2016-06-20-naboinformasjon

Comments

Transcription

2016-06-20-naboinformasjon
Side 4
20.06.2016
Naboinformasjon
om byggeprosjektet Rønningen folkehøgskole
Solid Entreprenør AS er totalentreprenør for utbygging
av skoletomta til Rønningen Folkehøgskole.
Prosjektet består av påbygg på dagens undervisningsbygg, ny flerbrukshall samt riving og oppføring nytt
leilighetsbygg og internatbygg.
Byggherre er Rønningen folkehøgskole.
Bjørnengveien 11, 1662 Rolvsøy
Telefon: 916 73 600
www.solid.no
Versjon ÅÅMMDD
Vårt engasjement forenkler hverdagen
Side 2
Side 3
B y g g e p e r io d e n
O m r å d e p la n
Bygging pågår for fullt og er planlagt ferdigstilt februar 2017.
Status fremdriftsplan og kommende periode (juli-desember 2016):
*Grunnarbeider og sprenging byggegroper ferdig
*Boring energibrønner ferdig
*Påbygg undervisningsbygg ferdig
*Pågående betongarbeider flerbrukshall og internat
*Fasade- og innvendige arbeider bolig, flerbrukshall og internat
*Graving grøfter, opparbeidelse veier og utomhusanlegg
INTERNAT
BOLIG
Arbeider vil i hovedsak foregå mellom kl. 0700 og kl. 1800 på hverdager og kl.
0800 og kl. 1200 på lørdager.
FLERBRUKSHALL
S i k ke r h e t , H e l s e o g A r b ei d s m i lj ø
Solid Entreprenør AS er totalentreprenør og vil være pådriver for arbeidet med
Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA). Rønningen folkehøgskole har også
engasjert eksternt byggherreombud og koordinator for SHA ved Asenso Prosjektledelse AS. Det er utarbeidet en egen SHA-plan basert på risikovurdering
av arbeidet. Denne planen gjelder også for underentreprenører som deltar i
prosjektet.
Hele området er inngjerdet og det er port, markering og skilter. Det vil ikke
være adgang til området så lenge utbyggingen pågår, unntatt skolens daglige
drift. Dette gjelder også kveldstid og helg. Som eksempel vil et fall ned i byggegrop eller grøft være katastrofalt. Vi henstiller alle om å respektere inngjerdingen og ikke ta seg inn på området uten samtykke fra byggeplassledelsen. Vi
henstiller spesielt til foresatte å informere barn og unge om at byggeplassen
ikke er en lekeplass. Området skal heller ikke benyttes som gjennomfart
(«snarvei»). Vi ønsker med dette i fellesskap å unngå uønskede hendelser og
ulykker i byggeperioden.
Vi vil gjøre spesielt oppmerksom på at det er byggekraner på tomta, og det
føres kun hengende last over de ulike byggene. For trafikksituasjon langs Myrerskogveien bes alle vise ekstra varsomhet om saktegående transport skal
forbikjøres.
PÅBYGG
K o n t ak ti n f o r ma s jo n t ot a l e nt r e p r en ø r :

Anleggsleder, Fredrik Johander, [email protected]

Prosjektleder, Øyvind Harridsleff, [email protected]
K o n t ak ti n f o r ma s jo n u t b yg g e r :

Byggherreombud, Eirik Kalstveit, [email protected]

Similar documents