Ett miljöanpassat beläggnings- material med bra beständighet

Comments

Transcription

Ett miljöanpassat beläggnings- material med bra beständighet
EAF- BALL AST
Ett miljöanpassat beläggningsmaterial med bra beständighet
Att blanda EAF-ballast i asfalten är ett väl beprövat knep för
att öka slitstyrkan och hållbarheten för cirkulationsplatser,
start- och bromssträckor samt ytor med tung och stillastående trafik. EAF-ballast används till slit-, bind- och
bärlagerbeläggningar.
Vid användande av EAF-ballast bidrar vi till en ökad
resurshushållning i bergtäkter samt en minskad brytning och krossning av nytt stenmaterial. EAF-slagg är
en biprodukt som är prestandadeklarerad och SS-EN
märkt (13043 Harmoniserad standard under Byggproduktdirektivet). Produkten är också REACH godkänd.
MINSK ADE BULLERNIVÅER
Olika forskningsprojekt har visat att slaggbeläggningar har lägre bullernivåer. Hemligheten bakom är
materialets porösa struktur. En positiv bieffekt vid
användning av EAF-ballast är att närmiljön förbättras
för boende och trafikanter.
MEK ANISK A EGENSK APER HOS EAF- BALL AST
Hög stabilitet, bra slitstyrka, beständighet, friktion och
en bullerreducerande effekt… Det är bara några av de
positiva egenskaper som gör att den fungerar så bra
som ballast i asfalt. Till det kommer basiska egenskaper som ger en utmärkt vidhäftning mellan slagg
och bitumen.
EAF- BALL AST
Materialets egenskaper är väldigt hårt vilket ger ett bra nötningsmotstånd.
Materialet innehar även bra motstånd mot fragmentering och nedkrossning.
Den färdiga asfaltsmassan får ett bra slitagemotstånd mot dubbdäck samt mycket god vidhäftning mellan EAF-ballast och bindemedlet. EAF-ballastens egenskaper ger också lägre halt av
Pm10 artiklar jämfört med konventionellt stenmaterial.
•Hög andel av EAF-ballast kan användas
•Lång livslängd
•Sänkt miljöbelastning
•Används med fördel vid NCC Green Asphalt-tillverkning
FRIKTION/POLERING – INVENTERING AV PSV
90
Ökad friktion
Poleringsvärde, PSV
80
Kalksten
70
Porfyr, kvartsit, leptit granit, gnejs
Sandsten, diabas
Stålslagg
60
50
40
30
20
10
Kalksten 2
Dolomit
Kalksten 1
Kalksten 3
Porfyr 1
Leptgnejs
Kvartsit 2
Naturgrus 2
Granit 1
Kvartsit 1
Gnejs 4
Porfyr 2
Hälleflinta
Gnejs 3
Porfyr 3
Diabas 1
Gnejs 2
Naturgrus 5
Naturgrus 6
Granit 4
Granit 5
Granit 3
Naturgrus 7
Granit 7
Granit 9
Granit 2
Porfyr 3
Naturgrus 4
Granit 6
Sandsten 1
Naturgrus 1
naturgrus 3
Gnejs 1
Diabas 2
Gnejs 5
Diabas 3
Naturgrus 8
Granit 5
Kromslagg
Merox slagg
Leca
LD-slagg
Sandsten
Hysten
Stålslagg
0
• Flygfält
(ITSR, polertal, stabilitet)
• Trafikplatser
(ITSR, prall, polertal)
• Rondeller
( ITSR, prall, polertal, stabilitet)
• Terminaler(stabilitet)
• Tunnlar
(ITSR, polertal)
• Funktionsentreprenader
• Bullerdämpande beläggningar (ITSR, materialegenskaper)
NCC AB
170 80 Solna
ncc.se
POTENTIELL A M ARKNADER
Det har visat sig att EAF-ballasten fungerar
utmärkt i våra Viaco-beläggningar som ger mycket
bra kvalitet och lång livslängd. Ballasten bidrar även
till att våra tunna specialbeläggningar, Viacomat
och Viacogrip för låg- och högtrafikerade gator
och vägar, får mycket goda slitageegenskaper och
bullerreducerande effekter utan att friktionen
försämras.
1787-2068 NCC Communication Sevices 2016/02
EXEMPEL PÅ M ARKNADER

Similar documents