Våtrumsintyg 1

Comments

Transcription

Våtrumsintyg 1
Bilaga A till BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum
VATTENTÄTA
VATRUM
Kvalitetsdokument
Egenkontroll enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, pkt 11
Behörig entreprenör
Byggkeramikrådetsbehörehetsnu mer
(3
Ansvarsförsäkring i
Organisationsnummer55673<83
försäkringsbolag
Objekt
1
-136 Hs— -'ser M
V
Arbetenautfördaundertiden: från
till
I
Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C:
PC
Golv: Tillverkare
Benämning
(
Vägg: Tillverkare
C] Nyproduktion
Benämning
200]
Renovering
Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i
Boverkets byggregler BBR, BFV 1993:57 med ändringar till och med 2006:12:
X Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv*
Vägg
X Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav innan tätskikt applicerats.
[X
X
X
X
Ny, typgodkänd golvbrunn installerad [XJa
C] Nej
Golvbrunnen är fast monterad och korrektplacerad i våg och höjd.
Arbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning från tätskiktstillverkaren.
Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? C] Ja X Nej
Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV
INSTBl-L=eR17
Våtrumsansvari
Namnteckning—
Namnförtydligande
Ort och datum . accB-cg-vq
Dokumentet avser
våtrum. Se 11.1i BBV.
BitagaA (original)och monteringsanvisningtill xe
ställare
Kopia och monteringsanvisning till Ej Nyttjare/Boende
hörigt foretag

Similar documents