penlight

Comments

Transcription

penlight
PENLIGHT
AT
Bedienungsanleitung
HU
Használati útmutató
SLO
Navodila za uporabo
54716
11/2016
Származási hely: Kina
SSD-6648COB
Vertrieben durch / Gyártó/ Distributer:
PSM Bestpoint GmbH, A-4600 Wels, Negrellistraße 38
AT
Bedienungsanleitung
HU
Használati útmutató
SLO
Navodila za uporabo
Lieferumfang:
1 x Penlight
3 x Micro / AAA / 1,5V
1 x Bedienungsanleitung
Szállítási terjedelem:
1 x LED-es ceruzalámpa
3 x Micro / AAA / 1,5V
1 x Használati útmutató
Vsebina dostave:
1 x pisalo svetilka
3 x Micro / AAA / 1,5V
1 x navodila za uporabo
Bestimmungsgemäßer Gebrauch:
Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses
Produkts und enthält wichtige Hinweise für
Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen
Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen
Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben
und für die angegebenen Einsatzbereichen. Das
Produkt ist lediglich für den privaten und nicht
für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des
Produkts mit aus.
Rendeltetésszerű használat:
Az üzemeltetési utasítás része a terméknek, és
fontos információkat tartalmaz a biztonságról, a
felhasználásról és az ártalmatlanításról. A termék
használata el ő tt ismerje meg az összes
üzemeltetési és biztonsági utasítást. A terméket
csak a leírás szerint és a jelzett alkalmazási
területeken szabad használni. A termék
magáncélú felhasználásra készült, ipari
használatra nem alkalmas. A termék
továbbadásakor mellékelni kell hozzá az összes
dokumentációt.
Predvidena uporaba:
Navodila za uporabo so sestavni del tega izdelka
in vsebujejo pomembne napotke za varnost,
uporabo in odstranjevanje izdelka med
odpadke. Pred uporabo izdelka se seznanite z
vsemi navodili za uporabo in varnostnimi
napotki. Izdelek uporabljajte le tako, kot je
opisano in za navedena področja uporabe.
Izdelek je namenjen izključno za zasebno in ne za
poslovno uporabo. Če izdelek predate drugi
osebi, ji izročite tudi vse pripadajoče dokumente.
Sicherheits- und Warnhinweise:
LED: Leuchten Sie niemals in die Augen anderer
Menschen oder Ihre eigenen. Tauchen Sie die
Le u c h te n i c h t i n Wa s s e r o d e r a n d e re
Flüssigkeiten. Halten Sie Kinder stets vom
Produkt, den Batterien und der Verpackung fern.
Das Produkt ist kein Spielzeug. Für Sach- oder
Personenschäden, die durch unsachgemäße
Handhabung oder Nichtbeachten dieser
Bedienungsanleitung verursacht werden,
übernehmen wir keine Haftung! In solchen
Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch.
Biztonsági figyelmeztetések:
LED: Soha ne világítson az emberek vagy a saját
szemébe. Soha ne merítse a lámpát vízbe vagy
egyéb folyadékokba. Mindig tartsa gyerekektől
elzárva a terméket , az elemeket és a
csomagolást. A termék nem gyerekjáték. Nem
vállalunk felelősséget az olyan károkért vagy
sérülésekért, amelyek a helytelen kezelésből
vagy jelen használati útmutató be nem
tartásából fakadnak! Ilyen esetekben érvényét
veszíti a garancia.
Technische Angaben:
- Leuchtmittel: COB-LED / bis zu 150 Lumen
- Lebensdauer: 25.000h
- Leuchtdauer: 3h
(bei 20% der ursprünglichen Beleuchtungsstärke)
- Leuchtweite:
20m
Inbetriebnahme:
Achtung: Entnehmen Sie vor der ersten
Inbetriebnahme den Transportschutz [5]. Um die
Batterien auszutauschen, schrauben Sie die
Endkappe [6] der Lampe ab und legen Sie die
drei Batterien [4] in das Gehäuse [3]. Achten Sie
auf die Polarität der Batterien. Schrauben Sie die
Endkappe [6] wieder auf das Gehäuse [3]. Am
oberen Ende der Lampe befindet sich ein
Druckschalter [1]. Drücken Sie diesen um die
Lampe ein- oder auszuschalten. Der
Befestigungsklip[2] ist um 180° drehbar.
Reinigung, Pflege und Entsorgung:
Reinigen Sie die Leuchte nach jedem Gebrauch
mit einem Feuchten aber nicht nassem Tuch.
Jeder Verbraucher ist aus
Umweltschutzgründen gesetzlich
verpflichtet, Altgeräte getrennt vom
Hausmüll, z.B. bei einer Sammelstelle
seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder
im Handel abzugeben.
Jeder Verbraucher ist aus
Umweltschutzgründen gesetzlich
verpflichtet Batterien und Akkus, egal ob
sie Schadstoffe*) enthalten, bei einer
Sammelstelle seiner Gemeinde/seines
Stadtteils oder im Handel abzugeben.
*) gekennzeichnet mit: CD = Cadmium,
HG = Quecksilber, Pb = Blei
Gewährleistung:
Das Produkt hat eine gesetzliche Gewährleistung
ab dem Kaufdatum auf Verarbeitung und
Material.
Műszaki adatok:
- Fényforrás:
COB-LED / max. 150 Lumen
- Élettartam:
25.000 óra
- Világítási időtartam: 3 óra
(az eredeti fényerő 20%-án)
- Világítási távolság: 20m
Üzembe helyezés:
Figyelem: Az első üzembe helyezés előtt távolítsa
el a szállítási védelmet [5]. Az elemek cseréjéhez
csavarja le a lámpa zárókupakját [6], és helyezze
be a három elemet [4] a házba [3]. Ügyeljen az
elemek polaritására. Csavarja a vissza a házra [3]
a zárókupakot [6]. A lámpa felső végén található
egy nyomógomb [1]. A lámpa be- és
kikapcsolásához nyomja meg ezt a gombot. A
rögzítő csipesz [2] 180 fokban elforgatható.
Tisztítás, ápolás és ártalmatlanítás:
Minden egyes használat után
tisztítsa meg a lámpát egy nedves, de nem túl
vizes törlőkendővel.
Környezetvédelmi okokból
minden felhasználót a törvény
kötelez arra, hogy az elhasznált
készülékeket a háztartási
hulladékoktól külön, például a
települése/városrésze megfelelő
gyűjtőhelyén
vagy
a
kereskedőknél adja le.
Környezetvédelmi okokból
minden felhasználót a törvény
kö te l ez a r ra , h o g y a z e l e m e ke t é s
akkumulátorokat, függetlenül
attól,
hogy tartalmaznak-e káros
anyagokat*) vagy sem, a
települése/városrésze megfelelő
gyűjtőhelyén
vagy
a
kereskedőknél adja le.
*) a jelölések következők: CD =
kadmium, HG = higany, Pb = ólom
Garancia:
A termékre a vásárlás napjától kezdődően
vonatkozik a törvényes garancia (anyagok és
kivitelezés).
Varnostna opozorila:
LED: Nikoli ne svetite drugim osebam ali sebi v oči.
Svetilke ne potopite v vodo ali kakšno drugo
tekočino. Izdelek, baterije in embalažo hranite
izven dosega otrok. Izdelek ni igra č a. Za
materialno škodo in poškodbe, ki nastanejo
zaradi nepravilnega ravnanja z izdelkom ali
neupoštevanja teh navodil za uporabo, ne
prevzemamo odgovornosti! V takih primerih
preneha veljati vsak garancijski zahtevek.
Tehnični podatki:
- Svetilo:
COB-LED / do 150 lumnov
- Življenjska doba:
25.000 ur
- Trajanje osvetlitve: 3 ure
(pri 20 % prvotne moči osvetlitve)
- Domet osvetlitve: 20m
Uporaba:
Pozor: Pred prvo uporabo odstranite transportno
zaščito [5]. Če želite zamenjati baterije, odvijte
pokrov na koncu svetilke [6] in v ohišje [3] vstavite
tri baterije [4]. Pazite na polarnost baterij. Pokrov
na koncu svetilke [6] ponovno privijte na ohišje
[3]. Na zgornjem koncu svetilke se nahaja pritisno
stikalo [1]. Pritisnite nanj za vklop in izklop
svetilke. Pritrditveno sponko [2] se lahko zavrti za
180°.
Čiščenje, nega in odstranjevanje med odpadke:
Svetilko po vsaki uporabi očistite z vlažno krpo, ki
naj ne bo mokra.
Vsak uporabnik mora zaradi
v a r o v a n j a o ko l j a s t a r e n a p r a v e
oddati ločeno od gospodinjskih
odpadkov, npr. na zbirnem mestu v s v o j i
občini/mestnem predelu ali v
trgovini.
Vsak uporabnik mora zaradi
varovanja okolja baterije in akumulatorje
oddati na zbirnem mestu v svoji
občini/mestnem predelu ali v trgovini, ne
glede na to, ali vsebujejo škodljive
snovi*).
*) označene z: Cd = kadmij, Hg = živo
srebro, Pb = svinec
Garancija:
Za izdelek velja zakonsko določena garancija na
izdelavo in material, ki začne teči z dnem nakupa.

Similar documents