Tilbudsforespørsel - entrepriser (konkurransegrunnlagets del I)

Comments

Transcription

Tilbudsforespørsel - entrepriser (konkurransegrunnlagets del I)
Bergen kommune, Byrådsavdeling for Byutvikling, Grønn etat
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I
TILBUDSFORESPØRSEL OG KONKURRANSEREGLER
Løvstien etappe 4
ANSKAFFELSE AV RÅDGIVNING OG PROSJEKTERING
EØS 027-2016
DEL I
TILBUDSFORESPØRSEL OG KONKURRANSEREGLER
Prosjekt: Løvstien etappe 4 - rådgivning og prosjektering
Tilbudsforespørsel og konkurranseregler
27. mai 2016
Innholdsfortegnelse
1
2
3
Innledning - generelt .......................................................................................................... 4
1.1
Innbydelse .................................................................................................................... 4
1.2
Oppdragsgivers forbehold ........................................................................................... 4
1.3
Orientering om prosjektet og kontrakten ..................................................................... 4
1.4
Konkurranseform ......................................................................................................... 4
1.5
Kunngjøring ................................................................................................................. 4
1.6
Utforming av kontrakten ............................................................................................. 4
1.7
Evaluering.................................................................................................................... 4
Konkurransegrunnlaget m.v. .............................................................................................. 5
2.1
Konkurransegrunnlaget ............................................................................................... 5
2.2
Spørsmål til konkurransegrunnlaget ............................................................................ 5
2.3
Tilbudsbefaring............................................................................................................ 5
2.4
Tilbudskonferanse ....................................................................................................... 6
Tilbudet .............................................................................................................................. 7
3.1
Generelt ....................................................................................................................... 7
3.1.1
Pris ........................................................................................................................ 7
3.1.2
Timepriser ............................................................................................................ 7
3.1.3
Reisekostnader ..................................................................................................... 7
3.2
Tilbudets struktur......................................................................................................... 7
3.3
Tilbudsbrev .................................................................................................................. 7
3.4
Svardokumenter ........................................................................................................... 7
3.5
Tilbudsvedleggene ....................................................................................................... 8
3.5.1
Dokumentasjon av oppfylling av dokumentasjonskrav ....................................... 8
3.5.2
Dokumentasjon av øvrige deler av tilbudet.......................................................... 8
SIDE NR.: 2
av 16
Prosjekt: Løvstien etappe 4 - rådgivning og prosjektering
Tilbudsforespørsel og konkurranseregler
9. juni 2016
3.5.3
Offentlighetsloven ................................................................................................ 8
3.6
Språk, format, kopier ................................................................................................... 8
3.7
Adresse for levering av tilbud med bud (Besøksadresse)............................................ 9
3.8
Tilbudsfrist - frist for mottak av tilbudet ..................................................................... 9
3.9
Tilbudskonvolutt eller -pakke ...................................................................................... 9
3.10
Vedståelsesfrist ........................................................................................................ 9
3.11
Forbehold og avvik ................................................................................................ 10
3.12
Alternative tilbud ................................................................................................... 10
3.13
Deltilbud ................................................................................................................ 10
3.14
Annet ...................................................................................................................... 10
4
Kvalifikasjoner ................................................................................................................. 11
5
Tildelingskriterier ............................................................................................................. 15
6
5.1
Tildeling av kontrakt ................................................................................................. 15
5.2
Evalueringsmetode .................................................................................................... 16
Underskrift ....................................................................................................................... 16
Vedleggsnr
I.1
I.2
I.3
I.4
Dokumentnavn
Svardokument/ tilbudsskjema
Referanseliste
Evalueringsskjema
Forpliktelseserklæring
Merknad
Vedlegg til utfylling av tilbyder
Vedlegg til utfylling av tilbyder
Vedlegg til informasjon
Vedlegg til utfylling av tilbyder
SIDE NR.: 3
av 16
Prosjekt: Løvstien etappe 4 - rådgivning og prosjektering
Tilbudsforespørsel og konkurranseregler
9. juni 2016
1
1.1
Innledning - generelt
Innbydelse
Bergen kommune, Grønn etat innbyr med dette til konkurranse om kontrakt vedr. rådgivning
og prosjektering i prosjektet Løvstien turvei etappe 4.
1.2
Oppdragsgivers forbehold
Oppdragsgiver gjør spesielt oppmerksom på at gjennomføringen av prosjektet er avhengig
av politisk godkjennelse. Manglende godkjennelse med hensyn til finansiering eller andre
forhold vil kunne medføre at konkurransen må avlyses.
1.3
Orientering om prosjektet og kontrakten
Informasjon om prosjektet og kontrakten finnes i ”Oppdragsbeskrivelse konkurransegrunnlagets Del II”, jf kapittel A ”Orientering om prosjektet”.
1.4
Konkurranseform
Konkurransen gjennomføres som åpen anbudskonkurranse.
For denne anskaffelsen gjelder følgende regelverk:
Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 (LOA) i sin helhet
Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 (FOA)
Del I, Alminnelige bestemmelser og Del III over EØS-terskelverdi
1.5
Kunngjøring
Konkurransen er kunngjort i Doffin (www.doffin.no) 01.06.16 og i TED uke 23 2016
1.6
Utforming av kontrakten
Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8401:2010 med de endringer som fremgår av de
generelle kontraktsbestemmelsene i vedlagte oppdragsbeskrivelse for prosjektet.
1.7
Evaluering
Evalueringsskjema vedlagt konkurransegrunnlaget vil bli brukt til å evaluere leveransen etter
endt oppdrag. Det utfylte evalueringsskjema vil bli sendt til leverandøren til orientering, og
for eventuelle kommentarer. Skjemaet vil sammen med eventuelle kommentarer bli arkivert
hos oppdragsgiver for bruk i fremtidige anskaffelser.
SIDE NR.: 4
av 16
Prosjekt: Løvstien etappe 4 - rådgivning og prosjektering
Tilbudsforespørsel og konkurranseregler
9. juni 2016
2
2.1
Konkurransegrunnlaget m.v.
Konkurransegrunnlaget
Konkurransegrunnlaget består av:
• Del I: Tilbudsforespørselen og konkurranseregler
• Del II: Oppdragsbeskrivelse
• Vedlegg til konkurransegrunnlaget, opplistet i innholdsfortegnelse
• Eventuelle justeringer av konkurransegrunnlaget og referater fra tilbudsbefaring eller
tilbudskonferanse i henhold til nedenstående bestemmelser
Konkurransegrunnlaget utleveres vederlagsfritt på følgende måte:
• Dokumentene er lagt ut på Doffin
2.2
Spørsmål til konkurransegrunnlaget
Dersom tilbyder finner at konkurransegrunnlaget inneholder uklarheter, mangelfull
informasjon etc. skal han ta kontakt med oppdragsgiver, slik at oppdragsgiver får mulighet til
å vurdere om konkurransegrunnlaget bør presiseres, utdypes eller justeres. Forespørselen
skal rettes til:
Bergen kommune, Grønn etat
Att: Birger Ottesen
Epost: [email protected]
Telefon: 55 56 95 79
Forespørsel skal fremsettes i god tid før tilbudsfristens utløp, senest innen 08.08.2016.
Dersom forespørsel fremsettes pr telefon, skal den bekreftes med skriftlig henvendelse.
Oppdragsgiver vil, senest 6 dager før tilbudsfristens utløp, sende ut skriftlig meddelelse til
samtlige registrerte tilbydere hvor spørsmål og svar angis. Det vil ikke bli angitt hvem som
har stilt spørsmålet. Meddelelsen er en del av konkurransegrunnlaget.
2.3
Tilbudsbefaring
Tilbudsbefaring avholdes den: 22.06.2016 Kl. 12.00
Fremmøte: Snuplass Løvstakkveien 51 (Skillingsbollen)
Avslutning: Langegården, Fjøsanger
Bekreft deltagelse, senest 13.06.16: send epost til [email protected]
NB! Det er kun gateparkering i området rundt tilkomstvei (skillingsbollen).
Formålet med tilbudsbefaringen er å gi tilbyderne innsyn i rammebetingelser for
kontraktsarbeidene som ikke lett lar seg beskrive.
SIDE NR.: 5
av 16
Prosjekt: Løvstien etappe 4 - rådgivning og prosjektering
Tilbudsforespørsel og konkurranseregler
9. juni 2016
Det vil bli ført referat fra tilbudsbefaringen som angir tidspunkt for befaring, hvem som var
til stede og hva som ble befart. Dersom det blir stilt spørsmål til konkurransegrunnlaget
under befaringen, vil spørsmål og svar inntas i referatet. Referatet vil bli distribuert til
samtlige registrerte tilbydere. Referatet er en del av konkurransegrunnlaget.
2.4
Tilbudskonferanse
Det vil bli avholdt en tilbudskonferanse som følger:
Adresse:
Neumannsgate 1, 5 etg, Møterom
Den:
29.06.2016
kl.
12.30
Bekreft deltagelse, senest 20.06.16: send epost til [email protected]
I tilbudskonferansen vil det bli redegjort nærmere for oppdraget, og tilbyderne får anledning
til å stille spørsmål. Det føres referat fra konferansen som vil bli distribuert til samtlige
registrerte tilbydere. Referatet er en del av konkurransegrunnlaget.
SIDE NR.: 6
av 16
Prosjekt: Løvstien etappe 4 - rådgivning og prosjektering
Tilbudsforespørsel og konkurranseregler
9. juni 2016
3
3.1
Tilbudet
Generelt
3.1.1 Pris
Tilbudet gis som fast pris uten gjenstand for prisregulering som følge av endringer i
lønninger, priser og sosiale utgifter.
Honoraret skal dekke rådgivers samlede ytelser inkl. alle møter, reiser innenfor Bergen
kommune, porto, telefon, internkopiering, sekretariat og andre biutgifter.
3.1.2 Timepriser
Dersom det er hensiktsmessig å benytte timepriser ved evt. tilleggsarbeider, skal disse
reguleres iht. SSB'indeks for:
Tabell 08647: Bygningsteknisk konsulentvirksomhet
Første regulering blir 15.6.2017
3.1.3 Reisekostnader
For foretak med kontoradresse utenfor Bergen kommune, skal det redegjøres for kostnader
knyttet til reise til og fra Bergen kommune. Kostnaden skal oppgis pr. person pr. reise og
inkludere alle faktiske reiseutgifter, evt. overnatting samt inkl. reisetid.
3.2
Tilbudets struktur
Tilbyder skal ved utarbeidelsen av sitt tilbud organisere innholdet i henhold til følgende
struktur:
• Tilbudsbrev
• Svardokument inkl. tilbudsskjema
• Tilbudsvedleggene
3.3
Tilbudsbrev
Det skal leveres et eget datert og underskrevet tilbudsbrev. I tilbudsbrevet skal det tydelig
beskrives evt. avvik, alternative tilbud eller forbehold som gjelder for tilbudet.
3.4
Svardokumenter
Svardokument inkl. tilbudsskjema skal leveres utfylt og signert. Mangelfull utfylling av dette
dokument, kan medføre avvising av tilbudet
Svardokument, jfr. kap. D.1 i Del II
SIDE NR.: 7
av 16
Prosjekt: Løvstien etappe 4 - rådgivning og prosjektering
Tilbudsforespørsel og konkurranseregler
9. juni 2016
3.5
Tilbudsvedleggene
3.5.1 Dokumentasjon av oppfylling av dokumentasjonskrav
Som vedlegg til tilbudsbrevet skal tilbyder levere den dokumentasjon som er etterspurt i
tabellen over kvalifikasjonskriterier i pkt 4 nedenfor, jf kolonne C og D.
I de tilfeller en tilbyder støtter seg på andre foretaks kapasitet/og eller kompetanse, for å
kunne kvalifisere seg, må det fremlegges en forpliktelseserklæring. For at oppdragsgiveren
skal kunne vurdere og vektlegge resurser innhentet fra andre foretak enn tilbyderen, må
slike erklæringer vedlegges tilbudet.
3.5.2 Dokumentasjon av øvrige deler av tilbudet
Som vedlegg til tilbudsbrevet skal tilbyder levere den dokumentasjon som er etterspurt i
tabellen over tildelingskriterier i pkt 5 nedenfor, jf kolonne C og D.
3.5.3 Offentlighetsloven
I henhold til Offentleglova av 19. mai 2006 vil protokollen og innkommende tilbud være
skjermet for offentlig innsyn frem til leverandøren er valgt. Deretter er disse dokumentene
offentlig tilgjengelige. Det skal imidlertid gjøres unntak fra offentlig innsyn for opplysninger
som er underlagt en lovbestemt eller lovhjemlet taushetsplikt. Typiske taushetsbelagte
opplysninger er noens personlige forhold og konkurransesensitive drifts- eller
forretningsforhold (f. eks timepriser og prissetting av delhonorar, men ikke totalprisen.)
Dersom det bes om innsyn i dokumenter som inneholder opplysninger som er underlagt
taushetsplikt, og denne plikten faller bort dersom det gis samtykke til at disse
offentliggjøres, kan den som ønsker innsyn kreve at den offentlige aktøren skal legge frem
en forespørsel til den som taushetsplikten skal beskytte. Tilbyder bes om å angi i
tilbudsbrevet om tilbudet inneholder opplysninger som blir ansett som
forretningshemmeligheter, og eventuelt å beskrive tydelig i tilbudsbrevet hvilke
opplysninger dette er.
Saksbehandler må likevel alltid foreta en selvstendig vurdering av hvilke opplysninger som
skal unndras offentlighet, selv om tilbyder har gitt retningslinjer for hva de anser som dette.
Noen opplysninger kan derimot være taushetspliktig uavhengig av samtykke, og i slike
tilfeller plikter oppdragsgiver å unnta disse offentlighet.
Som hovedregel er det kun opplysninger som fyller kravene til å nekte innsyn som kan
unntas, ikke hele dokumentet som inneholder slike opplysninger.
3.6
Språk, format, kopier
Oppdragsgiver ber om at tilbudet og alle innleverte vedlegg fortrinnsvis utformes på norsk. I
den grad tilbyder allikevel velger å utforme deler av tilbudet på andre språk gjør
oppdragsgiver oppmerksom på at dette kan lede til misforståelser under tilbudsvurderingen
SIDE NR.: 8
av 16
Prosjekt: Løvstien etappe 4 - rådgivning og prosjektering
Tilbudsforespørsel og konkurranseregler
9. juni 2016
grunnet manglende forståelse av innlevert materiale. Dette kan da medføre avvisning
grunnet manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav eller redusert poengsum ved evaluering
av tilbud.
Tilbydere med originaldokumentasjon utstedt av offentlig myndighet eller offentlige registre
i andre land skal ved siden av originaldokumentasjonen vedlegge autorisert oversettelse.
Tilbudet skal innleveres slik:
1. Ett originaleksemplar i papir
2. En elektronisk versjon av hele tilbudet usladdet, levert på minnebrikke eller annen
fysisk lagringsenhet i lesbart format (pdf eller tilsvarende).
Tilbyder har ansvar for at papirversjon og elektronisk versjon av tilbudet er identiske.
Oppdragsgiver forbeholder seg muligheten til å velge hvilken versjon som legges til grunn
ved evaluering av tilbudet.
3.7
Adresse for levering av tilbud med bud (Besøksadresse)
Bergen kommune, Grønn etat
Neumannsgate 1, 5. etasje (Ekspedisjonen)
5020 Bergen
Åpningstid: 09.00 – 15.00
3.8
Tilbudsfrist - frist for mottak av tilbudet
Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende d.v.s. kommet frem til angitt besøksadresse, innen
følgende frist:
Kl. 11.00 den 16.08.2016
3.9
Tilbudskonvolutt eller -pakke
Tilbudet skal legges i lukket (gjenklistret eller forseglet på annen måte) konvolutt eller pakke.
En lukket forsendelse skal det ikke være mulig å få tilgang til uten at forseglingen brytes, slik
at det lar seg konstatere uten videre om forsendelsen har vært åpnet før tilbudsåpning.
Tilbud skal således ikke sendes pr. e-post eller telefaks. (Dette gjelder også for eventuell
ekstra kopi av tilbudet)
Konvolutten eller pakken skal merkes på følgende måte:
”Tilbud Løvstien etappe 4 – rådgivning og prosjektering EØS 027-2016 ”
3.10 Vedståelsesfrist
Tilbudet skal være gyldig i 90 kalenderdager fra tilbudsfristens utløp.
SIDE NR.: 9
av 16
Prosjekt: Løvstien etappe 4 - rådgivning og prosjektering
Tilbudsforespørsel og konkurranseregler
9. juni 2016
3.11 Forbehold og avvik
I tilbudsbrevet skal det redegjøres presist og entydig for ethvert forbehold mot
kontraktsvilkårene eller avvik fra kravspesifikasjonene, slik at oppdragsgiver kan vurdere
disse uten kontakt med tilbyderen. Det tillates likevel en spesifikk henvisning til slik
redegjørelse inntatt i et av de øvrige tilbudsdokumentene. Forbehold eller avvik som ikke er
beskrevet på slik måte vil ikke bli hensyntatt, med mindre det er åpenbart at tilbyder har
ment å ta et forbehold eller gjøre et avvik, og dette blir oppdaget av oppdragsgiver ved
gjennomgangen av tilbudet.
Vesentlige forbehold eller vesentlige avvik vil føre til avvisning. Det gjøres uttrykkelig
oppmerksom på at også ikke vesentlige forbehold eller avvik kan føre til at oppdragsgiver
avviser tilbudet.
3.12 Alternative tilbud
Det er ikke anledning å inngi alternative tilbud i denne konkurransen
3.13 Deltilbud
Det er ikke anledning å inngi deltilbud i denne konkurransen
3.14 Annet
Alle kostnader ved å utarbeide og levere tilbud må bæres av tilbyder.
Tilbyderne vil ikke få adgang til å være tilstede ved åpning av tilbudene.
Tilbud som må avvises som følge av oversittelse av tilbudsfristen vil bli returnert uåpnet.
Hvis ikke nødvendige opplysninger om avsender fremgår av konvolutten, vil likevel tilbudet
bli åpnet før tilbakesendelse.
SIDE NR.: 10
av 16
Prosjekt: Løvstien etappe 4 - rådgivning og prosjektering
Tilbudsforespørsel og konkurranseregler
9. juni 2016
4
Kvalifikasjoner
For å avgjøre om tilbyder har tilstrekkelige kvalifikasjoner vil følgende kriterier, krav og
dokumentasjon legges til grunn.
A: Kriterier
B: Krav
C: Dokumentasjon
Organisatorisk
og juridisk
stilling
Foretaket skal være
lovlig registrert
Norske firma: Firmaattest
Foretaket skal ha
ordnede forhold hva
gjelder betaling av
skatter og avgifter
Norsk firma: Attest for skatt og
Vedlegg 1.2
merverdiavgift som ikke er eldre enn
6 mnd fra tilbudsfristens utløp.
Foretaket skal ha en
tilfredsstillende
økonomi til å
gjennomføre
oppdraget.
Norske firma: Oppdragsgiver vil
innhente informasjon angående
leverandørens økonomiske og
finansielle kapasitet via Proff Forvalt
kredittinformasjonsselskap. Det er på
den bakgrunn ikke nødvendig å
innlevere disse opplysningene. (Alle
selskaper som har levert regnskap til
Brønnøysundregistrene, vil være
registrert gjennom Proff Forvalt).
Tilbyder må sjekke om det ligger slik
Økonomisk og
finansiell
stilling
D: Del av tilbud
Vedlegg 1.1
Utenlandske firma: Attester for
registrering i faglige register som
bestemt ved lovgivning i det land
hvor leverandøren er etablert.
Dokumentasjonen skal minst angi:
a. foretakets navn og registeringsnr.
b. foretakets forretningsadresse
c. hvem som kan opptre på
foretakets vegne/tegne foretakets
firma
Utenlandsk firma: Attest utstedt av
vedkommende myndighet i tilbyders
hjemstat som bekrefter at
leverandøren har oppfylt sine
forpliktelser vedr. avgifter i samsvar
med lovbestemmelser i den stat
leverandøren er etablert.
Vedlegg 1.3
SIDE NR.: 11
av 16
Prosjekt: Løvstien etappe 4 - rådgivning og prosjektering
Tilbudsforespørsel og konkurranseregler
9. juni 2016
A: Kriterier
B: Krav
C: Dokumentasjon
D: Del av tilbud
informasjon i Proff Forvalt
(www.forvalt.no).
Utenlandske firma:
Foretakets to siste revisorgodkjente
årsregnskap.
Tekniske og
faglige
kvalifikasjoner
Foretaket skal ha
kompetanse og erfaring
innen aktuelle
fagområder, og ha
utført oppdrag av
samme kompleksitet/
vanskelighetsgrad og
omfang/størrelse.
Aktuelle fagområder er:
- PGL
- RI veg/anlegg
- RIB konstruksjon
- RIG geoteknikk/ROS
- RIE
elektro/belysning
- RIVA vann/avløp
- SHA ledelse
- LARK
Utenlandsk firma: Det
kreves erfaring fra
oppdrag der norsk lov
og regelverk lå til grunn
for
prosjekteringsarbeidet.
Foretaket skal ha
tilstrekkelig kapasitet
og gjennomføringsevne
Foretakets relevante oppdrag fra de
siste 5 år, utfylt i vedlagte mal.
Oppdrag som har sin garantitid
innenfor de siste 3 år, vil også være
relevante. Gi en kort beskrivelse av
prosjektet og aktuelle fagområder i
referanseliste, vedlegg I.2
Vedlegg 1.4
Utenlandsk firma: Det skal vedlegges
dokumentasjon på at prosjekt er
gjennomført etter norsk regelverk.
Der foretaket ikke selv har de
nødvendige kvalifikasjoner, men
hvor de støtter seg på andre
kontraktsmedhjelpere for å bli
kvalifisert, må tilsvarende
dokumentasjon for disse legges
fram. I tillegg må
forpliktelseserklæring leveres i
henhold til punkt 3.5.1 og vedlagte
mal.
En redegjørelse for foretakets
gjennomsnittlige arbeidsstyrke og
antall medarbeidere i den
administrative ledelsen i løpet av de
siste tre år.
Vedlegg 1.5
Utenlandsk firma: Det skal vedlegges
en redegjørelse for foretakets
SIDE NR.: 12
av 16
Prosjekt: Løvstien etappe 4 - rådgivning og prosjektering
Tilbudsforespørsel og konkurranseregler
9. juni 2016
A: Kriterier
B: Krav
C: Dokumentasjon
D: Del av tilbud
kompetanse om norske byggeregler.
Der foretaket ikke selv har de
nødvendige kvalifikasjoner, men
hvor de støtter seg på andre
leverandører for å bli kvalifisert, må
tilsvarende dokumentasjon for disse
legges fram. I tillegg må
forpliktelseserklæring leveres i
henhold til punkt 3.5.1
Foretaket skal ha
systemer for
kvalitetsstyring
Redegjørelse vedrørende foretakets
kvalitetsstyringssystem.
Redegjørelsen må som minimum
inneholde:
− en overordnet beskrivelse av
innholdet i systemet
herunder en oversikt over
kontrollplaner og sjekklister
som er relevant for denne
kontrakten,
− en beskrivelse av når og
hvordan systemet er
implementert i firmaet og
hvor ofte systemet blir
oppdatert samt
− en beskrivelse av hvordan
systemet vil bli brukt til å
sikre kvaliteten i denne
kontrakten
Vedlegg 1.6
SIDE NR.: 13
av 16
Prosjekt: Løvstien etappe 4 - rådgivning og prosjektering
Tilbudsforespørsel og konkurranseregler
9. juni 2016
A: Kriterier
B: Krav
C: Dokumentasjon
D: Del av tilbud
Det kreves at tilbyder
har kvalifikasjoner i
tiltaksklasse 3 for SØK,
PRO.
-
Vedlegg 1.7
Aktuelle fagområder:
- Geoteknikk
- Konstruksjonssikkerhet
- Veg-, utearealer og
landskapsutforming
Det kreves videre at
tilbyder har erfaring
som SHA koordinator
for prosjektering og
utarbeidelse av
ROS analyse.
-
Gyldig bevis på sentral
godkjenning for de aktuelle
fagområdene. Alternativt
dokumentasjon som gjør det
sannsynlig at man vil oppnå lokal
godkjenning for de aktuelle
fagområdene.
Redegjørelse/dokumentasjon på
selskapets erfaring/kompetanse
som SHA-koordinator.
Redegjørelse/dokumentasjon på
selskapets erfaring/kompetanse
med ROS analyse basert på
NS 5814.
Der foretaket ikke selv har de
nødvendige kvalifikasjoner, men
hvor de støtter seg på andre
leverandører for å bli kvalifisert, må
tilsvarende dokumentasjon for disse
legges fram. I tillegg må
forpliktelseserklæring leveres i
henhold til punkt 3.5.1 og vedlagte
mal.
SIDE NR.: 14
av 16
Prosjekt: Løvstien etappe 4 - rådgivning og prosjektering
Tilbudsforespørsel og konkurranseregler
9. juni 2016
5
5.1
Tildelingskriterier
Tildeling av kontrakt
Tildeling av kontrakt vil skje på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest
fordelaktige ut fra de kriterier som fremgår av nedenstående tabell.
Informasjon i tilbudsbrevet og vedleggene utfyller hverandre. Dersom tilbudsbrev og vedlegg
skulle inneholde opplysninger som strider mot hverandre, gjelder opplysninger i
tilbudsbrevet foran opplysninger gitt i vedleggene til tilbudet. Når det gjelder pris, går likevel
opplysninger i tilbudsskjema foran opplysninger i tilbudsbrevet, dersom det skulle være
motstrid.
A: Kriterier
Pris
-Totalpris inkl.
reisekostnader
-Timepris
Kvalitet
Tilbudte personells
dokumenterte
erfaring og
kompetanse fra
gjennomføring av
relevante oppdrag.
B:
Vekt
50 %
D: Del av
tilbud
Utfylt tilbudsskjema i svardokumentet med
opplysninger om fastpris, timesatser,
reisekostnader.
Tilbudsskjema
Kostnaden for 25 reiser til Bergen kommune
vil bli tillagt oppgitt fastpris ved evalueringen.
Det understrekes at antall reiser kun er å
forstå som en evalueringsmengde for å
kunne sammenligne de ulike tilbudene.
20 %
Vedlegg 2.0
CV for sentrale medarbeidere i prosjektet.
Vedlegg 2.1
CV-en skal inneholde opplysninger om
språkkunnskaper, utdannelse og tidligere
utførte oppdrag som PG og PGL. For
oppdragene skal følgende fremgå: byggherre,
størrelse, verdi og type/art.
Det vil ikke være anledning til å bytte ut
tilbudte medarbeidere i prosjektets levetid
uten at dette godkjennes av oppdragsgiver.
Evt. nytt tilbudt personell skal minst ha
samme (eller bedre) relevant kompetanse.
Tverrfaglig
kompetanse som
PGL vil bli spesielt
vektlagt
Oppgaveforståelse
C: Grunnlag
30 %
Det skal leveres en prosessbeskrivelse (maks
3 A4 sider) som angir hvordan dette konkrete
oppdraget tenkes gjennomført. Det skal her
fremkomme:
Vedlegg 2.2
SIDE NR.: 15
av 16
Prosjekt: Løvstien etappe 4 - rådgivning og prosjektering
Tilbudsforespørsel og konkurranseregler
9. juni 2016
A: Kriterier
B:
Vekt
C: Grunnlag
D: Del av
tilbud
- Beskrivelse av prosjektets særlige
utfordringer, forhold som er av særlig
viktighet.
- Det skal også leveres en realistisk plan og
arbeidsprogram for gjennomføring av
prosjektet med hovedmilepæler,
beslutninger og leveranseplan. Det henvises
her særlig til fremdriftsplan og frister som
oppgitt i konkurransegrunnlagets del II B.4 B.5.
5.2
Evalueringsmetode
På hvert av kriteriene vil tilbudene bli gitt poeng på en skala fra 0 - 10, der 10 er beste
karakter. Det beste tilbudet vil bli tildelt maksimal poengsum. Dersom tilbyder ikke har
besvart eller levert dokumentasjon på et kriterium vil dette medføre tildeling av null poeng.
Kvalitative kriterier gis poeng etter beste skjønn. Poengene på øvrige kriterier vil bli beregnet
etter formelen 10xPb /P e der P e er det kriteriet som evalueres og P b er det beste (laveste)
tilbudet på dette kriteriet. (Forholdsmessig metode.)
Poengene blir deretter multiplisert med det angitte vekttallet, og disse vektede poengene
summeres. Den tilbyder som har den høyeste poengsummen sammenlagt, vil bli tildelt
kontrakt.
6
Underskrift
Bergen, den 01.06.2016
Bergen kommune, Grønn etat
Sissel Lerum
etatsleder
Rune Hesjedal
seksjonsleder
SIDE NR.: 16
av 16

Similar documents