AM Ramp - Svartkärret

Comments

Transcription

AM Ramp - Svartkärret
AVTAL
AM Ramp
Avtal för Associerad Medlem avseende hyra av sjösättningsramp,
AM Ramp, inom SKB Svartkärrets Koloniområde och Båthamn.
AM Ramp
Namn och adress
, äger, som AM Ramp,
rätt utnyttja sjösättningsrampen i Svartkärrets båthamn. AM Ramp erhåller koden till
områdets kodlås. Kod ändras vid behov och meddelas genast alla berörda. Vid problem
kontakta de som har Områdesjouren. Rättigheten att använda rampen är personlig. Missbruk
beivras.
Ändamål
Sjösättningsrampen får ej användas för annat ändamål och endast enligt regler och
föreskrifter.
Avtalstid
Avtalstiden är från den 1 april 2016 till och med den sista mars 2017 och förlängs med ett år i
taget om inte endera part sagt upp avtalet senast en månad före avtalets utgång. Därutöver
ingår även perioden 1 januari 2016 till den sista mars 2016.
Avgifter
Medlemsavgiften för 12-månadersperioden är 1.000:- och inbetalas till SKB
Plusgiro nr 75 73 23-1 senast den sista mars varje år som avtalet gäller. Avgiften för perioden
1 januari till och med sista mars 2016 är 0:Upplåtelse i andra hand
Upplåtelse i andra hand är ej tillåten.
Skyldigheter
AM Ramp är skyldig att
- Hålla god ordning, väl vårda och sköta sitt avtalade område och ej skapa osämja
och/eller olägenhet för grannar och andra i småbåtshamnen.
-
Ta del av SKB information och genast svara på SKB:s begäran. Färskast information
finns på hemsidan www.svartkarret.se och kommunikation sker företrädesvis via
epost. Annars vanlig post eller telefon.
Uppsägning
Uppsägning av AM Ramp kan ske om AM Ramp bryter regler och skyldigheter. Uppsägning
sker i så fall med omedelbar verkan. Erlagda avgifter återbetalas ej.
Trivselregler och ordningsföreskrifter
Rampmedlem förbinder sig att följa SKB trivselregler och ordningsföreskrifter vilka finns på
www.svartkarret.se
Kostnader
Kostnader som SKB har för att åtgärda AM Ramps brott mot detta avtal debiteras till fullo
AM Ramp.
Godkännande
AM Ramp accepterar att de av AM Ramp till SKB lämnade kontaktuppgifterna läggs upp i
SKB Medlemsregister på hemsidan. SKB:s årsmöte beslutar om hur uppgifterna publiceras på
hemsidan.
Ort________________ Datum____________
------------------------------------------
Ort_______________ Datum____________
--------------------------------------För SKB Svartkärrets
Koloniområde och Båthamn
Skickas till SKB Svartkärrets Koloniområde och Båthamn Box 2016 745 02 Enköping
AM Ramp tel nr:
AM Ramp epost:

Similar documents