Tips till dig som provar vin

Transcription

Tips till dig som provar vin
Tipstilldigsomprovarvin!
Praktiskapunktersomkanvarabraatthanärduskaprovavinetochsvarapå
frågorna!
Attprovavinkanvemsomhelstgöramendetärskillnadpåomdusomprovarär
professionellelleromdubaraärenvin-roadentusiast!Närduärprofessionellmåstedu
funderapåmångafaktorersomharmedmarknadenattgörasnarareänvaddupersonligen
tycker.Somprivatpersonochkonsumenttyckerviattdetförstaduskafunderaöverärom
dutyckerattvinetärgott.Omduintetyckerdetfinnsenliten,litenriskattdetberorpåen
defektmenmestsannoliktärattvinetsstilheltenkeltintetilltaladedig.
Tipsinförvinprovningmedfrågor
Härkommernågratipspåhurduskatänkanärduskabedömaettvinochsedansvarapå
frågor.
Atttänkapå
Nummerettäratthapapperochpennapåplatssamtettbraunderlag(gärnavitt).Detär
ävenbramedbrabelysning(iallafalltillattbörjamed!).
Detäralltidenklareochroligareattprovatillsammansmednågondåmankandiskuterasig
framtillsinaolikaupplevelser!Vinärväldigtindividuelltsåhärfinnsejnågrarättellerfel!
Menoavsettvaddutycker–försökattalltidbeskrivavaddutycker.Dåkommerdusnabbt
attupptäckaattdetblirenklareochenklareattbeskrivaettvin–dubyggerjudinegen
”vinbank”medminnenochupplevelserfrånolikavinprovningar!
Sedankommerhärenkortbeskrivningavstegendubörtänkapå.
ü Redanpåutseendetkanmanfåenvissvägledningkringhurvinetkommerattdofta
ochsmaka–såtaentittpåvinet.Struktureniglasetsamtvilkenfärgdethar
kommerattavslöjaendelomdoftochsmak.T.ex.ettblåröttvinkommerattsmaka
ungdomligtmedanettvinsomdraråttegeloftaharenpåtagligålder.
ü Tänkpåattsnurrapåglasetsåattmeravglasettäcksavvin!Dåkommerduatt
tydligarekännavaddetdoftar.Genomattsnurrapåglasetkanduocksåbedömafärg
ochstrukturbättre.
ü Funderaövervaddupåminnsomidoften.Allaharolikaassociationersådetäralltid
rättattsägadetmantänker.Ärniflerkommernisnabbtattupptäckaattniharhelt
olikaordpåexaktsammadoft!
ü Dearomerdukändepånäsanåterkommernästanalltidismaken.Detviktigasteatt
sökaefterärvinetssyrlighetochsträvhet–ärdetlättellerfylligtochhurärvinets
längd(dvshurlängedetstannarimunnen)?
Närdubådehardoftatochsmakatpåvinetkandufunderaöverettantalsaker,tex:
ü
ü
ü
ü
Dinatankaromvinetisinhelhet?
Dinatankaromvinetsutseendejämförtmeddetduupplevdeismaken?
Vilketärvinetsanvändningsområde?
Utifråndinbudget,kännsvinetrimligtprissattellerfördyrt?Ellerärdetsågottsåjag
skullekunnabetalaännumer?Ordetfyndharolikabetydelseochärberoendeav
bådestorlekpåplånbok.
ü Ärvinetekologiskt?
ü Vaddutyckeromvinetsförslutning?
Hardufrågorellertankarfårdugärnakontaktaoss!Enklastnårduosspå
[email protected]
Lyckatillmeddinaprovningarochundersökningar!
Hälsningar
Vinpilotsteamet
www.vinpiloterna.se
https://www.facebook.com/Vinpiloterna
http://instagram.com/vinpiloterna.se
Vinpiloternaärenundersökningstjänstsomharutvecklats,ägsochdrivsav:
SpintheBottleAB
Box55984
10216Stockholm
Besöksadress:Sibyllegatan9
Tel:0727110225
www.spinthebottle.se