33.D.3.1-2.0311 DU Allman LK Golvvarme.indd

Comments

Transcription

33.D.3.1-2.0311 DU Allman LK Golvvarme.indd
Drift- och underhållsinstruktion
UTFÖRANDE OCH FUNKTION
LK Avluftare.
RUMSREGLERING
LK Ställdon.
LK Kopplingsbox.
LK Värmekretsfördelare.
Ett LK Golvvärmesystem är uppbyggt enligt följande:
Från pannan/värmekällan leds värmevatten ut till en
eller flera ”värmekretsfördelare” där vattenflödet sedan
fördelas vidare ut i respektive golvkrets. Golvkretsarna
värmer upp golvet som i sin tur värmer upp rummet.
En värmekretsfördelare har två fördelningsrör. Det övre
fördelningsröret, märkt ”tillopp”, är försett med injusteringsventiler, avsedda för injustering av respektive golvkrets vattenflöde. För att förhindra att damm och smuts
faller ner i ventilerna är de försedda med skyddshuvar. Vid idrifttagande av anläggningen ska ventilerna
injusterats av VVS-installatören efter förberäknade
värden. Värdena behöver i regel inte ändras men en viss
efterjustering kan förekomma. På det nedre fördelningsröret kommer returflödet från de olika golvkretsarna.
Värmekretsfördelaren är som standard försedd med
manuella avluftningsventiler. Som tillval finns automatiska luftklockor. Den automatiska luftklockan underlättar
avluftningen i samband med uppstartning av värmesystemet. Luftklockans luftskruv ska stängas efter ca 1
månad från idriftsättning av värmesystemet.
LK Rumstermostat.
LK Rumstermostat Dti.
LK Golvvärme kan förses med individuell rumsreglering
med funktion enligt följande: På värmekretsfördelaren
sitter monterat ett antal ställdon som reglerar flödet i
golvkretsarna. Ställdonen styrs av rumstermostater placerade i respektive rum. Rumstermostaterna är till för
att begränsa överskottsvärme t.ex. personlast, belysning, solinstrålning m.m. Rumstermostater och ställdon
kopplas samman elektriskt via LK Kopplingsbox.
• Tänd diod på LK Rumstermostat indikerar att den
”kallar” på värme och ställdonet öppnar ventilen på
värmekretsfördelaren.
• Släckt diod indikerar att motorn stänger och cirkulationen avstannar i golvvärmekretsen.
• Är anläggningen uppkopplad via LK Kopplingsbox,
indikerar boxens dioder när ställdonet öppnar
respektive stänger (tänd diod = ställdonet öppnar).
33.D.3.1-2.0311
• Ställdonets livslängd påverkas av hur ofta (och länge)
det stänger. Bryt därför strömtillförseln till transformatorn under sommarperioden.
• Rumstermostater och Ställdon är strömlöst öppna
(NO) 24 V AC.
• För att driva LK Rumsreglering ingår LK Transformator 230/24 V AC, 60 VA. Transformatorn är försedd
med finsäkring på sekundärsidan.
Om anläggningen är försedd med LK trådlös rumsreglering Cq ,se separat instruktion.
FRAMLEDNINGSTEMPERATUR
En utomhuskompenserad framledningstemperatur är
en förutsättning för ett jämnt och bra inomhusklimat.
Kurvlutningen på reglerutrustningen ska anpassas till
respektive golvvärmeanläggnings beräknade framledningstemperatur. För inställning av kurvlutning på
värmekällans reglerutrustning, följ respektive fabrikants
anvisningar.
SHUNTGRUPP
högre systemtemperatur t.ex. ett radiatorsystem. Shuntgruppen kan ställas in manuellt i ett fast utblandningsförhållande vilket innebär att golvvärmesystemet konstant ligger på beräknad lägre framledningstemperatur
än radiatorsystemet. Observera att framledningstemperaturen ändå är utomhuskompenserad eftersom reglerutrustningen på värmekällan reglerar temperaturen till
radiatorerna och därmed indirekt golvvärmesystemet.
Shuntgruppen kan kompletteras med automatisk reglerutrustning. Detta görs då shuntgruppen ansluts till ett
system som inte är förshuntat d.v.s. håller konstant temperatur.
DRIFT
Ett korrekt monterat och injusterat LK Golvvärmesystem kan i stort sett betecknas som underhållsfritt.
Följande kontrollåtgärder måste dock utföras:
• Upprätta en driftsjournal och gör noteringar om inspektionsdag, iakttagelser och eventuell åtgärd.
• Inspektera värmekretsfördelaren regelbundet och
kontrollera att inga läckage förekommer. Även ett
droppläckage måste åtgärdas omgående.
• Drifttryck och framledningstemperatur ska kontrolleras under drift.
• Ingrepp i bjälklag får endast ske i samråd med projektets byggledare eller kvalitetsansvarig.
• Golvvärmeanläggningens avstängningsventiler bör
motioneras 1-2 ggr/år.
För närmare teknisk beskrivning av respektive komponent hänvisas till handboken LK Golvvärme eller
hemsida: www.lagerstedt-krantz.se.
MATERIALÅTERVINNING
LK Shunt.
LK Fördelarshunt.
Golvvärme är ett lågtemperatursystem som i regel har
ca 15 ºC lägre framledningstemperatur än radiatorer.
Vid delat system t.ex. golvvärme i kombination med
radiatorer krävs en shuntgrupp för att åstadkomma två
olika framledningstemperaturer. Shuntgruppens uppgift
är att försörja golvvärmesystemet, och matas från en
Avfall vid rivnings- och demonteringsarbete kan omhändertas i den normala byggavsfallshanteringen. För
utförligare information hänvisas till respektive produkts
miljövarudeklaration (kan rekvireras från LK Lagerstedt & Krantz AB eller laddas ner från hemsida:
www.lagerstedt-krantz.se). Inga detaljer i systemet är
klassade som farligt avfall. LK återtar inte emballagematerial.
33.D.3.2-2.0311
Monteringsanvisning
LK Värmekretsfördelare VKF-i
UTFÖRANDE
LK Värmekretsfördelare VKF är tillverkad i mässing
med materialkrav överträffande O.T.58. Värmekretsfördelaren finns i utförande från 2 till 12 st golvvärmekretsar och levereras monterad på väggkonsol.
Den övre fördelarstammen (tillopp/flow) är försedd med
flödesindikatorer. Injustering av respektive kretsflöde
utförs på tilloppsstammens integrerade injusteringsventiler. Den nedre fördelarstammen (retur/return) har
handmanöverdon för avstängning av respektive slinga.
Två ändstycken med manuell avluftare samt påfyllnings- och avtappningsventil, finns bipackade. Dessutom ingår märkbrickor samt 1 st injusteringsnyckel.
FÖRUTSÄTTNINGAR
Förutsättningen för en god funktion av golvvärmesystemet är väderstyrd reglering av framledningstemperaturen samt en väl genomförd och dokumenterad injustering av primär- och slingflöden.
DOKUMENTATION
Inställda värden/flöden ska dokumenteras i egenprovningsprotokoll, vilket bifogas handlingar för drift och
underhåll. I de anläggningshandlingar som levereras
från LK finns även en mall för egenprovning.
kan monteras vid fördelaren alternativt vid värmekällan
om det finns separata returledningar från respektive fördelare.
GENERELLA ANVISNINGAR
LK ANSLUTNINGSKOPPLINGAR
Börja arbetet med att läsa igenom denna monteringsanvisning samt monteringsanvisningen för det aktuella
golvvärmesystemet.
För röranslutning mot värmekretsfördelaren finns
passande anslutningskopplingar för LK Golvvärmerör /
LK Universalrör i dim. 12, 16 samt 20 mm.
LK KULVENTIL
Fram- och returledning ska vid värmekretsfördelaren
vara försedda med avstängningsventil. Beträffande
returledningen, se instruktioner under injusteringsventil.
INJUSTERINGSVENTIL
Vid anläggning med två eller fler värmekretsfördelare
eller vid inkoppling till blandade system, ska samtliga
returledningar vara försedda med injusteringsventil, t.ex.
LK OptiFlow. Detta för att totalflödet till respektive fördelare ska kunna injusteras. Även i anläggning med 1 st
värmekretsfördelare kommer injusteringen att underlättas om injusteringsventil monteras. Injusteringsventilen
Vi reserverar oss för ändringar i detta dokument och hänvisar till www.lagerstedt-krantz.se för senast uppdaterade version.
1
33.C.32.1-4.0504
LK VÄRMEKRETSFÖRDELARE
RÖRFÖRLÄGGNING
LK Värmekretsfördelare monteras på anvisad plats
enligt ritning. Ska värmekretsfördelaren monteras i
LK Fördelarskåp, se särskild rubrik.
Rörvinda är ett bra hjälpmedel vid rörförläggningen.
Planera rördragningen så att inte framkomligheten av
fram- och returledningar hindras.
LK FÖRDELARSKÅP
LK Fördelarskåp finns i två utföranden och i tre storlekar,
för inbyggnad respektive för utvändigt montage.
LK Värmekretsfördelare monteras i skåpet mot skenor
som är justerbara i höjd och sidled. Skåpen är så konstruerade att de kan monteras i efterhand. Invändigt
finns anvisad plats för montage av rumsreglerutrustning. Luckan är försedd med spårskruvmejsellås
och som tillbehör finns nyckellås. Som alternativ till
LK Fördelarskåp för inbyggnad i vägg finns LK Lucka
med ram. Ramen är försedd med anordning för infästning mellan väggreglar. Luckan finns i tre storlekar.
Röret läggs ut enligt uppgjord förläggningsritning för anläggningen. Märk upp slingorna med nummer och namn
enligt ritning.
LK BY-PASS
RÖRANSLUTNING
LK Värmekretsfördelare kan förses med By-Pass för ett
kontinuerligt läckflöde (Kvs 0,05) från tillopps- till returledning. Utförandet används när samtliga slingor är försedda med elektrotermiska ställdon (se separat monteringsanvisning).
Röranslutning till värmekretsfördelaren sker genom att
först avpassa rörlängden och sedan montera anslutningskoppling enligt skiss. Smörj klämring före åtdragning.
Observera att O-ringarna inte ska smörjas. Vid anslutning av AluPex-rör ska särskild anslutningskoppling
användas med fiberbricka. Fiberbrickan monteras
på kopplingens stödhylsa och separerar aluminiummanteln från stödhylsans mässing, detta för att
förhindra korrossion. Kapning av röret ska ske med
rörsax så att snittet blir rakt. Efter provtryckning och
provdrift med värme ska kopplingarna efterdragas.
Rörförläggningen påbörjas med anslutning av framledningen till den övre stammen av värmekretsfördelaren.
Beakta strömningsriktningen i slingan så att tilloppsledningen kommer närmast yttervägg.
Rörböjningsstöd ska finnas på samtliga rör vid uppgången mot fördelaren.
Alt. A.
Alt. B.
1.
2.
3.
4.
Alt. A. LK Anslutningskoppling PE-X.
Ett mindre cirkulationsflöde kan vara nödvändigt för att
säkerställa cirkulationspumpens funktion. Genom att
lämna en krets oreglerad (t.ex. badrum eller hall) säkerställs detta ”läckflöde” utan att LK By-pass behöver
monteras. I de fall LK Kopplingsbox är monterad med
inkopplad pumplogik behövs inte något By-passflöde.
Kopplingsboxen styr cirkulationspumpen så att den
stannar vid stängda ventiler.
Alt. B. LK Anslutningskoppling AluPex med tillhörande
fiberpackning.
Vi reserverar oss för ändringar i detta dokument och hänvisar till www.lagerstedt-krantz.se för senast uppdaterade version.
2
33.C.32.2-4.0504
• Stäng sedan först handmanöverdonet och därefter
injusteringsventilen.
• Upprepa proceduren slinga för slinga tills samtliga är
avluftade.
• Stäng ventilerna på påfyllnings- och avtappningsventilerna. Stäng för vattentrycket och koppla bort slangarna. Efter avslutat arbete ska slangan slutningarna
skruvas bort och skyddsproppen skruvas på.
AVLUFTARE
Den manuella avluftaren kan, om så önskas, bytas ut
mot automatisk avluftare. Den automatiska avluftaren
underlättar avluftning i samband med uppstart. Luftklockans luftskruv ska stängas efter ca 1 månad från
idriftsättning av värmesystemet.
TÄTHETSPROVNING
Täthetsprovning med vatten eller gas ska ske med
beaktande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter i
AFS 1985:14. Täthetsprovning utförs lämpligen före
injustering och före montage av eventuella ställdon,
d.v.s. med samtliga ventiler fullt öppna.
Föreligger frysrisk ska etylen eller propylen glykol tillsättas. Blandningsförhållandet ska vara enligt fabrikantens anvisningar. Före idrifttagande av anläggningen
ska systemet renspolas från eventuellt glykolblandat
vatten då glykolinblandningen annars försämrar
systemets värmeavgivning.
PÅFYLLNING OCH AVLUFTNING
Rörslingor
Rörslingorna ska avluftas och täthetsprovas medan de
ännu är synliga för inspektion. Om inte annat anges ska
täthetsprovning med vatten ske vid ett tryck av 0,6 MPa.
Upprätthåll trycket ca 30 min och kontrollera under
denna tid samtliga kopplingsställen. Därefter ska trycket
sänkas till ca 0,3 MPa vilket ska kvarstå i ca 2 tim utan
trycksänkning.
Vid påfyllning och avluftning av värmesystemet ska
samtliga golvvärmeslingor vara stängda (se nedan). Påfyllnings- och avtappningsdonen kan eventuellt användas vid påfyllningen. När detta arbete är klart, fortsätt
med golvvärmeslingorna enligt följande.
• Stäng avstängningsventilerna mot fram- och returledning.
• Injusteringsventilerna på övre fördelarstammen ska
stängas, d.v.s. skruvas i botten.
• Handmanöverdonen på nedre fördelarstammen ska
också vara stängda.
• Anslut vattentryck till påfyllningsventilen på den övre
fördelarstammen.
• Anslut slang på motsvarande ventil på nedre fördelarstammen. Slangen dras till golvbrunn eller uppsamlingskärl.
• Öppna ventilerna på påfyllnings- och avtappningsventilerna. Släpp därefter varsamt på vattentryck.
• Öppna först den injusteringsventil som är längst bort
från påfyllningen. Kontrollera att låsringen är fullt uppskruvad så att ventilen kan öppna fullt ut.
• Öppna därefter försiktigt motsvarande handmanöverdon på nedre fördelarstammen och spola igenom
slingan tills all luft är borta. Detta blir samtidigt en
kontroll av att slingorna inbördes är rätt anslutna mot
värmekretsfördelaren.
Protokoll
Protokoll från täthetsprovningen ska upprättas och bifogas handlingar för drift och underhåll.
Övergjutning
Vid övergjutning ska rörslingorna stå under tryck. Detta
för att säkerställa att inga skador uppstår under arbetet.
Beakta särskilt frysrisken vid ingjutning av PE-X-rör i
betong.
Övriga bjälklagstyper
Vid läggning av övergolv i träbjälklag, flytande golv och
liknande ska rörledningarna stå under tryck för att säkerställa att inga skador har uppstått.
Vi reserverar oss för ändringar i detta dokument och hänvisar till www.lagerstedt-krantz.se för senast uppdaterade version.
3
33.C.32.3-4.0504
LK STÄLLDON 24 V AC
INJUSTERING AV GOLVVÄRMESLINGOR
Handmanöverdonen på nedre fördelarstammen kan
ersättas med elektrotermiska ställdon. Vrid handmanöverdonet i läge fullt öppet och ”snäpp” loss detta med
hjälp av skruvmejsel. Applicera sedan ställdonet.
Börja alltid med att se till att alla värmekretsfördelarens
returventiler är fullt öppna. Injustera därefter värmekretsfördelarnas injusteringsventiler med bipackad injusteringsnyckel. Injusteringsvärdet för varje krets framgår
av utskrift från LK Beräkningsprogram. Injusteringsvärdena är angivna i antal öppningsvarv. I anläggningar
där mer än en värmekretsfördelare är monterad ska
respektive värmekretsfördelares totalflöde injusteras.
Injusteringen utförs på värmekretsfördelarens gruppventil (tillval), LK OptiFlow eller likvärdig (börja injusteringen med den värmekretsfördelare som är närmast
cirkulationspumpen). Totalflödet utläses från beräkningsutskriften. Därefter finjusteras värmekretsfördelarens kretsflöde med hjälp av de integrerade flödesindikatorerna. Indikatorerna har ett visningsområde
från 0,5 till 5 l/min, i extremfall kan flöden över 5 l/min
krävas. Då får man bortse ifrån flödesindikatorernas
visning.
Montera inte eventuella ställdon förrän provtryckning
och avluftning är verkställd då detta arbete underlättas
om handmanöverdonen finns kvar på värmekretsfördelaren.
Lås värmekretsfördelarens injusteringsventiler, efter
avslutad injustering, genom att skruva ner dess låsring,
använd den motsatta änden på injusteringsnyckeln.
Vi reserverar oss för ändringar i detta dokument och hänvisar till www.lagerstedt-krantz.se för senast uppdaterade version.
4
33.C.32.4-4.0504

Similar documents