rökförbudet, utöver tobaksrökning, ska omfatta användningen av bl.a. örtprodukter för rökning,
elektroniska cigaretter – både med och utan nikotininnehåll – och
vissa andra njutningsmedel som till användningssättet motsvarar
rökning men som inte innehåller tobak.
Den som i egenskap av ägare eller på annan grund disponerar
över ett område utomhus som omfattas av rökförbud ska ansvara
för att rökförbudet upprätthålls. När det gäller entréer till lokaler
och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till ska dock den
som i egenskap av ägare eller på annan grund disponerar över lokalen eller utrymmet ansvara för att rökförbudet vid sådana entréer
upprätthålls.
Den som ansvarar för att rökförbudet upprätthålls ska genom
skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa
med information och tillsägelser. Möjligheten att enligt tobakslagen
avvisa någon som trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten
ska gälla även för de föreslagna rökfria utomhusmiljöerna.
Utredningen föreslår att bestämmelserna om rökförbud ska samlas i den nya tobakslagen och att det i dag straffsanktionerade
rökförbudet i ordningslagen (1993:1617) ska upphävas.
Exponeringsförbud
Utredningen föreslår att det ska vara förbjudet att förvara tobaksvaror och deras förpackningar synliga för kunder på försäljningsställen. Även övriga kommersiella meddelanden som marknadsför
tobaksvaror på försäljningsställen ska vara förbjudna (exponeringsförbud). Tobaksvaror som säljs till konsumenter ska inte heller få
tillhandahållas på så sätt att kunden får tillgång till varorna innan
betalning skett (självbetjäning).
Varu- och prislistor inne på försäljningsställen ska vara tillåtna
under förutsättning att sådana listor är neutralt utformade och finns
på det ställe i butiken där tobaksvaror saluförs. Listorna ska placeras så att de inte är synliga från utsidan av försäljningsstället.
Specialbutiker för tobaksvaror, dvs. butiker som endast säljer
tobaksvaror och tillbehör till sådana varor, ska vara undantagna från
23
Sammanfattning
SOU 2016:14
exponeringsförbudet och förbudet mot självbetjäning. Det ska framgå
av försäljningstillståndet att ett försäljningsställe är en sådan specialbutik. Kommersiella meddelanden inne i specialbutiker ska placeras
så att de inte är synliga från utsidan av försäljningsstället.
Spårbarhet och märkning
För att genomföra tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet
och märkning, föreslår utredningen att styckförpackningar med
tobaksvaror ska förses med en unik identitetsmärkning och en
säkerhetsmärkning. Tillverkare och importörer ska ansvara för att
förpackningar förses med sådana märkningar. Tobaksvaror som saknar sådana märkningar ska inte i näringsverksamhet få tillhandahållas konsumenter eller detaljhandlare.
Vidare föreslår utredningen att näringsidkare som deltar i handel
med tobaksvaror, med undantag för de som bedriver detaljhandel,
ska registrera alla styckförpackningar när de kommer i respektive
lämnar deras besittning samt alla mellanliggande led. Den nödvändiga utrustningen för att registrera tobaksvarorna ska tillhandahållas
av tobakstillverkarna.
Näringsidkare som deltar i leveranskedjan för tobaksvaror ska
upprätthålla register över samtliga relevanta transaktioner.
Tillverkare och importörer av tobaksvaror ska lagra relevanta uppgifter hos en oberoende tredje part, vars verksamhet ska övervakas
av en extern revisor. Såväl den tredje parten som revisorn ska godkännas av Europeiska kommissionen och tobakstillverkarna ska stå
för kostnaderna för datalagringen.
Den närmare utformningen av systemen och av märkningarna
ska anpassas till de tekniska standarder för inrättande och driften av
systemet för spårning och identitetsmärkning samt för säkerhetsmärkningen som Europeiska kommissionen fastställer genom genomförandeakter. Utredningen föreslår att regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, ska få meddela närmare föreskrifter
om identitets- och säkerhetsmärkningarnas utformning, liksom om
tekniska standarder för inrättande och drift av ett system för spårning, registerföringen och registreringsskyldigheten, innefattande
datalagringen av relevanta uppgifter.
24
SOU 2016:14
Sammanfattning
En ändamålsenlig reglering av snus
Utredningen föreslår att snus och tuggtobak inte längre ska jämställas med livsmedel i livsmedelslagen (2006:804). Det innebär
bl.a. att snus inte längre kommer att omfattas av livsmedelslagens
produktkrav. Utredningen bedömer att Folkhälsomyndigheten kan
och bör meddela föreskrifter om vilka tillsatser i snus som ska förbjudas och om gränsvärden för skadliga ämnen som snus får innehålla eller ge upphov till. Sådana föreskrifter bör innehålla förbud
mot tillsatser i snus som ger intryck av att snus innebär en hälsofördel eller minskade hälsorisker, är förknippat med energi och
vitalitet, samt är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska och har tillförts varan i en sådan mängd att den toxiska eller
beroendeframkallande effekten eller de cancerframkallande, mutagena
eller reproduktionstoxiska egenskaperna i betydande eller mätbar
omfattning ökar vid konsumtion.
Snus omfattas inte av tobaksproduktdirektivets förbud mot karakteristisk smak för vissa tobaksvaror. Enligt utredningens uppfattning finns det sakliga skäl för att reglera smaksättningen av snus.
Med hänsyn till framför allt de praktiska svårigheterna med en
sådan reglering har utredningen emellertid bedömt att smakreglering av snus för närvarande inte bör införas. Däremot föreslår
utredningen en åtgärd som kan förväntas få en motsvarande effekt,
nämligen ett förbud mot att på förpackningar till snus och på själva
varan hänvisa till smak, doft eller tillsatser.
Utredningen föreslår också att det på motsvarande sätt som för
cigaretter ska finnas en minimireglering för hur lite snus en förpackning ska få innehålla. En styckförpackning med portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner. Snus ska inte få tillhandahållas konsumenter i mindre mängd.
Några tillsynsfrågor m.m.
Utredningen föreslår att Polismyndigheten och kommunerna ska
ha ett likvärdigt tillsynsansvar enligt tobakslagen, liksom att Folkhälsomyndighetens och Konsumentombudsmannens omedelbara
tillsynsansvar ska tydliggöras i lagen. Vidare föreslås att Arbetsmiljöverkets centrala tillsynsansvar enligt tobakslagen, som i dag bara
fyller en formell funktion, ska upphävas. Utredningen lämnar också
25
Sammanfattning
SOU 2016:14
förslag till sekretessreglering i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) för sådana uppgifter som förekommer hos en tillståndseller tillsynsmyndighet.
Utredningen föreslår att tillsynsmyndigheternas nuvarande möjlighet att i vissa fall besluta om omhändertagande av tobaksvaror
ska upphävas. Därutöver föreslår utredningen bl.a. nya regler om
underrättelseskyldighet för kommunerna samt en skyldighet för
Folkhälsomyndigheten att föra ett centralt register för tillsyn, uppföljning och utvärdering av tobakslagens tillämpning samt framställning av statistik.
Neutrala tobaksförpackningar
Utredningen bedömer att tobakskonsumtionen i Sverige kan förväntas minska om det införs ett krav på att tobak måste säljas i neutrala förpackningar. En sådan reglering är därför tobakspolitiskt motiverad. Utredningen bedömer att ett krav på neutrala tobaksförpackningar bör kunna anses förenligt med Europakonventionen för
de mänskliga rättigheterna, varumärkesrätten, mönsterrätten, WTOrätten, EU-rätten och regeringsformen. Utredningen bedömer dock
att ett sådant krav inte skulle vara förenligt med tryckfrihetsförordningens nuvarande bestämmelser. Ett krav på neutrala tobaksförpackningar kan följaktligen införas endast om det i denna grundlag införs ett undantag som möjliggör ett sådant krav. För närvarande bör ett krav på neutrala tobaksförpackningar därför inte införas.
WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel
med tobaksvaror
Utredningen bedömer att genomförandet i svensk rätt av WHO:s
protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror inte kräver
några andra författningsändringar än de som följer av förslagen om
spårbarhet och märkning av tobaksvaror.
26
SOU 2016:14
Sammanfattning
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Utredningen föreslår att den nya tobakslagen ska träda i kraft den
1 januari 2018, då den nuvarande tobakslagen (1993:581) ska upphöra att gälla. Reglerna om spårbarhet och märkning föreslås emellertid gälla tidigast fr.o.m. den 20 maj 2019. Utredningen föreslår vissa
övergångsbestämmelser som bl.a. innebär att försäljning av tobaksvaror, som anmäls till kommunen enligt i dag gällande regler, under
vissa förutsättningar får fortgå till dess att tillståndsmyndigheten
fattas beslut i tillståndsfrågan. Vidare föreslås att partihandel under
en övergångsperiod ska få bedrivas utan tillstånd. Snus som i fråga
om märkning eller mängd inte uppfyller de föreslagna reglerna –
men som har tillverkats före lagens ikraftträdande – ska under en
övergångsperiod få säljas även efter ikraftträdandet.
Konsekvenser
Det föreslagna tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning kommer
att medföra ökade hanteringskostnader för kommunerna. Dessa kostnader bedöms kunna finansieras fullt ut genom ansökningsavgifter.
Tillämpningen av reglerna om spårbarhet och märkning förutsätter
att vissa kompletterande rättsakter antas av Europeiska kommissionen. Utredningen bedömer att det i dagsläget inte är möjligt att
med någon grad av säkerhet redovisa vilka konsekvenser dessa regler kan komma att få för tillsynsmyndigheterna, primärt Folkhälsomyndigheten, men det finns anledning att följa upp frågan. Övriga
förslag bedöms endast få marginella konsekvenser för tillsynsmyndigheterna. Något behov av resurstillskott bedöms därför inte föreligga.
Utredningen bedömer att det nya tillståndskravet för detalj- och
partihandlare, i vart fall initialt, kan komma att generera en något
ökad mängd överklaganden. Även den föreslagna möjligheten för
tillsynsmyndigheterna att återkalla meddelade försäljningstillstånd
kan förväntas leda till en viss ökning av antalet överklaganden. Det
saknas dock anledning att anta annat än att antalet överklaganden
på längre sikt kommer att ligga på en förhållandevis låg nivå. Det
föreslagna tillståndsförfarandet bör sålunda inte leda till annat än
en mindre ökning av arbetsbelastningen i förvaltningsdomstolarna.
27
Sammanfattning
SOU 2016:14
Den ökningen bedöms kunna hanteras inom ramen för förvaltningsdomstolarnas nuvarande verksamhet utan särskilda resurstillskott.
Utredningen bedömer att förslagen om tillståndsplikt och exponeringsförbud kommer att medföra omställningskostnader för handeln. Kostnaderna kan dock inte förväntas bli så stora att de i praktiken innebär en begränsning av möjligheterna att bedriva tobaksförsäljning. Utredningen bedömer vidare att det är ofrånkomligt att
de nya kraven i fråga om snus kommer att medföra omställningskostnader för tillverkarna då en anpassning av en del av produktutbudet på marknaden måste ske.
28
1
Promemorians huvudsakliga innehåll
I promemorian lämnas förslag till de lagändringar som behövs för
att genomföra bestämmelserna om elektroniska cigaretter i EU:s
tobaksproduktdirektiv (2014/40/EU). Vidare föreslås en reglering
av bl.a. handeln med sådana produkter. Regleringen innefattar bl.a.
bestämmelser om åldersgräns, anmälningsskyldighet vid försäljning, tillsyn och straffansvar. Förslagen föreslås i huvudsak genomföras i en ny lag om elektroniska cigaretter. Därtill föreslås vissa
ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696) och lagen (1996:701) om
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land
inom Europeiska unionen.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2016.
6
1(2)
Eva Göransson
Tjänsteskrivelse
Dnr
2016-05-24
2016-1597
036-10 56 57
[email protected]
Milj ö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 JÖNKÖPING
Remiss, Program för hållbar utveckling- miljö, 2017-2025
MHN-2016-1597
Sammanfattning
Program för hållbar utveckling- miljö utgör kommunens övergripande
förbättringsarbete inom miljöområdet Nämnden ska ta ställning till om punkter
i programmet som gäller den egna verksamheten ryms inom budgeten för 2017
eller om extra medel behöver anslås. Nämnden kan också komma med egna
förslag till nya punkter gällande nämndens verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
Remisshandlingarna från stadskontoret (3 st).
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-05-24
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljönämnden lämnar följande synpunkter på remissen:
Nästan alla punkter i programmet som rör miljönämnden ryms inom
ordinarie budget eller finansieras via miljömålsanslag, enligt remissförslaget
Undantag, se nedan.
2.4.3 Giftfri miljö
Pågående verksamheter - riskklassning; slutåret 2016 ändras till 2017 på
grund av personalbrist/vakanser. Kontaktperson ändras till Andreas
Bengtsson.
Avslutade verksamheter undersökningar och Avslutade verksamheter ansvarsutredningar; kontaktperson ändras till David Melle.
Pågående verksamheter - undersökningar; kontaktperson ändras till Andreas
Bengtsson.
2.4.4 Vatten och våtmarker
Åtgärd Tabergsån. Tillägg: Restaureringsåtgärder för att underlätta
fiskvandring ska genomföras i Magnusadammen, Mas-mästardammen,
Jönssonadammen och vid Hembygdsgården i Hovslätt med målsättning att
samtliga vandringshinder ska vara klara 2020.
3.4 .l stadsutveckling
15b. Radon- bostäder; kontaktperson ändras till Therese Mattisson.
3.4.2 Vatten-, avlopp- och dagvattensystem
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Besöksadress Juneporten
Västra Storgatan 16, Jönköping
[email protected]
~ JÖNKÖPINGS
~KOMMUN
Ljuset vid Vättern
JÖNKÖPINGS KOMMUN 1Tfn 036-10 50 00 (vxl) 1Postadress (om inget annat anges) 551 89 Jönköping 1www.jonkoping.se
2(2)
D nr
2015-05-12
Dagvattenpolicy- år för antagande ändras från 2016 till 20 l 7 på grund av
viss brist i bemanning för arbetet.
Ärende
Program för hållbar utveckling- miljö utgör kommunens samlade
förbättringsarbete inom miljöområdet I enlighet med kommunfullmäktiges
beslut 2008-06-18 § 216 ska Program för hållbar utveckling- miljö uppdateras
årligen integrerat med budgetprocessen. Nämnden ska ta ställning till om
punkter i programmet som gäller den egna verksamheten ryms inom budgeten
för 20 l 7 eller om extra medel behöver anslås. Nämnden kan också komma med
egna förslag till nya punkter gällande nämndens verksamhetsområde.
Kommunfullmäktige tar beslut om uppdateringar i Program för hållbar
utveckling- miljö i höst 2016.
Barnkonventionen
Ärendet är intemt och barnkonventionen behandlas i nästa instans.
}
Håkan Strid
miljöchef
Beslutet expedieras till:
stadskontoret
agenda 21-samordnare
1(2)
Miljöenheten
David Melle
036-10 54 49
[email protected]
Tjänsteskrivelse
Dn r
2016-05-16
2012-4247
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 JÖNKÖPING
Synpunkter till Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen i ärende
gällande ansökan om nytt miljötillstånd, nu fråga om redovisning av
uppskjutna frågor från Jönköping Airport AB för verksamhet vid
flygplats på fastigheten Sandseryd 2:16 i Jönköpings kommun,
mål nr M 3624-12.
MHN 2012:4247
Sammanfattning
Till Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Jönköping Airport AB
inkommit med en prövotidsredovisning och förslag till slutliga villkor angående
uppskjutna frågor rörande trafikvarvet för allmänflyget, användningen av
naturgrus for halkbekämpning, användning av blyad flygbensin samt tak över
bränsledepån vid Jönköpings flygplats, fastigheten Sandseryd 2:16, Jönköpings
kommun.
Bolaget yrkar att inget slutligt villkor fastställs i fi·åga om blyad flygbensin
(U3). I fråga om naturgrus för halkbekämpning yrkas i första hand fortsatt
prövotid under ett år och i andra hand att bolaget ska sträva efter att använda
naturgrus vid halkbekämpning (U2). Trafikvarvet föreslås normalt läggas väster
om bana O 1/19 (asfalterade landningsbanan) och att normal höjd i trafikvarvet
ej bör understiga 700 fot med undantag väster om bana 01119 under tiden
september till mars när 500 fot ej bör understigas (U1 ).
Synpunkter med anledning av prövotidsredovisningen ska ges in skriftligen till
Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö, eller via
epost [email protected] senast den 17 juni 2016.
Beslutsunderlag
Redovisning av uppskjutna frågor från Jönköping Airport AB daterad 2016-04-29.
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-05-16.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Besöksadress J uneporten
Västra Storgatan 16, Jönköping
[email protected]
!;! JÖNKÖPINGS
~KOMMUN
Ljuset vid Vättern
JÖNKÖPINGS KOMMUN 1Tfn 036-1 o 50 oo (vxl) 1Postadress {om inget annat anges) 551 89 Jonköping 1www.jonkoping.se
2(2)
Dnr
2016-05-16
2012-4247
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelar mark-och miljödomstolen följande
synpunkter med anledning av prövotidsredovisningen från Jönköping Airport
AB:
Att tillstyrka Jönköping Airports förslag avseende punkten U1.
Att tillstyrka Jönköping Airpmis förslag avseende punkten U2, att
prövotiden förlängs med ett år från dagen för denna dom.
Att Jönköping Airpmi bör tillhandahålla blyfri flygbensin (punkten U3).
Ärende
Till Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Jönköping Airpmi AB
inkommit med en prövotidsredovisning och förslag till slutliga villkor angående
uppskjutna frågor rörande trafikvarvet för allmänflyget, användningen av
naturgrus för halkbekämpning, användning av blyad flygbensin samt tak över
bränsledepån vid lönköpings flygplats, fastigheten Sandseryd 2:16, lönköpings
kommun.
Bolaget yrkar att inget slutligt villkor fastställs i fråga om blyad flygbensin. I
fråga om naturgrus för halkbekämpning yrkas i första hand fmisatt prövotid
under ett år och i andra hand att bolaget ska sträva efter att använda naturgrus
vid halkbekämpning. Trafikvarvet föreslås normalt läggas väster om bana O 1119
(asfalterade landningsbanan) och att normal höjd i trafikvarvet ej bör understiga
700 fot med undantag väster om bana 01/19 under tiden september till mars när
500 fot ej bör understigas.
Bedömning
Bolaget motsätter sig att tillhandahålla blyfri flygbensin vid flygplatsen. Motivet är att efterfrågan är för liten. Bly är klassat som ett särskilt farligt ämne och
ett utfasningsämne. Miljökontoret anser att bolaget bör tillhandahålla blyfri
flygbensin.
Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte beröra bam i enlighet med FN:s konvention om barnets
rättigheter. Ärendet gäller tillstånd för verksamhet vid flygplats och bedöms
sakna barnrättsperspektiv.
DavidMelle
Miljö- och hälsoskyddschef
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Beslutet expedieras till:
Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen
1 (3)
T JÄNSTESKRIVELSE
2016-05-25
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 JÖNKÖPING
Behovsutredning rör miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamhetsområde 2016-2019
Mhn 2016-2201
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har enligt forfattningskrav tagit fram en
behovs utredning som utöver miljö- och hälsoskyddsnämndens
myndighetsutövning omfattar ledning, administration och kommunal
uppdragsverksamhet som tilldelats nämnden. Miljösamverkan f har tagit fram
modellen for använd behovsutredning. Syftet med länsgemensam
behovsutredning är att kunna jämföra nyckeltal mellan kommunerna och ta
fram underlag för tillsynsplanering och prioriteringar. Behovsutredningen
redovisar de personalresurser (tjänster) som krävs for ledning, administration
samt handläggande arbetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddskontorets
arbetsområde. Ett ökat behov av personalresurser finns inom administration,
hälsoskydd, små avlopp och fororenade områden.
Beslutsunderlag
Rapport "Behovsutredning Jönköpings kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-2019"
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-05-20.
Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Behovsutredning får miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde
under perioden 2016-2019 fastställs.
Ärende
Miljösamverkan f, där länets samtliga miljö- och hälsoskyddskontor
tillsammans med länsstyrelsen och Region Jönköpings län ingår, har under två
års tid samarbetat i ett projekt for att ta fram en gemensam modell for
behovsutredningar inom miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde.
Målet har varit att göra det möjligt for de olika kommunerna att jämföra
varandras nyckeltal och skapa forutsättningar till bra prioriteringsunderlag vid
tillsynsplanering. I den förenklade modellen ska därfor alla motsvarande poster
vara jämförbara. Modellen omfattar i forsta hand myndighetsutövningen inom
miljö- och hälsoskyddet samt livsmedelskontrollen. Under 2014 anlitades en
extern konsult for uppdraget som tillsammans med en arbetsgrupp bestående av
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Besöksadress Juneporten
Västra Storgatan 16, Jönköping
[email protected]
~ JÖNKÖPING$
~KOMMUN
Ljuset vid Vättern
JÖNKÖPINGS KOMMUN 1Tfn 036-10 50 DO 1Postadress (om inget annat anges) 551 89 Jönköping 1www.jonkoping.se/mk
2 (3)
representanter från kommunerna Gislaved, Habo/Mullsjö och Jönköping tagit
fram en mall får nyckeltal som samtliga kommuner kommer att använda sig av.
Grundförutsättningarna för att ta fram en behovsutrednings finns i de
lagstiftrungar som styr tillsynsmyndighetens arbetsområde d.v.s. miljölagstiftningen och livsmedelslagstiftningen.
Av miljötillsynsförordning (SFS 2011: 13) framgår att det ska finnas en
utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt
miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses
över vid behov dock minst en gång varje år. Ett register ska också föras över de
verksamheter som behöver återkommande tillsyn. Baserat på utredningen och
registret ska tillsynsmyndigheten infår varje verksamhetsår göra en samlad
tillsynsplan.
I livsmedelslagstiftningen anges att kontrollmyndigheten ska ha den kompetens
och de resurser som krävs får att utföra kontroll så att lagstiftningen efterlevs
inom alla led i livsmedelsproduktionen. Kontrollen ska vara utformad får att
säkerställa likriktning och kvalitet. För att klara kraven i lagstiftningen är det
viktigt att kontrollmyndigheten beskriver behovet av offentlig kontroll inom
livsmedelskedjan. Kraven på kontrollen finns bl. a. i ED-parlamentets och
Rådets fårordning nr 882/2004. Register ska föras över de verksamheter som
behöver tillsyn. Årligen ska en kontrollplan tas fram som fastställs av miljöoch hälsoskyddsnämnden.
Målet med den framtagna modellen har också varit att visa på de resurser som
sammantaget krävs för ledning, administration, operativ myndighetsutövning
samt genomföra de kommunala uppdrag som tilldelats nämnden d.v.s. ett lokalt
Agenda 21 arbete, kalkningsverksamhet, förebygga vattenkvaliten i
kommunens sjöar och vattendrag samt vattensamordning tillsammans med
tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret och räddningstjänsten.
Behovsutredningen redovisar de personalresurser som krävs för ledning,
administration samt handläggande arbetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddskontorets arbetsområde. Nedanstående tabell visar fördelningen mellan
de olika verksamhetsområdena medjämförelse mellan dagens nivå och den
behovsnivå som behovsutredningen visar. Siffrorna i tabellen anger tjänster.
Behovsutredningen visar på ett ökat behov av administrativ personal med 3,5
tjänster. Redan i nuläget saknas 1,3 tjänster får att klara nuvarande
arbetsuppgifter.
Hälsoskyddsområdet har en resursbrist på 4,5 tjänster. Behovsutredningen visar
i förhållande till verksamhetsplanen resursbrist får uppsökande tillsyn i stort
inom hälsoskyddsområdet och speciellt för förebyggande tillsyn på bostäder
med ett underskott av ca 3 tjänster.
Arbetsområdet små avloppsanläggningar har en resursbrist på 2,5 tjänster i
förhållande till behovet. Merparten av resurserna gäller tillsyn av större (> 25
pe upp till ca 100 pe) gemensamma avloppsanläggningar.
3 (3)
Förorenade område är ett arbetsområde som har en resursbrist på drygt l tjänst.
Resursbristen omfattar såväl egeninitierad tillsyn med krav på inventeringar,
undersökningar, ansvarsutredningar, saneringsåtgärder vid potentiellt
förorenade områden, som händelsestyrd tillsyn i form av inkomna
saneringsanmälningar vid byggnationer. Antalet händelsestyrda ärenden
kommer att öka mest under de kommande åren. Detta beror på pågående
bostadsexploatering med fötiätning i stadskäman och omvandling av
industrimark för bostadsändamål samt inte minst det kommande infrastrukturprojektet "Götalandsbanan".
Befintliga Behovsutredningens U n der- eller
resurser
resultat
överskott
Verksamhetsområde
Ledning
Administration
Livsmedel
Hälsoskydd
Strålskydd
Miljöfarlig verksamhet
Små avloppsanordningar
Värmepumpar
Förorenad mark och andra
miljöskador
Jordbruk och annan verksamhet
Kemiska produkter
Avfall och producentansvar
Miljöövervakning
Miljöstrategiskt arbete, m.m.
Uppdrag
SUMMA
2,00
4,25
9,25
3,27
0,12
6,55
2,60
0,34
3,89
7,78
9,93
7,80
0,11
6,85
5,06
0,55
-1,89
-3,53
-0,68
-4,53
0,01
-0,30
-2,46
-0,21
1,95
0,00
0,20
0,32
0,11
0,92
2,80
34,68
2,99
0,04
0,56
0,84
0,47
0,93
2,81
50,61
-1,04
-0,04
-0,36
-0,52
-0,36
-0,01
-0,01
-15,93
Barnkonventionen
Ärendet är av intem karaktär och berör inte bam i enlighet med FN:s
konve 'on om bamets rättigheter.
?~~/- Co/f-Anna-Lena Wullf
Miljö- och hälsoskyddschef
Samordnare/miljö- och hälsoskyddsinspektör
Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen
BEHOVSUTREDNING
Jönköpings kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2016-2019
© MI-Gruppen S AB
Nils-Gunnar Sahlman
2016-04-19
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SAMMANFATTNING ................................................................................................................................. 3
INLEDNING .........................................................................................................FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.
RESURSBEHOV ....................................................................................................................................................... 4
JÄMFÖRELSE MELLAN BEFINTLIGA PERSONELLA RESURSER OCH BEHOVSUTREDNINGENS RESULTAT.............................. 5
1.
2.
INLEDNING ......................................................................................................................................... 6
1.1
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS UPPGIFTER .................................................................................... 6
1.2
BEHOVSUTREDNING OCH RESURSER.......................................................................................................... 7
1.3
ALLMÄNT OM MYNDIGHETSUTÖVNING ..................................................................................................... 7
1.4
ARBETSSÄTT ............................................................................................................................................ 8
1.5
KATEGORIER AV ARBETSUPPGIFTER ........................................................................................................... 8
1.6
FÖRTYDLIGANDE AV NÄMNDENS MYNDIGHETSUPPDRAG ........................................................................... 9
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TILLSYNEN OCH KONTROLLEN ............................................. 14
2.1
METOD FÖR BEHOVSBERÄKNING ............................................................................................................ 14
2.2
UNDERLAG FÖR BERÄKNINGARNA .......................................................................................................... 14
2 (17)
Sammanfattning
Länets miljö- och hälsoskyddskontor, länsstyrelsen samt Region Jönköpings län har i Miljösamverkan f:s regi tagit fram en gemensam modell för behovsutredningar inom miljö- och hälsoskyddsnämndernas verksamhetsområden. Målet har varit att göra det möjligt för de olika kommunerna att jämföra varandras nyckeltal och skapa förutsättningar till bra prioriteringsunderlag
vid tillsynsplanering. En arbetsgrupp bestående av externkonsult och representanter från miljöoch hälsoskyddskontoren i Gislaved, Habo/Mullsjö och Jönköping varit delaktiga i framtagandet
av modellen. Modellen omfattar i första hand myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskyddet samt livsmedelskontrollen. Jönköping har valt att även inkludera kommunal uppdragsverksamhet. Grundförutsättningarna för att ta fram en behovsutredning finns i de lagstiftningar som
styr tillsynsmyndighetens arbetsområde d.v.s. miljölagstiftningen och livsmedelslagstiftningen.
Som ingångsvärde gemensamma för samtliga kommuner inom länet har följande uppgifter använts i behovsutredningen.
Årsarbetstid per medarbetare 2 000 timmar
Personlig tid
600 timmar
Planering, administration, m.m.
400 timmar
Kärnverksamhet 1 000 timmar
Planeringstid per inspektion eller kontroll
8 timmar
Restid inom livsmedelskontrollen, genomsnitt per kontroll
1 timmar
Då inte alla förhållanden är lika mellan de olika kommunerna inom länet, behöver flera lokala
kriterier definieras. Följande lokala kriterier gäller för kommunen och används i behovsutredningen. Gulmarkerade fält är faktiska värden under det att övriga värden i tabellen är beräknade
utifrån behovsutredningens övriga förutsättningar. Observera att beräknade värden endast utgör
en fingervisning om ungefärlig storlek och ska inte användas som underlag för kommunens taxor
inom miljö- och hälsoskyddsområdet, m.m.
Senaste bokslut (Samtliga kostnader)
Intäkter senaste bokslut (Samtliga intäkter)
Kostnadstäckning senaste bokslut
Beräknade intäkter vid 60 % kostnadstäckning
22 857 400
9 449 700
41
kronor
kronor
%
13 714 440
%
För att kunna göra ekonomiska prognoser behöver en finansieringsgrad anges. Det är ett mål
som på sikt ska uppnås under en treårsperiod. Det är lämpligt att nämnden tar beslut om detta
mål. I behovsutredningen har följande finansieringsgrad använts. Kostnadstäckning på 41 %
(inkl. projekt 48%) enligt senaste bokslut (år 2015) gäller hela miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamhet (dvs. tillsyn- och kontrollverksamhet samt övriga verksamheter) .I nedanstående tabell har även antaganden om beräknings mått för beräkning av storlek på ledningspersonal samt
3 (17)
administrativ personal. Procentsatserna bygger på dagens kännedom om behov, vilket finns redovisat i särskilda flikar i den tillhörande Excel-filen.
Mål för kostnadstäckning
60
%
Andel ledningspersonal i förhållande till handläggare
Andel administrativ personal i förhållande till handläggare
10
20
%
%
Resursbehov
Här redovisas behovsutredningens resultat i form av en sammanställning över de personalresurser som krävs för ledning, administration samt handläggande arbetsuppgifter inom miljö- och
hälsoskyddskontoret arbetsområde.
Behov i
Resursbehov, antal
timmar/år
tjänster
Arbetsuppgift
LEDNING OCH ADMINISTRATION
11 676
11,67
Ledning
Administration samt övriga uppgifter
3 892
7 784
3,89
7,78
PRÖVNING, HANDLÄGGNING, TILLSYN OCH KONTROLL
34 715
34,72
Livsmedel
Hälsoskydd
Strålskydd
Miljöfarlig verksamhet
Små avloppsanordningar
Värmepumpar
Förorenad mark och andra miljöskador
Jordbruk och annan verksamhet
Kemiska produkter
Avfall och producentansvar
9 925
7 798
107
6 847
5 064
550
2 990
40
556
838
9,93
7,80
0,11
6,85
5,06
0,55
2,99
0,04
0,56
0,84
MILJÖÖVERVAKNING, MILJÖSTRATEGISKT ARBETE,
M.M.
4 205
4,21
Miljöövervakning
Miljöstrategiskt arbete, kommunstrategiska frågor, m.m.
Uppdrag och liknande arbetsuppgifter
472
925
2 808
0,47
0,93
2,81
SUMMA
50 596
50,60
Sammanställningen avser behovet av resurser för att kontrollera samtliga verksamheter inom miljöoch hälsoskyddsnämndens område. Idag tvingas förvaltningen göra prioriteringar, som innebär
att vissa verksamheter inte blir föremål för tillsyn.
4 (17)
Jämförelse mellan befintliga personella resurser och behovsutredningens resultat
Nedanstående diagram visar fördelningen mellan de olika verksamhetsområdena med jämförelse
mellan dagens nivå och den behovsnivå som behovsutredningen visar. Siffrorna i diagrammet
anger årsarbetskrafter.
Verksamhetsområde
Ledning
Administration
Livsmedel
Hälsoskydd
Strålskydd
Miljöfarlig verksamhet
Små avloppsanordningar
Värmepumpar
Förorenad mark och andra miljöskador
Jordbruk och annan verksamhet
Kemiska produkter
Avfall och producentansvar
Miljöövervakning
Miljöstrategiskt arbete, m.m.
Uppdrag
SUMMA
Befintliga Behovsutredningens
resultat
resurser
2,00
3,89
4,25
7,78
9,25
9,93
3,27
7,80
0,12
0,11
6,55
6,85
2,60
5,06
0,34
0,55
1,95
2,99
0,00
0,04
0,20
0,56
0,32
0,84
0,11
0,47
0,92
0,93
2,80
2,81
34,68
50,61
Under- eller
överskott
-1,89
-3,53
-0,68
-4,53
0,01
-0,30
-2,46
-0,21
-1,04
-0,04
-0,36
-0,52
-0,36
-0,01
-0,01
-15,93
Behovsutredningen visar på ett ökat behov av administrativ personal med 3,5 tjänster. Redan i
nuläget saknas 1,3 tjänster för att klara nuvarande arbetsuppgifter.
Hälsoskyddsområdet har en resursbrist på 4,5 tjänster. Behovsutredningen visar i förhållande till
verksamhetsplanen resursbrist för uppsökande tillsyn i stort inom hälsoskyddsområdet, och speciellt för förebyggande tillsyn på bostäder med ett underskott på ca 3 tjänster.
Arbetsområdet små avloppsanläggningar har en resursbrist på 2,5 tjänster i förhållande till behovet. Merparten av resursbristen gäller tillsynen av större gemensamma avloppsanläggningar.
Förorenade område har en resursbrist på drygt 1 tjänst. Resursbristen omfattar såväl egeninitierad
tillsyn som händelsestyrd tillsyn. Antalet händelsestyrda ärenden kommer att öka mest under de
kommande åren. Detta beror på pågående bostadsexploatering med förtätning i stadskärnan och
omdaning av industrimark för bostadsändamål samt det kommande infrastrukturprojektet ”Götalandsbanan”.
5 (17)
1.
Inledning
1.1
Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppgifter
1.1.1
Nämndens reglemente och verksamhetsområde
Nämnden svarar för prövning, tillsyn och miljöövervakning enligt miljöbalken, livsmedelslagen
och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter inklusive den lokala hälsoskyddsföreskriften.
Nämnden svarar vidare för de övriga uppgifter som enligt svensk lag eller Europaunionens bestämmelser ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
I nämndens uppgifter ingår följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
svara för prövning och den tillsyn av miljöbalken som ankommer på kommunen med
undantag av de uppgifter som lagts på andra nämnder,
följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och därvid utarbeta de förslag och bereda de ärenden som är påkallade och som ankommer på miljönämnden,
medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor berörs och genom regelbundna
mätningar övervaka luftkvaliteten i kommunen
kontrollera livsmedelsverksamheter i kommunen avseende riskerna med råvarorna, hanteringen och de färdiga produkterna,
godkänna eller registrera olika livsmedelsverksamheter,
ansvara för att smittskyddsåtgärder vidtas mot livsmedel, inklusive dricksvatten, som
sprider eller misstänks sprida smittsamma sjukdomar
utöva tillsyn över att uppstädning sker på plats utomhus där allmänheten får färdas fritt
ansvara för smittspårning av smittsamma sjukdomar via den fysiska miljön
utöva tillsyn avseende rökförbud i de miljöer och lokaler för vilka Statens Folkhälsoinstitut har den centrala tillsynen.
utöva tillsyn av lokaler där solarium upplåts till allmänheten
ansvara för att säkerställa en hög skyddsnivå för djur och människors hälsa när det gäller
foder och animaliska biprodukter
ansvara för kommunens operativa Agenda 21-arbete, initiera, inspirera till och uppmuntra
arbetet inom de kommunala förvaltningarna och bolagen, bland näringsliv, föreningar,
organisationer samt hos allmänheten
ansvara för kalkning av sjöar och vattendrag i kommunen, med tillhörande provtagning
och bedömning
i samarbete med räddningstjänsten mäta markstrålningen på fasta punkter inom kommunen.
6 (17)
1.2
Behovsutredning och resurser
I §§ 6 – 12 miljötillsynsförordningen (2011:13) förtydligas kommunens ansvar för tillsynen enligt
miljöbalken.
Det ska finnas en aktuell behovsutredning som uppdateras minst en gång varje år. Nämnden ska
genomföra regelbunden tillsynsutredning, verksamhetsplanering, uppföljning och utvärdering av
tillsynsverksamheten samt avsätta resurser som i tillräcklig grad svarar mot behovet av tillsyn
samt ha personal med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet
Den nu genomförda behovsutredningen omfattar de uppgifter som definieras i nämndens reglemente och ger vägledning i beslut om dimensionering av miljö- och hälsoskyddskontoret som är
nämndens stöd i myndighetsutövningen och det övriga arbetet. Behovsutredningen är inte en
verksamhetsplan eller tillsynsplan, men utgör ett underlag för att ta fram sådana för miljö- och
hälsoskyddskontorets verksamhet.
Med behovsutredning menas i detta sammanhang en utredning som redovisar såväl behov av
tillsyn som hur resurserna ska tillgodoses genom avgifter eller skattemedel.
Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska nämnden
•
Göra en utredning om tillsynsbehovet
•
Ha en tillsynsplan
•
Föra register över tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn
•
Följa upp och utvärdera den verksamhet som man bedriver
• Utveckla personalens kompetens i tillsynsfrågor.
Utöver bestämmelserna i miljötillsynsförordningen ska nämnden även iaktta de regler för myndigheternas arbete som återfinns i regeringsordningen, tryckfrihetsförordningen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen.
1.3
Allmänt om myndighetsutövning
Med stöd av reglementet, miljöbalken, livsmedelslagen samt övrig tillämplig lagstiftning har
nämnden en rad obligatoriska myndighetsuppgifter. Myndighetsutövning är offentlig verksamhet
med utövande av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, disciplinpåföljd eller
annat jämförbart förhållande, t.ex. tillstånd, tillsyn och kontroll. Myndighetsutövningen grundar
sig på lagstiftning. Myndighet kallas organ inom förvaltningsorganisationen t.ex. regeringen, domstolar, statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter, d.v.s. nämnder, i beslutande politiska
församlingar (Se 1 kap. 8 § regeringsformen samt 2 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen).
En kommunal myndighet har statens uppdrag att se till att de aktuella lagarna följs. Verksamhet
som inte grundas på lag kan förekomma i nämnden, men hänförs till frivillig (fakultativ) verksamhet, som inte är myndighetsutövning, t.ex. granskning av detaljplaner. I sina andra uppgifter
än de lagstadgade myndighetsuppgifterna har nämnden utrymme för politiska avgöranden.
Vid beslut i sin myndighetsutövning i fråga om bl.a. tillstånd, tillsyn, kontroll och i synnerhet om
förelägganden och påföljder för överträdelser eller underlåtenheter, är nämndens myndighetsutövning att likna vid en av lag styrd domstol där inget eller mycket litet utrymme finns för beslut
som är politiskt grundade.
7 (17)
1.4
Arbetssätt
Den verksamhet som tillsyns- och kontrollmyndigheterna bedriver genom efterlevnadskontroll
och vidtagande av åtgärder för att åstadkomma rättelse i förekommande fall utgör myndighetsutövning. Myndigheterna har inte endast en rätt till sådan myndighetsutövning, utan det föreligger
en skyldighet för tillsynsmyndigheterna att kontrollera lagarnas efterlevnad och att vidta de åtgärder som behövs.
Mera strukturerat kan man definiera myndighetsutövning som förebyggande åtgärder, kontroll av
efterlevnaden av lagar och förordningar, vidtagande av åtgärder samt kontroll i efterhand.
a) Förebyggande åtgärder
i.
Prövning av ansökan samt handläggning av anmälan och registrering
ii.
Rådgivning och information i enskilda fall
iii.
Rådgivande, utredande och uppföljande verksamhet av generell karaktär
iv.
Strategiarbete
1. Identifiera hälso- och miljöproblem
2. Utarbeta handlingsplaner
3. Följa upp hälso- och miljöpolitiska mål
b) Efterlevnadskontroll
i.
Inspektioner, kontroller, revisioner och andra besök vid verksamheterna
ii.
Studier av miljörapporter, analysresultat och så vidare
Egna kontroller och mätningar
iii.
c) Åtgärder för att åstadkomma rättelse
I.
Inspektions- och kontrollrapporter
Förelägganden och förbud
II.
III.
Verkställighet och genomförande på den försumliges bekostnad
IV.
Åtalsanmälan
V.
Miljösanktionsavgifter
d) Kontroll i efterhand
Kontroll av att åtgärder har vidtagits enligt myndighetens beslut
i.
1.5
Kategorier av arbetsuppgifter
1.5.1
Allmänt
Arbetsuppgifterna är komplexa och för att kunna utföra ett kvalitativt bra arbete är det nödvändigt att handläggarna ständigt följer upp och utvecklar sina kunskaper utifrån lagstiftning, ny teknik och forskningsresultat. Nämnden är en myndighet vars uppgift i första hand är att övervaka
att den lagstiftning som man anförtrotts som tillsynsmyndighet följs och därigenom bidra till att
samhällets övergripande mål för miljön och hälsan uppnås. Fokus måste därför hållas på själva
myndighetsarbetet så som det beskrivets ovan. En viktig del av miljöarbetet, trots att det inte
finns definierat i lagstiftningen, är att fungera som kunskapsförsörjare och kunskapsöverförare
genom att delta i såväl interna som externa möten som syftar till att integrera miljö-, hälso- och
livsmedelsfrågorna i det övriga kommunala arbetet.
8 (17)
1.5.2
Inkommande ärenden (”händelsestyrda”)
Ärenden upptar en stor del av inspektörernas arbetstid. Framförallt rör det sig om ansökningar,
anmälningar och klagomål från allmänhet och verksamhetsutövare. Under vissa förhållanden kan
en mycket stor andel av arbetsuppgifterna vara händelsestyrda. De är alltså svåra att planera in i
kalendern eftersom de uppstår spontant. Vissa typer kan förutses komma in under viss tid, t.ex.
ansökningar om avlopp, årsrapporter, m.m.
1.5.3
Tillsyn och kontroll (”egeninitierad”)
Med tillsyn och kontroll menas den undersökning av olika objekt och verksamheter som sker på
miljö- och hälsoskyddskontorets initiativ för att se till att lagar, regler, domar o.s.v. efterlevs.
Skyldighet att utöva tillsyn och kontroll framgår av lagstiftningen. Vilken nivå och frekvens tillsynen och kontrollen ska ha anges inte generellt i lagstiftningen utan bestäms av behovet utifrån
bland annat de risker som verksamheterna utgör för människans hälsa och miljön. Då det gäller
tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken sägs i miljötillsynsförordningen att de ska besökas minst en gång per år, om verksamheten innebär betydande risker för miljön och annars vart
tredje år. Dessutom ska uppföljande tillsynsbesök ske inom sex månader. I samband med tillsynen skapas ärenden av olika slag, t.ex. tillsynsärenden.
1.5.4
Projektarbete
Projektarbeten kan vara av vitt skilda karaktärer och inrymmas inom nämndens samtliga verksamhetsområden. Syftet är att kunna fördjupa sig inom prioriterade arbetsområden. Ett projekt
kan omfatta såväl enklare arbete i anslutning till tillsynsarbetet som mer omfattande arbete som
kan sträcka sig över långa tidsperioder.
1.5.5
Rådgivning och information
En viktig del i miljö- och hälsoskyddskontorets verksamhet är rådgivning och information till
allmänhet och verksamhetsutövare. Detta ansvar uttrycks också klart i miljöbalken och livsmedelslagstiftningen och är därför en del av myndighetens arbete. Men det är ett arbete som inte får
förväxlas med det som kan utföras av konsulter för företagens räkning. Miljö- och hälsoskyddskontorets uppdrag består i att informera om gällande regler och liknande samt ta fram generella
råd kring specifika företeelser, t.ex. hur man eldar i sin braskamin eller villapanna så att man inte
orsakar störningar för miljön och människors hälsa. En konsults arbete däremot är inriktat på att
hjälpa företagaren att ta fram material och underlag som behövs för myndighetens bedömningar
eller för att verksamhetsutövaren ska kunna åtgärda avvikelser och felaktigheter som eventuellt
uppstått i verksamheten.
1.6
Förtydligande av nämndens myndighetsuppdrag
I detta avsnitt görs en sammanfattning av miljö- och hälsoskyddskontorets myndighetsuppgifter.
En fortlöpande uppdatering och precisering av lagområden och dessa uppgifter måste ske då nya
lagar, förordning och liknande tillkommer eller upphör, eller då gränsdragningsproblem har identifierats mellan nämnden och övriga kommunala verksamheter.
1.6.1
Livsmedelslagstiftningen
Kontroll: Livsmedelsanläggningar inklusive anläggningar för tillverkning av tillsatser, aromer och
processhjälpmedel där Livsmedelsverket inte är kontrollmyndighet, anläggningar för dricksvattenförsörjning samt snus och tuggtobak.
Prövning: Handläggning: Registrering av livsmedelsanläggningar.
9 (17)
1.6.2
2 kap. Miljöbalken – Allmänna hänsynsregler
Tillsyn: Miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§). Miljööverdomstolen har i dom konstaterat att
den kommunala nämnden får bedriva sin tillsyn med stöd av miljöbalkens allmänna hänsynsregler.
Prövning: Handläggning: -
1.6.3
9 kap. Miljöbalken – Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Tillsyn: Miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter.
Tillsynen gällande miljöfarlig verksamhet omfattar bl.a. av utsläpp till vatten och mark av avloppsvatten, utsläpp till luft, skydd av grundvatten, buller m.m.
Hälsoskyddstillsynen omfattar verksamheter för hygienisk behandling, utbildning, vårdlokaler,
strandbad, bassängbad, smittskydd, radon, inomhusmiljön i bostäder, m.m.
Prövning: Ansökningar inom båda områden.
Handläggning: Anmälningar inom båda områden.
1.6.4
10 kap. Miljöbalken – Verksamheter som orsakar miljöskador
Tillsyn: Mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar där allvarliga miljöskador misstänks eller konstaterats som inte omfattas av länsstyrelsens tillsynsansvar.
Prövning: Underrättelser från fastighetsägare och verksamhetsutövare om upptäckta föroreningar samt åtgärder med anledning av dessa.
Handläggning: -
1.6.5
12 kap. Miljöbalken – Jordbruk och annan verksamhet
Tillsyn: Föreskrifter om begränsningar av antalet djur i ett jordbruk, försiktighetsmått för gödselhanteringen samt växtodlingen.
Prövning: Handläggning: Anmälan för samråd i de fall en verksamhet eller en åtgärd som inte omfattas av
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i denna balk kan komma att väsentligt
ändra naturmiljön.
1.6.6
14 kap. Kemiska produkter och biotekniska organismer
Tillsyn: Hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor.
Prövning: Ansökan om spridning av bekämpningsmedel i vissa fall.
Handläggning: Anmälan om spridning av bekämpningsmedel i vissa fall. Anmälan och information angående lagring av brandfarliga vätskor. Information och rapporter angående utrustning
som innehåller fluorerade växthusgaser.
1.6.7
15 kap. Avfall och producentansvar
Tillsyn: Hanteringen av hushållsavfall och övrigt avfall. Producentansvar, nedskräpningsfrågor
samt transportörer av farligt avfall.
Prövning: Tillstånd att själv ta hand om avfall på sin fastighet. Dispens enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering.
Handläggning: Anmälan om att få kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa
hushållsavfall.
10 (17)
1.6.8
Förordning om foder och animaliska biprodukter
Tillsyn: Nedgrävning av animaliska biprodukter, utlämnande och transport av matavfall, kompostering av matavfall, förbränningsanläggningar som förbränner animaliska biprodukter, användning av gödsel, m.m.
Prövning: Handläggning: -
1.6.9
Strålskyddslag
Tillsyn: Solarieverksamheter.
Prövning: Handläggning: Anmälan om solarieverksamhet.
1.6.10
Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning
Tillsyn: Gaturenhållning, snöröjning, nedskräpning där allmänheten får färdas fritt. Skyltar inom
områden av betydelse för friluftslivet.
Prövning: Ansökan om att få sätta upp skylt inom områden av betydelse för friluftslivet.
Handläggning: -
1.6.11
Lag om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
Tillsyn: Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel vid försäljningsställen (bensinstationer
o. dyl.) för drivmedel.
Prövning: Handläggning: -
1.6.12
Övriga arbetsuppgifter av myndighetskaraktär
Som tidigare nämnts är miljöövervakning en del av myndighetsutövningen. Skälet till detta är
bland annat att myndigheten behöver uppgifter som samlas in för att kunna genomföra sitt uppdrag samt bistå kommunen, verksamhetsutövarna, övriga aktörer och tillsynsmyndigheter med
underlag i arbetet mot de nationella miljöpolitiska målen.
11 (17)
1.6.13
Miljö- och hälsoskyddskontorets övriga uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade verksamhet.
I tabellen redovisas arbetsuppgifter som ligger utanför det lagstadgade ansvarsområdet. I vissa fall
kan de vara reglerade i reglementet för nämnden, i andra fall utgör de ren service och är då inte
obligatoriska.
Uppgift
Uppdragsgivare
Yttranden i bygglovärenden
Kommunens byggmyndighet
Yttranden i ärenden angående Kommunens byggmyndighet
rivningslov
Yttranden i tillståndsärenden Polismyndigheten
Yttrande i ärenden om alkoholtillstånd
Socialtjänsten
Svara på externa remisser
Kommuner, länsstyrelser,
statliga myndigheter och verk
Deltagande i plangrupper
Kommunens planorgan
Enkätsvar till statliga myndigheter
Socialstyrelsen, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, m.fl.
Lokala hälsoskyddsföreskrifter
Renhållningsordning och
avfallsplanering
Kommunens fullmäktige
Föreläsningar, guidningar,
informationsmöten
Olika uppdragsgivare, ofta
kommunens lokalavdelningar
av politiska partier, föreningar
och andra sammanslutningar
Kommunerna
Samråd kring producentansvaret (avfall)
Kommunens fullmäktige
12 (17)
Kommentar
I samband med tillstånd till
anordnande av dans, vid tillstånd till skottlossning inom
tätbebyggda områden och
liknande
Tillsyn av att försäljningen av
alkohol fungerar tillsammans
med gällande verksamhet
Mycket blandat, allt från lagförslag till åtgärdsprogram för
hotade arter.
Olika typer av uppföljningar
av tillsynen eller tillståndet
inom miljö- och hälsoskyddet
inom kommunen och liknande
Uppdatering och förnyelser
av föreskrifterna
Arbeta med avfallsplaner och
ta fram underlag för renhållningsordningar
Uppgift
Uppdragsgivare
Kommentar
Klagomål i viltvårdsfrågor –
grävlingar, rådjur, fåglar m.m.
Fastighetsägare och boende
inom kommunen
Gammamätningar av bakgrundsvärden
Strålsäkerhetsmyndigheten
Vid problem med olika typer
av djurarter vänder sig medborgarna, fastighetsägarna
med flera till miljöbalksgruppen och begär åtgärder. Detta
är i de flesta fall ingen myndighetsfråga utan i första
hand en angelägenhet för
varje fastighetsägare.
Varje kommun har uppdrag
att mäta bakgrundsstrålningen1
1
Alla kommuner är utrustade med handinstrument för att snabbt, vid misstanke om något stort utsläpp, kunna göra
en landsomfattande screening av strålnivån. För att hålla mätkunskapen aktuell genomför kommunerna regelbundna
mätningar på vissa provplatser med dessa instrument och rapporterar data till SSI, vilket resulterar i en form av miljöövervakning. (utdrag från SSM:s rapport om miljöövervakning inom strålskyddsområdet).
13 (17)
2.
Förutsättningar för tillsynen och kontrollen
2.1
Metod för behovsberäkning
All tillsyn och kontroll bör vara riskbaserad och syfta mot de nationella miljö- och folkhälsomålen. Miljöbalken och livsmedelslagstiftningen utgör grunden för miljö- och hälsoskyddsnämndens
myndighetsverksamhet.
2.2
Underlag för beräkningarna
2.2.1
Planeringsmått
För att få ett begrepp om hur mycket tid som står till förfogande för den egentliga tillsynen och
kontrollen behöver man bestämma fördelningen mellan den personliga tiden och den tid som ska
ägnas åt den faktiska tillsynen och övriga arbetsuppgifter inom organisationen.
Personlig tid
•
Här återfinns semester, sjukdom, rehabilitering, vård av barn, föräldraledighet, friskvård,
egen utbildning och fortbildning för att arbetstagaren ska klara av tillsynsarbetet, m.m.
Planerad tid
•
Tid för kärnverksamheten (Tillsyns- och kontrolltid)
o Återkommande tillsyn och kontroll finansierad av års- och timavgifter
-
o
-
o
-
Tiden är fakturerbar som årlig återkommande avgift eller timavgift. Det är den tid som
en handläggare använder för att uppnå riskbedömningens beräkningar av tillsynstid om en verksamhet har tilldelats t.ex. 8 timmar tillsynstid baserad på riskbedömningen
av företaget, är det den tiden som återfinns under denna kategori.
Tillsyn och kontroll finansierad av timavgifter
Utgörs av tillsyn och kontroll som kan faktureras med timavgift. Här avses t.ex. tillståndsärenden, anmälningsärenden, extra tillsyn då en verksamhetsutövare vill ha ett
besök av någon speciell anledning, akuta tillsynsinsatser, uppföljande inspektioner som
inte täcks av årsavgiften, m.m. och som inte kan förutses vid årsplaneringen.
Övrigt tillsynsrelaterat arbete – ej fakturerbart
Utgörs av obefogade klagomål, rådgivning och liknande som inte kan avgiftsbeläggas.
•
Gemensam tid
o Här avses träffar med kollegor i den egna och i andra kommuner, länsträffar, gemensamma projekt m.m. samt olika typer av möten inom den egna organisationen för att
tillsynsarbetet skall kunna genomföras på ett effektivt sätt. Verksamhetsplanering samt
tillsynsplanering, arbete för att ta fram rutiner och mallar för tillsynen samt administrativt tillsynsarbete som t.ex. vård av register m.m.
•
Övrig tid
o Övriga arbetsuppgifter som inte är myndighetsrelaterade.
- Remisser, deltagande i kommuninterna arbetsgrupper, besvara motioner, konsultationer, m.m.
14 (17)
2.2.2
Fördelning av arbetstiden
Det är viktigt att organisationen är medveten om fördelningen mellan de olika områdena. Det
optimala är att organisationen själv bestämmer vilken fördelning som ska gälla. Den personliga
tiden är i stort sett konstant (i de flesta fall lagstadgad, t.ex. semester, vård av barn o.s.v.) under
det att övriga delar kan justeras i förhållande till varandra. Vill man att mera av tiden ska ägnas åt
den egentliga tillsynen (kärnverksamheten) måste en neddragning av någon av de övriga komponenterna ske. Eftersom arbetsuppgifterna som läggs på kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd i stort sett ökar för varje år är det nödvändigt att organisationen även ägnar sig åt att effektivisera sitt arbete på olika sätt.
Kommunerna inom Jönköpings län har kommit överens om att i samband med behovsutredning
och planering använda sig av 1 400 timmar för den tid som är planeringsbar, d.v.s. kärnverksamheten samt planering, administration, m.m.
Bilden nedan visar på ett enkelt sätt fördelningen av arbetstiden för en handläggare.
Fördelning av arbetstiden – Genomsnitt per person
Schablontider för kommunerna i Jönköpings län
Personlig tid
600 timmar
Tid som endast i viss
mån kan planeras (t.ex.
semester)
Planering, administration,
m.m.
400 timmar
Tid som till viss mån
kan planeras (t.ex.
administration,
remissarbete,
kvalitetsarbete,
samverkan, möten
o.s.v.)
Tid som till stor del kan
planeras (t.ex. tillsyn
och kontroll)
Tid för kärnverksamhet
1000 timmar
15 (17)
2.2.3
Tillsyns- och kontrollfrekvenser samt tillsyns- och kontrollaktiviteter
Tillsyns- och kontrollaktivitet är ett vidare begrepp än enbart myndighetens besök vid en verksamhet. Med en tillsyns- eller kontrollaktivitet menas t.ex. tillsynsbesök på plats, revision på plats,
arbete med årsrapport, genomgång av analysprotokoll, genomförande av särskild informationsinsats till viss bransch, sammanträde med verksamhetsutövaren, m.m. Se även avsnitt 1.6 Förtydligande av nämndens myndighetsuppdrag.
Enligt SKL:s skrift kring taxa inom miljöbalkens område, rekommenderas det längsta intervallet
mellan tillsyns- eller kontrollaktiviteterna till en gång vart tredje år.
Då det gäller tillståndspliktiga verksamheter sägs i miljötillsynsförordningen att de ska besökas
minst en gång per år, om verksamheten innebär betydande risker för miljön och annars vart
tredje år. Dessutom ska uppföljande tillsynsbesök ske inom sex månader.
En tillsyns- eller kontrollaktivitet beräknas i behovsutredningen uppgå till c:a en dags arbete vilket
innebär att en verksamhet som har tilldelats t.ex. 16 timmar fast årlig tillsyns- eller kontrolltid bör
ha minst två tillsynsaktiviteter per år, under det att en med 8 timmar bör besökas en gång per år.
På samma sätt bör en verksamhet som har tilldelats 4 timmar få en tillsyns- eller kontrollaktivitet
vart annat år. Övriga bör besökas vart tredje år.
Behovsberäkningarna som ligger till underlag för denna rapport har skett i en Excel-fil. I filen
hanteras samtliga arbetsuppgifter som miljö- och hälsoskyddskontoret har eller kommer att få
under planeringstiden.
På grund av att företag upphör, flyttar till nya lokaler, byter namn och att nya företag tillkommer
är det inte möjligt att alltid ha ett fullständigt och komplett register över de verksamheter som
miljö- och hälsoskyddskontoret har tillsyn och kontroll över. Det innebär att resultatet av behovsberäkningarna kan variera från år till år. För att få en högre precision i behovsutredningen
arbetar kontoret med att bl.a. inventera, söka fram och registrera verksamheter och arbetsuppgifter som miljö- och hälsoskyddskontoret i dag saknar uppgifter om.
En behovsutredning måste kontinuerligt följas upp under verksamhetsåret, så att aktuella förutsättningar finns inför kommande års planering av tillsynen och kontrollen.
16 (17)
2.2.4
Nuvarande fördelning av personalens arbetsuppgifter
Nuvarande fördelning av personalens arbetsuppgifter visas i nedanstående diagram. Siffrorna
anger antal tjänster.
Verksamhetsområde
Antal tjänster
%
2,00
4,25
5,77
12,25
9,25
3,27
0,12
6,55
2,60
0,34
26,67
9,43
0,35
18,89
7,50
0,98
1,95
0,00
0,20
0,32
5,62
0,00
0,58
0,92
Ledning
Administration
Handläggning - Myndighet
Livsmedel
Hälsoskydd
Strålskydd
Miljöfarlig verksamhet
Små avloppsanordningar
Värmepumpar
Förorenad mark och andra miljöskador
Jordbruk och annan verksamhet
Kemiska produkter
Avfall och producentansvar
Handläggning - Övrigt
Miljöövervakning
Miljöstrategiskt arbete, m.m.
Uppdrag
SUMMA LEDNING
SUMMA ADMINISTRATION, M.M.
SUMMA HANDLÄGGNING - MYNDIGHET
SUMMA HANDLÄGGNING - ÖVRIGT
0,11
0,92
2,80
2,00
4,25
0,32
2,65
8,07
5,77
12,25
24,60
3,83
70,93
11,04
SUMMA TOTALT
34,68
100,00
Som framgår på s. 5 ska andel ledningspersonal samt administrativ personal i förhållande till antalet handläggare utgöra 10 respektive 20 %. Ovanstående tabell visar att andelen ledningspersonal i förhållande till
antalet handläggare motsvarar ca 6 % i dagsläget. Andelen administrativ personal i förhållande till antalet
handläggare utgör för närvarande ca 12 %, vilket visar behov av ytterligare 1,3 tjänster för att klara nuvarande arbetsuppgifter.
17 (17)
Anders Hansson
ankn 2724
1 (2)
Tjänsteskrivelse
2016-05-20
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Månadsrapport per maj 2016
Mhn 2016:2243
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en ekonomisk månadsrapport per maj
2016. Prognosen i rapporten pekar på ett överskott med ca 1,7 mnkr.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-20
Förvaltningens forslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Månadsrapport per maj 2016 godkänns och läggs till handlingarna.
Ärendet
Utifrån maj 2016 pekar budgetresultatet på ett överskott får året med totalt ca
1,7 mnkr. Kostnader för administration (inkl. personalkostnader) indikerar ett
överskott mot budget, i nuläget bedömt med ca 400 tkr. Ä ven medel som
tillförts får att inrätta en ny tjänst som kemikaliestrateg (750 tkr) kommer att,
då rekrytering skett senare än planerat, gå med överskott med uppskattningsvis
300 tlcr. Från 2015 års budget har miljömålsanslag förts över till årets budget
med 868 tkr avseende fiskevårdsåtgärder och 300 tkr avseende åtgärder mot
fårorenad mark För 2016 har miljömålsanslag även beviljats får projekten
Barnarpasjön, 750 tkr, och Lilla Nätaren, 90 tkr, samt för ytterligare åtgärder
mot förorenad mark, 200 tkr. Av anslagen får förorenad mark (totalt 500 tkr)
beräknas ca 350 tkr förbrukas under 2016. Av anslagen avseende fiskevårdsåtgärder (sammanlagt 958 tkr inkl. 90 tkr Lilla Nätaren) och Barnarpasjön
bedöms omkring 590 tkr resp. 300 tkr användas under året.
För att upprätthålla budgeten är det angeläget att förvaltningen tar ut tillsynsavgifter.
Investeringar
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ingen investeringsbudget
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Besöksadress Juneporten
Västra stargatan 16, Jönköping
[email protected]
Fax diariet 036-1 77 86
o
f!!) JÖNKÖPINGS
~KOMMUN
Ljuset vid Vättern
'
JÖNKÖPINGS KOMMUN 1Tfn 036-10 50
oo (vxl) 1Postadress (om inget annat anges) 551 89 Jönköping 1www.jonkoping.se/mk
2 (2)
Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte beröra barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention.
Håkan Strid
Miljö- och hälsoskyddschef
Anders Hansson
ankn 2724
Tjänsteskrivelse
2016-05-25
1 (5)
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Verksamhets- och investeringsplan, VIP 2017-2019
Mhn 2016:2241
Sammanfattning
stadskontoret har översänt anvisningar för arbetet med verksamhets- och
investeringsplan, VIP 2017-2019, med de ekonomiska ramar som gäller för
nämnderna. I VIP-arbetet har nämnderna i uppdrag att ta fram två alternativa
förslag till budget. I det första alternativet tilldelas varje nämnd 97,5 procent av
nuvarande budgetram. I det andra alternativet ska förslaget baseras på att
nämnden erhåller 99 procent av nuvarande budgetram. Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat fårslag till VIP.
Beslutsunderlag
Reviderade ekonomiska ramar för 2017-2019, Kf2016-04-27, § 108
Ekonomiska ramar för milj ö- och hälsoskyddsnämnden för 2017 - 2019,
alternativ l och 2
stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-31, Anvisningar för arbetet med
Verksamhets- och investeringsplan, VIP 2017 2019
Verksamhetsplan för miljö- och hälsoskyddskontoret 2016 med
verksamhetsmål2016- 2018
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-25 med förslag till
verksamhets- och investeringsplan, VIP 2017 - 2019
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Milj ö- och hälsoskyddskontorets fårslag till verksamhets- och
investeringsplan, VIP 2017 - 2019, enligt ekonomisk ram alternativ 2
(99 %), godkänns.
Ärendet
Inledning- miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är lokal tillsyns- och kontrollmyndighet med
uppgift att övervaka efterlevnaden av miljöbalken, livsmedelslagstiftningen
med flera lagar samt nationella och regionala miljökvalitetsmål och
folkhälsomåL Nämnden är också en stödjande och rådgivande resurs till
kommunledningen och kommunens förvaltningar i frågor som rör lokal
Agenda 21, kemikaliearbete, sjöar och vattendrag, samhällsplanering samt
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Besöksadress Juneporten
Västra storgalan 16, Jönköping
[email protected]
Fax diariet 036-1 o 77 86
JÖNKÖPINGS
KOMMUN
Ljuset vid Vättern
"
~
"
JÖNKÖf'liNGS KOMMUN l Tfri 036-10 50 oo (vxl) 1 Postadress (om inget annat anges) 551 89 Uönköging 1www.jonkoging.se/mk
-
~~
'0
-
"'
~
2 (5)
förorenad mark. Miljö- och hälsoskyddskontoret svarar också operativt för
kalkningsverksamhet och att luftkvalitetsmätningar genomförs i kommunen (se
vidare Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden i lönköpings kommun,
Kf2014-12-18, § 278). På miljö- och hälsoskyddskontoret tjänstgör ca 40
medarbetare. Över 72 procent är kvinnor.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens nettobudget får 2016 uppgår till ca 15,5
mnkr. Största kostnadsslaget utgörs av kostnad får arbetskraft. Största
intäktsposten består av tillsynsavgifter.
Verksamhetsmål för miljö- och hälsoskyddsnämnden framgår av "Verksamhetsplan för miljö- och hälsoskyddskontoret 2016 med verksamhetsmål
2016- 2018" (MhN 2016-01-14, § 9). Mål avseende jämställdhet framgår av
verksamhetsplanen.
Ekonomiska ramar samt anvisningar
Kommunfullmäktige har 2016-04-27, § 108, beslutat om ekonomiska ramar för
perioden 2017-2019. Nämnderna har i uppdrag att ta fram två alternativa
förslag till budget enligt fullmäktiges beslut. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
ska lämna underlag.
F ör arbetet med verksamhets- och investeringsplan har stadskontoret gett ut
anvisningar. Av anvisningarna framgår bl.a. följande.
"De planeringsfårutsättningar som gäller enligt nuvarande budget, VIP 2016
2018 med budget för 2016 innehåller åtgärdsbehov 2017 som uppgår till142
mnkr. Med anledning av de stora osäkerhetsfaktorer som råder uppdras till
nämnderna att ta fram två alternativa förslag till budget. I det första alternativet
får respektive nämnd 97,5 procent av nuvarande budgetram. I beräkningen är
vissa kostnader undantagna, bland annat nämndens kostnader och kapitalkostnader. I det andra förslaget ska fårslaget baseras på att nämnden erhåller 99
procent av nuvarande budgetram. På samma sätt som i det första fårslaget är
vissa kostnader undantagna.
Konsekvensbeskrivningar ska redovisas för båda alternativen avseende förslag
till budget.
Ramarna får driftbudget är beräknade utifrån flerårsplanen i fastställd VIP för
åren 2017 och 2018.
Ramarna för 2019 är en framskrivning av 2018. Undantag tidsbestämda anslag
och resursberäkningar för demografiska behov.
Internräntan i ramarna är 2,5 %.
Varaktiga ombudgeteringar t.o.m. 2016-03-29 ingår.
Lönenivån för budgetarbetet är den som gäller fram till2016-03-31 och personalomkostnadspåslaget är det nu gällande. Löneavtalen fr.o.m. 2016-04-01
kommer att beaktas av stadskontoret under den fortsatta beredningen av VIP.
Anslag motsvarande dessa, och kommande avtalshöjningar kommer, i likhet
med tidigare år, att budgeteras centralt för senare utfördelning.
Ramen är beräknad i 2016 års prisnivå. Ingen prisuppräkning av anslagen
2017-2019 är gjord.
För intäktsfinansierad verksamhet gäller att prisuppräkning endast får ske i
mycket begränsad omfattning. Prövning sker i budgetberedningen."
3 (5)
Anvisade budgetramar
Alternativ l, 97,5%
tkr
Bokslut
Budget
Budget
Plan
Plan
2015
2016
2017
2018
2019
14 532
15 487
15 055
15 055
15 055
-432
-432
-432
Miljö- och
hälsoskyddsnämnd
Kostnadsreducering
Alternativ 2, 99 %
tkr
Miljö- och
hälsoskyddsnämnd
Bokslut
Budget
Budget
Plan
Plan
2015
2016
2017
2018
2019
14 532
15 487
15 314
15 314
15 314
- 173
- 173
- 173
Kostnadsreducering
Konsekvensbeskrivningar
Alternativ l, 97,5%
Enligt Alternativ l till förslag till budget tilldelas varje nämnd 97,5 procent av
sin nuvarande budgetram. För miljö- och hälsoskyddsnämndens del skulle det
innebära en kostnadsreducering med 432 tkr. Enligt miljö- och hälsoskyddskontorets bedömning får neddragningar enligt Alternativ l göras inom följande
områden: Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar för operativt Agenda 21arbete (25 tkr), Miljödiplomering (l 00 tkr), Kurser och konferenser (48 tkr)
samt Personalkostnader (259 tla). Konsekvenser av sådana reduceringar väntas
bli följande.
Agenda 21, besparing 25 tkr. Miljöarbetet enligt Agenda 21 utgår bl.a. från ett
underifrånperspektiv och har till syfte att initiera, inspirera till och uppmuntra
arbetet inom de kommunala förvaltningarna och bolagen, bland näringsliv,
föreningar, organisationer samt hos allmänheten. Genom infmmation och
utbildning motiveras människor i lönköpings kommun att agera får en bättre
miljö och ett uthålligt samhälle. Aktiviteter genomförs så att kommunens
invånare, organisationer och företag har kännedom om kommunens miljöarbete Gfr Verksamhetsplan för miljö- och hälsoskyddskontoret 2016, s. 9).
Nuvarande budget för Agenda 21 uppgår till250 tkr. En minskad budget till
225 tkr (250 tkr- 25 tkr) medför fåne aktiviteter.
Miljödiplomering, besparing 100 tkr. Miljödiplomering är ett förenklat
miljöledningssystem som är ansluten till Svensk Miljöbas. Med diplomeringen
underlättas miljöarbetet i företag och organisationer i lönköpings kommun.
Kostnader för miljödiplomering har de senaste åren budgeterats tilllOO tkr.
4 (5)
Under 2015 uppgick redovisade kostnader till ett lägre belopp, knappt 41 tkr.
Genom effektivisering föreslår miljö- och hälsoskyddskontoret att kostnaderna
nedbringas till O kr.
Kurser och konferenser, besparing 48 tkr. Enligt nuvarande ram uppgår
nämndens budget för kurser och konferenser till305 tkr. En neddragning till
257 tla (305 tkr- 48 tkr) innebär minskade möjligheter för förvaltningens
personal att delta i utbildningar som rör t. ex. lagstiftning och praxis inom
miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens områden, utbyten med andra
kommuner men även aktiviteter som gäller arbetsmiljö, inspiration och trivsel.
Personalkostnader, besparing 259 tkr. Miljö- och hälsoskyddsnämndens största
kostnadsslag utgörs av kostnad för arbetskraft (löner m.m.). Enligt nu gällande
ram uppgår nämndens budget för personalkostnader till 18 mnkr. Under de
senaste tre åren har nämndens personalkostnader gått med överskott mot
budget med i genomsnitt ca 3 70 tkr per år. Överskottet tillskrivs i huvudsak
deltidstjänstgöringar men också sjukskrivningar. För att minska arbetsrelaterad
ohälsa och hög sjukfrånvaro skärper nu förvaltningen det systematiska
arbetsmiljöarbetet Lägre sjuktal på förvaltningen kommer innebära att gapet
mellan budgeterade personalkostnader och utbetalda kostnader minskar.
Under våren 2016 har milj ö- och hälsoskyddskontoret genomfört en s.k.
behovsutredning enligt en länsgemensam beräkningsmodelL Utredningen, som
tagits fram enligt författningskrav, visar den totala omfattningen av tillsynsbehov inom milj ö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde för åren
2016-2019. För att hållajämna steg med tillsynsbehovet inom främst
miljöskydd, hälsoskydd och administration behöver enligt utredningen
personalresurserna utökas på förvaltningen. Neddragning av personalkostnader
medför att behov av myndighetsutövande tillsyn, tillsynsavgifter och
administrering av ärenden inte kan tillgodoses fullt ut. Vidare kan besparingar
av kostnader för arbetskraft begränsa möjligheten att utjämna löneskillnader
hos handläggarna. Likaså kan utrymmet att sätta marknadsmässiga löner vid
nyanställningar försvåras.
Alternativ 2, 99%
Enligt Alternativ 2 till forslag till budget tilldelas varje nämnd 99 procent av
sin nuvarande budgetram. För miljö- och hälsoskyddsnämndens del skulle det
innebära en kostnadsreducering med 173 tia. Enligt miljö- och hälsoskyddskontorets bedömning får neddragningar enligt Alternativ 2 göras inom miljöoch hälsoskyddsnämndens ansvar för operativt Agenda 21-arbete (25 tkr),
Miljödiplomering (100 tkr) samt Kurser och konferenser (48 tkr).
Konsekvenser, se ovan.
Miljö- och hälsoskyddskontorets förslag till VIP
Miljö- och hälsoskyddskontoret förordar att verksamhets- och investeringsplan,
VIP 2017-2019, for miljö- och hälsoskyddsnämnden ska utgå från ekonomisk
ram alternativ 2 (99 %).
5 (5)
Medel ur miljömålsanslag
Vad gäller medel ur miljömålsanslaget föreslås följande.
Kartläggning av förekomst av
mikroplast i Vättem
200 tkr
Cykelparkeringar
30 tkr
Information enligt MBL
Infmmation kommer att lämnas till arbetstagarorganisation enligt 19 § MBL.
Håkan Strid
Miljö- och hälsoskyddschef
Bilaga: Förslag, Ekonomiska ramar, miljö- och hälsoskyddsnämnden, alt. l och 2
l
Förslag,_ekonomisk_ramMhN 97,5"/o,_alternativj
Ansvar Ktext2
:Konto
Ktext3
Miljönämnd
Plan19 Plan2019 _ _ _- t - - - - 1
-r---
Miljönämnd
000000 Arsbudget
oooOoo ·Arsbudget
oooooo ·Arsbudget
34
34
34
Gem administration miljö
000000. Arsbudget
-130
-130
-130
170
Gem administration miljö
000000 Arsbudget
-66
-66
-66
1ici
Gem administration miljö
o606öo Arsbudget
115
115
115
170
Gem administration miljö
ooooooArsbudget
355
355
355
170
Gem administration miljö
000000. Arsbudget
18 001
18 001
170
Gem administration miljö
399997 Reducering 2,5%
18 001
-259
170
Gem administration miljö
oo6666Arsliuei!lei
40
40
40
'övrig verksamhetskostnad
170
·Gem administration miljö
oooooo Arsbudget
844
844
844
övrig verksamhetskostnad
170
:Gem administration miljö
630022 2016 -30mnkr
-46
-46
-46
:Lokal- och bostadshyror
170
'Gem administration miljö
000000 Arsbudget
1 970
1 970
1 970
1970----+---~
613
siäC!:: renilåliniii9siTänsi
170
Gem administration miljö
ooööoo Arsbudget
150
150
150
150 _ _ _ _ ,_ _ _--.-j
937
7
Övrig verksamhetskostnad
170
Gem administration miljö
oooooo Arsbudget
937
937
937
Miljönämnd
793
Avskr maskiner invent
170
Gem administration miljö
000000 Arsbudget
21
21
21
Miljönämnd
799
l ntern ränta
170
2
2
Försäljningsmedel
171
000000 Arsbudget
ciööcioo Arsbudget ..
2
30
Gem administration miljö
Miljö o hälsa mynd.utövn
31
Taxor och avgifter
171
Miljö o hälsa mynd.utövn
·Kostnader/Utgifter
171
25
Miljönämnd
'5
25
Miljönämnd
6
Kostnader för arbetskraft
·· övri9 veri<sarriiletsl<astnad
·· oi3
25
Miljönämnd
7
övrig \/erl<samhetsl<ostnad
013
25
Miljönämnd
'30
Försäljningsmedel
170
25
Miljönämnd
36
25
Miljönämnd
4
Förs verksamhet o entrepr
---·
. ---·-..
- .... ·-----Kostnader/Utgifter
25
Miljönämnd
Miljönämnd
:46
Köp av huvud v-het
25
Kostnader för arbetskraft
25
Miljönämnd
Kostnader för arbetskraft
25
rV1iijönärrir1Ci
Kostnadsersättningar
25
Miljönämnd
25
Miljönämnd
5
5
55
6
6
25
Miljönämnd
601
25
Miljönämnd
25
Miljönämnd
25
25
25
Miljönämnd
25
Miljönämnd
25
. Miljönämnd
4
25
Miljönämnd
6
Övrig verksamhetskostnad
171
25
Miljönämnd
7
ö\/ri9\/erl<särnt1etskasiriaC! ·
171
25
Miljönämnd
30
Försäljningsmedel
172
25
Miljönämnd
·Kostnader/Utgifter
172
Miljö liä1sa, hållbarulv
- . .
. ...
Miljö hälsa, hållbar utv
25
25
Miljönämnd
iviiljöriärnnd ··
4
5
6
Kostnader för arbetskraft
övri9 verl<s-arniietsl<ösinad ·
172
172
25
Miljönämnd
7
Övrig verksamhetskostnad.
25
Miljönämnd
4
KostnaderiLJtgif!er
25
Miljönämnd
7
25
Miljönämnd
25
Miljönämnd
Miljönämnd
·
booooo
-259
-259
-259
-625
-625
-625
Arsbudget
-9 599
-9 599
-9 599
oooo()ö Arsbudget
650
650
650
Miljö o hälsa mynd.utövn
000000 Arsbudget
· Miljö o hiilsa-mynd.utö\/ri ··· · öooooo Arsbud9ei
650
650
650
189
189
189
Miljö o hälsa mynd.utövn
700 _ _ _
42
42
42
34
l
l
-259
-46
21
-625
-9 599
650----+----l
650
189----+---l
oooöoo Arsbudget
-1 223
-1 223
-1 223
-1 223
000000 ·Arsbudget
10
10
10
10
Miljö hälsa, hållbar utv
---··
. Miljö hälsa, hållbar utv
000000 ·Arsbudget
1275
1275
1 275
oooooci Arsbudget
981
981
981
1 275
981
172
Miljö hälsa, hållbar utv
oooooo Arsbudget
210
17201
Agenda 21
399997 Reduceringi,5%
-5
-5
-5
-5
-5
:Kostnader/Utgifter
17201
Agenda 21
399997. Reducering 2,5%
-20
-20
-20
-20
-20
-20 - - - - + - - - - - 1
1
·l<osiriäc!aiiui9if!er
17002
Kurser och konferenser
399997 Reducering 2,5%
-48
-48
-48
-48
6
'Kostm3der/Utgifter
172930
Miljödiplomering
399997. Reducering 2,5%
-100
-100
-100
-100
-48
-100
-48
-100----"-----1
174
Kalkning
ooooo()' Arsbudget
-2500
-2500
-2 500
174
Kalkning
000000 ·Arsbudget
2500
2500
2 500
25
Miljönämnd
30
25
·Miljönämnd
'6
Summa
Plan18
·
FÖrsäljningsmedel
- Övrig verksamhetskostnad
15487
210
-432
15 055
210
·432
15 055
l
l
210
-5
·2 500
2 500
-432
l
15 055
~
-~
~
<;$
~
Förslag, ekonomisk ram MhN 99 %, alternativ 2
[
Ansvar
25 Miljönämnd
25
25
25
25.
25
25
25
25
25
25
25.
25
25
25
25
-·-·
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
~'
~~-
tKonto
'Ktext2
5 ,.,, ,. ·· ,Koslriacteri'örarbetskrafi
Miljönämnd
6
7
Miljönämnd
,Miljönämnd
30
Miljönämnd · ,.. 36
Miljönämnd
Miljönämnd
Miljönämnd
Miljönämnd
Miljönämnd
Miljönämnd
Miljönämnd
.
....
Miljönämnd
Miljönämnd
Miljönämnd
Miljönämnd
.. --- ·-···-···
Miljönämnd
Miljönämnd
Miljönämnd
Miljönämnd
iVIiijÖn-ärrmd
~-
4
46
5
55
6
6
601
613
7
793
799
30
31
4
6
----~-
~
MiljÖnämnd
Miljönämnd
Miljönämnd
rJJiljönämrict
.
-Miljönämnd
Miljönämnd
MiljÖnämnd
25- ·,. Miljönämnd
25
Miljönämnd
25
Miljönämnd
25
Miljönämnd
Summa
l
-
-7
-30
4
5
s
·-
7
4
7
-7
6
30
6
'6vrigverl<samhetskostnad
•övrigverl<samlieiskastnad··
. ~~r:,säljning~ITl~~el
Förs verksamhet o entrepr
Kostnader/Utgifter
'Köp av huvud v-het
Kostnader för arbetskraft
Kostnadsersättningar
'övrig verksamhetilkostnad
:övrig \lerksamlletsk:astnacJ
:Lokal- och bostadshyror
,städ~ renhållningstjänst
Övrig verksamhetskostilad
Avskr maskiner invent
Intern ränta
Försäljningsmedel
Taxor och avgifter
Kas!nadertutgilier
6vri9verksamhetskostna<i
ö.Jri\lverl<samileisl<os!llaei'.
Försäljningsmedel
:Kostnader/Utgifter
Kostnader för arbetskraft
· 6vri9verl<samhelsJ<os!riad
iövrig verksamhetskosinad
Kostnader/Utgifter
,Kostnader/Utgifter
i<osina<ierilii9ifier
Kostnadertui!lifier
:Försäljningsmedel
övrigverksam-lietskostrlaei
Vf
Verksamhet Ktext
013
000000
,Miljönämnd
000000
Miljönämnd
013
013
000000
'Miljönämnd
:Gem administration miljö 000000
170
170
Gem aciminisiratiorimiija •
,Gem administration miljö 000000
170
170
Gem administration miljö 000000
Gem administration miljö 000000
170
Gem administration miljö ,000000
170
'Gem administration miljö 000000
170
170
Gem administration miljö 630022
170
Gem administration miljö 000000
------- ... -···-·Gem administration miljö 000000
170
Gem administration miljö 000000
170
:Gem administration miljö 000000
170
170
Gem administration miljö 000000
Miljö o hälsa mynd .utövn 000000
171
MiljÖ ohälsa mynd.utövn 000000
171
----·-----111
Miljö o hälsa mynd.utövn 000000
--. ------Miljö o hälsa mynd.utövn 000000
111
111
Miljö o hälsa mynd.utövn 000000
Miljö hälsa, hållbar utv
000000
172
Miljö hälsa, hållbar utv
000000
172
Miljö hälsa, hållbar utv
000000
172
172
Miljö -liä1sa~
tiäiJilaruiv
000000
. .
- 172
Miljö hälsa, hållbar utv
000000
17201
Agenda 21
399999
17201
399999
Agenda 21
Kurser och konferenser
399999
17002
------- --172930
' Miljödiplomering
399999
Kalkning
'000000
174
'000000
174
,Kalkning
oöoooo
Ktext3
Arsbudget
Arsbudget
Arsbudget
Arsbudget
·Ar:st>uCI98i
Arsbudget
Arsbudget
Arsbudget
Arsiluciget
Arsbudget
2016 -30mnkr
Arsbudget
·Arsilud9et
Arsbudget
Arsbudget
Arsbudget
Arsbudgel
Arsbudget
Arsbudget
Arsbudget, ·
··Arsiluci9ei
Arsbudget
Arsbudget
Arsbudget
Arst>uc:igei
Arsbudget
Reducering 1%
Reducering 1%
Reducering 1%
Reducering 1%
Arsbudget ,.
Arsbudget
Budget
700
42
Plan17
34
-130
-66
115
355
18 001
40
844
-46
1 970
150'
937
21
2
-625
-9 599
650
650
189
-1 223
10
1275
981
210
-2 500
2500
15487
Plan2017
Plan18 Plan2018
700
700
42
42
34
34
-130
-130
-66 .. ,........ ,... ,, ..,
-66
115
115
355
355
18 001
18 001
40
40
844
844
-46
-46
1 970
1 970
150
150
937
937
21
21
2
2
-625
-625
-9 599
-9 599
650
650
650
650
189
189
-1 223
·1 223
10
10
1275
1275
981
981
210
210
Plan19
Plan2019
700-,- - - + - - - - - l
42
34----+---~
-130
-66----+---'l
115,
355,
18 0 0 1 - - - - + - - - l
40
844----+---l
-46
1 970----J----I
150
937----+---l
21
2----+---~
-625
-9 5 9 9 - - - - + - - - - l
650
650----+---l
189
-1 223 - - - - - + - - - - j
10
1275----+---l
981
210----+---l
-5
-5
-5
·5
-5
-20
-48
-100
-20
-48
-100
-2500
2500
15 314
-20
-48
-100
-20
-48
-100
-2500
2 500
15 314
-20
-20-,---+------l
-48
-100
-48
-100----+---1
·173
-173
-5
-2 500
2 500 ' - - - - - - + - - - l
-173
15 314

Similar documents