VentPlus Maxi

Comments

Transcription

VentPlus Maxi
TI LLU F TS D O N
P ROJ EKTERI NGSHAN DBOK
VentPlus Maxi
September
MAR2016
S 2005
% VentPlus Maxi är speciellt anpassat till Epecons
panelradiatorer (ej radiatorer med plan front).
% VentPlus Maxi kan levereras med olika typer
av Àlter.
% VentPlus Maxi är enkel att rengöra.
% VentPlus Maxi ges möjlighet till injustering och
avstängning av OXIWÁ ödet. VentPlus Maxi är
konstruerad med stor möjlighet till träffyta vid
väggenomföring.
I N N E HÅLLS F Ö RTE C K N I N G
Tekn iska d at a
Installationsmått VentPlus Maxi
Installationsmått väggenomföringar
M åt t o ch h ålt agn in g
Ext ra ko n so ler
Montering av konvektortätning typ 11
Lju d d äm p n in g
Effekt t illsko t t
Filter ocKÀ l treri ng
Lu ft h ast igh et
Tryckfall
Tem p erat u rh ö jn in g
Tillb eh ö r
Beräkningsexempel VentPlus Maxi
2
3–4
5
6
7
7
8
8–9
10
11
12
12
13–14
15
TE K N I S K A DATA
F U N KT I O N
Material: Vitlackerad stålplåt. Tjocklek 0,8–1,5 mm.
Vissa utsatta delar i galvaniserad stålplåt.
VentPlusMaxi bygger på att uteluften tas in bakom
donet och styrs ned i tilluftsdonet genom det undertryck som skapas av byggnadens frånluftsystem.
Luften värms upp genom att den passerar den
varma radiatorkroppen och kommer dragfritt och
ljudlöst ut ovanför radiatorn.
Beroende på vald filtertyp förhindras utifrån kommande partiklar att passera systemet.
Radiatorer med tilluftsdon bör alltid förses med
min-begränsande termostatventiler.
VentPlus Maxi är som standard utrustat med en
avstängningslucka, som även kan användas till flödesreglering.
Färg: Vit RAL 9016, glans 80 ± 5,
skikttjocklek 40–120µm.
Isolering: Samtliga invändiga ytor i VentPlus Maxi
är kondensisolerade.
Garanti: 5 år.
VentPlusMaxi har provats av SP Energiteknik och
samtliga data och kurvor är utformade och beräknade
efter dessa testvärden.
1. Uteluften tas in
genom en kanal
eller trumma i
väggen.
2. Utrymme för valfritt
filter som renar luften.
3. Luften sjunker
ner till botten
bakom radiatorn.
4. Luften värms upp genom
radiatorn och med hjälp av
konvektion stiger den uppåt
och går ut i rummet.
2–
E P E C O N P R O J E KT E R I N G S H A N D B O K V E N T P LU S MA X I
I N STALL ATI O N S M ÅT T V E N T P LU S M A X I
22
VentPlus Maxi, typ 11
79
391
H=
(300)**
A=
400
500
600
700*
900*
303
310
403
410
503
510
603
610
803
810
** Beställningsvara
** VentPlus Maxi Änns ej till denna radiatorhöjd
22
VentPlus Maxi, typ 21
391
H=
300
400
500
600
700*
900*
A=
203
303
403
503
603
803
* Beställningsvara
E P E C O N P RO J E KT E R I N G S HA N D B O K V E N TP LU S M A X I –
3
I N S TALL ATI O N S M ÅTT V E NT P LU S M A X I
22
VentPlus Maxi, typ 22/33
391
H=
300
400
500
600
700*
900*
A=
203
303
403
503
603
803
* Beställningsvara
Avstånd fönsterbänk–överkant VentPlus Maxi
F|UDWWXQGHUOlWWDÀ lterbyte i tilluftsdonet och för att
bibehålla radiatorns effekt, bör ett minimimått på
ca. 100 mm, mellan underkant fönsterbänk och
överkant VentPlus, innehållas. Detta gäller över hela
donets bredd. Eventuella uppfästnings anordningar
I|UI|QVWHUElQNInUHMI|UVYnUDÀ lterbyte.
OBS! Väggenomföringen skall monteras med hänsyn
till dess inspektions-/renslucka så att denna går att
öppna med monterad radiator.
För måttsättning se ”Installationsmått väggenomföringar”.
Minmått till golv 100 mm
4 – E P E C O N P R O J E KTE R I N G S H AN D B O K VE N T P LU S M A X I
I N S TALL ATI O N S M ÅT T VÄ G G E N O M F Ö R I N G A R
Vy utifrån
S-kanal enkel
Vy från sidan
Ställbar intagsdel
– kan levereras i andra
utförande t.ex. med
skydd mot ”slagregn”.
A* = 240 – 417
* Andra mått kan
vid behov erhållas
B* = 214 – 284
Vy uppifrån
S-kanal perforerad/dB-isolerad
För att uppnå angiven ljuddämpning (se sidan 8) skall väggenomföringarna monteras i väggisolering.
Vy utifrån
D
Ställbar intagsdel
– kan levereras i andra
utförande t.ex. med
skydd mot ”slagregn”.
C
Vy från sidan
55
A* = 240 – 417
* Andra mått kan
vid behov erhållas
B = 214 – 284
C = 234 – 304
D = 79 – 149
Vy uppifrån
Special dB-isolerad kanal finns även för ingjutning.
Kontakta Epecon Support för mer information.
E P E C O N P RO J E KTE R I N G S HA N D B O K V E NTP LU S MA X I –
5
M ÅTT O C H HÅ LTA G N I N G
Träffyta för håltagning Innervägg – VentPlus MD[LÀlteryta
256
* Beställningsvara
H=
300
400
500
600
700*
900*
A=
15
115
215
315
415
615
H = Radiatorhöjd
A = Mått underkant radiator–underkant håltagningsområde
Exempel på placering av olika väggenomföringar
S-kanal perforerad/dB-isolerad
6 – E P E C O N P R O J E KTE R I N G S H AN D B O K VE N T P LU S M A X I
S-kanal enkel
Cirkulär intagskanal
EXTR A KO N S O LE R
M O NTE R I N G AV K O NVE KTO RTÄTN I N G
Vid installation av radiatorer med längd 1600 mm
monteras extra specialkonsoler.
I de fall då två VentPlus monteras så behövs inga
extra konsoler.
T yp 11
Mått för håltagning är samma som för Ventplus Maxi.
Se sid 3.
Observera att vid radiatorlängderna 80 0, 1000, 1200,
1400, 1600, 1800, 2000, 2600 och 3000 kommer
radiatorn att sitta förskjuten 16,5 mm i förhållande
till ventilationsdonets centrumlinje, åt ena eller andra
hållet (valfritt), beroende på radiatorns konstruktion.
Vid installation av VentPlus Maxi typ 11 anbringas en
s.k. konvektortätning på radiatorn i jämnhöjd med
konvektorns övre respektive undre kant (se bilden).
E P E C O N P RO J E KT E R I N G S HA N D B O K V E N TP LU S M A X I –
7
LJ U D DÄ M P N I N G
E F F E KT T I LLS K OT T
Mätvärden framtagna i SP:s laboratorium enligt
SS EN ISO 140-10:91
Vid dubbla don på samma radiator skall effektökningen multipliceras med 2. Minsta bredd på radiator vid
dubbla don är 1200 mm. Vid andra luftflöden och vid
specialhöjderna 700 och 900 mm, kontakta Epecons
support.
Förutsättningar:
Väggtjocklek 300 mm – 3 lager gips vardera sidan –
fullisolerad.
Mätningar utförda med monterat VentPlus Maxi.
Modul Compact MC 11
OBS! Don för MC11 300 höjd finns inte.
Ljuddämpning
Dn, e, w (dB)
Watt
600
Effektökning MC11-400
20 l/s
500
10
20
30
40
50
60
16 l/s
14 l/s
12 l/s
10 l/s
8 l/s
6 l/s
4 l/s
400
300
Plaströr Ø 100
200
100
0
50
55
60
S-kanal enkel
Plaströr Ø 80
65
70
75
80
85
90
95
Watt
700
Effektökning MC11-500
600
dB-rör yØ 140 mm, iØ 100 mm
20 l/s
500
16 l/s
14 l/s
12 l/s
10 l/s
8 l/s
6 l/s
4 l/s
400
S-kanal isolerad
300
200
100
Perf. plåtrör Ø 100
100
Radiatorns medeltemp. – Utetemp. (K)
0
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Radiatorns medeltemp. – Utetemp. (K)
Perf. plåtrör Ø 80
Watt
700
Effektökning MC11-600
20 l/s
600
500
16 l/s
400
14 l/s
12 l/s
300
10 l/s
8 l/s
6 l/s
4 l/s
200
100
0
50
55
60
65
70
75
80
85
Radiatorns medeltemp. – Utetemp. (K)
8–
E P E C O N P R O J E KT E R I N G S H A N D B O K V E N T P LU S M A X I
90
95
100
E F F E KT T I LLS K OT T
Modul Compact MC 21
Watt
Watt
400
Modul Compact MC 22/33
Effektökning
Ef
fektökning MC21-300
20 l/s
16 l/s
14 l/s
12 l/s
10 l/s
8 l/s
6 l/s
4 l/s
300
200
100
0
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
Watt
Watt
600
Effektökning
Ef
fektökning MC22/33-300
20 l/s
500
16 l/s
14 l/s
12 l/s
10 l/s
8 l/s
6 l/s
4 l/s
400
300
200
100
100
Radiatorns
Radiator
ns medeltemp. – Utetemp. (K)
0
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Radiatorns
Radiator
ns medeltemp. – Utetemp. (K)
Watt
Watt
500
Effektökning
Ef
fektökning MC21-400
20 l/s
400
16 l/s
14 l/s
12 l/s
10 l/s
8 l/s
6 l/s
4 l/s
300
200
100
0
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Watt
800
Effektökning MC22/33-400
700
20 l/s
600
16 l/s
14 l/s
12 l/s
10 l/s
500
400
Radiatorns
Radiator
ns medeltemp. – Utetemp. (K)
300
8 l/s
6 l/s
4 l/s
200
100
Watt
700
Effektökning MC21-500
20 l/s
0
50
55
60
500
16 l/s
14 l/s
400
12 l/s
10 l/s
300
8 l/s
6 l/s
4 l/s
200
100
0
65
70
75
80
85
90
95
100
Radiatorns medeltemp. – Utetemp. (K)
600
Watt
900
Effektökning MC22/33-500
20 l/s
800
700
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
16 l/s
600
100
Radiatorns medeltemp. – Utetemp. (K)
14 l/s
12 l/s
500
10 l/s
8 l/s
400
300
Watt
1000
6 l/s
Effektökning MC21-600
200
20 l/s
900
0
800
16 l/s
700
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Radiatorns medeltemp. – Utetemp. (K)
14 l/s
600
12 l/s
500
10 l/s
400
8 l/s
300
6 l/s
200
4 l/s
Watt
1000
Effektökning MC22/33-600
20 l/s
900
800
100
0
4 l/s
100
16 l/s
700
50
55
60
65
70
75
80
85
Radiatorns medeltemp. – Utetemp. (K)
90
95
100
14 l/s
600
12 l/s
500
10 l/s
400
8 l/s
300
6 l/s
200
4 l/s
100
0
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Radiatorns medeltemp. – Utetemp. (K)
E P E C O N P R O J E KT E R I N G S H A N D B O K V E N T P LU S M A X I –
9
F I LT E R O C H F I LT R E R I N G
Många vuxna och barn lider i dag av allergiska
symptom, vilket ofta är miljörelaterat. Genom att
filtrera inkommande luft kan många av dessa
symptom förebyggas.
Stoftkoncentrationen kan variera med plats och
väderlek. I stadsmiljö förekommer mest partiklar av
sot och tjära medan luften på landsbygden är bemängd
med pollen och andra växtdelar.
Beroende på ovanstående finns det olika filterkvaliteter att välja på.
Ventplus Maxi levereras som standard utan filter.
Vid önskemål om andra filterkvaliteter än de som
beskrivs här, kontakta Epecons support.
Grovfilter PPI 20
Filtret är tillverkat av en polyestercellplast med öppna
celler och en snittdiameter på varje cell Ø 2,8 mm.
Används som dammfilter och tar bort alla partiklar
som är större än detta. Cellerna ligger korsvis för att
öka effektiviteten.
Filter klass F7 (EU 7)
Allergenfilter – klass F7 (EU 7) har hög avskiljningsgrad och lågt tryckfall vid filtrering av pollenallergener, dieselpartiklar och andra partikelföroreningar från
utomhusluften.
Filtret är enkelt att byta och har normalt en livslängd av 1 år.
Filter klass F8 (EU 8)
Allergenfilter – klass F8 (EU 8) har högre avskiljningsgrad än F7 (EU 7) vid filtrering av pollenallergener,
dieselpartiklar och andra partikelföroreningar från
utomhusluften. Filterklass F8 (EU 8) rekommenderas
för tilluftsdon som placeras i rum där man önskar
speciellt ren luft t.ex. rum där personer vistas, som är
överkänsliga för pollenallergener.
Filtret är enkelt att byta och har normalt en livslängd av 1 år. (Beställningsvara)
10 –
E P E C O N P R O J E KT E R I N G S H A N D B O K V E N T P LU S M A X I
LUFTFLÖDE (Gäller endast VentPlus Maxi C och inte VentPlus Maxi Bas)
Luftfl ödet kan vid behov justeras med hjälp av nedan
visade avstängningslucka.
Beroende på typ av väggenomföring, undertryck,
IUnQOXIWV\VWHPPPPnVWHOXIWÁ ödet mätas vid varje
enskild installation.
Avstängningslucka helt stängd
(Endast VentPlus Maxi C)
Avstängningslucka helt öppen
(Endast VentPlus Maxi C)
LU FTHASTI G H E T, P LYM G räns för 0,15 m/s
Vy från sidan
m
Vy uppifrån
2,2
m
0,3
2,1
0,2
2,0
0,1
0
1,9
1,8
m
1 , 1 1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,1 0,2
0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 7
0, 8 0, 9 1, 0 1, 1 m
1,7
1,6
/XIWÁöde: 10 l/s
Utetemp.: –15°C
Driftsfall: ¨ t 30 (55/45/20)
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 m
E P E C O N P RO J E KT E R I N G S HA N D B O K V E N T P LU S M A X I –
11
TRYC K FALL
TE M P E R ATU R H Ö J N I N G upp till 20 l/s
Pa
Temperaturökning (K)
Ø 80 rör
Modul Compact MC 11
80
20
F7
18
70
16
14
H 600
H 500
60
12
H 400
50
10
8
H 300
40
6
4
PPI 20
30
2
0
20
6
9
12
15
18
21
liter/sekund
10
0
Pa
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Radiatorns medeltemp. – Utetemp. (K)
Ø 100 rör
14
F7
12
Temperaturökning (K)
10
Modul Compact MC 21
80
8
6
70
4
H 600
PPI 20
2
60
H 500
0
6
9
12
15
18
21
H 400
50
liter/sekund
H 300
40
30
Pa
S-kanal enkel
14
F7
20
12
10
10
8
PPI 20
6
0
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Radiatorns medeltemp. – Utetemp. (K)
4
2
0
6
9
12
15
18
21
liter/sekund
Temperaturökning (K)
Modul Compact MC 22/33
80
H 600
70
H 500
Pa
24
S-kanal perforerad/isolerad
60
H 400
50
H 300
F7
22
20
40
18
16
PPI 20
14
30
20
12
10
10
8
6
0
4
6
9
12
15
18
21
liter/sekund
12 –
55
60
65
70
75
80
85
Radiatorns medeltemp. – Utetemp. (K)
2
0
50
E P E C O N P R O J E KT E R I N G S H A N D B O K V E N T P LU S MA X I
90
95
100
TI LLB E H Ö R
Intagskanal – dB-rör ROT
Finns i 2 dimensioner.
yØ 140 mm iØ 100 mm. Längd 400 mm
Kanal i perforerad plåt med Á iselinmantel på utsidan
Finns i 2 dimensioner.
Ø 80 mm. Längd 300 och 500 mm
Ø 100 mm. Längd 300 och 500 mm
Andra längder kan fås vid begäran.
S-kanal perforerad/dB-isolerad
Special dB-isolerad kDQDOÀnns även för ingjutning.
Kontakta Epecon Support för mer information.
S-kanal enkel
E P E C O N P RO J E KTE R I N G S HA N D B O K V E N T P LU S M A X I –
13
TI LLB E H Ö R
Fyrkantigt fasadgaller i galv. plåt.
Finns i två dimensioner
Ø 80 mm. 110x110 mm
Ø 100 mm. 135x135 mm
Runt fasadgaller i aluminium
Finns i två dimensioner
Ø 80 mm. Utvändig Ø 100 mm
Ø 100 mm. Utvändig Ø 140 mm
Filter
Grov PPI 20
Allergifi lter F 7
14 – E P E C O N P RO J E KTE R I N G S H AN D B O K VE N T P LU S M A X I
Kåpgaller i plastisolbelagd stålplåt
Finns i två dimensioner
Ø 80. 165x165 mm
Ø 100. 165x165 mm
B E R ÄK N I N G S E X E M P E L V E NTP LU S MA X I
VentPlus Maxi monteras på Modul Compact som ett
enskilt tillbehör. Konstruktionen är tätt ansluten till
radiatorkroppen för att effektiv värmeöverföring skall
erhållas.
Detta innebär att en del av radiatorkroppen avskärmas till att enbart värma inkommande uteluft.
På så sätt får man en ökad konvektionsströmmning
och temperaturdifferans över plåtytan vilket ökar
radiatorns värmeavgivning.
VentPlus Maxi ger möjlighet till effektiv uppvärmning av kall uteluft samtidigt som luften kan renas
från smutspartiklar.
4. Läs av ”Effektökning” för motsvarande radiatorer.
Se sidorna 8 och 9.
Beräkningsexempel
5. Radiator väljes beroende på hur mycket av effektökningen man vill utnyttja.
1. Effektbehovet inklusive ventilationsförluster har
beräknats till 900 Watt.
Driftstemperatur 55/45/20. Dimensionerad utetemperatur (DUT) = –20. Luftmängd över donet
12 l/s.
2. Lämpligt mått på radiatorn baserat på rummets
förutsättningar, är 500 mm hög och 1100 mm lång.
3. Läs av värmeavgivningen för radiatorer med olika
djup i värmeavgivningstabell. DHQQDnWHUÀ nns i
projekteringshandboken för Modul Compact.
MC 11 510 = 484 Watt
MC 21 510 = 697 Watt
(55 + 45)/2 = 50 – (-20) = 70 K
MC 11 Höjd 500 = 200 Watt. 484 + 200 = 684
Watt Räcker inte till.
MC 21 Höjd 500 = 260 Watt. 697 + 260 = 957
Watt. Max utnyttjande av effektökningen.
MC 22 Höjd 500 = 330 Watt. 859 + 330 = 1189
Watt. Här klarar radiatorn nästan själv av behovet.
Effektökningen blir ett extra tillskott.
6. Kontrollera att tilluftens inblåsningstemperatur inte
understiger 12–15º C vilket kan uppfattas som drag.
Se sidan 12.
(55 + 45)/2 = 50 – (–20) = 70 K
Diagram för temperaturhöjning visar temperaWXUK|MQLQJHQXSSWLOOOXIWÁ öde 20 l/s. Vid lägre
luftfl öde är alltså temperaturhöjningen större.
Temperaturökning MC 21 Höjd 500 = minst 38º C.
Drag bort utetemperaturen som är –20º C.
Inblåsningstemperatur blir minst 18º C.
Temperaturhöjning MC 22 Höjd 500 = minst 43º C.
43 – 20 = Inblåsningstemperatur blir minst 23º C.
MC 22 510 = 859 Watt
Se även www.epecon.se för hjälp med dimensionering.
Vi reserverar oss för oupptäckta felaktigheter samt för rätten att vid var tid ändra innehållet i denna skrift.
www.epecon.se
Epecon AB, Florettgatan 22 A, SE-254 67 Helsingborg.
Telefon 042-25 01 40
www.epecon.se e-mail: [email protected]

Similar documents