Dvar Yoim

Comments

Transcription

Dvar Yoim
íéðîæ
#13-34
íþ¾ −−ì μêîî¬−ô
Nov. 23
'16
’½ô
öî¾ì ë"×
ï"¼¾³
718-384-4190 :ñìé÷ñèò÷ -âøåáñîàéìéåå
Fax: 718-384-4631
ìàåé úéø÷
845-662-3137

Email: [email protected]
øåáéöä ìå÷ - éñðàî

øåáéöä çåì - ô"á

845-425-1313
718-303-4300
5:40
6:52
8:41
9:17
9:41
10:05
11:42
12:13
3:14
4:32
5:45
þì¾í ³îñ¼
íôìí ±ò
¾"þš öôï ¹î½
ê"þè
íñõ³ öôï ¹î½
ê"þè
³î®ì
íñîðè íìòô
íò¬š íìòô
í¼−š¾
³"þ
íìô¾ þ¼−−ê î® ¬ò−−þõ ¼¬òêò öîê íìõ¾ô þ¼−−ê ö¼ò¼ðêñò−−ê ö¼×êò
íìô¾ −ð öîõ èê¬ ö−ê "îôî−ë óî− þëð" öõ−îê èòîòêôþ¼ð ê ¬ôîš
 íéëåãéù 
íñ×í −ëê
ùéô 'é÷æçé íééç ‫הרב‬
(‫ נ"י וומס"ב )ב"ר ישראל וואלף‬ïàîãòéøô óñåé åøäà íééç ‫מו"ה‬
(‫ נ"י ק"י )ב"ר אברהם יצחק‬ìòãðàñ íééç äçîù ‫מו"ה‬
(‫ נ"י וומס"ב )ב"ר יחיאל מיכל‬àðäë ÷çöé íäøáà ‫מו"ה‬
(‫ נ"י וומס"ב )ב"ר ליפא‬õ"ë ìà÷æçé ìåàù ‫מו"ה‬
(‫שליט"א וומס"ב )ב"ר אדמו"ר מהאדאס‬
ö³ìí
íåìù
‫ נ"י‬àãåé øùà
‫ נ"י‬éáö íééç
‫ נ"י‬óìàåå
‫ נ"י‬íåçð á÷òé ÷çöé
‫נ"י‬
ö³ìí −ëê
‫שליט"א מאנטריאל‬
ùèéååà÷ñàî ìëéî ìàéçé íééç ‫הרב‬
(‫)בן אדמו"ר ממעליץ אשדוד שליט"א‬
âéìòæ äùî ‫מו"ה‬
(‫ נ"י מאנסי )ב"ר ברוך ע"ה‬øòâøòáãìàâ àãåé äùî ‫מו"ה‬
(‫ נ"י וומס"ב )ב"ר יודא‬ïééèù ÷çöé äùî ‫מו"ה‬
(‫ נ"י וומס"ב )ב"ר נתן יוסף‬ïéøâ äîìù ‫מו"ה‬
(‫נ"י וומס"ב )ב"ר חיים‬
 äåöî øá 
à"èéìù áåèéìáàæ'î ø"åîãà ÷"ë ïá é"ð õéååøåä 'éøà åä-éìà øåçáä
 èëàð êàåå 
ìàéøòôîéà íìåàá
109 Rutledge é"ð ïàîãìàåå
ïåòîù ä"åî ç"åî úéáá
7:30 úéøçù øéèñòøò÷ ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
260 Hewes é"ð ïééì÷ ìùøòä ä"åî ç"åî úéáá
8:15 úéøçù ïðòô 173 àöéìåñ ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
194 Rutledge St. éúéáá ,à"èéìù íéåáìèééè 'éîøé áøä ïúç
8:00 úéøçù ùãéìèàø 216 éøàååãåà ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
é"ð
ïééì÷ àãåé êåøá ø"á äùî ä"åî
é"ð
ïééì÷ ïåéöðá ø"á íçðî ä"åî
é"ð øòéåðøéè êåøá áàæ ä"åî
à"èéìù úáù éøîåù ã"áà â"äøä ïá
‫ הערט איר זיך איין ביי חזרת הש"ץ און ביי קדיש יעדעס ווארט וואס די‬,‫אדרבה‬
???‫ אדער איר טראכט פון אנדערע זאכן‬,‫ש"ץ זאגט און איר ענטפערט אמן‬
: • : • : • : • : ‫ יארצייטן‬: • : • : • : • :
öî¾ì è"× - èꬾþ¼òêð öèþêô
è"−³ - êîîêšñêïô ñ"®ï êò×¾ þ”ë í¾ô −ëþ
è"¼³ - ö−ëêí¬½¼îî ð"ëê ñ"®ï í¾ô þ”ë öþíê −ëþ
ï"ñš³ - ð−èôí ð−ôñ³ - −îîêšñêï ð"ëêþ ñ"®ï ëêï ö−ô−òë þ”ë ’−ñðè −ëþ
ì"ñš³ - öþíê ³ìòô ½"ìô - êîîðêõô ó"þíô ð×ò - š½−þë ð"ëê ñ"®ïöè−îëñ¼ò−®š-êîîðêõ þ−êô þ”ë öþíê −ëþ
ð"ôš³ - ë−ðþêëô ñ"®ï ö−þ¼õñêí ¹−þì ¹½î− −ëþ
í"òš³ - ð− è¾í ½"ìô - ê"ðõõ ð"ëê ñ"®ï (ö−ñþ¼ë) ¾þ−í −ë® þ”ë ñîê¾ −ëþ
ë"½š³ - êòñ−îî −ô×ìô ñ"®ï ½¼ñ¼š®êí í¾ô −ëþ
ê"õš³ - ëñ −þšì ³"î¾ ½"ìô - ó−ñ¾îþ− ,þ−ôï−êô ñ"®ï öïì ó−−ì þ”ë ¹½î− ñêõþ −ëþ
ë"þ³ - ë−ð−ïô í"®þ ð−ôñ³ - ñêþêò ð"ëê ñ"®ï öêôò−−þ ëš¼− þ”ë óíþëê −ëþ
î"¬þ³ - ê¾þêîîô ñ"®ï ó−îëò¼ò¼¬ öþíê þ”ë ¼¬ò ö³ò −ëþ
¬"×þ³ - š¾ôð −ô×ìô ñ"®ï öîí³½ êþï¼ ó−½ò −ëþ
ë"ñþ³ - ó−òêñ½ ð"ëê ñ"®ï ½¼ò−õ ìò −ëþ
è"ñþ³ - šêò¬îõ ð"ëê ñ"®ï ö−îþë öôñï íôñ¾ −ëþ
ò"þ³ - ½"³ì ð−ôñ³ - èþîë¾¼þõô ñ"®ï þ¼¬þîõšòêþõ ñõêš ëš¼− þ”ë íðîí− −ëþ
ì"òþ³ - öêôþ¼½−ëô ñ"®ï ö−−ñš þ−êô −ëþ
ë"½þ³ - êòþêîî ð"ëê ñ"®ï þ¼ëþ¼ô ö−ô−òë −ëþ
í"½þ³ - ì"ðí ð−ôñ³ - š½ò−ñô ñ"®ï ±−îîþîí ñðò¼ô óìòô þ”ë (−ò¾í) ó−−ì óíþëê −ëþ
ï"½þ³ - ³îê μñ ñê¾ ½"ìô - ¬½¼õ ð"ëê ñ"®ï þ¼èò−ï¼ñ¾ ðîð ñêþ¾− þ”ë ³î−ñèþô íõ− −×ðþô −ëþ
ë"¼þ³ - ¹½î− þë®−î/ó−¾ñ¾ −òë ½"ìô - öê½êš ð"ëê ñ"®ï èþ¼ëò¼¬êþ −îñí −ë® þ”ë ¹½îí− −ëþ
î"¼þ³ - −ë® ³ñìò ½"ìô - öõþ¼îî¬òê ð"ëê ñ"®ï öêôñîê (ö−−ðþêîî½−îþè) í¾ô þ”ë −ë® ìò −ëþ
ï"õþ³ - ¬½¼õêðîëô ñ"®ï èþ¼ë½êþè (¾¼−ò¼ñ¼ë) þ¾ê þ”ë ë−−ñ ’−þê −ëþ
®"þ³ - ëî¬ í¾¼î ¼þô þî½ ½"ìô -¾¬−îîêòêþëë ô"þ ó−òêñ½ô ñ"®ï þ¼òð−ô (−š½−ô) ë−−ñ ëš¼− þ”ë í¾ô −ëþ
ë"®þ³ - ñêšïì− öîþ×ï ½"ìô - öêîîðêþ ð"ëê ñ"®ï ¾−ñï−−ô (ðîð ö−òë) ëîð ðîð þ”ë êèþ¾ ñêšïì− −ëþ
ì"®¾ - ëîëñ ð"ëê ñ"®ï [¹−þì] −îñí šì®− þ”ë íôñ¾ −ëþ
ï"−³ - ššîìô ³šñì ½"ìô - ñ"®ï êô−ñ íðîí− šì®− þ”ë í¾ô −ëþ
î"½³ - −ë® ó×ì ö³îì - î"íê ð"ëê ñ"®ï šþêô−−ò-¾−ñþ−ô ðîð ëš¼− þ”ë öôñï óñî¾ô −ëþ
í"š³ - ±−−íðîõ ð"ëê ñ"®ï šêñêõ (¼¾îí− −òõ) ¼¾îí− ëš¼− þ”ë ¾−þ¼ë ëîð þ×¾− −ëþ
¬"ñš³ - ìëï ó¾ñ ½"ìô - î"íê ð"ëê ñ"®ï ¼¾þ¼õõ ñðòîï μîòì þ”ë ë−−ñ íðîí− ëš¼− −ëþ
í"½š³ - êšêþš ±"ôîð ñ"®ï ñê−þëè −ëþ
ð"¼š³ - ñìò −ëþ¼ ½"ìô - êšêþ−½ ð"ëê ñ"®ï ±−¾ë−−ê ñê−ôìþ− þ”ë íôñ¾ ðîð −ëþ
¬"¼š³ - ñïþëí ¾êþ −¾îð−ìî ³îëî¾³ ½"ìô - ö−ñëîñ ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí −îñí ëîð þ”ë [õêš ¼òþ¼ï−−ê] ñê−þï¼ −ëþ
ï"õš³ - ö−ñëîñ ±"ôîð ñ"®ï êðòêñ −îñí ðò−š½−ï −×ðþô þ”ë −ñ³õò −ëþ
ï"þ³ - ê¬êñêõþêîî ð"ëê ñ"®ï ³î−ì ¹ñêîî ëêï ö−ô−òë −ëþ
ê"−þ³ - öêñ¾−ô¼þõô ñ"êþ ö³ì - ë−−ñîš−ôô ñ"®ï μ−ñð¼þ ó−−ì þ”ë íôñ¾ −ëþ
ê"×þ³ - íò−ë −þôê ½"ìô - ¬îè−½ ±"ôîð ñ"®ï êþ−õ¾ þï¼−ñê þ”ë ’−þê −ë® −ëþ
ê"×þ³ - ö−ñþ¼ë ð"ëê ñ"®ï þ¼èò−¬¬¼ ¹½î− ëš¼− −ëþ
î"×þ³ - ó−ñ¾îþ−ë ê¾þêîî ×"íêþ ñ"®ï óíþëê þ”ë óîìò −ëþ
î"×þ³ - ó−þ¾− −õò× ½"ìô - ö¼®¬−−îî ±"ôîð ñ"®ï ö−−¬¾š¼ [öíîê ë−−ñ ’þ] ë−−ñ íðîí− öþíê −ëþ
î"ñþ³ - ½"³ì ð−ôñ³ - −ñ¼íêðþ¼½ë ô"þ ñ"®ï öêôõõêí ¹½î− í¾ô þ”ë [êõêõ] ñê×−ô −ëþ
ð"¼þ³ - ö−¾¬¼þõ ð"ëê ñ"®ï þ¼ë−−þ¾-þõî½ í¾ô −ëþ
¬"¼þ³ - š½ò−ô ±"ôîð ñ"®ï ö−ðò−í (³î×þëð −ñ−ô) ë−−ñ íðîí− í¾ô þ”ë ¼¾îí− −ëþ
õ"þ³ - íðîí− ñîš ½"ìô - ëîþšêôô ñ"®ï −š½þ¼îî¬ šì®− ëš¼− þ”ë ’−¼¾− −ëþ
è"õþ³ - ëš¼− ³ò¾ô −þõ ½"ìô - −¾îòê− ð"ëê ñ"®ï ¾îñ−−ë −îñí μîþë þ”ë ëš¼− −ëþ
ï"õþ³ - êïñ¼ë ð"ëê ñ"®ï ìšîþ ¼¾îí− þ”ë ëîð þ×¾− −ëþ
----------ë"¾³ - −î¾êšô ñ"®ï þ¼¬þîõšòêþõ ëš¼− −ëþ
:‫ יא‬:‫ כד‬.‫ לב‬.‫ לד‬:‫ לד‬- ‫חבורת ישראל ואורייתא‬
‫׀‬
718-640-1470 - ‫ להצלת בתי חיים באירופה‬- ‫אבותינו‬
54∞-45∞ è−òîï èê¬−−þõ  50∞-45∞ ¬òšñêîîþêõ èꬾþ¼òêð  48∞-39∞ è−òîï μêîî¬−ô
øòèòåå
ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã
-
ñãééôéñàì÷
same day free delivery 646-939-6232 ‫ אפשערן‬,‫ אויפרוף‬,‫ וואכנאכט‬- ‫ צו באשטעלן שיינע פעקעלעך‬- ‫מזל טוב פעקעלעך‬
347-486-1607 ‫ רופט‬.‫ פאר באצאלט‬,‫מירטל געגענט‬/‫ פון סקילמאן‬,‫געזוכט א קאר רייד פון וומס"ב קיין ב"פ יעדן צופרי פאר אפאר בחורים‬
?‫ווארט איר אויף א ישועה? ווילט איר זעהן הצלחה און אייער אונטערנעמונג‬
‫ צום ציון פון הרה"ק מריבניץ זצוק"ל‬- ‫ א ת"ח ובנם של קדושים‬- ‫רופט אייער פרעזענדליכע שליח‬
929-287-0159 .‫ווי מען זעהט וואונדערליכע ישועות‬
718-782-3138 [‫א באס קיין טאהש אויף שב"ק * מברכים חודש כסלו * לס' בא ברוך ה' * ]עלי' לציון הק' לכ' ער"ח‬
917-578-5656 :‫ רופט‬.‫א שיינע גרויסע לעכטיגע פלאץ צו פארדינגען פאר חנוכה מסיבות‬
917-709-9697 .‫דיוויזשאן געגענט‬/‫ בעדפארד‬,‫ פארלוירן אן ענוועלאופ מיט געלט‬- íð−ëê ³ë¾í
347-693-0090 :‫ רופט‬.‫ גרייט איבערצופיקסן‬,‫ בעדרום דירה פאר חתן כלה‬2 ‫ געזוכט צו דינגען א‬- ë"½ôîî
718-782-0807 ,‫ געאייגענט פאר חתן כלה‬,.‫ פענן סט‬,‫ פענסטערס‬full size ‫ מיט‬,‫ צו פארדינגען א שיינע סייז פורנישד סעמי בעסמענט דירה‬- ë"½ôîî
917-755-6793 .‫ קען זיין פורנישד‬,‫ פאר איין יאר לעיס‬,‫ ניי איבערגעפיקסט‬,‫ בעדרום דירה‬2 ‫ צו פארדינגען א‬- ë"½ôîî
347-241-9755 :‫ ביטע רופט‬.‫ בעדרום דירה‬6 ‫ בעדרום דירה צו א‬4 ‫ געזוכט צו טוישען א‬- ë"½ôîî
347-268-1569 .‫ וכל הקודם זכה‬,‫ בעדפארד ברוקלין ווילאס‬,‫ פורנישד בעיסמענט דירה צו פארדינגען פאר חתן כלה‬- ë"½ôîî
718-302-3600 :‫ ערשטע פלאהר רופט‬563 Flushing ‫ א אפיס צו פארדינגען‬- ë"½ôîî
718-624-6472/347-743-6256 ‫ רופט‬,‫פענן‬/‫ לי‬,‫ בעדרום פורנידש דירה‬1 ‫ צו פארדינגען א‬- ë"½ôîî
text only 646-236-7684 (‫ )פאסיג פאר איינעם וואס בויעט איבער זיין דירה‬,‫ חדשים‬+ 6 ‫ פאר‬,‫ בעדרום דירה‬3 ‫ צו פארדינגען א רחבות'דיגע‬- ë"½ôîî
718-596-6025 :‫ רופט‬.‫ יאר ליעס‬1 ,‫ בעדרום דירה‬2 ‫ צו פארדינגען א ניי פורנישד‬- ë"½ôîî
718-207-9700 :‫ רופט‬.‫דיוויזשאן געגנט‬/‫ בעדפארד‬,‫ בעדרום דירה‬1 ‫ צו פארדינגען א‬- ë"½ôîî
718-388-3912 ,‫ געפעינט און געסקרעיפט‬,‫ מיט אפלייענסעס‬,‫ווילאבי‬/‫ צו פארדינגען א חתן כלה דירה אויף ספענסער‬- ë"½ôîî
646-600-8426 ‫ טעקסט‬,‫'טע שטאק‬7 ,‫וואלאבאוט‬/‫ בעדפארד‬,‫ גרייט אריינצומופן‬,‫ געפעינט און געספרעיפט‬,‫ א הערליכע פורנישד חתן כלה דירה‬- ë"½ôîî
917-952-8846 ,‫אפיס וכדומה‬/‫ געאייגענט פאר סטאר‬,‫ שטאק ארויף‬1 ,‫ווילסאן‬/‫ לי‬,‫ ס"פ‬300 ‫ צו פארדינגען בערך‬- ë"½ôîî
718-286-9593 .‫ גאייגענט פאר חתן כלה‬,‫דיקאלב‬/‫ סקילמאן‬,‫ צו פארדינגען א הערליכע אויפגעפיקסטע בעיסמענט דירה‬- ë"½ôîî
718-483-3865 ,‫ געזוכט צו דינגען א קליינע פריוואטע אפיס )דארף נישט קיין אינטערנעט( לינטש געגענט‬- ë"½ôîî
347-314-5023 .‫ טישן‬4 - 3 ‫ פלאץ פאר בערך‬,‫ הערליכע אפיס צו פארדינגען סאוט סייד געגענט‬- ë"½ôîî
347-633-6466 .‫ בעדרום דירה מיט שיינע סייז דיינוג רום‬2 ‫ צו פארדינגען שיינע איבערגעבויטע‬- ë"½ôîî
718-975-2000 ,‫ שטאק ארויף‬2 ,‫פלאשינג‬/‫ סקילמאן‬,‫ מעגליך פורנישד‬.util. inc ,‫ אונטער מארקעט פרייז‬,‫ בעדרום דירה צו פארדינגען‬1 ‫ נייע‬- ë"½ôîî
[email protected] ‫ ערנסט אינטערסירטע טעקסט‬.utilities incl. ,‫ יאר‬2 ‫ נאר פאר‬,‫ מיט דיינוג רום‬,‫ דירה‬.‫ בעד‬2 ‫ צו פארדינגען‬- ë"½ôîî
718-915-1319 / 718-387-5782 , ‫ראדני אפיס אדער סטאר‬/‫ לי‬- ‫ רומיגע דירה לי גארדענס‬3 - ‫ ספעיסעס צו פארדינגען‬2 - ë"½ôîî
Brooklyn Management .‫ לאזט מעס‬347-946-1791 :‫טעקסט‬/‫ רופט‬.‫וואלאבאוט‬/‫ לי‬,‫ בעדרום דירה‬3 ‫ צו פארדינגען א‬- ë"½ôîî
914-314-1194 ‫ רופט‬,‫ געזוכט צו דינגען א דירה נעבן ויואל משה אויף שבת פרשת וישב‬- ë"½ôîî
Few retail/store fronts available. starting from 1700 sq ft & up, Price starting at $4500. Call/text 347-385-8631 - ë"½ôîî
Beautiful brand new offices. Ground floor in a Luxury office building for rent [email protected] - ë"½ôîî
New office space for rent. Willoughby/Walworth area, 9’ ceiling. Please call 718-522-7099 - ë"½ôîî
N.J. - Warehouse for rent up to 12,000 s.f. also have the option for managing shipping & receiving great price 347-351-0923
Monsey- For sale: Brand new 7 room upgraded walk-in apt. + 1200 s.f. bsmnt. 845-262-0149
Monsey - House for sale, zoning 2 family, 19 Wolfe Dr. (cor. Summit) Spring Valley. 347-342-1055 l.m.
Monsey - House for sale. 249 Hempstead Rd. (cor. New Hempstead Rd.) Spring Valley. Call: 914-336-4177 l.m.
845-397-7681 :‫פארקויפן ווי לאנג עס איז דא ביליגע פרייזען רופט‬/‫ הייזער צו פארדינגען‬- −"š/îîêþèò−ôîñë
347-369-4083 :‫ רופט‬.‫ אקעי‬8 .‫ סעק‬,‫ רומיגע דירה‬7 ‫ צו פארדינגען א שיינע גרויסע‬- −"š/îîêþèò−ôîñë
718-928-5667 .‫מוסדות‬/‫וואך א פריוואטע בילדינג מיט אלע צוגעהערן צו פארדינגען פאר פאמיליע‬/‫ שבתים‬- Getaway ½ò¼¬òîêô
718-783-1000 .‫ג‬.‫ד‬.‫ א‬,sewer mains -‫ וואנעס‬- ‫סינקס‬- ‫ מיר שטאפען אויף טוילעטס‬- Tri State Sewer
718-851-1011 ,‫ קיין וומס"ב‬free Delivery ‫ מיר האבן‬- Schwartz Appetizing B.P. ‫ מודעה פון‬- ‫בעלי שמחות‬/‫שמשים‬
authorized dealer with extended warranty", With receipt upon delivery 917-828-5206" ‫ פאר גוטע פרייזן‬Brand Name Carriages ‫מיר פארקויפן אלע‬
A Heimishe Plumbing Supplies company in the Bronx, is looking for a office worker basic computer
skills, and good English communication skills a must, 5 Min. from the GWB Call 718-294-1010
Academic Instructors $40-$60 per hour. Afternoon Instructors to teach reading
& math to small groups – Brooklyn/Williamsburg Yeshivas. Bachelors/Yeshiva
Teaching Degree required. Email resume to: [email protected]/call 646-598-9368
Now buying Amex points. Call: 845.517.1233. Email: [email protected]
347-587-0959 :‫ געציילטע פלעצער רופט‬,‫ יאר‬14 ‫ ביז‬8 ‫ קלאס אינמיטן וואך פאר יונגלעך פון‬piano ‫עס עפנענט זיך אויף נאך א‬
Oster Framers specializing in framing, sheetrock, molding, doors, etc. Professional job. 347-268-2579
‫ פאר ערענסט‬- Construction & Management Dep. ‫אין די‬, ‫עס ווערט געזוכט א פעהיגער אינגערמאן‬
2131 .‫ עקס‬718-963-1212 ‫אינטרעסירטע ביטע רופט און לאזט איבער אייער אינפארמאציע מיט פרטים‬
Busy office in Brooklyn 10 min from Williamsburg is looking for an office worker, 718-381-0672 or send resume to [email protected]
347-450-3890 ‫ יאר‬3 ‫ לייסענס‬,‫ שלעפען טרעפ‬,‫ מיז קענען ארבעטען נעכט‬,‫ זוכט פול טיים דרייווערס צו טראגן ווילטשער פאציענטן‬Ambulate ‫רודף חסד‬
718-435-5908 .‫ וועלגערער פאר מצה בעקעריי אין ב"פ‬,‫ און א רעדלער‬,‫קנעטער‬-‫ פארנעמער‬,‫געזוכט א משגיח‬
718-213-6645 .‫ אדער פראבירן אינגאנצן אפווישן די חובות‬- ‫ סענט אויפן דאלער‬10 ‫ וועט סעטעלן אלע אייערע חובות‬lawyer ‫אונזער‬
Reduce your water bill by switching to flat rate, we will guide you in the process, 4+ apts. 718-475-1757
Five Towns - Growing company with positions in the Payroll Department, willing to train. Salary + benefits. Email resume [email protected]
718-483-0622 :‫פלעטבוש רופט‬/‫ב"פ‬/‫ צווישן וומס"ב‬messenger service ‫דארפט איר שיקן א פעקל? פאר אלע אייערע‬
Investment opportunity: Be a home owner for less than $50K and we take care from A – Z, 718-581-9522 E: [email protected]
845-499-8922 ‫ רופט‬,($665) ‫ חדשים צו גיין‬21 ‫ נאך‬pickup truck F150 ‫געזוכט איבערצוגעבן א ליעס פון א‬
845-521-5377 ‫טעקסט‬/‫ מיז בלייבן פאר א וויקענד רופט‬direct flight, $588 for adult, $488 for child ‫זומער ספעשל קיין לאנדאן‬
347-743-2403 ‫פאר אלע אייער פלאמבינג געברויכן רופט שלמה בריסק‬
347-533-2534 :‫ רופט‬.‫איר קענט נאך שפילן פידל אדער גיטאר ביים חנוכה לעכט‬
‫מאנטעל‬
‫יריד‬
‫‪718-215-5949‬‬
‫היינט וועט נאכאמאל פארקומען די מאנטל יריד‬
‫פאר יונגעל און מיידלעך ‪ jackets -‬אלע סייזעס‬
‫פון ‪ 6:30‬נ‪.‬מ‪ .‬ביז ‪ 9:30‬ביינאכט‬
‫ביי ‪11 Spencer‬‬
‫מיר האפן אייך צו סערווירן צו אייער צופרידענהייט‪.‬‬
‫מיטוואך סערווירט מען מילכיגס ‪ -‬מיר האבן א זעלטן‪-‬געשמאקן‪ ,‬רייכן אויסוואהל פון פרישע היימישע געבעקסן‪.‬‬
‫‪New item added: DELICIOUS CHEESE BELL COVERED WITH RICH MILCHIG BELGIUM CHOCOLATE‬‬
‫‪Black &White Heimishe Bakery 520 Park Ave. Open daily: 7AM-9PM‬‬
‫מיר האבן אריינבאקומען א שיפמענט פון ‪Samsung U380 Brightside‬‬
‫פאר בלויז ‪$49.00‬‬
‫)‪(refurb.‬‬

Similar documents