grøn genopretningspakke

Comments

Transcription

grøn genopretningspakke
FRA EKSTRA
LANDBRUGS­
STØTTE TIL ET
RENERE MILJØ
GRØN GENOPRETNINGSPAKKE
FRA EKSTRA LANDBRUGSSTØTTE TIL ET RENERE MILJØ
GRØN GENOPRETNINGSPAKKE
ORDFØRER:
STØT OP OM KAMPEN:
facebook.com/
sfparti
2
Regeringens landbrugspakke har efterladt en solid regning
ikke alene til miljøet, men også til skatteyderne. Det er dybt
uretfærdigt. SF mener, at forureneren og hermed landbruget selv bør betale regningen. Hvis landbruget selv betalte
regningen, ville det over 5 år frigøre over 1 mia. kr., som kan
og bør kan bruges til at løse en række af vores miljøproblemer.
Den regning Venstre har smidt til skatteyderne er på i gennemsnit 225 mio. kr. om året de næste fem år. Pakken giver
landbruget lov til at gøde mere, hvilket giver landbruget en
milliardgevinst. Regningen for pakken kan betales med et
beløb svarende til 10-20 pct. af denne gevinst1. Landbruget
vil dermed stadig tjene på pakken.
Konkret foreslår SF at reducere den direkte landbrugsstøtte
(hektarstøtte) med 225 mio. kr. og bruge disse til at øge
landdistriktsmidlerne, der så kan betales regningen for
landbrugspakken. Derved frigøres 225 mio. kr. til at løse
andre miljøopgaver:
Regeringens
landbrugs­pakke
har efterladt en
solid regning
ikke alene til
miljøet, men
også til
skatteyderne.
Det er dybt
uretfærdigt.
>> Stop dyrkning omkring drikkevandsboringer
Alle drikkevandsboringer beskyttes ved, at det
følsomme område omkring boringen enten overgår
til natur – fx skov – eller økologisk landbrug. Der
afsættes små 40 mio. kr. til dette med gradvis indfasning over 5 år.
>> Rens giftdepoter
En række af de mest alvorlige giftdepoter, som
Cheminovadepotet ved Høfde 42 og forureningen ved Kærgaard Klitplantage renses op med et
særligt statstilskud. Der vil være i alt ca. 475 mio.
kr. til rådighed til dette formål.
1
Miljø- og fødevareministeriet har skønnet gevinsten til 1,3-1,8 mia. kr./
år, mens Landbrug og Fødevarer har skønnet den til 2,2 mia. kr./år. Kilde: http://www.altinget.dk/artikel/her-er-konsekvenserne-af-landbrugspakken
3
FRA EKSTRA LANDBRUGSSTØTTE TIL ET RENERE MILJØ
GRØN GENOPRETNINGSPAKKE
>> Fjern kvælstof fra vandmiljøet med energipil
Tilskud til at ca. 100.000 ha landbrugsjord overgår
til energipil (eller eventuelt –poppel), som betyder
en væsentlig lavere udledning af kvælstof – ca.
5.000 tons årligt ved fuld fasning i 2021 - til vandmiljøet og en markant mindre klimabelastning – og
større dansk selvforsyning med biomasse til energiproduktion. Der afsættes i alt 540 mio. kr. til omlægningen.
Initiativerne videreføres efter 2021 når landbrugspakken udløber.
Samtidig skal landbruget forpligtes til at begrænse deres
ammoniakforurening:
>> Begræns den giftige ammoniak
Ammoniak fra landbruget er en af de største og
mest oversete klimasyndere, som tilmed koster helbred og menneskeliv hvert eneste år. SF
foreslår, at alle svinebrug med over 5.000 årlige
slagtesvin og alle kvægbrug med over 250 stykker kvæg i 2020 skal have reduceret deres ammoniakudslip fra stalden med mindst 60 procent
– set i forhold til besætningens størrelse2. Der er
allerede i dag mulighed for at få støtte fra landdistriktsmidlerne til den nødvendige teknologi.
2
Landbrugets stalde bidrager med store mænger ammoniak, som det
er teknisk muligt og økonomisk overkommeligt at fjerne fx gennem
behandling af gyllen med svovlsyre. Det vil samtidig reducere udslippet
af metan – som stadig er en aggressiv drivhusgas – markant.
SAMLET KLIMAGEVINST (TONS CO2-ÆKVIVALENTER)
Mindre ammoniak fra stalde: Energipil:
Boringsnære beskyttelsesområder: I alt
Knap
50.000
Ca.140.000*
Ca. 40.000
Ca.
730.000
* Heraf er ca. 100.000 tons
CO2 i form af øget kulstofbinding. Håndteringen heraf
i forhold til EU’s klimamål er i
proces
Hvilket svarer til ca. 10 pct. af reduktionskravet fra EU for ikke-kvote sektoren i 2030.

Similar documents