Månedsbladet PLING PLING er plejehjemmet Ingeborggårdens

Comments

Transcription

Månedsbladet PLING PLING er plejehjemmet Ingeborggårdens
Juli 2016
Ud og se med DSB – på togtur til København
Ingeborggården
www.ingeborggaarden.dk
PLING er Plejehjemmet Ingeborggårdens husavis og skrevet som en orientering til alle,
der har tilknytning til Ingeborggården.
Redaktion
Pia Morilla (ansvarshavende)
Kirsten Illum
Bladets adresse
Plejehjemmet Ingeborggården
Att.: Redaktionen på PLING
Troels-Lunds Vej 27– 29
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 71 37 00
Hjemmeside: www.ingeborggaarden.dk
Mail: [email protected]
Oplag: 250 stk.
Tryk: Jensen Print
Redaktionen modtager gerne indlæg, læserbreve m.m.
Indlæg til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest
Onsdag den 20. juli 2016
Ingeborggårdens bestyrelse
Pia Morilla har ordet
juli 2016
Tak for de hyggelige grillarrangementer på 3. sal. Det var meget heldigt, at vores grill kunne stå på terrassen, så vi kunne fornemme ”havestemningen”. Vi havde håbet, at vi kunne være i haven, men vi valgte
det sikre og blev indendørs. Tusind tak for en flot deltagelse af både beboere, pårørende og personale.
I juli måned vil mange af vores aktiviteter, så vidt det overhovedet er muligt, foregår i haverne. Kom og
deltag. Husk, at I er velkomne til at plukke blomster - roserne dufter og pynter i boligerne.
Fra juli måned udkommer der ikke længere månedsmenuer – men udelukkende UGE menuer.
Læs informationen i bladet.
Det ser ud til, at det bliver meget dyrt at købe ugeblade til salg i kiosken. Det skyldes, at vi skal betale gebyrer til bladkompagniet. Allerede i dag er der mange beboere, der modtager ugeblade med posten. I løbet af sommeren vender vi tilbage med mere information om, hvad vi gør fremover.
Moderniseringen er i gang, og udbudsmaterialet forventes færdiggjort i juni til udsendelse efter sommerferien. Der sker noget, og byggeriet skal nok komme i gang.
I juli måned holder personalet sommerferie, og vi har lighed med de øvrige år brugt en del tid på at planlægge sommerferien, så den afvikles under hensyn til jer beboere.
Med ønsket om en dejlig sommer
(Jeg holder ferie i uge 29 og 30)
Og ikke at forglemme – Ingeborggårdens personale deltog også i år i Feminaløbet i Fælledparken.
Her er hele gruppen samlet.
Hilsen fra præsten
Et brudepar kommer til kirken med alt det, de vil og ønsker sig, og får Bibellæsning, bøn og
velsignelse med sig. De går fra kirken som ægtepar, men man skal ikke tro, at de er de
eneste, som får noget med sig. Det gør de øvrige tilstedeværende også. Vi får mulighed
for at se flettede fingre og lysende øjne, og varme følelser fra fodsåler til det yderste af håret. Hvad kærlighed angår, kan vi være som hungrende horder og udsultede sjæle. Ikke
fordi brudepar er de eneste som elsker hinanden, elskende findes der mange af i alle aldre
til alle tider, heldigvis. Men det er livgivende at få lov til at se andres kærlighed og dele
glæden og blive bekræftet i, at kærlighed er den helt store kraft. Det er magien i verden,
at mennesker går rundt og elsker hinanden og bliver glade bare ved at se hinanden. Det
er på den måde, at vi kan være som hungrende horder og udsultede sjæle. Det er altid dejligt med et eksempel mere og en kærlighedshistorie mere. Jeg tror aldrig, vi bliver helt
mætte, jeg gør i hvert fald ikke.
Vores verdensberømte filosof Søren Kierkegaard skrev forbløffende meget om kærlighed
og spørgsmålet er, hvor han egentlig vidste det fra. Han levede ret isoleret. Han var ikke
gift og havde ikke noget børn, men han gik hver dag lange ture i København og talte med
mennesker. Dér så han det med egne øjne. Han så, at verden rent faktisk er fyldt med
kærlighed. Verden er fuld af menneske, der går rundt og elsker hinanden og vil gøre alt for
hinanden. Og så blev Kierkegaard optaget af gentagelsen. Jeg repeterer, Kierkegaard var
ikke selv gift, han havde ikke nogle børn, han havde ikke andet end en ulykkelig forlovelseshistorie bag sig, men han så, at gentagelse er noget særligt. Hver eneste dag at se det
samme ansigt. Hver eneste dag at glæde sig over det samme menneske. Han skrev et sted,
at gentagelse er den elskede hustru, hvis ansigt man aldrig bliver træt af. Han vidste det
fra kærligheden, han så.
Morale: Skjul aldrig kærligheden. Lad den lyse og varme!
Af sognepræst Birgitte Haahr
4
Højmesser i Flintholm Kirke søndage kl. 10.00
Søndag den 3. juli 2016
Højmesse v/ Peter Skov Friis
Søndag den 10. juli 2016
Højmesse v/ Birgitte Haahr
Søndag den 17. juli 2016
Højmesse v/ Barselsvikar for Anne Molin Brautsch
Søndag den 24. juli 2016
Højmesse v/ Birgitte Haahr
Søndag den 31. juli 2016
Højmesse v/ Barselsvikar for Anne Molin Brautsch
For Ingeborggården gælder, at kirkebilen holder uden for Troels-Lunds Vej nr. 29,
kl. ca. 9.20 og tager de beboere med, som ønsker det.
Beboerne bedes derfor være klar lidt før.
_________________________________________________________________________
Gudstjeneste på Ingeborggården
Onsdag den 13. juli 2016
kl. 10.15 – 11.15
5
A1 har ordet
For omkring en måned siden påbegyndte en stor
forvandling på afd. A1. Vi er nemlig ved at få en ordentlig make-over - designet og udtænkt af Ane
Boa.
Ane er uddannet social- og sundhedsassistent og
arkitekt MMA – med speciale i demensvenlig arkitektur.
Allerede nu har de hvidmalede lofter og gule
vægge skabt meget mere lys. Dørene får også nye
farver.
”Fokus på fællesskab i mindre enheder. Målet er at skabe
miljøer, der minder om et arketypisk hjem, som opfordrer
til aktiviteter”
Når gangarealerne er færdige, går turen til nicherne. Her
er det især nichen ud til A-haven, vi glæder os til. Her skal
laves et lille orangeri med citrustræer og små kasser, hvor
vi bl.a. vil forsøge at dyrke krydderurter.
Alle er meget velkomne til at komme ned og tage en ”kigger”. Vi har jo også fået ny fin elektronisk navnetavle i indgangspartiet. God sommer fra alle os på A1 
6
Fødselsdage for beboere i juli 2016
Dato
Lørdag den
Fredag den
Lørdag den
Onsdag den
Torsdag den
Onsdag den
Torsdag den
Torsdag den
Tirsdag den
Fredag den
Søndag den
2. juli
8. juli
9. juli
13. juli
14. juli
20. juli
21. juli
21. juli
26. juli
29. juli
31. juli
Navn
Bente Aabye, A1
Randi Kaaber, B1
Birgitte Steenbjerg, B1
Ole-Henning Lewinsky, A3
Anna Hou, B2
Povl Eiler Hansen, B1
Erik Randrup, A2
Valborg Tekla Nielsen, A1
Jørgen Lund-Hansen
Elof Madsen, A3
Ruth Torp, B1
87 år
95 år
83 år
78 år
81 år
91 år
91 år
103 år
80 år
91 år
81 år
____________________________________________________________________________________________
Velkommen til nye beboere
Henning Falshøj, A3
Gerda Tove M. Olsen, A2
Erik Poul Schyberg, A3
Grethe Valborg Lyksborg, A1
Karen Ingrid Laursen, A3
Birgit Rühl, A1
Vi har sagt farvel til
Else Margrete Arndt, A1
Karen Birthe Bastholm, A3
Lilly Berg, B3
Jytte Petersen; A1
Inger Danielsen, A1
Olga Birgitte Ersgaard, B2
Max Andersen, B2
7
Referat fra beboer- og pårørenderådsmøde
Torsdag den 9. juni 2016, kl. 15.30 – 17.30
Deltagere:
Merete Fransson, Annie Duelund, Grethe Lykke Christensen, Irene Bardrum, Pia Iserhost, Annie Kofoed
Svendsen, Susanne Berg, Anne Dorte Hansen, Pia Morilla og Svetlana Lutovac
Afbud:
Anne-Lise Kaas-Claesson, Mogens Forslund
Dagsorden
Velkommen til Susanne Berg, pårørende fra B3, nyt medlem i beboer-pårørenderådet.
Mogens Forslund, A1, har valgt at trække sig, og vi takker for godt samarbejde.
1. Valg af ordstyrer: Pia Iserhorst
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra 3. marts 2016: Godkendt
3. Orientering fra forstanderen:
a. ”De frie midler”: Ingeborggården har en pulje af ”frie midler”. Midlerne skal bruges til fælles nytte - som fx de allerede nyindkøbte fjernsyn. Der er forslag om at købe informationstavler til grupperne og navnetavler ved indgangene i opgang 27 og 29.
Beboerne kunne tænke sig at blive mere oplyst vedr. aktivitetstilbud. Alle er enige om, at
det kunne være en god idé med informationstavlerne. Pia M. efterlyser flere gode ideer til,
hvad midlerne ellers kan bruges til.
b. Apotheloz legatet: Legatet er øremærket til fester, rejser og aktiviteter for beboerne. I forbindelse med at IBG overgår til at være et kommunalt plejehjem foreslås det, at der bliver
afholdt en stor fest med god mad og musik. Der er også forslag om weekendophold og rejser.
Rådet foreslog, at der nedsættes et festudvalg, som har beslutningskompetence vedr. legatet.
c. Virksomhedsoverdragelse: Beboervilkårene vil være uændrede ved virksomhedsoverdragelsen, og alle ledere og medarbejdere bliver ligeledes overdraget med uændrede vilkår.
d. Modernisering: Konkurrenceprogrammet forventes at blive sendt ud i efteråret. Da moderniseringen først starter op i 2018, har IBG fokus på renovering af A-siden samt vedligeholdelse af B-siden. Renoveringen af A1 er allerede i gang.
e. Nye telefoner: Vi har været nødsaget til at udskifte alle personalets håndsæt. Der har desværre været systemfejl og i forbindelse med det, har der været enkelte kald, som ikke er
gået ind på medarbejdertelefonen. Systemfejlen er rettet nu, og alle telefoner skulle virke.
Alle medarbejdere tilstræber at besvare opkald fra beboerne så hurtigst som muligt.
f.
Velfærdsmilliarden: Kommunen har tildelt os en pulje penge til træning, genoptræning og
sociale aktiviteter. Vi har derfor taget initiativ til at ansætte flere aktivitetsmedarbejdere og
rekruttere flere frivillige.
8
Der gives udtryk for gode og dejlige aktiviteter på 3. sal. Der savnes dog aktiviteter på afdelingerne om aften og i weekenderne, især fra fredag eftermiddag til mandag morgen.
g. Sommerferie: Sommerferien er nærmer sig, og medarbejderne er begyndt at gå på ferie.
Alle beboere opfordres til at nyde vores haver, som vi er i gang med at klargøre til sommeren. Der savnes flere lette møbler i haverne - især i A-haven.
4. Orientering fra Faglig Udviklingssygeplejerske
Der har være afholdt førstehjælpskursus for medarbejderne her i foråret. Kurserne fortsætter efter
sommeren, så alle medarbejdere kommer igennem.
Sanseintegration og stimuli. Medarbejderne har været på et 3 timers sansestimulations- og integrationskursus ved ekstern konsulent og ergoterapeut Hanne Holmer. Der er uddannet 1-2 medarbejdere fra hver gruppe som sansespecialister.
Vi er i gang med at udarbejde en demensstrategi, og i den forbindelse vil ekstern demenskonsulent Susanne Rishøj undervise medarbejderne.
Der er stor succes med morgenmadsaktiviteten på 3. sal for en gruppe på 10 demente beboere.
Der efterspørges, om der er mulighed for, at de øvrige beboere også kan deltage i sådan en aktivitet.
Pårørende spørger, om man kan få tilbudt undervisning i demens til pårørende. Vi undersøger det
nærmere.
5. Referat fra beboermøde A1 (Irene): Der er med stor succes afholdt beboermøde på A1 med deltagelse af 11 beboere. A1 er i gang med renovering, og der bliver malet lofter, vægge og døre. Til
mødet blev der talt om måltiderne og menuen. Beboerne er glade for afholdelse af beboermøder i
grupperne.
Beboermøderne er med i fokusaftalen fra kommunen og aftalen er, at møderne afholdes som
minimum x 2 årligt.
Der afholdes beboermøde igen i oktober/november måned.
6. Eventuelt
Brug af produkter fra køleskabe i grupperne (Anni): Ved behov for mælk mm. fra køleskabe i
mobilkøkkenvognene bedes alle beboere, pårørende og gæster rette henvendelse til personalet.
Dette er af hensyn til hygiejne og smittespredning.
Måltidspanel: Der er nedsat et måltidspanel, som er smagsdommere for måltiderne for ældre.
Merete Fransson og Anne-Lise Kaas-Claesson – beboere på Ingeborggården - er med i panelet,
og skal være med til at smage og bedømme maden på Frederiksbergs plejecentre. Næste møde
er på Dronning Anne Marie Centret i september måned.
Næste møde i beboer- og pårørenderådet
Torsdag 8. september 2016
kl. 15.00 – 17.00
9
Hilsen fra køkkenet
Så kom sommeren over os, og vi fik grillet en helt masse i juni.
Her fra den 1. juli prøver vi noget nyt med menuerne. Som nævnt i sidste Pling kommer menuerne fra nu af UGEVIS. Se derfor ugemenuerne på opslagene i grupperne.
Dernæst vil vi bruge vores to nyindkøbte gasgrill mere hen over sommeren til diverse tilberedningsmetoder.
I juli måned har vi endvidere ”grillet grøntsagssuppe med et twist” på menuen, og denne opskrift
er lidt sjov. Her griller du alt, hvad du har af grøntsager. Putter dem herefter op i en blender, og
så får du noget, der ligner en grov gazpacho. Man kan virkelig smage, at grøntsagerne er grillede, og suppen bliver mere krydret i smagen.
Og hvis man blender den endnu tykkere, kan man bruge den som en grov dip. I Bosnien og Tyrkiet laver de en dip, der hedder Ajvar, som laves lidt på samme måde med grillede grøntsager,
som de blender helt tykke og blander med olivenolie og hvidløg.
En skøn grøntsagsdip, der f.eks. er dejlig med grøntsagsstave og pitabrød.
Opskrift
600 g solmodne blomme-tomater
2 røde peberfrugter
2 løg
2 squash
6 fed hvidløg
Koldpresset jomfruolivenolie
Flagesalt
5-6 dl grøntsagsbouillon, eller mere efter behov
Friskkværnet sort peber og evt. et drys flagesalt
3-4 dl cremefraiche
1 stor bakke karse
10 skiver bacon
Gør alle grøntsagerne i stand. Prik tomaterne så de ikke eksploderer. Skær peberfrugter, løg og squash i grove stykker. Vend det hele i
lidt olivenolie og drys med lidt salt.
Grill alle grøntsagerne til de er møre og gyldne. Brug evt. en grillbakke.
Kom hele molevitten i en blender og kør til du har en lækker, cremet suppe.
Smag til med masser af friskkværnet sort peber og lidt salt om nødvendigt, men vær varsom med
saltet, hvis du bruger en købt bouillon - den kan være meget salt. Server suppen med cremefraiche, karse og grillet bacon. Velbekomme!
Med venlig hilsen
Køkkenpersonalet, Køkkenchef Søren og Teamleder Silas
10
TURE I JULI
Dato
Hvor?
Pris
Tilmelding
senest
Mandag
den 4. juli
Vi kører en tur ud i det grønne og
spiser is.
Egenbetaling for is +
kr. 50,- for bus
1. juli
Onsdag
den 6. juli
Tur til Sporvejsmuseet Skjoldnæsholm
– vi har picnickurv
med.
Kr. 50,- for bus. Kr.
40,- for indgang
1. juli
Torsdag
den 7. juli
Vi cykler en tur. Vi du have en is, så
husk penge.
Mandag
den 11. juli
Tur til Dragør med
spisning på
Cafe Espersen.
Torsdag
den 14. juli
Vi cykler en tur. Vi du have en is, så
husk penge.
11. juli
Onsdag
den 20. juli
Vi cykler en tur. Vi du have en is, så
husk penge.
18. juli
Torsdag
den 28. juli
Vi cykler en tur. Vi du have en is, så
husk penge.
21. juli
Fredag den
29. juli
Vi tager til
Skovlyst
og spiser
frokost.
5. juli
Egenbetaling for
mad. Kr. 50,- for bus
Egenbetaling for
mad. Kr. 50,- for bus
11
13. juli
Ud og se med DSB – turen gik til Købenavn
Den 1. juni tog en lille gruppe beboere fra Ingeborggården med DSB ind til København. Vejret
var perfekt til at gå rundt og se på tøj og sko på Købmagergade og blomster på Kultorvet. Frokosten blev indtaget på tagterrassen i Posthusmuseets restaurant, og her kunne man nyde et flot
vue over København. Inden turen gik hjemad igen blev Storkespringvandet lige rundet, så der
kunne tages et dejligt gruppebillede.
12
København….. fortsat
Og så gik det hjemad igen
med DSB
13
Grillaftener
Den 13.–14. og 15. juni stod det i grillaftenernes tegn. Beboere, personale og pårørende – store
som små – tobenede og en enkelt firbenet - deltog. Da vejret ikke helt var med os, valgte man at
flytte arrangementerne fra haven og op på 3. sal. Det gik fint, og der blev grillet løs på de 2
nyindkøbte gasgrill på altanen.
14
Grillaftener… fortsat
15
Stimulering af sanser
På Ingeborggården er vi meget optaget af at have fokus på vores sanser. I den anledning har vi
indkøbt en vandmassagebriks og installeret den på 3. sal.
En vandmassagebriks er helt fantastisk at ligge på. Den giver massage og dejligt velvære – kom
og prøv den.
Vi er også i gang med at indrette et sanserum, som alle beboere og pårørende kan benytte. Et
sanserum kan være med til at stimulere de ”sultne” sanser og frem for alt give kroppen og sjælen
ro og et bedre velbefindende.
Det er vores intention, at sanserummet står klart i løbet af efteråret.
16
Uge 27
Aktiviteter i juli 2016
for plejehjem
Fredag den
1. Juli
Kl. 10.15-11.30: 30: Vi mødes i B-haven og ser om kartoflerne er klar.
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.30: Vi spiser is og ønsker en melodi.
Mandag den
4. Juli
Kl. 10.15-11.30: Vi mødes i B-haven og laver havearbejdet
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.30: Vi kører ud i det grønne og spiser is.
Tilmelding i aktiviteten senest 1. juli kl. 12.00
Kr. 50,- for bus og egenbetaling for is.
Kl. 13.15-14.30: Sang og musik med Henriette Errebo
Tirsdag den
5. Juli
Kl. 10.15-11.30 Wellness. Kr 20,Tilmelding i aktiviteten 4. juli
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.30: Damegruppe
Onsdag den
6. Juli
Kl. 10.15-14.30: Tur til Skjoldenæsholms sporvognsmuseum.
Vi har picnic kurv med. Kr. 50,- for bus. Kr. 40,- indgang.
Tilmelding senest 1. juli kl.12.00
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.30 Kiosken lukket
Torsdag den
7. Juli
Kl.10.15-14.30: Denne formiddag er der ikke aktivitet i aktivitetscenteret.
Vi glæder os til at se jer til eftermiddagens program.
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.30: Vi cykler en tur. Vil du have is, så husk penge.
Tilmelding senest 5 juli kl.12.00
Fredag den
8. Juli
Kl. 10.15-14.30: Petanque i B-haven.
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.30: Vi mødes i B-haven og laver blomster buketter.
17
Uge 28
Aktiviteter i juli 2016
for plejehjem
Mandag den
11. Juli
Kl. 10.15-14.30: Tur til Dragør. Vi spiser på Cafe Espersen.
Kr. 50,- for bus og egenbetaling for restaurant.
Tilmelding senest fredag 1. juli
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.30 Sang og musik med Henriette Errebo
Tirsdag den
12. Juli
Kl. 10.15-11.25: Neglebar. Kr. 10,Tilmelding i aktiviteten
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.30: Damegruppe
Onsdag den
13. Juli
Kl. 10.15-11.00: Gudstjeneste i spisestuen.
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.30: Vi går til Domus Vista og køber banko gaver. Vi mødes udenfor B1.
Torsdag den
14. Juli
Kl. 10.15-11.25: Denne formiddag er der ikke aktivitet i aktivitetscenteret.
Vi glæder os til at se jer til eftermiddagens program.
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15- 14.30: Vi cykler en tur. Vil du have is, så husk penge
Tilmelding senest fredag 11. juli
Fredag den
15. Juli
Kl. 10.15-11.25: Vi mødes i B-haven til skøn musik og havearbejde.
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.30: Banko
18
Uge 29
Aktiviteter i juli 2016
for plejehjem
Mandag den
18. Juli
Kl. 10.15-11.25: Vi mødes til havearbejde i B-haven
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.30: Ønsk en sang på terrassen på 3 sal.
Kl. 13.15-14.30: Sang og musik med Henriette Errebo
Tirsdag den
19. Juli
Kl. 10.15-11.25: Vi leger med ler
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.30: Damegruppe - Aflyst
Onsdag den
20. Juli
Kl. 10.15-11.25: Vi mødes i B-haven og plukker blomsterbuketter.
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15-14.30: Vi cykler en tur. Vil du have is, så husk penge.
Tilmelding i aktiviteten senest den 18. juli
Torsdag den
21. Juli
Kl. 10.15-11.25: Vi går en tur i nærområdet. Vi mødes udenfor B1 kl. 10.15.
Kl. 11.25-11.50 Gymnastik
Kl. 13.15-14.30: Quiz på 3. sals terrassen.
Fredag den
22. Juli
Kl. 10.15-11.25: Vi spiller Yatzy på terrassen på 3. sal
Kl. 11.25-11.50 Gymnastik
Kl. 13.15- 14.30 Lukket
19
Aktiviteter i juli 2016
Uge 30
Mandag den
25. Juli
for plejehjem
Kl. 10.15-11.25: Vi mødes i B-haven til havearbejde.
Kl. 11.25-11.50: Gymnastik
Kl. 13.15- 14.30: Klassisk musik på terrassen på 3 sal.
Kl. 13.15-14.30: Sang og musik med Henriette Errebo
Tirsdag den
26. Juli
Kl. 10.15-11.25: Vi spiller petanque i B-haven
Kl. 11.25-11.50 Gymnastik
Kl. 13.15-14.30: Damegruppe - Aflyst
Onsdag
27. Juli
Kl. 10.15-11.25: Vi går en tur i nærområdet. Vi mødes udenfor B1.
Kl. 11.25-11.50 Gymnastik
Kl. 13.15-14.30: Lukket
Torsdag
28. Juli
Kl. 10.15-11.25: Vi mødes i A-haven og lytter til klassisk musik.
Kl. 11.25-11.50 Gymnastik
Kl. 13.15-14.30: Vi cykler en tur. Vil du have is, så husk penge .
Tilmelding i aktiviteten senest den 21. juli
Fredag
29. Juli
Kl. 11.00-14.30: Tur til Skovlyst, hvor vi spiser frokost.
Tilmelding i aktiviteten senest den 13. juli
Egenbetaling for frokost + Kr. 50,- for bus.
Kl. 11.25-11.50 Gymnastik
Kiosken er lukket
20
Krydsord
Blandt beboerne er udtrukket følgende to vindere af sidste måneds krydsordsopgave:
Rudolf Newe Skrøder, B3 - Bolignr. B 303
Niels Ove Hansen, A2 – Bolignr. B 210
Vinderne vil få et gavekort til kiosken på kr. 50,- for korrekt løst krydsord.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skriv løsningen på krydsordsopgaven (11 bogstaver) her:_____________________________
og læg slippen i administrationens postkasse på 2. sal inden den 20. juli 2016
Navn: _______________________________
Afd.:__________
21
Bolignr.:_______
Smilebåndet
Kuffert på afveje
En mand skulle på sin årlige ferie til Grækenland og
var taget til lufthavnen. Da han skulle checke ind,
rakte han damen bag skranken, sine kufferter og
sagde:
- Jeg vil gerne have sendt min grønne kuffert til Pakistan og den røde til London.
Damen bag skranken så noget forvirret ud: - Jeg er
ked af det, men det kan altså ikke lade sig gøre.
-Det er jeg glad for at høre, for det var det der skete sidste år!
Destination: Kogeøen
Et midaldrende ægtepar skulle på ferie og sad og snakkede om,
hvor rejsen skulle gå hen.
Manden foreslog at rejsen i år skulle gå til en ø, hvor de aldrig før
havde været.
Konen sagde: - Fint, du kan tage ud til kogeøen i køkkenet.
En blondine på stranden
En ung blondine sad på stranden med øjnene direkte rettet mod
solen.
En mand spørger hende: - Hvorfor sidder du og ser på solen?
- Jo, svarede hun: - Jeg vil så gerne have brune øjne.
22
Frisør og fodterapeut
Ingeborggården har ikke ansatte frisører og fodterapeuter, men man kan få kontakt til mobile frisører og fodterapeuter, som så kommer efter aftale. Valget er jeres – så kontakt dem efter ønske
og behov.
De mobile frisører hedder henholdsvis Pia, som kan træffes på telefon 27 12 35 05 og
Karin, som træffes på telefon 29 27 75 80.
Indbetaling til Ingeborggården via Netbank
Ønsker man at betale via Netbank i forbindelse med deltagelse til fester, ferier og køb af fødselsdagslagkage skal nedenstående kontonummer benyttes:
Reg. nr: 3001 – Kontonr: 0000839140
HUSK! Skriv venligst i kommentarfeltet på Netbank, hvad det vedrører, antal personer, samt
hvilken bruger/beboer og bolignr. det drejer sig om. Ture betales kontant til Aktivitetscentret.
Direkte telefonnumre
til Ingeborggårdens plejeafdelinger
Hovednummer: 38 71 37 00
Afd. leder Ingelise Henriksen
Tlf.: 38 77 79 09
e-mail: [email protected]
Afdeling stuen: A1 - 38 77 79 00
Afdeling stuen: B1 - 38 77 79 10
Afd. leder Bolette Baunsgaard
Tlf.: 38 77 79 29
e-mail: [email protected]
Afdeling 1. sal: A2 - 38 77 79 20
Afdeling 1. sal: B2 - 38 77 79 30
Afdeling 2. sal: B3 - 38 77 79 50 (til 30. sep 16)
Afd. leder Svetlana Lutovac
Tlf.: 38 77 79 49
e-mail: [email protected]
Afdeling 2. sal: A3 - 38 77 79 40
23
Biblioteket
Biblioteket kommer næste gang
onsdag den 6. juli 2016
______________________________________________________
TVI
Ingeborggården har sin egen TVI-kanal.
Gå ind på Ingeborggårdens hjemmeside under nyheder og se den seneste udsendelse.
God fornøjelse!
Ingeborggårdens venner - Støtteforening
Medlemskontingentet er på kr. 200.- om året. Kontingent og frivillige bidrag kan indbetales på
Regnr: 3001 – Kontonr. 0000839140.
HUSK at skrive ”Støtteforening” og beboerens ”bolignr”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tilmelding til Ingeborggårdens venner
Læg venligst slippen i administrationens postkasse på 2. sal eller send pr. email til
[email protected] – Husk at indbetale beløbet på ovenstående konto!
Navn: _________________________________________________________________________
Adresse:____________________________________________________________________
Tlf.:________________________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
Pårørende til beboer (Navn/bolignr)________________________________________________
24

Similar documents