Stora katalogen om dimrar och transformatorer

Comments

Transcription

Stora katalogen om dimrar och transformatorer
Stora katalogen
om dimrar och
transformatorer
Innehåll
Ljusreglering med dimmer
Belastningstabell för dimrar
Dimrar
RS16/300GL
RS16/400GL
RS16/315GLE
RS16/630GLE
RS16/350 HA
RS16/350LR
RS16/1000LRI
RS16/300GLI/8A R
RS16/1-10 LRE
RS16/400GLI T
RS16/GLI BBT
GLE750
RS16/400HR
Bottenlast
8
8
9
9
10
10
11
12
12
13
13
14
15
15
PIR
PIR - rörelsesvakter
400PIRS
400PIRD
2300PIRL
16
17
18
19
Tr a n s f o r m a t o re r
Elektroniska transformatorer för
lågvoltshalogenlampor
ETR 150
ETR 210
ETR 70C
ETR 105
ETR 105 Handy
ETK 6
20
21
21
22
22
23
23
Övrigt
Elektriska störpulser och
transienta spänningar i en elinstallation
Vanliga frågor och svar om dimrar
FAQ (Frequently Asked Questions)
4
6
24
25
Ljusreglering med dimmer
Allmänt om ljusreglering
Ljusreglering skapar ökad trivsel och komfort, sparar energi och ökar livslängden på ljuskällorna. Även om det är
tekniskt möjligt att ljusreglera de flesta typer av ljuskällor är det inte alltid praktiskt eller ekonomiskt genomförbart.
Det är därför nödvändigt att ta hänsyn till eventuellt behov av ljusreglering innan ljuskällan väljs.
• 230V glödlampor kan ljusregleras direkt på elnätet med en dimmer.
• 12V ljuskällor regleras på elnätet genom en dimmer och vidare genom en transformator.
• Lysrör kan dimmras om armaturen är försedd med HF-don som är avsedd för dimmring. Äldre armaturer med
glödtransformator kan också regeleras. Kontrollera med armaturtillverkaren.
Det finns idag flera olika sätt att reglera ljusstyrkan på, men gemensamt för all vanlig ljusreglering är
att den baseras på växelström och att en del av sinuskurvan tas bort med hjälp av en triac eller en
transistor. Vid användning av en triac får vi det som i dagligt tal kallas framkantstyrning, och vid användning av en transistor får vi bakkantstyrning.
Följande dimmertyper är de vanligaste på marknaden:
• Triacdimmer, med ratt som vrides eller tryckknapp (touch), för framkantstyrning.
•
•
•
•
Transistordimmer, med ratt som vrides eller tryckknapp (touch), för bakkantstyrning.
1-10V dimmer, med ratt som vrides eller tryckknapp (touch), för styrning av HF-don.
Olika digitala dimmersystem, med ratt som vrides eller tryckknapp (touch), för både fram- och bakkantsyrning.
Dimmer med fjärrkontroll för både fram- och bakkant styrning.
Framkantstyrning med triac används till reglering av glödlampor och andra rent resistiva laster, samt till magnetiska transformatorer och lysrör. Denna typ av ljusreglering kommer alltid att skapa en viss elektronisk och akustisk störning
som i en del fall kan upplevas som störande.
Bakkantstyrning med transistor används till reglering av glödlampor och andra rent resistiva laster, samt till elektroniska
transformatorer. Denna typ av ljusreglering är elektroniskt och akustiskt nästan helt störningsfri.
1-10V reglering används mer och mer vid reglering av lysrör och också efterhand till elektroniska transformatorer
för 12V halogenlampor. 10V spänningen genereras i armaturen eller i transformatorn. Vid 10V är det fullt ljus och
vid 1V är ljuset släckt.
Digital reglering kan användas när det finns elektronisk förkopplingsutrustning för ljuskällan. Digitala signaler reglerar
triacen eller transistorn via elektronik i armaturen.
Ljusreglering med fjärrkontroll användes både vid framkant- och bakantstyrning.
Tips vid ljusreglering
Glödlampor kan kombineras med alla andra ljuskällor på samma dimmer. Oavsett detta så bör man undvika att blanda
olika typer av ljuskällor på samma dimmer.
Vid ljusreglering av lysrör skall det alltid användas bottenlast för att förhindra att ljuset flimmrar. Om nödvändigt kan
flera bottenlaster kopplas parallellt.
Lysrör får inte regleras ned så långt att de slocknar. Detta skadar elektroderna i lysröret. Justering av lägsta ljusnivå
utföres med min.nivå skruven på dimmern. Om en dimmeranläggning inte fungerar tillfredställande, bör följande test
utföras:
• Koppla en 40-60W glödlampa parallellt med lasten. Ljuset i glödlampan visar nu klart om felet ligger i dimmern
eller i lasten. Fungerar glödlampan på rätt sätt så är dimmern hel.
Dimensionering av dimmeranläggningar
De allra flesta dimmrarna på marknaden är godkända av NEMKO, SEMKO m.fl. efter internationella normer och före-
-4-
skrifter. Dessa normer tillåter en maximal yttemperatur på delar av dimmern på 85 grader C vid maximal belastning
och vid en omgivningstemperatur på maximalt 25 grader C. Komponenter inne i dimmern kan bli betydligt varmare.
De flesta komponenter i en dimmer är fastlödda på kretskort. Vid långvarigt användande vid så höga temperaturer som här
nämns, kommer komponenter och lödningar att försvagas. Dimmern kan med tiden sluta att fungera och i värsta fall bli
brandfarlig.
ELKO rekommenderar därför att man i alla dimmerinstallationer belastar dimmern med maximalt 80 % av
dimmerns godkända belastning. Detta reducerar temperaturen och därmed brandfaran betydligt och
dessutom ökar produktens livslängd.
Detsamma gäller för installation av annan elektronik, t.ex. elektroniska tranformatorer. Vid de tillfällen då ljuskälla och
transformator monteras ihop i samma kapsling måste man speciellt kontrollera arbetstemperaturen och belastningen
av transformatorn.
Det är viktigt att det tas hänsyn till omgivningstemperaturen vid installation av elektroniska apparater.
Alla uppgivna effekter i belastningstabellen för dimmer gäller för dimrar monterade med en omgivningstemperatur på
maximalt 25 grader C. Vid högre temperaturer måste belastningen reduceras. En dimmer som belastas maximalt enligt
normer, föreskrifter och godkänningar kan uppnå en yttemperatur på ca. 85 grader C.
Om 2 dimrar monteras i en 2-facksdosa och belastas till 100 %, kan bägge uppnå temperaturer på över 110 grader C, alltså långt varmare än vad de är tillverkade och godkända för. Lufttemperaturen i dosan kan komma upp till 70 grader C.
Genom att reducera belastningen till 80 % för samma dimmrar kommer dimmertemperaturen att stanna vid ca. 85 grader C
och lufttemperaturen vid ca. 55 grader C. Om två eller fler dimmrar är monterade i samma dosa eller vertikalt över
varandra så måste belastningen på varje dimmer reduceras enligt diagrammet nedan.
ELKO rekommenderar därför att när två dimmrar skall monteras i samma dosa bör belastningen på
varje dimmer inte vara större än 70% av godkänd belastning.
Stora dimrar (630W) med full belastning blir varmare än små dimrar (315W) med full belastning.
Transientskydd, RC-filter och överspänningar
Induktiva laster som kopplas in och ut skapar ofta skadliga överspänningar på över 8000V på det lokala elnätet i en
fastighet. Erfarenhetsmässigt har det visat sig att transistordimrar ofta förstörs av dessa överspänningar. För att
skydda dimrarna kan det vara nödvändigt att installera ett transientskydd (RC-filter) över lysrör, reläer och kontaktorer,
eller över anslutningen på dimmern.
-5-
Belastningstabell för dimrar
PRODUKT
EL.NR.
(ELKO
ARTIKELNR)
TYP
300GL
19 015 10
Triac
(3180)
400GL
19 015 11
BRYTARE
SÄKRING
OHMSK
LAST
(glödlampa)
230V
HALOGEN
Vrid, 1-pol
F1,25A
60-300W
60-150W
Elektronisk
50-60Hz
Triac
Tryck, 1-pol
F2A
60-400W
60-200W
Transistor
Tryck, trapp
Elektronisk
40-315W
40-315W
Transistor
Tryck, trapp
Elektronisk
40-630W
40-630W
Triac
Tryck, trapp
T4A
20-350W
20-350W
(6218)
315GLE
19 015 12
(6228)
630GLE
19 015 13
(6229)
350HA
19 015 14
(3178)
350LR
19 015 15
50-60Hz
Triac
Tryck, trapp
F2A
(3179)
1000LRI
19 015 16
25-250W
50-60Hz
Triac
(6655)
300GLI /8AR
25-350W
1 tryckbrytare
Elektronisk
40-1000W
40-1000W
Elektronisk
19 015 17
Triac
2 tryckbrytare
F2A
60-300W
60-150W
(6599)
Triac/Relä
Elektronisk
-
8A
6A
1-10LRE
19 015 18
Mekanisk
Tryck, 1-pol
F6,3A
6A
(6222)
Transistor
-
1-200mA
400GLI T
19 015 20
Triac
Tryckbrytare
F4A
40-400W
(3181)
GLI BB T
19 015 21
40-300W
Elektronisk
Brytare
Tryckbrytare
F2A
Biappartat
Transistor
Elektronisk
Elektronisk
60-750W
Triac
Vrid, 1-pol
F4A
60-400W
(3182)
GLE750
19 015 78
(6578)
400HR
19 028 45
(6221)
* Bottenlast måste användas
60-500W
ELEKTRONISK
TRAFO
KONV.
TRAFO
LYSRÖR med
elektronisk förkoppl.
26mm och TC-rör
LYSRÖR
38mm
MOTOR
SÄRSKILD INFO
40-315VA
Soft start
40-630VA
Soft start
20-315VA
20-300VA
Ringkärna
Ringkärna
E-kärna
8x36W*, 16x18W*
3x40W*
5x58W*, 9x24W*
60-900VA
26x36W*, 54x18W*
10x40W*
60-600VA
Soft start
16x58W*, 26x24W*
60-300VA
Brytare 8A
Brytare 8A
Soft start
Brytare 8A
Brytare 2A
Gnistfri br.
Brytare 2A
Brytare
1-10V reg.
40-400VA
Soft start
Biappartat
60-750VA
Soft start
60-400VA
Vridbrytare
Dimrar
RS16/300GL
RS16/400GL
För glödlampor 60-300 W.
För glödlampor 60-400 W.
Reglerar alla typer av glödlampor.
Reglerar alla typer av glödlampor.
Typ:
E.nr:
ELKO artikelnr:
Färg:
Ohmsk last:
230V halogen:
IP:
Spänning:
Säkring:
Brytare:
RS16/300GL
19 015 10
3180
Fjällvit
60–300 W
60-150 W
30
230V/50-60 Hz
F1,25 A
Vrid, 1-pol
Typ:
E.nr:
ELKO artikelnr:
Färg:
Ohmsk last:
230V halogen:
IP:
Spänning:
Säkring:
Brytare:
RS16/400GL
19 015 11
6218
Fjällvit
60–400 W
60-200 W
30
230V/50Hz
F2A
Tryck, 1-pol
Förhöjningsram:
E.nr:
35 mm
18 456 37
Förhöjningsram:
E.nr:
35 mm
18 456 37
Kopplingsschema
Kopplingsschema
-8-
Dimrar
RS16/315GLE
RS16/630GLE
För glödlampor / elektroniska
transformatorer 315 VA.
För glödlampor / elektroniska
transformatorer 630 VA.
Reglerar alla typer av glödlampor och de flesta
typer av elektroniska transformatorer för lågvoltshalogenbelysning.
Reglerar alla typer av glödlampor och de flesta
typer av elektroniska transformatorer för lågvoltshalogenbelysning.
Minnivån på dimmern kan skruvas upp så att
lamporna ger synligt ljus.
Minnivån på dimmern kan skruvas upp så att
lamporna ger synligt ljus.
Typ:
E.nr
ELKO artikelnr:
Färg:
Ohmsk last:
230 V halogen:
Elektronisk trafo:
IP:
Spänning:
Säkring:
Typ:
E.nr:
(ELKO artikelnr):
Färg:
Ohmsk last:
230 V halogen:
Elektronisk trafo:
IP:
Spänning:
Säkring:
Brytare:
RS16/315GLE
19 015 12
6228
Fjällvit
40–315 W
40–315 W
40-315 VA
30
230V/50 Hz
Elektronisk temperatursäkring.
Elektronisk strömsäkring med
automatisk återställning.
Tryck, trapp. Softstart
Brytare:
RS16/630GLE
19 015 13
6229
Fjällvit
40–630 W
40–630 W
40-630 VA
30
230V/50 Hz
Elektronisk temperatursäkring.
Elektronisk strömsäkring med
automatisk återställning.
Tryck, trapp. Softstart
Förhöjningsram:
E.nr:
27 mm
18 456 34
Förhöjningsram:
E.nr:
27 mm
18 456 34
Kopplingsschema
Kopplingsschema
-9-
Dimrar
RS16/350HA
RS16/350LR
För glödlampor, lågvoltshalogen
med konv. transformator.
För glödlampor, lysrör 26 mm
m/elektronisk förkoppling och lysrör 38 mm med konv. reaktor.
Minnivån på dimmern kan skruvas upp så att
lamporna ger synligt ljus.
Typ:
E.nr:
ELKO artikelnr:
Färg:
Ohmsk last:
230 V halogen:
Konv. trafo
(ringkärna):
Motor:
IP:
Spänning:
Säkring:
Brytare:
RS16/350HA
19 015 14
3178
Fjällvit
20–350 W
20–350 W
Förhöjningsram:
E.nr:
35 mm
18 456 37
OBS! Vid lysrörslast måste bottenlast E19 015 35
användas
Typ:
RS16/350LR
E.nr:
19 015 15
ELKO artikelnr:
3179
Färg:
Fjällvit
Belastning:
25–350 W
IP:
30
Spänning:
230V/50-60 Hz
Ohmsk last:
25–350 W
230 V halogen:
25–350 W
Lysrör med elektronisk förkoppling
26 mm och TC-rör: 8x36 W*, 16x18 W*, 5x58 W,
26x24 W*
Lysrör med
konv. reaktor:
38mm : 3x40W*
Säkring:
F2A
Brytare:
Tryck, trapp
20-315 VA
20-300 VA
30
230V/50-60 Hz
T4A
Tryck, trapp
Förhöjningsram: 35 mm
E.nr:
18 456 37
*Bottenlast måste användas
Kopplingsschema
Kopplingsschema
- 10 -
Dimrar
Kopplingsschema
konv. transformator
RS16/1000LRI
230V
50Hz
1000W
600W
L
N
BOTTENLAST
RS16/1000LRI
60W - 600 VA
RS16/1000LRI
Bottenlast användes vid låga
belastningar
230V
50Hz
1000W
För glödlampor, lågvoltshalogen
med magnetisk transformator, lysrör 38 mm m/glödtransformator,
26 mm m/elektronisk förkoppling
och småmotorer.
600W
N
OBS! Vid lysrörslast måste bottenlast E19 015 35
användas
Minnivån på dimmern kan skruvas upp så att lamporna ger synligt ljus.
Typ:
E.nr:
ELKO artikelnr:
Färg:
Belastning:
IP:
Spänning:
Säkring:
Brytare:
Förhöjningsram:
E.nr:
L
Kopplingsschema
småmotorer
BOTTENLAST
60W - 600 VA
RS16/1000LRI
19 015 16
6655
Fjällvit
Se kopplingsschema
30
230V/50Hz
Temperatursäkring, överspänningsskydd
Tryck, 1-pol. Softstart.
Automatisk maxnivåsjustering
Bottenlast användes vid
låga belastningar
Kopplingsschema 26 mm
lysrör med elektronisk
förkoppling
RS16/1000LRI
230V
50Hz
1000W
600W
35 mm
18 456 37
N
BOTTENLAST
26 mm
LJUSRÖR
26 mm
LJUSRÖR
18W
2x18W
36W
2x36W
58W
2x58W
L
54 stk
27 stk
26 stk
13 stk
16 stk
8 stk
RS16/1000LRI
230V
50Hz
1000W
RS16/1000LRI
Kopplingsschema
Glödlampor och
halogenlampor 230 V
230V
50Hz
1000W
600W
N
600W
N
L
L
BOTTENLAST
40W - 1000W
- 11 -
20W
20 stk
2x20W 10 stk
40W
10 stk
2x40W 5 stk
65W
6 stk
2x65W 3 stk
Kopplingsschema
38 mm lysrör/konv.
reaktor
Dimrar
RS16/300GLI/8A R
RS16/1-10LRE
Kombidimmer med brytare och
dimmer i samma enhet.
Styrpotentiometer för produkter med
1-10 V styringång.
Kombidimmern är en idealisk brytare i rum där
det finns både lysrör och glödlampor. Reglerar
alla typer av glödlampor och magnetisk transformator för lågvoltshalogen belysning.
Styrpotentiometern är anpassad för elektronisk förkoppling för lysrör, elektroniska transformatorer
och dimrar med en styringång på 1-10 V. Reglerområdet ligger mellan 1 och 100 %. Max- och
minnivån kan justeras när alla enheter har kopplats in och anläggningen är i drift. Brytarfunktionen
utgörs av en mekanisk brytare som är galvaniskt
skild från potentiometern. Brytaren kan belastas
med en ohmsk last på 6 A och en lysrörslast på 2
A. Vid högre belastningar används en vanlig strömbrytare eller kontaktor.
Typ:
E.nr :
ELKO artikelnr:
Färg:
Belastning dimmer:
Ohmsk last:
230 V halogen:
Konv. trafo:
Belastning brytare:
RS16/300GLI/8A R
19 015 17
6599
Fjällvit
60–300 W
60–150 W
60-300 VA
8 A gnistfri koppling, 230V
halogen endast 6A
30
230V/50Hz
F2A
Tryck x 2, 1-pol
Elektronisk dimmerdel.
Softstart
IP:
Spänning:
Säkring:
Brytare:
Förhöjningsram:
E.nr:
35 mm
18 456 37
Kopplingsschema:
AD2DS
RS16/300GLI/8A R
300 VA
230V~
50Hz
SW1
L
SW1
Typ:
RS16/1-10 LRE
E.nr:
19 015 18
ELKO artikelnr:
6222
Färg:
Fjällvit
Ohmsk last:
6 A cos fi 1, 1 A cos fi 0,6
Elektronisk trafo:
2A
Lysrör med elektronisk förkoppling
26 mm och TC-rör: Brytarbelastning 2A
IP:
30
Styrström:
1 - 200 mA
Spänning:
230V/50Hz
Säkring:
F6.3 A
Brytare:
Tryck för av/på.
Vrid för reglering.
SW2
F2.OAH/
250V
Användning:
Brytare: Slås av/på genom
att trycka på knappen eller
genom att använda extern
brytare SW2.
Dimmer: Slås av/på genom
att trycka på knappen eller
genom att använda extern
brytare SW1. Genom att
trycka lite längre på knappen dimrar man upp eller
ned (varannan gång).
Förhöjningsram:
E.nr:
Kopplingsschema
SW2
N
-12-
27 mm
18 456 34
Dimrar
RS16/400GLI T
RS16/GLI BBT
Huvudapparat för glödlampor och
lågvoltshalogen med magnetisk
transformator.
Biapparat.
Biapparat för RS16/400GLI T. Med biapparat kan
huvudapparat styras från fler håll. Max 5 st biapparater på varje huvudapparat.
Reglerar alla typer av glödlampor och lågvoltshalogen med konv. transformator.
Minnivån på dimmern kan skruvas upp så att
lamporna ger synligt ljus.
Typ:
E.nr :
ELKO artikelnr:
Färg:
Belastning:
IP:
Spänning:
Säkring:
Brytare:
RS16/400GLI T
19 015 20
3181
Fjällvit
40–400 W, 230V halogen
40-300W
30
230V/50Hz
F4A
Tryck
Förhöjningsram:
El.nr:
35 mm
18 456 37
Kopplingsschema:
Typ:
E.nr:
ELKO artikelnr:
Färg:
IP:
Säkring:
Brytare:
RS16/GLI BBT
19 015 21
3182
Fjällvit
30
F2A
Tryck
Förhöjningsram:
E.nr:
27 mm
18 456 34
Kopplingsschema
- 13 -
Dimrar
Kopplingsschemor
GLE750
Dimmerenheterna kan matas från olika grupper
och samtidigt styras från samma regulator.
Gruppsäkringarna begränsar antalet dimmerenheter
Dimmer för innbyggnad. För
elektroniska transformatorer och
glödlampor.
Styrspänning regleras med t ex styrpotentiometer
RS16/1-10 LRE eller andra kontrollenheter med
1-10 V utgång och styrspänning enligt IEC929.
Typ:
E.nr:
ELKO artikelnr:
Färg:
Belastning:
Spänning:
Säkring:
IP-klass:
Styrström:
GLE750
19 015 78
6578
Fjällvit
230V halogen 60-500W
Elektronisk trafo 60-750W
230V/50Hz
Elektronisk temperatur
säkring. Elektronisk strömsäkring
med automatisk återställning.
Flera dimmerenhete kan matas vid användning av
en separat brytare. Gruppsäkring begränsar antalet.
30
1 mA, 1- 10 V
Flera dimmerenheter GLE 750 kan matas vid användning av hjälprelä styrt av RS16/1-10 LRE.
Gruppsäkringen begränsar antalet dimmerenheter.
För att skydda alla elektroniska apparater i en installation rekommenderar vi starkt att använda en
eller flera transientskydd över alla typer av induktiva
laster, t ex reläer, kontaktorer, okompenserade
lysrör och urladdningslampor.
Maximalt en dimmerenheter kan matas från brytare i regulator RS16/1-10 LRE
- 14 -
Dimrar
RS16/400HR
Bottenlast
För små motorer och induktiv last.
Bottenlast för lysrör
Används för hastighetsreglering av
enfasinduktionsmotorer. Klämman som är märkt
med en pil är ett direktuttag med endast på/avfunktion för styrning av t ex spjäll eller signalljus.
Startar alltif vid full effekt.
Bottenlast användes vid dimring av lysrörslast för
att ge lasten en resistv komponent som ger en
renare belastning utan flimmer. Kopplas in parallellt över belastningen.
Typ:
E.nr:
ELKO artikelnr:
Effekt:
Minnivån kan ställas in så att motorn aldrig stannar
vid nedrivning till låg nivå.
Type:
E.nr:
ELKO artikelnr:
Färg:
Belastning:
IP:
Spänning:
Ohmsk last:
Motor:
Säkring:
Brytare:
RS16/400HR
19 028 45
6221
Fjällvit
25–350 W
30
230V/50 Hz
60-400 W
60–400 VA
F4A
Vridbrytare, 1-pol
Förhöjningsram:
E.nr:
35 mm
18 456 37
Kopplingsschema
- 15 -
Baslast
19 015 35
4715
12W
Rörelsevakter
PIR rörelsevakter
400PIRS
Rörelsevakt för glödljus och elektroniska transformatorer 40 -400 W.
400PIRD
Rörelsevakt för glödljus och elektroniska transformatorer med dimmerfunktion 40 - 400 W.
2300PIRL
Rörelsevakt för alla typer av laster 40 - 2300 W.
- 16 -
Rörelsevakter
Fig.: 1
Fig.: 2
400PIRS
Rörelsevakt för glödljus och
elektroniska transformatorer 40-400 W
FUNKTION OCH ANVÄNDNING:
400PIRS är en passiv IR-detektor som reagerar
på rörelse av varma objekt. Detektorn är inkopplad
så länge ett varmt objekt rör sig i detekteringszonen ( se fig. 1 och 2) och förblir därefter
inkopplad den förinställda tiden, c:a 6 min. (fast
inställd från fabrik).
OBS! Sektorerna inom detekteringszonen blir bredare
ju längre ifrån rörelsevakten man kommer. Detta
medför att det krävs större rörelser ju längre ifrån
man befinner sig. Sektorerna måste "brytas" för att
erhålla funktion.
Typ:
E.nr:
ELKO artikelnr:
Färg:
Spänning:
Belastning:
Säkring:
Tidsfördröjning:
IP:
Detektionsområde
400PIRS
19 042 21
6225
Fjällvit
230V/50Hz
40-2300 VA
F6.3 A
Ca. 6 min. (fast)
20
: Horisontellt: 10m x 180o
Vertikalt: 6-10m x 50o
OBS! Skruvarna för fastsättning av centrumplattan
får inte vara längre än 12mm.
400PIRS har inbyggd timer.
400PIRS användes för automatisk tändning av
belysning och monteras istället för vanlig
strömbrytare. Vanliga användningsområden är
källare, förråd, toaletter m.m.
Kopplingsschema
400PIRS passar i standard infälld apparatdosa
eller utanpåliggande med förhöjningsram, 27mm.
För montage i hörn finns vinklad 1-facks hörnbox,
E18 456 46. Detektorn måste placeras så att den
täcker önskat område. Tänk på att ex.vis möbler
och glasdörrar hindrar detekteringen.
- 17 -
Rörelsevakter
Fig.: 1
Fig.: 2
400PIRD
Rörelsevakt för glödljus och
elektroniska transformatorer 40-400 W
Typ:
E.nr:
ELKO artikelnr:
Färg:
Spänning:
Belastning:
400PIRD
19 042 22
6227
Fjällvit
230V/50Hz
40-400 W glödljus eller
elektroniska transf.
Säkring:
Elektroniskt ström- och
temperaturskydd.
Tidsfördröjning:
Ca. 2 sek-21 min
Ljuskänslighet:
Justerbar 5-50lux
IP:
20
Detektionsområde: Horisontalt: 10m x 180o
Vertikalt: 6-10m x 50o
FUNKTION OCH ANVÄNDNING:
400PIRD är en passiv IR-detektor som reagerar på
rörelse av varma objekt. Detektorn är inkopplad
så länge ett varmt objekt rör sig i detekteringszonen (se fig. 1 och 2) och förblir därefter
inkopplad den inställda tiden, 2sek - 21 min.
OBS! Sektorerna inom detekteringszonen blir bredare
ju längre ifrån rörelsevakten man kommer. Detta
medför att det krävs större rörelser ju längre ifrån
man befinner sig. Sektorerna måste "brytas" för att
erhålla funktion.
400PIRD har inbyggd funktionsväljare, dimmer,
ljuskännare och timer.
OBS! Skruvarna för fastsättning av centrumplattan
får inte vara längre än 12mm.
400PIRD användes för automatisk tändning av
belysning och monteras istället för vanlig strömbrytare. Vanliga användningsområden är källare,
förråd, toaletter m.m.
Kopplingsschema
400PIRD passar i standard infälld apparatdosa
eller utanpåliggande med förhöjningsram, 27mm.
För montage i hörn finns vinklad 1-facks hörnbox,
E18 456 46. Detektorn måste placeras så att den
täcker önskat område. Tänk på att ex.vis möbler
och glasdörrar hindrar detekteringen.
INSTÄLLNINGAR:
Funktionsväljarna ställes in för önskad funktion:
OFF
400PIRD är icke aktiv. Kontrolldioden i
detektorögat lyser när det är rörelse i
detekteringszonen. Dioden kan då användas
som test av detektering som råder för
produkten.
AUTO 400PIRD tänder belysningen när det är
rörelse i detekteringszonen och förblir
tänd under inställd tid om ljusnivån i
rummet är lägre än inställd nivå. (5-50lux).
ON
400PIRD har belysningen tänd konstant.
TIME
Justeringskruv för tiden belysningen skall
vara tänd efter senaste rörelse i
detekteringszonen. (2sek.-21min).
LUX
Justeringskruv för luxvärdet för den ljus
nivå där PIRD skall fungera.
DIM
Justeringsratt för dimmerfunktionen
- 18 -
Rörelsevakter
Fig.: 1
Fig.: 2
2300PIRL
Rörelsevakt för alla typer av laster
40-2300 W
Typ:
E.nr:
ELKO artikelnr:
Färg:
Spänning:
Belastning:
Säkring:
2300PIRL
19 042 23
6226
Fjällvit
230V/50Hz
40-2300 VA
Elektroniskt ström- och
temperaturskydd.
Tidsfördröjning:
2 sek. - 21 min.
Ljuskänslighet:
Justerbar luxnivå, 5-50lux.
IP:
20
Detektionsområde: Horisontellt: 10m x 180o
Vertikalt: 6-10m x 50o
FUNKTION OCH ANVÄNDNING:
2300PIR är en passiv IR-detektor som reagerar på
rörelse av varma objekt. Detektorn är inkopplad så
länge ett varmt objekt rör sig i detekteringszonen
(se fig. 1 och 2) och förblir därefter inkopplad den
inställda tiden, 2 sek - 21 min.
OBS! Sektorerna inom detekteringszonen blir bredare
ju längre ifrån rörelsevakten man kommer. Detta
medför att det krävs större rörelser ju längre ifrån
man befinner sig. Sektorerna måste "brytas" för att
erhålla funktion.
2300PIR har inbyggd funktionsväljare, ljuskännare
och timer.
OBS! Skruvarna för fastsättning av centrumplattan
får inte vara längre än 12mm.
2300PIR användes för automatisk tändning av belysning och monteras istället för vanlig strömbrytare.
Vanliga användningsområden är korridorer, källare,
förråd, toaletter m.m.
2300PIR passar i standard infälld apparatdosa eller
utanpåliggande med förhöjningsram, 35mm. För
montage i hörn finns vinklad 1-facks hörnbox, E18
456 46. Detektorn måste placeras så att den täcker
önskat område. Tänk på att ex.vis möbler och glasdörrar hindrar detekteringen.
INSTÄLLNINGAR:
Funktionsväljarna ställs in för önskad funktion:
OFF
2300PIR är icke aktiv. Kontrolldioden i
detektorögat lyser när det är rörelse i
detekteringszonen. Dioden kan då användas
som test av detekterings området för
produkten.
AUTO 2300PIR tänder belysningen när det är
rörelse i detekteringszonen och förblir
tänd under inställd tid om ljusnivån i rum
met är lägre än inställd nivå. (5- 50lux).
ON
2300PIR har belysningen tänd konstant.
TIME
Justeringskruv för tiden belysningen skall
vara tänd efter senaste rörelse i
detekteringszonen. (2sek-21min)
LUX
Justeringskruv för luxvärdet för den ljusnivå
där 2300PIR skall fungera.
- 19 -
Kopplingsschema
Tr a n f o r m a t o r e r
Elektroniska transformatorer för
lågvoltshalogenlampor
Tr a n s f o r m a t o re r n a ä r g o d k ä n d a a v S E M K O . D e ä r d u b b e l i s o l e r a d e o c h i S E LVutförande, godkända för montering utanför armatur och på träunderlag.
I transformatorerna används "switch mode"-teknik. Detta betyder att de arbetar med en frekvens på 30-40 kHz och att ledningslängden mellan transformator och lampa därför får vara
maximalt två meter för att undvika elektriska störningar. Sekundärspänningen bör mätas
med en TRMS-voltometer för att ge korrekta värden. Kom ihåg att sekundärströmmen blir
extra hög vid användning av 12 V och att ledningen mellan transformator och lampa bör
dimensioneras därefter.
1 lampa på 20 W drar 1,7 A.
1 lampa på 35 W drar 2,9 A.
1 lampa på 50 W drar 4,2 A.
Det är mycket viktigt att transformatorerna monteras så att den omgivande temperaturen
inte blir för hög. Transformatorerna bör därför alltid monteras med rikligt luftavstånd till lampa och isolering. Det är också en bra regel att bara belasta transformatorn med maximalt 80 % av den effekt som transformatorn är godkänd för.
Detta förlänger transformatorns livslängd och ger nöjda användare.
-20 -
Tr a n f o r m a t o r e r
ETR 150
ETR 210
Elektronisk transformator 50-150 W.
Elektronisk transformator 100-210 W.
Elektronisk transformator för lågvoltshalogen.
Uttag för tre armaturer på sekundärsidan. Kom
ihåg att hög temperatur förkortar livslängden.
Montera transformatorn med största möjliga avstånd från ljuskällan och om möjligt över isolering.
Elektronisk transformator för lågvoltshalogen. Ett
uttag på sekundärsidan för tillkoppling av förgreningsdon ETK 6. Kom ihåg att hög temperatur
förkortar livslängden. Montera transformatorn
med största möjliga avstånd från ljuskällan och
om möjligt över isolering.
Typ:
E.nr:
ELKO artikelnr:
Färg:
Belastning:
Spänning:
Säkring:
Temperatur:
Isoleringsklass:
ETR 150
52 080 71
6480
Fjällvit
50 - 150 W
Primär:
230 - 240 V / 50 Hz - 60 Hz
Sekundär: 11,3 V
Elektronisk temperatursäkring.
Elektronisk strömsäkring med
automatisk återställning.
Arbetstemperatur: -20 till +50°C
2 (SELV)
Typ:
E.nr:
ELKO artikelnr:
Färg:
Belastning:
Spänning:
Säkring:
Temperatur:
Isoleringsklass:
Måttskiss
ETR 210
52 080 72
6481
Fjällvit
100 - 210 W
Primär:
230 - 240 V / 50 Hz - 60 Hz
Sekundär: 11,3 V
Elektronisk temperatursäkring.
Elektronisk strömsäkring med
automatisk återställning.
Arbetstemperatur: -20 till +50 °C
2 (SELV)
Måttskiss
40
40
220
220
45
45
Transformatorn på 210 W har
uttag för tarmatur på sekundärsidan. Vid flerarmaturer andvändes förgreningsuttag ETK6,
E 52 080 79
Transformatorn på 150 W
har uttag för tre armaturer
på sekundärsidan.
- 21 -
Tr a n f o r m a t o r e r
ETR 70C
ETR 105
Elektronisk transformator 20-70 W
för takdosa.
Elektronisk transformator 20-105 W.
Elektronisk transformator för lågvoltshalogen.
Uttag för tre armaturer på sekundärsidan. Kom
ihåg att hög temperatur förkortar livslängden.
Montera transformatorn med största möjliga avstånd från ljuskällan och om möjligt över isolering.
Elektronisk transformator för lågvoltshalogen.
Idealisk för osynlig montering av transformatorer
i infällda dosor. Kom ihåg att hög temperatur förkortar livslängden. Se därför till att transformatorn
monteras med möjlighet till luftcirkulation.
Typ:
E.nr:
ELKO artikelnr:
Färg:
Belastning:
Spänning:
Säkring:
Temperatur:
Isoleringsklass:
Typ:
E.nr:
ELKO artikelnr:
Färg:
Belastning:
Spänning:
ETR 70C
52 080 73
3153
Fjällvit
20 - 70 W
Primär: 230 V / 50 Hz - 60 Hz
Sekundär: 11,3 V
Elektronisk temperatursäkring.
Elektronisk strömsäkring med
automatisk återställning.
Arbetstemperatur: -20 till +50ºC
2 (SELV)
Säkring:
Temperatur:
Isoleringsklass:
ETR 105
52 080 74
6479
Fjällvit
20 - 105 W
Primär:
230 - 240 V / 50 Hz - 60 Hz
Sekundär: 11,3 V
Elektronisk temperatursäkring.
Elektronisk strömsäkring med
automatisk återställning.
Arbetstemperatur: -20 till +60°C
2 (SELV)
Måttskiss
Måttskiss
30
30
160
53
40
60
Transformatorn på 105 W
har uttag för tre armaturer
på sekundärsidan.
ETR 70C för montering
i standard takdosa.
- 22 -
Tr a n f o r m a t o r e r
ETR 105 Handy
ETK 6
Elektronisk transformator 20 - 105 W.
Förgreningsdon till 210 W transformator.
Elektronisk transformator för lågvoltshalogen.
Kom ihåg att hög temperatur förkortar livslängden. Montera transformatorn med största möjliga
avstånd från ljuskällan och om möjligt över isolering.
Typ:
E.nr:
ELKO artikelnr:
Färg:
Belastning:
Spänning:
Säkring:
Temperatur:
Isoleringsklass:
Med förgreningsdonet kan man enkelt koppla sex
armaturer till en 210 W transformator. En klämma
kan belastas med maximalt 100 W.
ETR 105 H
52 080 75
6771
Fjällvit
20 - 105 W
Primär: 230 V / 50 Hz - 60 Hz
Sekundär: 11,3 V
Elektronisk temperatursäkring.
Elektronisk strömsäkring med
automatisk återställning.
Arbetstemperatur: -20 till +50ºC
2 (SELV)
Typ:
E.nr:
ELKO artikelnr:
Färg:
Belastning:
Måttskiss
28 mm
20 - 105 VA
58 mm
- 23 -
ETR 60
52 080 79
6477
Fjällvit
100 W per klämma
Elektriska störningsimpulser och
transienta spänningar i en elinstallation
Elektriska störpulser kan huvudsakligen uppstå på två olika sätt i en elinstallation:
antingen utifrån till följd av blixtar eller kraftiga störningar på nätet eller inifrån av apparat i själva installationen.
Överspänning till följd av blixtar måste åtgärdas på väldigt speciella sätt pga de enorma effekter
det är fråga om här.
Elektriska störpulser som genereras inne i själva installationen är svagare men likväl tillräckligt
kraftiga för att åsamka skada på de många olika elektriska och elektroniska apparater som har
kopplats till nätet i en bostad.
Elektriska störpulser uppstår när olika laster kopplas in eller ut.
När en brytare kopplar in en induktiv eller kapacitiv last uppstår en kraftig störpuls, begränsad
av spänningen i inkopplingsögonblicket och likströmsmotståndet i lasten.
När en brytare kopplar ut en induktiv last uppstår en reaktion där lasten försöker upprätthålla
sitt eget magnetfält. Resultatet blir en hög spänningspuls som kan förstärkas ytterligare till
följd av resonanser i ledningsnätet.
Till följd av sk studs i mekaniska brytare kan störningar och transienta spänningar förekomma
både vid till- och frånkoppling av brytaren. (Vid studs skapar en mekanisk brytare flera brytningar
och slutningar i mycket snabb takt efter varandra i det ögonblick brytaren slås på).
Apparater som uppträder som induktiva laster ger upphov till mest elektrisk störning när de
slås på eller av.
Transformatorer, kontaktorer, reläer, motorer, lysrör och andra gaslampor med
magnetiska reaktorer uppträder mer eller mindre som induktiva laster. När dessa
laster slås av eller på med en mekanisk brytare kan spänningspulser på flera tusen
volt genereras. Denna spänning kan sedan öka till följd av resonanser i det interna
nätet, och det är inte ovanligt att impulserna kan ha värden på över 8 000 V.
Det är dessa höga spänningsimpulser som skapar problem i elinstallationen.
Mycket få elektroniska apparater är tillverkade för att tåla sådana transienta spänningar.
Därför bör man försöka reducera skadeverkningarna genom att begränsa de transienta
spänningarna där de uppstår.
Detta gör man enklast genom att använda små överspänningsskydd kopplade direkt
över de induktiva lasterna som styrs av en brytare.
De flesta kontaktorer kan t ex levereras med överspänningsskydd som monteras direkt på
kontaktorspolen. En annan möjlighet är att koppla en RC-krets direkt över den induktiva lasten
eller över tillförseln till t ex en utsatt dimmer eller termostat.
Om installationen har överspänningsskydd mot blixtström, med flera finskydd, är detta i det
flesta fall ett tillräckligt skydd även mot överspänningar som genereras av apparater inuti
installationen.
- 24 -
Vanliga frågor och svar om dimrar
FAQ (Frequently Asked Questions)
FRÅGA
SVAR
Vad är resistiv last?
Glödlampor, värmeelement och andra ohmska
belastningar. Fasvinkeln är noll.
Vad är induktiv last?
Transformatorer, reläer, spolar av olika typer och lysrör med magnetisk reaktor. Fasvinkeln är förskjuten.
Vad är kapacitiv last?
Kondensatorer och elektroniska transformatorer
samt förkopplingsutrustning med stora kondensatorer i ingångskretsen. Fasvinkeln är förskjuten.
Vad är framkantstyrning?
En del av sinuskurvans framkant avlägsnas med
hjälp av en triac.
Vad är bakkantstyrning?
En del av sinuskurvans bakkant avlägsnas med hjälp
av en transistor.
Vad är en tyristordimmer?
En tyristordimmer är en framkantsdimmer. Man måste
använda två tyristorer för att styra sinuskurvans två
halvor. Tyristorer används endast i mycket stora
dimrar. Två tyristorer som monteras ihop blir en
triac, som är det vanligaste i framkantsdimrar.
Vad är en triacdimmer?
En triacdimmer är en framkantsdimmer.
Vad är en transistordimmer?
En transistordimmer är en bakkantsdimmer.
Hur mycket kan en dimmer belastas?
Dimmern kan vid normal rumstemperatur (20-25º C)
maximalt belastas med den angivna belastningen för
dimmern. Vid högre rumstemperaturer eller om fler
dimrar eller andra produkter som avger värme
monteras intill varandra, måste belastningen på
respektive produkt minskas. Se belastningskurvan i
bruksanvisningen för dimmern på sid 5. En dimmer
som används mycket bör inte belastas med mer än
80 % av den godkända belastningen. Om två dimrar
monteras i en tvåkammardosa bör belastningen
minskas till 70 % på båda dimrarna.
Hur varm får en dimmer vara?
Temperaturen på tillkopplingsklämmorna och
ledningarna får vara maximalt 70° C och temperaturen
på dimmerns utsida får vara maximalt 85° C. En dimmer är testad och certifierad enligt dessa villkor. En
dimmer som används mycket bör belastas mindre så
att driftstemperaturen blir lägre.
Varför blir dimmern varm?
En dimmer blir varm eftersom det alltid finns en
effektförlust i triacen eller transistorn.
Hur hög är effektförlusten i en dimmer?
Effektförlusten varierar beroende på hur mycket
dimmern belastas och är i storleksordningen 1-3 % av
belastningen.
Hur stort är spänningsfallet vid
Spänningsfall över en dimmer som är inställd
användning av dimmer?
på maximal nivå varierar beroende på dimmertyp
och ligger mellan 5 och 10 % av nätspänningen.
Hur mäter man spänningen ut från en dimmer? Eftersom sinuskurvan mer eller mindre kapas måste
spänningen mätas med en TRMS-voltmeter som mäter
sann växelström.
När ska man använda bottenlast?
Vid dimning av alla typer av lysrör och när belastningen
är lägre än dimmerns lägsta belastning.
- 25-
Varför ska man använda bottenlast?
Vilken typ av bottenlast ska man använda?
Varför flimrar ljuset?
För att ljuset inte ska flimra.
Det bästa är att använda ohmsk last, t ex en glödlampa på 25-40 W eller en eller flera bottenlaster
som monteras i armaturen.
Lysrör flimrar när belastningen på dimmern är för
låg eller när dimmern och belastningen inte passar
ihop. Man bör då montera en eller flera bottenlaster.
ELKOs dimmer RS16/350HA, E19 015 14
Vilken dimmer kan användas till en
ringkärnetransformator?
Hur stor transformatorlast kan man använda? Den maximala transformatorlasten är densamma
som den som angetts för dimmern men lamplasten
kan vara mindre pga förlust i transformatorn. Räkna
med 10-20 % lägre lamplast.
230 V halogenlampor?
Den här lamptypen har en lite annorlunda konstruktion
än en vanlig glödlampa. Utformningen och upphängningen av glödtråden gör att startströmmen för
en sådan lampa är högre än för en vanlig glödlampa.
Detta innebär att man måste reducera belastningen
för enskilda dimmertyper vid användning av halogenlampor på 230 V.
Hur stor är den maximala belastningen för
Brytarfunktionen klarar av 6 A resistiv last men bara
en dimmer på 1-10 V?
2 A induktiv eller kapacitiv last (lysrör).
Ljusregulatorn för 1-10 V klarar av 200 mA. I en lysrörsarmatur belastas regulatorn med ca 1 mA. 1-10 Vspänningen skapas i lysrörets förkopplingsutrustning.
Vilket kabeltvärsnitt ska användas vid
Använd aldrig större kabelarea än 1,5 mm2 som
dimning?
tillförsel mellan dimmer och belastning (för
dimrar upp till 2300 W). Detta för att begränsa startströmmen.
Kan olika belastningstyper användas på en Glödlampor kan användas tillsammans med
och samma dimmer samtidigt?
alla laster. I övriga fall ska en dimmer endast belastas med en typ av last.
Vad är en softstart?
Dimrar som har en startfunktion där ljuset tänds
gradvis när man slår på dimmern har så kallad soft
start (starttiden är ca 1 sekund).
Hastighetsregulator för motorer.
Denna typ av dimmer har en vridbrytare och motorn
får full effekt när den slås på. En trög motor måste
ofta ha full effekt för att kunna startas men hastigheten kan därefter sänkas genom att vrida brytaren
åt höger.
Transientskydd, RC-kretsar och
Induktiva laster som kopplas in och ut skapar ofta
överspänningar.
skadliga störningsspänningar på över 8000 V på det
lokala nätet i en bostad. Av erfarenhet vet man att
transistordimrar ofta skadas av dessa störningsspänningar. För att skydda dimrarna bör man installera
ett transientskydd över lysrör, reläer och kontaktorer
eller över tillförseln till dimmern.
- 26 -
1.4.111.B.5000.11.02.S&J/Stens
AB Elektrokontakt
Flygfältsgatan 2
Box 2093, 128 22 Skarpnäck
Tel 08-447 33 70. Fax 08-447 33 80
www.elko.se

Similar documents