DEC 14/2016

Comments

Transcription

DEC 14/2016
Svet
Evropske unije
Bruselj, 5. julij 2016
(OR. en)
10925/16
FIN 435
SPREMNI DOPIS
Pošiljatelj:
Datum prejema:
Prejemnik:
Kristalina GEORGIEVA, podpredsednica Evropske komisije
5. julij 2016
Peter KAŽIMÍR, predsednik Sveta Evropske unije
Zadeva:
Prerazporeditev odobritev ŠT. DEC 14/2016 oddelek III - Komisija - splošni
proračun 2016
Delegacije prejmejo priloženi dokument DEC 14/2016.
Priloga: DEC 14/2016
10925/16
tu
DG G 2A
SL
EVROPSKA KOMISIJA
BRUSELJ 05/07/2016
SPLOŠNI PRORAČUN – 2016
ODDELEK III – KOMISIJA, NASLOVA: 26, 32
PRERAZPOREDITEV ODOBRITEV ŠT. DEC 14/2016
IZVOR ODOBRITEV
POGLAVJE – 32 05 ITER
POSTAVKA – 32 05 01 02 Gradnja, delovanje in uporaba objektov ITER –
Evropsko skupno podjetje za ITER – Fuzija za energijo (F4E)
OP
–5 000 000,00
OP
5 000 000,00
NAMEN ODOBRITEV
POGLAVJE – 26 03 Storitve za javno upravo, podjetja in državljane
ČLEN – 26 03 51 Zaključek programa ISA
SL
1
SL
I. ZMANJŠANJE
I.1
a) Postavka
32 05 01 02 – Gradnja, delovanje in uporaba objektov ITER – Evropsko skupno podjetje za ITER – Fuzija za
energijo (F4E)
b) Podatki na dan 22. 6. 2016
OP
131 000 000,00
1A. Odobritve v proračunu (začetni proračun + SP)
1B. Odobritve v proračunu (EFTA)
0,00
2. Prerazporeditve
0,00
3. Končne odobritve za to leto (1A+1B+2)
131 000 000,00
4. Poraba končnih odobritev
31 654 154,20
5. Neporabljene/razpoložljive odobritve (3–4)
99 345 845,80
6. Potrebe do konca leta
94 345 845,80
7. Predlagano zmanjšanje
5 000 000,00
8. Zmanjšanje kot odstotek odobritev v proračunu (7/1A)
3,82 %
9. Zmanjšanje skupnih prerazporeditev iz člena 26(1)(b) finančne uredbe kot
odstotek končnih odobritev za to leto, izračunano v skladu s členom 14 pravil
uporabe
se ne uporablja
c) Prejemki iz izterjanih sredstev (prenos iz prejšnjega leta)
OP
27 260 845,87
1. Razpoložljive odobritve v začetku leta
2. Razpoložljive odobritve na dan 22. 6. 2016
0,00
3. Stopnja porabe [(1–2)/1]
100,00 %
d) Podrobni razlogi za zmanjšanje
Konec leta 2015 je bil v proračunsko vrstico za ITER 32 05 01 02 dodeljen znesek namenskih prejemkov, ki ustreza
saldu po izvrševanju proračuna iz leta 2014 za Evropsko skupno podjetje za ITER – Fuzija za energijo. Ker so te
odobritve na voljo, se enakovreden znesek v novih odobritvah plačil lahko v proračunu za leto 2016 prerazporedi
drugam.
SL
2
SL
II. POVEČANJE
II.1
a) Postavka
26 03 51 – Zaključek programa ISA
b) Podatki na dan 22. 6. 2016
OP
21 753 380,00
1A. Odobritve v proračunu (začetni proračun + SP)
1B. Odobritve v proračunu (EFTA)
600 393,00
2. Prerazporeditve
0,00
3. Končne odobritve za to leto (1A+1B+2)
22 353 773,00
4. Poraba končnih odobritev
12 350 095,89
5. Neporabljene/razpoložljive odobritve (3–4)
10 003 677,11
6. Potrebe do konca leta
15 003 677,11
7. Predlagano povečanje
5 000 000,00
8. Povečanje kot odstotek odobritev v proračunu (7/1A)
22,98 %
9. Povečanje skupnih prerazporeditev iz člena 26(1)(b) finančne uredbe kot
odstotek končnih odobritev za to leto, izračunano v skladu s členom 14 pravil
uporabe
se ne uporablja
c) Prejemki iz izterjanih sredstev (prenos iz prejšnjega leta)
1. Razpoložljive odobritve v začetku leta
OP
0,00
2. Razpoložljive odobritve na dan 22. 6. 2016
0,00
3. Stopnja porabe [(1–2)/1]
se ne uporablja
d) Podrobni razlogi za povečanje
Cilj programa za interoperabilnostne rešitve in skupne okvire za evropske javne uprave, podjetja in državljane (ISA²) je
med drugim spodbujati uspešne ter učinkovite elektronske čezmejne in medsektorske izmenjave med javnimi upravami,
da bi se podprlo zagotavljanje elektronskih javnih storitev.
Večina odhodkov v okviru programa nacionalnim upravam tudi neposredno koristi na občutljivih področjih, kot so varne
komunikacije. To še zlasti velja za omrežje za varno izmenjavo informacij sTESTA.
Poleti bi morala prispeti dva večja računa v zvezi z omrežjem sTESTA. Prvega v višini približno 2,5 milijona EUR se
pričakuje v začetku julija. Drugi v višini približno 5 milijonov EUR je pomemben za začetek izvajanja nove pogodbe s
ponudnikom T-System. Poleg tega naj bi po ocenah skupni znesek plačil, povezanih z drugimi projekti, med junijem in
avgustom znašal 3,5 milijona EUR. Razpoložljive odobritve plačil se bodo v celoti porabile za ta plačila. Brez povečanja
sredstev v tej vrstici ne bo mogoče spoštovati najpomembnejših pogodb in Komisija bo že na začetku septembra dolžna
plačati
zamudne
obresti
za
račune,
ki
bodo
takrat
zapadli
v
plačilo.
SL
3
SL
Na podlagi tekoče napovedi plačil je potrebno povečanje odobritev plačil za zadostitev zelo velikemu povpraševanju po
programu v letu 2016. Predlog o prerazporeditvi bo pokril predvsem kratkoročne potrebe, povezane z omrežjem
sTESTA med poletjem.
SL
4
SL