ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

Comments

Transcription

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING
2016-07-05
ÖVERLÅTELSEBESIKTNING
Härnösand Haga 1:71
Roslingsvägen 10, 871 40 Härnösand
Oktopal AB
Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund
Tel: 063-123530
Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel
www.oktopal.se
Överlåtelsebesiktning - Haga 1:71
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
UTLÅTANDE FÖR ÖVERLÅTESLEBESIKTNING
SID 3
BESIKTNING
SID 4
GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT
INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN
SID 4
OKULÄR BESIKTNING
SID 5
NOTERINGAR
SID 6
RISKANALYS
SID 9
FORTSATT TEKNISK UTREDNING
SID 9
BILAGOR
BILAGA I:
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BESIKTNINGSUPPDRAGET
FÖR SÄLJARE
BILAGA II:
TILLÄGGSUPPDRAG SKYDDAT KÖP
Sida 2 av 9
Överlåtelsebesiktning - Haga 1:71
Utlåtande för överlåteslebesiktning
ÖVERLÅTELSE FÖR FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN FÖR SÄLJARE
OBJEKT
Fastighetsbeteckning
Adress
Postnummer och ort
Kommun
Fastighetsägare
Beställare
Adress
Postnummer och ort
Telefon
E-post
Besiktningman
Telefon:
E-post
Haga 1:71
Roslingsvägen 10
871 40 Härnösand
Härnösand
Nils Erik Forsström
Nils Erik Forsström
Älandsvägen 6
870 10 Älandsbro
Besiktningsdag
Närvarande
tisdag den 05 juli 2016 klockan 14:00
Nils Erik Forsström
Besiktningens
genomförande och
omfattning
2016-07-01 mailades en uppdragsbekräftelse till beställaren. Innan
besiktningen påbörjades gjordes en genomgång av
uppdragsbekräftelsen som bifogas i detta utlåtande.
Hans-Erik Gustafsson
[email protected]
Besiktningsmannen ansvarar inte för fel och är inte skyldig att betala för
krav som reklamerats respektive framställts senare än två år efter att
uppdraget avslutats. Huvudbyggnaden omfattas av denna besiktning.
Sida 3 av 9
Överlåtelsebesiktning - Haga 1:71
Granskning av tillhandahållna handlingar samt information från uppdragsgivaren
Tillhandahållna handlingar: Inga handlingar har tillhandahållits.
Information från
fastighetsägaren:
Ingen information har lämnats.
Upplysningar om fel i
fastigheten:
Radiatorventiler bör bytas ut.
Sida 4 av 9
Överlåtelsebesiktning - Haga 1:71
Okulär besiktning
Särskilda förutsättningar
vid besiktningen:
Byggnaden var vid besiktningstillfället omöblerad. Besiktning har skett
av de delar som varit normalt åtkomliga utan omflyttning av belamrade
ytor eller möbler. Bakomliggande ytor ingår i köparens
undersökningsplikt.
För ytor, utrymmen och byggnadsdelar som noterats helt eller delvis ej
besiktningsbara eller belamrade har besiktningsmannen inget ansvar.
Notering ”-----” innebär att utrymmet/ytan bedöms vara i normalt skick
med hänsyn taget till byggnadens ålder och byggnadssätt.
Muntliga uppgifter:
Avsikten har varit att i detta utlåtande redovisa samtliga förhållanden,
som framkommit vid besiktningen och då även samtliga muntliga
uppgifter av någon betydelse som lämnats av besiktningsmannen vid
besiktningen.
Skulle någon muntlig uppgift av betydelse ha utelämnats eller blivit
felaktigt återgiven, enligt beställarens uppfattning, har beställaren att
snarast och helst inom 7 dagar meddela besiktningsmannen vad som
enligt
beställarens uppfattning skall ändras i utlåtandet.
Om sådant meddelande inte lämnats inom ovan angiven tid kan inte
besiktningsmannen göras ansvarig för eventuella brister i utlåtandet,
som på så sätt kunnat rättas.
Väderlek:
Byggnadsår:
Ombyggnadsår:
Byggnadstyp:
Grundläggning:
Stomme:
Fönster/dörrar:
Tak:
Ventilation:
Värmesystem:
Sida 5 av 9
Ca 21 °C och Klart
1964
Villa i ett plan och souterrängvåning med inbyggt garage
Murad grund och betonggolv
Trä/Betong
2-glas kopplade fönster
Betongtakpannor
Självdragsventilation
Fjärrvärme
Överlåtelsebesiktning - Haga 1:71
Noteringar
Huvudbyggnad
Utvändigt
Mark
Trappsteg utanför altanen saknas.
Fuktbindande växtlighet mot söder.
Grundmur
Fasad
Fasadens träpanel är i behov av ommålning.
Håltagning på fasad nedanför vardagsrumsfönster mot söder.
Putsskador runt entredörr och garageport.
Fasadteglet har bitvis skiktat sig, främst på gavel mot söder.
Fönster/dörrar
Samtliga dörrar och fönster har ett utvändigt underhållshov.
Förrådsdörr på gavel har renoveringsbehov.
Tak
Tre stycken takpannor är skadade.
Glidskydd till stege saknas.
Mossa på takpannor förekommer.
Takutskottets undersida är bitvis rötskadat.
Vindskiveplåt saknas delvis mot norr, där har underliggande vindskiva
renoveringsbehov.
Takfotsbräda har renoveringsbehov.
Hängrännor/Stuprör
Uppdämmande och fuktbindande mossa i hängrännor.
Vind
Underlagstakets spontade brädor har missfärgningar ovanför vindslucka,
bitvis ner mot takfot och i mindre omfattning i vindens södra del.
Sida 6 av 9
Överlåtelsebesiktning - Haga 1:71
Invändigt, entréplan
Allmänt hela huset
Små skador som förekommer på ytskikt och inredning orsakade av
åldersskäl eller normalt slitage noteras inte särskilt här.
De flesta fönstren är i behov av underhåll i form av målning och kittning.
Förekomst av asbestmaterial i ventilationskanaler.
Husets golvbrunnar är äldre rostangripna gjutjärnsbrunnar.
Tätning runt värmeledningars genomföringar i golv saknas.
Entré
Inre dörrens dörrblad går emot golv i öppet läge.
Hall
Sovrum väster
Redskapsförråd
Mindre putssläpp på grundmurens nedre del.
Färgsläpp på betonggolvet.
Horisontell sprickbildning upptill på grundmur.
Matkällare
Horisontell sprickbildning upptill på grundmur.
Puts- och färgsläpp på grundmur.
Sovrum öster
WC
Trappskrubb
Tvättstuga
-
Pannrum
Garage
-
Putssläpp på stensockel.
List på garageportens insida saknas vilket gör att det glipar mellan dörrarna.
Dörrvred/låskista på dörr mellan bostad och garage saknas.
Sida 7 av 9
Överlåtelsebesiktning - Haga 1:71
Övre plan
Trapp
Vardagsrum
-
Kök
Missfärgningar på diskbänksskåpets bakre vägg.
Sovrum söder
Sovrum norr
Inre hall
Badrum
-
Glipa i parkettgolvets skarv på två ställen.
Toalettstolens förankring i golv är bristfällig.
Otätheter i golvmatta samt vid värmeledningars genomföring och vid dörr.
Sida 8 av 9
Överlåtelsebesiktning - Haga 1:71
RISKANALYS
Betongtakpannorna och underliggande takkonstruktion är från byggåret och har uppnått sin
tekniska livslängd, det kan innebära att det uppstår sprickor och läckage. Det förekommer även
mossa på taket som binder fukt som i sin tur kan ledas in i takkonstruktionen och även orsaka
frostsprängningar i takpannorna. Detta kan leda till fuktskador som mögel och röta på
underliggande byggnadskonstruktioner.
Yt-/tätskikten i badrummet har uppnått sin tekniska livslängd, vilket kan innebära att det uppstår
sprickor och läckage med fuktskador som följd i golvet/väggar och underliggande
byggnadskonstruktioner.
Mellanväggsreglar eller kilar av organiskt material kan ligga direkt mot husets betongplatta. Även
om inga fel eller brister idag kunde noteras så finns en risk att fukt med tiden underifrån (kapillärt)
kan transporteras upp i betongplattan. Fukt i kombination med organiskt material (träreglar, träkilar
t.ex.) kan med tiden leda till att det bildas microbiella påväxter som i sin tur kan komma att påverka
boendemiljön negativt.
FORTSATT TEKNISK UTREDNING
---
Köpare kan begära fortsatt teknisk utredning för att klarlägga om risk för väsentligt fel som besiktningsmannen antecknat
i riskanalysen och/eller noteringar finns eller inte.
Fortsatt teknisk utredning ingår inte i överlåtelsebesiktningen. En sådan utredning kan beställas särskilt. En fortsatt
teknisk utredning förutsätter fastighetsägarens uttryckliga medgivande.
Östersund 2016-07-05
Oktopal AB
Hans-Erik Gustafsson
Besiktningsman
Sida 9 av 9
Bilaga I - Allmänna villkor för besiktningsuppdraget för säljare
Bilaga I - Allmänna villkor för besiktningsuppdraget för säljare
Bilaga I - Allmänna villkor för besiktningsuppdraget för säljare
Bilaga I - Allmänna villkor för besiktningsuppdraget för säljare
Bilaga II - Tilläggsuppdrag Skyddat köp
Tilläggsuppdrag
Okulär elinstallationskontroll i paketet Skyddat Köp enligt punkt 2.3 ovan
2.3 Överlåtelsebesiktningen omfattar normalt inte installationer såsom el, värme, vatten, sanitet,
maskinell utrustning, mekanisk ventilation, rökgångar eller eldstäder. Dock ingår en okulärelkontroll i paketet Skyddat Köp. Bedömningar och rekommendationer grundar sig på säljarens
uppgifter och allmänt kända åldersmässiga avskrivningar på elinstallationer. Några
undersökningar i form av isolations mätningar eller andra mätningar av elsystemet ingår inte. När
uppgifter inhämtas angående elsystemet i fastigheten vilka frångår normal funktion ska
elektriker/fackman anlitas.Undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden, provtryckning,
radonmätning, fuktmätning eller annan mätning hanteras som tilläggstjänster och ingår inte sedan
tidigare noteringar i uppdraget.