Primer dobre kmetijske prakse - KGZS

Comments

Transcription

Primer dobre kmetijske prakse - KGZS
PREDSTAVITEV KMETIJE KOT PRIMER DOBRE KMETIJSKE PRAKSE
Kmetija: Sever Franci, Dolenja vas pri Črnomlju 1 b, pošta Črnomelj
Usmeritev kmetije: živinoreja – prireja mleka
Kmetija Sever leži v naselju Dolenja vas pri Črnomlju in spada v območja z
omejenimi dejavniki za kmetovanje – kraško območje.
Nosilec kmetije je Franci Sever, ki je kmetijo kot mladi prevzemnik prevzel v letu
2009 od mame Albine. Na kmetiji živijo poleg nosilca še žena, dva predšolska otroka
in mama. Nosilec ima končano srednjo kmetijsko šolo in je kmetijski zavarovanec.
Kmetija obdeluje 41 ha kmetijskih zemljišč, od tega 26,5 ha njiv in 14,50 ha travnikov.
Več kot polovico obdelovalnih kmetijskih zemljišč imajo v najemu od sosednjih kmetij.
Na njivskih površinah pridelujejo koruzo za silažo in travno deteljne mešanice. Vso
potrebno voluminozno krmo pridelajo doma, dokupijo le beljakovinske in mineralno
vitaminske dodatke.
Kmetija je specializirana govedorejska kmetija, usmerjena v prirejo mleka in je v fazi
vzpona in razvoja. Trenutno redijo 63 krav molznic, 14 plemenskih telic in 30 mladih
govedi. Letno proizvedejo cca. 400.000 kg mleka, ki ga oddajajo v Ljubljansko
mlekarno.
Tehnologija reje
Kmetija je v letu 2012 kandidirala na javni razpis Programa razvoja podeželja na
ukrep 121- Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za naložbe mladih prevzemnikov
kmetij. Predmet investicije je bila novogradnja hleva za krave molznice in plemenske
telice ter nakup krmilno mešalne prikolice.
Kmetija je pred investiranjem razpolagala s hlevom za krave molznice, s kapaciteto
12 stojišč na privez, ki je bil zgrajen v letu 1986 in je bil nato že večkrat obnovljen. V
obstoječem hlevu je bila velika prostorska stiska in neustrezna tehnologija reje živali.
Ker obstoječega hleva zaradi določila občinskih prostorskih aktov in tehnoloških
zahtev ni bilo mogoče razširiti in prilagoditi prosti reji krav molznic po sodobnih
merilih, je kmetija v letu 2013 obstoječi hlev porušila in na tej lokaciji zgradila nov
hlev za krave molznice. Hlev so uredili po sistemu proste reje, s kapaciteto 60
individualnimi ležalnimi boksi za molznice in 9 ležalnimi boksi za plemenske telice, ter
boksi za mlado govedi na nastilj. Gnojevka se iz blatnih hodnikov s pomočjo elektro
pehal čisti in preko prečnega kanala steka v pred jamo, od koder jo s črpalko
prečrpavajo v zunanjo jamo. V sklopu hleva so uredili tudi molzišče ribja kost za 10
molznic. Za boljšo, kvalitetno in hitro pripravo krmnega obroka pa so investirali v
nakup krmilno mešalne prikolice.
Hlev za molznice – prosta reja
Ležalni boksi za krave molznice
Boksi za mlado govedo na nastil
Molzišče – ribja kost
Cilj projekta
Z novogradnjo hleva je kmetijsko gospodarstvo uvedlo novo tehnologijo reje živali –
prosta reja in s tem tudi istočasno izpolnilo zahteve Standarda dobrega počutja živali
kot tudi standarda varstva okolja. Delo v novem hlevu je lažje, hitrejše, varnejše in
bolj učinkovito, manj je poškodb in boleznih pri živalih. Z izgradnjo novega hleva in
molzišča se je izboljšala kakovost mleka. Predvsem pa se je z izvedeno investicijo
povečala proizvodnja mleka in s tem tudi prihodek na kmetiji. Povečana proizvodnja
omogoča zaposlitev dvema članoma kmetije.
Kmetija je vseskozi svojega razvoja sodelovala s KGZS Zavod Novo mesto.
Strokovni sodelavci Zavoda smo kmetiji pomagali s strokovnimi in tehnološkimi
nasveti ter sodelovali pri izdelavi vlog za javni razpis na ukrep 112- pomoč mladim
prevzemnikom kmetij in ukrep 121 – naložbe mladih prevzemnikom kmetij.
Kmetijska svetovalka:
Margareta Vardijan, dipl.ing.zoot.

Similar documents