Dance Actionsin yleiset säännöt 2016-2017

Comments

Transcription

Dance Actionsin yleiset säännöt 2016-2017
TanssikouluDanceActionsin
yleisetsäännöt
Toimintakausi2016-2017
Ilmoittautuminen
• Kaikilletunneilletuleeilmoittautuaetukäteen.Alle18-vuotiaanilmoittautumisentuleeolla
huoltajantekemä.
• IlmoittautuminentapahtuunetissätanssikoulunSeuramappi-ilmoittautumisjärjestelmässä,
jonkaosoiteonhttps://seuramappi.fi/danceactions/
• Ilmoittautuessasitanssikoulunilmoittautumisjärjestelmässäsaatsamallamyöslaskun
tanssitunneista.Voittulostaalaskunjärjestelmässäsekäsaatlaskuntiedotmyössiihen
sähköpostiosoitteeseen,jonkajärjestelmäänilmoitit.Emmesiislähetäerillistälaskuakotiin.
• Ilmoittautuminenonsitovakulloinkinvoimassaolevanhinnastonmukaisesti.
Ilmoittautumisentehtyäänasiakashyväksyy,ettälaskutanssitunneistaerääntyy
maksettavaksijamaksuaeipalauteta,mikälioppilashaluaalopettaakeskenkauden.
Ilmoittautumisenperuuttaminenjakokeilukerta
• Uudetoppilaatvoivatkokeillayhtätuntiaveloituksettatutustuakseenlajinsisältöönja
löytääkseenitselleenmieluisimmanvaihtoehdon.Harrastuksenjatkuessa,tämäkokeilukerta
katsotaanensimmäiseksioppitunniksielilukukausimaksutai10-kerrankorttialkaakyseisestä
oppitunnista.
• Ilmaisenkokeilukerranvuoksilaskuneräpäiväonvastaensimmäisenharjoituskerranjälkeen.
Josjostainsyystähaluatperuaosallistumisesi,onsemahdollistatehdäensimmäisenkerran
jälkeenilmanmitäänmaksuja.Peruminenpitäätehdäviikonsisälläkirjallisesti
sähkö[email protected]
• Pelkkätunneiltapoisjääminentaisuullisestiopettajallekertomineneioleosallistumisen
peruminen.Tanssijasitoutuuryhmäänainalukukaudeksikerrallaanjalaskutäytyymaksaa,
elleiosallistumistaanperumääräajassakirjallisesti.
• Emmepalautamaksuakeskenkaudenlopettaneille,poikkeuksenalääkärintodistuksella
todistettuloukkaantuminen.
Alennukset
• Perhealennus(samassataloudessaasuvat)on-10%toisestaja-20%kolmannestajäsenestä
alkaen.Alennuslasketaanhalvimmastahinnasta.
• Opiskelija-alennus:-10%Opiskelijoiksilasketaanne,joillaonesittääopiskelijakortti.
Pyydämmeesittämäänkortinopettajallesikaudenalussa.
• Alennuksiavoisaadavainyhtäkerrallaan,eikäniitäsaaerikoiskampanjoistatai-kursseista.
• Josoletilmoittautumisjärjestelmässäilmoittanutolevasioikeutettualennukseen,odota
ennenmaksamista,ettälähetämmesinullesähköpostiisiuudenlaskun,missäalennuson
huomioitu.Järjestelmäeilaskeautomaattisestialennuksiavaanteemmenekäsin.Josviikko
ennenlaskuneräpäivääkorjattulaskuonvielätulematta,otathanyhteyttätanssikoulun
toimistoon.
Tanssitunninmaksut
• Tanssituntienhintaonlaskettutanssitunninpituudenmukaan.Tanssituntienhintaan
kausimaksussavaikuttaamyöstanssituntienmäärä:mitäuseampitunti,sitäedullisemmaksi
tuleeyhdentunninhinta.Voimassaolevahinnastolöytyytanssikoulunnettisivuilta.
• Laskutuleemaksaaeräpäiväänmennessä.Maksumuistutuksestaperitään5euronlisämaksu.
• Käytäthänviitenumeroamaksaessasi,näinvarmistumme,ettämaksukohdistuuoikealle
laskulle.
• Joslaskuntiedotjostainsyystäkatoavat,saathaettuatiedotmyösjälkikäteen
ilmoittautumisjärjestelmästä.Ilmoittautuminen-linkissäkirjaudusisäänkäyttäjätunnuksella
jasalasanalla.Mikälitunnuksesihukkuvat,uudetsaatSeuramapistakirjautumissivun
ylälaidasta.
• Tanssikoululähettääilmoitettuunsähköpostiosoitteeseenyhdenmaksumuistutuksen,jonka
jälkeenerääntyvälaskusiirretäänperintään.
• Joshaluatmaksaaliikuntaseteleillä,tuoneennenlaskusieräpäivääomalleopettajallesi.
Huom.Setelitovatvainhenkilökohtaiseenkäyttöön.Niilläeivoimaksaaesim.omanlapsen
tanssitunteja.
Poissaolotjakorvauskäytäntö
• Tilapäisiäpoissaolojavoihalutessaankorvataosallistumallajollekintoisellevastaavan-tai
alemmantasontunnille.Tunninonoltavamyössamanpituinentailyhyempi.
• Poissaolotonkorvattavasamanlukukaudenaikana.Esimerkiksikevätlukukaudella2017eivoi
enääkorvatasyksyn2016poissaoloja.
• Tanssikoulueiolevelvollinenkorvaamaanrahallisestitunteja,jotkaovatasiakkaasta
johtuvastasyystäjääneetkäyttämättä,esim.sairastuminen,matka,koulukiireetym.
Tiedotus
•
Koskatanssikouluntiedotusjalaskutustapahtuupääasiassasähköisesti,asiakkaanonitse
huolehdittava,ettäyhteystiedottanssikoulunSeuramappi-järjestelmässäovatajantasallaja
ettäilmoittautumisenyhteydessäantamasisähköpostiosoitteetovatoikeinjasellaiset,mitä
luetsäännöllisesti.Alle18vuotiaanlaskutussähköpostiosoiteonoltavahuoltajanosoite.
Yleistä
• Oppilaitaeiolevakuutettutanssikoulunpuolesta.Oppilassaatapaturmasuojanottamalla
henkilökohtaisenvapaa-ajantapaturmavakuutuksen.
• TanssikouluDApidättääoikeudentilapäisiinjapysyviinopettaja-jatuntimuutoksiin.
• Opettajanvastuuoppilaastakattaaainoastaantanssitunnin.
• Tanssikouluntunneillavalmistetutesityksetjakoreografiatovattekijänoikeuslainalaisiaeikä
niitäsaaesittääilmantanssikoulunjakyseessäolevankoreografinlupaa.
• TanssikouluDA:llaonoikeuskäyttääkevät-jajoulunäytöksissäoppilaistaotettujakuvia
tanssikouluninternet-jafacebook-sivuillasekämarkkinoinnissa.
• Tanssikoulueivastaapukuhuoneisiinjätetyistätavaroista.