Januari – juni 2016 Andra kvartalet 2016

Comments

Transcription

Januari – juni 2016 Andra kvartalet 2016
 Januari – juni 2016
Rörelseresultat
jämfört med januari–juni 2015
 Rörelseresultatet minskade med 27 procent till 12,6 miljoner euro (17,3).
 Periodens resultat hänförligt till aktieägarna minskade med 30 procent till 9,8 miljoner euro
(14,0).
 Räntenettot ökade med 7 procent till 27,5 miljoner euro (25,6).
 Provisionsnettot minskade med 11 procent till 22,1 miljoner euro (24,7).
 Kostnaderna ökade med 2 procent till 46,0 miljoner euro (45,3).
 Nedskrivning av krediter (netto inklusive återvinningar) uppgick till 2,1 miljoner euro (0,5)
motsvarande en kreditförlustnivå på 0,12 procent (0,03).
 Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) uppgick till 9,2 procent (14,2).
 Resultatet per aktie uppgick till 0,64 euro (0,92).
 Kärnprimärkapitalrelationen beräknad utan övergångsregler uppgick till 12,4 procent (12,0
procent den 31 december 2015).
miljoner euro
10
5
0
Kv 2
2015
Kv 3
2015
Kv 4
2015
Kv 1
2016
Kv 2
2016
Kärnprimärkapitalrelation
procent
14
12
Andra kvartalet 2016
10
jämfört med andra kvartalet 2015
8
 Rörelseresultatet minskade med 41 procent till 4,6 miljoner euro (7,8).
 Periodens resultat hänförligt till aktieägarna minskade med 44 procent till 3,5 miljoner euro
(6,2).
 Räntenettot ökade med 5 procent till 13,5 miljoner euro (12,9).
 Provisionsnettot minskade med 9 procent till 10,8 miljoner euro (11,9).
 Kostnaderna ökade med 6 procent till 23,8 miljoner euro (22,5).
 Nedskrivning av krediter (netto inklusive återvinningar) uppgick till 1,7 miljoner euro (0,3)
motsvarande en kreditförlustnivå på 0,19 procent (0,04).
 Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) uppgick till 6,5 procent (12,5).
 Resultatet per aktie uppgick till 0,23 euro (0,41).
6
Kv 2
2015
Kv 3
2015
Kv 4
2015
Kv 1
2016
Kv 2
2016
Placeringsvolym
miljoner euro
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
"Vårt räntenetto har klarat sig väl med beaktande av de negativa marknadsräntor som nu präglar de
finansiella marknaderna. Marknadsoron har dock sänkt aktivitetsnivån i placeringsverksamheten och vårt
provisionsnetto har sjunkit, där framför allt intäkterna från värdepappershandeln är 1,5 miljoner euro
lägre jämfört med förra årets första sex månader.
Kv 2
2015
Kv 3
2015
Kv 4
2015
Kv 1
2016
Kv 2
2016
Kv 4
2015
Kv 1
2016
Kv 2
2016
Utlåning
Vi har under det senaste året rekryterat ytterligare rådgivare för att garantera en fortsatt hög servicenivå
till våra befintliga och nya kunder både i Sverige och Finland. Denna investering i personal höjer
personalkostnaderna med drygt en miljon euro under första halvåret. Andelen oskötta krediter har sjunkit
stadigt under det senaste året varmed andra kvartalets högre kreditförluster inte skall ses som början på
en ny trend.
Ålandsbanken fortsätter att attrahera nya kunder och vi växer stadigt. Rådande marknadsläge, där
volatiliteten ytterligare höjts genom Storbritanniens folkomröstning för att lämna EU, innebär dock att det
blir utmanande att nå upp till fjolårets rekordresultat."
miljoner euro
3 600
3 200
2 800
2 400
2 000
Kv 2
2015
Kv 3
2015
Peter Wiklöf, Vd
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ålandsbanken är en bank med starka kundrelationer och personlig service. Banken har ett starkt placeringskunnande och kan samtidigt
erbjuda goda finansieringstjänster. Affärsbanken grundades 1919 och har varit listad på Helsingforsbörsen sedan 1942. Ålandsbankens
huvudkontor finns i Mariehamn. Banken har fem kontor på Åland och fem kontor i övriga Finland. Banken har tre kontor i Sverige. Till
Ålandsbanken-koncernen hör totalt tre dotterbolag vars verksamhet på olika sätt anknyter till bankverksamhet.
Ålandsbanken Abp Hemort: Mariehamn Adress: Nygatan 2, AX-22100 MARIEHAMN FO-nr: 0145019-3
Telefon 0204 29 011 www.alandsbanken.fi
Finansiell sammanfattning
Kv 2
2016
Kv 1
2016
%
Kv 2
2015
%
13,5
10,8
1,9
3,9
30,1
13,9
11,3
1,5
3,8
30,6
-3
-5
25
2
-1
12,9
11,9
1,6
4,1
30,6
5
-9
14
-6
-2
27,5
22,1
3,4
7,7
60,7
25,6
24,7
4,1
8,6
63,0
7
-11
-18
-11
-4
-14,7
-7,7
-1,5
-23,8
-14,2
-6,4
-1,5
-22,2
3
20
-5
7
-14,1
-6,7
-1,7
-22,5
4
15
-14
6
-28,9
-14,1
-3,0
-46,0
-27,8
-13,9
-3,6
-45,3
4
1
-16
2
Resultat före nedskrivningar
6,3
8,4
-25
8,1
-22
14,7
17,8
-17
Nedskrivning av krediter och andra åtaganden
Rörelseresultat
-1,7
4,6
-0,4
8,0
-42
-0,3
7,8
-41
-2,1
12,6
-0,5
17,3
-27
Inkomstskatt
Rapportperiodens resultat
-1,1
3,5
-1,7
6,3
-34
-45
-1,6
6,2
-31
-44
-2,8
9,8
-3,3
14,0
-16
-30
Hänförligt till:
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp
3,5
6,3
-45
6,2
-44
9,8
14,0
-30
3 629
2 894
6 328
212
4 718
1 500
3 594
2 896
6 815
219
4 715
1 542
1
0
-7
-3
0
-3
3 515
2 755
6 696
200
4 851
1 619
3
5
-5
6
-3
-7
6,5
0,79
0,19
0,65
51
94
4,5
12,4
0,23
0,23
13,90
13,81
13,86
13,74
15 267
11,7
0,73
0,05
0,79
37
93
4,6
12,5
0,41
0,41
14,36
14,26
16,19
15,30
15 267
9,2
0,76
0,12
14,2
0,72
0,03
0,64
0,64
0,92
0,92
-30
-30
15 477
690
15 478
667
678
665
2
Koncernen
1.1-30.6. 1.1-30.6.
2016
2015
%
miljoner euro
Resultat
Räntenetto
Provisionsnetto
Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde
Övriga intäkter
Summa intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Summa kostnader
Volymer
Utlåning till allmänheten
Inlåning från allmänheten 1
Placeringsvolym 2
Eget kapital
Balansomslutning
Riskexponeringsbelopp
Nyckeltal
Avkastning på eget kapital, % (ROE) 3
K/I-tal, % 4
Kreditförlustnivå, % 5
Andel osäkra fordringar, brutto, % 6
Reserveringsgrad för osäkra fordringar, % 7
Core funding ratio, % 8
Soliditet, % 9
Kärnprimärkapitalrelation, % 10
Resultat per aktie, euro 11
Resultat per aktie efter utspädning, euro
Eget kapital per aktie, euro 12
Eget kapital per aktie efter utspädning, euro
Aktiekurs A-aktie, euro
Aktiekurs B-aktie, euro
Antal aktier (ej egna aktier) tusen st
Antal aktier (ej egna aktier) efter utspädning
tusen st
Arbetad tid omräknad till heltidstjänster
1 Inlåning från allmänhet och offentlig sektor, inkl. bankcertifikat, indexobligationer och
debenturer emitterade till allmänheten
2 Placeringsvolym inkluderar aktivt förvaltat kapital (egna fonder, diskretionär-, rådgivande- )
och övrig värdepappersvolym i depå
3 Rapportperiodens resultat hänförligt till aktieägarna / Aktieägarnas andel av eget kapital
genomsnitt 4 Kostnader / Intäkter
5 Nedskrivning av krediter och andra åtaganden / Utlåning till allmänheten vid periodens
ingång
-45
-45
-3
-3
-14
-10
0
3
12,5
0,73
0,04
0,65
43
93
4,1
11,2
0,41
0,41
13,18
13,15
15,50
15,75
15 178
-40
-41
5
5
-11
-13
1
15 278
668
1
3
6 Osäkra fordringar, brutto / Utlåningar till allmänheten före reserverade nedskrivningar
7 Reserverade individuella nedskrivningar / Osäkra fordringar, brutto
8 Utlåning till allmänheten / Inlåning inkl. bankcertifikat, indexobligationer och debenturer
emitterade till allmänheten samt emitterade säkerställda obligationer
9 Eget kapital / Balansomslutning
10 (Kärnprimärkapital / Kapitalkrav) x 8 % 11 Aktieägarnas andel av räkenskapsperiodens resultat / Antal aktier i genomsnitt
12 Aktieägarnas andel av eget kapital / Antal aktier med avdrag av egna aktier per
bokslutsdagen
Ålandsbanken Abp Delårsrapport januari – juni 2016
2
Kommentarer
MAKROLÄGE OCH MYNDIGHETSKRAV
Centralbankerna i Europa fortsätter med expansiv penningpolitik
i form av tillgångsköp och låga räntor i förhoppning att skapa
ekonomisk tillväxt och inflation. Under första halvåret sänkte
svenska Riksbanken styrräntan med 15 punkter till -0,50 procent,
medan ECB sänkte styrräntan med 5 punkter till 0,00 procent
och inlåningsräntan med 10 punkter till -0,40 procent. De låga
räntorna pressar bankernas räntenetto och ökar riskerna för
tillgångsbubblor i samhällsekonomin. Storbritanniens beslut att
lämna EU ökar osäkerheten i omvärlden.
och förverkligande av drömmar genom sparande. Per den 30 juni
hade Ålandsbanken cirka 2 200 kunder med Dreamskonto.
På bolagsstämman den 14 april 2016 valdes Åsa Ceder till ny
styrelsemedlem. Styrelsemedlemmarna Nils Lampi, Christoffer
Taxell, Anders Å. Karlsson, Göran Persson, Ulrika Valassi, Anders
Wiklöf och Dan-Erik Woivalin omvaldes. På styrelsens
konstituerande möte samma dag valdes Nils Lampi till
ordförande och Christoffer Taxell till viceordförande för
styrelsen. På stämman beslöts att i dividend för räkenskapsåret
2015 utbetala 0,60 euro per aktie.
REFERENSRÄNTOR KVARTALSGENOMSNITT, PROCENT
Kv 2 2016 Kv 1 2016 Kv 2 2015
Euribor 3 mån
Euribor 12 mån
Stibor 3 mån
-0,26
-0,02
-0,46
-0,19
0,01
-0,40
-0,01
0,17
-0,19
Under första halvåret sjönk aktiekurserna med cirka 8 procent
på Helsingforsbörsen (OMXHPI) och med cirka 7 procent på
Stockholmsbörsen (OMXSPI). Oron på aktiemarknaden medförde
lägre kundaktivitet i aktiehandeln.
Värdet på den svenska kronan i förhållande till euron var under
första halvåret i genomsnitt 0,6 procent lägre än motsvarande
period föregående år. Jämfört med ställningen per årsskiftet var
kronans värde per halvårsskiftet 2,5 procent lägre. Vid omräkning
av resultatet från bankens svenska verksamhet till euro har
genomsnittskursen för perioden använts, medan
balansräkningen omräknats till kursen på balansdagen.
VIKTIGA HÄNDELSER
Ålandsbanken lanserar en helt ny typ av biologiskt nedbrytbart
betalkort – Östersjökortet – som låter användarna se hur mycket
koldioxidutsläpp deras inköp i genomsnitt ger upphov till.
Användarna av Östersjökortet får en uppskattning av
konsumtionens miljöpåverkan via Internetkontoret eller
Mobilbanken. När det är dags att betala räkningen får kunden
även möjlighet att donera pengar till olika miljöprojekt. Genom
att tydliggöra hur man som konsument påverkar miljön hoppas
Ålandsbanken underlätta för alla att kunna göra medvetna val i
vardagen. Redovisningen är baserad på det unika Åland Index,
utvecklat av Ålandsbanken. Under sommaren börjar
Ålandsbanken successivt byta ut sina befintliga kort i Finland och
på Åland till nya Östersjökort. Snart finns korten också i Sverige.
Antalet utestående B-aktier ökade med 59 267. I februari
emitterade Ålandsbanken 33 582 B-aktier för fullföljande av
bankens åtaganden inom ramen för 2015 års aktiesparprogram
för anställda. I mars avyttrade Ålandsbanken 5 394 B-aktier som
varit eget innehav och emitterade 20 291 nya B-aktier för
verkställighet av incitamentsprogram.
Inom ramen för Ålandsbankens Östersjöprojekt fick nio goda
idéer för miljön dela på 113 tusen euro. Crosskey och svenska Sparbankernas Kort AB ingick en långsiktig
affärsrelation, där Crosskey tillsammans med Compass Card
levererar en helhetstjänst för Sparbankernas Kort AB:s kortaffär.
S-Banken, som är en av Finlands största kortutgivare, började
använda Crosskeys kortsystem från och med mars.
Crosskeys datamigrationsprojekt som sammanförde S-Banken,
LähiTapiola Bank och FIM 2013-2015 vann utmärkelsen ”Årets
bästa IT-projekt” på Management Events Executive IT-event i
Helsingfors.
Placeringsfonden Ålandsbanken Euro Bond belönades för tredje
året i rad av Lipper som den bästa fonden i sin kategori inom
Norden. Fonden vann priset på alla tidsperioder som analyserats,
3, 5 och 10 år.
Ålandsbanken Fondbolag lanserade i början av året en ny
specialplaceringsfond, Tomtfonden, som är den första i sitt slag i
Finland. Fonden placerar i bostadstomter för uthyrning.
Tomterna hyrs ut åt byggföretag och bostadsaktiebolag. Fonden
investerar i tillväxtregioner i Finland med en väl fungerande
fastighetsmarknad.
RESULTAT FÖR ANDRA KVARTALET 2016
Ålandsbanken Fondbolag och United Bankers har avtalat om att
förvaltningen av Placeringsfonden Ålandsbanken LCR Ränta
överlåts till United Bankers fondbolag. Överlåtelsen är en följd av
att United Bankers förvärvade Optium Oy som var samarbetspart
avseende distributionen av LCR fonden till lokalandelsbankerna,
vilka är de huvudsakliga placerarna i fonden. Överlåtelsen
förutsätter godkännande av Finansinspektionen och beräknas
ske under början av hösten. Tills dess fortsätter fondens
verksamhet som normalt. Fondens totala förmögenhet per 30
juni 2016 var 57 miljoner euro.
Periodens resultat hänförligt till aktieägarna uppgick till 3,5
miljoner euro (6,2), vilket var en minskning med 2,7 miljoner
euro eller 44 procent från motsvarande kvartal föregående år.
Rörelseresultatet minskade med 3,2 miljoner euro eller 41
procent till 4,6 miljoner euro (7,8).
Det svenska fintech-bolaget Dreams lanserade i april i samarbete
med Ålandsbanken en app som har fokus på hälsosam ekonomi
Omprissättning av kreditportföljen, lägre fundingkostnader samt
volymökning innebar att räntenettot ökade med 0,6 miljoner
euro eller 5 procent till 13,5 miljoner euro (12,9).
Avkastningen på eget kapital uppgick till 6,5 procent (12,5).
Intäkterna minskade med 0,5 miljoner euro eller 2 procent till
30,1 miljoner euro (30,6) trots högre räntenetto.
Ålandsbanken Abp Delårsrapport januari – juni 2016
3
Effekten av negativa centralbanksräntor börjar dock bli allt mer
kännbar. Jämfört med närmast föregående kvartal minskade
räntenettot med 0,4 miljoner euro eller 3 procent.
Provisionsnettot minskade med 1,1 miljoner euro eller 9 procent
till 10,8 miljoner euro (11,9), huvudsakligen till följd av lägre
courtageintäkter och lägre kortintäkter hos Compass Card.
Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde ökade med 0,3
miljoner euro eller 14 procent till 1,9 miljoner euro (1,6),
huvudsakligen beroende på högre realisationsresultat i
likviditetsportföljen.
IT-intäkterna minskade med 0,5 miljoner euro eller 12 procent till
3,7 miljoner euro (4,2) på grund av lägre projektintäkter.
Kostnaderna ökade med 1,3 miljoner euro eller 6 procent till
23,8 miljoner euro (22,5). I kostnaderna ingick 0,5 miljoner euro
som slutgiltigt fastställd köpeskillingsreduktion avseende det
svenska dotterbolaget som såldes 2012.
Nedskrivning av krediter uppgick till 1,7 miljoner euro
motsvarande en kreditförlustnivå om 0,19 procent jämfört med
0,3 miljoner euro och 0,04 procent föregående år. Av
nedskrivningarna avsåg merparten ytterligare reserveringar på
två företagsengagemang vid specialfinansieringsenheten i
Helsingfors.
RESULTAT FÖR JANUARI – JUNI 2016
Periodens resultat hänförligt till aktieägarna uppgick till 9,8
miljoner euro (14,0), vilket var en minskning med 4,2 miljoner
euro eller 30 procent från föregående år. Rörelseresultatet
minskade med 4,7 miljoner euro eller 27 procent till 12,6 miljoner
euro (17,3). De huvudsakliga förklaringarna till det lägre
rörelseresultatet var:

högre nedskrivningar av krediter (1,6 miljoner euro)

lägre courtageintäkter (1,5 miljoner euro)

lägre resultat från IT-verksamheten i Crosskey (0,6 miljoner
euro)

engångseffekt av slutgiltig köpeskillingsreduktion (0,5
miljoner euro)

lägre resultat från kortaffären i Compass Card (0,5 miljoner
euro)
Avkastningen på eget kapital uppgick till 9,2 procent (14,2).
Intäkterna minskade med 2,3 miljoner euro eller 4 procent till
60,7 miljoner euro (63,0) trots högre räntenetto.
Omprissättning av kreditportföljen, lägre fundingkostnader samt
volymökning innebar att räntenettot ökade med 1,9 miljoner
euro eller 7 procent till 27,5 miljoner euro (25,6). Effekten av
negativa centralbanksräntor börjar dock bli allt mer kännbar.
Provisionsnettot minskade med 2,6 miljoner euro eller 11 procent
till 22,1 miljoner euro (24,7), huvudsakligen till följd av lägre
courtageintäkter och lägre kortintäkter i Compass Card. De lägre
kortintäkterna i Compass Card beror delvis på lägre
interchangeavgifter enligt nya EU-regler men framför allt på att
samarbetet med S-Banken avslutas enligt tidigare
överenskommelse.
Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde minskade med
0,7 miljoner euro eller 18 procent till 3,4 miljoner euro (4,1),
huvudsakligen beroende på lägre valutaresultat.
IT-intäkterna minskade med 1,7 miljoner euro eller 19 procent till
6,8 miljoner euro (8,5) på grund av lägre projektintäkter.
Kostnaderna ökade med 0,7 miljoner euro eller 2 procent till
46,0 miljoner euro (45,3). I kostnaderna ingick 0,5 miljoner euro
som slutgiltigt fastställd köpeskillingsreduktion avseende det
svenska dotterbolaget som såldes 2012. Kostnaderna påverkades
positivt av lägre avskrivningar samt högre tillverkning för eget
bruk. Tillverkning för eget bruk avser till stor del aktiverade
utvecklingskostnader för bankens nya värdepappersplattform
som utvecklas av Crosskey.
Nedskrivning av krediter uppgick till 2,1 miljoner euro
motsvarande en kreditförlustnivå om 0,12 procent jämfört med
0,5 miljoner euro och 0,03 procent föregående år. Av
nedskrivningarna avsåg merparten ytterligare nedskrivningar av
två företagsengagemang vid specialfinansieringsenheten i
Helsingfors.
Skattekostnaden uppgick till 2,8 miljoner euro (3,3), motsvarande
en effektiv skattesats på 22,0 procent (19,2).
STRATEGISKA AFFÄRSOMRÅDEN
Koncernens minskning av rörelseresultatet med 4,7 miljoner
euro till 12,6 miljoner euro 2016 fördelades enligt följande:





Private Banking
-2,0 (lägre courtage, högre kostnader)
Premium Banking -1,3 (nedskrivningar)
Kapitalförvaltning -0,5 (lägre intäkter)
IT
-0,6 (lägre intäkter)
Koncernfunktioner & -0,3 (Compass Card sämre, Treasury
elimineringar
bättre, köpeskillingsreduktion)
AFFÄRSVOLYMER
Placeringsvolymen minskade med 748 miljoner euro eller 11
procent från årsskiftet och uppgick vid periodens slut till 6 328
miljoner euro (7 076 den 31 december 2015). Nettoinflödet i
aktivt förvaltat kapital uppgick till 92 miljoner euro under första
halvåret. På grund av marknadsvärdeutvecklingen minskade
dock aktivt förvaltat kapital med 185 miljoner euro eller 5
procent och uppgick till 3 773 miljoner euro (3 958). Diskretionärt
förvaltat kapital minskade med 185 miljoner euro eller 10 procent
till 1 685 miljoner euro (1 870). Förvaltat kapital i egna fonder ökade med 90 miljoner euro eller 7 procent till 1 360 miljoner euro
(1 272). Intresset för Ålandsbankens fastighetsfonder var fortsatt
mycket stort. Nettoinflödet i Bostadsfonden och Tomtfonden var
95 miljoner euro.
Inlåning från allmänheten, inklusive bankcertifikat,
indexobligationer och riskdebenturer emitterade till
allmänheten, ökade med 219 miljoner euro eller 8 procent från
årsskiftet och uppgick till 2 894 miljoner euro (2 675).
Utlåning till allmänheten uppgick till 3 629 miljoner euro (3 617).
KREDITKVALITET
Utlåning till privatpersoner utgör drygt två tredjedelar av
kreditportföljen. Bostadslån svarar för 72 procent av utlåningen
till privatpersoner. Värdepapperskrediter med säkerhet i
marknadsnoterade värdepapper utgör det näst största
kreditslaget till privatpersoner. Belåningsvärdena är
konservativa. Historiskt har Ålandsbanken inte haft några
väsentliga kreditförluster i denna kreditgivning.
Företagsportföljen har stort släktskap med privatportföljen,
då många av företagen ägs av kunder som även privat är Private
Banking-kunder.
Ålandsbanken Abp Delårsrapport januari – juni 2016
4
Osäkra fordringar, brutto, minskade från årsskiftet med 7,7
miljoner euro eller 25 procent till 23,7 miljoner euro (31,4). Som
andel av utlåningen till allmänheten minskade de osäkra
fordringarna under perioden till 0,65 procent (0,87).
Reserveringsgraden för osäkra fordringar, det vill säga
individuella nedskrivningar i förhållande till osäkra fordringar,
var 51 procent jämfört med 34 procent vid utgången av 2015.
Koncernen har 13,6 miljoner euro i nedskrivningsreserveringar
(11,8), varav individuella nedskrivningar 12,1 miljoner euro (10,6)
och gruppvisa nedskrivningar 1,5 miljoner euro (1,2).
LIKVIDITET OCH UPPLÅNING
Under första kvartalet förföll cirka 80 miljoner euro ickesäkerställda obligationer, vilka inte behövde refinansieras. Detta
är årets enda förfall av utestående extern långfristig skuld.
Ålandsbankens likviditetsreserv i form av kassa och placeringar
hos centralbank, kontohållning och placeringar hos andra
banker, likvida räntebärande värdepapper samt innehav av egna
emitterade, icke pantsatta säkerställda obligationer uppgick den
30 juni 2016 till 905 miljoner euro (805 den 31 december 2015),
motsvarande 19 procent av totala tillgångar (18) och 25 procent
av utlåningen till allmänheten (22). Med möjligheten att emittera
ytterligare säkerställda obligationer finns dessutom en
outnyttjad likviditetsreserv.
Den genomsnittliga återstående löptiden på utestående
obligationer var cirka 3,2 år (3,3).
Ålandsbankens core funding ratio, definierad som utlåning till
allmänheten i relation till inlåning från allmänheten, inklusive
bankcertifikat, indexobligationer och riskdebenturer emitterade
till allmänheten, samt emitterade säkerställda obligationer
uppgick vid periodens slut till 94 procent (100).
Likviditetstäckningsgraden (LCR) uppgick till 107 procent (91).
Netto stabil finansieringskvot (NSFR) uppgick till 109 procent
(108).
RATING
Ålandsbanken har kreditbetyget BBB/A-3 med negativ utsikt för
långfristig och kortfristig upplåning från ratinginstitutet Standard
& Poor’s. Ålandsbankens säkerställda obligationer har
kreditbetyget AAA med stabil utsikt.
KAPITAL OCH KAPITALTÄCKNING
Det egna kapitalet förändrades med periodens totalresultat om
7,5 miljoner euro, aktiesparprogrammet om 0,7 miljoner euro,
överlåtelse av egna aktier och emission av nya inom ramen för
incitamentsprogram om 0,4 miljoner euro, samt utbetald
dividend om 9,2 miljoner euro och uppgick per den 30 juni 2016
till 212,2 miljoner euro (212,9 den 31 december 2015).
I övrigt totalresultat ingick omvärdering av förmånsbestämda
pensionsplaner med -3,0 miljoner euro efter skatt enligt IAS 19.
Från och med den 30 juni 2016 redovisas Ålandsbankens
företagsportfölj i Finland med kreditriskexponering om 472
miljoner euro enligt IRB-metod i kapitaltäckningsrapporten.
Jämfört med schablonmetod innebar detta en minskning av
riskexponeringsbeloppet med 14 miljoner euro samtidigt som
förväntade förluster utöver bokförda ökade med 5,8 miljoner
euro. Riskparametrarna PD (Probability of Default) och LGD (Loss
Given Default) som används för beräkning av den förväntade
förlusten och riskexponeringsbeloppet, innehåller påslag för
konjunkturjustering samt säkerhetsmarginaler som korrigerar för
ett begränsat dataunderlag. Dessa påslag har fastslagits av
finansinspektionen. Övergången från schablonmetod till IRBmetod sänkte Ålandsbankens kärnprimärkapitalrelation med 0,3
procentenheter.
Enligt förenklad modell har 0,1 procent av värdet av tillgångar
och skulder värderade till verkligt värde vid bokslutstillfället
reducerat kapitalbasen. Detta minskade Ålandsbankens
kärnprimärkapital med 1,1 miljoner euro.
Kärnprimärkapitalet minskade med 3,7 miljoner euro eller 2
procent från årsskiftet till 185,8 miljoner euro (189,5),
huvudsakligen på grund övergången till IRB-modell för
företagsportföljen i Finland samt den ytterligare
värdejusteringen av tillgångar värderade till verkligt värde. Före
avdragsposter ökade kärnprimärkapitalet med 4,7 miljoner euro.
Riskexponeringsbeloppet minskade med 81 miljoner euro eller 5
procent från årsskiftet till 1 500 miljoner euro (1 581).
Riskexponeringsbeloppet för kreditrisk minskade med 97
miljoner euro, varav övergången till IRB-metod för den
finländska företagsportföljen innebar en minskning med 14
miljoner euro. Riskexponeringsbeloppet för operativ risk, som
beräknas på de tre senaste räkenskapsårens intäkter, ökade med
16 miljoner euro.
Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 12,4 procent (12,0). Då
Ålandsbanken inte har något hybridkapital är
kärnprimärkapitalrelationen densamma som
primärkapitalrelationen.
Utöver det grundläggande kapitalkravet introduceras olika
buffertkrav, som huvudsakligen fastställs av nationella
tillsynsmyndigheter. Kravet på en kapitalkonserveringsbuffert
om 2,5 procent kärnprimärkapital gäller från och med 2015 i
samtliga EU-länder. Kravet på en kontracyklisk kapitalbuffert kan
variera mellan 0-2,5 procent. Beslutet gällande storleken på en
kontracyklisk kapitalbuffert i Finland fattas kvartalsvis av
finansinspektionens direktion på basen av en
makrostabilitetsanalys. Hittills har inget kontracykliskt
buffertkrav ställts gällande finska exponeringar. Vad gäller
Sverige har svenska finansinspektionen fastställt värdet till 1,5
procent av svenska exponeringar från och med juni 2016.
Finansinspektionen har identifierat systemviktiga institut i
Finland och fastställt individuella buffertkrav för dem. Kraven
träder i kraft i början på år 2016. Ålandsbanken omfattas inte av
buffertkrav för systemviktiga institut.
Total kapitalrelation uppgick till 13,4 procent (12,9).
Ålandsbanken Abp Delårsrapport januari – juni 2016
5
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
Förändringar i Ålandsbankens ledningsgrupp aviserades i juli.
Tony Karlström, chef Kapitalförvaltning, avgår ur
ledningsgruppen den 31 oktober 2016 med anledning av att
han den 1 november 2016 tillträder som verkställande direktör
för Försäkringsaktiebolaget Alandia och Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia.
Birgitta Dahlén, direktör för affärsområde Åland, kommer att
gå i pension den 15 mars 2017 och kommer därmed att avgå ur
ledningsgruppen.
Ersättningsrekryteringar kommer att ske under hösten 2016.
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Ålandsbankens resultat påverkas av omvärldsförändringar som
bolaget själv inte råder över. Bland annat påverkas koncernens
resultatutveckling av makroekonomiska förändringar,
förändringar i det allmänna ränteläget och i börs- och
valutakurser liksom av ökade kostnader på grund av
myndighetsbeslut och -direktiv samt av konkurrenssituationen.
Koncernen eftersträvar en verksamhet med rimliga och
avvägda risker. Koncernen är exponerad mot kreditrisk,
likviditetsrisk, marknadsrisk, operativ risk och verksamhetsrisk.
Banken bedriver inte handel för egen räkning.
Ålandsbanken har ingen direkt exponering mot de så kallade
GIIPS-länderna (Grekland, Italien, Irland, Portugal och Spanien)
eller mot Cypern, Ryssland eller Ukraina.
FRAMTIDSUTSIKTER
Mot bakgrund av utvecklingen på ränte- och aktiemarknaderna
reviderar nu Ålandsbanken sina framtidsutsikter för helåret
2016.
Ålandsbanken förväntar att rörelseresultatet för 2016 kommer
att vara i nivå med eller lägre än 2015. Tidigare var förväntan
att rörelseresultatet skulle vara i nivå med 2015.
Ålandsbanken är beroende av framförallt ränte- och
aktiemarknadernas utveckling. Det finns en tydlig oro gällande
den ekonomiska utvecklingen på flera betydande marknader,
dessutom finns en geopolitisk oro framförallt med anledning
av utvecklingen i Mellanöstern. Av denna anledning finns det
en betydande osäkerhet i nuvarande framtidsprognos.
EKONOMISK INFORMATION
Delårsrapporten för perioden januari-september 2016
publiceras tisdag den 25 oktober 2016.
Mariehamn den 22 juli 2016
STYRELSEN
Ålandsbanken Abp Delårsrapport januari – juni 2016
6
Förteckning över finansiell information
Resultaträkning i sammandrag ............................................................ 8
Övrigt totalresultat i sammandrag ..................................................... 9
Kvartalsvis resultatutveckling ............................................................ 10
Balansräkning i sammandrag ............................................................. 11
Rapport över förändring i eget kapital ............................................. 12
Kassaflödesanalys i sammandrag ...................................................... 13
NOTER
1.
Företagsinformation .................................................................... 14
2. Grund för upprättande av delårsrapporter och väsentliga
redovisningsprinciper ................................................................... 14
3.
Segmentrapport ............................................................................. 15
4. Förändringar i koncernstrukturen ............................................... 17
5. Räntenetto ...................................................................................... 17
6. Provisionsnetto .............................................................................. 17
7.
Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde ................. 18
8. Övriga kostnader .......................................................................... 18
9. Nedskrivning av krediter och andra åtaganden ..................... 19
10. Utlåning till allmänheten och offentlig
sektor enligt ändamål ................................................................... 19
11. Osäkra fordringar och nedskrivningar .................................... 20
12. Inlåning från allmänheten och offentlig sektor, inklusive
masskuldebrevslån och bankcertifikat ..................................... 21
13. Emitterade skuldebrev.................................................................. 21
14. Derivatinstrument ........................................................................ 22
15. Finansiella instrument till verkligt värde ................................. 23
16. Förbindelser utanför balansräkningen ..................................... 24
17. Kvittning av finansiella tillgångar och skulder........................ 25
18. Ställda säkerheter ......................................................................... 26
19. Kapitaltäckning ............................................................................. 26
Ålandsbanken Abp Delårsrapport januari – juni 2016
7
Resultaträkning i sammandrag
Kv 2
2016
Kv 1
2016
%
Kv 2
2015
%
5
6
13,5
10,8
13,9
11,3
-3
-5
12,9
11,9
5
-9
27,5
22,1
25,6
24,7
7
-11
7
1,9
3,7
0,2
30,1
1,5
3,2
0,6
30,6
25
16
-67
-1
1,6
4,2
0,0
30,6
14
-12
4,1
8,5
0,1
63,0
-18
-19
-2
3,4
6,8
0,9
60,7
-14,7
-7,7
-1,5
-23,8
-14,2
-6,4
-1,5
-22,2
3
20
-5
7
-14,1
-6,7
-1,7
-22,5
4
15
-14
6
-28,9
-14,1
-3,0
-46,0
-27,8
-13,9
-3,6
-45,3
4
1
-16
2
6,3
8,4
-25
8,1
-22
14,7
17,8
-17
-1,7
4,6
-0,4
8,0
-42
-0,3
7,8
-41
-2,1
12,6
-0,5
17,3
-27
Inkomstskatt
Räkenskapsperiodens resultat
-1,1
3,5
-1,7
6,3
-34
-45
-1,6
6,2
-31
-44
-2,8
9,8
-3,3
14,0
-16
-30
Hänförligt till:
Innehav utan bestämmande inflytande
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp
0,0
3,5
0,0
6,3
-45
0,0
6,2
-44
0,0
9,8
0,0
14,0
-30
0,23
0,41
-45
0,41
-40
0,64
0,92
-30 Ålandsbanken Abp Delårsrapport januari – juni 2016
8
Koncernen
Not
1.1-30.6. 1.1-30.6.
2016
2015
%
miljoner euro
Räntenetto
Provisionsnetto
Nettoresultat finansiella poster till verkligt
värde
IT-intäkter
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Summa kostnader
8
Resultat före nedskrivningar
Nedskrivning av krediter och andra
åtaganden
Rörelseresultat
Resultat per aktie, euro
9
-4
Övrigt totalresultat i sammandrag
Koncernen
Kv 2
2016
Kv 1
2016
%
Kv 2
2015
%
3,5
6,3
-45
6,2
-44
5,3
-5,2
0,8
-0,8
0,9
-1,1
2,2
-0,8
-0,1
0,0
0,3
0,0
0,4
0,0
-32
0
-0,3
0,0
1,1
0,0
1,0
1.1-30.6. 1.1-30.6.
2016
2015
%
miljoner euro
Räkenskapsperiodens resultat
Kassaflödessäkring
Vinster/förluster uppkomna under perioden
Omfört till resultaträkningen
Tillgångar som kan säljas
Vinster/förluster uppkomna under perioden
Omfört till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser
Vinster/förluster uppkomna under perioden
varav säkring av nettoinvesteringar i
utlandsverksamhet
Omfört till resultaträkningen
Skatt på poster som har eller kan komma att
omklassificeras till resultaträkningen
14,0
-2,1
2,0
6,1
-6,1
-3,9
3,7
-4,9
0,0
3,1
-1,9
-2,3
-1,6
0,0
0,0
0,1
0
0,6
0,0
-0,5
0,0
-96
-0,5
0,0
-0,2
1,0
0,0
0,8
-0,2
-0,2
0,7
-2,9
-30
21
0
-0,1
0,0
0,0
-0,4
0,0
-0,3
-83
varav kassaflödessäkringar
varav tillgångar som kan säljas
varav säkring av nettoinvestering i
utlandsverksamhet
-0,1
-0,1
-32
Poster som har eller kan komma att
omklassificeras till resultaträkningen
-0,3
0,9
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner
Skatt på poster som inte kan komma att
omklassificeras till resultaträkningen
Poster som inte kan komma att omklassificeras
till resultaträkningen
-1,4
-2,3
-37
2,3
-3,7
1,5
0,3
0,5
-37
-0,5
0,7
-0,3
-1,1
-1,8
-37
1,8
-3,0
1,2
Övrigt totalresultat
-1,4
-0,9
64
-2,0
-28
-2,3
-1,8
30
2,1
5,4
-62
4,2
-51
7,5
12,2
-38
0,0
2,1
0,0
5,4
-62
0,0
4,2
-51
0,0
7,5
0,0
12,2
-38 Ålandsbanken Abp Delårsrapport januari – juni 2016
9
Räkenskapsperiodens totalresultat
Hänförligt till:
Innehav utan bestämmande inflytande
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp
-60
26
9,8
0,1
-3,8
-92
-95
Kvartalsvis resultatutveckling
Koncernen
Kv 2 2016
Kv 1 2016
Kv 4 2015
Kv 3 2015
Kv 2 2015
13,5
10,8
1,9
3,7
0,2
30,1
13,9
11,3
1,5
3,2
0,6
30,6
14,8
11,2
2,5
3,9
0,1
32,4
13,6
10,5
1,5
3,7
0,1
29,4
12,9
11,9
1,6
4,2
0,0
30,6
-14,7
-7,7
-1,5
-23,8
-14,2
-6,4
-1,5
-22,2
-15,1
-8,0
-1,6
-24,7
-13,2
-6,7
-1,7
-21,6
-14,1
-6,7
-1,7
-22,5
Resultat före nedskrivningar
6,3
8,4
7,8
7,8
8,1
Nedskrivning av krediter och andra åtaganden
Rörelseresultat
-1,7
4,6
-0,4
8,0
-1,1
6,6
-1,4
6,4
-0,3
7,8
Inkomstskatt
Räkenskapsperiodens resultat
-1,1
3,5
-1,7
6,3
-1,3
5,3
-1,3
5,1
-1,6
6,2
Hänförligt till:
Innehav utan bestämmande inflytande
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp
0,0
3,5
0,0
6,3
0,0
5,3
0,0
5,1
0,0
6,2
miljoner euro
Räntenetto
Provisionsnetto
Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde
IT-intäkter
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Summa kostnader
Ålandsbanken Abp Delårsrapport januari – juni 2016
10
Balansräkning i sammandrag
Koncernen
Not
30.6.2016
31.12.2015
%
30.6.2015
%
356
537
84
3 629
1
0
26
13
24
0
1
5
24
18
4 718
199
633
45
3 617
1
1
19
10
24
0
1
4
24
24
4 602
79
-15
87
0
29
-96
33
32
-1
0
35
7
2
-25
3
249
827
149
3 515
1
1
19
9
25
0
0
5
26
25
4 851
43
-35
-44
3
-17
-96
37
46
-7
-4
253
2 771
1 313
23
0
20
60
0
28
38
4 506
322
2 517
1 412
19
1
17
33
0
26
43
4 389
-21
10
-7
24
-86
14
81
-100
8
-10
3
365
2 575
1 549
28
0
16
42
0
30
46
4 651
-31
8
-15
-17
65
24
42
-100
-7
-17
-3
Eget kapital och innehav utan bestämmande
inflytande
Aktiekapital
Överkursfond
Reservfond
Fond för verkligt värde
Egna aktier
Fond för fritt eget kapital
Balanserat resultat
Aktieägarnas andel av kapitalet
42
33
25
2
0
26
85
212
42
33
25
1
0
25
87
213
0
0
0
56
-100
3
-2
0
41
33
25
-1
0
25
77
200
0
0
0
-100
4
11
6
Andel av eget kapital för innehav utan
bestämmande inflytande
Summa eget kapital
0
212
0
213
4
0
0
200
17
6
4 718
4 602
3
4 851
-3 miljoner euro
Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker
Hos centralbanker belåningsbara skuldebrev
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänhet och offentlig sektor
Aktier och andelar
Andelar i intresseföretag
Derivatinstrument
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Förvaltningsfastigheter
Aktuella skattefordringar
Uppskjutna skattefordringar
Övriga tillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa tillgångar
Skulder
Skulder till kreditinstitut
Skulder till allmänhet och offentlig sektor
Emitterade skuldebrev
Derivatinstrument
Aktuella skatteskulder
Uppskjutna skatteskulder
Övriga skulder
Avsättningar
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Efterställda skulder
Summa skulder
Summa skulder och eget kapital
10, 11
14
12
12, 13
14
12
Ålandsbanken Abp Delårsrapport januari – juni 2016
-7
-7
-25
-3
11
Rapport över förändring i eget kapital
Koncernen
miljoner euro
Eget kapital 31.12.2014
Periodens resultat
Övriga totalresultat
Överlåtelse av egna
aktier
Dividendutdelning
Aktiesparprogram
Förvärv från innehav
utan bestämmande
inflytande1
Eget kapital 30.06.2015
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Aktiesparprogram
Eget kapital 31.12.2015
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Dividendutdelning
Incitamentsprogram
Aktiesparprogram
Eget kapital 30.06.2016
1
Aktiekapital
ÖverFond för
kurs- Reserv- Säkrings- verkligt
fond
fond
reserv
värde
Omräkningsdifferens
Fond för
Egna fritt eget Balanserat
aktier
kapital
resultat
Aktie- Andel av eget
ägarnas
kapital för
andel av innehav utan
eget bestämmande
kapital
inflytande
29,1
0,0
0,0
32,7
0,0
0,0
25,1
0,0
0,0
-0,5
0,0
-0,1
2,7
0,0
-3,1
0,0
0,0
0,3
-0,2
0,0
0,0
24,6
0,0
0,0
80,6
14,0
1,2
194,2
14,0
-1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-5,8
0,1
0,2
-5,8
0,1
12,3
41,4
0,0
0,0
0,1
41,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
41,6
0,0
32,7
0,0
0,0
0,0
32,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32,7
0,0
25,1
0,0
0,0
0,0
25,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,1
0,0
-0,6
0,0
0,2
0,0
-0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,4
0,0
-0,4
0,0
1,5
0,0
1,1
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
0,3
0,0
0,1
0,0
0,4
0,0
-0,3
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
-0,1
0,0
0,0
0,0
-0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
24,6
0,0
0,0
0,4
25,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,4
25,6
-13,2
76,8
10,4
0,2
0,1
87,4
9,8
-3,0
-9,2
0,0
0,2
85,3
-0,9
200,0
10,4
2,0
0,6
212,9
9,8
-2,3
-9,2
0,4
0,7
212,2
0,0
-1,3
0,0
0,2
-7,1
0,1
-0,4
-1,3
0,0 200,0
0,0 10,4
0,0
2,0
0,0
0,6
0,0 212,9
0,0
9,8
0,0 -2,3
0,0 -9,2
0,0
0,4
0,0
0,7
0,0 212,2
Avser fusionen mellan Ålandsbanken Abp och Ålandsbanken Asset Management Ab.
Ålandsbanken Abp Delårsrapport januari – juni 2016
Total
1,7 195,9
0,0 14,0
0,0
-1,8
12
Kassaflödesanalys i sammandrag
Koncernen
1.1-30.6. 2016 1.1-31.12. 2015
1.1-30.6. 2015
miljoner euro
Kassaflöde från löpande verksamhet
Rörelseresultat
Justering för ej kassaflödespåverkande poster i rörelsevinsten
Resultat från investeringsverksamheten
Betalda inkomstskatter
Förändring i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Kursdifferens i likvida medel
Förändring i likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
Förändring i likvida medel
12,6
5,4
0,5
-1,6
295,7
312,6
-7,0
-101,8
-1,4
202,3
232,9
435,3
202,3
30,3
17,6
-0,1
-1,5
-163,3
-116,9
-4,2
141,5
0,9
21,2
17,3
5,3
0,0
-1,3
-84,1
211,8
232,9
21,2
Ålandsbanken Abp Delårsrapport januari – juni 2016
-62,9
-2,0
238,5
0,8
174,4
211,8
386,2
174,4 13
Noter till koncernens delårsrapport
1. Företagsinformation
Ålandsbanken Abp är ett finländskt publikt aktiebolag med
huvudkontor i Mariehamn. Ålandsbanken Abp är en affärsbank med
sammanlagt 13 kontor. Koncernen är genom dotterbolaget Crosskey
Banking Solutions Ab Ltd även leverantör av moderna
bankdatasystem för mindre och medelstora banker.
Moderbolagets huvudkontor har följande registrerade adress:
Ålandsbanken Abp
Nygatan 2
AX-22100 Mariehamn
Ålandsbanken Abp:s aktier är föremål för handel på Nasdaq Helsinki
Oy.
Delårsrapporten för räkenskapsperioden 1.1–30.6.2016 har godkänts
av styrelsen den 21 juli 2016.
2. Grund för upprättande av delårsrapport och
väsentliga redovisningsprinciper
GRUND FÖR UPPRÄTTANDE AV DELÅRSRAPPORT
Delårsrapporten för perioden 1.1–30.6.2016 har uppgjorts i enlighet
med de internationella redovisningsstandarderna (International
Financial Reporting Standards, IFRS) samt IAS 34 Delårsrapportering,
sådana de antagits av EU.
Delårsrapporten innehåller inte all information och alla noter som
krävs vid ett årsbokslut och bör läsas gemensamt med koncernens
årsbokslut per den 31.12.2015.
Tabeller visar korrekt avrundande siffror på alla enskilda rader. Detta
innebär dock att summering inte går att göra av de avrundade
värdena.
Som engångsposter definieras resultateffekter vid avyttring av
verksamheter och strategiska aktieinnehav samt
omstruktureringskostnader i samband med större
organisationsförändringar och nedläggning av verksamheter.
VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER
De väsentliga redovisningsprinciper som har använts vid upprättande
av delårsrapporten är de samma som de som användes vid
upprättande av årsbokslutet per den 31.12.2015.
KOMMANDE FÖRÄNDRINGAR
International Accounting Standards Board (IASB) publicerade den
24.7.2014 IFRS 9 Finansiella instrument som skall ersätta IAS 39
Finansiella instrument: Redovisning och värdering. IFRS 9 Finansiella
instrument innehåller nya utgångspunkter för klassificering och
värdering av finansiella instrument, en framåtblickande
nedskrivningsmodell (expected loss) och förenklade förutsättningar
för säkringsredovisning. De kategorier för finansiella tillgångar som
finns i IAS 39 ersätts av tre kategorier, där värdering antingen sker
till upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde via övrigt totalresultat
eller verkligt värde via resultatet. Indelningen i de tre kategorierna
görs utifrån företagets affärsmodell för de olika innehaven
respektive egenskaperna på de kassaflöden som tillgångarna ger
upphov till.
Möjligheten att tillämpa den s.k. ”verkligt värde-option” som anges i
IAS 39 behålls för skuldinstrument i de fall detta eliminerar eller
väsentligen reducerar en mismatch i redovisningen. För eget
kapitalinstrument är utgångpunkten att värdering ska ske till verkligt
värde via resultatet med en valmöjlighet att istället redovisa
värdeförändringar i instrument som inte innehas för handel i övrigt
totalresultat. Vad det gäller de delar som berör finansiella skulder
överensstämmer merparten med de tidigare reglerna i IAS 39
förutom vad avser finansiella skulder som frivilligt värderas till
verkligt värde enligt den s.k. ”verkligt värde option”. För dessa
skulder ska värdeförändringen delas upp på förändringar som är
hänförliga till egen kreditvärdighet respektive på förändringar i
referensränta.
Den nya nedskrivningsmodellen kommer att kräva en redovisning av
ett års förväntad förlust redan vid den initiala redovisningen och vid
en väsentlig ökning av kreditrisken så ska nedskrivningsbeloppet
motsvara de kreditförluster som förväntas uppkomma under den
återstående löptiden. De nya reglerna kring säkringsredovisning
innebär bland annat förenklingar av effektivitetstester samt utökning
av vad som är tillåtna säkringsinstrument och säkrade poster.
Standarden träder ikraft 1.1.2018 och tidigare tillämpning är tillåten
givet att EU har antagit standarden. Ålandsbanken utvärderar
inverkan på den finansiella rapporteringen, koncernens
balansräkning, resultaträkning och kapitaltäckning.
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Syftet med en ny
intäktsstandard är att ha en enda principbaserad standard för
samtliga branscher som ska ersätta befintliga standarder och
uttalanden om intäkter. Enligt IFRS 15 ska företagen redovisa intäkter
till ett belopp som återspeglar den ersättning ett företag förväntar
sig ha rätt att erhålla i utbyte mot att det överför varor eller tjänster
till en kund. Intäktsstandarden ger även utökade upplysningskrav.
IFRS 15 träder ikraft 1.1.2018 och tidigare tillämpning är tillåten givet
att EU har antagit standarden. Ålandsbanken utvärderar ännu
inverkan på koncernens finansiella rapporter.
Övriga nya och ändrade IFRS med framtida tillämpning förväntas inte
komma att ha någon väsentlig effekt på Ålandsbankens finansiella
rapporter.
- Ändrad IFRS 11 Samarbetsarrangemang: Redovisning av förvärv av
andelar i en gemensam verksamhet.
- IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts*
- IFRS 16 Leases*
- Ändrad IAS 1 Utformning av finansiella rapporter: Disclosure
Initiative. Ändringen innebär att en betoning görs att
utgångspunkten ska vara väsentlighet gällande upplysningar.
- Ändrad IAS 7 Kassaflödesanalys: Disclosure Initiative*. Ändringen
medför nya upplysningskrav som hjälper användarna att bedöma de
finansiella effekterna av förändringarna i kassaflöde från den
finansiella verksamheten.
- Ändrad IAS 16 och IAS 38: Clarification of Acceptable Methods of
Depreciation and Amortisation
- Ändrad IAS 19 Ersättningar till anställda: Defined Benefit Plans:
Employee Contributions
(* Har ännu inte godkänts av EU)
UPPSKATTNINGAR OCH VÄRDERINGAR
Upprättande av delårsrapport i enlighet med IFRS kräver att
företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör
antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna
och de redovisade beloppen för tillgångar och skulder, intäkter och
kostnader, samt upplysningar om förbindelser. Även om gjorda
uppskattningar bygger på företagsledningens bästa vetande om
aktuella händelser och åtgärder, kan utfallet avvika från
uppskattningarna.
Ålandsbanken Abp Delårsrapport januari – juni 2016
14
3. Segmentrapport
Ålandsbanken rapporterar segmentrapporten i enlighet med IFRS 8, vilket innebär att segmentrapporten speglar den information som
ledningen i koncernen erhåller.
Private Banking innefattar Private Banking-verksamheten på Åland, i Finland och i Sverige. Premium Banking innefattar verksamheten inom
samtliga kundsegment exklusive Private Banking på Åland, i Finland och i Sverige. Kapitalförvaltning innefattar koncernens
kapitalförvaltningsorganisation i Finland och i Sverige inklusive Ålandsbanken Fondbolag Ab. IT innefattar dotterbolaget Crosskey Banking
Solutions Ab Ltd inklusive S-Crosskey Ab. Koncernfunktioner och övrigt innefattar alla centrala funktioner inom koncernen inklusive Treasury
samt dotterbolaget Ab Compass Card Oy Ltd.
Koncernen
1.1-30.6. 2016
Private Premium
Banking Banking
Kapitalförvaltning
Koncernfunktioner och
övrigt
IT
Elimineringar
Totalt
13,5
11,9
11,8
5,7
0,0
4,4
0,0
0,0
2,1
0,2
0,1
0,0
27,5
22,1
0,3
0,3
0,0
2,8
0,0
25,7
0,1
17,8
0,0
4,4
0,0
14,7
0,1
14,7
0,1
-7,8
-0,9
-8,6
3,4
6,8
0,9
60,7
-5,6
-2,5
-0,1
-8,7
-3,6
-2,3
-0,3
-8,4
-2,6
-1,0
0,0
-0,6
-8,0
-4,8
-1,5
0,0
-0,2
7,6
0,4
0,0
-16,9
-14,5
-4,2
-14,4
-8,9
-10,5
-1,5
17,6
-0,5
-3,8
7,8
-28,9
-13,6
-3,0
0,0
-0,5
-46,0
Resultat före nedskrivningar
8,8
3,3
0,2
0,3
2,9
-0,8
14,7
Nedskrivning av krediter och
andra åtaganden
Rörelseresultat
0,0
8,8
-1,8
1,5
0,2
0,3
-0,3
2,5
-0,8
-2,1
12,6
-1,8
-0,3
0,0
-0,1
-0,6
7,0
1,2
0,1
0,2
2,0
-0,8
9,8
1 578
1 529
4 569
636
70
2 030
1 304
744
602
88
12
3 778
12
2
42
56
-20
-7
-2 763
41
11
208
41
3 629
2 894
6 328
1 500
212
20,0
0,66
2,7
0,81
0,96
4,9
0,98
9,1
0,57
9,2
0,76
0,06
0,00
1,40
0,19
3,58
1,36
0,85
0,12
miljoner euro
Räntenetto
Provisionsnetto
Nettoresultat finansiella
poster till verkligt värde
IT-intäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Intern kostnadsfördelning
Poster av engångskaraktär
Summa kostnader
Inkomstskatt
Räkenskapsperiodens resultat
hänförligt till aktieägarna i
Ålandsbanken Abp
Affärsvolymer
Utlåning till allmänheten
Inlåning från allmänheten
Placeringsvolym
Riskexponeringsbelopp
Aktieägarnas andel av eget kapital
Nyckeltal
Avkastning på eget kapital, % (ROE)
K/I-tal
Andel fordringar med förfallna
belopp > 90 dagar, brutto %
Kreditförlustnivå, %
1,5
6,6
-2,8
Ålandsbanken Abp Delårsrapport januari – juni 2016
15
Koncernen
miljoner euro
Räntenetto
Provisionsnetto
1.1-30.6. 2015
Private Premium
Banking Banking
Kapitalförvaltning
Koncernfunktioner och
IT
övrigt
Elimineringar
Totalt
12,8
13,4
11,6
5,6
0,0
4,9
0,0
0,0
1,1
0,9
0,1
0,0
25,6
24,7
0,0
16,1
0,0
16,0
3,5
0,0
-7,6
-0,2
-7,7
4,1
8,5
0,1
63,0
Nettoresultat finansiella
poster till verkligt värde
IT-intäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter
0,3
0,4
0,0
0,0
26,6
0,0
17,6
0,1
5,0
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Intern kostnadsfördelning
Summa kostnader
-5,5
-2,1
-0,1
-8,3
-16,0
-3,4
-2,0
-0,4
-8,5
-14,2
-2,4
-1,1
0,0
-0,9
-4,4
-15,1
-8,4
-9,2
-2,3
17,6
-2,3
Resultat före nedskrivningar
10,5
3,4
0,7
0,9
Nedskrivning av krediter och
andra åtaganden
Rörelseresultat
0,3
10,8
-0,6
2,8
0,7
-2,2
-0,6
8,6
Inkomstskatt
Räkenskapsperiodens resultat
hänförligt till aktieägarna i
Ålandsbanken Abp
Affärsvolymer
Utlåning till allmänheten
Inlåning från allmänheten
Placeringsvolym
Riskexponeringsbelopp
Aktieägarnas andel av eget kapital
Nyckeltal
Avkastning på eget kapital, % (ROE)
K/I-tal
Andel fordringar med förfallna
belopp > 90 dagar, brutto %
Kreditförlustnivå, %
-8,0
-5,3
-1,7
0,1
5,5
6,7
-27,8
-13,9
-3,6
0,0
-45,3
3,3
-1,0
17,8
0,9
-0,1
3,1
-1,0
-0,5
17,3
-0,1
-0,2
-0,2
2,2
0,5
0,7
2,9
-1,0
14,0
1 573
1 429
4 850
691
65
1 912
1 202
758
615
81
7
3 601
12
2
49
124
-19
-7
-2 514
41
9
261
43
3 515
2 755
6 696
1 619
200
23,6
0,60
5,5
0,81
0,87
15,2
0,94
18,3
0,41
14,2
0,72
0,07
-0,04
1,97
0,07
2,05
0,53
1,13
0,03
5,8
0,9
-3,3
Ålandsbanken Abp Delårsrapport januari – juni 2016
16
4. Förändringar i koncernstrukturen
Ålandsbankens ägarandel i Ålands Investerings Ab har minskat från 36,17 till 19,97 procent, varför bolaget inte längre redovisas som ett
intresseföretag.
5. Räntenetto
Kv 2
2016
Kv 1
2016
%
Kv 2
2015
%
0,0
16,5
0,4
0,1
16,9
0,1
17,1
0,5
0,0
17,7
-49
-4
-25
38
-5
0,0
17,4
0,7
0,1
18,2
80
-5
-48
-49
-7
0,1
33,6
0,8
0,1
34,7
0,1
35,0
1,5
0,2
36,8
-0,4
-0,3
-1,6
-1,4
-0,2
-0,2
-3,8
42
25
-20
-15
-3
-26
-11
-0,3
-0,1
-2,0
-2,6
-0,2
-0,2
-5,3
89
Allmänhet och offentlig sektor
Emitterade skuldebrev
Efterställda skulder
Övriga räntekostnader
Summa räntekostnader
-0,6
-0,4
-1,3
-1,2
-0,2
-0,1
-3,4
-35
-55
1
-36
-36
-0,9
-0,7
-2,9
-2,5
-0,5
-0,3
-7,2
-0,8
-0,1
-4,2
-5,4
-0,5
-0,4
-11,2
-30
-54
1
-14
-36
Räntenetto
13,5
13,9
-3
12,9
5
27,5
25,6
7
Placeringsmarginal, procent2
1,16
1,18
1,16
1,13
Koncernen
1.1-30.6. 1.1-30.6.
2016
2015
%
miljoner euro
Ränteintäkter
Kreditinstitut och centralbanker
Allmänheten och offentliga sektor
Skuldebrev
Övriga ränteintäkter
Summa ränteintäkter
Räntekostnader
Kreditinstitut och centralbanker
varav negativa ränteintäkter 1
1
2
1,12
-4
-44
-57
-6
26
Negativa ränteintäkter från placeringar hos kreditinstitut och centralbanker redovisas som räntekostnader.
Placeringsmarginal definieras som räntenetto i förhållande till genomsnittlig balansomslutning
6. Provisionsnetto
Kv 2
2016
Kv 1
2016
Inlåning
Utlåning
Betalningsförmedling
Fondprovisioner
Förvaltningsprovisioner
Värdepappersförmedling
Försäkringsprovisioner
Övriga provisioner
Summa provisionsintäkter
0,2
0,9
1,9
4,9
2,5
2,3
0,1
0,8
13,5
0,2
1,1
2,0
4,9
2,6
2,8
0,0
0,6
14,2
5
-14
-7
-1
-4
-18
Betalningsprovisionskostnader
Fondprovisionskostnader
Förvaltningsprovisionskostnader
Värdepappersprovisionskostnader
Övriga provisionskostnader
Summa provisionskostnader
-1,1
-0,7
-0,2
-0,5
-0,2
-2,7
Provisionsnetto
10,8
Koncernen
Kv 2
2015
%
35
-5
0,2
1,1
2,3
4,8
2,7
2,9
0,1
0,8
14,9
4
-7
-18
1
-10
-22
16
-6
-9
0,4
2,0
3,9
9,8
5,0
5,0
0,1
1,4
27,7
0,4
2,2
4,5
9,9
5,1
6,5
0,1
1,4
30,1
2
-4
-14
0
-1
-23
-3
-6
-8
-1,2
-0,6
-0,3
-0,5
-0,3
-2,9
-10
6
-13
-4
-15
-6
-1,2
-0,6
-0,5
-0,5
-0,3
-3,0
-7
9
-51
1
-10
-10
-2,3
-1,3
-0,5
-0,9
-0,5
-5,5
-2,3
-0,9
-0,7
-0,9
-0,6
-5,4
2
48
-27
0
-13
3
11,3
-5
11,9
-9
22,1
24,7
-11
%
1.1-30.6. 1.1-30.6.
2016
2015
%
miljoner euro
Ålandsbanken Abp Delårsrapport januari – juni 2016
17
7. Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde
Kv 2
2016
Kv 1
2016
%
Kv 2
2015
0,0
0,0
-0,1
-0,1
0,0
0,0
-0,5
0,2
-81
-74
-0,1
0,0
0,8
-0,4
-0,2
-0,3
-24
Säkringsredovisning
2,0
-1,4
0,6
6,1
-5,8
0,3
Nettointäkter från valutaverksamhet
0,4
Nettointäkter från finansiella tillgångar som
kan säljas
Summa
Koncernen
%
1.1-30.6. 1.1-30.6.
2016
2015
%
miljoner euro
Värderingskategori verkligt värde via resultaträkningen
Skuldebrev
Aktier och andelar
Derivatinstrument
Lånefordringar
Värderingskategori verkligt värde via
resultaträkningen
-78
0,0
0,0
-0,6
0,1
-0,1
0,1
1,1
-0,7
0,3
-0,6
0,4
-67
-76
95
-6,8
7,1
0,3
8,2
-7,2
1,0
-5,8
5,7
-0,1
0,8
-46
1,0
1,2
2,1
-46
1,1
0,7
46
0,0
1,8
1,6
15
1,9
1,5
25
1,6
14
3,4
4,1
-18
Kv 2
2016
Kv 1
2016
%
Kv 2
2015
%
1.1-30.6. 1.1-30.6.
2016
2015
%
2,8
1,2
0,6
0,6
0,5
0,4
0,4
0,0
2,2
-1,2
7,7
2,7
1,5
0,5
0,6
0,6
0,3
0,5
0,0
1,7
-1,9
6,4
5
-17
17
0
-5
12
-14
58
33
-40
20
2,7
1,3
0,7
0,6
0,5
0,4
0,4
0,0
1,4
-1,3
6,7
5
-4
-10
-2
2
2
5
34
63
-7
15
-74
0
Säkringsredovisning
varav säkringsinstrument
varav säkrad post
-60
8. Övriga kostnader
Koncernen
miljoner euro
IT-kostnader (exklusive informationstjänster)
Lokal och fastighetskostnader
Marknadsföringskostnader
Informationstjänster
Personalrelaterade kostnader
Resekostnader
Köpta tjänster
Insättargarantiavgift
Övriga kostnader
Tillverkning för eget bruk
Summa
5,5
2,7
1,2
1,2
1,1
0,7
0,9
0,0
3,9
-3,1
14,1
5,2
2,6
1,4
1,2
1,1
0,7
1,1
0,0
2,9
-2,3
13,9
Ålandsbanken Abp Delårsrapport januari – juni 2016
6
5
-14
2
-6
4
-25
34
35
1
18
9. Nedskrivningar av krediter och andra åtaganden
Koncernen
Kv 2
2016
Kv 1
2016
%
Kv 2
2015
%
1.1-30.6. 1.1-30.6.
2016
2015
%
miljoner euro
Bortskrivningar
Periodens konstaterade förluster
Återvinning av konstaterade förluster
Summa
0,2
-0,2
0,0
0,5 -60
-0,1 100
0,4 -100
5,1 -96
-0,1 100
5,0 -100
0,7
-0,3
0,4
5,4
-0,1
5,3
Specifika reserveringar för individuellt
värderade fordringar
Nya och ökade nedskrivningar
Återfört från tidigare gjorda reserveringar
Utnyttjat för konstaterade förluster
Summa
1,7
-0,1
0,0
1,6
0,8
-0,7 -86
-0,2 -100
-0,1
0,9
89
-0,3 -67
-5,0 -100
-4,5
2,5
-0,8
-0,2
1,5
1,3
-0,6
-5,2
-4,5
Periodens nettoreserveringar för gruppvist
värderade fordringar
0,2
0,1
-0,3
0,3
-0,3
Periodens nettoreserveringar för
räntefordringar
0,0
0,0
0,0
-0,1
0,0
Kreditförluster, netto
1,7
0,4
0,3
2,1
0,5
Kreditförlustnivå, %
0,19
0,05
0,04
0,12
0,03
100
-87
-92
92
33
-96
10. Utlåning till allmänhet och offentlig sektor enligt ändamål
Koncernen
miljoner euro
30.6.2016
31.12.2015
% 30.6.2015
Utlåning före
Utlåning efter Utlåning efter
Reserveringar
reserveringar
reserveringar reserveringar
Utlåning efter
reserveringar
Privatpersoner
Bostäder
Värdepapper och övriga placeringar
Näringsverksamhet
Övrig privathushållning
Summa privatpersoner
1 807
373
133
190
2 503
-3
0
-1
-2
-5
1 805
373
133
189
2 498
1 736
371
134
199
2 440
4
0
-1
-5
2
1 641
338
132
195
2 306
10
10
0
-3
8
Företag
Sjöfart
Handel
Bostadsverksamhet
Övrig fastighetsverksamhet
Finans- och försäkringsverksamhet
Hotell- och restaurangverksamhet
Övrig serviceverksamhet
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Byggnadsverksamhet
Övrig industriverksamhet
Summa företag
59
42
284
347
181
24
105
12
30
34
1 117
0
-1
-1
-2
0
0
-4
0
0
0
-8
58
41
283
345
181
23
101
12
30
34
1 109
61
42
319
344
176
23
105
19
32
35
1 156
-4
-3
-11
0
3
1
-4
-36
-6
-2
-4
64
50
347
325
190
24
109
13
31
38
1 190
-8
-20
-18
6
-5
-5
-7
-4
-2
-9
-7
Offentlig sektor och ideella organisationer
22
0
22
21
5
19
19
Summa offentlig sektor och ideella
organisationer
22
0
22
21
5
19
19
3 643
-14
3 629
3 617
0
3 515
3
Summa utlåning
Ålandsbanken Abp Delårsrapport januari – juni 2016
%
19
11. Osäkra fordringar och nedskrivningar
Koncernen
30.6.2016
31.12.2015
%
30.6.2015
%
23,7
9,9
13,8
0,65
31,4
10,5
20,8
0,87
-25
-7
-34
-25
22,9
7,7
15,2
0,65
3
28
-9
0
Reserveringar för individuellt värderade fordringar
varav privatpersoner
varav företag
Osäkra fordringar, netto
Reserveringsgrad för osäkra fordringar, %
12,1
3,9
8,2
11,6
51,1
10,6
4,1
6,6
20,8
33,8
14
-4
25
-44
51
9,8
4,1
5,7
13,1
42,8
24
-5
44
-12
19
Reserveringar för gruppvist värderade fordringar
varav privatpersoner
varav företag
Total reserveringsgrad för osäkra fordringar, %
1,5
0,2
1,3
57,5
1,2
1,1
0,1
37,8
21
-82
23
-78
52
1,2
0,9
0,3
48,2
Fordringar med förfallna belopp > 90 dagar, brutto
varav privatpersoner
varav företag
Reserveringar för individuellt värderade fordringar
Bokfört värde efter beaktande av individuella
reserveringar
Andel fordringar med förfallna belopp > 90 dagar,
brutto %
31,0
15,6
15,4
-11,5
41,1
19,4
21,7
-9,2
-25
-20
-29
25
39,9
15,3
24,4
-9,5
-22
2
-37
21
19,5
32,0
-39
30,4
-36
0,85
1,13
-25
1,13
-25
miljoner euro
Osäkra fordringar, brutto
varav privatpersoner
varav företag
Andel osäkra fordringar, %
Ålandsbanken Abp Delårsrapport januari – juni 2016
19
20
12. Inlåning från allmänheten och offentlig sektor, inklusive masskuldebrev och bankcertifikat
Koncernen
30.6.2016
31.12.2015
%
30.6.2015
%
2 596
176
2 771
2 330
186
2 517
11
-6
10
2 289
286
2 575
13
-39
8
63
22
38
123
69
47
43
159
-9
-53
-10
-22
82
52
46
180
-24
-57
-17
-32
2 894
2 675
8
2 755
5
30.6.2016
31.12.2015
%
30.6.2015
%
242
958
90
22
1 313
250
959
156
47
1 412
-3
0
-42
-53
-7
291
1 044
163
52
1 549
-17
-8
-45
-57
-15
miljoner euro
Depositioner från allmänheten och offentliga samfund
Avista
Tidsbundna depositioner
Summa depositioner
Bankcertifikat till allmänheten1
Indexobligationer (strukturerade produkter)
Riskdebenturer
Summa masskuldebrev och bankcertifikat
Summa inlåning
1) I denna post ingår inte skuldebrev tecknade av kreditinstitut
13. Emitterade skuldebrev
Koncernen
miljoner euro
Bankcertifikat
Säkerställda obligationer
Seniora icke-säkerställda obligationer
Indexobligationer (strukturerade produkter)
Summa
Ålandsbanken Abp Delårsrapport januari – juni 2016
21
14. Derivatinstrument
Koncernen
30.6.2016
31.12.2015
Nominellt belopp/löptid
miljoner euro
Positiva
marknadsvärden
Negativa
marknadsvärden
Nominellt
belopp
Positiva
marknadsvärden
Negativa
marknadsvärden
under 1 år
1-5 år
över 5 år
Nominellt
belopp
12
10
2
0
63
0
0
0
23
0
0
0
98
10
2
0
4
0
0
0
7
0
0
0
130
10
11
8
2
0
0
0
4
0
0
0
216
2
0
218
0
0
184
1
1
4
2
0
246
7
4
21
97
0
0
0
23
10
6
21
367
1
0
0
6
0
1
0
8
35
23
21
422
2
0
1
5
0
2
1
7
10
10
375
375
97
97
482
482
21
21
0
0
494
494
13
13
1
1
106
106
143
143
0
0
249
249
-1
-1
15
15
256
256
1
1
11
11
29
29
0
0
0
0
29
29
0
0
0
0
26
26
0
0
0
0
392
615
120
1 127
26
23
1 198
19
19
10
261
3
274
5
1
10
0
0
Derivat för handel
Ränterelaterade kontrakt
Ränteswappar
Räntefuturer
Ränteoptioner - köpta
Ränteoptioner - sålda
Valutarelaterade kontrakt
Valutaterminer
Aktierelaterade kontrakt
Aktieoptioner - köpta
Aktieoptioner - utfärdade
Övriga derivatkontrakt
Summa
Derivat för marknadsvärdesäkring
Ränterelaterade kontrakt
Ränteswappar
Summa
Derivat för kassaflödessäkring
Ränterelaterade kontrakt
Ränte- och valutaswappar
Summa
Derivat för säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet
Valutarelaterade kontrakt
Valutaswappar
Summa
Summa derivatinstrument
varav clearat OTC
varav clearat övrigt
Ålandsbanken Abp Delårsrapport januari – juni 2016
22
15. Finansiella instrument till verkligt värde
Koncernen
miljoner euro
Skuldebrev belåningsbara i centralbank
Utlåning till allmänhet och offentlig sektor
Aktier och andelar
Derivatinstrument
Summa finansiella tillgångar
Skulder till allmänhet och offentlig sektor
Emitterade skuldebrev
Derivatinstrument
Efterställda skulder
Summa finansiella skulder
30.6.2016
Instrument med
noterade priser
(nivå 1)
Skuldebrev belåningsbara i centralbank
Utlåning till allmänhet och offentlig sektor
Aktier och andelar
Derivatinstrument
Summa finansiella tillgångar
Skulder till allmänhet och offentlig sektor
Emitterade skuldebrev
Derivatinstrument
Efterställda skulder
Summa finansiella skulder
Värderingstekniker
baserade på icke
observerbara
marknadsdata
(nivå 3)
485
0
0
485
0
0
Koncernen
miljoner euro
Värderingstekniker baserade
på observerbara
marknadsdata
(nivå 2)
42
0
26
68
0
474
23
17
515
Summa
1
485
42
1
26
554
0
0
474
23
17
515
Värderingstekniker
baserade på icke
observerbara
marknadsdata
(nivå 3)
Summa
1
31.12.2015
Instrument med
noterade priser
(nivå 1)
Värderingstekniker baserade
på observerbara
marknadsdata
(nivå 2)
592
0
0
592
0
0
43
0
19
62
0
489
19
19
527
1
592
43
1
19
655
0
0
489
19
19
527
1
Finansiella instrument för vilka det finns prisuppgifter som är lättillgängliga och som representerar verkliga och frekvent förekommande
transaktioner värderas till aktuellt marknadspris. För finansiella tillgångar används aktuell köpkurs och för finansiella skulder används aktuell
säljkurs. För grupper av finansiella instrument som förvaltas på basis av bankens nettoexponering för marknadsrisk likställs det aktuella
marknadspriset med det pris som skulle erhållas eller betalas vid en avyttring av nettopositionen.
För finansiella instrument för vilka tillförlitliga uppgifter om marknadspris saknas, bestäms verkligt värde med hjälp av värderingsmodeller.
Sådana modeller kan exempelvis bygga på prisjämförelser, nuvärdesberäkningar eller optionsvärderingsteori, beroende på instrumentets
karaktär. I modellerna används indata i form av marknadspriser och andra variabler som bedöms påverka prissättningen. De modeller och
indata som ligger till grund för värderingarna valideras regelbundet för att säkerställa att de överensstämmer med marknadspraxis och
vedertagen finansiell teori.
Värderingshierarkin
Finansiella instrument som värderats enligt marknadsnoteringar på en aktiv marknad för identiska tillgångar/skulder kategoriseras som nivå 1.
Finansiella instrument som värderats med värderingsmodeller som i allt väsentligt bygger på marknadsdata kategoriseras som nivå 2.
Finansiella instrument som värderats med hjälp av modell som bygger på indata som inte går att verifiera med externa marknadsuppgifter
kategoriseras i nivå 3. Dessa innehav består i allt väsentligt av onoterade aktier. Sådana innehav värderas i regel till bankens andel av
substansvärdet i bolaget. Onoterade aktier är i allt väsentligt klassificerade som tillgängliga för försäljning. Värdeförändringar på dessa
innehav redovisas i övrigt totalresultat.
Finansiella instrument värderade till verkligt värde har i ovan tabeller klassificerats med avseende på hur de värderats och graden av
marknadsdata som använts vid värderingen på balansdagen. Om klassificeringen på balansdagen har förändrats i jämförelse med
klassificeringen vid föregående årsskifte har instrumentet flyttats mellan nivåerna i tabellen. Under perioden har inga instrument flyttats
mellan nivåerna 1 och 2.
Ålandsbanken Abp Delårsrapport januari – juni 2016
23
Förändringar i nivå 3 framgår av separat tabell.
Förändringar av innehav i nivå 3
miljoner euro
Redovisat värde vid årets ingång
Nyanskaffning/omklassificering
Avyttrat/förfallet under året
Realiserad värdeförändring i resultaträkningen
Orealiserad värdeförändring i resultaträkningen
Värdeförändring redovisad i övrigt totalresultat
Redovisat värde vid periodens utgång
1.1-30.6. 2016
Aktier och andelar
0,9
0,5
0,0
0,0
-0,1
-0,2
1,2
16. Förbindelser utanför balansräkningen
Koncernen
30.6.2016
31.12.2015
%
30.6.2015
%
19
83
126
173
401
20
76
120
223
439
-4
8
6
-22
-9
21
79
118
235
453
-8
4
7
-26
-11
miljoner euro
Garantier
Outnyttjade checkräkningslimiter
Outnyttjade kreditkortslimiter
Kreditlöften
Summa
Ålandsbanken Abp Delårsrapport januari – juni 2016
24
17. Kvittning av finansiella tillgångar och skulder
Koncernen
30.6.2016
31.12.2015
miljoner euro
Derivat
Finansiella tillgångar som kvittas eller omfattas av
avtal om kvittning
Bruttobelopp av finansiella tillgångar
Bruttobelopp av finansiella skulder som kvittas i
balansräkningen
Nettobelopp av finansiella tillgångar som redovisas i
balansräkningen
Relaterade belopp som inte kvittas i balansräkningen
Finansiella instrument som inte uppfyller
kvittningskriterierna
Mottagna finansiella säkerheter
Summa av belopp som inte har kvittats i
balansräkningen
Nettobelopp
Finansiella skulder som kvittas eller omfattas av avtal
om kvittning
Bruttobelopp av finansiella skulder
Bruttobelopp av finansiella tillgångar som kvittas i
balansräkningen
Nettobelopp av finansiella skulder som redovisas i
balansräkningen
Relaterade belopp som inte kvittas i balansräkningen
Finansiella instrument som inte uppfyller
kvittningskriterierna
Ställda finansiella säkerheter
Summa av belopp som inte har kvittats i
balansräkningen
Nettobelopp
Återköpsavtal samt ut- &
inlåning av värdepapper
26
26
Derivat
Återköpsavtal samt ut- &
inlåning av värdepapper
19
0
-15
-3
19
0
-11
-4
-18
0
-15
0
8
0
4
0
23
1
19
1
23
1
19
1
-16
0
-1
-12
0
-1
-15
-1
-12
-1
8
0
7
0
Tabellerna redovisar finansiella instrument som har kvittats i balansräkningen i enlighet med IAS 32 och de som omfattas av rättsligt bindande
ramavtal avseende nettning eller liknande avtal som inte har kvalificerats för kvittning. De finansiella instrumenten avser derivat,
återköpsavtal och omvända återköpsavtal, värdepappersinlåning och värdepapperslån. Säkerheter avser finansiella instrument eller kontanter
som erhållits eller lämnats för transaktioner som omfattas av rättsligt bindande avtal om nettning eller liknande avtal. Säkerheternas värde är
begränsade till det relaterade belopp som redovisats i balansräkningen, därför är säkerhetens övervärden inte inkluderade. Belopp som inte
kvittas i balansräkningen presenteras som en reducering av det redovisade värdet för finansiella tillgångar eller skulder för att redovisa
tillgångens och skuldens nettoexponering.
Ålandsbanken Abp Delårsrapport januari – juni 2016
25
18. Ställda säkerheter Koncernen
30.6.2016
31.12.2015
%
30.6.2015
%
5
106
11
123
-54
-14
12
123
-56
-14
1 518
3
1 632
1 528
1
1 664
-1
1 586
1
1 721
-4
miljoner euro
Utlåning till kreditinstitut
Skuldebrev
Lånefordringar utgörande säkerhetsmassa för
säkerställda obligationer
Övrigt
Summa
-2
-5
19. Kapitaltäckning
Koncernen
30.6.2016
31.12.2015
%
30.6.2015
%
212,2
-3,7
208,5
-11,6
212,9
-9,1
203,8
-8,8
0
-59
2
32
200,0
-5,0
195,0
-8,0
6
-26
7
45
0,0
0,0
0,0
0,4
-1,1
-10,3
185,8
-0,1 -60
-0,5 -100
0,0
0,4
-9
0,0
-5,2
98
189,5
-2
-0,4
0,0
0,0
0,6
0,0
-5,2
182,1
-90
miljoner euro
Eget kapital enligt balansräkningen
Förutsebar utdelning
Kärnprimärkapital före avdrag
Immateriella tillgångar
Skattefordringar beroende av framtida lönsamhet
kvittade mot skatteskulder inom samma skattesubjekt
Avdrag för övervärde i pensionstillgångar
Innehav utan bestämmande inflytande
Kassaflödessäkring
Ytterligare värdejusteringar
Förväntade förluster enligt IRB utöver bokförda
Kärnprimärkapital
Primärkapitaltillskott
99
2
0,0
0,0
185,8
189,5
0
182,1
2
15,5
15,5
15,1
15,1
3
3
16,5
16,5
-6
-6
Total kapitalbas
201,4
204,6
-2
198,5
1
Kapitalkrav för kreditrisker enligt IRB-metod
Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetod
Kapitalkrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk
Kapitalkrav för operativ risk
Kapitalkrav
47,4
56,0
1,4
15,2
120,0
26,4
84,9
1,3
13,9
126,5
80
-34
5
9
-5
25,4
89,2
1,1
13,9
129,5
87
-37
29
9
-7
12,4
12,4
13,4
12,0
12,0
12,9
3
3
4
11,2
11,2
12,3
10
10
9
1 500,1
86
1
13
1 581,2
88
1
11
-5
-2
0
15
1 618,7
88
1
11
-7
-3
0
18
Primärkapital
Supplementärkapitalinstrument
Supplementärkapital
Kapitalrelationer
Kärnprimärkapitalrelation, %
Primärkapitalrelation, %
Total kapitalrelation, %
Riskexponeringsbelopp
varav andelen kreditrisk, %
varav andelen kreditvärdighetsjusteringsrisk, %
varav andelen operativ risk, %
0,0
Ålandsbanken Abp Delårsrapport januari – juni 2016
17
-39
26
Ålandsbanken har under tidigare gällande regelverk gjort avdrag från kärnprimärkapitalet avseende en fastighetsuppskrivning som gjordes i
samband med övergången till IFRS. Avdraget är enligt nu gällande regelverk sedan den 1 januari 2015 inte längre tillämpligt. I ovanstående
tabell har jämförelsetal för 2015 justerats i enlighet med detta. Justeringen innebär att för det andra kvartalet 2015 redovisas en
kärnprimärkapitalrelation om 11,2 % (11,1) och för det sista kvartalet 2015 redovisas en kärnprimärkapitalrelation om 12,0 % (11,9). Total
kapitalrelation är oförändrad.
Krav avseende kapitalbuffertar, %
Totalt kärnprimärkapitalkrav inklusive buffertkrav
varav krav på kärnprimärkapital
varav krav på kapitalkonserveringsbuffert
varav krav på kontracyklisk kapitalbuffert
Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert
30.6.2016
31.12.2015
30.6.2015
7,7
4,5
2,5
0,7
12,4
7,4
4,5
2,5
0,4
12,0
7,0
4,5
2,5
0,0
11,2
Exponeringsklass
miljoner euro
30.6.2016
Bruttoexponering
Exponering vid
fallissemang
Riskvikt, % Riskexponeringsbelopp
159,7
301,0
11,4
147,9
272,7
11,3
61
66
59
90,9
178,7
6,6
7,3
14,3
0,5
Kapitalkrav
Kreditrisk enligt internmetoden
Utan egna estimat av LGD
Företag - Övriga större företag
Företag - Små och medelstora företag
Företag - Specialutlåning
Egna estimat av LGD
Hushåll - Säkrade genom fastigheter (små och
medelstora företag)
Hushåll - Säkrade genom fastigheter (ej små och
medelstora företag)
Hushåll - övriga små och medelstora företag
Hushåll - övriga, ej små och medelstora företag
Summa exponeringar enligt internmetoden
118,4
117,3
36
42,4
3,4
1 695,5
36,1
253,7
2 575,9
1 686,8
35,5
230,6
2 502,1
13
34
17
24
222,9
12,1
39,2
592,8
17,8
1,0
3,1
47,4
Kreditrisk enligt schablonmetoden
Nationella regeringar eller centralbanker1
Institutsexponeringar
Företagsexponeringar
Hushållsexponeringar
Exponeringar säkrade genom panträtt i fast egendom
Fallerade exponeringar
Poster förknippade med särskilt hög risk
Säkerställda obligationer
Företag kollektiva investeringar (fonder)
Aktieexponeringar
Övriga poster
Summa exponeringar enligt schablonmetoden
476,6
216,2
381,0
293,9
795,1
1,3
1,1
340,3
0,0
1,3
53,3
2 560,3
527,8
212,2
243,5
75,1
789,8
0,5
1,1
340,3
0,0
1,3
53,3
2 244,9
0
26
98
73
34
91
150
10
0
116
88
31
0,0
55,1
237,9
55,1
268,0
0,4
1,7
34,0
0,0
1,5
46,8
700,5
0,0
4,4
19,0
4,4
21,4
0,0
0,1
2,7
0,0
0,1
3,7
56,0
5 136,1
4 747,0
27
1 293,3
103,5
Totalt riskexponeringsbelopp, kreditrisk
Ålandsbanken Abp Delårsrapport januari – juni 2016
27
Exponeringsklass
miljoner euro
31.12.2015
Bruttoexponering
Exponering vid
fallissemang
Riskvikt, % Riskexponeringsbelopp
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Kapitalkrav
Kreditrisk enligt internmetoden
Utan egna estimat av LGD
Företag - Övriga större företag
Företag - Små och medelstora företag
Företag - Specialutlåning
Egna estimat av LGD
Hushåll - Säkrade genom fastigheter (små och
medelstora företag)
Hushåll - Säkrade genom fastigheter (ej små och
medelstora företag)
Hushåll - övriga små och medelstora företag
Hushåll - övriga, ej små och medelstora företag
Summa exponeringar enligt internmetoden
126,1
125,1
33
41,8
3,3
1 680,5
35,0
243,6
2 085,2
1 673,0
34,2
221,5
2 053,8
14
32
18
16
236,7
11,0
40,7
330,1
18,9
0,9
3,3
26,4
Kreditrisk enligt schablonmetoden
Nationella regeringar eller centralbanker1
Institutsexponeringar
Företagsexponeringar
Hushållsexponeringar
Exponeringar säkrade genom panträtt i fast egendom
Fallerade exponeringar
Poster förknippade med särskilt hög risk
Säkerställda obligationer
Företag kollektiva investeringar (fonder)
Aktieexponeringar
Övriga poster
Summa exponeringar enligt schablonmetoden
364,3
209,4
801,0
381,6
810,4
22,6
1,8
334,4
0,0
1,6
49,7
2 976,9
416,8
201,4
561,5
115,5
801,4
15,0
1,8
334,4
0,0
1,6
49,7
2 499,2
0
36
96
70
34
126
150
10
0
115
82
42
0,0
72,3
540,8
80,5
270,1
18,9
2,8
33,4
0,0
1,8
40,9
1 061,7
0,0
5,8
43,3
6,4
21,6
1,5
0,2
2,7
0,0
0,1
3,3
84,9
Totalt riskexponeringsbelopp, kreditrisk
5 062,1
4 553,0
31
1 391,8
111,3
1
I denna exponeringsklass ingår även regionala självstyrelseorgan, enheter inom offentlig sektor, internationella organisationer samt
multilaterala utvecklingsbanker.
Ålandsbanken Abp Delårsrapport januari – juni 2016
28
Kapitalkrav enligt övergångsregler för Basel 1-golv
30.6.2016 31.12.2015
% 30.6.2015
%
miljoner euro
Kapitalkrav justerat enligt golvregel för Basel 1
Kapitalbas enligt Basel 1
Överskott av kapital enligt övergångsregler för
Basel 1-golv
Kapitalbas i förhållande till kapitalkrav enligt
Basel 1-golv, %
Bruttosoliditetsgrad
120,0
211,7
127,3
209,8
-6
1
129,5
203,7
-7
4
91,7
82,5
11
74,2
23
176,4
164,8
7
157,3
12
% 30.6.2015
%
-2
1
2
-32
-2
2
-5
-3
-33
7
30.6.2016 31.12.2015
miljoner euro
Primärkapital
Totalt exponeringsmått
varav poster i balansräkningen
varav poster utanför balansräkningen
Bruttosoliditetsgrad, %
185,8
4 873,6
4 700,5
173,1
3,8
189,5
4 841,6
4 587,8
253,8
3,9
182,1
5 104,1
4 845,7
258,4
3,6
Bruttosoliditetsgraden är beräknad enligt situationen vid slutet av kvartalet. Primärkapitalet inkluderar periodens resultat.
Ålandsbanken Abp Delårsrapport januari – juni 2016
29
Revisorns rapport gällande översiktlig granskning av Ålandsbanken Abp:s delårsrapport för räkenskapsperioden
1.1.– 30.6.2016
Till Ålandsbanken Abp:s styrelse
INLEDNING
Vi har översiktligt granskat Ålandsbanken Abp:s koncernens balansräkning i sammandrag 30.6.2016, resultaträkning i
sammandrag , övrigt totalresultat i sammandrag, rapport över förändring i eget kapital och kassaflödesanalys i sammandrag
för den sexmånadersperiod som utgått nämnda dag samt vissa förtydligande noter. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar för upprättandet av delårsrapporten och för att den ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med IAS 34
Delårsrapportering och med övriga i Finland gällande bestämmelser om upprättande av delårsrapport. På basis av vår
översiktliga granskning uttalar vi vår slutsats om delårsrapporten.
OMFATTNING AV DEN ÖVERSIKTLIGA GRANSKNINGEN
Den översiktliga granskningen har utförts i enlighet med den internationella standarden ISRE 2410 om översiktlig granskning
”Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets revisor”. En översiktlig granskning omfattar
förfrågningar huvudsakligen till personer, som är ansvariga för ekonomi och bokföring, samt analytiska och övriga översiktliga
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en betydligt mindre omfattning än en revision som skall utföras enligt
revisionsstandarderna och det är följaktligen inte möjligt för oss att få bekräftat att vi får information över alla sådana
betydelsefulla omständigheter, som eventuellt skulle bli identifierade vid en revision. Således avger vi inte en
revisionsberättelse.
SLUTSATS
På basis av vår översiktliga granskning har till vår kännedom inte framkommit omständigheter, som skulle ge oss anledning
att tro att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och med övriga i
Finland gällande bestämmelser om upprättande av delårsrapporter.
Helsingfors den 22 juli 2016
Marcus Tötterman
CGR
Mari Suomela
CGR
Oskar Orrström
CGR
Ålandsbanken Abp Delårsrapport januari – juni 2016
30

Similar documents