AP ALY/s 39238 39240 39206 39215 AO AO AL AO YO VP AO A

Comments

Transcription

AP ALY/s 39238 39240 39206 39215 AO AO AL AO YO VP AO A
4
3
4
autokatoksia tai autotalleja.
at
30 8
30 5
vj
b
2
1
kt
22
ar
II
Ras
4
1
kt
Ras
17
ar
II
vj
3
kt
ar
II
14
600
310
400
470
ar
II
kt
N2000
Zmo
27 6
Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto, kaupunkimittausosasto
Helsingfors stad, fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen
1
rs
5
23
E
I
T
N
E
T
27
9
S
E
J
L
E
V
39 stadsdelen Staffansby
26 2
Mosabacka
Kvarteret 39238 tomterna 23 och 24
27 9
kt
a
h
i
p
n
e
t
s
e
j
l
e
V
Zmo
24 2
T
a
p
a
n
i
l
a
nt
o
r
i
25 3
Detaljplaneändring 1:500
25 9
132
39G2
27 8
a
I
kt
Peruskoulu
kt
var
II
var
26 6
25 7
Peruskoulu
kt
II
kt
kt
39206
ar
II
LUONNOS
39
1
ar
II
23 6
1
var
1
kt
HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR
ar
II
ASEMAKAAVAOSASTO
42
DETALJPLANEAVDELNINGEN
27 0
39215 8
YO 8
28 2
var
39206
A
39215
KSLK
PIIRUSTUS
STPLN
RITNING
NÄHTÄVÄNÄ
PÄIVÄYS
TILL PÅSEENDE
MUUTETTU
UPPGJORD AV
PIIRTÄNYT
26 7
HYVÄKSYTTY
39221
3
2
Susan Niemelä
tr
Anne Ojala
rs
236
RITAD AV
GODKÄND
a
j
u
TULLUT
VOIMAAN
k
n
a
j
i
k
TRÄTT
I
KRAFT
u
L
V
e
l
j
e
s
t
e
n
p
u
i
s
t
o
LAATINUT
kt
ÄNDRAD
3
24 7
DATUM
kt
26 3
2
27
päiväkoti
kt
26 6
26 9
n:o/n:r
27 6
II
kt
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset
Baskartan uppfyller kraven i 54a § i markanvändnings- och bygglagen
kt
kt
ASEMAKAAVAPÄÄLLIKKÖ
STADSPLANECHEF
25 5
23 2
ar
II
11
kartoitus:
kartläggning:
3387
14
alue/område:
1:500
VELJESTENPUISTO
BRÖDRAPARKEN
TAPANINKYLÄ 39
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
al
II
26 2
ar
II
13
VP
7
2
Asemakaavanmuutos 1:500
31
27 7
25 m
ETRS-GK25
25 0
429-8-621
16
5
1
0
1
2
7
kt
kt
Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
at
28 8
R
ÖD
R
B
Helsingfors stads fastighetskontors stadsmätningsavdelning
9
1
kt
38
N
GE
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto
AL
7
1
Liiker
Kortteli 39238 tontit 23 ja 24
ar
III
II
1613
Tapanila
429-12-294
1
tr 1
3
9
Ä
V
28 2
A
b
3
1
ar
39K
4
a
3
1
429-12-175vj
39. kaupunginosa Tapaninkylä
1
II
1
1
19
4
2
24
19
GEN
OVÄ
AAP
13
AP
429-8-69
17
ar
AO
kt
II
23
Sr-2
II
15
kt
29 4
II
13
7
II
tr
ar
II
15
kt
39238
ALY/s
II
6
7
Peruskoulu
20
20
1
E
I
ONT
AAP
2
ar
II
tr
ar
I
24 t
12
30 4
30 1
12
25 8
kt
Liiker
2
tr
27 8
ar
27 6
kt
6
p
tr
429-8-48
kpa
II
YL
600
15
tr
26 0
25 5
ar
28 8
YL
ar
30 3
kt
tr
39238
AO
at
27 9 kt
ar
II
2
tr
kt
tr
21
14
var
26 2
27 6
tr
27 8
ak
tr
13
kt
ar
II
8 8
HELSINKI
HELSINGFORS
26 4
kt
kt
3
AO
ar
II
21
II
3
5
II
kt
ar
II
27 9
Ras
25 6kt
25 7
40
17
vj
ak
429-12-185
vj
30 4
ar
vj
1818
ar
a
2
1
30 7
atak
kt
30 7
22
10
at
16
25 7
25 9
al
35
6
1
ar
II
kt
tr
25 9
rs
II
42
b
3
1
E
I
T
N
E
V
I
K
N
E
D
I
I
H
kt
4
5
3
II
2
akvj
9
429-8-209
21
Ras
a30 8
3
1
Ras
kt
ar
II
14
23a
16
kt
0
1
kt
9
2
1
1
ar
II
16
N
GE
3564 V
Ä
S
9
N
E
T
S
L
30 7
OL
30 7 T
R
2
429-12-199
39240
2
AO
6
30 3
kt
ar
II
ar
44
kt
11
7
A
KUJ
EN
VEN GRÄND
I
S
ENK
1
/ 315
at
Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.
D
I
EN
T
a
HI
uj
LLS
venk
TRO
ki
den 1
i
Hi
11
12
12
ar
II
ar
II
vj
25 9
ar
28 0
4
ar
ar
II
kt
ak
22
var
27 8
2
kt
var
26 7
26 5
28 4
4
vj
ar
II
vj
II
3386
E
I
ÄNT
VÖL
PÄI
GEN
ÄVE
VÖL
PÄI
ar
II
tr
27 6
46
2
ar
25 8
II
tr
27 1
37
tr
1
kt
II
e
i
t
n
e
v
i
k
n
e
d
i
i
H
2
312
Saadaan rakentaa mansardikaton eteen pihan
puoleiselle lappeelle parvekkeet, joiden leveys on
max 2,5m. Kevytrakenteisen kaiteen tulee olla
metallia ja väriltään sama kuin kattopinnoitteen väri.
lisäksi 1ap/asunto auton
5 tilapäistä säilyttämistä
varten.
kt
tr
tr
ar
II
5
ar
28 1
ar
II
Autopaikkoja
tulee rakentaa vähintään 1 ap/asunto ja
vj
kt
23b
kt
kt 10
3
a
kuj
mon
Ti
p
kt
ar
39
3
ar
Auton säilytyspaikka. Alueelle ei saa rakentaa II
1
ar
429-12-296II
39K
-On piha-alueiden kulttuurihistorialliset
28ja
7
kaupunkikuvan kannalta arvokkaat rakenteet ja puusto
säilytettävä.
4
13
39231
4
4
kt
27 0
429-12-202
kt
Rakennusala, jolle saa kerrosalan estämättä rakentaa
sauna-,
ar työ-, varasto- tms. tiloja sisältävän
yksikerroksisen
talousrakennuksen.
Talousrakennuksen
30 5
II
enimmäiskoko on 25 k-m2.
t
kt
4
II
tr
13
25a
5
Rakennusala.
39240
9
1
3
- Ei saa rakentaa ulokeparvekkeita.
ar
30
Sr-2
314
313
u
k
l
o
p
n
ä
l
ö
v
i
ä
P
II
39239
24
rs 7
4
kt
39230
27 3
2
- On julkisivujen oltava pääosin verhottu
peittomaalatulla puulla keltaisen eri sävyin.
tr
vj
kt
48
kr
1
28 9
3
ar
29 6 numero osoittaa
Alleviivattu
roomalainen
II
asuinrakennuksissa ehdottomasti käytettävän
kerrosluvun.
ar
kt
26 3
ar
II
23
429-8-423
tr
e
i
ket
i
Li
II
28,5
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
29 0
II
tr
4
6
470
tr
-Tontille saa rakentaa erillisen yksikerroksisen
talousrakennuksen kerrosalan estämättä.var
ar
Talousrakennuksen
enimmäiskoko
var on 25 m2.
- II
Asuinrakennuksissa on oltava harjakatto tai
taitekatto.
28 0
4
25b
ar
8
26 3
kt
kt
6
ar
II
27
on hedelmäpuita ja mahdollisuus oleskeluun ja
ar
leikkiin. Visuaalisesti pihan on muodostettava
yhtenäinen tila riippumatta siitä, että alueella on
kahden tontin välinen raja.
Ras
30 7
ar
II
429-8-52
kt
ak
7
429-8-66
27 4
27 7
41a
kt
14
tr
autopaikkoja. Kuistin seinäpinnasta tulee vähintään
puolet olla lasia.
ar
at
1
atkt
41b
kt
ar
Istutettava alueen osa.
II
vj
25 8
Istutettava puutarhamainen
alueen osa, jossa keskellä
vj
5
26 9
kt
24
II
rakennusoikeuden lisäksi
ar
II - Saadaan kaavaan merkityn
kt
28 9 10 % rakennusoikeudesta
rakentaa enintään
28 7
II
kt
kuistitilaa,
jota varten ei tarvitse rakentaa
Ras
tr
28 0
2
8
3242
ar
ar
ar AP-korttelialueilla:
Korttelin numero.
ku
ol
onp
Eer
6
27 2
ak
Ohjeellisen tontin numero.
23
4
27 7
kt
4
3
e
i
änt
völ
Päi
39238
vj
18
Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
X
kt
26 9
-On materiaalien, istutusten, terassien,
Palolaitos
ulkoportaiden, pihan varusteiden ja valaisinten
oltava alueen ominaispiirteisiin soveltuvia.
33
vj
26
II
8
Ohjeellinen tontin raja.
429-12-216
tr
X
II
ar
28
2
1
kt
kt
29
7
20
II
27 7
2
ar
II
var
50
ar
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
ar
3549
at
kt
24
7
24 6
22 9
e
i
t
n
a
n
n
u
k
o
l
a
P
ak
9
ar
II
sn
28 5
vj
43
kt
Osa-alueen raja.
1
10
28 0
ar
II
28 1
ar
II
429-8-65
ar
II
26
ak
19
vj
kt
5
ar
II
kt
429-12-212
24 0
tr
19
39237
24 8
kt
kt
tr
- saa kullekin tontille tehdä yhden enintään 3 m
leveän ajoaukon.
vj
1
- tontit on aidattava muita tontteja sekä kt
katua
vastaan puusäleaidalla, johon liittyy pensasaita.
28 5
ar Puusäleaita tulee maalata tummasävyiseksi
3 enimmäiskorkeus on 1,2 m.
II peittomaalilla. Aidan
Korttelin 39238 ohjeellisten tonttien numero 23 ja 24
5
välisellä rajalla ei saa olla aitaa tai muuta
rajaavaa elementtiä.
9
22 3
10
kt
kt
tr
kt
ak
vj
6
31
24 1
vj
II
kt
28 4
kt
var
II
1
27 6
45
22 9
tr
3
- on pihojen ja tontilla olevien väylien oltava
ar
pääasiassa sorapintaisia. Vähäisessä määrinar
voidaan
Ras käyttää betonisia nurmikiviä autopaikkojen yhteydessä.
II
ar
28
22 8
Korttelin,
22 8 korttelinosan ja alueen raja.
5
1
kt
ar
oleva viiva.
0
3 2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella
1
1
tr
4
25 7
22 5
11
tr
kt
2
II
tr
Talousrakennusten muodon, materiaalin ja värin tulee
sopia asuinrakennuksiin.
26 9
Talousrakennuksissa on oltava harjakatto tai
pulpettikatto.
kt
6
39K
ar
II
ak
tr
26 7
29 1
ar
12
kt
ar
II
6
- katemateriaalin tulee olla sileä ja tummasävyinen.
3581
22 1
9
23 0
23 1
Asuinpientalojen korttelialue.
429-3-243
AP
kt
29
52
ar
ak
47
1
kt
26 1
ak
3243
27 7
49a
3
ar
II
429-3-214
33
27
27
23 9
- asuinrakennusten enimmäispituus on 14 m ja päädyn
5
enimmäisleveys on 8 m.
219 - asuinrakennusten enimmäiskorkeudet ovat
2-kerroksisilla 7 m ja talousrakennuksilla 3 m.ar
27 9
tr
39K
var
Ras
ar
Ras
26 1
II
7
30
ar
30
ar
kt
kt
26 5
5
2
2
Sr-2 merkinnällä osoitettua rakennusta tai sen osaa
ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia
korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka
heikentävät rakennuksen rakennustaiteellisia,
ar
ar arvoja tai
20 6tai kaupunkikuvallisia
historiallisia
muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä.
II
Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen
alkuperäisten tai niihin verrattavien rakenteiden,
rakennusosien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien
kt
ja värien säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä
1
1
22 5 joudutaan pakottavista syistä uusimaan,
rakennusosia
se tulee tehdä rakennuksen ominaispiirteisiin hyvin
soveltuvalla tavalla.
8
3580
27 5
II
AP- ja ALY/s -korttelialueilla:
II
- rakennuksen vähimmäisetäisyys tontin rajasta on 4
m, ellei rakennusrajoin toisin osoiteta.
54
13
32
ar
II
kt
ar
56
4
ak
ALY/s
var
10
1
a
j
nku
vi
Koi
ar
vj
Asuin- ja liikerakennusten sekäII
julkisten
var
lähipalvelurakennusten korttelialue, jolla ympäristö
säilytetään
kt
Kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti
arvokas suojeltava rakennus.
ak
ar
II
20 3
11
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET
kt
kt
e
i
st
vey
r
vj
vj
vj
5
a
uj
önk
t
Kyy
ar
II
OLAVI VELTHEIM
23
kt
ar
II
3567

Similar documents