Teknologi for et bedre samfunn

Comments

Transcription

Teknologi for et bedre samfunn
Fiskerhelseundersøkelsen
Arbeid, arbeidsmiljø og helse hos norske yrkesfiskere
Ingunn Marie Holmen
Seniorforsker ved SINTEF Fiskeri og havbruk, Trondheim, Norge
Forfattere: Trine Thorvaldsen, Signe Sønvisen, Ingunn M. Holmen, Anita Øren
Teknologi for et bedre samfunn
1
Bakgrunn
Teknologi for et bedre samfunn
2
Den norske fiskeflåten
Kilde: Fiskeridirektoratet, Norge
Teknologi for et bedre samfunn
3
Fiskermanntallet i Norge
Kilde: Fiskeridirektoratet, Norge
Teknologi for et bedre samfunn
4
Kilde: Sjøfartsdirektoratet, Norge
Teknologi for et bedre samfunn
5
Teknologi for et bedre samfunn
6
Målet med prosjektet
• Kartlegge sammenhenger
mellom arbeid, arbeidsmiljø og
helse hos norske yrkesfiskere
• Egenopplevd helse
• Eksponeringer om bord
• Arbeidsrelaterte helseplager
Studien er finansiert av Norges Forskningsråd
Teknologi for et bedre samfunn
Metode
• Spørreskjema
• 1000 telefonintervju
• Fiskermanntallet - heltidsfiskere
• 832 aktive/168 ikke lenger aktive
Teknologi for et bedre samfunn
8
Utvalget
Alder
Under 30 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
Over 60 år
11 %
12 %
24 %
27 %
26 %
Erfaring
Under 6 år
6-10 år
11-15 år
Over 15 år
12 %
8%
11 %
69 %
Båtstørrelse
Under 11 meter
11-14,9 meter
15-20,9 meter
21-27,9 meter
28 meter eller over
28 %
13 %
8%
7%
44 %
Driftsform
Autoline
Kyst
Snurrevad
Ringnot
Trål
Annet
9%
49 %
9%
28 %
24 %
3%
Stilling
Bas/nettmann
Fabrikk
Fisker
Fiskerlærling
Maskinist/chief
Skipper
Stuert/forpleining
Styrmann
Annet
2%
2%
26 %
1%
8%
41 %
3%
6%
13 %
Teknologi for et bedre samfunn
9
Mosjon og røykevaner blant yrkesaktive fiskere
Hvor ofte driver du mosjon?
Aldri
Mindre enn en gang per uke
En gang per uke
2-3 ganger per uke
Nesten hver dag
Fiskerhelse
11 %
12 %
17 %
35 %
25 %
HUNT3
5%
17 %
22 %
38 %
18 %
24 %
5%
35 %
36 %
17 %
7%
33 %
43 %
Hvilke røykevaner har du?
Røyker daglig
Røyker av og til
Har røykt tidligere
Har aldri røykt
HUNT – en befolkningsundersøkelse blant innbyggere i Nord-Trøndelag fylke i Norge
Teknologi for et bedre samfunn
10
Geografisk fordeling av deltakerne i
Fiskerhelseundersøkelsen vs Fiskermanntallet
heltidsfiskere
Teknologi for et bedre samfunn
11
Fiskernes vurdering av egen helse
Tall i prosent av n=832
Teknologi for et bedre samfunn
12
Fravær
• Har du i løpet av det siste året vært borte fra arbeid på grunn
av egen sykdom eller skade?
• Fravær: 29 prosent (241 av 832)
• Av disse har nesten 40 prosent (95 personer) hatt fravær over 8
uker totalt
Teknologi for et bedre samfunn
13
Årsak til fravær
Årsak til fravær
Skade relatert til arbeid
Sykdom ikke relatert til arbeid
Skade ikke relatert til arbeid
Sykdom relatert til arbeid
Annet
Prosent
55 %
20 %
16 %
10 %
3%
Teknologi for et bedre samfunn
14
Trivsel
Teknologi for et bedre samfunn
15
Er du fisker om fem år?
Alder Under 30 år
Ja
Nei
Vet ikke
76 %
18 %
6%
30-39 år
40-49 år
50-59 år
Over 60 år
80 %
11 %
9%
90 %
4%
7%
80 %
11 %
9%
50 %
35 %
15 %
Teknologi for et bedre samfunn
16
Bekymringer
• 42 prosent (348 aktive fiskere) bekymrer seg for helsa
• Overbelastning og slitasjeskader (rygg, hofter, knær)
• Få bekymrer seg for ulykker
Teknologi for et bedre samfunn
17
Årsaker til bekymring
Teknologi for et bedre samfunn
18
Eksponeringer
Teknologi for et bedre samfunn
19
Eksponeringer – fysisk arbeidsmiljø
Teknologi for et bedre samfunn
20
Eksponeringer – organisering av arbeidet
Teknologi for et bedre samfunn
21
Helseplager
Teknologi for et bedre samfunn
22
Skyldes plagene arbeid eller arbeidsmiljø?
Teknologi for et bedre samfunn
23
Årsaker til at fiskere har byttet yrke
Teknologi for et bedre samfunn
24
Se rapport for detaljer:
Fiskerhelseundersøkelsen
(kan lastes ned fra web)
Teknologi for et bedre samfunn
25
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
Bilde: Halvard L. Aasjord
Teknologi for et bedre samfunn
26

Similar documents