prekvalifisering for anbudskonkurranse

Comments

Transcription

prekvalifisering for anbudskonkurranse
Begrenset anbudskonkurranse
Kvalifikasjonsgrunnlag - entreprise
Prosjekt 1116801 HiB Nybygg Nordtomta A1
Entreprise K 101 Totalentreprise med løsningsforslag
201601350-1
1 AV 9
PREKVALIFISERING
FOR
ANBUDSKONKURRANSE
(BEGRENSET KONKURRANSE)
Prosjekt 1116801 Høyskolen i Bergen-Nybygg Nordtomta A1
Entreprise K101 Totalentreprise med løsningsforslag
Mal godkjent dato: 01.09.2015
Mal DocuLive nr. 201500877-5
Begrenset anbudskonkurranse
Kvalifikasjonsgrunnlag - entreprise
Prosjekt 1116801 HiB Nybygg Nordtomta A1
Entreprise K 101 Totalentreprise med løsningsforslag
201601350-1
2 AV 9
Innhold
1
2
3
4
5
6
Oppdraget og konkurransen .............................................................................................................. 3
1.1
Orientering ................................................................................................................................. 3
1.2
Kunngjøring................................................................................................................................ 3
1.3
Særskilt om krav som vil bli stilt i anbudskonkurransen ............................................................ 4
1.4
Tilleggsopplysninger/Rettelser av kvalifikasjonsgrunnlaget ...................................................... 4
Alminnelige regler for kvalifiseringen ................................................................................................. 4
2.1
Lov om offentlige anskaffelser ................................................................................................... 4
2.2
Offentlighet................................................................................................................................. 4
2.3
Entreprenør som rådgiver ved utarbeidelse av spesifikasjoner ................................................ 4
2.4
Avlysning av konkurransen og totalforkastelse - avviste forespørsler ...................................... 5
Statsbyggs evaluering av forespørselen ........................................................................................... 5
3.1
Kvalifisering - Utvelgelse av deltakere til å inngi tilbud ............................................................. 5
3.2
Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen .................................................................................. 5
3.3
Attest for skatt og merverdiavgift ............................................................................................... 6
3.4
Utvelgelseskriterier i denne konkurransen ................................................................................ 7
Krav til forespørselen om deltakelse i konkurransen ......................................................................... 7
4.1
Elektronisk forespørsel .............................................................................................................. 7
4.2
Forespørselens språk ................................................................................................................ 7
4.3
Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes? ................................................................. 7
4.4
Innleveringssted og påmeldingsfrist .......................................................................................... 8
Oppdragsgivers underskrift ................................................................................................................ 9
Vedlegg .............................................................................................................................................. 9
Mal godkjent dato: 01.09.2015
Mal DocuLive nr. 201500877-5
Begrenset anbudskonkurranse
Kvalifikasjonsgrunnlag - entreprise
Prosjekt 1116801 HiB Nybygg Nordtomta A1
Entreprise K 101 Totalentreprise med løsningsforslag
201601350-1
3 AV 9
1
Oppdraget og konkurransen
1.1 Orientering
Statsbygg ønsker i forbindelse med prosjekt:
nr.: 1116801
navn: Høyskolen i Bergen (HiB) - Nybygg Nordtomta A1
å gjennomføre en kvalifisering av deltakere som kan være interessert i å inngi tilbud på totalentreprise
med løsningsforslag.
Forespørselen gjelder totalentreprise med løsningsforslag for kombinert undervisnings- og kontorbygg
ved Høgskolen på Kronstad i Bergen. Utover auditorier og lesesaler skal det være begrenset med
spesialrom for et bygg på rundt 15 000 m2. Det skal oppføres et bygg innenfor dagens
reguleringsbestemmelser for tomten med mindre vesentlige endringer. . Det overordnede målet for
høgskolen er å samle all faglig og administrativ aktivitet på en samlet campus på Kronstad. Statsbyggs
oppdragsgiver er Høgskolen i Bergen.
Anbudskonkurransen vil bli avholdt høsten 2016. Valgte løsningsforslag og husleieavtale mellom
Statsbygg og HIB skal legges frem for og godkjennes av Regjeringen før bindende kontrakt med
totalentreprenør inngås. Det tas forbehold om finansiering og godkjenning i regjeringen.
Statsbygg vil honorere deltakerne i den etterfølgende anbudskonkurransen med et likt fastsatt honorar.
Statsbygg utarbeider byggeprogram for prosjektet, som sammen med en kravspesifikasjon vil ligge til
grunn for anbudskonkurransen og gjennomføringen. BIM (elektronisk bygningsinformasjonsmodellering) skal benyttes under detaljprosjektering, bygging og som del av sluttdokumentasjon.
FDVU-dokumentasjon for prosjektet skal leveres i TIDA (Teknisk Informasjons Database). Bygget skal
klassifiseres som et BREEAM-NOR excellent og ZEB-O prosjekt.
Statsbygg inviterer Totalentreprenører med sin(e) arkitekt(er) og ingeniører/prosjekterende til
prekvalifisering.
Kvalifikasjonsgrunnlaget består av:

Dette dokumentet med vedlegg iht. pkt 6
Kvalifikasjonsgrunnlaget er i sin helhet lagt ut elektronisk for nedlasting fra Doffin-databasen.
Leverandører som ønsker å delta i konkurransen, oppfordres til å registrere sin interesse i
Doffin for å få varsler om tilleggsopplysninger, rettelser og endringer som Statsbygg publiserer
1.2 Kunngjøring
Mal godkjent dato: 01.09.2015
Mal DocuLive nr. 201500877-5
Begrenset anbudskonkurranse
Kvalifikasjonsgrunnlag - entreprise
Prosjekt 1116801 HiB Nybygg Nordtomta A1
Entreprise K 101 Totalentreprise med løsningsforslag
201601350-1
4 AV 9
Anskaffelsen er sendt til kunngjøring i Doffin-basen og TED-basen den 01.06.2016
1.3 Særskilt om krav som vil bli stilt i anbudskonkurransen
I våre kontraktsbestemmelser er det krav om at lærlinger deltar i utførelsen av kontraktarbeidet. Kravet
kan oppfylles av entreprenøren eller en eller flere av hans underentreprenører. Kravet gjelder både for
norske og utenlandske entreprenører og underentreprenører som skal utføre arbeid i Norge. Det vises
for øvrig til kontraktsbestemmelsene for nærmere beskrivelse av kravet.
1.4 Tilleggsopplysninger/Rettelser av kvalifikasjonsgrunnlaget
Dersom deltakeren finner at kvalifikasjonsgrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller
inneholder forhold som deltakeren ikke kan akseptere, kan han skriftlig ta kontakt med
Statsbygg ved Per Jørgen Østensen [email protected] Deltakeren oppfordres til å ta kontakt i
god tid før påmeldingsfristens utløp, slik at Statsbygg har muligheten til å vurdere om
kvalifikasjonsgrunnlaget skal endres, presiseres eller utdypes.
Kopi av spørsmålene og Statsbyggs svar, samt eventuelle rettelser av kvalifikasjonsgrunnlaget, vil kun
bli lagt ut i Doffin, og de som har registrert sin interesse for konkurransen, jf. pkt 1.1 ovenfor, vil få
varsel per epost fra Doffin.
2
Alminnelige regler for kvalifiseringen
2.1 Lov om offentlige anskaffelser
Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 og forskrift om
offentlige anskaffelser av 7. april 2006 (anskaffelsesforskriften). For denne anskaffelsen gjelder
ovennevnte, samt reglene i dette kvalifikasjonsgrunnlaget og etterfølgende tilbudsinvitasjon.
Denne anskaffelsen følger prosedyren ”begrenset anbudskonkurranse”.
2.2 Offentlighet
Anskaffelsesprotokollens opplysninger om hvem som ønsker å delta i konkurransen er offentlig.
Åpningen av forespørslene er offentlig, og vil finne sted 01.07.2016 kl1300 ved Statsbyggs
hovedkontor.
2.3 Entreprenør som rådgiver ved utarbeidelse av spesifikasjoner
Statsbygg skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for
denne aktuelle anskaffelse fra noen som kan ha økonomiske interesser i anskaffelsen når dette skjer på
en måte som vil kunne utelukke konkurranse. En deltaker som har blitt benyttet som rådgiver under
utarbeidelsen av spesifikasjoner på en måte som vil kunne utelukke konkurranse som ovenfor nevnt, vil
bli avvist.
Mal godkjent dato: 01.09.2015
Mal DocuLive nr. 201500877-5
Begrenset anbudskonkurranse
Kvalifikasjonsgrunnlag - entreprise
Prosjekt 1116801 HiB Nybygg Nordtomta A1
Entreprise K 101 Totalentreprise med løsningsforslag
201601350-1
5 AV 9
2.4 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse - avviste forespørsler
Statsbygg forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for
eksempel ved bortfall av planlagt finansiering, eller manglende godkjenning fra politisk hold.
Statsbygg kan unnlate å kvalifisere samtlige deltakere, dersom det foreligger saklig grunn.
Avviste og forkastede forespørsler vil ikke bli returnert.
3
Statsbyggs evaluering av forespørselen
3.1 Kvalifisering - Utvelgelse av deltakere til å inngi tilbud
Deltakerne vil bli vurdert i forhold til de oppførte kvalifikasjonskrav. Deltakere som ikke anses å oppfylle
kvalifikasjonskravene vil bli avvist. Disse deltakerne vil dermed ikke få anledning til å inngi tilbud i
konkurransen.
Blant de kvalifiserte deltakere vil det så bli valgt ut minimum 5 som inviteres til å inngi tilbud, forutsatt at
det finnes tilstrekkelig antall egnede påmeldte deltakere.
Utvelgelsen av hvem som inviteres til å inngi tilbud vil skje på grunnlag av objektive og ikkediskriminerende kriterier og regler, jf. pkt 3.4 nedenfor.
Evalueringen vil ta utgangspunkt i den innleverte dokumentasjon. Det er derfor viktig at forespørselen
inneholder all etterspurt dokumentasjon. Deltakere som ikke vedlegger etterspurt dokumentasjon,
vil kunne bli avvist.
3.2 Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen
Følgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av deltakerne:
Kvalifikasjonskriterium
Organisatorisk og
juridisk stilling
Kvalifikasjonskrav
Det kreves at tilbyder
er et lovlig etablert
foretak
Økonomisk og finansiell
kapasitet
Det kreves at tilbyder
har tilfredsstillende
Økonomisk
gjennomføringsevne.
Omsetningens
størrelse vil også bli
Mal godkjent dato: 01.09.2015
Mal DocuLive nr. 201500877-5
Dokumentasjon
Firmaattest, for utenlandske firmaer kreves
tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i det
landet hvor foretaket er registrert, alternativt
StartBANK ID
Fullstendig årsregnskap for det siste år inkludert
revisjonsberetning, alternativt StartBANK ID
Statsbygg forbeholder seg å kunne innhente en
kredittvurdering av alle tilbydere.
Begrenset anbudskonkurranse
Kvalifikasjonsgrunnlag - entreprise
Prosjekt 1116801 HiB Nybygg Nordtomta A1
Entreprise K 101 Totalentreprise med løsningsforslag
201601350-1
6 AV 9
Tekniske og faglige
kvalifikasjoner
totalentreprenør (TE) og
arkitekt (ARK)
vektlagt.
1./2. Det kreves at
tilbyder har •
tilstrekkelig
erfaring med oppdrag
av tilsvarende størrelse
og kompleksitet.
1. Det skal leveres en kort beskrivelse av inntil
3 referanseprosjekter med overføringsverdi,
med opplysninger om:
 prosjektets navn
 oppdragsgiver
 type bygg
 prosjektets størrelse i m2 og kostnad
 type entreprise (hvis totalentreprise,
om egne ansatte eller
underleverandører har prosjektert)
 firmaets oppgaver/rolle i prosjektet
 oppdragets kontraktsverdi eks. mva.
 oppstartstidpunkt og
ferdigstillelsestidspunkt (år)/ hvis ikke
ferdigstilt - hvor man er i prosjektet
 anvendelse av BIM
 erfaring med Lean med egen
vurdering av hva som er av
overføringsverdi til dette aktuelle
prosjektet.
2. Dersom firmaet/firmaene som skal
prosjektere er et annet enn utførende
totalentreprenør (eller dersom
referanseprosjektene under nr 1 over
ikke er totalentrepriser der ansatte hos
utførende totalentreprenør har
prosjektert), skal firmaet som skal
utforme prosjektet (ARK) dokumentere
inntil 3 relevante referanseprosjekter
med opplysninger som angitt i pkt 1
ovenfor, samt i hvilke faser oppdraget ble
utført .
Tilbydere registrert i StartBANK kan oppgi StartBANK ID eller sende inn kopi av registreringsbevis i
StartBANK istedenfor å sende inn deler av dokumentasjonen (se hvilken dokumentasjon i tabellen
over).
Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks kapasitet/kompetanse for å bli kvalifisert, må
godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser. Som dokumentasjon kan vedlegges
solidaransvarserklæring eller lignende, jf. anskaffelsesforskriften § 17-8 (2), og f eks forside på
signert avtale mellom partene eller egenerklæring fra underleverandør om at samarbeid er
inngått, jf. anskaffelsesforskriften § 17-9 (2).
3.3 Attest for skatt og merverdiavgift
Det skal leveres felles attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) og
merverdiavgift (Skatteattest).
Skatteattest bestilles i Altinn. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen.
Mal godkjent dato: 01.09.2015
Mal DocuLive nr. 201500877-5
Begrenset anbudskonkurranse
Kvalifikasjonsgrunnlag - entreprise
Prosjekt 1116801 HiB Nybygg Nordtomta A1
Entreprise K 101 Totalentreprise med løsningsforslag
201601350-1
7 AV 9
Tilbydere med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge skal fremlegge tilsvarende attester
iht anskaffelsesforskriften §§ 11- 10 (3) og 20-12 (3).
3.4 Utvelgelseskriterier i denne konkurransen
Kriterier/regler for utvelgelse:
a) De best kvalifiserte vil bli valgt til å inngi tilbud.
Krav om dokumentasjon:
a) Dokumentasjonen angitt i punkt 3.2 ovenfor vil bli lagt til grunn for valget.
4
Krav til forespørselen om deltakelse i konkurransen
4.1 Elektronisk forespørsel
Forespørselen skal i sin helhet leveres på en elektronisk lagringsenhet – minnepinne. Det samme
gjelder for endring av forespørselen, samt bekreftelse av en forespørsel fremsatt per telefon, telefaks
eller lignende, jf. anskaffelsesforskriften §§ 7-2 og 16-2
Forespørsel levert på annen måte, herunder på papir, vil bli avvist. Papirkopier som leveres i
tillegg til elektronisk forespørsel, vil bli kastet.
Følgende filformater aksepteres. Filene skal være fri for virus og ikke kryptert:
Tekstdokument: PDF/A, XML, TIFF eller Word
Tabeller: Excel
Bildefiler: JPEG eller TIFF
Kart: TIFF
Video: MPEG 2
Lyd: MP3, PCM eller PCM-basert Wave
Infiserte og krypterte filer, samt filer i et annet format enn ovenfor angitt, vil bli avvist i
Statsbyggs datasystem, og forespørselen evaluert som om slike filer ikke var levert.
Minnepinnen skal være merket på utsiden med leverandørens navn og navnet på konkurransen.
Innlevert minnepinne blir ikke returnert.
4.2 Forespørselens språk
Forespørselen og alle tilhørende dokumenter skal avgis på norsk.
4.3 Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes?
1-1
2
2-1
2-2
2-3
Forespørselsbrev
Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for kvalifikasjonskrav, jf pkt 3.2
Firmaattest
Regnskap med revisorberetning
Opplysninger om referanseprosjekter
Mal godkjent dato: 01.09.2015
Mal DocuLive nr. 201500877-5
Begrenset anbudskonkurranse
Kvalifikasjonsgrunnlag - entreprise
Prosjekt 1116801 HiB Nybygg Nordtomta A1
Entreprise K 101 Totalentreprise med løsningsforslag
201601350-1
8 AV 9
2-4
Attest for skatt og merverdiavgift, jf pkt 3.3
3-1
Innholdsfortegnelse
For å lette arkivering og gjenfinning av dokumentasjon, oppfordres deltakerne til å følge ovennevnte
nummerering ved disponering av sin forespørsel tilbud og navngi filene som vist ovenfor i fet skrift, med
nummeret først.
Forespørsler som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, vil kunne
bli avvist.
4.4 Innleveringssted og påmeldingsfrist
Minnepinnen med forespørselen skal leveres i lukket konvolutt merket:
” Prosjekt 1116801 HiB Nybygg Nordtomta A1
K 201 Totalentreprise med løsningsforslag
Forespørsel til anbudskonkurranse”
til:
Statsbygg
v/ resepsjonen i 7. etg.
Biskop Gunnerus gt. 6
0155 Oslo
Minnepinnen med forespørselen kan eventuelt sendes som vanlig post til Statsbygg, Postboks 8106,
Dep., 0032 Oslo. Deltakeren har da risikoen for at forespørselen når frem til Statsbyggs lokaler i
Biskop Gunnerus gt. 6 innen fristen. Postkvittering o.a. som er egnet til å vise at forespørselen var
avsendt i rimelig tid i forhold til påmeldingsfristen, vil ikke bli godtatt.
Fristen for innlevering av forespørsel er 01.07.2016 kl 1200
For sent innkomne forespørsler vil bli avvist.
Mal godkjent dato: 01.09.2015
Mal DocuLive nr. 201500877-5
Begrenset anbudskonkurranse
Kvalifikasjonsgrunnlag - entreprise
Prosjekt 1116801 HiB Nybygg Nordtomta A1
Entreprise K 101 Totalentreprise med løsningsforslag
201601350-1
9 AV 9
5
Oppdragsgivers underskrift
Sted:
Oslo
For Statsbygg:
Dato:
31.05.2016
Per Jørgen Østensen
prosjektleder
Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
6
Vedlegg
Mal godkjent dato: 01.09.2015
Mal DocuLive nr. 201500877-5