Vindmøller på Hirtshals havn – Miljørapport, Indholdsfortegnelse

Comments

Transcription

Vindmøller på Hirtshals havn – Miljørapport, Indholdsfortegnelse
Vindmøller på Hirtshals havn – Miljørapport, Indholdsfortegnelse (foreløbig)
1
2
3
Metode
1.1
Miljøvurderinger
5.1
Anvendt metode
1.2
Projektbeskrivelse
5.2
Eksisterende forhold
1.3
Planforhold,
lovgrundlag
miljøbeskyttelsesmål
5.3
Påvirkning fra projektet
5.4
Kumulative effekter
og
1.4
Miljøpåvirkninger
5.5
Afværgeforanstaltninger
1.5
Samlet vurdering
5.6
0-alternativ
1.6
Afværgeforanstaltninger
5.7
Opsamling i form af skema
1.7
Overvågning
6
Indledning
2.1
Baggrund for projektet
2.2
Proces for VVM
miljøvurdering
2.3
Fordebat (Forudgående offentlighed)
2.4
Høring af berørte myndigheder
2.5
Den videre proces
2.6
Læsevejledning
redegørelse
og
Projektbeskrivelse
3.1
4
5
Ikke teknisk resumé
7
Beskrivelse af hovedforslag
Planforhold,
Lovgrundlag
miljøbeskyttelsesmål
og
6.2
Natura 2000
6.3
Landskabs og visuelle forhold
6.4
Jord
6.5
Geologi og grundvand
6.6
Luft forurening og klima
6.7
Ressourcer og affald
6.8
Rekreative interesser
7.1
Afstand
beboelse
7.2
Visuelle forhold
7.3
Støj
7.4
Skygge, reflekser og lys
Miljøvurdering
4.3
Øvrige lovgrundlag
4.4
Kommuneplan
4.5
Rammeområder
4.6
Kommuneplantillæg
4.7
Lokalplaner
4.8
Klima- og miljøbeskyttelsesmål
9.1
Arealanvendelse
4.9
Referencer
9.2
Forhold til lufttrafik
8
9
11 Sammenfatning
11.1 Afværgeforanstaltninger
Miljøpåvirkning ved naboboliger
4.2
møllerne
Befolkning og sundhed
8.1
Befolkning og sundhed
8.2
Afledte socioøkonomiske forhold
Andre forhold
Ledningsanlæg
11.3 Samlet vurdering
Natur, flora og fauna
Planloven
9.4
11.2 Manglede viden og usikkerhed
6.1
4.1
Radiokæder, radio- og Tv-signaler
samt ledningsanlæg
10 Forslag til overvågning
Miljøpåvirkninger
mellem
9.3
og

Similar documents