Till PDF! - EnneagramCenter Stockholm

Comments

Transcription

Till PDF! - EnneagramCenter Stockholm
PERSPEKTIV — § TEMA: SJÄLVINSIKT
TINA TONELL & ANN TIMM,
coacher ICF & utbildare, föreläsare
ENNEAGRAMMET
- en nyckel till självinsikt -
TINA TONELL och ANN TIMM, EnneagramCenter - enneagramcenter.se
36 �
GROW magazine 1/2016
§
TEMA: SJÄLVINSIKT
— PERSPEKTIV
TEMA:
SJÄLVIN
SIKT
» FÖR ATT NÅ SJÄLVINSIKT
krävs också närvaro!
En modell ger inte allt.«
ENNEAGRAMMET, en symbol med nio
punkter, har en lång historia. Exakt hur
gammalt det är vet man inte, inte heller
med säkerhet dess ursprung.
PERSONLIGHETSENNEAGRAMMET, baserat på ENNEAGRAMMET, används idag
som en metod, eller ett verktyg, att nå
självinsikt inom coaching, ledarutveckling,
av organistionskonsulter, lärare, terapeuter och många andra yrkeskategorier världen över. TINA TORNELL, Sveriges enda
Riso-Hudson Certified Enneagram Trainer
som tillsammans med ANN TIMM driver
EnneagramCenter i Stockholm, ger här en
introduktion!
Text: Lena Weesar
Foton & Illustrationer: tillhör EnneagramCenter
1/2016 GROW magazine / 37
PERSPEKTIV — § TEMA: SJÄLVINSIKT
A:
TEM SIKT
LVIN
SJÄ
»D
et här är ju fantastiskt!
Vi har precis kommit ut
med en bok om självinsikt.
Vilken timing! Visste du det? «
» INGEN SER
VÄRLDEN
OBJEKTIVT - det är
som att vi upplever
tillvaron genom
olika glasögon!«
38 �
GROW magazine 1/2016
Nej, det visste jag inte när jag mailade
TINA TORNELL och ANN TIMM på ENNEAGRAMCENTER i Stockholm för en intervju
om hur man kan använda Enneagrammet
för att nå självinsikt. Dålig research från min
sida. Men en lyckosam slump - eller mening?
I vilket fall som helst ett sammanträffande
utan någon medveten tanke bakom. Och
så visade det sig att deras bok »Självinsikt,
nyckeln till att utveckla dig själv och andra"
är utgiven på förlaget Synk. Synk som i synkronicitet, »ett iakttagbart meningsfullt sammanträffande utan orsaksmässigt samband«.
Vi var synkande. Och vi träffades för en intervju.
Så hur synkar, förlåt, funkar ... Hur fungerar Enneagrammet? Vad är det och kan man
använda det inom coaching?
Ett citat av författaren Marcel Proust blev
ingången till intervjun.
Proust skrev: »Verkligheten är sann för oss
alla - men olika för var och en«.
§
TEMA: SJÄLVINSIKT
— PERSPEKTIV
är sann för oss alla
» VERKLIGHETEN
- men olika för var och en.«
Marcel Proust
»
I
NGEN SER VÄRLDEN objektivt, vi
har alla en begränsad bild av verkligheten – det är som att vi upplever tillvaron genom olika glasögon!«
»Vi ser och tolkar omvärlden på olika sätt och det handlar om hur vi tar in
information och tyder den. Vissa saker
kanske vi överdriver och andra saker kan
vi helt bortse från om det inte passar in i
vår världsbild, hur vi ser världen och hur
vi vill att den ska vara«
och agera. Mindfulnessövningar och
meditation grundar oss, hjälper oss att
bli närvarande i nuet.
T
INA TORNELL, med en bakgrund
som civilekonom, lämnade finansvärlden 2008 inom vilken hon
arbetat i olika roller under 20 års tid.
Intresset för människor och människors
utveckling tog över. Idag är hon den enda
Riso-Hudson-certifierade Enneagramutbildaren i Sverige och tillika certifierad
et säger Tina Tornell som tillsam- coach, ICF. Hennes kollega Ann Timm,
mans med kollegan Ann Timm
arkitekt med lång erfarenhet av projektsedan åtta år driver Enneagramledning och chefskap, har även hon en
Center i Vasastan i Stockholm. Och som
gedigen Enneagramutbildning och är
deras företagsnamn säger arbetar de med ICF certifierad coach. Och tillsammans
Enneagrammet, eller Personlighetsenblev de en av pionjärerna att introducera
neagrammet, en metod, eller utvecklings- Enneagrammet inom svenskt näringsliv
verktyg, för att nå självinsikt.
med flera välkända organisationer och
»Eftersom vårt beteende är så självföretag som sina kunder.
klart för oss tänker vi oftast inte på det.
Därför kan en modell eller verktyg unRIVAT, PÅ DET PERSONLIGA
derlätta vårt sökande efter självinsikt,
PLANET har Enneagrammet gett
och vår erfarenhet är att Enneagrammet
oss mycket, det var väl kanske där
fungerar väldigt bra som modell just för
vi fick idén till vårt företag. Enneagramdetta, en ökad självinsikt. Men en modell met beskriver så tydligt de grundstrateger inte allt. För att nå självinsikt krävs
gier vi lever efter och vilka vägar vi kan
också närvaro, att vara närvarande i nuet. välja för att utvecklas.«
Annars går vi ju på autopilot.«
»Man kan alltså använda det på sig själv
Enneagrammet sammanfattar hur vi
och på sin familj för att förstå sin parthanterar olika situationer, det tydliggör
ner eller sina barn bättre. För hur många
styrkor, beskriver drivkrafter och förkla- gånger har man inte frågat sig "Varför
rar våra begränsningar och utmaningar,
gör han si eller så? Varför funkar inte hon
våra begränsande sätt att tänka, känna
som jag?"«
D
P
»
1/2016 GROW magazine / 39
PERSPEKTIV — § TEMA: SJÄLVINSIKT
»Enneagrammet ger perspektiv på både
sin egna, sin partners och, inte minst,
på sina barns personligheter. Man
förstår att man inte ska försöka stöpa
om dem efter sin egen uppfattning om
hur de bör vara. Man lär sig alltså helt
enkelt väldigt mycket om sig själv och
sin omgivning!«
VAD ÄR
PERSONLIGHETSENNEAGRAMMET?
PERSONLIGHETSENNEAGRAMMET,
eller ENNEAGRAMMET, kan beskrivas som
en utvecklingsmodell för att belysa en individs tankar, känslor och sätt att agera. Hur
dessa kan begränsa individens förhållande
till sin omvärld och hur individen genom att
bli medveten om sina beteendemönster, sina
styrkor och begränsningar, sätt att hantera
och tolka världen, kan utveckla självinsikt,
förståelse och acceptans för andra.
Enneagrammet brukar också kallas en motivationsbaserad modell då den även beskriver
drivkrafterna bakom respektive beteendemönster.
ENNEGRAMMET visar nio personlighetstyper med olika livsstrategier, eller grundstrategier, med olika egenskaper. Dessa i sin tur
är indelade i tre triader med tre strategier i
varje, kallat tre intelligenscenter.
Varje strategi i Enneagrammet har en pil som
går till en annan strategi - dess Stresspunkt
- och som kommer från en annan strategi dess Stödpunkt.
Som ett sätt att beskriva graden av personlig
mognad och medvetenhet kontra stress och
obalans har en modell med utvecklingsnivåer
utarbetats som kompletterar Enneagrammet.
Modellen innehåller nio nivåer som visar
mått på självinsikt och förmåga att tänka,
känna och agera medvetet.
» EN MODELL GER INTE ALLT.
För att nå självinsikt krävs
också närvaro,
att vara närvarande i nuet.
Annars går vi ju på autopilot!«
40 �
GROW magazine 1/2016
D
E GRUNDSTRATEGIER Tina
Tornell talar om är de nio personlighetstyper som Ennegrammets
nio punkter symboliserar. De i sin tur
är indelade i tre triader, center, med tre
strategier i varje – det instinktiva centret/
kroppens intelligens, det emotionella
centrets/hjärtats intelligens och det mentala centret/huvudets intelligens.
BQ, EQ och IQ.
»
V
i har valt att kalla de nio personlighetstyperna för grundstrategier, eller kort och gott strategier
– alltså våra olika sätt att tänka, känna
och agera. Vi har alla en strategi som är
starkast och vi är så invanda med den att
vi omedvetet begränsar oss i våra valmöjligheter och vårt sätt att uppfatta tillvaron. Enneagrammet beskriver inte vem vi
verkligen är, utan snarare hur vi fastnat
i ett sätt att hantera och tolka livet - våra
typiska beteendemönster när vi inte är
närvarande i nuet.”
D
E NIO GRUNDSTRATEGIERNA,
som man kan se som arketyper,
beskrivs kortfattat som Förbättraren, Hjälparen, Presteraren, Individualisten, Undersökaren, Den lojale, Entusiasten, Utmanaren och Medlaren. Alla har
vi något av dem i oss men en av dem är
mest naturlig för oss. Men när vi kommer ur balans, överdriver de utmärkande
egenskaperna i respektive strategi, blir de
istället utmaningar för oss.
»Ta till exempel den pålitlige och
mångfacetterade Sexan, som vi kallar Den
lojale, full av motsatser. Sexans styrka är
engagemang, samarbetsvilja, de är pålitliga, genomtänkta, analytiska och modiga.
De behöver tid att förbereda sig, tänka
igenom och samla fakta innan de tar ett
beslut. Men när de av olika orsaker
§
TEMA: SJÄLVINSIKT
— PERSPEKTIV
blir stressade kan de bli ambivalenta,
skeptiska, misstänksamma och bara
fokusera på problemen. De börjar tvivla på sig själva och kan inte bestämma
sig.«
H
»
är ligger Sexans utmaning – att
lära sig hantera situationer där
de känner sig otrygga och osäkra. Sexans starkaste drivkraft är att
söka trygghet och när de känner oro
omvandlas deras styrkor till ängslan,
kan få dem att känna ångest för att
tillvaron ska rämna och de lägger ner
stor tankeverksamhet på att måla upp
alla möjliga framtida katastrofer för
sig. Katastrofer som med största sannolikhet aldrig kommer att inträffa.
När den lojale Sexan tappar sin känsla
av trygghet blir tillvaron hotfull och
farlig.«
H
»
UR MAN KAN LÄRA sig hantera sin stress och osäkerhet?
Genom att bli medveten om
sina typiska beteendemönster när de
inte är närvarande i nuet – alltså genom självobservation och ökad medvetenhet. På så sätt kan vi alla gradvis
komma ur våra begränsande mönster.
Varje strategi är hör också ihop med
två andra strategier, deras stress- och
stödpunkter. Pilarna i Enneagrammet
förbinder dem med varandra. Att ta
lärdom av dem hjälper också.«
»Den lojale Sexans stödpunkt är Nians, Medlarens, styrkor – den instinktiva intelligensen som bland annat
säger oss att lita till magkänslan och
fokusera på nuet. Genom att medvetet
ta till sig Medlarens styrkor kan den
lojale Sexan öppna sig för nya sätt att
hantera olika situationer och bli mer
accepterande för livets förändringar.”
Personlighetsenneagrammet, ofta kallat för enbart
Enneagrammet - med triaderna: de instikntiva strategierna (de rödmarkerade siffrorna 8, 9, 1), de emotionella (de grönmarkerade 2, 3, 4) och de mentala
strategierna (de blåmarkerade sifftrorna 5, 6, 7).
»Principen gäller för alla grundstrategier - att vara medveten om sina styrkor,
drivkrafter, sitt ”tänk” när man kommer
ur balans och att medvetet arbeta med att
ta till sig strategierna från den stödjande
grundstrategin, stödpunkten, i Enneagrammet.«
M
EN RENT KONKRET - hur kan
man som professionell coach
arbeta med Enneagrammet i sin
coaching?
»I Enneagrammet syns det till exempel
väldigt tydligt vad klienten behöver jobba
med.Om vi går tillbaka till exemplet med
den lojala, men i det här fallet stressade
och otrygga Sexan, kan det handla om
självbilden, alltså rädslor som spökar och
hindrar klienten i det hon eller han vill
uppnå. Som coach kan man hjälpa sin
klient att göra monstren synliga, koppla
dem till frågor som visar att det som klienten tror om sig själv inte överensstämmer med verkligheten. «
1/2016 GROW magazine / 41
PERSPEKTIV — § TEMA: SJÄLVINSIKT
MEDLAREN - n
drivkraft: att känn
åttan - UTMANAREN
drivkraft: att vara kraftfull
sjuan - ENTUSIASTEN
drivkraft: att känna
glädje
VEM är du?
&
VAD driver dig?
sexan - DEN LOJALE
drivkraft: att känna
trygghet
femman - UNDERSÖKAREN
drivkraft: att förstå för att bli kompetent
»
Enneagrammet - olika medvetandenivåer
i de olika grundstrategierna.
42 �
GROW magazine 1/2016
INDIVID
drivkra
V
AD MAN MÅSTE KOMMA IHÅG
är att jag som coach inte kan tala
om för min klient att ”så här är
det” eller ”så här är du” - klienten måste
upptäcka sina sidor själva, med coachens
hjälp.«
»Enneagrammet är bra på det sättet att
man på ett handfast och konkret sätt kan
prata om sin klients utmaningar. Coachen
kan hjälpa sin klient att se sig själv utifrån, utanför sig själv.«
»Som coach fokuserar man ju också på
klientens styrkor. Vi jobbade i ett projekt
§
TEMA: SJÄLVINSIKT
— PERSPEKTIV
nian
na harmoni
FÖRBÄTTRAREN - ettan
drivkraft: att allt ska bli fulländat
HJÄLPAREN - tvåan
drivkraft: att få kontakt
med andra
PRESTERAREN - trean
drivkraft: att nå framgång
och lyckas
DUALISTEN - fyran
aft: att vara originell och unik
med arbetslösa ungdomar under en period.
De blev oerhört stärkta när de fick klart
för sig sina positiva styrkor – de hade bara
hört det negativa tidigare!«
»
O
M MAN VILL ANVÄNDA ENNEAGRAMMET I SIN COACHING
är det viktigt att man lär sig det
ordentligt.«
»Inte bara de nio strategierna utan också
deras undervarianter, strategiernas
olka utvecklingsnivåer, dess olika typer av
triader, flyglar, hur man gör analysen och
hur man ställer rätt frågor.«
KORT BAKGRUND
ENNEAGRAMMET SOM SYMBOL har en lång
historia, exakt hur gammalt det är vet man inte
säkert, inte heller dess ursprung. Namnet kan härledas ur grekiskans ennea, nio, och grammos, en
modell eller figur, något ritat eller skrivet.
PERSONLIGHETSENNEAGRAMMET, som
oftast enbart kallas Enneagrammet, utvecklades till
den psykologiska modell den är idag från 1950talet och framåt. Oscar Ichazo och Claudio Naranjo
anses vara de som betytt mest för personlighetsenneagrammets utveckling, andra namn är David
Daniels, Helen Palmer, Don Riso och Russ Hudson.
International Enneagram Association har bland annat utarbetat etiska riktlinjer för användningen av
Enneagrammet och för av organisationen ackrediterade lärare/utbildare.
Enneagrammet används av coacher, ledarutvecklare, organisationskonsulter, terapeuter, lärare och
många andra yrkesgrupper runt om i världen.
Det lärs ut vid många universitet, bland annat på
Stanford University’s ledarskapskurser och i rektorsutbildningen i Belgien.
Inom Svenska kyrkan har Enneagrammet använts
inom församlingars själavård och retreatprogram.
»
E
nneagrammet är oerhört rikt, det
är mycket att lära sig – och det har
mycket att lära oss!«
ENNEAGRAMMET.
En symbol med nio punkter.
˜
VILL DU VETA MER?
LÄS:
Självinskt - nyckeln
till att uveckla dig
själv och andra av
Tina Tonell och
Ann Timm, (Synk
publishing, 2015)
1/2016 GROW magazine / 43

Similar documents