SL - Europa.eu

Comments

Transcription

SL - Europa.eu
Svet
Evropske unije
Bruselj, 13. junij 2016
(OR. en)
10151/16
ENV 411
COMPET 372
AGRI 326
TRANS 231
MI 443
IND 137
CONSOM 146
ECOFIN 601
ENER 250
RECH 233
SAN 255
DOPIS
Pošiljatelj:
Prejemnik:
generalni sekretariat Sveta
Svet
Št. predh. dok.:
9724/16 ENV 382 COMPET 350 AGRI 302 TRANS 211 MI 409 IND 126
CONSOM 136 ECOFIN 535 ENER 233 RECH 218 SAN 236
14972/15 ENV 768 COMPET 557 AGRI 642 TRANS 402 MI 779 IND 201
CONSOM 212 ECOFIN 954 ENER 417 RECH 305 SAN 414 + ADD 1 COM(2015) 614 final
Št. dok. Kom.:
Zadeva:
1.
Osnutek sklepov Sveta z naslovom Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za
krožno gospodarstvo
– sprejetje
Komisija je 3. decembra 2015 Svetu in Evropskemu parlamentu predložila spremenjeni
sveženj ukrepov za krožno gospodarstvo. Kot del tega svežnja je Komisija predstavila akcijski
načrt EU o krožnem gospodarstvu v sporočilu z naslovom „Zaprtje zanke – akcijski načrt EU
za krožno gospodarstvo“ 1.
1
Dok. 14972/15 + ADD 1.
10151/16
bj/TM/jst
DG E 1A
1
SL
2.
Svet je o akcijskem načrtu EU razpravljal dvakrat, na seji Sveta za konkurenčnost
29. februarja in seji Sveta za okolje 4. marca 2016. Na podlagi tega je predsedstvo pripravilo
osnutek sklepov Sveta, o katerih je Delovna skupina za okolje razpravljala na sejah 23. marca,
25. aprila ter 19. in 31. maja 2016.
3.
Odbor stalnih predstavnikov je 10. junija 2016 preučil osnutek sklepov. Besedilo, kot je bilo
spremenjeno na podlagi razprav in je navedeno v prilogi k temu dopisu, naj bi bilo
sprejemljivo za veliko večino delegacij. Delegacija FI je izrazila pomisleke v zvezi s
sklicevanjem na smernice EU iz odstavka 26. Delegacija PL vztraja pri pozitivnem
preučitvenem pridržku glede sprememb, ki jih je sprejel odbor, v odstavkih 14 in 15.
4.
Glede na navedeno naj Svet na seji 20. junija 2016 sprejme priloženi osnutek sklepov Sveta z
naslovom „Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo“, kot je naveden v
prilogi k temu dopisu.
_______________
10151/16
bj/TM/jst
DG E 1A
2
SL
PRILOGA
Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo
– osnutek sklepov Sveta –
Svet Evropske unije
OB UPOŠTEVANJU:
•
Strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast, ki jo je Evropski svet
sprejel 17. junija 2010, in njene vodilne pobude „Evropa, gospodarna z viri“;
•
Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do
leta 2020 z naslovom „Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta“ (7. okoljski
akcijski program) 1 za zeleno in konkurenčno z viri gospodarno nizkoogljično gospodarstvo;
•
poročila Evropskega parlamenta z naslovom „Učinkovita raba virov: prehod h krožnemu
gospodarstvu“ 2;
•
Resolucije Generalne skupščine OZN z dne 25. septembra 2015 z naslovom „Spreminjamo
naš svet: agenda za trajnostni razvoj do leta 2030“ in pariškega sporazuma o podnebnih
spremembah (COP 21);
1
2
UL L 354, 28. december 2013, str. 171.
Dok. (2014)2208 (INI).
10151/16
PRILOGA
bj/TM/jst
DG E 1A
3
SL
•
sporočil Komisije „Inovacije za trajnostno rast: biogospodarstvo za Evropo“ 3, „Akcijski načrt
za ekološke inovacije“ 4, „Zeleni akcijski načrt za MSP“ 5 in „Pobuda za zeleno
zaposlovanje“ 6, „Priložnosti za učinkovito rabo virov v stavbnem sektorju“ 7, „Načrt za
varovanje evropskih vodnih virov“ 8, „Digitalizacija evropske industrije izkoriščanje vseh
prednosti enotnega digitalnega trga“ in s tem povezanih sporočil 9, „Pobuda za surovine“ 10;
•
3
4
5
6
7
8
9
9
9
9
10
11
12
13
14
15
16
sklepov Sveta o:
–
trajnostnem upravljanju surovin ter trajnostni proizvodnji in porabi 11;
–
okolju prijaznejšim evropskem semestru in strategiji Evropa 2020 12;
–
sporočilu Komisije „Časovni načrt za Evropo, gospodarno z viri“ 13 14;
–
vmesnem pregledu strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020 15
–
vključevanju vprašanj industrijske konkurenčnosti v druga politična področja 16;
Dok. 6487/12 – COM(2012) 60 final.
Dok. 18874/11 – COM(2011) 899 final.
Dok. 11616/1/14 REV 1 – COM(2014) 440 final.
Dok. 11572/14 – COM(2014) 446 final.
Dok. 11609/14 – COM(2014) 445 final.
Dok. 16425/12 – COM(2012) 673 final.
Dok. 8100/16 – COM(2016) 180 final.
Dok. 8097/16 – COM(2016) 179 final.
Dok. 8099/16 – COM(2016) 178 final.
Dok. 8104/16 – COM(2016) 178 final.
Dok. 16053/08 – COM(2008) 699 final.
Dok. 17495/10.
Dok. 14731/14.
Dok. 18346/11.
Dok. 6678/12.
Dok. 15389/15.
Dok. 13617/14.
10151/16
PRILOGA
bj/TM/jst
DG E 1A
4
SL
MENI, da krožno gospodarstvo ponuja velik potencial za doseganje trajnostne rasti in krepitev
konkurenčnosti EU, ustvarjanje delovnih mest, zmanjšanje odvisnosti EU od neobnovljivih
primarnih surovin, doseganje učinkovite rabe virov in energetske učinkovitosti ter manjšega
okoljskega odtisa, spodbujanje lokalno proizvedenega blaga, preprečevanje in zmanjševanje
nastajanja odpadkov, zaščito narave in naravnega kapitala, krepitev ekološke odpornosti in
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter s tem prispeva k agendi za trajnostni razvoj do leta 2030
in h globalnim prizadevanjem za prehod na zeleno gospodarstvo, obenem pa ohranja dobro počutje
ob upoštevanju omejitve našega planeta ter varuje zdravje ljudi in okolje;
POUDARJA pomen hierarhije ravnanja z odpadki pri podpiranju prehoda na krožno gospodarstvo,
začenši z intenzivnejšim preprečevanjem, pripravo za ponovno uporabo in recikliranje odpadkov ter
omejevanjem odlaganja odpadkov, zlasti z znatnim zmanjšanjem odpadkov na odlagališčih.
CELOSTNI PRISTOPI POLITIK
1.
POZDRAVLJA sporočilo Komisije z dne 2. decembra 2015 z naslovom „Zaprtje zanke –
akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo“ 17 (v nadaljnjem besedilu „akcijski načrt“) in SE
ZAVEZUJE k podpori njegovega izvajanja, da bi se olajšal prehod na krožno gospodarstvo;
2.
POUDARJA, da so za prehod na krožno gospodarstvo potrebni dolgoročna zavezanost in
ukrepi, in to na številnih področjih politik v EU ter na vseh ravneh upravljanja v državah
članicah; SPODBUJA države članice, naj oblikujejo in sprejmejo ukrepe in/ali strategije, ki
dopolnjujejo akcijski načrt EU ali k njemu prispevajo; POZIVA Komisijo, naj v celoti vključi
krožno gospodarstvo v vse svoje politike in strategije na tem področju; nadalje PRIZNAVA,
da bi bilo za pospeševanje prehoda treba upoštevati različne razmere in stopnje v državah
članicah;
17
Dok. 14972/15.
10151/16
PRILOGA
bj/TM/jst
DG E 1A
5
SL
3.
MENI, da je dejavna vključenost zasebnega sektorja in drugih deležnikov po vsej Evropi in na
svetovni ravni ključni element za uspešen in učinkovitejši prehod na krožno gospodarstvo;
SPODBUJA EU in države članice, naj na vseh ravneh upravljanja dejavno sodelujejo z
zasebnim sektorjem pri spodbujanju sodelovanja, inovacij in projektov industrijske simbioze
znotraj sektorjev in vrednostnih verig ter med njimi; vključno z obravnavanjem posebnih
izzivov pri prehodu na krožno gospodarstvo, in sicer z dogovori med deležniki v družbi in
vladami, kot je pilotni projekt o prostovoljnih „inovacijskih dogovorih“ 18;
4.
POZIVA Komisijo, naj zagotovi, da se v zvezi s predlogi iz akcijskega načrta izvede temeljita
presoja vplivov, in POUDARJA, da morajo ukrepi politik podpirati trajnostni razvoj in
dolgoročno konkurenčnost industrije EU, s posebnim poudarkom na malih in srednjih
podjetjih, ter izboljšati delovanje notranjega trga; NADALJE POUDARJA, da morajo biti
ukrepi politik v skladu z načeli boljše priprave zakonodaje, kot je določeno v
medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 19, sorazmerni, stroškovno učinkoviti,
družbeno sprejemljivi, da se lahko sprejmejo z minimalnim upravnim bremenom, da se
izogibajo razdrobljenosti politike in ustvarjajo sinergije, upoštevajo obstoječo nacionalno
zakonodajo, ki spodbuja krožnost in pobude, ki spodbujajo dosledno in usklajeno zakonodajo
EU, kot je na primer projekt make-it-work;
18
19
„Boljši predpisi za naložbe, ki temeljijo na inovacijah, na ravni EU“ (SWD(2015) 298); in
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617focus_en.pdf
UL L 123/1, 12.5.2016.
10151/16
PRILOGA
bj/TM/jst
DG E 1A
6
SL
5.
POUDARJA, da je treba zagotoviti trajnostno pridobivanje in dobavo primarnih surovin;
POUDARJA vlogo pravične trgovine, z zagotavljanjem, da cene primarnih surovin in
proizvodov odražajo njihove okoljske in družbene vplive, ter, kjer je primerno, da se omogoči
zdrava konkurenca med trgom za primarne in tistim za sekundarne vire; POZIVA Komisijo,
naj sprejme konkretne pobude za spodbujanje trajnostnega pridobivanja in dobave surovin
znotraj EU in v sodelovanju s tretjimi državami (ki proizvajajo primarne proizvode), brez
ustvarjanja tarifnih ali netarifnih trgovinskih ovir;
POLITIKE PROIZVODOV IN UČINKOVITA RABA VIROV
6.
PODPIRA pristop Komisije iz akcijskega načrta za obravnavo celotnega življenjskega cikla
proizvodov in POUDARJA, da je tak celostni in medsektorski pristop bistvenega pomena za
to, da se „zanka“ učinkovito zapre in doseže prehod na krožno gospodarstvo, v katerem se v
gospodarstvu čim dlje ohranja vrednost proizvodov, surovin in virov, ustvarjanje odpadkov pa
čim bolj zmanjša; SPODBUJA Komisijo in države članice, naj ustvarijo spodbujevalno in
celostno politično okolje in zakonodajni okvir za sistemske inovacije, da bi spodbudili krožno
gospodarstvo v celotni vrednostni verigi, vključno s priložnostmi za eksperimentiranje s
takimi inovacijami;
7.
POUDARJA pomen usklajenega političnega okvira za proizvode na ravni EU v skladu s 7.
okoljskim akcijskim programom, ki poziva k ukrepanju do leta 2020; POZDRAVLJA namero
Komisije, da bo delovala v tej smeri; ODLOČNO POZIVA Komisijo, naj zagotovi skladnost
in učinkovitost obstoječih instrumentov EU, relevantnih za politiko proizvodov, ter te
instrumente okrepi; POZIVA Komisijo, naj zagotovi, da bodo instrumenti politike v
prihodnosti lahko olajšali sistemske inovacije;
10151/16
PRILOGA
bj/TM/jst
DG E 1A
7
SL
8.
POUDARJA, da je treba zagotoviti, da so izdelki zasnovani in proizvedeni bolj trajnostno, ob
upoštevanju njihovega celotnega življenjskega cikla in zmanjšanju negativnega učinka na
okolje in na zdravje ljudi; s tega vidika: z zaskrbljenostjo UGOTAVLJA, da Komisija ni
izpolnila časovnega razporeda izvajanja ukrepov v zvezi z okoljsko primerno zasnovo, ki je
naveden v prilogi k akcijskemu načrtu; POZIVA Komisijo, naj te ukrepe izvede nemudoma;
POZIVA Komisijo, naj v predpise EU o okoljsko primerni zasnovi in po potrebi druge
zakonodajne akte še pred letom 2020 vključi ustrezne ukrepe za izboljšanje trajnosti,
popravljivosti, dograjevanja in recikliranja proizvodov, možnosti njihove ponovne uporabe in
uporabe recikliranih materialov zanje; POZIVA Komisijo, naj na podlagi izkušenj iz direktive
o okoljsko primerni zasnovi izdelkov do konca leta 2018 oceni, za katere skupine proizvodov,
ki niso povezani z energijo, bi lahko bolj upoštevali učinkovito rabo virov ter vpliv na okolje
in zdravje ljudi;
9.
POUDARJA, da je treba na evropski ravni sprejeti ukrepe za podaljšanje življenjske dobe
proizvodov, vključno z obravnavanjem načrtovanega zastaranja; POZIVA Komisijo, naj
oblikuje skupne metode za ocenjevanje in preverjanje življenjske dobe proizvodov; SE
SEZNANJA s predlogom Komisije o spletni prodaji blaga; Z ZANIMANJEM PRIČAKUJE
razpravo o možnostih za podaljšanje pravnega jamstva celotne prodaje blaga na podlagi tega
predloga in sedanjega pregleda stanja zakonodaje EU na področju varstva potrošnikov in
trženja; POZIVA Komisijo, naj preuči, katere pobude bi še lahko sprejeli na ravni EU v
interesu podaljšanja življenjske dobe proizvodov, na primer s spodbujanjem razpoložljivosti
rezervnih delov;
10151/16
PRILOGA
bj/TM/jst
DG E 1A
8
SL
10.
UGOTAVLJA, da imajo potrošniki ključno vlogo pri prehodu na krožno gospodarstvo;
POUDARJA pomen ozaveščanja, spodbujanja ustreznih tržnih mehanizmov in razvoja
podporne infrastrukture, da bi spodbudili trajnostne navade, potrošnjo in proizvodnjo, tako
med podjetji in potrošniki kot med samimi podjetji; POUDARJA, da lahko dostop do
zanesljivih, pravočasnih in razumljivih informacij o okoljskih značilnostih proizvodov in
storitev pripomore k sprejemanju ozaveščenih odločitev; POZIVA Komisijo, naj pripravi in
predlaga metodologijo za zagotovitev, da bodo trditve o okoljskih vidikih, vključno z
označevanjem, temeljile na preverljivih in preglednih informacijah, ob upoštevanju
specifičnih pogojev v državah članicah ter izkušenj, pridobljenih v okviru sedanjih evropskih
pilotnih projektov o okoljskem odtisu in med preverjanjem okoljskih tehnologij; SPODBUJA
Komisijo in države članice, naj pri spodbujanju krožnega gospodarstva podprejo dejavnosti
ozaveščanja, usmerjene v potrošnike;
11.
POUDARJA, da se mora zakonodaja o kemikalijah ustrezno izvajati, da bi bila v oporo
krožnemu gospodarstvu, in da je treba izpolniti vrsto ciljev iz 7. okoljskega akcijskega
programa; POZIVA Komisijo, naj pri obravnavi medsebojnega delovanja zakonodaje EU o
kemikalijah, izdelkih in odpadkih do leta 2017 v sodelovanju z državami članicami pripravi
metodologijo za ugotavljanje, ali recikliranje, predelava ali odlaganje zagotavlja najboljše
splošne rezultate za doseganje tako nestrupenih surovinskih ciklov kot večjih stopenj
recikliranja, pri tem pa upošteva obstoječe visoke ravni varstva zdravja ljudi in okolja ter
previdnostno načelo; v zvezi s tem POUDARJA, da je treba zagotoviti ustrezne informacije o
prisotnosti snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, v materialih, izdelkih in odpadkih;
10151/16
PRILOGA
bj/TM/jst
DG E 1A
9
SL
12.
POUDARJA pomen dobro delujočega in učinkovitega trga sekundarnih surovin;
POUDARJA, da je pomembno spodbujati povpraševanje po sekundarnih surovinah in
visokokakovostnem recikliranju, med drugim s promoviranjem uporabe sekundarnih surovin
in izboljšanjem zaupanja v kakovost sekundarnih surovin, vključno z dostopnostjo informacij
o vsebnosti snovi, ki so problematične za recikliranje ali predelavo; POZIVA Komisijo, naj
oblikuje enotna merila EU glede tega, kdaj odpadki prenehajo biti odpadki, kadar je to
ustrezno, ter spodbuja razvoj evropskih in mednarodnih standardov kakovosti za sekundarne
surovine, da bi se olajšalo njihovo čezmejno premikanje ob hkratnem varovanju okolja in
zdravja ljudi;
13.
POZIVA Komisijo, naj ugotovi, kako bi lahko spodbujala, da bodo rabljeni proizvodi, ki se
izvažajo iz EU, reciklirani v EU ali zunaj nje na okolju prijazen in varen način, potem ko
postanejo odpadki;
13a PRIZNAVA, da lahko izvoz odpadkov oteži doseganje višje stopnje recikliranja; POZIVA k
okrepitvi kontrol znotraj EU in na njenih mejah, da bi se preprečil nezakonit prevoz
odpadkov, in sicer v skladu z revidirano uredbo o pošiljkah odpadkov 20;
14.
PONOVNO POUDARJA, da je za dosego bistvenega zmanjšanja do leta 2020 treba
preprečevati, da bi morski odpadki in zlasti plastika končali v okolju; MENI, da sta za
preprečevanje onesnaževanja bistvena okoljsko primerna zasnova plastike in plastičnih
proizvodov ter učinkovito ravnanje s plastičnimi odpadki; POZDRAVLJA prostovoljne
pobude industrije; POZIVA Komisijo, naj v okviru strategije za ravnanje s plastičnimi
odpadki najpozneje do leta 2017 predlaga odločne ukrepe za zmanjšanje izpustov makro- in
mikroplastičnih odpadkov v morsko okolje, vključno s predlogom za prepoved
mikroplastičnih delcev v kozmetiki, ter po potrebi predloge, v katerih bi obravnavali druge
proizvode, ki ustvarjajo morske odpadke, pri tem pa upošteva spremembe v okviru konvencij
o regionalnih morjih, kot so OSPAR, HELCOM in barcelonska konvencija;
20
Uredba (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov, kakor je bila nazadnje spremenjena z
Uredbo (EU) št. 660/2014.
10151/16
PRILOGA
bj/TM/jst
DG E 1A
10
SL
15.
POUDARJA, da učinkovita raba vode prispeva h krožnemu gospodarstvu; v zvezi s tem
OPOZARJA na pomen celostnega gospodarjenja z vodnimi viri, boljšega in stroškovno
učinkovitega recikliranja in ponovne uporabe vode ob upoštevanju regionalnih pogojev ter
recikliranja virov v odpadni vodi, in sicer v skladu z okoljsko zakonodajo EU; POZIVA
Komisijo, naj zagotovi, da bo zakonodajni okvir podpiral ponovno uporabo prečiščenih
odpadnih voda, kadar je to ustrezno, pri čemer je treba upoštevati obstoječe visoke ravni
varstva zdravja ljudi in okolja 21;
16.
PODPIRA prizadevanja vseh akterjev za zmanjšanje živilskih odpadkov, kar bo prispevalo k
uresničitvi cilja trajnostnega razvoja 12.3, tj. prepolovitvi količine živilskih odpadkov, ki
nastanejo na ravni maloprodaje in ravni potrošnikov, na prebivalca do leta 2030 na svetovni
ravni, ter zmanjšanju izgube živil vzdolž proizvodne in dobavne verige, vključno z izgubo po
spravilu oziroma pridelavi;
PODPORA KROŽNIM INOVACIJAM IN PODJETNIŠTVU
17.
POUDARJA, da so raziskave in inovacije nujne za razvoj potrebnih trajnostnih in z viri
gospodarnih industrijskih, ekonomskih in družbenih procesov, ki spodbujajo prehod na
krožno gospodarstvo; POZIVA Komisijo, naj industrijo v EU podpira pri raziskavah in
inovacijah, boljšem sodelovanju med različnimi cikli in sektorji ter začetku uporabe novih
tehnologij in poslovnih modelov, digitalnih rešitev, bolj z viri gospodarnih storitev,
proizvodov in proizvodnih procesov ter boljših alternativ za nevarne kemikalije v smislu
zdravja ljudi in varstva okolja;
21
Med drugim na podlagi mnenj Evropske agencije za varnost hrane.
10151/16
PRILOGA
bj/TM/jst
DG E 1A
11
SL
18.
SE ZAVEDA koristi naravnega kapitala, pomena ekosistemov in njihovih storitev ter dejstva,
da mora izkoriščanje naravnih virov biti trajnostno; OPOZARJA na pomen vzpostavitve
sistema vrednotenja naravnega kapitala z ustreznimi kazalniki za spremljanje gospodarskega
napredka in nadaljnjega razvoja ekosistemskih računov, ob hkratni čim boljši uporabi
obstoječih instrumentov in pobud za trajnost; POZIVA Komisijo in države članice, naj
spodbujajo naravne in biološke rešitve ter uporabo obnovljivih materialov iz trajnostnih virov,
vključno z biorafiniranjem biomase za namene velike vrednosti, brez ogrožanja varnosti
preskrbe s hrano in okoljske neoporečnosti, učinkovite rabe virov, odpornosti ekosistemov in
njihovih storitev ter trajnostne rabe obnovljivih virov energije; SE SEZNANJA z namero
Komisije, da bo z vrsto ukrepov spodbujala učinkovito rabo bioloških virov, med drugim s
smernicami in širjenjem najboljših praks glede kaskadne uporabe biomase ter podporo
inovacijam v biogospodarstvu; POZIVA Komisijo, naj preuči prispevek strategije za
biogospodarstvo iz leta 2012 h krožnemu gospodarstvu in jo ustrezno posodobi;
19.
PONOVNO POUDARJA, da krožno gospodarstvo zahteva ne le naložbe v trajnostne in
inovativne rešitve, temveč tudi zelene javne izdatke, s katerimi se spodbudijo pobude javnega
in zasebnega sektorja; v zvezi s tem POZDRAVLJA dejstvo, da skladi in programi
financiranja EU podpirajo krožno gospodarstvo in mu namenjajo vse večjo pozornost;
POZIVA Komisijo, naj države članice, zasebni sektor in druge deležnike dejavno podpira pri
uporabi teh sredstev, da bi se olajšal prehod na krožno gospodarstvo, in sicer z izboljšanjem
učinkovitosti virov in energetske učinkovitosti ter zmanjševanjem količine odpadkov, tudi z
uporabo hierarhije ravnanja z odpadki; SPODBUJA Komisijo in države članice, naj pri kritju
stroškov potrebne infrastrukture za ravnanje z odpadki na trajnosten način uporabljajo načelo
„onesnaževalec plača“;
10151/16
PRILOGA
bj/TM/jst
DG E 1A
12
SL
20.
POUDARJA, da imajo državne uprave ključno vlogo pri ustvarjanju spodbud ter
zagotavljanju učinkovite uporabe zelenih javnih naročil v smeri krožnega gospodarstva;
POZIVA Komisijo in države članice, naj spodbujajo in pospešujejo krožne poslovne modele,
ki omogočajo povečanje deleža zelenih javnih naročil v javnih izdatkih na vseh ravneh, kjer je
to mogoče, da bi se odprli novi trgi za krožne proizvode in storitve; POZIVA Komisijo, naj
pripravi smernice in spodbude za uporabo zelenih javnih naročil za krožno gospodarstvo tudi
na podlagi izračuna stroškov v življenjski dobi; POZIVA Komisijo in države članice, naj
nadgrajujejo obstoječe cilje 22 za zelena javna naročila, pospešijo prehod na krožno
gospodarstvo, izboljšajo spremljanje, dejavno spodbujajo izmenjavo znanja in najboljših
praks med državami članicami ter podprejo programe usposabljanja za zelena javna naročila;
21.
PRIZNAVA, da se mala in srednja podjetja, ki so sicer pogosto vodilna pri inovacijah in
prehodu na krožno gospodarstvo, soočajo s posebnimi izzivi; PODPIRA ukrepe, na podlagi
katerih bodo mala in srednja podjetja lažje izkoristila priložnosti, ki jih prinaša prehod na
krožno gospodarstvo, ter se prilagodila temu prehodu in k njemu prispevala; POZDRAVLJA
prispevek Akcijskega načrta za ekološke inovacije in Zelenega akcijskega načrta za mala in
srednja podjetja k prehodu na krožno gospodarstvo;
22.
POUDARJA pomen izobraževanja in usposabljanja na vseh zadevnih področjih, da bi se
olajšal prehod na krožno gospodarstvo in zagotovil njegov prispevek k zmanjšanju
brezposelnosti in ustvarjanju kakovostnih delovnih mest;
22
V skladu s 7. okoljskim akcijskim programom in na podlagi izkušenj z direktivo o energetski
učinkovitosti.
10151/16
PRILOGA
bj/TM/jst
DG E 1A
13
SL
SPREMLJANJE, NAKNADNI UKREPI IN SODELOVANJE
23.
POUDARJA, da je treba vzpostaviti strukturo upravljanja na ravni EU in okvir spremljanja,
da bi se okrepil in vrednotil napredek pri doseganju krožnega gospodarstva in hkrati
zmanjšalo upravno breme; v zvezi s tem JE SEZNANJEN z informacijami, sporočenimi
Eurostatu; POZIVA Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami še naprej razvija
pregled zanesljivih kazalnikov za določitev ambicioznih in realističnih dolgoročnih ciljev 23
ter te vključi v nadaljnje ukrepanje na podlagi strategije Evropa 2020 ter izvajanje agende EU
za trajnostni razvoj do leta 2030;
24.
POUDARJA, da je treba še naprej dosegati napredek pri izvajanju akcijskega načrta, ki se
redno pregleduje na politični ravni; ZAPROŠA Komisijo, naj Svetu letno predloži pisno
poročilo o napredku, doseženem pri izvajanju akcijskega načrta, in jo POZIVA, naj od leta
2018 redno vrednoti učinek izvedenih ukrepov v skladu z načeli boljše pravne ureditve, med
drugim v okviru posvetovanj z deležniki in upoštevanjem njihovih praktičnih izkušenj, da bi
se seznanili z rezultati akcijskega načrta, opredelili najučinkovitejši sklop politik ter po
potrebi posodobili načrt in predlagane instrumente;
25.
UGOTAVLJA, da so deležniki med drugim pozvali, naj se pozornost tem vprašanjem
namenja dolgoročno, EU in države članice pa naj odločno prevzamejo vodilno vlogo in
odgovornost 24, POZIVA k doslednim nacionalnim pristopom in standardom, izmenjavi
najboljših praks in izkušenj držav članic in deležnikov ter večjemu številu finančnih spodbud
in tržnih instrumentov za spodbuditev ponovne uporabe in trga za sekundarne surovine;
23
24
Na podlagi Sklepov Sveta o okolju prijaznejšem evropskem semestru in strategiji Evropa
2020 (dok. 14731/14).
http://english.eu2016.nl/events/2016/01/25/stakeholder-meeting-on-the-circular-economy
10151/16
PRILOGA
bj/TM/jst
DG E 1A
14
SL
26.
POUDARJA prispevek tržnih instrumentov k oblikovanju gospodarskih spodbud, ki
spodbujajo trajnostno rabo virov, kadar je to ustrezno; POZIVA države članice, naj si
izmenjujejo izkušnje in najboljše prakse pri razvoju in uporabi tržnih instrumentov, ki
podpirajo prehod na krožno gospodarstvo, in pri tem upoštevajo vpliv nekaterih tržnih
instrumentov na sosednje države članice; POZDRAVLJA smernice Komisije o tem, kako
lahko države članice razvijejo take instrumente v podporo krožnemu gospodarstvu; SE
ZAVEDA negativnih učinkov okolju škodljivih subvencij; POZIVA Komisijo, naj v
sodelovanju z državami članicami pripravi smernice EU za okolju škodljive subvencije, da bi
te subvencije lažje identificirali in postopno odpravili, ob upoštevanju socialnih in
ekonomskih vidikov;
27.
POZIVA Komisijo, naj vzpostavi platformo za pospeševanje bolj strukturirane izmenjave
znanja, tehnologij, dobrih praks in političnih izkušenj (tudi v zvezi z ekonomskimi
instrumenti) med državami članicami in med deležniki na evropski ravni, ter pri tem, kadar je
to mogoče, uporabi obstoječe platforme in izkušnje.
10151/16
PRILOGA
bj/TM/jst
DG E 1A
15
SL