VISS - VattenInformationsSystem för Sverige

Transcription

VISS - VattenInformationsSystem för Sverige
2016-07-02 09:05
SRK, Sundsvallsbukten
Programområde 
Kust och hav
Programtyp
Löpande program
Ansvariga organisationer
Sundsvallsbuktens vattenvårdsförening
Syfte
SRK, Samordnad recipientkontroll
Startår
1976
Slutår
-
Status
Pågående
Geografisk utbredning 
Västernorrland
Skapad
2011-02-28 12:01
Senast uppdaterad
2015-02-26 07:22
1/7
2016-07-02 09:05
Provtagningsstationer
1
Namn
Mittpunkt Alnösundet
EU-ID
Program​spec. namn
SE692743-
Program​spec. Vatten
Huvud​-
ID
avrinningsomr.
Alnösundet
Havet
Draget
Havet
Klingerfjärden
Havet
158157
2
Mittpunkt Draget
SE691791158212
3
Mittpunkt Klingerfjärden
SE693171158512
4
Mittpunkt Sundsvallsbukten
SE691431-
Sundsvallsbukten Havet
159358
5
6
Mittpunkt Sundsvallsbukten
SE692233-
Mittpunkt Sundsvallsbukten SRK
158270
SRK
Mittpunkt Sundsvallsfjärden
SE692059-
Alnösundet
Havet
Sundsvallsfjärden Havet
158008
7
Mittpunkt Svartviksfjärden
SE691341-
Svartviksfjärden
Havet
158169
8
Sundsvallsbukten 1
SE692602-
Sundsvallsbukten 1
Havet
160035
9
Sundsvallsbukten 135
SE692881-
Sundsvallsbukten 135
Alnösundet
Havet
Sundsvallsbukten 175
Alnösundet
Havet
Sundsvallsbukten 320
Sundsvallsfjärden Havet
Sundsvallsbukten 50
Klingerfjärden
Havet
Sundsvallsbukten 575
Draget
Havet
Sundsvallsbukten 630
Svartviksfjärden
Havet
158074
10
Sundsvallsbukten 175
SE692310158260
11
Sundsvallsbukten 320
SE692044158008
12
Sundsvallsbukten 50
SE693263158494
13
Sundsvallsbukten 575
SE691625158363
14
Sundsvallsbukten 630
SE691472158203
2/7
2016-07-02 09:05
Undersökning: Bottenfauna
Undersökningstyper
Mjukbottenlevande makrofauna, trend- och områdesövervakning
Startår
1976
Kvalitetsfaktorer
Startår
Slutår
Slutår
Frekvens
Datavärd
-
Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Bottenfauna
BQI
1976
-
1 gång per år
SMHI
7 övervakningsstationer
1976
-
1 gång per år
SMHI
7 övervakningsstationer
Undersökning: Metaller i sediment
Analys av metaller i sediment
Undersökningstyper
Metaller i sediment
Startår
2007
Kvalitetsfaktorer
Startår
Slutår
Slutår
2007
Frekvens
Datavärd
Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen
2007
2007
En gång
SGU, Sveriges geologisk… 6 övervakningsstationer
Kadmium och kadmiumföreningar
2007
2007
En gång
SGU, Sveriges geologisk… 6 övervakningsstationer
Kvicksilver och kvicksilverföreningar
2007
2007
En gång
SGU, Sveriges geologisk… 6 övervakningsstationer
Bly och blyföreningar
2007
2007
En gång
SGU, Sveriges geologisk… 6 övervakningsstationer
Nickel och nickelföreningar
2007
2007
En gång
SGU, Sveriges geologisk… 6 övervakningsstationer
Särskilda förorenande ämnen
2007
2007
En gång
SGU, Sveriges geologisk… 6 övervakningsstationer
Arsenik
2007
2007
En gång
SGU, Sveriges geologisk… 6 övervakningsstationer
Krom
2007
2007
En gång
SGU, Sveriges geologisk… 6 övervakningsstationer
Zink
2007
2007
En gång
SGU, Sveriges geologisk… 6 övervakningsstationer
Koppar
2007
2007
En gång
SGU, Sveriges geologisk… 6 övervakningsstationer
3/7
2016-07-02 09:05
Undersökning: Sediment
Undersökningstyper
Sediment – basundersökning
Startår
1976
Kvalitetsfaktorer
Startår
Slutår
Slutår
Frekvens
Datavärd
-
Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen
1976
-
1 gång per år
SGU, Sveriges geologisk… 1 övervakningsstationer
Totalkväve
1976
-
1 gång per år
SGU, Sveriges geologisk… 1 övervakningsstationer
Totalfosfor
1976
-
1 gång per år
SGU, Sveriges geologisk… 1 övervakningsstationer
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1976
-
1 gång per år
SGU, Sveriges geologisk… 1 övervakningsstationer
Vattenhalt
1976
-
1 gång per år
SGU, Sveriges geologisk… 1 övervakningsstationer
Glödförlust
1976
-
1 gång per år
SGU, Sveriges geologisk… 1 övervakningsstationer
4/7
2016-07-02 09:05
Undersökning: Vattenkemi
Recipientkontroll
Undersökningstyper
Hydrografi och närsalter, trendövervakning
Startår
1976
Kvalitetsfaktorer
Startår
Slutår
Slutår
Frekvens
Datavärd
-
Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton
1995
-
2 gånger per år SMHI
7 övervakningsstationer
Klorofyll a
1995
-
2 gånger per år SMHI
7 övervakningsstationer
1976
-
3 gånger per år SMHI
7 övervakningsstationer
1976
-
3 gånger per år SMHI
7 övervakningsstationer
1994
-
3 gånger per år SMHI
7 övervakningsstationer
1994
-
3 gånger per år SMHI
7 övervakningsstationer
Näringsämnen
1976
-
3 gånger per år SMHI
7 övervakningsstationer
Totalkväve
1976
-
3 gånger per år SMHI
7 övervakningsstationer
Totalfosfor
1976
-
3 gånger per år SMHI
7 övervakningsstationer
Löst oorganiskt kväve (DIN) - vinter
1995
-
1 gång per år
SMHI
7 övervakningsstationer
Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter
1995
-
1 gång per år
SMHI
7 övervakningsstationer
TOC
1976
-
3 gånger per år SMHI
7 övervakningsstationer
2009
-
1 gång per år
IVL Svenska Miljöinstitute… 7 övervakningsstationer
2009
-
1 gång per år
IVL Svenska Miljöinstitute… 7 övervakningsstationer
1976
-
3 gånger per år SMHI
7 övervakningsstationer
1976
-
3 gånger per år SMHI
7 övervakningsstationer
1976
-
3 gånger per år SMHI
7 övervakningsstationer
1976
-
3 gånger per år SMHI
7 övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden
Syrgas
Ljusförhållanden
Siktdjup
Prioriterade ämnen
Passiv provtagare
Polyaromatiska kolväten (PAH)
Passiv provtagare
Temperaturförhållande
Temperatur
Salthaltsförhållanden
Salinitet (PSU)
Undersökning: Växtplankton
Undersökningstyper
Växtplankton
Startår
2009
Kvalitetsfaktorer
Startår
Slutår
Slutår
Frekvens
Datavärd
-
Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton
Totalbiovolym
2009
-
2 gånger per år SMHI
7 övervakningsstationer
2009
-
2 gånger per år SMHI
7 övervakningsstationer
5/7
2016-07-02 09:05
Datavärdar
SMHI
SGU, Sveriges geologiska undersökning
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Flaggor
Övervakningsflaggor
Operativ övervakning
Sundsvallsbukten 135 -
1 post
Kvalitetsfaktor
Parameter
Ljusförhållanden
Sundsvallsbukten 175 -
1 post
Kvalitetsfaktor
Parameter
Ljusförhållanden
Sundsvallsbukten 320 -
1 post
Kvalitetsfaktor
Parameter
Ljusförhållanden
Sundsvallsbukten 50 -
1 post
Kvalitetsfaktor
Parameter
Ljusförhållanden
Sundsvallsbukten 575 -
1 post
Kvalitetsfaktor
Parameter
Ljusförhållanden
Sundsvallsbukten 630 -
1 post
Kvalitetsfaktor
Parameter
Ljusförhållanden
Kontrollerande övervakning
Sundsvallsbukten 630 -
1 post
Kvalitetsfaktor
Parameter
Ljusförhållanden
Särskild användning
Det finns inga stationer med särskild användning i detta övervakningsprogram
6/7
2016-07-02 09:05
Länsstyrelse kontakt
Namn
Västernorrland
E-post
[email protected]
Websida http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/svensk-vattenforvaltningvattendirektivet/Pages/default.aspx
7/7

Similar documents