Annonse - Multiconsult

Comments

Transcription

Annonse - Multiconsult
Varsel om oppstart av
reguleringsplan
Pa ra dis s e nt r um
v e itveien
nister Mich
mi
aels
en s v
Stat s
eg
Reguleringsplanområde
582
K
MONTESORIE
SKOLEN
gen
ob
585
unve
j ødes veg
St
or
et
PARADIS
SKOLE
Nes
Detaljplanen for Tunvegen Jakob Kjødesveg - Statsminister Michelsens veg har
som formål å legge til rette for
at samferdselsarealene kan
opparbeides i tråd med vedtatt
områdeplan for Paradis Sentrum.
189
FANA
GYMNAS
Jac
Iht. plan- og bygningsloven
§ 12-8 (og § 12-9) varsles det
nå om at det er igangsatt
arbeid med detaljplan; FANA,
gnr 12, bnr 1132 m.fl. Tunvegen,
Jakob Kjødes veg, gang- og
sykkelveg. Tiltakshaver er
Statens vegvesen og forslagsstiller er Multiconsult.
vegvesen. no
582
N
Detaljplanen vil legge til grunn arealbruk i samsvar med områdeplanen for Paradis
sentrum. Det kan bli mindre endringer mellom de ulike formålene. Endringer
mellom formål kan knytte seg til optimaliseringer av veglinjene. Det kan også bli
endringer i forhold til områdeplanen, hvor den permanente løsningen må tilpasses
eksisterende situasjon.
Naboer og grunneiere blir varslet direkte
Eventuelle innspill / kommentarer/ merknader til det igangsatte planarbeidet
sendes skriftlig innen 8. juli 2016 til Multiconsult v/Toril Amundsen, Nesttunbrekka 99,
5221 Nesttun eller e-post [email protected]
Spørsmål vedrørende reguleringsarbeidet kan stilles til:
- Statens vegvesen ved prosjekteringsleder Siren Tydal Eknes tlf. 55 51 64 23
- eller Multiconsult ved plankonsulent Toril Amundsen, tlf. 55 62 33 75